Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs"

Transcriptie

1 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband. Deze informatie is gebaseerd op het voorgenomen beleid passend onderwijs en geeft een indicatie van de bekostiging van het samenwerkingsverband na invoering van passend onderwijs. In deze notitie leest u een toelichting op de cijfers. Het stelsel passend onderwijs vraagt om een andere kijk op extra onderwijsondersteuning, onder meer vanwege de veranderde wijze van bekostiging. Het gaat hierbij om vier grote veranderingen. Geldstromen veranderen van richting. Zo gaat bijvoorbeeld het huidige rugzakgeld (cluster 3 en 4) niet meer naar de schoolbesturen, maar naar het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband verdeelt de middelen vervolgens over de scholen, conform de afspraken in het ondersteuningsplan. Budgetten worden verevend, elke regio krijgt verhoudingsgewijs evenveel middelen voor zware ondersteuning. Hierdoor ontstaat een andere verdeling van geld over het land. Sommige budgetten krimpen door bezuinigingen. Bijvoorbeeld het budget voor ambulante begeleiding in de rugzak en de bekostiging van het speciaal onderwijs (so). De bekostiging van het so verandert en wordt vereenvoudigd. Er komt een onderscheid naar basis- en ondersteuningsbekostiging en minder indicatoren gaan een rol spelen bij het berekenen van de basisbekostiging. De basisbekostiging is een bedrag per leerling, dat vergelijkbaar is met de kosten van een leerling in het regulier onderwijs. De systematiek van het rechtstreeks toekennen van bekostiging aan de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor 2% van de leerlingen binnen het samenwerkingsverband, blijft ongewijzigd. Wanneer er meerdere scholen voor sbo binnen het samenwerkingsverband zijn, worden de middelen naar rato van het aantal leerlingen op de verschillende sbo-scholen verdeeld. De systematiek als beschreven in deze toelichting gaat over de bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, waarin ook de scholen voor so cluster 3 en 4 gaan deelnemen. De instellingen voor cluster 1 en 2 (voor leerlingen met een visuele- auditieve- en/of communicatieve handicap) gaan geen deel uitmaken van de samenwerkingsverbanden. De bekostiging van die instellingen wordt landelijk gebudgetteerd. De inkomsten van het samenwerkingsverband Middelen weer samen naar school (wsns) Net als in de huidige situatie, ontvangen de samenwerkingsverbanden middelen voor het wsns beleid. De omvang van het budget voor wsns wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op de reguliere scholen in het samenwerkingsverband. Daar wordt met de invoering van passend onderwijs geen verandering in gebracht. Normbekostiging Daarnaast krijgt het samenwerkingsverbanden een nieuw budget: het normbudget voor de zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning. Dit 1

2 geld zit nu nog in de rugzakken en in een deel van de directe bekostiging van het so. Deze twee geldstromen veranderen van richting. Het instrument rugzak houdt op te bestaan. Een rugzak bestaat nu uit twee deelbedragen. De reguliere school krijgt een bedrag om een cluster 3 of 4 geïndiceerde leerling onderwijs te geven (het schooldeel van de rugzak). De so school krijgt een deel, om de reguliere school en de leerling ambulant te begeleiden (het ambulante begeleidingsdeel van de rugzak; hierna: ab-deel). Deze (rugzak) geldstromen naar de reguliere scholen en de so scholen houden op te bestaan. Beide geldstromen gaan in het vervolg naar de samenwerkingsverbanden, waarbij eerst op het voormalige ab-deel 57% wordt bezuinigd. De omvang van het normbudget dat het samenwerkingsverband krijgt voor de zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning, wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat is ingeschreven op (vestigingen van) de basisscholen en de scholen voor sbo in het samenwerkingsverband, vermenigvuldigd met een bedrag per leerling. Rechtstreekse bekostiging so Het samenwerkingsverband moet het nieuwe geld (de normbekostiging) in meer of mindere mate direct weer afstaan aan de so scholen, voor leerlingen die door het samenwerkingsverband zijn verwezen naar het so. Dit is de ondersteuningsbekostiging. Samenwerkingsverbanden betalen uit hun normbudget dus ondersteuningsbekostiging aan het so. Deze verplichte overdracht van geld wordt uitgevoerd door DUO, op basis van het aantal leerlingen ingeschreven bij het so op 1 oktober in het voorafgaande schooljaar. Er zijn drie bekostigingcategorieën, met elk hun eigen prijs, variërend van ongeveer tot ongeveer (de prijzen waarmee is gerekend staan in het rekenblad). Naast de ondersteuningsbekostiging, ontvangt het so voor elke ingeschreven leerling de basisbekostiging. De basisbekostiging wordt betaald door de rijksoverheid (wordt dus niet afgetrokken van het normbudget). De basisbekostiging bestaat uit een vaste voet per school en een bedrag per leerling (vergelijkbaar met het bedrag van een leerling op een reguliere school). Dit nieuwe systeem, met een onderverdeling in basis- en ondersteuningsbekostiging wordt eenvoudiger dan het huidige bekostigingssysteem van de so scholen. Scholen zullen voor- of nadeel hebben van deze vereenvoudiging. Dit effect staat los van de effecten van de bezuinigingen. Welk samenwerkingsverband betaalt voor welke leerling? Op het moment van invoering van het nieuwe stelsel betaalt het samenwerkingverband ondersteuningsbekostiging voor elke so leerling die in het gebied van het verband woont. In de structurele situatie, die geleidelijk ontstaat, moet het verband ondersteuningsbekostiging betalen voor: Elke leerling die het verband verwijst naar het so. De omvang van het bedrag is afhankelijk van de ondersteuningbehoefte van de leerling, door het samenwerkingsverband vertaald naar één van de drie bekostigingscategorieën. Elke leerling die in het gebied van het samenwerkingverband woont en voor wie de inschrijving op het so de eerste inschrijving is (er is geen verwijzende school). Elke leerling die voorheen ergens in het samenwerkingsverband naar school ging, maar op de teldatum 1 oktober ergens in het land naar het so gaat, vanwege plaatsing in een residentiële instelling. 2

3 Gescheiden budgetten lichte en zware onderwijsondersteuning Het bestaande budget voor wsns en het nieuwe normbudget van het swv zijn gescheiden budgetten. Als het normbudget ontoereikend is om alle ondersteuningsbekostiging voor het so te betalen, wordt de lumpsum van de scholen aangesproken. Dit gebeurt naar rato van het aantal leerlingen op de scholen in het samenwerkingsverband, inclusief de scholen voor so, en wordt uitgevoerd door DUO. Het bestaande budget voor lichte ondersteuning blijft daarbuiten. Het samenwerkingsverband kan zelf beslissen over de inzet van het normbudget dat resteert na aftrek van de kosten gemoeid met plaatsingen in het so. Middelen kunnen worden toegekend aan de scholen, aan individuele leerlingen, er kunnen tussenvoorzieningen worden ingericht, etc. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband worden de afspraken over de inzet van de middelen vastgelegd. Verevening Het aantal rugzakken en de mate waarin er in een regio deelgenomen wordt aan het so verschilt sterk per regio. Onderzoek van de ECPO 1 wijst uit dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat er in de ene regio meer behoefte is aan extra onderwijsondersteuning dan in de andere. Daarom wordt met passend onderwijs het budget dat macro beschikbaar is voor zware vormen van onderwijsondersteuning gelijk over het land verdeeld, op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverbanden. Regio s met een bovengemiddeld aantal rugzakken en/of so deelname gaan er hierdoor financieel op achteruit en omgekeerd. Soms aanzienlijk. De verevening vindt daarom in vijf stappen plaats. Deze start in het schooljaar en loopt door tot De overgangsregeling voor de verevening wordt gebaseerd op de teldatum 1 oktober Regio s die er als gevolg van de verevening op vooruitgaan ontvangen geleidelijk meer middelen, en omgekeerd (resp. 0, 10, 25, 40, 70 en 100% en 100, 90, 75, 60, 30 en 0%). 2. Toelichting op de onderdelen van het cijferblad Waardevolle cijfers De cijferbladen in dit mapje geven u een goede indicatie van de financiële consequenties van de stelselwijziging passend onderwijs in uw samenwerkingsverband. We gebruiken bewust het woord indicatie, omdat de daadwerkelijke berekening in de toekomst plaats zal vinden op basis van het dan geldende prijspeil en leerlingenaantallen. Bovendien wordt de verevening gebaseerd op teldatum De cijfers die u nu ontvangt zijn gebaseerd op teldatum Omdat de bezuinigingen plaatsvinden voordat de nieuwe bekostigingssystematiek wordt ingevoerd, wordt in de berekeningen uitgegaan van de verlaagde prijzen voor de ab en voor het so. Hoewel de cijfers dus nog enigszins kunnen wijzigen, geven bijgaande cijfers concreet antwoord op de vraag wat het financieel perspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband is. Op basis van deze cijfers kunt u de voor uw regio belangrijke beleidsvragen dan ook beslist formuleren. In het overzicht is geen was- wordt overzicht opgenomen van de huidige bekostiging en de bekostiging na invoering van passend onderwijs. Redenen hiervoor zijn: 1 3

4 De bezuinigingen worden geëffectueerd voordat de nieuwe bekostigingssystematiek wordt ingevoerd. In die zin is er geen sprake van was- wordt voor het samenwerkingsverband. De bezuinigingen zijn in veel gevallen niet toe te rekenen aan de samenwerkingsverbanden. Immers, hoe reken je bijvoorbeeld het afschaffen van de regionale expertisecentra door naar samenwerkingsverbanden? Er wordt weliswaar bezuinigd op de groepsgrootte in het so, maar dat betekent ook dat de prijs bij verwijzing lager wordt. Over de bezuiniging op de ambulante begeleiding kan worden opgemerkt dat deze ertoe leidt dat het gemiddelde bedrag per rugzak hierdoor omlaag gaat van ca (dit bedrag is gebaseerd op de huidige rugzakken, inclusief de dubbele rugzak voor leerlingen met een zmlk-indicatie in de bovenbouw van het regulier onderwijs) naar ca Kengetallen leerlingen Blad 1. geeft informatie over de kengetallen van het samenwerkingsverband, op basis van peildatum 1 oktober Het betreft informatie over: 1. Leerlingen: Het aantal leerlingen dat naar school gaat op één van de scholen binnen het samenwerkingsverband, uitgesplitst naar bao en sbo. Het totaal aantal bao leerlingen is van belang voor de vaststelling van het wsns budget. Het totaal aantal leerlingen bao en sbao is van belang voor de vaststelling van de normbekostiging, voor de zware vormen van onderwijsondersteuning van het samenwerkingsverband. Ook is het aantal so leerlingen weergegeven dat woont in het gebied van het samenwerkingsverband. Dit aantal is van belang voor de ondersteuningsbekostiging die het samenwerkingsverband aan het so moet gaan betalen. Let op: dit geldt alleen in de overgangsperiode. Daarna is met name het aantal leerlingen dat het samenwerkingsverband zelf verwijst uitgangspunt. Tot slot is het aantal leerlingen dat woonachting is in het samenwerkingsverband weergegeven. Dit geeft zicht op het aantal potentiële leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Interessant is te kijken naar het aantal ingeschreven leerlingen en het aantal woonachtige leerlingen in relatie tot het aantal leerlingen dat woont in de regio en op een so school zit. Voorbeeld: indien veel leerlingen naar school gaan buiten het samenwerkingsverband, is de normbekostiging relatief laag. Uit de normbekostiging moeten in de overgangsperiode de leerlingen worden betaald die in het so zijn ingeschreven en wonen in het samenwerkingsverband. In de structurele situatie moet het samenwerkingsverband voor deze leerlingen betalen als het gaat om leerlingen direct instromen in het so (er is geen verwijzende (s)bo school). Dit komt overigens in het voortgezet onderwijs vaker voor dan in het primair onderwijs. 2. Rugzakken: Het aantal leerlingen met een rugzak cluster 3 en 4 dat naar school gaat op één van de scholen in het samenwerkingsverband, onderverdeeld naar rugzakken in het bao en het sbo. Dit aantal is onder meer van belang in het bepalen bij het bepalen van het vereveningsbedrag. 3. Deelnamepercentages: Tot slot worden op blad 1 de deelnamepercentages van het samenwerkingsverband voor lichte en zware onderwijsondersteuning afgezet tegen het landelijk gemiddelde. 4

5 2. Bekostiging samenwerkingsverband Blad 2. geeft informatie over de bekostiging van het samenwerkingsverband. De informatie is gebaseerd op de leerlingenaantallen op Wat het prijspeil betreft is voor de personele bekostiging uitgegaan van het schooljaar 2010/2011 en voor de materiële bekostiging van kalenderjaar Wsns budget (lichte onderwijsondersteuning): De bekostiging die het samenwerkingsverband ontvangt voor lichte onderwijsondersteuning. Het bedrag per leerling, ingeschreven op een (vestiging van een) school voor bao in het samenwerkingsverband bedraagt Normbekostiging (zware onderwijsondersteuning): Per leerling in het samenwerkingsverband (exclusief leerlingen op het so) ontvangt het samenwerkingsverband een bedrag van Ondersteuningsbekostiging: De bedragen voor een leerling in het so categorie 1, 2 en 3 zijn weergegeven. Ook is weergegeven wat de totale kosten so zijn op basis van het aantal leerlingen van blad 1. Ook de kosten die gemoeid zijn met de rugzakken, en het totaalbedrag op basis van het aantal rugzakken van blad 1 is weergegeven. Zoals eerder gemeld, het gaat hier om bedragen waar de bezuiniging al vanaf is getrokken. 4. Verevening: tot slot is onder onderdeel 4 aangegeven wat het effect van de verevening is. Dit bedrag wordt verkregen door van de normbekostiging (zie onderdeel 2 van blad 2) de ondersteuningsbekostiging (onderdeel 3 van blad 2) af te trekken. Wanneer de verevening positief is, het dit vak groen gekleurd, is de verevening negatief, is het vak rood gekleurd. 3. Overzicht vestigingen in de regio Naast het overzicht met kwantitatieve gegevens is ook informatie bijgevoegd over de samenstelling van de regio. Het betreft: Een overzicht met de vestigingen en besturen voor regulier en speciaal onderwijs in de regio, die gezamenlijk passend onderwijs vorm moeten gaan geven. Een overzicht van de so scholen waar leerlingen vanuit het samenwerkingsverband op school zitten. Een overzicht van de so scholen die leerlingen met een rugzak in het reguliere onderwijs binnen het samenwerkingsverband ambulant begeleiden. 4. Conclusies en beleid op basis van gegevens Wat kunt u op basis van de kwantitatieve gegevens zeggen over de situatie in uw samenwerkingsverband en wat kunt u hier beleidsmatig mee? U kunt zien of de deelname sbo, rugzakken en so (per categorie: 1, 2 en 3) boven of onder het landelijk gemiddelde ligt. De vergelijking van deelnamepercentages rugzakken en so zijn van belang voor de verevening. Verevening betekent dat in de bekostiging wordt toegegroeid naar de landelijk gemiddelde percentages. Als samenwerkingsverband kunt u hier binnen de bandbreedte van het normbudget eigen keuzen maken. Zo kunt u er voor kiezen minder leerlingen te verwijzen naar het so, waardoor meer middelen beschikbaar zijn voor extra ondersteuning in de reguliere scholen. Omgekeerd, kan een samenwerkingsverband er voor kiezen meer leerlingen dan het landelijk gemiddelde naar het so te verwijzen. Dat kan betaald worden uit het budget dat nu is gemoeid met de rugzakken, met als gevolg dat er minder middelen zijn voor extra ondersteuning in de reguliere scholen. De middelen die gemoeid zijn met het reguliere deel van de rugzakken (zie overzicht bekostiging samenwerkingsverband, onderdeel 3), worden nu 5

6 toegekend aan de scholen waar de leerlingen met een rugzak staan ingeschreven. Vanaf 1 augustus 2013 gaan deze middelen naar het samenwerkingsverband, de middelen voor ambulante begeleiding gaan dan nog naar het so, tenzij er onderling andere afspraken zijn gemaakt (zogenaamde opting out ). Voorwaarde hiervoor is dat alle so scholen hiermee instemmen. Om scholen per 1 augustus 2013 in staat te stellen leerlingen extra ondersteuning te bieden, is het van belang om op het niveau van het samenwerkingsverband in beeld te brengen welke leerlingen op dit moment ondersteuning krijgen en welke na 1 augustus 2013 nog steeds ondersteuning nodig hebben. Er zijn op dit moment scholen en samenwerkingsverbanden die, al dan niet in samenwerking met regionale expertisecentra/ so scholen (tussen)voorzieningen hebben ingericht met de huidige bekostiging voor rugzakken. Voor het samenwerkingsverband is het van belang om ook die activiteiten in beeld te brengen met de bekostiging zodat vervolgens kan worden besloten of het wenselijk en mogelijk is deze voort te zetten. Let op: op dit moment krijgen reguliere basisscholen voor leerlingen met een zmlk-indicatie in de bovenbouw (vanaf groep 3) een dubbele rugzak. Deze vervalt per 1 augustus Van belang is om binnen het samenwerkingsverband in beeld te brengen hoeveel van deze dubbele rugzakken er zijn en hoe daarmee wordt omgegaan vanaf 1 augustus Let op: zoals aangegeven, gaat de informatie in de toelichting over de bekostiging de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat betekent inclusief het so voor cluster 3 en 4, maar exclusief cluster 1 en 2. De (rugzak)middelen voor het onderwijs aan cluster 1 en 2 leerlingen die nu naar de reguliere scholen gaan, gaan per 1 augustus 2013 naar de scholen en instellingen voor cluster 1 en 2. Deze worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen met een in het visuele-, auditieve- en/ of communicatieve handicap in het reguliere en het speciale onderwijs. Let op: in het overzicht worden de kosten die gemoeid zijn met plaatsingen in het speciaal onderwijs op de teldatum 1 oktober weergegeven. In het wetsvoorstel passend onderwijs is opgenomen dat binnen het samenwerkingsverband afspraken worden gemaakt over de bekostiging van leerlingen die na de teldatum naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Het samenwerkingsverband dient er dan ook rekening mee te houden dat de kosten voor plaatsingen in het speciaal onderwijs gedurende het schooljaar hoger kunnen zijn dan in het overzicht beschreven. 3. Planning Hier treft u een overzicht aan van de belangrijkste data in het implementatieproces passend onderwijs : Op basis van deze teldatum wordt de overgangsregeling voor de verevening gebaseerd : De Wetgeving passend onderwijs wordt van kracht, evenals de bij ministeriële regeling gepubliceerde regio-indeling samenwerkingsverbanden : Het samenwerkingsverband heeft een rechtspersoon ingericht : Het samenwerkingsverband heeft haar eerste ondersteuningsplan vastgesteld en ingediend bij de inspectie. 6

7 : De zorgplicht is van kracht. De regionale expertisecentra zijn afgeschaft, het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toedeling van extra onderwijsondersteuning. Het so wordt bekostigd op basis van de telling Het samenwerkingsverband ontvangt het reguliere schooldeel van de rugzakmiddelen op basis van de stand 1 oktober 2012 (het ab-deel gaat nog naar het so, ook op basis van de teldatum ) : De nieuwe bekostigingssystematiek gaat van volledig van start. Samenwerkingverbanden ontvangen het nieuwe normbudget voor de zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning. De verevening start: in het eerste jaar wordt 100% gecompenseerd/ 0% omhoog, gebaseerd op het verschil tussen de normbekostiging en de ondersteuningsbekostiging op basis van de telling van In de jaren daarna zijn de percentages: % resp % : Gelijke verdeling naar rato van ondersteuningsmiddelen over het land (overgangsregeling verevening afgerond). 7

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 1) Inleiding...1 www.passendonderwijs.nl...1 2) Algemene toelichting...2 a) Systematiek bekostiging...2 b) Planning...3

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het financieel meerjarenperspectief

Nadere informatie

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO

Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Financiële handreiking stelselwijziging passend onderwijs VO Infinite Financieel, Els Verschure en Rick de Wit in opdracht van Stuurgroep passend onderwijs sectorraden versie 2.1., 16 januari 2012 1 1.

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013 Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs november 2013 Agenda 1. Bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO: Op hoofdlijnen 2. Invoeringstraject: verevening en overgangsregelingen 3. Addendum:

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs

Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs Toelichting op bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) na invoering van passend onderwijs Maart 2014 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs betekent veel voor de (v)so-scholen. Niet

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO en VO - een vergelijking van de huidige en de nieuwe situatie versie 26 april 2011

Passend Onderwijs in PO en VO - een vergelijking van de huidige en de nieuwe situatie versie 26 april 2011 Passend Onderwijs in PO en VO - een vergelijking van de huidige en de nieuwe situatie versie 26 april 2011 Dit document 1 schetst in sterk versimpelde vorm de werking van passend onderwijs in het PO en

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Wetsvoorstel 22 juli 2014 Wat gaat er veranderen? In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs

Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs 1 Bekostiging (V)SO na invoering passend onderwijs 1. Algemene opbouw van de bekostiging 2. Bekostiging cluster 3 en 4 ; wat verandert er wel en niet 3. Planning 2 Opbouw van de bekostiging Splitsing in

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

SWV PO. De huidige en toekomstige situatie in een gemiddeld samenwerkingsverband PO. WORDT SWV passend onderwijs PO IS 1 SWV WSNS

SWV PO. De huidige en toekomstige situatie in een gemiddeld samenwerkingsverband PO. WORDT SWV passend onderwijs PO IS 1 SWV WSNS SWV PO De huidige en toekomstige situatie in een gemiddeld samenwerkingsverband PO IS 1 SWV WSNS 82 basisscholen met 220 leerlingen, waarvan 154 rugzakleerlingen (cluster 3 en 4). Gemiddeld bedrag per

Nadere informatie

!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

!! # $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% - - 3-%4152 ' % 2 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 VOORWOORD... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 4 1.3 BASIS VAN DE KENGETALLEN LEERLINGEN BAO, SBO EN SO...

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Op 5 april jl. heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

14 maart Passend Communiceren over Passend Onderwijs

14 maart Passend Communiceren over Passend Onderwijs 14 maart 2012 Passend Communiceren over Passend Onderwijs Het is de toon die de muziek maakt! Power of Words: http://www.youtube.com/watch?v=hzgzim5m7ou GESCHIEDENIS In 1994 ondertekenende Nederland de

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

Bestemming en Besteding van de Ondersteuningsmiddelen PassendWijs

Bestemming en Besteding van de Ondersteuningsmiddelen PassendWijs Bestemming en Besteding van de Ondersteuningsmiddelen PassendWijs INLEIDING Het SWV PassendWijs heeft afspraken gemaakt en besluiten genomen over de wijze waarop de beschikbare ondersteuningsmiddelen worden

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie)

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie) Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs (beknopte versie) Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: April 2017 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Op 19 december 2007 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma over

Nadere informatie

SWV VO Begroting en meerjarenbegroting t/m Versie 1.4 d.d

SWV VO Begroting en meerjarenbegroting t/m Versie 1.4 d.d SWV VO 23-05 Begroting 2016-2017 en meerjarenbegroting 2016-2017 t/m 2020-2021 Versie 1.4 d.d 01-12-2016 1 Inhoud 1. Bekostigingssystematiek... 3 2. Inkomsten... 3 3. Basisbekostiging:... 3 4. Budget voor

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet?

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging,

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Titelgebied van diamodel 1 VOORSTELLEN Frans Thomassen Directeur BMC Onderwijs Interim directeur Yulius Onderwijs Interim sector directeur Aloysius Noord

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak)

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) 1 Versie 03-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Landelijk beleid...4 Beleid PPO Rotterdam...4 Reguliere...4

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs (beknopte versie)

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs (beknopte versie) Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs (beknopte versie) Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: Oktober 2017 Inhoudsopgave: Bekostiging

Nadere informatie

Inhoud Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Begroting Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten

Inhoud Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland Begroting Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten BEGROTING 2014-2015 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Begroting 2014-2015 6 3 Toelichting op diverse onderscheiden baten en lasten 7 Baten

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Handreiking financieel perspectief en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO bestemd voor: samenwerkingsverbanden schoolbesturen ondersteuningsplanraden Opgesteld door Infinite

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Jaarverslag-Bestuursverslag. Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015

Jaarverslag-Bestuursverslag. Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015 Jaarverslag-Bestuursverslag Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Artikel 15 Statuten, lid 1: Jaarvergadering/Algemene vergaderingen en besluitvorming Jaarlijks één ALV binnen

Nadere informatie

Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de groeiregelingen voor het (V)SO cluster 3 en 4 die van toepassing waren, vervallen 1.

Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de groeiregelingen voor het (V)SO cluster 3 en 4 die van toepassing waren, vervallen 1. Toelichting Groeiregeling voor (V)SO 2017-2018 Deze toelichting is door de PO-Raad en VO-Raad in overleg met het ministerie OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de groei op basis

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: april 2014 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

Toelichting databestanden passend onderwijs

Toelichting databestanden passend onderwijs Toelichting databestanden passend onderwijs Inhoud Inleiding 3 1 Databestand passend onderwijs landelijk 4 2 Variabelen samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs 7 3 Variabelen samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Colofon Uitgever: PO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: september 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017. (kalenderjaar 2017)

Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017. (kalenderjaar 2017) Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017 (kalenderjaar 2017) Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 1.1 VOORWOORD... 2 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 3 1.3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE BEGROTING... 3 1.4 BASIS VAN

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 Nieuwsbrief voor scholen en ouders die zijn aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord- Veluwe (OZKNV) Passend Onderwijs, het eerste jaar Het eerste jaar Passend

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: september 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten

Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Onderwijs, ondersteuning en zorg: Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Colofon Tekst Deze handreiking is

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO Colofon Uitgever: PO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: november 2016 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Regionaal Netwerk Eemland

Passend Onderwijs in Regionaal Netwerk Eemland Passend Onderwijs in Regionaal Netwerk Eemland vanuit financieel perspectief een overzicht van de huidige situatie (leerlingaantallen en budgetten) en een indicatie van de toekomstige situatie (geldstromen

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding Deze nota van toelichting wordt uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. De wet passend onderwijs is op 5 november 2012 gepubliceerd

Nadere informatie

Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015

Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015 Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015 Deze toelichting is door de PO-Raad en VO-Raad in overleg met het ministerie OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de

Nadere informatie

Directie/IB-dag 21 mei 2014

Directie/IB-dag 21 mei 2014 Directie/IB-dag 21 mei 2014 Aanleiding stelselwijziging Passend Onderwijs Bekostigingssystematiek ministerie Uitgangspunten financiële beleidsvoering Begroting Inkomsten scholen vanuit Passenderwijs Aanleiding

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO Colofon Uitgever: VO-Raad / Utrecht Auteur: Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs Datum uitgave: oktober 2017 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Taakstellende Begroting Schooljaar 2015/2016

Taakstellende Begroting Schooljaar 2015/2016 Taakstellende Begroting Schooljaar 2015/2016 Concept d.d. 142015 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 VOORWOORD... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 4 1.3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE BEGROTING... 4 1.4 BASIS

Nadere informatie

Overzicht van regelingen en bedragen SPPOH (schooljaar ) (Versie 5, vastgesteld door het dagelijks bestuur van SPPOH op 18 september 2014)

Overzicht van regelingen en bedragen SPPOH (schooljaar ) (Versie 5, vastgesteld door het dagelijks bestuur van SPPOH op 18 september 2014) Overzicht van regelingen en bedragen SPPOH (schooljaar 2014-2015) (Versie 5, vastgesteld door het dagelijks bestuur van SPPOH op 18 september 2014) I Inleiding In de aanloop naar het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Vragen of opmerkingen? Voor hulp bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

passend onderwijs lokaal onderwijsbeleid gemeente Midden-Delfland

passend onderwijs lokaal onderwijsbeleid gemeente Midden-Delfland Notitie passend onderwijs en lokaal onderwijsbeleid gemeente Midden-Delfland 29 mei 2013 Definitieve versie 2013-08503 (INT) Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel A. Wet passend onderwijs 3 1. Wat verandert er

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onze referentie 463105 Bijlagen 1 Datum 26 november 2012 Betreft Wijziging Formatiebesluit in verband met het budgetteren

Nadere informatie

Extra toelichting leerlingenvervoer

Extra toelichting leerlingenvervoer Extra toelichting leerlingenvervoer Auteur: Marjonne van Workum Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Versienummer:.0 Datum: 20 oktober 204 Corsanummer: U4.4846 T4.887 Inhoudsopgave Extra toelichting

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Opting out lwoo : variant populatiebekostiging

Opting out lwoo : variant populatiebekostiging [ Typ hier ] Opting out lwoo : variant populatiebekostiging integratie LWOO en PrO in passend onderwijs 22 juni 2015 (herziene versie) Integratie LWOO en PrO in passend onderwijs Opting out lwoo: variant

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: Oktober 2014 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: September 2015 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het Faciliteiten Weer Samen het schooljaar 1999-2000 OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c so(vso)-scholen voor lom of

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad / Utrecht Bé Keizer, lid expertteam passend onderwijs PO-Raad Datum uitgave: November 2016 1 Inhoudsopgave: 1 Structurele

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014 Passend onderwijs Walcheren { 21 januari 2014 Kennismaken en voorkennis activeren Informatie passend onderwijs Informatie VO Programma Huidige situatie 1. REC 1 Visio 2. REC 2 Auris 3. REC 3 Zeeland/ Korre

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335 smodel SWV passend onderwijs Onderwijsbureau Meppel Algemene gegevens Samenwerkingsverband 21596 21596 Naam SWV Apeldoorn Plaats Vereveningsbedrag SWV 379.611 sjaar Verdeling Budget T-1 of T T-1 Schooljaar0

Nadere informatie

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord.

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website  onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord. Het is zover: Passend onderwijs is van start. Onze scholen en samenwerkingsverband Plein 013 zijn er klaar voor. In de loop van dit schooljaar wordt naar verwachting pas echt duidelijk hoe alles in de

Nadere informatie