Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs"

Transcriptie

1 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband. Deze informatie is gebaseerd op het voorgenomen beleid passend onderwijs en geeft een indicatie van de bekostiging van het samenwerkingsverband na invoering van passend onderwijs. In deze notitie leest u een toelichting op de cijfers. Het stelsel passend onderwijs vraagt om een andere kijk op extra onderwijsondersteuning, onder meer vanwege de veranderde wijze van bekostiging. Het gaat hierbij om vier grote veranderingen. Geldstromen veranderen van richting. Zo gaat bijvoorbeeld het huidige rugzakgeld niet meer naar de schoolbesturen, maar naar het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband verdeelt de middelen vervolgens over de scholen, conform de afspraken in het ondersteuningsplan. Budgetten worden verevend, elke regio krijgt verhoudingsgewijs evenveel middelen voor zware ondersteuning. Hierdoor ontstaat een andere verdeling van geld over het land. Sommige budgetten krimpen door bezuinigingen. Bijvoorbeeld het budget voor ambulante begeleiding in de rugzak en de bekostiging van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De bekostiging van het vso verandert en wordt vereenvoudigd. Er komt een onderscheid naar basis- en ondersteuningbekostiging en minder indicatoren gaan een rol spelen bij het berekenen van de basisbekostiging. De basisbekostiging is een bedrag per leerling, dat vergelijkbaar is met de kosten van een leerling in het regulier onderwijs. De bekostiging van scholen voor voortgezet onderwijs met vmbo-leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) verandert niet. Wel worden deze middelen voor lwoo en pro gebudgetteerd. De systematiek wordt nog nader uitgewerkt. De systematiek als beschreven in deze toelichting gaat over de bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, waarin ook de scholen voor so cluster 3 en 4 gaan deelnemen. De instellingen voor cluster 1 en 2 (voor leerlingen met een visuele- auditieve- en/of communicatieve handicap) gaan geen deel uitmaken van de samenwerkingsverbanden. De bekostiging van die instellingen wordt landelijk gebudgetteerd. De inkomsten van het samenwerkingsverband Regionaal ondersteuningsbudget en reboundmiddelen Net als in de huidige situatie, ontvangen de samenwerkingsverbanden een regionaal ondersteuningsbudget en middelen voor reboundvoorzieningen. De omvang van beide budgetten wordt gebaseerd op het aantal leerlingen in het 3 e en 4 e leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief lwoo. Daar wordt met de invoering van passend onderwijs geen verandering in gebracht. 1

2 Projecten Herstart en Op de rails Verder krijgt het samenwerkingsverband de beschikking over de middelen die op dit moment zijn gemoeid met de projecten Herstart en Op de rails, waarbij op het budget voor Op de rails eerst 50% wordt bezuinigd. In totaal resteert er voor beide projecten 10,6 miljoen. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget voor de rebound en op dezelfde manier verdeeld over de samenwerkingsverbanden (op basis van het aantal leerlingen in het 3 e en 4 e leerjaar vmbo). Normbekostiging Tot slot krijgt het samenwerkingsverband een nieuw budget: het normbudget voor de zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning. Dit geld zit nu nog in de rugzakken en in een deel van de directe bekostiging van het vso. Deze twee geldstromen veranderen van richting. Het instrument rugzak houdt op te bestaan. Een rugzak bestaat nu uit twee deelbedragen. De reguliere school krijgt een bedrag om een cluster 3 of 4 geïndiceerde leerling onderwijs te geven (het schooldeel van de rugzak). De vso school krijgt een deel, om de reguliere school en de leerling ambulant te begeleiden (het ambulante begeleidingsdeel van de rugzak; hierna: ab-deel). Deze (rugzak) geldstromen naar de reguliere scholen en de vso scholen houden op te bestaan. Beide geldstromen gaan in het vervolg naar de samenwerkingsverbanden, waarbij eerst op het voormalige ab-deel 57% wordt bezuinigd. De omvang van het normbudget dat het samenwerkingsverband krijgt voor de zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning, wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat is ingeschreven op (vestigingen van) scholen voor voortgezet onderwijs (inclusief het praktijkonderwijs) in het samenwerkingsverband, vermenigvuldigd met een bedrag per leerling. Rechtstreekse bekostiging vso Het samenwerkingsverband moet het nieuwe geld (de normbekostiging) in meer of mindere mate direct weer afstaan aan de vso scholen, voor leerlingen die door het samenwerkingsverband zijn verwezen naar het vso. Dit is de ondersteuningsbekostiging. Samenwerkingsverbanden betalen uit hun normbudget dus ondersteuningbekostiging aan het so. Deze verplichte overdracht van geld wordt uitgevoerd door DUO, op basis van het aantal leerlingen ingeschreven bij het vso op 1 oktober in het voorafgaande schooljaar. Er zijn drie bekostigingcategorieën, met elk hun eigen prijs, variërend van ongeveer tot ongeveer (de prijzen waarmee is gerekend staan op het rekenblad). Naast de ondersteuningbekostiging, ontvangt het vso voor elke ingeschreven leerling de basisbekostiging. De basisbekostiging wordt betaald door de rijksoverheid. De basisbekostiging bestaat uit een vaste voet per school en een bedrag per leerling (vergelijkbaar met het bedrag van een leerling op een reguliere school). Dit nieuwe systeem, met een onderverdeling in basis- en ondersteuningbekostiging wordt eenvoudiger dan het huidige bekostigingssysteem van de vso scholen. Scholen zullen voor- of nadeel hebben van deze vereenvoudiging. Dit effect staat los van de effecten van de bezuinigingen. Welk samenwerkingsverband betaalt voor welke leerling? Op het moment van invoering van het nieuwe stelsel betaalt het samenwerkingverband ondersteuningbekostiging voor elke vso leerling die in het gebied van het verband woont. 2

3 In de structurele situatie, die geleidelijk ontstaat, moet het verband ondersteuningbekostiging betalen voor: Elke leerling die het verband verwijst naar het vso. De omvang van het bedrag is afhankelijk van de ondersteuningbehoefte van de leerling, door het samenwerkingsverband vertaald naar één van de drie bekostigingscategorieën. Elke leerling die in het gebied van het samenwerkingverband woont en voor wie de inschrijving op het vso de eerste inschrijving is (er is geen verwijzende school). De overgang van het po naar het v(s)o wordt gezien als eerste aanmelding ( onderinstroom ), de (s)bao/ so school waar de leerling van afkomstig is wordt dan ook niet als verwijzende school gezien. Elke leerling die voorheen ergens in het samenwerkingsverband naar school ging, maar op de teldatum 1 oktober ergens in het land naar het vso gaat, vanwege plaatsing in een residentiële instelling. Gescheiden budgetten lichte en zware onderwijsondersteuning De bestaande budgetten voor lichte ondersteuning (regionaal ondersteuningsbudget en rebound, inclusief de nieuwe middelen voor Herstart en Op de rails) en het nieuwe normbudget van het swv zijn gescheiden budgetten. Als het normbudget ontoereikend is om alle ondersteuningbekostiging voor het vso te betalen, wordt de lumpsum van de scholen aangesproken. Dit gebeurt naar rato van het aantal leerlingen op de scholen in het samenwerkingsverband, inclusief de scholen voor vso en wordt uitgevoerd door DUO. De bestaande budgetten voor lichte ondersteuning blijven daarbuiten. Het samenwerkingsverband kan zelf beslissen over de inzet van het normbudget dat resteert na aftrek van de kosten gemoeid met plaatsingen in het vso. Middelen kunnen worden toegekend aan de scholen, aan individuele leerlingen, er kunnen tussenvoorzieningen worden ingericht, etc. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband worden de afspraken over de inzet van de middelen vastgelegd. Verevening Het aantal rugzakken en de mate waarin er in een regio deelgenomen wordt aan het vso verschilt sterk per regio. Onderzoek van de ECPO 1 wijst uit dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat er in de ene regio meer behoefte is aan extra onderwijsondersteuning dan in de andere. Daarom wordt met passend onderwijs het budget dat macro beschikbaar is voor zware vormen van onderwijsondersteuning gelijk over het land verdeeld, op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverbanden. Regio s met een bovengemiddeld aantal rugzakken en/of vso deelname gaan er hierdoor financieel op achteruit en omgekeerd. Soms aanzienlijk. De verevening vindt daarom in vijf stappen plaats. Deze start in het schooljaar en loopt door tot De overgangsregeling voor de verevening wordt gebaseerd op de teldatum 1 oktober Regio s die er als gevolg van de verevening op vooruitgaan ontvangen geleidelijk meer middelen, en omgekeerd (resp. 0, 10, 25, 40, 70 en 100% en 100, 90, 75, 60, 30 en 0%). 1 Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg, ECPO

4 2. Toelichting op de onderdelen van het cijferblad Waardevolle cijfers De cijferbladen in dit mapje geeft u een goede indicatie van de financiële consequenties van de stelselwijziging passend onderwijs in uw samenwerkingsverband. We gebruiken bewust het woord indicatie, omdat de daadwerkelijke berekening in de toekomst plaats zal vinden op basis van het dan geldende prijspeil en leerlingenaantallen. Bovendien wordt de verevening gebaseerd op teldatum De cijfers die u nu ontvangt zijn gebaseerd op teldatum Omdat de bezuinigingen plaatsvinden voordat de nieuwe bekostigingssystematiek wordt ingevoerd, wordt in de berekeningen uitgegaan van de verlaagde prijzen voor de ab en voor het vso. Hoewel de cijfers dus nog enigszins kunnen wijzigen, geven bijgaande cijfers concreet antwoord op de vraag wat het financieel perspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband is. Op basis van deze cijfers kunt u de voor uw regio belangrijke beleidsvragen dan ook beslist formuleren. In het overzicht is geen was- wordt overzicht opgenomen van de huidige bekostiging en de bekostiging na invoering van passend onderwijs. Redenen hiervoor zijn: De bezuinigingen worden geëffectueerd voordat de nieuwe bekostigingssystematiek wordt ingevoerd. In die zin is er geen sprake van was- wordt voor het samenwerkingsverband. De bezuinigingen zijn in veel gevallen niet toe te rekenen aan de samenwerkingsverbanden. Immers, hoe reken je bijvoorbeeld het afschaffen van de regionale expertisecentra door naar samenwerkingsverbanden? Er wordt weliswaar bezuinigd op de groepsgrootte in het vso, maar dat betekent ook dat de prijs bij verwijzing lager wordt. De toekenning van het ondersteuningbudget en rebound verandert niet. De middelen voor de projecten Herstart en Op de rails worden (na bezuiniging) toegevoegd. Over de bezuiniging op de ambulante begeleiding kan worden opgemerkt dat deze ertoe leidt dat het gemiddelde bedrag per rugzak hierdoor omlaag gaat van ca naar ca Kengetallen leerlingen Blad 1. geeft informatie over de kengetallen van het samenwerkingsverband, op basis van peildatum 1 oktober Het betreft informatie over: 1. Leerlingen: Het aantal vo leerlingen dat naar school gaat op één van de scholen binnen het samenwerkingsverband, uitgesplitst naar lwoo/pro, vmbo leerjaar 3/4 (inclusief lwoo 3/ 4) en overig vo. Het aantal leerlingen vmbo 3/4 is van belang voor het vaststellen van het budget voor lichte onderwijsondersteuning binnen het samenwerkingsverband. Het totaal aantal leerlingen is van belang voor de vaststelling van de normbekostiging, voor de zware vormen van onderwijsondersteuning van het samenwerkingsverband. Ook is het aantal vso leerlingen weergegeven dat woont in het gebied van het samenwerkingsverband. Dit aantal is van belang voor de ondersteuningbekostiging die het samenwerkingsverband aan het vso moet gaan betalen. Let op: dit geldt alleen in de overgangsperiode. Daarna is met name het aantal leerlingen dat het samenwerkingsverband zelf verwijst uitgangspunt. Tot slot is het aantal leerlingen dat woonachting is in het 4

5 samenwerkingsverband weergegeven. Dit geeft zicht op het aantal potentiële leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Interessant is te kijken naar het aantal ingeschreven leerlingen en het aantal woonachtige leerlingen in relatie tot het aantal leerlingen dat woont in de regio en op een vso school zit. Voorbeeld: indien veel leerlingen naar school gaan buiten het samenwerkingsverband, is de normbekostiging relatief laag. Uit de normbekostiging moeten in de overgangsperiode de leerlingen worden betaald die in het speciaal onderwijs zijn ingeschreven en wonen in het samenwerkingsverband. In de structurele situatie moet het samenwerkingsverband voor deze leerlingen betalen als het gaat om leerlingen direct instromen in het vso (er is geen verwijzende vo school). Dit komt overigens in het voortgezet onderwijs vaker voor dan in het primair onderwijs. 2. Rugzakken: Het aantal leerlingen met een rugzak cluster 3 en 4 dat naar school gaat op één van de scholen in het samenwerkingsverband, onderverdeeld naar rugzakken in het lwoo/pro en overig vo. Dit aantal is onder meer van belang in het bepalen bij het bepalen van het vereveningsbedrag. 3. Deelnamepercentages: Tot slot worden op blad 1 de deelnamepercentages van het samenwerkingsverband voor lichte en zware onderwijsondersteuning afgezet tegen het landelijk gemiddelde. 2. Bekostiging samenwerkingsverband Blad 2. geeft informatie over de bekostiging van het samenwerkingsverband. De informatie is gebaseerd op de leerlingenaantallen op Wat het prijspeil betreft is voor de lichte ondersteuning uitgegaan van de het bekostigingsniveau in kalenderjaar 2011, voor de zware ondersteuning is voor de personele bekostiging uitgegaan van het schooljaar 2010/2011 en voor de materiële bekostiging van kalenderjaar Regiobudget (lichte onderwijsondersteuning): De bekostiging die het samenwerkingsverband ontvangt voor lichte onderwijsondersteuning, opgebouwd uit het regionale ondersteuningbudget ( 227 per leerling vmbo leerjaar 3/ 4), rebound ( 93 per leerling vmbo leerjaar 3/ 4) en herstart/ op de rails ( 52 per leerling vmbo leerjaar 3/ 4). 2. Normbekostiging (zware onderwijsondersteuning): Per leerling in het samenwerkingsverband (exclusief leerlingen op het vso) ontvangt het samenwerkingsverband een bedrag van Ondersteuningbekostiging: De bedragen voor een leerling in het vso categorie 1, 2 en 3 zijn weergegeven. Ook is weergegeven wat de totale kosten vso zijn op basis van het aantal leerlingen van blad 1. Ook de kosten die gemoeid zijn met de rugzakken, en het totaalbedrag op basis van het aantal rugzakken van blad 1 is weergegeven. Zoals eerder gemeld, het gaat hier om bedragen waar de bezuiniging al vanaf is getrokken. 4. Verevening: tot slot is onder onderdeel 4 aangegeven wat het effect van de verevening is. Dit bedrag wordt verkregen door van de normbekostiging (zie onderdeel 2 van blad 2) de ondersteuningbekostiging (onderdeel 3 van blad 2) af te trekken. Wanneer de verevening positief is, het dit vak groen gekleurd, is de verevening negatief, is het vak rood gekleurd. 5

6 3. Conclusies en beleid op basis van gegevens Wat kunt u op basis van de kwantitatieve gegevens zeggen over de situatie in uw samenwerkingsverband en wat kunt u hier beleidsmatig mee? U kunt zien of de deelname aan lwoo/pro, rugzakken en vso (afzonderlijk voor categorie 1, 2 en 3) boven of onder het landelijk gemiddelde ligt. De vergelijking van deelnamepercentages rugzakken en vso zijn van belang voor de verevening. Verevening betekent dat alle percentages op het gemiddelde landelijke niveau zitten. Als samenwerkingsverband kunt u hier binnen de bandbreedte van het normbudget eigen keuzen maken. Zo kunt u er voor kiezen minder leerlingen te verwijzen naar het vso, waardoor meer middelen beschikbaar zijn voor extra ondersteuning in de reguliere scholen. Omgekeerd, kan een samenwerkingsverband er voor kiezen meer leerlingen dan het landelijk gemiddelde naar het vso te verwijzen. Dat kan betaald worden uit het budget dat nu is gemoeid met de rugzakken, met als gevolg dat er minder middelen zijn voor extra ondersteuning in de reguliere scholen. De middelen die gemoeid zijn met de rugzakken (zie overzicht bekostiging samenwerkingsverband, onderdeel 3), worden nu toegekend aan de scholen waar de leerlingen met een rugzak staan ingeschreven. Vanaf 1 augustus 2013 gaan deze middelen naar het samenwerkingsverband, de middelen voor ambulante begeleiding gaan dan nog naar het vso, tenzij er onderling andere afspraken zijn gemaakt (zogenaamde opting out ). Voorwaarde hiervoor is dat alle vso scholen hiermee instemmen. Om scholen per 1 augustus 2013 in staat te stellen leerlingen extra ondersteuning te bieden, is het van belang om op het niveau van het samenwerkingsverband in beeld te brengen welke leerlingen op dit moment ondersteuning krijgen, welke na 1 augustus 2013 nog steeds ondersteuning nodig hebben. Er zijn op dit moment scholen en samenwerkingsverbanden die, al dan niet in samenwerking met regionale expertisecentra/ vso scholen (tussen)voorzieningen hebben ingericht met de huidige bekostiging voor rugzakken. Voor het samenwerkingsverband is het van belang om ook die activiteiten in beeld te brengen met de bekostiging zodat vervolgens kan worden besloten of het wenselijk en mogelijk is deze voort te zetten. Let op: de kwantitatieve gegevens geven een beeld van de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat betekent inclusief het vso voor cluster 3 en 4, maar exclusief cluster 1 en 2 (voor leerlingen met een visuele-, auditieve- en/ of communicatieve handicap). De middelen voor het onderwijs aan cluster 1 en 2 leerlingen die nu naar de reguliere scholen gaan, gaan na de invoering naar de scholen en instellingen voor cluster 1 en 2. Deze worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen met een in het visuele-, auditieve- en/ of communicatieve handicap in het reguliere en het speciale onderwijs. Let op: in het overzicht worden de kosten die gemoeid zijn met plaatsingen in het voortgezet speciaal onderwijs op de teldatum 1 oktober weergegeven. In het wetsvoorstel passend onderwijs is opgenomen dat binnen het samenwerkingsverband afspraken worden gemaakt over de bekostiging van leerlingen die na de teldatum naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Het samenwerkingsverband dient er dan ook rekening mee te houden dat de kosten voor plaatsingen in het voortgezet speciaal onderwijs gedurende het schooljaar hoger kunnen zijn dan in het overzicht beschreven. 6

7 4. Overzicht vestigingen in de regio Naast het overzicht met kwantitatieve gegevens is ook informatie bijgevoegd over de samenstelling van de regio. Het betreft: Een overzicht met de vestigingen en besturen voor regulier en speciaal onderwijs in de regio, die gezamenlijk passend onderwijs vorm moeten gaan geven. Een overzicht van de vso scholen waar leerlingen vanuit het samenwerkingsverband op school zitten. Een overzicht van de vso scholen die leerlingen met een rugzak in het reguliere onderwijs binnen het samenwerkingsverband ambulant begeleiden. 3. Planning Hier treft u een overzicht aan van de belangrijkste data in het implementatieproces passend onderwijs : De Wetgeving passend onderwijs wordt van kracht, evenals de bij ministeriële regeling gepubliceerde regio-indeling samenwerkingsverbanden : Het samenwerkingsverband heeft een rechtspersoon ingericht : Het samenwerkingsverband heeft haar eerste ondersteuningplan vastgesteld en ingediend bij de inspectie : De zorgplicht is van kracht. De regionale expertisecentra zijn afgeschaft, het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toedeling van extra onderwijsondersteuning. Het vso wordt bekostigd op basis van de telling Het samenwerkingsverband ontvangt het reguliere schooldeel van de rugzakmiddelen op basis van de stand 1 oktober 2012 (het ab-deel gaat nog naar het vso, ook op basis van de teldatum ). De samenwerkingsverbanden ontvangen de middelen voor de projecten Herstart en Op de rails (na aftrek bezuiniging) : De nieuwe bekostigingssystematiek gaat van volledig van start. Samenwerkingverbanden ontvangen het nieuwe normbudget voor de zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning. De verevening start (in de eerste jaar 100% gecompenseerd/ 0% omhoog, gebaseerd op het verschil tussen de normbekostiging en ondersteuningskosten op basis van de telling op ). In de jaren daarna zijn de percentages: % resp % : Gelijke verdeling naar rato van ondersteuningmiddelen over het land (overgangsregeling verevening afgerond). 7

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 1) Inleiding...1 www.passendonderwijs.nl...1 2) Algemene toelichting...2 a) Systematiek bekostiging...2 b) Planning...3

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het financieel meerjarenperspectief

Nadere informatie

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Infinite Financieel, Els Verschure en Rick de Wit in opdracht van Stuurgroep passend onderwijs sectorraden versie 2.1., 16 januari 2012 1 1.

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Wetsvoorstel 22 juli 2014 Wat gaat er veranderen? In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Op 5 april jl. heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013 Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs november 2013 Agenda 1. Bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO: Op hoofdlijnen 2. Invoeringstraject: verevening en overgangsregelingen 3. Addendum:

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet?

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging,

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO en VO - een vergelijking van de huidige en de nieuwe situatie versie 26 april 2011

Passend Onderwijs in PO en VO - een vergelijking van de huidige en de nieuwe situatie versie 26 april 2011 Passend Onderwijs in PO en VO - een vergelijking van de huidige en de nieuwe situatie versie 26 april 2011 Dit document 1 schetst in sterk versimpelde vorm de werking van passend onderwijs in het PO en

Nadere informatie

SWV PO. De huidige en toekomstige situatie in een gemiddeld samenwerkingsverband PO. WORDT SWV passend onderwijs PO IS 1 SWV WSNS

SWV PO. De huidige en toekomstige situatie in een gemiddeld samenwerkingsverband PO. WORDT SWV passend onderwijs PO IS 1 SWV WSNS SWV PO De huidige en toekomstige situatie in een gemiddeld samenwerkingsverband PO IS 1 SWV WSNS 82 basisscholen met 220 leerlingen, waarvan 154 rugzakleerlingen (cluster 3 en 4). Gemiddeld bedrag per

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs

Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs Maart 2014 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs betekent veel voor de (v)so-scholen. Niet

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

SWV VO Begroting en meerjarenbegroting t/m Versie 1.4 d.d

SWV VO Begroting en meerjarenbegroting t/m Versie 1.4 d.d SWV VO 23-05 Begroting 2016-2017 en meerjarenbegroting 2016-2017 t/m 2020-2021 Versie 1.4 d.d 01-12-2016 1 Inhoud 1. Bekostigingssystematiek... 3 2. Inkomsten... 3 3. Basisbekostiging:... 3 4. Budget voor

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs

Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs 1 Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs 1. Algemene opbouw van de bekostiging 2. Bekostiging cluster 3 en 4 ; wat verandert er wel en niet 3. Planning 2 Opbouw van de bekostiging Splitsing in

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: april 2014 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: september 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: oktober 2017 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

!! # $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% - - 3-%4152 ' % 2 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onze referentie 463105 Bijlagen 1 Datum 26 november 2012 Betreft Wijziging Formatiebesluit in verband met het budgetteren

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Regionaal Netwerk Eemland

Passend Onderwijs in Regionaal Netwerk Eemland Passend Onderwijs in Regionaal Netwerk Eemland vanuit financieel perspectief een overzicht van de huidige situatie (leerlingaantallen en budgetten) en een indicatie van de toekomstige situatie (geldstromen

Nadere informatie

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Titelgebied van diamodel 1 VOORSTELLEN Frans Thomassen Directeur BMC Onderwijs Interim directeur Yulius Onderwijs Interim sector directeur Aloysius Noord

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

Begroting 2017 TOTAAL , ,--

Begroting 2017 TOTAAL , ,-- Begroting 2017 Lichte ondersteuning 2.162.157,-- LWOO 10.936.728,-- Afdracht LWOO 11.523.212,-- PRO 2.200.288,-- Afdracht PRO 2.183.886,-- Zware ondersteuning 12.638.992,-- Afdracht VSO 8.710.490,-- Afdracht

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: november 2016 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie)

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie) Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie) Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: April 2017 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Opting out lwoo : variant populatiebekostiging

Opting out lwoo : variant populatiebekostiging [ Typ hier ] Opting out lwoo : variant populatiebekostiging integratie LWOO en PrO in passend onderwijs 22 juni 2015 (herziene versie) Integratie LWOO en PrO in passend onderwijs Opting out lwoo: variant

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 506 Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend

Nadere informatie

Toelichting databestanden passend onderwijs

Toelichting databestanden passend onderwijs Toelichting databestanden passend onderwijs Inhoud Inleiding 3 1 Databestand passend onderwijs landelijk 4 2 Variabelen samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs 7 3 Variabelen samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 VOORWOORD... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 4 1.3 BASIS VAN DE KENGETALLEN LEERLINGEN BAO, SBO EN SO...

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding Deze nota van toelichting wordt uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. De wet passend onderwijs is op 5 november 2012 gepubliceerd

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het onderbrengen van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs Voorstel van wet Allen,

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs (beknopte versie)

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs (beknopte versie) Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs (beknopte versie) Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: Oktober 2017 Inhoudsopgave: Bekostiging

Nadere informatie

Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten

Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Onderwijs, ondersteuning en zorg: Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Colofon Tekst Deze handreiking is

Nadere informatie

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Op 19 december 2007 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma over

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: oktober 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de groeiregelingen voor het (V)SO cluster 3 en 4 die van toepassing waren, vervallen 1.

Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de groeiregelingen voor het (V)SO cluster 3 en 4 die van toepassing waren, vervallen 1. Toelichting Groeiregeling voor (V)SO 2017-2018 Deze toelichting is door de PO-Raad en VO-Raad in overleg met het ministerie OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de groei op basis

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO Claudia Stet 11 mei Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra

Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO Claudia Stet 11 mei Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO 27-05 Claudia Stet 11 mei 2015 Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De regelgeving 3 2.1.

Nadere informatie

Passend onderwijs in de regio

Passend onderwijs in de regio Passend onderwijs in de regio In het Ondersteuningsplan 2015-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen in de regio hebben gemaakt om passend onderwijs vorm te geven. De schoolbesturen werken daartoe

Nadere informatie

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Vragen of opmerkingen? Voor hulp bij

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen in de regio hebben gemaakt om passend onderwijs vorm te geven. De schoolbesturen werken daartoe

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011 Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro a 1 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro In deze hoofdlijnenbrief informeer ik u over de in het regeerakkoord aangekondigde

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Colofon Uitgever: PO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: september 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs. Informatieboekje Stichting SchOOL

Wet Passend Onderwijs. Informatieboekje Stichting SchOOL Wet Passend Onderwijs Informatieboekje Stichting SchOOL Inhoudsopgave Wet Passend Onderwijs... 1 Hoofdpunten Wet passend onderwijs... 3 School heeft zorgplicht... 3 Samenwerken noodzakelijk... 3 Doelen

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Juni Model Ondersteuningsplan

Juni Model Ondersteuningsplan Juni 2012 Model Ondersteuningsplan In schooljaar 2012-2013 zijn activiteiten gericht op de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs: vormgeven aan de swv s, inrichten van de ondersteuningsplanraad,

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015

Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015 Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015 Deze toelichting is door de PO-Raad en VO-Raad in overleg met het ministerie OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Nieuwe mogelijkheden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Nieuwe mogelijkheden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) swv VO Zuid-Kennemerland VO 27-05 Claudia Stet Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De regelgeving 3 2.1.

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Gespreksnotitie bekostigingssystematiek lwoo en pro Oktober 2016

Gespreksnotitie bekostigingssystematiek lwoo en pro Oktober 2016 Gespreksnotitie bekostigingssystematiek lwoo en pro Oktober 2016 1. Inleiding Sinds 1 januari 2016 zijn het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ingepast in passend onderwijs.

Nadere informatie

Vergelijking bekostiging vmbo en mbo. Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad

Vergelijking bekostiging vmbo en mbo. Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad Vergelijking bekostiging vmbo en mbo Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad 1. Inleiding Berenschot heeft in opdracht van de roc s in de vier

Nadere informatie

Inhoud Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Begroting Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten

Inhoud Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Begroting Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten BEGROTING 2014-2015 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Begroting 2014-2015 6 3 Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten 7 Baten

Nadere informatie

14 maart Passend Communiceren over Passend Onderwijs

14 maart Passend Communiceren over Passend Onderwijs 14 maart 2012 Passend Communiceren over Passend Onderwijs Het is de toon die de muziek maakt! Power of Words: http://www.youtube.com/watch?v=hzgzim5m7ou GESCHIEDENIS In 1994 ondertekenende Nederland de

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: Oktober 2014 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 30 november 2010 Passend onderwijs

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 30 november 2010 Passend onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie