Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten"

Transcriptie

1 Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten

2 In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand van beschrijvingen van de vakken en ervaringen van studenten. Zoals jullie al weten, telt de bachelor van Communicatiewetenschap drie jaar. Het eerste jaar richt zich vooral op alle basiskennis die je later nodig hebt. Dat houdt in dat het eerste jaar dus redelijk theoretisch is. Maar laat je daardoor niet afschrikken, want in het tweede en in het derde jaar is er genoeg ruimte om al je kennis in de praktijk te brengen. Voor de mensen die instromen vanaf het HBO heb je eerst een premaster. In dit jaar behandelen zij alle kennis van de drie jaren van de bachelor, in één jaar. Na je bachelor of je pre-master ben je klaargestoomd om te gaan werken, maar je kunt natuurlijk ook nog doorstuderen en een master volgen aan de UT of aan een andere universiteit. Inhoudsopgave: Het eerste jaar 3 Het tweede jaar 16 Het derde jaar 24 De pre-master 28 De masters 33 Corporate Communication 33 Marketing Communication 34 New media and Communication 35 2

3 Het eerste jaar In je eerste jaar krijg je een heleboel vakken die de basis leggen voor de daarop volgende jaren. Hieronder zullen alle vakken die je het eerste jaar krijgt kort beschreven worden. Academische vaardigheden In dit vak wordt aandacht besteed aan een aantal vaardigheden die zowel tijdens de opleiding Communicatiewetenschap, als voor het goed functioneren als communicatiewetenschapper na de studie van belang zijn. Bij dit vak wordt een goede basis gelegd, maar gedurende de hele studie is het essentieel om hier aandacht aan te blijven besteden. Je moet als afgestudeerde communicatiewetenschapper immers complexe (wetenschappelijke) teksten kunnen lezen en schrijven, onderzoek kunnen presenteren, en als een professional voor een organisatie of een groot publiek kunnen schrijven. Om dat te kunnen moet je beschikken over een aantal algemene academische vaardigheden, zoals het vermogen om te argumenteren, begrippen te definiëren en te categoriseren. In dit vak zul je onder andere een onderzoek moeten presenteren, wetenschappelijke teksten lezen en schrijven. Het hele vak is een soort aanvulling op het vak Nederlands van de middelbare school. Sommige dingen heb je al eerder gehoord, maar er zitten ook nieuwe dingen bij. De opbouw van een functioneringsgesprek bijvoorbeeld. Elk kwartiel lever je een opdracht in en als die voldoende is, telt de opdracht mee voor je uiteindelijke 4EC aan het eind van het jaar. Er wordt ook een kwartiel lang aandacht besteed aan hoe je een goede presentatie houdt, dan moet je geen opdracht inleveren, maar een presentatie houden. Voor mensen die goed waren in Nederlands is het geen moeilijk vak, maar je moet wel een stuk beter gaan letten op je werkwoordspelling, want met meer dan drie spelfouten heb je een onvoldoende! - Rosalie 3

4 4 Communicatiekundig ontwerpen Dit vak heeft een inleidende functie en hierbij krijg je theorieën die je later zult toepassen in de praktijk. Het gaat om theorieën over de wijze waarop organisaties functioneren. Allereerst wordt een schets gegeven van de verschillende stromingen binnen de organisatiekunde. Met het oog op het analyseren en ontwerpen van organisaties wordt ingegaan op de wijze waarop organisaties gestructureerd zijn, waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. Twee thema s staan daarbij centraal, (1) de vraag op welke wijze elementen uit de omgeving getypeerd kunnen worden, en (2) op welke wijze het functioneren van de organisatie zich tot haar omgeving verhoudt. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop het werk in organisaties verdeeld wordt en dit alles één wordt door middel van de principes van taakverdeling en coördinatie. Het gaat vooral om zaken als taken, bevoegdheden, afstemming van werkzaamheden, informatiestromen en procedures van besluitvorming. Daarnaast wordt in het vak aandacht besteed aan de verhouding tussen individu en organisatie, in welk kader tevens wordt ingegaan op de motivatie van medewerkers, leiderschap en de cultuur van de organisatie. Communicatiekundig ontwerpen is een vak dat de eerste twee kwartielen van het eerste jaar loopt. In dit vak ga je leren communicatieproblemen systematisch op te lossen. In het eerste kwartiel krijg je wat theorie en wat korte cases om op te oefenen. In het tweede kwartiel krijg je in groepjes van vier mensen twee cases om aan te werken. Bij de uitwerking van deze twee cases hoort een volledig adviesrapport. Dit betekent bijvoorbeeld ook een tijdsplanning voor je campagne en een budget. Het vak wordt afgesloten met een posterpresentatie van een case naar keuze. Ik heb het als een leuk vak ervaren, omdat je al meteen in het begin van het jaar echt aan de slag kan met de theoriën uit de andere vakken. Je bent dus in het begin van je jaar zeker niet alleen met theorievakken bezig! - Lior

5 Inleiding communicatiewetenschap: theorie Dit vak biedt een eerste kennismaking met theorieën uit de Communicatiewetenschap. Het vak geeft een breed overzicht van de belangrijkste begrippen, opvattingen, theorieën en modellen van communicatie. Dit gebeurt op drie niveaus: intra- en interpersoonlijke communicatie, groeps- en organisatorische communicatie en maatschappelijke of massacommunicatie. De belangrijkste theorieën van de Communicatiewetenschap komen aan de orde, van algemene communicatietheorieën tot bijzondere informatieverwerkings- en beïnvloedingstheorieën. Het betreft onder meer de Uncertainty Reduction Theory, Cognitive Involvement Theory, Value Expectancy Theory, Uses and Gratifications Theory, Systeemtheorie, Structuratietheorie, Netwerkbenadering, Media RichnessTheory, Psycho-linguistische theorie, Interpretatieve en Interactionistische benadering, Medium Theory, Agenda Setting, Framing en Priming en Structuratietheorie. Je leert dus de belangrijkste begrippen, theorieën en werkwijzen binnen de communicatiewetenschap en de problemen waarmee het zich mee bezighoudt. Bij inleiding communicatiewetenschap theorie maak je kennis met de belangrijkste theorieën uit de communicatiewetenschap. Ondanks dat dit een erg theoretisch vak is, vond ik het een leuk en interessant vak. We hadden twee keer in de week een hoorcollege, dat gegeven werd door een docent die erg boeiend kon vertellen en die de studenten ook echt bij zijn verhaal betrok. Ook merk ik dat ik veel aan het vak gehad heb, doordat je de kennis die je hebt opgedaan bij dit vak bij veel andere vakken kunt toepassen. - Wendy Inleiding communicatiewetenschap: praktijk Dit vak is een vervolg op Inleiding Communicatiewetenschap: Theorie. De geleerde theorieën uit het theoretische vak worden in dit vak toegepast op een praktijksituatie, waardoor het vak een probleemgericht karakter krijgt. De relatie tussen theorie, praktijk en onderzoek staan in dit vak centraal. Het vak is 5

6 probleemgericht, dat wil zeggen dat je hier de geleerde theorie toe moet passen op een communicatieadvies. De opdracht zelf wordt individueel gemaakt. Om elkaar op weg te helpen, wordt er tijdens werkcolleges wel in groepjes gewerkt. Je leert hier het verband te leggen tussen een communicatieprobleem, communicatietheorie, communicatiestrategie en een communicatieplan of -advies. Aan de hand van een communicatieprobleem van een opdrachtgever leer je op niveau dit probleem te plaatsen of te verklaren, een mogelijke strategie voor een oplossing te kiezen en ten slotte het bijbehorende plan of advies individueel te schrijven. Omdat je bij het schrijven van dit advies moet inbeelden dat je een communicatiebureau hebt en een fictief bedrijf adviseert, bereidt het je voor op de beroepspraktijk van een communicatieadviseur. Na een aantal weken lang druk te zijn geweest met het leren van ingewikkelde theorieën en je af te vragen waarom je die allemaal leert, werd het in één klap duidelijk. Die theoriën zijn niet alleen voor professoren, ook jij als student kunt er mee aan de slag. In het begin van ICW Praktijk werden een aantal cases voorgelegd, waaruit iedereen er één kon kiezen die interessant leek. In al deze cases stond een communicatieprobleem centraal, welke door ons opgelost moest worden. Dit deden we door op zoek te gaan naar de juiste communicatietheorie die de oorzaak kon verklaren of die een oplossing zou kunnen geven. In mijn ervaring was dit vak is een voorbeeld van het praktijkgerichte deel van Communicatiewetenschap aan de UT. - Ilse Media en communicatie Dit vak geeft een inleiding in de media(kunde). Het gaat hier zowel over massamedia als interpersoonlijke en organisatorische communicatie, en zowel de oude media en nieuwe media als combinaties daarvan. Van deze media worden de mediakenmerken, de mediaorganisatie, het mediagebruik en het mediabeleid behandeld. Het vak bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft een sociologische benadering en betreft Medialandschap: aanbod en organisatie 6

7 van media. De vragen die hierin centraal staan zijn: wat is het aanbod aan media?, hoe is het medialandschap georganiseerd? en hoe is het gebruik van media verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen? Hierbij is aandacht voor de gedrukte, audiovisuele en digitale media en voor de historische ontwikkeling van media en de recente ontwikkelingen van maatschappij en technologie. Het tweede deel van het vak, mediapsychologie, heeft een psychologische benadering en bespreekt de cognitieve en affectieve verwerking van mediainformatie. Je krijgt bij dit vak inzicht in onder andere nieuwe ontwikkelingen op mediagebied, het gebruik van media in de maatschappij en de belangrijkste massamedia. Het vak Media en Communicatie vond ik een van de leukste vakken van het eerste jaar. Het is erg afwisselend, omdat het uit twee delen bestaat (medialandschap en mediapsychologie). De kant van de mediapsychologie trok mij het meest, omdat je het geleerde direct in het dagelijks leven terug kan zien. Het gaat in op welke invloed de media kunnen hebben op je eigen handelen. Je gaat bijvoorbeeld beter begrijpen waarom bepaalde reclames invloed op mensen kunnen hebben. Ik ging het zelfs leuk vinden om naar reclame te kijken, terwijl ik, voordat ik het vak had gevolgd, altijd direct wegzapte. - Hilde Organisatiekunde In dit inleidende vak komen theorieën aan bod die in latere vakken worden toegepast. Het gaat om theorieën over de wijze waarop organisaties functioneren. Allereerst wordt een schets gegeven van de verschillende stromingen binnen de organisatiekunde. Met het oog op het analyseren en ontwerpen van organisaties wordt ingegaan op de wijze waarop organisaties gestructureerd zijn. Hier wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. Twee thema s staan daarbij centraal, (1) de vraag op welke wijze elementen uit de omgeving getypeerd kunnen worden, en (2) op welke wijze het functioneren van de organisatie zich tot haar omgeving verhoudt. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop het 7

8 8 werk in organisaties verdeeld wordt en tot een zinvol geheel wordt samengevoegd: de principes van taakverdeling en coördinatie. Het gaat om zaken als taken, bevoegdheden, afstemming van werkzaamheden, informatiestromen en procedures van besluitvorming. Daarnaast wordt in het vak aandacht besteed aan de verhouding tussen individu en organisatie, zoals de motivatie van medewerkers, leiderschap en de cultuur van de organisatie. In het kort krijg je dus kennis over het analyseren en (her)ontwerpen van organisaties. Het vak organisatiekunde was precies wat ik ervan verwacht had. Je leert verschillende soorten organisaties kennen die elk hun eigen kenmerken hebben. In het eerste opzicht lijkt het misschien niet zo n belangrijk vak, maar je ziet het juist overal terugkomen. Om communicatieproblemen in organisaties op te lossen is het belangrijk om te weten wat voor organisatie het is. Je kunt het vak dus zien als een soort achtergrondinformatie die je vaak gebruikt in de communicatiewereld. Het is helemaal niet moeilijk maar wel belangrijk om te weten! Analyseren en ontwerpen aan de hand van het begrippenkader. - Jantine Inleiding onderzoeksmethodologie De rol van onderzoek wordt in dit vak behandeld bij het toetsen van theorieën in het kader van de empirische cyclus en de ontwerpcyclus. Je leert welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden bij de opzet van een onderzoek: probleemstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksontwerp en de keuze van de dataverzamelingsmethoden. Je leert kennis maken met enkele belangrijke onderzoeksdesigns uit het ontwerponderzoek, experimenteel en quasi-experimenteel onderzoek. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksstrategieën worden behandeld. In het praktijk gedeelte van dit vak wordt er geoefend met het formuleren van onderzoeksvragen. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS

9 Je leert hier de basis van het onderzoek doen en alles wat daarbij komt kijken. Je gaat ook met het programma SPSS werken, wat ik op het begin wel lastig vond. Het vak bestaat uit hoorcolleges, practica en werkcolleges. Bij de werkcolleges kun je bonusopgaven maken met vragen over de stof van die week. Dit vond ik fijn omdat je zo de stof goed bijhoudt. - Ferie Dataverzameling Dit vak draait om de hoe je kennis moet verzamelen voor een onderzoek. In dit vak staan het interview, de observatie en de schriftelijke enquête doordat het veel gebruikte methoden voor dataverzameling zijn centraal. Voor deze drie methoden wordt uitgewerkt hoe ze gebruikt kunnen worden voor dataverzameling. Je oefent daarbij in het maken van interviewschema s, observatieschema s en vragenlijsten. Je gaat in de praktijk bezig met het zelfstandig verzamelen van data via een observatiestudie, een interview of een (digitale) vragenlijst. Aandacht wordt hierbij besteed aan de verschillende sampling methodes die gebruikt kunnen worden binnen onderzoek. Bovendien leer je beoordelen welk van de instrumenten het meest geschikt is voor het verzamelen van data bij een bepaalde onderzoeksvraag. Bij dit vak moet je samenwerken in groepjes en drie opdrachten maken. Je leert over de manieren waarop welke manieren je data kan verzamelen, en welke wanneer de beste manier is. Dat je er gelijk mee gaat oefenen in die groepjes vond ik leuk. Hierdoor krijg je ook een beter beeld van hoe moeilijk data verzamelen vaak is. - Kirsty Ontwerpen van nieuwe mediatoepassingen Hierbij werk je in groepen van vier aan het (her)ontwerp van een nieuwe mediatoepassing vanuit een communicatiewetenschappelijk perspectief. Daarbij gaat het vooral om communicatiemogelijkheden die we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er wordt gekeken naar de toekomst omdat de nieuwe media, en daarmee nieuwe mediatoepassingen, zich snel ontwikkelen. Vanuit toekomstige media 9

10 wordt gekeken naar de nieuwe vormen van communicatie. Voorbeelden van de impact van media op de huidige communicatie zijn natuurlijk het internet, maar ook mobiele communicatie, computer games en webgemeenschappen. Je gaat in dit vak actief met ideeën spelen over hoe communicatie er over drie á vijf jaar uitziet. Na een aantal ontwerpfasen maak je met je groepje een geavanceerde website waarop ze demonstreren hoe hun voorgestelde mediatoepassing in de toekomst er uit ziet en hoe deze werkt. Het vak maakt gebruik van vier onderwijsvormen: hoorcolleges, practica, werkcolleges en een eindpresentatie. Er worden naast relevante theorieën over het ontwerpen en gebruik van nieuwe mediatoepassingen, methoden en technieken behandeld die je moet toepassen bij het ontwerpproces. In 12 practica van 4 leer je de de benodigde ontwerptools te gebruiken en wordt er in projectgroepen gewerkt aan een ontwerp van een nieuwe mediatoepassing. De practica bestaan uit workshops en demonstraties, daarnaast kan er gewerkt worden aan het ontwerp. Op de eindpresentatie presenteert elk groepje het ontwerp, eventueel herontwerp, de realisatie, evaluatie en de procesreflectie. De practicumopdrachten en het verslag daarvan worden individueel gemaakt, maar het ontwerp, de implementatie, verslaglegging en eindpresentatie vinden plaats in groepjes. Bij dit vak maak je gebruik van de volgende computerprogramma s: Werken, ontwerpen en implementeren in Hyper Text Markup Language (HTML), Dreamweaver, Photoshop, JavaScript, Flash, Illustrator, Moviemaker Ontwerpen van Nieuwe Media Toepassingen is een erg praktisch vak, waarin je veel dingen die je in de theorievakken hebt geleerd, toepast. Het is erg leuk om te leren photoshoppen, filmen, monteren en websites maken. Dit pas je uiteindelijk toe in je eindwebsite over een zelfbedacht product, met daarop onder andere de film en een flash animatie. In de 10

11 hoorcolleges krijg je onder andere te horen welke kleur een bepaalde invloed op de mens heeft, en welke kleurcombinaties je absoluut niet moet gebruiken. Het is een interessant vak, dat theorie en praktijk goed combineert. - Nikki Sociale psychologie Sociale Psychologie houdt zich bezig met de effecten van de sociale omgeving ofwel de aanwezigheid van anderen op het gedrag, de gedachten en de gevoelens van individuen. In dit vak komen de belangrijkste theorieën uit de sociale psychologie aan bod. Het gaat hierbij om onderwerpen als: sociale perceptie, stereotypen en vooroordelen, je sociale zelf, conformiteit en groepsprocessen, attitudes en beïnvloeding, helpen, agressie en interpersoonlijke attractie. Je leert de manieren waarop sociaal psychologen onderzoek doen, onderzoeken kritisch te beoordelen en sociaal psychologische processen te herkennen in dagelijkse gebeurtenissen. Het vak sociale psycohologie gaat over het gedrag van individuen in groepen. Dit klinkt misschien wat vaag, maar het levert leuke onderwerpen op. Zo komt bijvoorbeeld agressie aan bod, maar ook attractie en vooroordelen. Het leuke aan dit vak is dat het situaties zijn die je herkent uit je eigen leven en maakt het soms ook grappig doordat je dingen van jezelf herkent. De stof leert je waarom mensen bepaald gedrag in verschillende situaties vertonen. Niet alleen nodig voor je studie,maar ook gewoon leuk om te weten. - Lobke Tekstwetenschap In bijna alle communicatieve processen spelen taal en tekst een cruciale rol. In deze cursus wordt de rol van tekst, zowel in digitale als papieren documenten, in een communicatief proces nader bekeken. Je leert in deze cursus vanuit verschillende invalshoeken naar een tekst te kijken en verschillende methoden van tekstanalyse toe te passen. De methoden die aan bod komen zijn: 1. genreanalyse, waarin de tekst in een breder perspectief wordt bekeken; 11

12 12 2. functionele analyse, waarin de functies en doelen van een tekst centraal staan; 3. coherentieanalyse, waarin het gaat om de structuur en de samenhang in teksten; 4. retorische analyse, waarin de stijl van een tekst wordt bekeken en; 5. argumentatieanalyse, waarin het gaat om de manier van argumenteren. Het doel van de verschillende analysemethoden is steeds om te bepalen wat de sterke en zwakke punten zijn van een document, en hoe het document verbeterd kan worden. Er worden verschillende analyses besproken, namelijk de genreanalyse, de functionele analyse, de coherentieanalyse, de retorisch analyse en de argumentatieanalyse. Ook analysemethoden komen hier aan bod en wordt er ingegaan op het verband tussen de verschillende analysemethoden. Ook komen de voor- en nadelen van de methoden aan bod. De cursus wordt afgesloten met een analyserapport, een rapport waarin je verslag doet van drie analyses die zijn die op één tekst zijn uitgevoerd. De tekst mag je zelf kiezen uit een door de docent gemaakte selectie. Bij het vak Tekstwetenschap heb ik geleerd teksten te analyseren op diverse niveaus en te bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Door het maken van opdrachten en het uitvoeren van analyses, raakte ik al snel vertrouwd met de theorie. Nu zie ik het eerder als een tekst niet klopt of nog verder verbeterd kan worden. Dat is waardevol in mijn rol als toekomstig communicatiedeskundige, maar ook nu al: bij het lezen van de krant of het schrijven van een eigen tekst bijvoorbeeld. Bovendien is mijn woordenschat weer een beetje uitgebreid. Weleens gehoord van consecutief, een troop of pragmadialectiek? - Eymeke Onderzoekspracticum 1 Hier bereid je je voor op een rol als onderzoeker. Het vak richt zich op het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek, waarbij kennis van methodologie, data-analyse en geleerde theorieën uit het eerste semester moeten worden toegepast op een praktijksituatie. In dit vak word je verdeeld over groepen, waarbij je een volledige

13 onderzoekscyclus doorloopt. Hier pas je de kennis van methodologie en data-analyse actief toe. Dit verloopt als volgt: uitgaande van een vooraf gegeven onderzoeksprobleem, schrijf je individueel een probleemstelling. Daarbij gebruik je de kennis die je in het eerste semester hebt opgedaan, en literatuur die je zelf dient te zoeken. Op basis van de individuele probleemstellingen wordt een gezamenlijke probleemstelling vastgesteld. Vervolgens bedenk je individueel een versie van het onderzoeksinstrument, op basis daarvan wordt een gezamenlijk onderzoeksinstrument samengesteld. Met het gezamenlijke onderzoeksinstrument worden gegevens verzameld, die individueel worden geanalyseerd. Ten slotte vertel je individueel mondeling en schriftelijk over het uitgevoerde onderzoek. Je leert dus niet alleen hoe een onderzoekscyclus in elkaar steekt maar ook hoe je een onderzoeksproject moet plannen en managen. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS Onderzoekspracticum was voor mij echt een vak waarvan ik van tevoren dacht: Moet ik nu al zo n onderzoeksrapport kunnen schrijven, dat kan ik toch nooit?! Maar nu ik het vak bijna afgerond heb, ligt er een onderzoeksrapport op mijn bureau met mijn naam erop! Op het eerste gezicht leek het vak me saai en moeilijk, maar naarmate het vak vorderde kreeg ik door dat dit niet het geval was. Het lezen van andere onderzoeksrapporten vond ik niet altijd even leuk, maar vooral het leggen van verbanden en het trekken van conclusies met betrekking tot mijn eigen onderzoek vond ik interessant! Bij dit vak heb ik echt het gevoel dat ik er heel wat van heb geleerd; academisch schrijven, zorgen voor correcte verwijzingen, een rapport opstellen, beter leren werken met SPSS etc. Ik ben een rapport rijker en voor mijn gevoel ook weer een stukje slimmer! - Carmen Statistiek 1 Statistiek 1 legt een basis voor een noodzakelijk onderdeel bij veel onderzoeken: getalsmatige gegevensverwerking, die bestaat uit twee onderdelen: beschrijvende statistiek en verklarende statistiek. Het vak geeft een 13

14 14 antwoord op de vraag: wat kun je nu precies met de gegevens die onderzoeken leveren? Voor de beschrijvende statistiek wordt in dit vak een aantal technieken behandeld. In het SPSS-practicum leer je hoe deze technieken met SPSS uitgevoerd kunnen worden. Er wordt begonnen met een inleidende kansberekening. Bij de kansrekening wordt eerst stilgestaan bij de vraag wat een kans nu eigenlijk is. Vervolgens worden er enkele standaardsituaties besproken met bijbehorende technieken. Bij het onderdeel verklarende statistiek worden een aantal begrippen behandeld aan de hand van situaties. Ook bij dit onderdeel wordt een SPSS practicum gegeven. Tijdens hoorcolleges wordt de theorie besproken. In de werkcolleges, elk volgend op een hoorcollege, krijg je de tijd om de stof toe te passen in oefeningen, onder begeleiding van studentassistenten. Daarnaast zijn er SPSSpractica om te oefenen met SPSS. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS Statistiek 1 is een vak waar veel mensen tegenop zien. Heb je wiskunde net afgesloten op de middelbare school, krijg je het weer bij Communicatiewetenschap. Zo dacht ik er ook over, maar dit blijkt helemaal niet waar te zijn! Statistiek is anders dan wiskunde. Natuurlijk is het ook met cijfers, maar zelfs zonder wiskunde achtergrond is het goed te volgen. Na de zeer goed te volgen hoorcolleges komen de werkcolleges waarin nog extra vragen gesteld kunnen worden en geoefend kan worden met opdrachten. Al met al is er een goede begeleiding en als je de stof bijhoudt is het allemaal goed te volgen. Achteraf, met een voldoende in the pocket, viel het allemaal toch wel mee! - Elizabeth Statistiek 2 Dit vak bouwt voort op Statistiek 1 en behandelt enkele veel gebruikte statistische technieken, namelijk t-toetsen en de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen, enkele niet-parametrische toetsen en

15 betrouwbaarheidsintervallen voor fracties en voor verschillen tussen fracties en de chikwadraattoets voor onafhankelijkheid. Deze technieken worden geïllustreerd aan de hand van onderzoeksvoorbeelden. Je leert ook welke technieken je in welke situatie moet gebruiken bij een bepaalde onderzoeksvraag. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het juist opvatten van de uitvoer van de SPSS gegevens. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS Statistiek 2 is een vak dat op Statistiek 1 aansluit en je gaat verder op de stof in. Je kunt wederom kiezen voor de intensieve variant, dit bestaat uit verscheidene werkcolleges waarbij bonusopgaven horen. Deze bonusopgaven bestaan uit statistiek- en SPSS opgaven en bepalen voor 50% van je eindcijfer. Daarnaast maak je nog gewoon een tentamen en dit telt ook 50% mee. Als je niet kiest voor de intensieve variant maak je gewoon het tentamen, met daarbij horend een SPSS tentamen en dit wordt dan je eindcijfer. - Alet 15

16 Het tweede jaar In je tweede jaar ga je al meer praktijkgericht te werk. Je kunt nu de kennis van je eerste jaar gebruiken voor allerlei opdrachten die je dit jaar zult moeten maken. Ook kom je dit jaar al in aanraking met vakken die voorbereidend zijn voor de masters die aan de UT gegeven worden. Hieronder zullen alle vakken die je het tweede jaar krijgt kort beschreven worden, zodat je al een beetje kunt zien wat je te wachten staat. 16 Corporate Communicatie Het vak Corporate Communicatie bespreekt de theorie en praktijk van het gebied van communicatie in en rond organisaties. Aan de ene kant is dit heel praktisch, omdat alle organisaties te maken hebben met noodzaak en complexiteit van communicatie. Aan de andere kant ook heel theoretisch: de vele perspectieven die bestaan op de rol van communicatie in organisaties vragen om continue alertheid op de kracht en beperking van een perspectief dat zo vanzelfsprekend lijkt. In dit vak wordt theorie over corporate communicatie gekoppeld aan praktische opdrachten waarbij studenten in teams een communicatie-adviesbureau simuleren. Diverse communicatieproblemen zullen op systematische wijze geanalyseerd worden. Corporate Communicatie ligt heel dicht bij de praktijk en dat maakt het vak erg leuk. Met je communicatiebureau moet je problemen binnen bestaande bedrijven oplossen en officiële gesprekken aangaan met de directeur (gespeeld door een docent). Dit maakt het vak heel realistisch. Daarnaast moet je intensief samenwerken met je groep en echt gaan denken als een communicatie consultant. Dit is in het begin lastig, maar je leert er heel veel van. Je krijgt een goed beeld van wat een communicatiedeskundige zoal kan doen. Door dit vak ben ik erachter gekomen

17 wat ik later wil gaan doen als afgestudeerde communicatiewetenschapper! - Lieke Organisaties in de Media Omgaan met de media is een belangrijke taak van communicatieprofessionals. Het kan zijn dat een organisatie in het nieuws wil komen met een nieuw product of recente ontwikkeling. Het kan ook zijn dat een organisatie ongewild in de media komt, bijvoorbeeld als gevolg van een crisissituatie. In dit vak komen alle aspecten die van belang zijn in de omgang met de media aan de orde. Er zal worden ingegaan op selectiemechanismen in de media, op de manier waarop de media informatie kunnen vervormen en inkleuren en op de effecten die mediaberichtgeving heeft op de doelgroep. Daarnaast wordt geoefend met relevante vaardigheden en maakt mediatraining deel uit van dit vak. Het vak Organisaties in de Media wordt in blok 1 van het tweede jaar gegeven. Het vak bestaat uit hoorcolleges, een tentamen en verschillende opdrachten die gemaakt moeten worden. Zo moest je bijvoorbeeld een week lang een actualiteitenprogramma volgen en dit analyseren. Het vak richt zich op de manier waarop organisaties met de media om (zouden moeten) gaan. Je leert bijvoorbeeld hoe het is om woordvoerder van een bedrijf te zijn. Tijdens een interview met een echte journalist wordt al snel duidelijk dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt! Ik vond het een heel afwisselend, interessant en praktijkgericht vak. - Veerle Gezondheidscommunicatie Bij gezondheidscommunicatie kun je denken aan grootschalige campagnes ter voorkoming van ziektes en bevordering van gezondheid van het algemeen publiek, maar het gaat óók over de communicatie tussen zorgverleners en patiënten, communicatie tussen patiënten onderling en de communicatie binnen en tussen zorginstellingen. Bij communicatie met patiënten gaat het om communicatie die gericht is op het informeren over ziekte en behandeling en op de versterking van de positie van de patiënt in het zorgproces. 17

18 18 Bij communicatie tussen patiënten onderling gaat het om het uitwisselen van ervaringskennis over ziekte en behandeling en emotionele ondersteuning. Relevante onderwerpen bij de communicatie binnen en tussen zorginstellingen zijn o.a. de afstemming van de zorgverlening rondom een patiënt, patiënt-veiligheid en kwaliteitszorg, adoptie en implementatie van nieuwe technologieën en de naleving van richtlijnen in de zorg. Gezondheidscommunicatie was een vak dat eigenlijk veel breder bleek dan ik verwachtte. Bij gezondheidscommunicatie dacht ik vooral aan de stop-met-roken campagnes die mensen ervan zouden moeten weerhouden sigaretten te kopen. Maar dit vak omvatte veel meer, bijvoorbeeld hoe communicatie tussen arts en patiënt het best kan verlopen en hoe je als familielid van een patiënt het best kunt helpen. Ik vond het erg interessant, maar had wel gehoopt op iets meer diepgang, er werd namelijk niet de mogelijkheid gegeven zelf met cases aan de slag gegaan want er waren geen opdrachten. Dit was aan de andere kant ook wel fijn, omdat je hierdoor maar weinig tijd kwijt was aan het vak. - Ferie Statistiek 3 Statistiek bouwt voort op Statistiek 1 en Statistiek 2. Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen, namelijk regressie-analyse en een-factor en tweefactor variantie-analyse. Bij een-factor-variantieanalyse wordt ook de aandacht besteed aan de niet-parametrische toets van Krusall-Wallis. Het accent ligt bij dit vak op het toepassen van de verschillende technieken, het computerpakket SPSS zal veel gebruikt worden. Bij dit vak maak je gebruik van het statistische computerprogramma: SPSS In het vak Statistiek 3 bouw je voort op wat je in de eerste twee statistiekvakken geleerd hebt. Je leert opnieuw een aantal technieken om je onderzoeksresultaten te verkrijgen met behulp van berekeningen en SPSS. Mijn ervaring is dat wanneer je de werkcolleges volgt en de stof goed bij houdt, het vak goed te doen is. Ik vond het vak zelf niet heel interessant (het is vrij droge stof) en daarom is het soms moeilijk om jezelf er doorheen te worstelen. Wanneer je dit doet zul je er wel veel aan hebben bij de vele onderzoeksopdrachten in het tweede en derde

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging

Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids. Periode 2. UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Alternatieve Niveau 2 en 3 Cursussengids Periode 2 UTRECHT, Augustus 2012 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De alternatieve gids is

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie