Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht"

Transcriptie

1 Alcoholproblemen op het werk Adviezen voor leidinggevenden 3e druk 2000 Alcon, Utrecht (c) 2000 Alcohol Consultancy Nederland (ALCON) Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van ALCON. ISBN Alcohol hoort bij ontspanning en gezelligheid. Sociale contacten lopen soepeler. Soms draagt het bij aan een goede sfeer. So far, so good. Maar teveel of te vaak drinken kan tot problemen leiden! Thuis, in het verkeer en ook op het werk. Probleemdrinkers op het werk hebben een hoger verzuim en lopen meer risico bij een bedrijfsongeval betrokken te raken. De kwaliteit van het werk en de productiviteit lopen terug. De werksfeer verslechtert. 3 tot 6% van alle werknemers in Nederland heeft problemen door alcoholgebruik. De kans dat u als leidinggevende hiermee te maken krijgt is daarom tamelijk groot. Een bedrijfsalcoholbeleid biedt u houvast om een medewerker op zijn functioneren aan te spreken. Maar ook als zo'n beleid er niet is, is dit uw taak en verantwoordelijkheid. Veel leidinggevenden vinden het echter moeilijk om met medewerkers te praten over hun alcoholgebruik. Deze brochure helpt u hierbij. Wilt u meer achtergrondinformatie, neem dan contact op met ALCON. Uw rol als leidinggevende

2 Alcoholgebruik kan ertoe leiden dat een medewerker minder goed functioneert. Hierover zal op een gegeven moment met de betrokkene gesproken moeten worden. Dat is uw taak. U doet dat bij voorkeur wanneer de "maat nog niet écht vol is". Uw houding als leidinggevende is zeer belangrijk. Een aktieve houding betekent ingrijpen op het moment dat de problemen nog goed zijn te bespreken en op te lossen. Dat is niet altijd eenvoudig. Misschien bent u niet zeker over de relatie tussen het alcoholgebruik en de verminderde werkprestatie of brengen uitvluchten en vage beloften van de medewerker u in de verleiding zo'n gesprek uit te stellen of achterwege te laten. Maar: mensen met een alcoholprobleem zijn er bij gebaat dat zij eerlijk en tijdig op hun gedrag worden aangesproken. Het op z'n beloop laten van de zaak leidt tot een steeds geïsoleerder positie van de drinker. En daarmee verergeren de problemen alleen maar: voor de medewerker, de collega's, de organisatie als geheel en ook voor u. En: het heeft zin. Hoe eerder u het probleem aankaart, des te beter. Soms is een aantal gesprekken voldoende om erger te voorkomen. In andere gevallen kan het gesprek iemand stimuleren hulp te zoeken. Het behoud van een baan is voor de betrokken medewerker een belangrijke motivatie om het gedrag te veranderen. "Alcoholgebruik is privé, daar hebben jullie niets mee te maken!" Natuurlijk heeft de medewerker recht op privacy. U heeft zich niet te bemoeien met wat hij of zij in eigen tijd doet. Overmatig alcoholgebruik buiten werktijd kan echter wél invloed hebben op het werk en op het functioneren van de medewerker. Vanuit dat laatste gezichtspunt is het óók een zaak van de organisatie en mag de leidinggevende wel degelijk het alcoholgebruik ter sprake brengen. Functioneren centraal Alcoholgebruik is voor een bedrijf pas een probleem wanneer de uitvoering van het werk eronder te lijden heeft. Het functioneren van de medewerker is dan ook het aangrijpingspunt voor actie. Een voorbeeld: de medewerker ruikt naar drank. U vindt dit in zijn functie niet acceptabel. Een alcohollucht kan het gevolg zijn van incidenteel gebruik of een signaal van een onderliggend alcoholprobleem. In beide gevallen is er aanleiding om met de medewerker te gaan praten. Hoe kunt u zo'n gesprek aanpakken? U vertelt de medewerker wat u is opgevallen in zijn gedrag. U geeft aan dat dit functioneren binnen een bepaalde periode moet verbeteren. Anders volgen er sancties. U zegt dat u vermoedt dat alcoholgebruik een rol speelt en u biedt hulp aan van bijvoorbeeld de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker. We noemen deze methode "constructieve confrontatie". U volgt in feite twee sporen: aan de ene kant de medewerker confronteren met feiten over het disfunctioneren en aangeven dat dit binnen een bepaalde termijn moet verbeteren, aan de andere kant ondersteuning aanbieden om het onderliggende probleem te helpen oplossen.

3 "Ik drink al jaren en er is nooit iets gebeurd!" Blijf rustig, vasthoudend en duidelijk. Geef aan dat het functioneren moet verbeteren. U heeft feiten verzameld en concrete voorbeelden van gebeurtenissen die niet acceptabel zijn. Gelukkig is er tot nu toe niets ernstigs gebeurd. Ook in de toekomst moet dit zo blijven. Daarom voert u dit gesprek. Hoe herkent u een alcoholprobleem? Alcoholproblemen zijn lastig te herkennen. Toch biedt een aantal signalen en symptomen houvast. Maar het is absoluut geen optelsom met een vaste uitkomst: het gaat om aanwijzingen. U zult een zekere antenne voor het signaleren van alcoholproblemen moeten ontwikkelen. De duidelijkste signalen zijn: * de medewerker verschijnt onder invloed op het werk, * hij/zij ruikt naar drank, * er vinden 'ongelukjes' plaats zonder duidelijke verklaring, * collega's maken melding van alcoholproblemen, * iemand is recent bekeurd wegens rijden onder invloed, * de medewerker verzuimt zonder duidelijke reden, * de relatie met collega's verslechtert Een uitgebreide lijst met signalen vindt u achter in deze brochure. "Het is alleen maar roddel. Ze willen me pakken! En zo slecht functioneer ik toch niet?" Soms zijn de aanwijzingen niet sterk. Als leidinggevende moet je dan oppassen. Het aangrijpingspunt voor actie is en blijft het functioneren. Wel kunt u, vanuit een goede persoonlijke verstandhouding, de zorg om de ander uitspreken. Maak de medewerker attent op het alcoholbeleid van de organisatie en waar hij of zij terecht kan voor verdere informatie. Kom goed beslagen ten ijs Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regels en de procedures die het bedrijf hanteert bij problematisch alcoholgebruik van medewerkers. Noteer voor uzelf welke punten zijn opgevallen in iemands functioneren (een overzicht van feiten en incidenten die zich hebben voorgedaan, met vermelding van datum, plaats en wijze van constatering). Stel concrete en haalbare doelen voor het eerste gesprek, zoals: - Zorg uitspreken en trachten boven water te krijgen wat er aan schort. Het functioneren bespreken. - Duidelijk maken dat het gedrag van de werknemer niet geaccepteerd wordt en hoe het bedrijf verwacht dat hij of zij zich wél gedraagt; - Hulp aanbieden en aangeven wat de (uiteindelijke) gevolgen zijn als het gedrag van de medewerker niet verandert. Reserveer voldoende tijd en ruimte. Zorg ervoor dat u ongestoord en onder vier ogen kunt praten.

4 Bij twijfel vraagt u advies aan de personeelsfunctionaris, bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker. "Je wilt me zeker kwijt!" Uw houding is belangrijk. Toon uw betrokkenheid met de medewerker. Neem hem of haar serieus. Maak duidelijk dat het niet de bedoeling is van de medewerker af te komen. Benadruk zijn of haar waarde voor het bedrijf in het verleden en in het heden. U bent echter geen therapeut! U heeft een leidinggevende taak en moet het probleem niet 'overnemen' van de medewerker. Beperk uw bijdrage tot het opsommen van de mogelijkheden voor hulp en laat de verantwoordelijkheid voor het aanvaarden daarvan bij de medewerker zelf. Een eerste gesprek 1. Formuleer het doel van het gesprek. Geef aan wat de aanleiding is en wat u verwacht van de medewerker. 2. Benoem wat u is opgevallen en vraag of de medewerker dit (h)erkent. Overtuig de medewerker ervan dat het functioneren moet verbeteren. 3. Vraag naar zijn of haar ideeën over achtergronden en oorzaken van de functioneringsproblemen. Zeg dat u vermoedt dat overmatig alcoholgebruik daarin een rol speelt. Toon begrip voor de vaak nare omstandigheden, die geleid kunnen hebben tot overmatig alcoholgebruik. Leef mee, maar bedenk dat medelijden niets oplost. 4. Breng de ander zonodig op de hoogte van het bedrijfsalcoholbeleid. Bied hulp aan en verzeker hem of haar dat de informatie over de achterliggende problematiek vertrouwelijk blijft. Maak duidelijk dat betrokkene uiteindelijk zélf verantwoordelijk is en blijft. 5. Het kan zijn dat de medewerker blijft ontkennen dat zijn alcoholgebruik onderdeel van het probleem vormt. U respecteert dit. U herhaalt echter uw opmerkingen over het functioneren en de noodzaak om dit te verbeteren. 6. Rond het gesprek af met duidelijke afspraken over: - wát er precies moet verbeteren; - de termijn waarop verbetering bereikt moet zijn; - een eventuele verwijzing naar personeelszaken, het bedrijfsmaatschappelijk werk of de bedrijfsgezondheidsdienst (wie neemt contact op en wanneer); - afspraken voor het vervolg. 7. Leg de gemaakte afspraken en data vast in een gespreksverslag. Vertel dat dit verslag belangrijk is om de verbeteringen wel of niet vast te kunnen stellen. 8. Geef zonodig aan dat u overleg wilt voeren met de personeelsfunctionaris of andere leden van het sociaal- medisch kader. 9. Beëindig het gesprek positief. Benadruk dat het absoluut niet de bedoeling is de medewerker kwijt te raken. Geef aan dat u wilt dat de medewerker weer optimaal gaat functioneren.

5 "Ik drink helemaal niet veel!" Laat u niet verleiden tot een discussie over het alcoholgebruik. Of de medewerker nu veel of weinig drinkt: u signaleert dat hij of zij niet goed functioneert. Het gaat niet om het aantal consumpties; het gaat om de veiligheid, de gezondheid, de produktiviteit en kwaliteit van het werk en de werksfeer. Het alleen al naar drank ruiken kan een aspect zijn dat niet acceptabel is, bijvoorbeeld in contacten met klanten. Wees eerlijk en open. Kom met concrete feiten. Moraliseer niet, kom niet met het opgeheven vingertje, maar vertel welke risico's u ziet voor de werksituatie. Spreek zoveel mogelijk in de ik-vorm. En dan verder? 1. Start ieder volgend gesprek met het herhalen van de gemaakte afspraken en geef aan wat daarvan de resultaten zijn. 2. Naar aanleiding van de ervaringen in de afgelopen periode maakt u nieuwe afspraken. U vervolgt zonodig de weg van de "constructieve confrontatie": u geeft aan dat (nieuwe) sancties volgen als het functioneren binnen een bepaalde termijn niet verbetert. 3. Blijf de hulpverleningsmogelijkheden noemen. Benadruk het belang hiervan maar laat de uiteindelijke keuze bij de medewerker. Het functioneren staat voor u centraal. 4. Leg de afspraken in een verslag vast. Een idee is de ervaringen zo te beschrijven dat ze goed te gebruiken zijn voor een mogelijke volgende confrontatie met een alcoholprobleem. Mogelijk leiden uw gesprekken ertoe dat de medewerker weer naar behoren gaat functioneren. Het is echter denkbaar dat hij of zij in- of extern voor een alcoholprobleem behandeld gaat worden. Soms blijkt een opname in een kliniek noodzakelijk, vaak is een aantal gesprekken bij bijvoorbeeld een Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) voldoende. Uw taak bestaat in dat geval uit: Het informeren van de collega's, om geroddel te voorkomen. Alcoholproblemen dienen als vergelijkbare gezondheidsproblemen besproken en behandeld te worden. De vorderingen volgen, door regelmatig overleg met de bedrijfsarts of personeelsfunctionaris. Realiseer u dat alcoholproblemen vaak het resultaat zijn van langdurig overmatig gebruik. Het is dan ook niet te verwachten dat deze problemen in korte tijd opgelost zullen zijn. Uw afdeling voorbereiden op de terugkeer van de medewerker na een mogelijke behandeling. Duidelijke afspraken maken met de medewerker en het sociaal-medisch kader over de consequenties van terugval in het oude gedrag. "Spion!" U moet natuurlijk niet de medewerker van minuut tot minuut in de gaten gaan houden. U mág ook niet zomaar in bureauladen kijken of er eventueel flessen

6 drank aanwezig zijn. Onderzoek is slechts toegestaan als er een "redelijk vermoeden van schuld" is. Heeft u echter (nieuwe) signalen van problematisch alcoholgebruik dan is dat wel een reden voor een rustig en openhartig gesprek en het terughalen van eerder gemaakte afspraken. Steun, advies en hulp Voor steun bij de gesprekken en voor informatie over de regels en afspraken van uw eigen bedrijf kunt u het beste terecht bij de personeelsfunctionaris, de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijk werker. Voor informatie over hulpverlening is het aan te raden het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD)in uw regio te benaderen. De CAD's hebben vestigingen in iedere (middel)grote plaats. Adressen en telefoonnummers staan in het telefoonboek. Bij veel CAD's kunt u tegenwoordig ook terecht voor advies en informatie over het ontwikkelen van een alcoholbeleid. Hulp bij alcoholproblemen is ook te krijgen bij de AA, de Anonieme Alcoholisten. Dit zijn gespreksgroepen van alcoholisten die elkaar ondersteunen in het niet meer drinken. In de meeste grotere plaatsen zijn dergelijke groepen. Verdere informatie over het thema alcohol en werk is te verkrijgen bij de Alcohol Consultancy Nederland (ALCON), Nieuwe postbusnummer en postcode Telefoon:Nieuwe telefoonnummer Checklist signalen bij alcoholproblemen: 1) Verzuim, waartoe behoren: - hoger ziekteverzuim, vooral kortdurend - vaak te laat komen - vaak afwezig zonder toestemming - vreemde en ongeloofwaardige excuses voor afwezigheid 2) Afwezigheid tijdens het werk: - extra lange pauzes - veelvuldig wc-bezoek - fysiek aanwezig, maar tot weinig daden in staat 3) Verlies aan concentratievermogen: - werken kost meer tijd en moeite dan voorheen - problemen met onthouden van instructies - problemen met complexe handelingen 4) Ongevallen: - vaker dan anderen betrokken bij (bijna) ongevallen 5) Wisselend werkpatroon: - perioden van hoge en lage produktiviteit - toenemende onbetrouwbaarheid - onvoorspelbare reacties 6) Uiterlijke kenmerken: - zichtbaar onder invloed - ruikt naar alcohol - trillende handen, rood, opgezet gezicht - steeds minder verzorgd uiterlijk - zoeken naar aanleidingen om te drinken 7) Verminderde efficiëntie:

7 - niet tijdig kunnen afronden van opdrachten - vergissingen - materiaal verspillen - klachten van klanten - slechte beslissingen nemen 8) Verstoorde relaties met collega's: - heftige reacties op klachten of opmerkingen - slecht humeur en achterdochtig - geld proberen te lenen - ontlopen van chef of controle Per persoon en werkplek zullen de diverse signalen naar aard en intensiteit verschillen. Het is meestal een combinatie van signalen die op problematisch alcoholgebruik duidt.

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen)

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Gezond Transport januari 2013 De inhoud van dit document is gebaseerd op documentatie van de volgende bronnen: NIGZ, Alcon Advies, CAO Beroepsgoederenvervoer,

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Alcohol drugsbeleid IBN

Alcohol drugsbeleid IBN Inhoudsopgave 1. Onderscheid alcohol en drugs... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat verstaan we onder alcohol?... 2 1.3 Wat verstaan we onder drugs?... 2 1.4. Risico s... 3 1.4.1 Risico s op de werkplek... 3

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie