Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122"

Transcriptie

1 Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie

2 Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te bewerkstelligen. Dit betekent dat leerlingen met een specifiek ontwikkelingsperspectief zo nodig ondersteund worden om dit perspectief te realiseren. 2. Ander doel van Passend Onderwijs is dat de scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs minder scherp wordt. 3. Achterliggende gedachte is dat kinderen met een beperking onderdeel van de maatschappij zijn en dus moeten zij zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen. 4. Voor een specifieke groep kinderen met beperkingen is en blijft speciaal onderwijs noodzakelijk. 5. De groei van het speciaal onderwijs wordt met Passend Onderwijs een halt toegeroepen. 6. Op deze manier worden de oplopende kosten van het (speciaal) onderwijs in de hand gehouden. 7. Er blijven voldoende VSO- plaatsen in ons Samenwerkingsverband beschikbaar. 8. In sommige samenwerkingsverbanden in Nederland wordt relatief meer uitgegeven aan speciaal onderwijs dan in andere samenwerkingsverbanden. Met een verevening van de bekostiging worden deze verschillen gecorrigeerd. Elk samenwerkingsverband krijgt vanaf 2020 relatief evenveel veel geld voor de ondersteuning van leerlingen in het speciaal onderwijs. 9. De Wet Passend Onderwijs wordt per 1 augustus 2014 van kracht Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 2 van 10

3 Nieuw in het Passend Onderwijs 1. De afkorting voor Passend Onderwijs is PaO. 2. Zorg heet in het Passend Onderwijs ondersteuning. 3. Het Samenwerkingsverband kent de gelden voor ondersteuning toe. 4. Leerling Gebonden Financiering (LGF ofwel het Rugzakje ) wordt vervangen door een arrangement. Een andere naam voor arrangement is ondersteuningspakket. 5. Het Samenwerkingsverband kent de gelden voor het ondersteuningspakket toe. 6. Er is in het Passend Onderwijs sprake van basis ondersteuning, lichte ondersteuning en extra ondersteuning. 7. Basis en lichte ondersteuning verleent de school uit eigen budget. Voor extra ondersteuning kan een ondersteuningspakket bij het Samenwerkingsverband worden aangevraagd. 8. Als een leerling naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) gaat, heeft die leerling een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig. 9. De TLV (toelaatbaarheidsverklaring) wordt aangevraagd bij/ verstrekt door het Samenwerkingsverband. 10. Het begrip Ambulant Begeleider wordt (voorlopig) vervangen door ondersteuner Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 3 van 10

4 Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. (2507) 1. Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. organiseert de samenwerking van VO en de VSO-scholen in de regio Nijmegen. 2. Door Passend Onderwijs werkt het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs samen in één samenwerkingsverband: Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. (2507). 3. Nederland heeft 76 samenwerkingsverbanden voor Voortgezet Onderwijs. 4. Onder het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. vallen de V(S)O scholen van de volgende gemeentes: Bergen (L.) Beuningen Boxmeer Cuijk Druten Gennep Grave Groesbeek Heumen Mill en Sint Hubert Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Sint Anthonis Ubbergen West Maas en Waal Wijchen 5. De scholen die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. zijn te vinden op de website van het Samenwerkingsverband 1 onder Organisatie/ Besturen, scholen en statuten en in de bijlage (zie pagina 10). 6. Cluster 1 biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. 7. Cluster 2 biedt onderwijs aan leerlingen met een auditief/communicatieve beperking. 8. Cluster 3 biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Bij Cluster 3 horen in ons Samenwerkingsverband de volgende scholen: Werkenrode Groesbeek, Talita Koemi Nijmegen, De Kom Druten, Mikado Gennep. 9. Cluster 4 biedt onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen. Bij Cluster 4 horen in ons Samenwerkingsverband de volgende scholen: Tarcisiusschool Nijmegen, De Korenaer St. Anthonis, Kristallis Nijmegen Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 4 van 10

5 Vragen over LGF (=Leerling Gebonden Financiering) oftewel het Rugzakje 1. Wat gebeurt per 1 augustus 2014 met een LGF-beschikking ( Rugzakje )? In de nieuwe wet PaO worden ondersteuningsmiddelen anders verdeeld. Dit heeft consequenties voor het rugzakje: de beschikking die aan het rugzakje ten grondslag ligt, komt bij invoering van de wet PaO (per ) te vervallen. 2. Wordt de leerling die LGF had, na 1 augustus 2014 nog wel ondersteund? De leerling die een rugzakje in het PO of het VO had, wordt na 1 augustus nog steeds ondersteund. Er blijft voor deze ondersteuning geld beschikbaar. Ook de expertise van de Ambulant Begeleider (Ondersteuner) blijft beschikbaar. Hetzelfde geldt dus ook voor leerlingen die tussen 1 oktober 2013 en 31 juli 2014 een beschikking krijgen. De school maakt met de ouders afspraken over de ondersteuning na 1 augustus Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Dit geldt zowel voor leerlingen die voor 1 augustus 2014 al in het VO zitten, als voor de leerlingen die vanuit het PO instromen. 3. Moeten rugzak -leerlingen die op het VO zitten, geherindiceerd worden? Herindiceren van leerlingen met LGF (een rugzak) voor de periode na 1 augustus 2014 is in principe niet nodig. (Zie vorige vraag). Indien de leerling per 1 augustus 2014 onderwijs wil gaan volgen in het VSO, moet er wel tijdig een (her)indicatie worden aangevraagd. Plaatsing per 1 augustus 2014 kan alleen wanneer de toelatingsbeslissing door de VSO-school voorafgaand aan die datum is genomen. 4. Wat moet er gebeuren als een leerling na 1 augustus 2014 naar het VSO moet? Als de leerling vanuit het VO na 1 augustus naar het VSO wordt verwezen, moet er eerst een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) bij het Samenwerkingsverband worden aangevraagd. 5. Wat zijn de gevolgen voor (her)indicaties voor leerlingen in het (V)SO? Worden lopende indicaties automatisch verlengd? Er komt geen automatische verlenging van indicaties. Leerlingen waarvan de indicatie afloopt per 31 juli 2014 en die ook na die datum nog zijn aangewezen op (voorgezet) speciaal onderwijs, moeten vóór die datum geherindiceerd worden. Zie vorige vraag. Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven in het VSO kunnen daar op grond van hun huidige indicatie nog maximaal 2 jaar verblijven. Indien de leerling bijvoorbeeld na 1 jaar over gaat van het SO naar het VSO of naar een andere (V)SO school gaat, moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 5 van 10

6 6. Moeten we herindicaties aanvragen voor examenleerlingen met oog op Passend Onderwijs in het vervolgtraject op het MBO? Nee. Ook voor het MBO komen de indicaties per 1 augustus 2014 te vervallen. 7. Blijft de expertise van de Ambulante Begeleiding vanuit cluster 3 en 4 na 1 augustus 2014 beschikbaar? Ja. De Ambulante Begeleiding blijft beschikbaar voor de scholen in een omvang van het huidige niveau. Zodra afspraken hiervoor door het Samenwerkingsverband worden gemaakt, communiceren wij hierover. 8. Hoe wordt de begeleiding uit cluster 1 en 2 vorm gegeven? Op dit moment geldt voor cluster 2 (leerlingen met een auditieve beperking en leerlingen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden) dezelfde systematiek als voor cluster 3 en 4. Met de invoering van Passend Onderwijs gaat cluster 2 (net als cluster 1) vanwege de beperkte schaalgrootte en de specialistische expertise over op een landelijke systematiek. Huidige situatie Op dit moment werken alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, met uitzondering van cluster 1 (leerlingen met een visuele beperking), samen in regionale expertisecentra. Elk regionaal expertisecentrum heeft een commissie voor de indicatiestelling ingericht die volgens landelijk vastgestelde indicatiecriteria toetst of leerlingen toe kunnen worden gelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Met een positieve indicatie kan een leerlingen ook met een leerlinggebonden budget (rugzak) naar een reguliere school. Cluster 1 kent vanwege de schaalgrootte en de specialistische expertise een landelijke systematiek, met budgetfinanciering en zonder landelijk vastgestelde criteria. Cluster 1- en 2-scholen gaan op in instellingen Omdat de situatie voor cluster 2 vergelijkbaar is aan cluster 1, haakt cluster 2 met de invoering van passend onderwijs aan bij de landelijke systematiek van cluster 1. Op dit moment zijn er 52 scholen voor cluster 2. Net als in cluster 1 wordt een beperkt aantal instellingen ingericht dat het onderwijs, de indicatie en de ondersteuning gaat verzorgen. De huidige vestigingen voor cluster 2 gaan op in de instellingen. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Daarom geldt tot 1 augustus 2015 een overgangsperiode. Tot die tijd vallen de cluster 1- en 2-scholen nog onder de huidige besturen. Het personeel blijft in dienst bij de huidige besturen en de scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs. De basisbekostiging van de leerling gaat in de overgangsperiode nog rechtstreeks naar de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Instellingen voeren per 1 augustus 2014 deel van wettelijke taken uit De instellingen in oprichting zijn al wel per 1 augustus 2014 ingericht en moeten een commissie van onderzoek hebben ingericht. Dat betekent dat de REC s, de commissies voor Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 6 van 10

7 de begeleiding en de commissies voor de indicatiestelling per 1 augustus 2014 ophouden te bestaan. De instellingen in oprichting voeren vanaf 1 augustus 2014 al wel een deel van hun wettelijke taken uit, namelijk: indiceren (toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs/begeleiding binnen het regulier onderwijs) het leveren van begeleidingsarrangementen trajectbegeleiding van ouders Met ingang van 1 augustus 2015 is de samenstelling van de instellingen definitief en zijn de instellingen volledig ingericht. De huidige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn bestuurlijk ondergebracht bij de instellingen en alle artikelen uit de Wet op de expertisecentra die betrekking hebben op de instellingen zijn van kracht. Bekostiging De instellingen krijgen het totale budget voor de begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs. Concreet betekent dit dat de instellingen voor cluster 1 ook de middelen ontvangen die nu bestemd zijn voor de regelingen visueel gehandicapten in het regulier onderwijs (PO en VO). De instellingen in cluster 2 krijgen de volledige LGF-middelen voor PO en VO, zowel het deel dat in de huidige situatie naar het reguliere onderwijs gaat als de middelen voor de ambulante begeleiding. Hiermee krijgen de instellingen de volledige verantwoordelijkheid om leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking in het reguliere onderwijs te ondersteunen Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 7 van 10

8 Arrangementen & Ondersteuningspakketten Wat gebeurt er na 1 augustus 2014 met de zorgpakketten? Voor een leerling die op 1 augustus ingeschreven is op een reguliere VO-school binnen het SWV en een ondersteuningspakket of een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig heeft, kan dit worden aangevraagd bij ons SWV. Concreet: een leerling die bv. in Duitsland woont maar in ons SWV op een school zit, vraagt het ondersteuningspakket of de TLV aan bij ons SWV. Na 1 augustus 2014 worden de zorgpakketten afgeschaft en vervangen door ondersteuningspakketten. Deze pakketten hebben als doel om leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning, extra ondersteuning te verlenen. Het betreft voornamelijk leerlingen die in de oude situatie LGF (een rugzakje ) hadden. Voor de aanvraag van deze ondersteuningspakketten worden op dit moment procedures ontwikkeld Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 8 van 10

9 Plaatsing en toelating van leerlingen tot 1 augustus Wat verandert er in de toelating en plaatsing van leerlingen op scholen in verband met Passend Onderwijs? Voor de toelating van leerling voor het schooljaar blijven alle afspraken zoals vastgelegd in het protocol Overgangsactiviteiten van kracht. Er verandert dus niets. 2. Heeft de school in de komende aanmeldingsperiode al Zorgplicht? Nee, de Zorgplicht is pas per 1 augustus 2014 van kracht. 3. Hoe moet omgegaan worden met de aanmelding van leerlingen uit het PO die nu een LGF-hebben? Om meer zicht te krijgen op deze leerlingen is er op het centraal aanmeldingsformulier de volgende vraag opgenomen: Heeft de leerling extra ondersteuning nodig? Van scholen wordt verwacht dat ze contact opnemen met de ouders van deze leerlingen om de aard en omvang van de extra ondersteuning te bepalen. (Zie ook de tekst op pagina 5 in de Schoolkeuzegids). Indien een leerling veel extra ondersteuning nodig heeft, kan na 1 augustus 2014 een ondersteuningspakket worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 9 van 10

10 Bijlage 1 Overzicht besturen en scholen binnen het SWV V-VSO Nijmegen e.o. Bestuur Website bestuur Naam school Gemeentenaam VO/ VSO A S O J (Aloysius stichting onderw ijs jeugdzorg) De Korenaer Sint Anthonis/ Stevensbeek vso Alliantie Voortgezet Onderw ijs Maasw aal College Wijchen vo Maasw aal College Wijchen vo Dominicus Nijmegen vo Pax Christi College Druten vo Pax Christi College West Maas En Waal vo Stedelijk Gymnasium Nijmegen vo Stedelijke SGM Nijmegen (SSGN) Nijmegen vo Mondial College Nijmegen vo Mondial College Nijmegen vo Mondial College Nijmegen vo Mondial College Nijmegen vo Citadel College Nijmegen vo Stg Kristallis Kristallis Nijmegen vso Stg MeTander Stg Onderw ijscentrum Z-Gld Stg. Pro College Stg Scholengroep Rijk van Nijmegen Stg SGM Stevensbeek Talita Koemi School Nijmegen vso De Kom Druten vso VSO School Werkenrode Groesbeek vso Mikado Gennep vso Pro College Nijmegen, locatie Celebesstraat Nijmegen vo Pro College Boxmeer Boxmeer vo Pro College Nijmegen, locatie Veldstraat Nijmegen vo Pro College Wijchen Wijchen vo Canisius College Nijmegen vo Canisius College Nijmegen vo Canisius College Nijmegen vo Kandinsky College Nijmegen vo Kandinsky College Nijmegen vo Kandinsky College Mook En Middelaar vo Kandinsky College/ Sint Jorisschool Nijmegen vo Nijmeegse SGM Groenew oud Nijmegen vo RK SGM METAMEER Sint Anthonis vo RK SGM METAMEER Boxmeer vo RK SGM METAMEER Sint Anthonis vo Stg Scholengemeenschap VVSO Midden en Zuid SGM VO Vrije Schoolond (K.de G. College) Nijmegen vo Oost Nederland Stg SO Tarcisiusschool St Tarcisiusschool Nijmegen vso Stg St Augustinusstg (Notre Dame des Anges) Notre Dame Des Anges Ubbergen vo Stg V.M.O Nymegen eo (Montessori scholen) Montessori College Nijmegen vo Montessori College Groesbeek vo Stichting Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Nijmegen vo Verening Ons Middelbaar Onderw ijs (OMO) Stg Scholengemeenschap De Brouw erij (vrijw illige aansluiting) Elzendaalcollege Boxmeer vo Elzendaalcollege Gennep vo 15 besturen 48 onderwijslocaties Merlet College Cuijk vo Merlet College Grave vo Merlet College Mill En Sint Hubert vo Merlet College Cuijk vo De Brouw erij, locatie Ede Ede vso De Brouw erij, locatie Oosterbeek Oosterbeek vso De Brouw erij, locatie Zetten Zetten vso Veel gestelde vragen & opmerkingen over PaO Pagina 10 van 10

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507)

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel voor elke leerling

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2016/136 / RIS 2016-66

Memo Reg.nr.: I-WL/2016/136 / RIS 2016-66 Memo Reg.nr.: I-WL/2016/136 / RIS 2016-66 Aan : Gemeenteraad Van : College Datum : 2 februari 2016 Onderwerp : Evaluatie leerlingenvervoer 2015 Bijlage(n) : - Aanleiding In 2012 heeft de gemeenteraad verzocht

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Landelijk samenwerkingsverband

Landelijk samenwerkingsverband Nieuwsbrief 5 Doelgroep De nieuwsbrieven zijn bestemd voor de besturen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen. Aan hen wordt gevraagd de informatie te delen met directies, personeelsleden

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Maart 2012 1) Inleiding...1 www.passendonderwijs.nl...1 2) Algemene toelichting...2 a) Systematiek bekostiging...2 b) Planning...3

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt?

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Onderscheid in de wet Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen een verwijzing en aanmelding op eigen initiatief door ouders. Een verwijzing:

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Informatiebrief voor alle ouders/verzorgers waarvan hun kind onderwijs volgt in:

Informatiebrief voor alle ouders/verzorgers waarvan hun kind onderwijs volgt in: Informatiebrief voor alle ouders/verzorgers waarvan hun kind onderwijs volgt in: een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in een reguliere school (basis- of voortgezet) met extra ondersteuning door

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Gewijzigde versie vastgesteld op 2 oktober 2013. Protocol PO-VO. Schooljaar 2013-2014

Gewijzigde versie vastgesteld op 2 oktober 2013. Protocol PO-VO. Schooljaar 2013-2014 Postbus 1082-6501 BB Nijmegen - tel. 024 355 10 97 Gewijzigde versie vastgesteld op 2 oktober 2013 Protocol PO-VO Schooljaar 2013-2014 Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

7b. Memo Reg.nr.: I-WL/2015/41 / RIS

7b. Memo Reg.nr.: I-WL/2015/41 / RIS 7b. Memo Reg.nr.: I-WL/2015/41 / RIS 2015-51 Aan : Gemeenteraad Van : College Datum : 27 januari 2015 Onderwerp : Evaluatie 2014 verordening leerlingenvervoer Bijlage(n) : Aanleiding In 2012 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Protocol PO-VO. Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Nijmegen, januari 2015

Protocol PO-VO. Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Nijmegen, januari 2015 Postbus 1082-6501 BB Nijmegen - tel. 024 355 10 97 Protocol PO-VO S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5 Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs VO PO Nijmegen, januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Passend Onderwijs en B SOT

Passend Onderwijs en B SOT Passend Onderwijs en B SOT Programma Passend Onderwijs Uitgangspunten en consequen6es Brede schoolondersteuningsteam (B SOT) Inrich6ng, teamleden, proces, procedure, samenwerking met swt, regieteam e.a.

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Routes voor het aanvragen van een TLV. Besproken in directiekring VSO

Routes voor het aanvragen van een TLV. Besproken in directiekring VSO Routes voor het aanvragen van een TLV Besproken in directiekring VSO 13 november 2014 Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijk is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Protocol PO-VO. Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Nijmegen, september 2016

Protocol PO-VO. Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Nijmegen, september 2016 Postbus 1082-6501 BB Nijmegen - tel. 024 355 10 97 Protocol PO-VO S c h o o l j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs VO PO Nijmegen, september 2016

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Bijeenkomst directeuren en ib-ers. 16 juni 2014

Bijeenkomst directeuren en ib-ers. 16 juni 2014 Bijeenkomst directeuren en ib-ers 16 juni 2014 Programma 16.00 uur Opening en inleiding 16.10 uur Evaluatierapportage SMW en Casemanagement 16.20 uur Evaluatierapportage BSOT Implementatie BSOT 17.00 uur

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015 Routes voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - Let op: Wanneer geschreven wordt over TLV wordt de toelaatbaarheidsverklaring bedoeld. Een CVI-indicatie kan nog een tijd doorlopen,

Nadere informatie

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Titelgebied van diamodel 1 VOORSTELLEN Frans Thomassen Directeur BMC Onderwijs Interim directeur Yulius Onderwijs Interim sector directeur Aloysius Noord

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Protocol PO-VO. Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Nijmegen, oktober 2015

Protocol PO-VO. Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Nijmegen, oktober 2015 Postbus 1082-6501 BB Nijmegen - tel. 024 355 10 97 Protocol PO-VO S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6 Overdrachtsprocedure van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs VO PO Nijmegen, oktober 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak)

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) 1 Versie 03-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Landelijk beleid...4 Beleid PPO Rotterdam...4 Reguliere...4

Nadere informatie

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijkheid is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig heeft. Wie vraagt de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten

Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Onderwijs, ondersteuning en zorg: Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Colofon Tekst Deze handreiking is

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0 Strategisch Thema -Stad in de regio- Modules Samenvatting 1 Regionale samenwerking 2 Regionale verwevenheid 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S)

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Aanleiding Nadere toelichting

Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Aanleiding Nadere toelichting Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2015. Nummer: 7c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 27 januari 2015 Aanleiding Wijzigingen in de Wet primair onderwijs

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen RMC Regio Arnhem/Nijmegen RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Passend Onderwijs 1e Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Schoolkeuzegids regio Nijmegen

Schoolkeuzegids regio Nijmegen Schoolkeuzegids regio Nijmegen inhoudsopgave 3 het voortgezet onderwijs: de feiten op een rij 5 passend onderwijs in het voortgezet onderwijs 7 praktische informatie Nijmegen e.o. 8 algemene scholenindex

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Protocol PO-VO. Afspraken bij overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Status: vastgesteld Bevo Nijmegen, 09 oktober 2017

Protocol PO-VO. Afspraken bij overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Status: vastgesteld Bevo Nijmegen, 09 oktober 2017 Postbus 1082-6501 BB Nijmegen - tel. 024 355 10 97 Protocol PO-VO S c h o o l j a a r 2 0 1 7-2 0 1 8 Afspraken bij overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs VO PO Status: vastgesteld Bevo

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Bekostiging residentiële leerlingen. Welk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen?

Bekostiging residentiële leerlingen. Welk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen? Bekostiging residentiële leerlingen Welk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen? Welk swv is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen?

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV

KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV Deze notitie is bedoeld als leidraad bij het bepalen van het juiste SWV voor het indienen van een TLV-aanvraag. Hoofdregel is: als woonplaats leerling, school van aanmelding

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie