TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN"

Transcriptie

1 TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus 2014 Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland vastgesteld op 10 september 2014 door de ledenraad van het swv-zk goedgekeurd op 24 september door de Ondersteuningsplanraad van het swv-zk

2 INLEIDING Goed onderwijs impliceert ook goede onderwijsondersteuning. Het samenwerkingsverband stelt zichzelf ten doel voor alle leerlingen in het voorgezet onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland een diploma naar vermogen, op een school in de regio, of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt te realiseren. Het samenwerkingsverband wil een dekkend en samenhangend geheel aan onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen bieden binnen de regio, zodat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken, binnen het reguliere onderwijs en waar nodig, binnen het speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband zijn alle reguliere scholen in staat om naast basisondersteuning leerlingen met speciale onderwijsbehoeften extra te ondersteunen vanuit de trajectvoorziening. Als het ondersteuningsaanbod van de reguliere school niet toereikend is wordt verwezen naar het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de bovenschoolse ondersteuning: het speciaal onderwijs, de +VO of een ander onderwijsarrangement. Het ondersteuningsaanbod van iedere school staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit ondersteuningsprofiel wordt in schooljaar in iedere schoolgids opgenomen, het is tevens in samengevatte vorm (kruisjeslijst) te vinden op de website van het Voor de toewijzing van bovenschoolse ondersteuning is een procedure ontwikkeld die hierna beschreven wordt. Deze procedure is opgesteld vanuit de volgende uitgangspunten: - toewijzen van bovenschoolse ondersteuning in plaats van indiceren, vanuit een handelingsgericht kader; - toewijzen vanuit onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, de mogelijkheden van de leerling en bevorderende factoren opdat het ondersteuningsaanbod hier zo goed mogelijk op aan kan sluiten; - transparant, navolgbaar en controleerbaar; - altijd in samenspraak met ouders, vanuit educatief partnerschap; - met nadruk op het voortraject, dat wil zeggen: het verkrijgen van duidelijkheid en overeenstemming over het gewenste aanbod en perspectief vindt plaats op de school. Ook dit gebeurt in gezamenlijkheid (school, ouders, betrokken ketenpartners, leerling) met een integrale aanpak. Het multidisciplinair overleg (MDO) op de school heeft hierin een nadrukkelijke rol hier wordt het eigenlijke besluit genomen; - voorwaarde voor toewijzing is een zorgvuldig doorlopen ondersteuningsroute op de school; - de TVO-commissie heeft uitsluitend een toetsende en toewijzende rol. De consulenten passend onderwijs van het samenwerkingsverband ondersteunen de scholen bij de aanvraag voor bovenschoolse ondersteuning. De commissie Toewijzen vanuit onderwijs- en ondersteuningsbehoefte (vanaf hier: TVO-commissie) toetst de aanmelding en verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring, +VO-toewijzing of toewijzing onderwijsarrangement. Voor een uitgebreide toelichting op deze uitgangspunten verwijzen wij naar de notitie Het venster van Passend Onderwijs, te vinden op onder bijlagen ondersteuningsplan. 2

3 Hoofdstuk 1 AANVRAAG EN TOEWIJZEN VAN BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNING: +VO, SPECIAAL ONDERWIJS EN INDIVIDUELE ONDERWIJSARRANGEMENTEN Als de leerling bij aanvang of in de loop van de schoolloopbaan een ondersteuningsvraag ontwikkelt die de basisondersteuning van de school overstijgt, is het de verantwoordelijkheid van de school om in overleg met leerling en ouders de nodige trajectondersteuning in te zetten binnen de school en deze ondersteuningsroute zorgvuldig vast te leggen. Als er gezamenlijk (school, ouders en leerling) wordt besloten dat er bovenschoolse ondersteuning nodig is dan is het de verantwoordelijkheid van de school om de aanmelding bij de TVO-commissie van het samenwerkingsverband te verzorgen. Bij de aanmelding zijn ouders en school akkoord met de inhoud van de aanmelding. Er zijn drie mogelijke toewijzingen/beschikkingen vanaf schooljaar , te weten: - TLV (Toelaatbaarheidsverklaring vso) - TBV (Toewijzingsbesluit Bovenschoolse Voorziening: +VO) - TIA (Toewijzingsbesluit Individueel Arrangement) Wie meldt aan voor bovenschoolse ondersteuning De aanvraag voor bovenschoolse ondersteuning wordt, na toestemming van ouders en leerling, gedaan door het bevoegd gezag van de school bij het Het samenwerkingsverband heeft hiertoe een commissie ingesteld (de TVO-commissie) waar toetsing en toewijzing plaatsvindt over de aanvraag. Zie aldaar op pag. 6. Criteria en aanmeldingsroute Criteria De aanvraag van bovenschoolse ondersteuningsmiddelen komt tot stand in gezamenlijkheid (leerling, ouders, school), na een zorgvuldig doorlopen ondersteuningstraject op de huidige school. Binnen de interne ondersteuningsstructuur van de vo-school vindt de voorbereiding plaats voor het proces om te komen tot de aanvraag: een zorgvuldig beschreven ondersteuningstraject (criterium 1), een MDO- T(oewijzing) (criterium 2), benodigde toestemming ouders en 16+ leerling (criterium 3) en een ingevuld OPP (criterium 4). Aan de hand van onderstaande criteria wordt getoetst of aan de voorbereiding is voldaan: Criterium 1: vaststellen inzet ondersteuning Voordat de school de leerling aanmeldt bij de TVO-commissie, heeft de school, samen met ouders en ketenpartners, alle ondersteuning geboden heeft die verwacht kan worden en/of heeft aanvullend onderzoek laten doen, het ondersteuningstraject zorgvuldig doorlopen en geregistreerd. Criterium 2: verslag Multidisciplinair overleg Toewijzing (MDO-T) Aanmelding kan alleen plaatsvinden als er een multidisciplinair toewijzingsoverleg (MDO-T) heeft plaatsgevonden met de school, ouders, de leerling zelf, en andere direct betrokkenen (bijvoorbeeld leerplicht of jeugdhulp). In dit MDO worden de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de 3

4 leerling en de mogelijke oplossingen gezamenlijk geformuleerd. Een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband heeft het voorzitterschap tijdens dit overleg. Het MDO-T formuleert een besluit m.b.t. gewenste ondersteuning. Het besluitvormingsproces is hiermee de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders en leerling. De school verzorgt een kort verslag van dit MDO-T. Criterium 3: Benodigde Toestemming School, ouders en leerling hebben gezamenlijk besloten tot een aanmelding bij de TVO-commissie en hebben de aanvraag schriftelijk geaccordeerd (ondertekend). Criterium 4: Een volledig ingevuld digitaal aanmeldformulier van het samenwerkingsverband en een ontwikkelingsperspectief (OPP). Toetsing van de genoemde criteria: Criterium 1: Toetsing hiervan gebeurt door de consulenten passend onderwijs van het Criteria 2, 3 en 4: Toetsing hiervan gebeurt door de TVO-commissie. Aanmeldingsroute De school stuurt de aanvraag aan de TVO-commissie. De TVO-commissie toetst de aanvraag en verstrekt de toewijzing van a. TLV (Toelaatbaarheidsverklaring vso), b. TBV (Toewijzingsbesluit Bovenschoolse Voorziening, zoals +VO) c. TIA (Toewijzingsbesluit Individueel Arrangement) Ad a. Toelaatbaarheidsverklaring vso Met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen ouders hun kind aanmelden bij een vso-school Cluster 3 of Cluster 4 van hun keuze. Naast voor leerlingen uit het reguliere vo kunnen ook voor leerlingen uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (primair) speciaal onderwijs volgens de beschreven procedure een TLV aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband-vo. Voor hen geldt dat de school waarvan de leerling afkomstig is, het MDO organiseert 1. Ook voor de volgende leerlingen gelden dezelfde procedurestappen: - leerlingen uit het particuliere onderwijs - verhuisleerlingen, voor wie speciaal onderwijs geadviseerd wordt - leerlingen met een plaatsbekostigde setting, voor wie de behandeling stopt en speciaal onderwijs geadviseerd wordt Voor deze leerlingen is eerst de zorgplicht van de school waar zij ingeschreven zijn, dan wel zich hebben aangemeld van toepassing, en voorts de hierboven beschreven procedure. Voor Cluster3-leerlingen, die al het basisonderwijs in so Cluster 3 volgden, geldt een aangepast meldformulier. 1 Als ouders hun kind aanmelden bij een vso-school zonder dat er een TLV is, vraagt die school een TLV aan volgens de beschreven procedure. De school van aanmelding heeft immers zorgplicht. 4

5 Ad b. Toewijzen naar bovenschoolse voorziening, zoals +VO Hiervoor gelden dezelfde procedurestappen als hierboven beschreven. Ad c. Voorbeelden van individuele onderwijsarrangementen zijn: - extra ondersteuning op het vavo voor leerlingen met een UBO - onderwijsarrangementen in combinatie met jeugdhulp (onderwijszorgarrangementen) - leerwerktrajecten bij Perspectief - ondersteuning aan leerlingen die niet door de trajectvoorziening geboden kan worden zoals aan leerlingen met een lichamelijke beperking, (langdurig) zieke leerlingen Aan de individuele arrangementen wordt in schooljaar standaard een bedrag van verbonden. Beredeneerd kan hier van afgeweken worden. De aanvraag voor individuele arrangementen verloopt via de bovenstaande beschreven procedure Schematische weergave: 5

6 Hoofdstuk 2 DE TVO-COMMISSIE Samenstelling van de TVO-commissie De TVO-commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een of meerdere deskundigen (waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eisen hiervoor) van het Andere deskundigen worden indien nodig geraadpleegd. Werkwijze wekelijks overleg van de TVO-commissie De aanmelding wordt binnen 10 dagen behandeld door de TVO-commissie van het De taak van de commissie is de aanvraag van het bevoegd gezag van de school te toetsen volgens de in deze notitie beschreven procedure en definitief toe te wijzen. De TVO-commissie geeft binnen 2 dagen schriftelijk bericht over de toewijzing, tegelijkertijd aan het bevoegd gezag van de school, aan de ouders en indien van toepassing aan de bovenschoolse voorziening, waarin vermeld staat: - de toewijzing met onderbouwing - de startdatum van de toewijzing voor +VO, onderwijsarrangement of toelaatbaarheidsverklaring vso - de einddatum van de toewijzing voor +VO, onderwijsarrangement of toelaatbaarheidsverklaring vso - het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning: categorie 1 (laag), 2 (midden) of 3 (hoog) bij het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring. Voorlopige toewijzing Als blijkt dat de aanvraag niet voldoet aan de gestelde criteria kan de commissie tot de conclusie komen om een toewijzing aan te houden totdat de aanvraag wel voldoet aan gestelde eisen. De commissie kan de aanvraag op drie manieren beoordelen: 1. goed 2. matig: dan volgen suggesties voor verbetering 3. onvoldoende: het formulier wordt teruggestuurd waarbij duidelijk wordt aangegeven welke verbeteringen er nodig zijn. Binnen drie dagen verwacht de commissie de aangepaste formulieren terug in het online systeem zodat het proces van plaatsing niet onnodig wordt vertraagd. Indien het formulier niet binnen de gestelde termijn wordt aangepast en geretourneerd wordt de aanmelding aangehouden. De commissie stuurt een aanhoudingsbrief, met reden waarom, naar bevoegd gezag van de school en de ouders en in cc naar de directie van het Registratie, wettelijke termijnen, verlenging en monitoring De minimumtermijn van een toelaatbaarheidsverklaring is ten minste één schooljaar, met dien verstande dat indien een TLV voor een jaar wordt afgegeven in bijvoorbeeld maart 2015, deze geldig is tot 31 juli In overleg met ouders kan voor een korter traject worden gekozen. 6

7 De wet passend onderwijs onderscheidt de volgende drie categorieën voor zware ondersteuning: - categorie 1 (laag): huidige zeer moeilijk lerende kinderen (leerlingen met een verstandelijke beperking); langdurig zieke kinderen; leerlingen met epilepsie en cluster4-leerlingen; - categorie 2 (midden): huidige lichamelijk gehandicapte leerlingen (leerlingen met een lichamelijke beperking); - categorie 3 (hoog): huidige meervoudig gehandicapte leerlingen. Hoofdstuk 3 REGISTRATIE EN BEZWAAR Registratie, omgaan persoonsgegevens Het samenwerkingsverband zal de aanmeldingen, plaatsingen en terugplaatsingen monitoren. a. Registratie van leerlingen die extra ondersteuning krijgen en waarvoor een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Deze gegevens moeten worden opgenomen in BRON (basisregistratie onderwijsnummer) b. In het kader van de samenwerking tussen onderwijs en partners voor jeugdhulp is het gewenst om goede afspraken te maken over het omgaan met persoonsgegevens NB Een privacyreglement wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur van het Het samenwerkingsverband bewaart de onderstaande gegevens tot drie jaar na afloop van: a. de definitieve toewijzingsbrief of TLV; b. de verschillende aanmeldingsdocumenten Beroep en bezwaar Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband betreft de toetsing of een leerling toelaatbaar is voor het (v)so. Deze toelaatbaarheidsverklaring is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Tegen die beslissing staat bezwaar en daarna beroep open. Geschillen daarover kunnen volgens de wet worden voorgelegd aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so, waarbij het samenwerkingsverband-vo Zuid-Kennemerland is aangesloten. De toelaatbaarheidsverklaring moet niet verward worden met de beslissing van het schoolbestuur (het bevoegd gezag) om de leerling die extra ondersteuning behoeft (vervolgens) toe te laten tot een bepaalde school. 7

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING RASTT

ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING RASTT ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING RASTT van Riemsdijklaan 103 1965 BE Heemskerk Tel 0251-24 19 44 info@svomk.nl IBAN: NL1234567 AANVRAAG EN TOEWIJZING BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING IN HET SAMENWERKINGSVERBAND

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaringen

Toelaatbaarheidsverklaringen Toelaatbaarheidsverklaringen Het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen bij swv-vo-zk. 22-9-2017 Vastgesteld door directie SWV-VO-ZK Inleiding Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan.

Nadere informatie

Aanvraag en toewijzing bovenschoolse ondersteuningstoewijzing in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland (SWV VO MK)

Aanvraag en toewijzing bovenschoolse ondersteuningstoewijzing in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland (SWV VO MK) Aanvraag en toewijzing bovenschoolse ondersteuningstoewijzing in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland (SWV VO MK) Passend Onderwijs in het dekkend aanbod in SWV VO MK In het

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond wegens schending procedure uit het Ondersteuningsplan. ADVIES

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond wegens schending procedure uit het Ondersteuningsplan. ADVIES 107893 - Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond wegens schending procedure uit het Ondersteuningsplan. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde gemachtigde: de heer N.

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? december 2016 Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

ROUTE A: LEERLING WORDT AANGEMELD BIJ EEN BASISSCHOOL

ROUTE A: LEERLING WORDT AANGEMELD BIJ EEN BASISSCHOOL ONDERSTEUNINGTOEWIJZINGSROUTE De toeleiding naar passende ondersteuning vindt plaats op basis van arrangeren. Arrangeren wordt gedefinieerd als het proces om te komen tot een match tussen onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Commissie van Toewijzing. Ingangsdatum 1 december 2017

Commissie van Toewijzing. Ingangsdatum 1 december 2017 Commissie van Toewijzing Ingangsdatum 1 december 2017 1 Reglement CvT Inhoud Reglement van het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland bevattende bepalingen over de Commissie van Toewijzing (CvT).

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Overstapmomenten. De overstap van primair naar voortgezet onderwijs (PO naar VO)

Overstapmomenten. De overstap van primair naar voortgezet onderwijs (PO naar VO) Overstapmomenten Onderstaand overzicht geeft de verschillende overstapmomenten weer binnen het onderwijs met daaraan gekoppeld de route die gevolgd moet worden om extra ondersteuning aan te vragen. We

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Het toekennen van extra ondersteuning

Het toekennen van extra ondersteuning Het toekennen van extra ondersteuning Inleidend: Vanaf 1 augustus 2014 wordt het besluit of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal basisonderwijs of voor het speciaal onderwijs genomen door het

Nadere informatie

Procedure toelaatbaarheidsverklaring VSO

Procedure toelaatbaarheidsverklaring VSO Pagina 1 van 5 Ingangsdatum: 22 oktober 2018 1. Fasen in procedure TLV VSO De procedure voor het aanvragen en behandelen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO doorloopt de volgende fasen: Fase Omschrijving

Nadere informatie

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Samenwerkingsverband voortgezet (speciaal) onderwijs Noord-Kennemerland juni 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Werkwijze Adviescommissie Toelaatbaarheid SWV VO De Langstraat

Werkwijze Adviescommissie Toelaatbaarheid SWV VO De Langstraat Werkwijze Adviescommissie Toelaatbaarheid SWV VO De Langstraat Vooraf Binnen het SWV VO De Langstraat hebben de scholen voor voortgezet onderwijs uitgebreide afspraken gemaakt over de inzet van ondersteuning

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Versie 24 juni 2014 Het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland

Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland Passend Onderwijs Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland Pyt Nauta, OOP-dag 7 november 2017 Waarom deze ontwikkeling? Ouders manifesteren zich Maatschappelijk perspectief Jarenlange pogingen

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland 2018- In dit document is de planning en procedure rond de overstap van leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Een inschrijving is iets andere dan een aanmelding.

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Informatie voor ouders die hun zoon/dochter willen aanmelden bij. het. OnderSteuningsLoket

Informatie voor ouders die hun zoon/dochter willen aanmelden bij. het. OnderSteuningsLoket Informatie voor ouders die hun zoon/dochter willen aanmelden bij het OnderSteuningsLoket Inleiding Elke school heeft de plicht om kinderen goede ondersteuning te bieden, in een veilige omgeving. Daarbij

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Notitie zorgplicht voor de scholen

Notitie zorgplicht voor de scholen Notitie zorgplicht voor de scholen pagina 1 van 7 Zorgplicht voor de scholen In het kader van de Wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGONDERSTEUNING Versie 2.0

PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGONDERSTEUNING Versie 2.0 PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGONDERSTEUNING Versie 2.0 Eindhoven, 28 juni 2016 Besproken in het Scholenoverleg d.d. 28 september 2016 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 4 november 2016 Evaluatie

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Handleiding gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven

Handleiding gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven Handleiding gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven TECHNISCHE GEGEVENS Instellen van de applicatie Wanneer u de eerste keer inlogt op LDOS (http://www.ldos.nl) kunt u bij Gegevens Mijn

Nadere informatie

Handreiking ondersteuningsstructuur passend onderwijs RSV BREDA PO 30.03

Handreiking ondersteuningsstructuur passend onderwijs RSV BREDA PO 30.03 Handreiking ondersteuningsstructuur passend onderwijs RSV BREDA PO 30.03 inleiding Door de invoering van passend onderwijs en de inrichting van het RSV Breda PO 30.03, is ook een aanpassing van de ondersteuningsstructuur

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015 Routes voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - Let op: Wanneer geschreven wordt over TLV wordt de toelaatbaarheidsverklaring bedoeld. Een CVI-indicatie kan nog een tijd doorlopen,

Nadere informatie

aanvraagroute Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor VSO en Pro bij Regioloket SWVAM, (laatst gewijzigd: )

aanvraagroute Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor VSO en Pro bij Regioloket SWVAM, (laatst gewijzigd: ) 1e aanmelding voortgezet speciaal onderwijs (VSO) (laatst gewijzigd: 15-01-2019) 1. de leerling staat ingeschreven op een school voor BaO, SBO of de VSO-school waar de recent digitaal OPP), met uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven

Handleiding gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven Handleiding gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven TECHNISCHE GEGEVENS Instellen van de applicatie Wanneer u de eerste keer inlogt op LDOS (http://www.ldos.nl) kunt u bij Gegevens Mijn

Nadere informatie

Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs

Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs De vier samenwerkingsverbanden in de regio (SWVZHW, SWV VO Delflanden, ICOZ en SWV VO Westland)

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Inrichting passend onderwijs

Inrichting passend onderwijs Inrichting passend onderwijs Per 1 aug 2014 wet passend onderwijs De hoofddoelstelling is dat elk kind in ons samenwerkingsverband een passende onderwijsplek heeft. Dit betekent een ononderbroken ontwikkelingsproces,

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Versie december 2014 Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsarrangementen

Onderwijsondersteuningsarrangementen Rebound 3.0 Onderwijsondersteuningsarrangementen ten behoeve van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.04 Westelijke Mijnstreek 001 Rebound 3.0 Onderwijsondersteuningsarrangementen SWV WM 5 juli

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. H.J. Stuyt

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. H.J. Stuyt 107793 - Een school moet in overleg met ouders treden om een andere passende school te vinden, ook als de school verwacht dat ouders hier niet voor openstaan. in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Bijlage 5 Toelating en aanmelding

Bijlage 5 Toelating en aanmelding Bijlage 5 Toelating en aanmelding Versie: 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelding van leerlingen... 3 Toelating van leerlingen... 3 Uitzonderingen... 4 Schorsen en verwijderen... 5 2 Inleiding

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijkheid is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig heeft. Wie vraagt de

Nadere informatie

Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte. Céline Adriaansen José van Snek

Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte. Céline Adriaansen José van Snek Toelating en verwijdering in het kader van de ondersteuningsbehoefte Céline Adriaansen José van Snek Opzet bijeenkomst 1. Inleiding 2. Toelating (met name in het kader van de ondersteuningsbehoefte) 3.

Nadere informatie

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT)

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden Algemene informatie In de brochure verwijzen we naar informatie op de website www.passendonderwijsgroningen.nl

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Bijlage D. Handboek CTC. Passenderwijs, 2014-2015

Bijlage D. Handboek CTC. Passenderwijs, 2014-2015 Bijlage D Handboek CTC Passenderwijs, 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Werkwijze 2.1 Wanneer is een toekenning door de CTC verplicht? 2.2 Aanmeldingsprocedure bij het Loket 2.3 Het

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen met ingang van versie juni 2016

Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen met ingang van versie juni 2016 Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen met ingang van 1-8-2016 versie 0.6 2 juni 2016 1. Inleiding Deze notitie is een concretisering van de uitgangspunten, principes en motieven uit

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Routekaart naar extra ondersteuning

Routekaart naar extra ondersteuning Nieuwe leerlingen van het samenwerkingsverband (4-jarige instromers en verhuizers van buiten de regio) niet uit het zorgtraject of SBO Routekaart naar extra ondersteuning Kosten voor school of voor het

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt?

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Onderscheid in de wet Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen een verwijzing en aanmelding op eigen initiatief door ouders. Een verwijzing:

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs Update: november 2017 Of een leerling in aanmerking komt voor een plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), wordt bepaald aan de

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prof. Dr. Leo Kanner College Leiden. Schoolondersteuningsprofielen 2018

Schoolondersteuningsprofiel Prof. Dr. Leo Kanner College Leiden. Schoolondersteuningsprofielen 2018 Schoolondersteuningsprofiel Prof. Dr. Leo Kanner College Leiden Schoolondersteuningsprofielen 2018 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit is het schoolondersteuningsprofiel (of schoolprofiel) van Prof. Dr. Leo

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

In het kort Ondersteuningsplan Passend onderwijs in Helmond-Peelland PO

In het kort Ondersteuningsplan Passend onderwijs in Helmond-Peelland PO In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 Passend onderwijs in Helmond-Peelland PO De belangrijkste zaken uit het ondersteuningsplan 2014-2018 in heldere taal met verwijzingen naar uitgebreide versie. 3

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie