Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli Status: versie 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0"

Transcriptie

1 Acceptatieprotocol Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Algemeen Status en doel van het acceptatieprotocol Organisatie Nedstaal ACCEPTATIEVOORWAARDEN EN -CRITERIA Algemeen Acceptatievoorwaarden en -criteria ACCEPTATIEPROCEDURE Algemeen Vooracceptatieproces Acceptatieproces Uitvoering en voorschriften LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Bijlage A. Locatie Nedstaal B.V. aan de Noord (rivier) in Alblasserdam... 12

4

5 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Nedstaal B.V. (hierna Nedstaal) is het enige bedrijf in Nederland dat ongelegeerd en laaggelegeerd staal produceert door middel van het elektrostaalproces, waarbij staalschroot de belangrijkste secundaire grondstof is. Binnen de inrichting worden diverse soorten staalschroot door middel van smelten, raffineren, legeren en vervolgens gieten verwerkt tot nieuwe staalproducten. Hiervoor zijn binnen de staalfabriek twee smeltovens en twee pannenovens beschikbaar. Nedstaal is voornemens om binnen haar inrichting, gelegen aan Rapenburg 1 te Alblasserdam, proeven te doen met asbesthoudend staalschroot Bijlage A bevat een luchtfoto van de ligging van Nedstaal. Om dit mogelijk te maken, heeft Nedstaal een tijdelijke omgevingsvergunning voor proefnemingen aangevraagd. Het doel van de proeven is aan te tonen dat verwerking van licht asbesthoudend schroot binnen de inrichting van Nedstaal mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor milieu, werknemers en omwonenden, waardoor een duurzamer alternatief beschikbaar komt dan de thans wettelijk voorgeschreven wijze van verwerking van asbesthoudend afval, namelijk storten. De tijdelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor maximaal één jaar en 100 ton asbesthoudend staalschroot. Het materiaal waarvoor proeven worden aangevraagd, bestaat uit staalsoorten, waarin zich maximaal 5 gewichtsprocenten (hechtgebonden) asbest bevinden. Het type asbest dat zich in de in deze materialen bevindt, is witte (CHR, chrysotiel) asbest. In het kader van de omgevingsvergunning en de naleving van de daarin gestelde voorschriften is onderhavig Acceptatieprotocol opgesteld. 1.2 Status en doel van het acceptatieprotocol Het acceptatieprotocol is een document met: algemene informatie over Nedstaal; de acceptatievoorwaarden en -procedures in het kader van de proefnemingen; de specifieke verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij het sluiten van een overeenkomst en tijdens het aanleveren en accepteren van asbesthoudend staalschroot. Dit acceptatieprotocol is opgesteld voor het verstrekken van informatie aan (potentiële) leveranciers die asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal willen aanleveren en laten verwerken. Het acceptatieprotocol maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en de tussen leveranciers en Nedstaal te sluiten overeenkomsten. Tegen deze achtergrond en omdat de wijze van verwerken uitgebreid is beschreven in andere aanvraagbescheiden, waaronder met name het plan van aanpak en de interne procedures en werkinstructies, bevat dit document alleen een beschrijving van het acceptatiebeleid, en niet van het verwerkingsbeleid. Een dergelijke opsplitsing is ook toegestaan op grond van de Leidraad AV-beleid, behorend bij het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). 1 P a g e

6 1.3 Organisatie Nedstaal Missie en strategie Nedstaal is een innovatief staalbedrijf gespecialiseerd in de productie van op maatgerichte staalsoorten. Nedstaal werkt continue aan de verbetering van zowel producten als het productieproces om een hoogwaardig kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen. Nedstaal is daarmee betrouwbaar, flexibel en zeer klantgericht. Nedstaal beschikt over verschillende kwaliteitscertificaten en is continu op zoek naar nieuwe grondstoffen, hulpstoffen en voorzieningen die toepasbaar zijn in haar proces en het milieu ontlasten of de arbeidsomstandigheden verbeteren. Organogram De organisatie van Nedstaal is als volgt gestructureerd. Vergunningen Nedstaal beschikt over een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van 25 september 2007 met kenmerk PZH De proeven met asbesthoudend staalschroot zullen worden uitgevoerd op grond van de tijdelijke omgevingsvergunning ingevolge, afgegeven voor de duur van maximaal 1 jaar door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De voorschriften uit de genoemde vergunningen worden verstrekt aan betrokkenen bij de proefneming, zoals leveranciers en/of transporteurs Bij het aanbieden en verwerken van het asbesthoudend staalschroot dienen de voorschriften uit dit acceptatieprotocol en de algemeen geldende voorschriften volgens de wetgeving op het gebied van asbest-, arbeidsomstandigheden (Arbo-) en veiligheidsvoorschriften te worden nageleefd. 2 P a g e

7 Alle wijzigingen in de voorschriften die door middel van één of meer vergunningen zijn of worden doorgevoerd, zullen onverkort worden toegepast. Bij het sluiten van een overeenkomst met Nedstaal zijn derhalve de op dat moment geldende vergunningsvoorschriften en/of wet- en regelgeving van toepassing. De manager Quality Assurance en Quality Control (QA & QC) is verantwoordelijk voor het wijzigen van de procedures rondom (voor)acceptatie. Correspondentieadres en contactpersoon Nedstaal Bezoekadres: Postbus adres: Contactpersoon: Rapenburg 1 Postbus 365 Dhr. Jan-Henk Wijma 2951 AP Alblasserdam 2950 AJ Alblasserdam Directeur Operations Tel Fax P a g e

8 2. ACCEPTATIEVOORWAARDEN EN -CRITERIA 2.1 Algemeen Om na te gaan of asbesthoudend staalschroot in aanmerking komt voor acceptatie en verwerking bij Nedstaal in Alblasserdam dient het staalschroot te worden onderzocht op herkomst en samenstelling. In dit hoofdstuk worden de verschillende acceptatievoorwaarden en -criteria weergegeven. Hieronder volgt een omschrijving van het asbesthoudend staalschroot zoals dat voor de proefnemingen mag worden geaccepteerd en verwerkt. Omschrijving van te accepteren en verwerken asbesthoudend staalschroot: Staalschroot met daarop aanwezig een asbesthoudende coating die hechtgebonden is waarin de concentratie aan chrysotiel asbest lager is dan 5 gewichtsprocenten en Staalschroot waarin chrysotiel asbesthoudende materialen zijn opgesloten in het schroot. 2.2 Acceptatievoorwaarden en -criteria Ten behoeve van de proeven bij Nedstaal mag uitsluitend asbesthoudend staalschroot worden aangeleverd en verwerkt dat afkomstig is uit Nederland. In het kader van de herkomst gelden de volgende, specifieke voorschriften: ten behoeve van elke partij asbesthoudend staalschroot, die voor proefneming in aanmerking komt, dient de naam en adres van degene van wie de partij afkomstig is, te worden vastgesteld; in het geval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft om een partij of vracht asbesthoudend staalschroot naar Nedstaal te vervoeren: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt; partijen asbesthoudend staalschroot mogen alleen worden betrokken van daartoe erkende en gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven in Nederland. Op grond van wettelijke eisen en de vergunningvoorschriften gelden de volgende, meer specifieke, acceptatiecriteria: Nedstaal mag maximaal 100 ton aan asbesthoudend staalschroot accepteren; van elke partij asbesthoudend staalschroot, welke voor een proefneming in aanmerking komt, dient het type asbest en de concentratie en/of hoeveelheid aan asbest in de partij te worden bepaald middels een onderzoek, uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd of geaccrediteerd bedrijf; een partij asbesthoudend schroot mag niet eerder worden geaccepteerd, dan nadat het bevoegd gezag haar toestemming daarvoor heeft gegeven op basis van het onderzoeksrapport aangaande de betreffende partij; het asbesthoudend staalschroot moet in gesloten containers worden aangevoerd, conform de transportregelgeving voor het vervoer van asbesthoudend afval; ingevolge artikel Wm, eerste lid, dient bij aanvoer van een partij of vracht de volgende informatie te worden geleverd: 4 P a g e

9 o o o o o o de datum van afgifte van de partij asbesthoudend staalschroot; de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen (de partij) afkomstig zijn; de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen; de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven; de wijze waarop de afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd; ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht had de afvalstoffen naar Nedstaal te vervoeren: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt. 5 P a g e

10 3. ACCEPTATIEPROCEDURE 3.1 Algemeen Het acceptatieproces bestaat samengevat uit een vooracceptatiefase en een acceptatiefase en ziet er schematisch als volgt uit. Figuur 1 schetst de vooracceptatiefase en figuur 2 de acceptatiefase. Figuur 1: Vooracceptatiefase Figuur 2: Acceptatiefase 6 P a g e

11 3.2 Vooracceptatieproces Indien een leverancier wil overgaan tot het leveren en laten verwerken van asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal in Alblasserdam, dan start de vooracceptatieprocedure met een onderzoek. Voor het onderzoek zal de potentiële leverancier schriftelijke gegevens (welke gegevens preceis?) en materiaal(monsters) moeten aanleveren en zal een gecertificeerd bureau (zie hierna) zelf analytisch onderzoek verrichten. Het vooracceptatie-onderzoek zal worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bureau en zal ten minste de volgende aspecten bevatten: a. beschrijving van de partij (hoe groot is de partij, om wat voor soort metaalschroot gaat het en op welke wijze is het asbest gebonden); b. wijze van beoordeling van de partij (o.a. methode bemonstering en bepaling van de concentratie en het type asbest); c. resultaten van de beoordeling (type asbest, concentratie, totale hoeveelheid aan asbest). Daarnaast zal aan de hand van de aangeleverde en onderzochte informatie worden beoordeeld of aan de acceptatievoorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 wordt voldaan, alsmede aan de vergunningvoorschriften. De onderzoeksrapportage zal eerst ter beoordeling worden voorgelegd aan Nedstaal en vervolgens ter goedkeuring aan het bevoegd gezag i.c. de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Na beoordeling van de onderzoeksresultaten door Nedstaal en OZHZ volgt een afwijzing dan wel een goedkeuring. In het eerste geval stopt het (voor)acceptatieproces en zal de potentiële leverancier schriftelijk in kennis worden gesteld onder opgaaf van reden. In het tweede geval wordt een (leverings)overeenkomst tussen leverancier en Nedstaal gesloten. Met het sluiten van de overeenkomst eindigt de vooracceptatiefase en kan het asbesthoudend staalschroot worden geleverd en vangt het acceptatieproces aan als hierna beschreven. 3.3 Acceptatieproces Het acceptatieproces start met de levering van de eerste vracht asbesthoudend staalschroot en eindigt wanneer het asbesthoudend staalschroot opgeslagen en gereed voor verwerking is. Ten minste één week voorafgaand aan elke levering dient het bevoegd gezag op de hoogte te worden gebracht van de geplande afgifte. Daarbij moeten de dag en een indicatie van het tijdstip worden opgegeven, waarop de vracht zal worden geleverd. Tevens moet overeenkomstig artikel Wm, eerste lid, de volgende informatie worden aangeleverd: a. de datum van afgifte van de partij asbesthoudend staalschroot; b. de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen (de partij) afkomstig zijn; c. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen; d. de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven; e. de wijze waarop de afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd; 7 P a g e

12 f. ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht had de afvalstoffen naar Nedstaal te vervoeren: diens naam en adres en de naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt. Het asbesthoudend staalschroot moet in gesloten containers worden aangevoerd en opgeslagen, conform de transportregelgeving voor het vervoer van asbesthoudend afval. De transporteur zal conform artikel Wm ook de volledig en juist ingevulde (transport)begeleidingsbrieven alsmede een kopie van dit acceptatieprotocol en de leveringsovereenkomst bij zich moeten hebben. Na aankomst bij Nedstaal vindt controle van de vracht plaats, en wel als volgt. De acceptant van Nedstaal voert eerst een administratieve controle uit op de transport- en leveringsdocumenten. Als alle documenten compleet en juist zijn bevonden, zal de acceptant de vracht vervolgens ook controleren op naleving van de acceptatievoorwaarden en -criteria (zie hoofdstuk 2) en eventueel van toepassing zijnde algemene inkoopvoorwaarden. Pas nadat de vracht is gecontroleerd en goed bevonden, de containers geen gebreken vertonen, worden de (gesloten) containers opgeslagen ter plaatse van de controleruimtes in de productiehal (locatie M4 in figuur 3). Figuur 3: Overzicht productiehal Met de opslag van de gesloten containers met asbesthoudend staalschroot op de aangegeven en in dat geval met een asbestlint af te zetten opslaglocatie eindigt de acceptatiefase. Alle gegevens die tijdens de (voor)acceptatiefase vrijkomen, worden opgeslagen in Navision, een geautomatiseerd ERP systeem waarin Nedstaal alle fysieke goederenstromen en financiële 8 P a g e

13 transacties verwerkt. De geregistreerde gegevens worden (overeenkomstig de regelgeving inzake registratie en melding van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) ten minste vijf jaar bewaard en (digitaal of schriftelijk) gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 3.4 Uitvoering en voorschriften De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu dient te allen tijde gewaarborgd te zijn en voorts te voldoen aan de daarvoor van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Nedstaal is bevoegd het acceptatieproces te onderbreken als niet aan de voorschriften wordt voldaan. Bij de uitvoering van het accepteren en verwerken van asbesthoudend staalschroot wordt verondersteld dat door alle betrokken partijen kennis is genomen van de inhoud van dit acceptatieprotocol. Het aanleveren van asbesthoudend staalschroot is slechts toegestaan op maandag t/m vrijdag van uur tot uur, mits controle en toezicht zoals beschreven in dit protocol, de interne procedures en werkinstructies, de aanvulling op het Bedrijfnoodplan en het Plan van Aanpak kan worden uitgevoerd bij Nedstaal in Alblasserdam. Omtrent het tijdstip van levering dient meer dan een week vooraf overleg te worden gevoerd met Nedstaal die dit tijdstip bepaalt. Nedstaal geeft de dag en indicatie van het tijdstip door aan bevoegd gezag. Het tijdstip van vertrek vanaf de leverancier dient tevens te worden ingevuld op de begeleidingsbrief. De acceptant van Nedstaal controleert of aan dit acceptatieprotocol wordt voldaan en geeft aanwijzingen omtrent de exacte locatie waar de containers met asbesthoudend staalschroot geplaatst moet worden. Door de acceptant wordt de begeleidingsbrief gecontroleerd en ondertekend. Vervolgens wordt de begeleidingsbrief als volgt gesplitst: blad 1 (wit) : bestemd voor leverancier; blad 2(geel) : bestemd voor transporteur; blad 3 (chamois) : bestemd voor ontvanger geadresseerde; blad 4 (roze) : bestemd voor retour naar afzender / handelaar / bemiddelaar blad 5 (wit roze) : bestemd voor retour naar leverancier. Fysische verontreinigingen en/of beschadigingen mogen niet worden geaccepteerd en/of verwerkt. Van elke weigering wordt onverwijld melding gedaan aan het bevoegd gezag. De leverancier is in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de acceptatiecriteria. Te allen tijde kunnen steekproefsgewijs monsters worden getrokken uit een ter acceptatie en verwerking aangeboden partij. Mede omdat een aan te bieden partij asbesthoudend staalschroot in de vooracceptatiefase al uitgebreid is onderzocht (zie 3.2), blijft de steekproefsgewijze monstername beperkt tot 1 op de 10 vrachten bij nieuwe aanbieders en/of aanbieders van een 9 P a g e

14 nieuwe partij. Voor een eerste vracht van een nieuwe partij geldt dat altijd sprake is van monstername. De gesloten containers blijven in opslag totdat de analyseresultaten bekend zijn. Indien uit de analyseresultaten van de steekproef blijkt dat niet wordt voldaan aan de in dit acceptatieprotocol genoemde acceptatievoorwaarden, wordt de acceptatie geweigerd en wordt voor de betreffende aanbieder een verhoogde monsternamefrequentie ingesteld voor volgende aangeboden vrachten. Nedstaal zorgt in overleg met de ontdoener voor afvoer van de afgekeurde vracht naar een daartoe erkende en vergunde verwerker. Registratie Zoals hiervoor al aangegeven, slaat Nedstaal alle gegevens op in het geautomatiseerde registratiesysteem Navision. Daarin zullen minimaal de volgende gegevens worden opgeslagen: naam en adres van de afzender (handelaar/bemiddelaar, indien van toepassing); naam en adres van de ontdoener; naam en adres van de vervoerder/inzamelaar; naam en adres van de ontvanger; locatie van herkomst van de afvalstoffen; locatie van bestemming van de afvalstoffen; Euralcode en gebruikelijke benaming van de afvalstoffen; voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen; hoeveelheid ontvangen/afgegeven afvalstoffen; datum van ontvangst en/of afgifte. Voor zover van toepassing zullen in de registratie ook analyserapporten, contracten (omschrijvingsformulieren) en facturen worden opgenomen. Alle geregistreerde gegevens zullen ten minste vijf jaar worden bewaard en gemeld aan het LMA. 10 P a g e

15 4. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Arbo: Arbeidsomstandigheden CHR: Chrysotiel (witte asbest) ERP: Enterprise Resource Planning LMA: Landelijk Meldpunt Afvalstoffen OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wm: Wet milieubeheer 11 P a g e

16 Bijlage A. Locatie Nedstaal B.V. aan de Noord (rivier) in Alblasserdam 12 P a g e

Interne procedures en werkinstructies. Verwerking asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.

Interne procedures en werkinstructies. Verwerking asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2. Interne procedures en werkinstructies Verwerking asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Status en doel interne

Nadere informatie

Informatiedocument innovatieve proeven Nedstaal

Informatiedocument innovatieve proeven Nedstaal Informatiedocument innovatieve proeven Nedstaal Wat doet Nedstaal eigenlijk? Wij produceren staal voor staalverwerkers die halffabricaten versmeden of verwalsen tot (semi) eindproducten. Binnen onze huidige

Nadere informatie

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F blad 1 van 5 (-houdend afval) 1 Deze paragraaf is een toelichting op SC-530 par. 7.17 Afvoer asbesthoudende materiaal. Om het vervoer van afvalstoffen (met asbesthoudend afval in het bijzonder) volgens

Nadere informatie

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 587 6250 Fax 020 587 6270 wcs@afvalenergiebedrijf.nl www.afvalenergiebedrijf.nl Acceptatievoorwaarden Voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid FA 17040-17-RA Datum: 11 februari 2013 Ref.: RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA 1. Afvalstoffenlijst

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Qlyte Operations B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van secundaire grondstoffen (Locatie: Kranssteenweg 2, Farmsum)

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2130776/3505454 op de op 26 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Heesbeen Recycling BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

Lay-out gegevensdrager

Lay-out gegevensdrager Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) T.a.v. dhr. Ing. J.J. Neele Postbus 93144 2509 AC Den Haag Datum Contactpersoon Kenmerk Bijlage(n) 30 november 2010 G. van der Zand B4203.1110 - Onderwerp Verzoek

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Middelburg: 28 juli 2009 Nummer: 09027212 Afdeling: Milieuhygiene BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1. AANLEIDING Op 31 januari 2006 hebben wij aan Demontagebedrijf Schroot

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Heros Sluiskil B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 21 JAN 2015 1111111 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Betonweg 12 te Emmeloord INHOUDSOPGAVE 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 3 1.1. ONDERWERP

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Aanvrager : Circulus B.V. Aangevraagde activiteiten : Uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht en opslaan van buiten de

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Aanvraagnummer OLO-2109051 Zaaknummer 199571 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 1000BC, Amsterdam Locatie: Gronddepot Noorder IJplas Oostzanerdijk

Nadere informatie

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as)

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Modellen 1. Aanvraagformulier: aanvraag overeenkomst voor het rechtstreeks aanvoeren van afvalstoffen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland.

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk 2015-2653 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Wij hebben op 22 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval

Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval Reglement en Voorwaarden Acceptatie afval Artikel 1 Doel en toepassingsgebied Het vastleggen van de acceptatie eisen die op de inrichtingen van Post & Haveman van toepassing zijn op derden en eigen personeel.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 7 januari 2005 bij hen ingekomen aanvraag van N.V. Razob, Gulberg 9 te Nuenen om wijziging van de op 20 juni 2000 verleende milieuvergunning

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland t.a.v. de Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid Postbus AN Dordrecht. Geacht college,

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland t.a.v. de Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid Postbus AN Dordrecht. Geacht college, Adres Cortgene 2 Postbus 2 2950 AA Alblasserdam T: 14-078 F: (078) 691 35 36 I: www.alblasserdam.nl Btw-nummer: NL001918412B01 Bankrekeningnummer: 28.50.00.152 Gedeputeerde Staten van Zuid Holland t.a.v.

Nadere informatie

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd.

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd. Bezoekadres: Galvanistraat 15 3029 AD ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM BESCHIKKING Aan Bas van den Ende Recycling BV Stuartlaan 16 3151 XL HOEK VAN HOLLAND Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2046222/2826771 op de op 30 augustus 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Transport- en Recycling Arno v.d. Dungen BV,

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle. terzake HOUTSNIPPERS. bij VERHART GROEN B.V.

Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle. terzake HOUTSNIPPERS. bij VERHART GROEN B.V. Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle terzake HOUTSNIPPERS bij VERHART GROEN B.V. AV beleid en AO/IC Verhart Groen B.V. Pagina 1 van 6 1. INLEIDING In dit

Nadere informatie

16 Aspecten voor vergunningverlening

16 Aspecten voor vergunningverlening 16 Aspecten voor vergunningverlening 16.1 Inleiding Met het in werking treden van het tweede LAP eind 2009is het rapport De verwerking verantwoord vervallen. Delen van de kaders van het rapport zijn in

Nadere informatie

Uitspraak 201404297/1/A4

Uitspraak 201404297/1/A4 1 van 7 10-12-2014 10:51 Uitspraak 201404297/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 10 december 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland Hoger beroep 201404297/1/A4.

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 Aanleiding Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) ondersteunt de samenwerking in de asbestketen door het organiseren van ketentoezicht asbest

Nadere informatie

exempla Archief -1/6- Ons kenmerk BESLUIT

exempla Archief -1/6- Ons kenmerk BESLUIT r Archief exempla Huhtamaki Nederland bv Postbus 5 8800 AA FRANEKER postbus 20120 8900 bm leeuwarden snekertrekweg 1 telefoon (058) 292 59 2,5 telefax: (058) 292 51 25 www. fryslan.nl e-maib provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

16 Aspecten voor vergunningverlening

16 Aspecten voor vergunningverlening 16 Aspecten voor vergunningverlening 16.1 Inleiding In 2002 is het rapport De verwerking verantwoord gepubliceerd. Doelstellingen van dat rapport waren onder meer: het transparant maken van de processen

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van A. Hak Products B.V. (voorheen: Remag Alloys B.V. en IMCO Recycling B.V.) ten behoeve van het recyclen van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen (Locatie:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026448/2777358 op de op 4 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heros Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C /

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C / vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 2 mei 2013 ontvangen verzoek van Hamilton Metaalhandel BV, Hellasstraat 12a te Tilburg tot intrekking

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Plaatsen kantoorunit Componenta B.V. te Weert Zaaknummer: 2013-0353 Kenmerk: 2013/37607 d.d. 27 juni 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Ontwerp besluit Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Bezoekadres: Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website:

Nadere informatie

25 SEP provinsje fryslân provincie fryslân. Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef SP OUDEHASKE

25 SEP provinsje fryslân provincie fryslân. Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef SP OUDEHASKE provincie fryslân Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef 5 8465SP OUDEHASKE postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

DataRoute is dé specialist voor afvalstroom registratie bij grootschalige bouwprojecten.

DataRoute is dé specialist voor afvalstroom registratie bij grootschalige bouwprojecten. Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) De heer ing. J.J Neele Postbus 2232 3500 GE Utrecht Onderwerp: Ons kenmerk: Verzoek vrijstelling papieren begeleidingsbrief DR-LMA_11-01-2016 Nijkerk, 11 januari 2016

Nadere informatie

Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven versie 1.0 d.d. 1 april 2013

Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven versie 1.0 d.d. 1 april 2013 Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven versie 1.0 d.d. 1 april 2013 Protocol opslag en vervoer RU Pagina 1 van 10 Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2020410/ 2753190 op de op 24 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van MSD / NV Organon, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2066203/2912430 op de op 9 februari 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 545160 Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer J. Blom Postbus 19406 1000 GK AMSTERDAM

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning wijzigen inrichtingsgrens Stortplaats Hollandse Brug Aanvraagnummer OLO-2244761 Zaaknummer 692202 Afvalzorg Deponie BV Postbus 2 1566 ZG Assendelft Locatie: Stortplaats Hollandse

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland gevestigd en kantoorhoudende aan 2781 RP, Zilverstraat 69 te Zoetermeer, hierna te noemen VRN, te dezen

Nadere informatie

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V. Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) Beelen Amsterdam B.V. Titel Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) Administratieve Organisatie

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129446/3485875 Molenbrand C.V. uitgevoerd Molenbrand 5 te Boekel. s-hertogenbosch, * Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging Aanvraagnummer: OLO-2032601 Zaaknummer: 148104 Betreft: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg 1 1521 NA, Wormerveer Locatie: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 2. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING: 3 3. PERSONEEL: 4 4. HANDELINGEN MET AFVAL BINNEN DE INRICHTING: 5 6. ROUTES BINNEN DE INRICHTING: 8

INHOUDSOPGAVE 2. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING: 3 3. PERSONEEL: 4 4. HANDELINGEN MET AFVAL BINNEN DE INRICHTING: 5 6. ROUTES BINNEN DE INRICHTING: 8 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT: 2 2. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING: 3 3. PERSONEEL: 4 3.1. FUNCTIE EN TAAKBESCHRIJVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 4 3.2. OPLEIDING EN TRAINING

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking. : Intrekking omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking. : Intrekking omgevingsvergunning Intrekking Omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking Aanvrager : BTC B.V. Aanvraag : Intrekking omgevingsvergunning Locatie : Zomerweg 147 te Enschede Datum ontvangst aanvraag : 6 januari 2012 Datum ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Stibbe B.V. Beethovenplein WM Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Stibbe B.V. Beethovenplein WM Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stibbe B.V. Beethovenplein 10 1077 WM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 27 juni 2016 Locatie: Beethovenplein

Nadere informatie

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Situatieschets Inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen zonder betaling hun groenafval storten bij de milieustraat, het zogenaamde

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

interne controle (AO-IC) / acceptatie en verwerking (A&V)

interne controle (AO-IC) / acceptatie en verwerking (A&V) Beschrijving administratieve organisatie en interne controle (AO-IC) / acceptatie en verwerking (A&V) Juli 2013 Stichting Biomassa Hellouw Biovergister Kolkenbosch Graaf Reinaldweg Haaften Opgesteld door:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer. Datum 12 maart 2002 Kenmerk SAS/2002001698 Onderwerp VERKLARING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 KERNENERGIEWET JUNCTO ARTIKEL 8.19, TWEEDE LID, WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN NV EPZ (KERNENERGIECENTRALE BORSSELE)

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Ontwerpbeschikking Datum aanvraag 20 juli 2009 Nummer 46/2009 Betreft

Nadere informatie

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015 BIJLAGE 6 REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6, TWEEDE LID, SUB q, VAN HET UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE ROERMOND inzake HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK TE ROERMOND

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Gedeeltelijke acceptatie melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer

Gedeeltelijke acceptatie melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer Bewa Beheer BV Appelweg 6 4782 PX MOERDIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan 34 1082 MC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart 2017

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan LUMARO Beheer B.V. ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting "opslag van afgewerkte olie in een tank en opslag van diesel in IBC's "

Nadere informatie

De Schans Verhuur B.V. MPJ van der Schoot den Uitvanck XG Oirschot. Betreft: Omgevingsvergunning

De Schans Verhuur B.V. MPJ van der Schoot den Uitvanck XG Oirschot. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam De Schans Verhuur B.V. MPJ van der Schoot den Uitvanck 16 5688 XG Oirschot Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Ondertekening Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze,

ONTWERPBESLUIT. Ondertekening Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze, ONTWERPBESLUIT Onderwerp Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben op 15 juni 2016 een verzoek tot het intrekken van de omgevingsvergunning (milieu) d.d. 7 juli 2005 met kenmerk 113155 ontvangen van

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Melding huur Lestrade hal 3 Rockwool te Roermond Zaaknummer 2012-0269 d.d. 3 mei 2012. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 5

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Het A&V-Beleid en de AO/IC

Het A&V-Beleid en de AO/IC Het A&V-Beleid en de AO/IC van de Poll oud ijzer en metalen handel Datum: 10-03-2016 versie 2.0 1 Inhoudsopgaaf: 1. Beschrijving Inrichting 1.1 inleiding 1.2 algemene gegevens 2. Acceptatiebeleid. 2.1

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053759/2912290 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV, om

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Zaaknummer 1100245 B.V. De Zwaanhoeve Durgerdammergouw 24 1028 BT Amsterdam Locatie: Durgerdammergouw 24 en 45 te Amsterdam Onderwerp: Intrekking Omgevingsvergunning beperkte

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft het bouwen van een nieuw entreegebouw.

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A.

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten (Locatie: M en O -weg 11, Ter Apelkanaal)

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie