Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch van toon. Het traject voor invoering was eerst 1 jaar, maar is nu 2 jaar. In de praktijk zal vermoedelijk blijken dat deze periode krap zal blijken te zijn. De wet is in oktober 2012 door de 1 e kamer aangenomen. Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: 1. Lichte en zware ondersteuning zijn naast elkaar georganiseerd en kinderen vallen tussen wal en schip: verschillende procedures naast elkaar/ouders zelf op zoek naar een geschikte school. Jaarlijks 2500 leerlingen ten minste 4 weken thuis 2. Het systeem is complex en bureaucratisch: elk swv eigen indicatiesystematiek, verschillende procedures, arbeidsintensief en doorlooptijd lang 3. Sterke groei aantal leerlingen (v(so) en met een rugzak en druk op de duurste voorzieningen: CPB geeft aan dat groei te maken heeft met inrichting van het huidige systeem, scholen gebaat bij extra middelen. 4. De ondersteuning van de school is onvoldoende afgestemd op het brede (jeugd) zorgdomein: onderwijs en jeugdzorg werken onvoldoende samen.. 5. De kwaliteit van het onderwijs is vaak onvoldoende en veel leraren hebben onvoldoende ervaring met leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben.: 25% SO scholen onder verscherpt toezicht; leraren po moeite om met specifieke onderwijsbehoeften om te gaan. en onderwijs af te stemmen op de verschillend in de groep. Oplossingen vaak buiten de groep i.p.v. in de groep. Doelen wet op passend onderwijs: 1. Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking centraal. 2. Leraren zijn beter toegerust: 3. Minder bureaucratie: 4. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie 5. Geen thuiszitters: 6. Afstemming andere sectoren: o.a. jeugdzorg, wmo-zorg en arbeidsmarkt. Korte weergave inhoud van de wet op passend onderwijs School heeft zorgplicht (per ) Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft. 1

2 Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is dus vanaf nu het uitgangspunt. In de wet wordt dan ook expliciet gesproken van onderwijsondersteuning van leerlingen. Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Samenwerken noodzakelijk Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om binnen het samenwerkingsverband een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (v)so worden gedaan. Om deze samenwerking vorm te geven worden ca. 75 samenwerkingsverbanden geformeerd (in het primair en het voortgezet onderwijs). Hierin werken regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden verantwoordelijk voor de lichte en zware ondersteuning. Samenwerkingsverbanden krijgen ook een eigen budget voor extra ondersteuning. Betalen en bepalen van onderwijsondersteuning komt hiermee in één hand. Deze middelen worden (na een overgangsperiode) naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de samenwerkingsverbanden. Op die manier krijgt iedereen naar rato evenveel. Omdat dit anders is dan nu op dit moment zijn de beschikbare middelen ongelijk verdeeld over het land noemen we dit de verevening. Omdat de verevening tot herverdeeleffecten leidt, is een overgangsregeling van 5 jaar geformuleerd. Het totale aantal plekken in het speciaal onderwijs (ongeveer ) blijft gelijk. Maar regionaal zullen door de verevening wel verschuivingen ontstaan. Door regionale samenwerking is niet alleen betere samenwerking, expertise-uitwisseling en afstemming mogelijk tussen scholen onderling, maar ook tussen scholen en gemeenten. Samenwerkingsverbanden kunnen aan scholen extra onderwijsondersteuning in de klas toekennen voor leerlingen die dat nodig hebben. Er is dus meer ruimte voor maatwerk. Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer aangeven welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld, op welke wijze verwijzing naar het (v)so plaatsvindt en hoe zij ouders informeren. Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het beleid en de verdeling van het budget van het samenwerkingsverband. Huidige situatie In de huidige situatie kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met een rugzak deelnemen aan het regulier onderwijs. Op deze pagina leest u kort hoe dit momenteel is geregeld. 2

3 Met rugzakje deelnemen aan regulier onderwijs In de huidige situatie wordt onderscheid gemaakt tussen lichte ondersteuning voor leerlingen met bijvoorbeeld leerproblemen en zware ondersteuning voor leerlingen met een beperking. Sinds de invoering van de leerlinggebonden financiering in 2003 kunnen leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben met een leerlinggebonden financiering (lgf) het zogenaamde rugzakje deelnemen aan het regulier onderwijs. De plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs of het krijgen van een rugzak is sindsdien geregeld via landelijke vastgestelde voorwaarden de landelijke indicatiesystematiek. Lichte ondersteuning In de huidige situatie werken alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs samen in circa 240 samenwerkingsverbanden weer samen naar school om de lichte ondersteuning voor leerlingen te regelen. Scholen zijn dit wettelijk verplicht. Elk samenwerkingsverband heeft een permanente commissie leerlingenzorg (pcl) die beoordeelt of een leerling kan worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs werken samen in 83 samenwerkingsverbanden. Hierin neemt ten minste 1 school voor praktijkonderwijs deel en 3 scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs. Op dit moment zijn scholen voor havo en vwo niet verplicht om aan te sluiten bij een samenwerkingsverband, maar in de praktijk is dit op een uitzondering na wel het geval. Zware ondersteuning De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters: cluster 1: leerlingen met een visuele beperking cluster 2: leerlingen met een auditieve beperking en leerlingen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden cluster 3: leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieken cluster 4: leerlingen met een psychiatrische en/of een gedragsstoornis Regionale expertisecentra De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs werken, met uitzondering van cluster 1, samen in 34 regionale expertisecentra. Elk regionaal expertisecentrum heeft een commissie voor de indicatiestelling die volgens landelijk vastgestelde indicatiecriteria toetst of leerlingen toelaatbaar zijn tot het (v)so. Een positieve indicatie geeft ook de mogelijkheid tot inschrijving bij een reguliere school met een leerlinggebonden budget (rugzakje). Voor elke leerling met een indicatie volgt een hogere bekostiging, in de vorm van de hogere bekostiging van het (v)so of in de vorm van het rugzakje voor regulier onderwijs. Gevolgen besturen, directies en coördinatoren Het wetsvoorstel passend onderwijs is goedgekeurd door de Tweede Kamer. De nieuwe plannen rond passend onderwijs brengen een aantal veranderingen voor scholen met zich mee. Zo krijgt u als schoolbestuurder de verantwoordelijkheid om een kind dat ondersteuning nodig heeft, een passende plek aan te bieden. Om dit mogelijk te maken vormt u een samenwerkingsverband met andere scholen uit de regio. 3

4 De school zoekt een plek in het onderwijs Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek gaan naar een passende plek in het onderwijs. Met de invoering van de nieuwe plannen voor passend onderwijs wordt het een taak van de scholen om het kind een zo goed mogelijke plaats aan te bieden. Dat kan zijn in het reguliere onderwijs, maar ook nog steeds in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Want de ruimte om zo n kinderen in het (voortgezet) speciaal onderwijs te plaatsen, blijft bestaan. Samenwerking met andere scholen in de regio Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs een zorgplicht (per ), maar dat betekent niet dat u zelf alle leerlingen moet aannemen. Als u zelf geen passende ondersteuning kunt bieden, dan kunt u een passende plek op een andere school voorstellen. Dat kan een reguliere school zijn, maar ook een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het is wel zo dat u altijd verplicht bent om te bekijken of de reguliere school waar de leerling is aangemeld de benodigde ondersteuning zelf kan bieden. Pas als dit niet het geval is, kunt u een passend aanbod doen voor een plaats op een andere school die dat wel kan. Toelating Uiteraard beslist u zo snel mogelijk over de toelating, maar u hebt uiterlijk 6 weken na aanmelding. Lukt het niet om binnen deze periode tot een besluit te komen dan laat u dat de ouders weten. U hebt daarna nog uiterlijk 4 weken verlenging. Als ouders hun kind op tijd hebben ingeschreven bij uw school en u de leerling op 1 augustus nog niet hebt toegelaten, dan heeft deze recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. Als ouders het niet eens zijn met uw toelatingsbeslissing, dan kunnen zij een bezwaarprocedure starten. Ook kunnen ouders een verzoek indienen bij de geschillencommissie passen onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag. Als ouders een beroep hebben gedaan op de geschillencommissie, dan neemt het bevoegd gezag de beslissing op het bezwaar pas nadat de commissie heeft geoordeeld. Ouders kunnen een oordeel vragen bij de Commissie Gelijke Behandeling, als zij menen dat bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid is gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte. In laatste instantie kunnen ouders tegen de beslissing over het bezwaar van het bevoegd gezag beroep instellen bij de rechter. Ook als ouders het niet eens zijn met een beslissing over extra ondersteuning van een leerling die al op school zit, kunnen zij zich wenden tot de geschillencommissie passend onderwijs, de Commissie Gelijke Behandeling en tenslotte het geschil aanhangig maken bij de rechter. Ondersteuningsmogelijkheden Allereerst is het belangrijk dat u zelf weet welke ondersteuningsmogelijkheden uw school heeft. Daarnaast is het van belang dat dit ook helder is voor de ouders en leraren. Bovendien is het van belang dat iedereen binnen het samenwerkingsverband zicht heeft op de mogelijkheden van alle aangesloten scholen. Daarom maakt u een schoolondersteuningsprofiel (uiterlijk 2013), waarin u aangeeft welke onderwijsondersteuning uw school leerlingen kan bieden. Zo is voor iedereen duidelijk welke school welk specifieke aanbod heeft. 4

5 Ouders en leraren hebben via de medezeggenschapsraad adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van uw school. Ondersteuningsplan (indienen bij inspectie ) Binnen het samenwerkingsverband wordt het ondersteuningsplan opgesteld waarin alle samenhangende voorzieningen voor ondersteuning ( uiterlijk ) zijn beschreven. In het plan wordt een niveau van basisondersteuning vastgelegd. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband in ieder geval kunnen bieden. Ook moet het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan opnemen welke procedure en criteria zij gebruiken voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen- en voorzieningen. En, moet worden beschreven hoe zij ouders informeren over de ondersteuningsvoorzieningen en over de mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning. Ouders en leraren hebben instemmingsrecht op dit ondersteuningsplan via de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Welke zorg heeft het kind nodig? Voor de meeste leerlingen geldt dat zij, met soms wat extra ondersteuning, het normale onderwijscurriculum kunnen doorlopen. Voor sommige leerlingen geldt echter dat zij dat, ook met extra ondersteuning, niet kunnen: zij volgen een afwijkend onderwijsprogramma. In die gevallen stelt de leerkracht binnen 6 weken na inschrijving van de leerling een ontwikkelingsperspectief op. Hierin beschrijft de leerkracht welke onderwijsdoelen kunnen worden gerealiseerd en wat de uitstroombestemming van de leerling zal zijn. Hierover wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de ouders. Met dit ontwikkelingsperspectief heeft de leerkracht een handvat om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de leerling. Bovendien maakt de leerkracht aan de hand van dit perspectief duidelijker waar hij of zij naartoe werkt. Zo hebt u houvast bij de reflectie op de gerealiseerde opbrengsten. Met het ontwikkelingsperspectief komt het bestaande handelingsplan te vervallen. Scholen helpen docenten beter omgaan met verschillen Docenten in het reguliere onderwijs kunnen meer te maken krijgen met verschillen in de klas. Het is dus van belang dat zij voldoende ruimte krijgen om zich te kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Passend onderwijs vertrouwt op de professionaliteit van leraren. Bij het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel brengt u in kaart wat de gewenste extra professionalisering is. Zittende leerkrachten kunnen bijvoorbeeld extra scholing krijgen om beter te leren omgaan met de verschillen tussen de leerlingen in de klas. Ook kan het speciaal onderwijs met het regulier onderwijs expertise uitwisselen, zo kunnen scholen tijdelijk of structureel ambulant begeleiders inzetten die leerlingen, leraren en teams ondersteunen. Ook de docenten in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen gebruik maken van de mogelijkheden zich nog verder te ontwikkelen. 5

6 Achtergrond samenwerkingsverbanden Om aan hun zorgplicht te voldoen, gaan scholen verplicht samenwerken in regionaal ingedeelde samenwerkingsverbanden. In het samenwerkingsverband worden onder meer afspraken gemaakt over welke begeleiding in de reguliere scholen kan worden geboden, welke kinderen geplaatst kunnen worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het aantal samenwerkingsverbanden wordt teruggebracht van 350 naar ongeveer 150 voor het primair en voortgezet onderwijs samen. Lichte en zware ondersteuning binnen één samenwerkingsverband In de huidige situatie werken alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs samen in circa 240 samenwerkingsverbanden weer samen naar school om de lichte ondersteuning voor leerlingen te regelen. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs werken samen in 83 samenwerkingsverbanden. De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs werken samen in 34 regionale expertisecentra. Dit gaat veranderen als de nieuwe plannen door de Eerste Kamer zijn goedgekeurd. Dan gaan alle scholen in een regio (met uitzondering van scholen in cluster 1 en 2) deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband krijgt de beschikking over de middelen voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Samenwerkingsverbanden kunnen de middelen inzetten op een manier die aansluit bij de eigen situatie. Een deel van de middelen gaat naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) op basis van het aantal kinderen dat vanuit het samenwerkingsverband wordt geplaatst in het (v)so. Voor de inzet van de middelen voor extra ondersteuning stellen de besturen van de samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan op. Ouders en leraren mogen hierover meebeslissen via een aparte ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. In de ondersteuningsplanraad zit een afvaardiging van de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uit maken van het samenwerkingsverband. Samenstelling van de samenwerkingsverbanden Er wordt een sluitend geheel van samenwerkingsverbanden gevormd, waarin zowel lichte als zware ondersteuning wordt aangeboden. Alle scholen zijn aangesloten, dus ook de scholen voor havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Sommige scholen bestaan uit meerdere vestigingen. Het bestuur van de school is voor alle vestigingen aangesloten bij het samenwerkingsverband waarin de vestigingen liggen. Het is dus mogelijk dat een schoolbestuur bij meerdere samenwerkingsverbanden is aangesloten. 6

7 Grenzen van het samenwerkingsverband De volgende overwegingen stonden aan de basis voor de conceptregio-indeling passend onderwijs: de voorkeuren van de besturen in de regio; geografische afbakening langs gemeentegrenzen; leerlingenstromen (van primair- naar voortgezet onderwijs en naar (voortgezet) speciaal onderwijs); het aantal leerlingen in een samenwerkingsverband; zoveel mogelijk gelijke indeling voor het primair- en voortgezet onderwijs; afstemming met (jeugd)zorg en arbeidsmarktbeleid. Bij de vorming van de samenwerkingsverbanden is steeds gestreefd naar een goed evenwicht tussen het respecteren van de verworvenheden van de bestaande samenwerkingsverbanden enerzijds en bovenstaande overwegingen anderzijds. Om zoveel mogelijk recht te doen aan de wensen van de besturen, de verworvenheden in de huidige samenwerking en de leerlingenstromen, is er in een aantal gevallen voor gekozen de strikte afbakening op gemeentegrenzen los te laten. Het blijft mogelijk om samenwerkingsverbanden in oprichting samen te voegen of te splitsen. Voorwaarde is dat hiervoor in de regio breed draagvlak is. De regio-indeling wordt definitief vastgesteld als het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Taken De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Ze leggen deze afspraken vast in een ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden gewijzigd. Bij het vaststellen van het ondersteuningsplan kan het samenwerkingsverband slechts beperkingen stellen aan de door de school gewenste invulling van het schoolondersteuningsprofiel, als dat voor het samenwerkingsverband met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen een onevenredige belasting zou vormen. Inhoud van het ondersteuningsplan ( ) Het ondersteuningsplan moet zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs de volgende punten bevatten: 1. Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig is. 2. De manier waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen wordt georganiseerd, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 3. De afspraken (procedure en criteria) die de bevoegde gezagsorganen hebben gemaakt over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting. 7

8 4. De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs. 5. De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor leerlingen van wie de duur van de toelaatbaarheidsverklaring is afgelopen. 6. De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 7. De wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders. 8. In het primair onderwijs: de afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van het budget voor lichte ondersteuning aan de scholen voor speciaal basisonderwijs. 9. De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning voor leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober instromen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, inclusief de afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen aan het samenwerkingsverband door scholen bij een ontoereikend budget voor lichte ondersteuning. Beoordeling toelating (v)so Naast het opstellen van het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (v)so. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat, vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Om te beslissen over de toelating van een leerling tot het speciaal basisonderwijs (sbo) of het (v)so, vraagt het samenwerkingsverband advies aan deskundigen. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden nadere voorschriften gegeven over de aard van de noodzakelijke deskundigheid. Op basis daarvan beslist het samenwerkingsverband of de leerling toelaatbaar is tot het (v)so. Zo ja, dan geeft het verband een verklaring af met daarop het nummer van de toelaatbaarheidsverklaring, de startdatum en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening De samenwerkingsverbanden leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in een jaarverslag en jaarrekening. Hierin informeren ze de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. 8

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 8 Begrippenlijst en afkortingen. Zorgplicht

Bijlage 8 Begrippenlijst en afkortingen. Zorgplicht Bijlage 8 Begrippenlijst en afkortingen Zorgplicht In de wetgeving m.b.t. passend onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. Deze zorgplicht geldt voor de leerlingen waarvan is vastgesteld

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Juni Model Ondersteuningsplan

Juni Model Ondersteuningsplan Juni 2012 Model Ondersteuningsplan In schooljaar 2012-2013 zijn activiteiten gericht op de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs: vormgeven aan de swv s, inrichten van de ondersteuningsplanraad,

Nadere informatie

Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland

Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland Passend Onderwijs Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland Pyt Nauta, OOP-dag 7 november 2017 Waarom deze ontwikkeling? Ouders manifesteren zich Maatschappelijk perspectief Jarenlange pogingen

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs. Informatieboekje Stichting SchOOL

Wet Passend Onderwijs. Informatieboekje Stichting SchOOL Wet Passend Onderwijs Informatieboekje Stichting SchOOL Inhoudsopgave Wet Passend Onderwijs... 1 Hoofdpunten Wet passend onderwijs... 3 School heeft zorgplicht... 3 Samenwerken noodzakelijk... 3 Doelen

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Themabrief passend onderwijs Oktober 2012

Themabrief passend onderwijs Oktober 2012 Themabrief passend onderwijs Oktober 2012 Passend onderwijs en geschillen Stichting Onderwijsgeschillen fungeert als één loket voor onafhankelijke geschilbehandeling voor het gehele onderwijs in Nederland,

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte. Céline Adriaansen José van Snek

Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte. Céline Adriaansen José van Snek Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte Céline Adriaansen José van Snek Opzet bijeenkomst 1. Inleiding 2. Toelating (met name in het kader van de ondersteuningsbehoefte) 3.

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND VO VISIEDOCUMENT

SAMENWERKINGSVERBAND VO VISIEDOCUMENT SAMENWERKINGSVERBAND VO- 30-02 VISIEDOCUMENT INLEIDING In het kader van Passend Onderwijs krijgen de schoolbesturen van het voortgezet (speciaal) onderwijs de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Roel Weener. Kwartiermaker Passend Onderwijs

Roel Weener. Kwartiermaker Passend Onderwijs Roel Weener Kwartiermaker Passend Onderwijs MYTHEN EN LEGENDEN Mijn naam is Passend Onderwijs: en ik zorg er voor dat alle busjes de andere kant op gaan rijden en ik zorg voor inclusief onderwijs en ik

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Meer informatie over de zorg voor kwaliteit kunt u lezen in het document ondersteuningsprofiel bs. St. Jozef Elsloo

Meer informatie over de zorg voor kwaliteit kunt u lezen in het document ondersteuningsprofiel bs. St. Jozef Elsloo Zorgverbreding Verbreding van de zorg betekent dat nog beter moet worden uitgezocht wat een kind wel en niet kan. Hoe kan ik als onderwijsgevende de stof zo aanbieden dat het kind het wel begrijpt? De

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Passend onderwijs in de gemeente Heerenveen

Passend onderwijs in de gemeente Heerenveen Passend onderwijs in de gemeente Heerenveen Versie 2.0 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wettelijk kader 1.2 Hoofdpunten Wet Passend Onderwijs 2. Samenwerkingsverbanden 2.1 Samenwerkingsverbanden po en vo 2.2 Taken

Nadere informatie

MEE. Voor ouders. Ondersteuning bij leven met een beperking. Passend onderwijs

MEE. Voor ouders. Ondersteuning bij leven met een beperking. Passend onderwijs MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor ouders Passend onderwijs Passend onderwijs Voor ouders Hoe kan ik invloed uitoefenen op de ontwikkeling van mijn kind? Welke ondersteuning heeft mijn

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Zicht op Zorgplicht. SWV PO Delflanden 21 april Aleid Schipper

Zicht op Zorgplicht. SWV PO Delflanden 21 april Aleid Schipper Zicht op Zorgplicht SWV PO Delflanden 21 april 2015 Aleid Schipper Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel PO Zorgplicht De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra

Nadere informatie

Passend onderwijs in de regio

Passend onderwijs in de regio Passend onderwijs in de regio Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o., nu nog volop in de voorbereidingsfase, wordt dan

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Ondersteuningsplan 2018-2022 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland Publieksversie Alle leerlingen gaan succesvol naar school dat is onze opdracht en daar werken alle scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Samenwerkingsverband Drechtsteden i.o. Mei 2013 - uitgave voor ouders en verzorgers www.swv-zhz.nl 1 Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Wij willen in deze Nieuwsbrief ouders en verzorgers informeren

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

Bijlage 5 Toelating en aanmelding

Bijlage 5 Toelating en aanmelding Bijlage 5 Toelating en aanmelding Versie: 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelding van leerlingen... 3 Toelating van leerlingen... 3 Uitzonderingen... 4 Schorsen en verwijderen... 5 2 Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 533 Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk?

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? nr. 01 Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? Nog een paar maanden en dan is de invoering van passend onderwijs een feit. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking.

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507)

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel voor elke leerling

Nadere informatie

- - - Raamovereenkomst: Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs Koninklijke Kentalis, instelling

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaringen

Toelaatbaarheidsverklaringen Toelaatbaarheidsverklaringen Het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen bij swv-vo-zk. 22-9-2017 Vastgesteld door directie SWV-VO-ZK Inleiding Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs PO Midden-Limburg

Samenvatting Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs PO Midden-Limburg Samenvatting Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg Op 1 augustus 2014 gaat in Nederland de wet passend onderwijs van start. Dit betekent dat schoolbesturen de zorgplicht krijgen

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014 Passend onderwijs Walcheren { 21 januari 2014 Kennismaken en voorkennis activeren Informatie passend onderwijs Informatie VO Programma Huidige situatie 1. REC 1 Visio 2. REC 2 Auris 3. REC 3 Zeeland/ Korre

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Checklist Instemming ondersteuningsplan

Checklist Instemming ondersteuningsplan Checklist Instemming ondersteuningsplan Jan de Vos, Marieke Boon-Mens November 2013 Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan. Het

Nadere informatie

De hoofdlijnen van Passend onderwijs en regio SWV PO Midden Holland

De hoofdlijnen van Passend onderwijs en regio SWV PO Midden Holland De hoofdlijnen van Passend onderwijs en regio SWV PO Midden Holland 1. Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122 Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122 Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Rechten & plichten ouders bij passend onderwijs

Rechten & plichten ouders bij passend onderwijs Rechten & plichten ouders bij passend onderwijs Naam: Chantal van Baaren Accent: Staats- en bestuursrecht Scriptiebegeleider: Prof. mr. P.J.J. Zoontjens Datum: Studentnr: 778315 1 Rechten & plichten ouders

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie