Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli Status: versie 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0"

Transcriptie

1 Acceptatieprotocol Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Algemeen Status en doel van het acceptatieprotocol Organisatie Nedstaal ACCEPTATIEVOORWAARDEN EN -CRITERIA Algemeen Acceptatievoorwaarden en -criteria ACCEPTATIEPROCEDURE Algemeen Vooracceptatieproces Acceptatieproces Uitvoering en voorschriften LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Bijlage A. Locatie Nedstaal B.V. aan de Noord (rivier) in Alblasserdam... 12

4

5 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Nedstaal B.V. (hierna Nedstaal) is het enige bedrijf in Nederland dat ongelegeerd en laaggelegeerd staal produceert door middel van het elektrostaalproces, waarbij staalschroot de belangrijkste secundaire grondstof is. Binnen de inrichting worden diverse soorten staalschroot door middel van smelten, raffineren, legeren en vervolgens gieten verwerkt tot nieuwe staalproducten. Hiervoor zijn binnen de staalfabriek twee smeltovens en twee pannenovens beschikbaar. Nedstaal is voornemens om binnen haar inrichting, gelegen aan Rapenburg 1 te Alblasserdam, proeven te doen met asbesthoudend staalschroot Bijlage A bevat een luchtfoto van de ligging van Nedstaal. Om dit mogelijk te maken, heeft Nedstaal een tijdelijke omgevingsvergunning voor proefnemingen aangevraagd. Het doel van de proeven is aan te tonen dat verwerking van licht asbesthoudend schroot binnen de inrichting van Nedstaal mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor milieu, werknemers en omwonenden, waardoor een duurzamer alternatief beschikbaar komt dan de thans wettelijk voorgeschreven wijze van verwerking van asbesthoudend afval, namelijk storten. De tijdelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor maximaal één jaar en 100 ton asbesthoudend staalschroot. Het materiaal waarvoor proeven worden aangevraagd, bestaat uit staalsoorten, waarin zich maximaal 5 gewichtsprocenten (hechtgebonden) asbest bevinden. Het type asbest dat zich in de in deze materialen bevindt, is witte (CHR, chrysotiel) asbest. In het kader van de omgevingsvergunning en de naleving van de daarin gestelde voorschriften is onderhavig Acceptatieprotocol opgesteld. 1.2 Status en doel van het acceptatieprotocol Het acceptatieprotocol is een document met: algemene informatie over Nedstaal; de acceptatievoorwaarden en -procedures in het kader van de proefnemingen; de specifieke verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij het sluiten van een overeenkomst en tijdens het aanleveren en accepteren van asbesthoudend staalschroot. Dit acceptatieprotocol is opgesteld voor het verstrekken van informatie aan (potentiële) leveranciers die asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal willen aanleveren en laten verwerken. Het acceptatieprotocol maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en de tussen leveranciers en Nedstaal te sluiten overeenkomsten. Tegen deze achtergrond en omdat de wijze van verwerken uitgebreid is beschreven in andere aanvraagbescheiden, waaronder met name het plan van aanpak en de interne procedures en werkinstructies, bevat dit document alleen een beschrijving van het acceptatiebeleid, en niet van het verwerkingsbeleid. Een dergelijke opsplitsing is ook toegestaan op grond van de Leidraad AV-beleid, behorend bij het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). 1 P a g e

6 1.3 Organisatie Nedstaal Missie en strategie Nedstaal is een innovatief staalbedrijf gespecialiseerd in de productie van op maatgerichte staalsoorten. Nedstaal werkt continue aan de verbetering van zowel producten als het productieproces om een hoogwaardig kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen. Nedstaal is daarmee betrouwbaar, flexibel en zeer klantgericht. Nedstaal beschikt over verschillende kwaliteitscertificaten en is continu op zoek naar nieuwe grondstoffen, hulpstoffen en voorzieningen die toepasbaar zijn in haar proces en het milieu ontlasten of de arbeidsomstandigheden verbeteren. Organogram De organisatie van Nedstaal is als volgt gestructureerd. Vergunningen Nedstaal beschikt over een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van 25 september 2007 met kenmerk PZH De proeven met asbesthoudend staalschroot zullen worden uitgevoerd op grond van de tijdelijke omgevingsvergunning ingevolge, afgegeven voor de duur van maximaal 1 jaar door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De voorschriften uit de genoemde vergunningen worden verstrekt aan betrokkenen bij de proefneming, zoals leveranciers en/of transporteurs Bij het aanbieden en verwerken van het asbesthoudend staalschroot dienen de voorschriften uit dit acceptatieprotocol en de algemeen geldende voorschriften volgens de wetgeving op het gebied van asbest-, arbeidsomstandigheden (Arbo-) en veiligheidsvoorschriften te worden nageleefd. 2 P a g e

7 Alle wijzigingen in de voorschriften die door middel van één of meer vergunningen zijn of worden doorgevoerd, zullen onverkort worden toegepast. Bij het sluiten van een overeenkomst met Nedstaal zijn derhalve de op dat moment geldende vergunningsvoorschriften en/of wet- en regelgeving van toepassing. De manager Quality Assurance en Quality Control (QA & QC) is verantwoordelijk voor het wijzigen van de procedures rondom (voor)acceptatie. Correspondentieadres en contactpersoon Nedstaal Bezoekadres: Postbus adres: Contactpersoon: Rapenburg 1 Postbus 365 Dhr. Jan-Henk Wijma 2951 AP Alblasserdam 2950 AJ Alblasserdam Directeur Operations Tel Fax P a g e

8 2. ACCEPTATIEVOORWAARDEN EN -CRITERIA 2.1 Algemeen Om na te gaan of asbesthoudend staalschroot in aanmerking komt voor acceptatie en verwerking bij Nedstaal in Alblasserdam dient het staalschroot te worden onderzocht op herkomst en samenstelling. In dit hoofdstuk worden de verschillende acceptatievoorwaarden en -criteria weergegeven. Hieronder volgt een omschrijving van het asbesthoudend staalschroot zoals dat voor de proefnemingen mag worden geaccepteerd en verwerkt. Omschrijving van te accepteren en verwerken asbesthoudend staalschroot: Staalschroot met daarop aanwezig een asbesthoudende coating die hechtgebonden is waarin de concentratie aan chrysotiel asbest lager is dan 5 gewichtsprocenten en Staalschroot waarin chrysotiel asbesthoudende materialen zijn opgesloten in het schroot. 2.2 Acceptatievoorwaarden en -criteria Ten behoeve van de proeven bij Nedstaal mag uitsluitend asbesthoudend staalschroot worden aangeleverd en verwerkt dat afkomstig is uit Nederland. In het kader van de herkomst gelden de volgende, specifieke voorschriften: ten behoeve van elke partij asbesthoudend staalschroot, die voor proefneming in aanmerking komt, dient de naam en adres van degene van wie de partij afkomstig is, te worden vastgesteld; in het geval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft om een partij of vracht asbesthoudend staalschroot naar Nedstaal te vervoeren: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt; partijen asbesthoudend staalschroot mogen alleen worden betrokken van daartoe erkende en gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven in Nederland. Op grond van wettelijke eisen en de vergunningvoorschriften gelden de volgende, meer specifieke, acceptatiecriteria: Nedstaal mag maximaal 100 ton aan asbesthoudend staalschroot accepteren; van elke partij asbesthoudend staalschroot, welke voor een proefneming in aanmerking komt, dient het type asbest en de concentratie en/of hoeveelheid aan asbest in de partij te worden bepaald middels een onderzoek, uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd of geaccrediteerd bedrijf; een partij asbesthoudend schroot mag niet eerder worden geaccepteerd, dan nadat het bevoegd gezag haar toestemming daarvoor heeft gegeven op basis van het onderzoeksrapport aangaande de betreffende partij; het asbesthoudend staalschroot moet in gesloten containers worden aangevoerd, conform de transportregelgeving voor het vervoer van asbesthoudend afval; ingevolge artikel Wm, eerste lid, dient bij aanvoer van een partij of vracht de volgende informatie te worden geleverd: 4 P a g e

9 o o o o o o de datum van afgifte van de partij asbesthoudend staalschroot; de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen (de partij) afkomstig zijn; de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen; de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven; de wijze waarop de afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd; ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht had de afvalstoffen naar Nedstaal te vervoeren: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt. 5 P a g e

10 3. ACCEPTATIEPROCEDURE 3.1 Algemeen Het acceptatieproces bestaat samengevat uit een vooracceptatiefase en een acceptatiefase en ziet er schematisch als volgt uit. Figuur 1 schetst de vooracceptatiefase en figuur 2 de acceptatiefase. Figuur 1: Vooracceptatiefase Figuur 2: Acceptatiefase 6 P a g e

11 3.2 Vooracceptatieproces Indien een leverancier wil overgaan tot het leveren en laten verwerken van asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal in Alblasserdam, dan start de vooracceptatieprocedure met een onderzoek. Voor het onderzoek zal de potentiële leverancier schriftelijke gegevens (welke gegevens preceis?) en materiaal(monsters) moeten aanleveren en zal een gecertificeerd bureau (zie hierna) zelf analytisch onderzoek verrichten. Het vooracceptatie-onderzoek zal worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bureau en zal ten minste de volgende aspecten bevatten: a. beschrijving van de partij (hoe groot is de partij, om wat voor soort metaalschroot gaat het en op welke wijze is het asbest gebonden); b. wijze van beoordeling van de partij (o.a. methode bemonstering en bepaling van de concentratie en het type asbest); c. resultaten van de beoordeling (type asbest, concentratie, totale hoeveelheid aan asbest). Daarnaast zal aan de hand van de aangeleverde en onderzochte informatie worden beoordeeld of aan de acceptatievoorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 wordt voldaan, alsmede aan de vergunningvoorschriften. De onderzoeksrapportage zal eerst ter beoordeling worden voorgelegd aan Nedstaal en vervolgens ter goedkeuring aan het bevoegd gezag i.c. de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Na beoordeling van de onderzoeksresultaten door Nedstaal en OZHZ volgt een afwijzing dan wel een goedkeuring. In het eerste geval stopt het (voor)acceptatieproces en zal de potentiële leverancier schriftelijk in kennis worden gesteld onder opgaaf van reden. In het tweede geval wordt een (leverings)overeenkomst tussen leverancier en Nedstaal gesloten. Met het sluiten van de overeenkomst eindigt de vooracceptatiefase en kan het asbesthoudend staalschroot worden geleverd en vangt het acceptatieproces aan als hierna beschreven. 3.3 Acceptatieproces Het acceptatieproces start met de levering van de eerste vracht asbesthoudend staalschroot en eindigt wanneer het asbesthoudend staalschroot opgeslagen en gereed voor verwerking is. Ten minste één week voorafgaand aan elke levering dient het bevoegd gezag op de hoogte te worden gebracht van de geplande afgifte. Daarbij moeten de dag en een indicatie van het tijdstip worden opgegeven, waarop de vracht zal worden geleverd. Tevens moet overeenkomstig artikel Wm, eerste lid, de volgende informatie worden aangeleverd: a. de datum van afgifte van de partij asbesthoudend staalschroot; b. de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen (de partij) afkomstig zijn; c. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen; d. de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven; e. de wijze waarop de afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd; 7 P a g e

12 f. ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht had de afvalstoffen naar Nedstaal te vervoeren: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt. Het asbesthoudend staalschroot moet in gesloten containers worden aangevoerd en opgeslagen, conform de transportregelgeving voor het vervoer van asbesthoudend afval. De transporteur zal conform artikel Wm ook de volledig en juist ingevulde (transport)begeleidingsbrieven alsmede een kopie van dit acceptatieprotocol en de leveringsovereenkomst bij zich moeten hebben. Na aankomst bij Nedstaal vindt controle van de vracht plaats, en wel als volgt. De acceptant van Nedstaal voert eerst een administratieve controle uit op de transport- en leveringsdocumenten. Als alle documenten compleet en juist zijn bevonden, zal de acceptant de vracht vervolgens ook controleren op naleving van de acceptatievoorwaarden en -criteria (zie hoofdstuk 2) en eventueel van toepassing zijnde algemene inkoopvoorwaarden. Pas nadat de vracht is gecontroleerd en goed bevonden, de containers geen gebreken vertonen, worden de (gesloten) containers opgeslagen ter plaatse van de controleruimtes in de productiehal (locatie M4 in figuur 3). Figuur 3: Overzicht productiehal Met de opslag van de gesloten containers met asbesthoudend staalschroot op de aangegeven en in dat geval met een asbestlint af te zetten opslaglocatie eindigt de acceptatiefase. Alle gegevens die tijdens de (voor)acceptatiefase vrijkomen, worden opgeslagen in Navision, een geautomatiseerd ERP systeem waarin Nedstaal alle fysieke goederenstromen en financiële 8 P a g e

13 transacties verwerkt. De geregistreerde gegevens worden (overeenkomstig de regelgeving inzake registratie en melding van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) ten minste vijf jaar bewaard en (digitaal of schriftelijk) gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 3.4 Uitvoering en voorschriften De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu dient te allen tijde gewaarborgd te zijn en voorts te voldoen aan de daarvoor van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Nedstaal is bevoegd het acceptatieproces te onderbreken als niet aan de voorschriften wordt voldaan. Bij de uitvoering van het accepteren en verwerken van asbesthoudend staalschroot wordt verondersteld dat door alle betrokken partijen kennis is genomen van de inhoud van dit acceptatieprotocol. Het aanleveren van asbesthoudend staalschroot is slechts toegestaan op maandag t/m vrijdag van uur tot uur, mits controle en toezicht zoals beschreven in dit protocol, de interne procedures en werkinstructies, de aanvulling op het Bedrijfnoodplan en het Plan van Aanpak kan worden uitgevoerd bij Nedstaal in Alblasserdam. Omtrent het tijdstip van levering dient meer dan een week vooraf overleg te worden gevoerd met Nedstaal die dit tijdstip bepaalt. Nedstaal geeft de dag en indicatie van het tijdstip door aan bevoegd gezag. Het tijdstip van vertrek vanaf de leverancier dient tevens te worden ingevuld op de begeleidingsbrief. De acceptant van Nedstaal controleert of aan dit acceptatieprotocol wordt voldaan en geeft aanwijzingen omtrent de exacte locatie waar de containers met asbesthoudend staalschroot geplaatst moet worden. Door de acceptant wordt de begeleidingsbrief gecontroleerd en ondertekend. Vervolgens wordt de begeleidingsbrief als volgt gesplitst: blad 1 (wit) : bestemd voor leverancier; blad 2(geel) : bestemd voor transporteur; blad 3 (chamois) : bestemd voor ontvanger geadresseerde; blad 4 (roze) : bestemd voor retour naar afzender / handelaar / bemiddelaar blad 5 (wit roze) : bestemd voor retour naar leverancier. Fysische verontreinigingen en/of beschadigingen mogen niet worden geaccepteerd en/of verwerkt. Van elke weigering wordt onverwijld melding gedaan aan het bevoegd gezag. De leverancier is in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de acceptatiecriteria. Te allen tijde kunnen steekproefsgewijs monsters worden getrokken uit een ter acceptatie en verwerking aangeboden partij. Mede omdat een aan te bieden partij asbesthoudend staalschroot in de vooracceptatiefase al uitgebreid is onderzocht (zie 3.2), blijft de steekproefsgewijze monstername beperkt tot 1 op de 10 vrachten bij nieuwe aanbieders en/of aanbieders van een 9 P a g e

14 nieuwe partij. Voor een eerste vracht van een nieuwe partij geldt dat altijd sprake is van monstername. De gesloten containers blijven in opslag totdat de analyseresultaten bekend zijn. Indien uit de analyseresultaten van de steekproef blijkt dat niet wordt voldaan aan de in dit acceptatieprotocol genoemde acceptatievoorwaarden, wordt de acceptatie geweigerd en wordt voor de betreffende aanbieder een verhoogde monsternamefrequentie ingesteld voor volgende aangeboden vrachten. Nedstaal zorgt in overleg met de ontdoener voor afvoer van de afgekeurde vracht naar een daartoe erkende en vergunde verwerker. Registratie Zoals hiervoor al aangegeven, slaat Nedstaal alle gegevens op in het geautomatiseerde registratiesysteem Navision. Daarin zullen minimaal de volgende gegevens worden opgeslagen: naam en adres van de afzender (handelaar/bemiddelaar, indien van toepassing); naam en adres van de ontdoener; naam en adres van de vervoerder/inzamelaar; naam en adres van de ontvanger; locatie van herkomst van de afvalstoffen; locatie van bestemming van de afvalstoffen; Euralcode en gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen; hoeveelheid ontvangen/afgegeven afvalstoffen; datum van ontvangst en/of afgifte. Voor zover van toepassing zullen in de registratie ook analyserapporten, contracten (omschrijvingsformulieren) en facturen worden opgenomen. Alle geregistreerde gegevens zullen ten minste vijf jaar worden bewaard en gemeld aan het LMA. 10 P a g e

15 4. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Arbo: Arbeidsomstandigheden CHR: Chrysotiel (witte asbest) ERP: Enterprise Resource Planning LMA: Landelijk Meldpunt Afvalstoffen OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wm: Wet milieubeheer 11 P a g e

16 Bijlage A. Locatie Nedstaal B.V. aan de Noord (rivier) in Alblasserdam 12 P a g e

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Het lictit asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een bestaande smelt, met een temperatuur tussen de 1500 en 1700 C. Vanwege deze temperatuur ontleedt

Nadere informatie

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Doelstelling De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende: Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche; Het optimaliseren

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum Protocol internetonderzoek door gemeenten Landelijk Kenniscentrum auteurs: Ton Plompen en mr Corrie Ebbers november 2014 Protocol internetonderzoek door gemeenten bij rechtmatigheidsonderzoeken sociale

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanbieding: schriftelijke offerte van Leverancier. 1.2 Inkooporder: document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie