VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om uur in de Ontmoetingskerk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk."

Transcriptie

1 VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de gemeente, politie, organisaties, bedrijfsleven en instellingen 17 belangstellenden Afwezig met kennisgeving mevrouw C. Sörensen, mevrouw N. de Beer, de heer M. Krabbendam, de heer M. Autar 1 Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij deelt mede dat agendapunt 4 komt te vervallen, aangezien de heer Autar vanavond niet aanwezig kan zijn. 2 Mededelingen De voorzitter meldt dat mevrouw Van der Heide en mevrouw Sörensen besloten hebben om uit het WOP te treden. Beiden hebben hierover een brief geschreven. Door hun vertrek ontstaan twee vacatures in het WOP. Mevrouw Van der Heide is vanavond aanwezig om vragen omtrent haar aftreden te beantwoorden. Mevrouw Sörensen kan vanavond niet aanwezig zijn. Het is begrijpelijk dat de perspublicaties veel vragen oproepen. Mevrouw Van der Heide zal daarom een toelichting geven op haar aftreden. Mevrouw Van der Heide benadrukt dat de samenwerking binnen het WOP altijd goed is geweest. Een absoluut breekpunt, waaraan het bestuur samen heeft gewerkt, is het feit dat op de Hobo een tijdbom tikt. Het WOP vraagt hiervoor al vijf jaar de aandacht. De verkeerschaos aan de Hobo is compleet als daar gebouwd of verbouwd wordt. Zij is van mening dat het gemeentebestuur op dit moment laks is in het nemen van maatregelen. Het WOP heeft aan de gemeente een stappenplan aangeboden. De gemeente heeft daar bepaalde zaken uitgehaald, waardoor het stappenplan nu niet meer compleet is. Het WOP heeft het probleem aan de orde gesteld en daarover twee brieven geschreven, maar tot op heden heeft zij nog geen schriftelijke reactie van de gemeente mogen ontvangen. Zij hoopt dat wethouder Moerkerke hierin verandering kan brengen, waardoor op korte termijn meer actie kan worden ondernomen. De huidige situatie aan de Hobo kan echt niet voortduren. Iedereen in deze wijk heeft te maken met die problematiek. Het is de moeite waard dat het WOP daarvoor maximale aandacht vraagt. Zij vindt het essentieel dat voor deze situatie structurele maatregelen komen. Zij loopt niet weg voor één item, maar het gaat om de essentie. Juist de miscommunicatie met de gemeente is de reden geweest voor haar aftreden. Zij verzoekt de gemeente iets te doen aan situaties die door het WOP worden aangedragen. De heer De Jong zegt dat de Hobo een straat is met veel verkeer. Daar zijn veel instanties gevestigd. De geplande verbouwing van De Bermensteyn zal waarschijnlijk drie jaar duren. Er zullen parkeerplaatsen worden benut voor bouwmateriaal. Zeker 's morgens zal daar een verkeerschaos ontstaan. Het is moeilijk om mensen ervan te overtuigen zich waar mogelijk aan te passen, bijvoorbeeld door minder autogebruik aldaar. Mevrouw Van der Heide benadrukt dat de gemeente ook randvoorwaarden stellen bij wijzigingen van het bestemmingsplan. Deze boodschap is door het WOP zowel aan het college als aan de gemeenteraad gegeven. Wethouder Moerkerke deelt de zorg over de veiligheid in een buurt. Er is een stappenplan ontwikkeld, waarbij onder andere wordt gekeken naar de parkeerdruk, de bussluis en een andere ontsluiting van de wijk, waarbij met scholen gesproken wordt over gedragsverandering. Er is dus wel degelijk veel aandacht voor. Door de gemeente is met name met name met mevrouw Van der Heide gecommuniceerd en niet met het WOP in het algemeen. Mevrouw Van der Heide meldt dat ouders gevraagd zal worden of zij hun kinderen niet meer met de auto willen brengen en halen. Dit project wordt na een jaar geëvalueerd. Daarna zal het project starten bij basisschool De Contrabas. 1

2 De heer Wesdorp zegt dat bij basisschool De Spoorzoeker eenzelfde situatie bestond. Er is toen voorgesteld een gele streep te plaatsen en eventueel te bekeuren. Met dit idee is nooit iets gedaan. Mevrouw Van der Heide zou liever meer parkeergelegenheid in die omgeving willen zien. Mevrouw Put zegt dat de politie daar vanwege personeelsgebrek niet elke dag kan controleren. De heer Van Dam meent zich te herinneren dat de heer De Jong heeft toegezegd dat de problemen tevoren opgelost zouden zijn. De heer Betram vermoedt toch een bepaalde frictie binnen het bestuur. Wethouder Moerkerke zegt dat mevrouw Van der Heide zelf tot haar besluit om af te treden is gekomen op grond van de argumenten, die zij net heeft genoemd. Mevrouw Sörensen heeft dat gedaan om haar eigen redenen. Tijdens een extra overleg met het Dagelijks Bestuur gisteravond zijn de argumenten gewisseld. De rest van het bestuur respecteert het besluit van beiden, betreurt die zelfs, maar heeft geen reden gezien ook op te stappen. Mevrouw Van der Heide respecteert wat het bestuur doet. De andere bestuursleden moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zij wil niet als aanstichtster van al het kwaad worden gezien. De situatie aan de Hobo is het belangrijkste item in de wijk; daar zijn al ongelukken gebeurd. Wethouder Moerkerke legt uit dat via het stappenplan bekeken zal worden of de parkeergelegenheid uitgebreid moet worden. Eerst moeten de cijfers over de parkeerdruk actueel gemaakt worden. De heer Van Dam vraagt of tijdens de verbouwing tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen. Wethouder Moerkerke antwoordt dat in de planning staat welke acties worden ondernomen. De heer Thuis hoopt dat er snel gecommuniceerd wordt naar een raadscommissie. Het is een verantwoordelijkheid van het college en de raad. De gemeente had al tijdelijke verkeersmaatregelen moeten treffen voordat de verbouwing begint. Hij hoopt wel dat mevrouw Van der Heide haar besluit omtrent haar aftreden wil herzien. Mevrouw Van der Heide blijft vooralsnog bij haar besluit zich uit het WOP terug te trekken. Mevrouw Van der Heide zegt dat de situatie gedurende de verbouwing nog zal verslechteren, aangezien dan structureel parkeerplaatsen verloren gaan voor drie jaar, plus dat er ingangen aan de verkeerde kant worden gecreëerd. De heer Thuis heeft er vaak op aangedrongen naar andere ingangen te kijken. De voorzitter dankt mevrouw Van der Heide voor de samenwerking. Wethouder Moerkerke bedankt mevrouw Van der Heide voor haar werkzaamheden. Zij is de initiatiefneemster geweest van allerlei activiteiten in de wijk, waaronder het succesvolle Ville Fleurie. De heer Van Dam verzoekt aan de wethouder of hij deze kwestie kan bespoedigen en oplossen voor de zomervakantie. Wethouder Moerkerke wil nagaan of hij bepaalde zaken kan versnellen. Er is een afspraak met het dagelijks bestuur gemaakt, zodat hij beter op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen. De heer Thuis verzoekt de wethouder de raad te informeren over het stappenplan naar aanleiding van de beslissingen die toentertijd in de commissie gemaakt zijn met betrekking tot de procedure Bermensteyn en de actuele stand van zaken. De wethouder zal daarvoor zorgen. De heer Schutter vraagt of het WOP wel communiceert met de bewoners van de wijk. Hij was namelijk niet op de hoogte van de problematiek bij De Bermensteyn. Wethouder Moerkerke zegt dat alle post gericht werd aan mevrouw Van der Heide. Een bewoonster vindt het raadzaam dat de gemeente geen toestemming meer geeft voor de vestiging van van huisartsen en fysiotherapeuten. De heer Thuis verzoekt in een volgende vergadering kenbaar te maken hoe het WOP met deze kwestie is doorgegaan, welke stappen er gezet zijn, hoe er gecommuniceerd is met de gemeente en wat de resultaten zijn. Hij verzoekt de wethouder met raadscommissie die over WOP s, Wijk- en Buurtbeheer en Verkeersveiligheid gaat contact op te nemen en dit ook als stap te melden. Wethouder Moerkerke is van mening dat het WOP uitgenodigd moet worden om de stand van zaken door te praten. De voorzitter zegt toe dat men hier in de volgende vergadering op terugkomt. De voorzitter stelt het hondenpoepbeleid aan de orde. De heer Schenk zegt dat de raad een voorstel heeft ontvangen over het hondenpoepbeleid. Het voorstel is voorbereid door een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle wijken, zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Op de tekening bij het vorstel staan alle uitlaatzones vermeld. De heer Van Noorden meldt dat het plan is voortgevloeid uit de wijkactieplannen. Hondenpoep is een van de grootste ergernissen binnen de wijken. Naar aanleiding daarvan is een succesvol proefproject gestart in het Slotpark. Na afloop daarvan heeft WOP Schollevaar een werkgroep gestart, die de uitlaatzones heeft aangegeven. Deze kan in de pauze bekeken worden. Als deze kaart wordt goedge- 2

3 keurd, zal deze worden voorgelegd aan het college zodat zij daar een besluit over kan nemen. Alle geregistreerde hondenbezitters krijgen persoonlijk bericht. De heer Betram vraagt waar het geld hiervoor vandaan komt. Wethouder Moerkerke legt uit dat dit uit de wijkactieplannen van dit jaar komt. Mevrouw De Bruijn vraagt waarom de gemeente niet optreedt tegen katten. De heer Van Noorden legt uit dat katten niet op de prioriteitenlijst van de bewoners staan. De voorzitter vindt het raadzaam als het WOP het kattenprobleem meeneemt. De heer Thuis is blij met het voorgestelde beleid, maar er moeten geen regels opgesteld worden die niet gehandhaafd kunnen worden. De heer Wesdorp vindt dat er wel sancties moeten zijn. Wethouder Moerkerke is van mening dat de politie met dit plan kan optreden. De heer Betram vindt dat de situatie verbeterd is ten opzichte van 10 jaar geleden; er is al een redelijke mentaliteitsverandering is opgetreden. De voorzitter stelt de wijkactieplannen aan de orde. De heer Van Noorden merkt op dat de wijkactieplannen vanaf volgend jaar worden wegbezuinigd. De heer Schenk deelt mee dat de herinrichting van Prado, het bomenstructuurplan bij de Beresteijnlaan en het beplanten van de containeropstelplaatsen nog in voorbereiding zijn en dus nog niet zijn uitgevoerd. De beplanting van de rotonde bij het NS-Station is wel gerealiseerd, evenals het speeltuintje bij het Maria Danneelserf en de beplanting bij de Kapellekensbaan. De heer Wesdorp is van mening dat er bij het NS-station nog een grote zandvlakte is. De heer Schenk zal dit uitzoeken. De aanpak van onveilige achterpaden van het Wisselspoor is afgerond, evenals de herbestrating van de Librije/Minoes Erf, diverse reparaties aan het Ringspoor, verbetering van de spoortunnel bij de Schollevaartseweg en herinrichting van het Maria Danneelserf. De heer Stam is van mening dat de gemeente verbouwingen beter moet aanpakken en de materialen goed moet afdekken. De heer Schenk neemt deze opmerking mee. Mevrouw De Bruijn zou graag willen dat het openbaar groen beter onderhouden wordt. Zij heeft geconstateerd dat het onkruid gespoten wordt. Dat geldt ook voor de plantenbak. een subsidieaanvraag ingediend voor een hanging basket. Zij wil graag weten of zij voor die subsidie in aanmerking komt. De heer Van Noorden zegt dat de aanvraag op 4 juni niet echt goed aan de orde is geweest en in een later stadium behandeld zal worden. De heer Clerinck sluit zich aan bij de woorden van mevrouw De Bruin over het groenonderhoud. Hij heeft gelezen dat de gemeente hoopt dat de bewoners nu zelf meer gaan schoffelen. De heer Schenk zegt dat de spuitapparatuur beschikt over sensoren, waardoor alleen het groen gespoten wordt. Het middel dat gebruikt is, mag vanaf 1 juli a.s. niet meer gebruikt worden. De heer Clerinck vraagt waarom het voetpad aan De Bermensteyn nu wel geasfalteerd is. Voorheen was dit financieel niet mogelijk. Wethouder Moerkerke legt uit dat het huidige college een speerpuntenlijst met betrekking tot het onderhoud van groen en wegen heeft samengesteld, waardoor bepaalde verwaarlozingen ingehaald konden worden. De voorzitter zal dit onderwerp met de gemeente bespreken. Mevrouw De Bruijn vraagt of de drempel bij de Grafiek verlegd kan worden. De voorzitter zal ook dit punt met de gemeente bespreken. 3 Project Support De heer Rietdijk licht toe dat het project Support een experimenteel project is dat door het Ministerie van Justitie is gefinancierd. Helaas loopt dit project aan het eind van het jaar af, maar een aantal items mogen doorlopen tot aan het begin van de tweede helft van volgend jaar. Het project richt zich op mensen in de leeftijd van 0 tot 24 jaar en zij moeten (bij voorkeur) in Schollevaar Oost, De Hoven of de Molukkenbuurt, woonachtig zijn. Support heeft een project om het ernstige schoolverzuim van de kinderen van de Roma zigeuners terug te dringen en om de kleintjes naar een peuterspeelzaal te krijgen. Support kan ook ondersteuning bieden in de opvoeding. In een ander project worden Antilliaanse jongeren begeleid om zelfstandig te wonen en van daaruit worden zij gestuurd richting arbeid en scholing. Een ander project voor de Antilliaanse jeugd is Ruman Grandi. Dit project vindt vanuit Rotterdam plaats en is opgestart om Antilliaanse probleemjongeren weer op het goede pad te krijgen. Support financiert tevens een aantal activiteiten van de Stichting Jongerenwerk, bijvoorbeeld het Wijktheater, waarin jongeren naar hun eigen wijk leren kijken om te ervaren welke normen en waarden in deze wijk worden gehanteerd. Aan de hand daarvan wordt onder begeleiding een theaterproductie opgezet. 3

4 Support is een netwerk waarin onder andere het Consultatiebureau, Buurtmoeders en Gezinscoaches zitten, zodat eventuele problemen in een vroegtijdig stadium aangepakt kunnen worden. Ondanks dat de Rijksfinanciering aan het eind van het jaar ophoudt, zal Support trachten om op Europees niveau een financiering te regelen, zodat het project voortgezet kan worden. Tot op heden ervaart iedereen Support als zeer positief. De overlast is al danig verminderd en als zij haar preventieve werking mag blijven voortzetten, kan de overlast in de kiem gesmoord worden. De heer Ros vraagt of de continuïteit gegarandeerd kan worden. De heer Rietdijk legt uit dat dit afhangt van de financiële middelen. Mevrouw Pors vraagt of Support ook wat kan betekenen voor de Nederlandse kinderen. De heer Rietdijk geeft te kennen dat Nederlandse probleemjongeren ook door Support geholpen kunnen worden. Het is wel noodzaak dat problemen in een vroeg stadium geconstateerd worden. Mevrouw Pors vraagt wanneer bekend is of dit project doorgang kan vinden. De heer Rietdijk zegt dat dit project ongeveer per jaar kost. Vanuit de gemeente is voor de komende jaren structureel beschikbaar gesteld. Support komt dus tekort. De aanvraag voor de Europese subsidie zal ook de nodige tijd in beslag nemen en hij verwacht niet dat hij voor oktober dit jaar kan melden welke activiteiten doorgaan en welke niet. De heer Betram vraagt welk deel van het project gecontinueerd gaat worden en wie daarover beslist. De heer Rietdijk antwoordt dat dit over twee weken beslist wordt aan de hand van een prioriteitenlijst. Wethouder Moerkerke vult aan dat dit voorbehouden is aan Support. De heer Rietdijk legt uit dat prioriteitenlijst wordt opgesteld aan de hand van signalen van de gemeente. De voorzitter meldt dat de financiering om probleemjongeren of gehandicapte jongeren op te vangen waarschijnlijk in de toekomst onder de gemeente gaat vallen. Mevrouw Pors is ervan overtuigd dat deze kosten op lange termijn voor de gemeente niet op te brengen zijn. Pauze van uur tot uur. 4 Presentatie thema Integratie Dit onderwerp is van de agenda afgevoerd. 5 Stand van zaken werkgroepen Mevrouw Meijer meldt dat alle geplande activiteiten van de werkgroep Anders Oud Worden goed verlopen zijn. Deze werkgroep heeft grote moeite met de communicatie vanuit de gemeente. De werkgroep heeft haar mening gegeven over de Seniorennota, maar vanaf het moment dat de beslissing over die nota viel, heeft zij niets van de gemeente meer vernomen. Samen met senioren van Schenkel is geprobeerd een afspraak te maken met wethouder Binnendijk, maar tot op heden zonder resultaat. Tijdens de laatste vergadering van het dagelijks bestuur heeft zij te kennen gegeven dat zij uit het WOP wil stappen. De heer Betram meldt dat het overgrote gedeelte van de Seniorennota geschrapt is, terwijl deze vorig jaar door de raad en het college aangenomen was. Het enige wat nu overblijft, is de Seniorendag. Het aantal senioren in Schollevaar is twee keer zo hoog als in andere wijken. Vandaar dat het zo belangrijk is om alle uitgangspunten in de Seniorennota met elkaar te dragen. Het WOP zou voor 28 juni protest moeten aantekenen omdat dan de raadsvergadering plaatsvindt en de Voorjaarsnota 2004 wordt behandeld. Hij stelt voor dat de WOP s met elkaar in overleg treden over deze kwestie. De heer Wesdorp is bang dat de gemeente een spelletje speelt met het WOP. De heer Betram deelt deze mening niet geheel. Mevrouw Meijer meldt dat zij in gesprek is met de senioren van Schenkel. Het probleem is echter dat deze senioren zich van deze kwestie distantiëren. Zelfs de overige twee leden van haar werkgroep hebben haar geadviseerd deze zaak te laten rusten. De heer Van Noorden bevestigt dat de communicatie tussen de werkgroep en de gemeente niet optimaal verlopen is. De informatie is wel bij de koepels terechtgekomen, maar daar vanuit is deze niet aan de werkgroepen doorgespeeld. Doordat die communicatie slecht verlopen is, krijgt elke werkgroep binnenkort een uitnodiging voor een gesprek. Hieruit blijkt dat de gemeente de WOP s serieus neemt. De heer Wesdorp benadrukt nogmaals dat één vrijwilliger niets tegen de gemeente begint. Bij de gemeente zelf verandert de bezetting ook voortdurend en men weet niet wat zijn of haar voorganger heeft afgesproken. De heer Betram geeft te kennen dat hij niemand van de Ouderenbond tijdens de meest recente commissie Dienstverlening heeft gezien. 4

5 Wethouder Moerkerke legt uit dat in de Seniorennota is geschrapt vanwege bezuinigingen. De gemeente heeft besloten haar prioriteit naar Veiligheid te laten gaan. De heer Wesdorp maakt zich zorgen over het feit dat de gemeente zo slecht communiceert met de werkgroepen. Wethouder Moerkerke zegt dat de gemeente er vanuit is gegaan dat de Ouderenbond de informatie zou doorspelen naar de achterban. De heer Stam is van mening dat de beleidsmedewerker Communicatie eens goed naar de communicatie vanuit de gemeente zelf moet kijken. Wethouder Moerkerke zegt dat dit een cultuuromslag is die niet snel gerealiseerd kan worden. Mevrouw Meijer zegt dat de werkgroep wel uitgenodigd wordt bij de opstelling van de Seniorennota, maar als de definitieve beslissing valt, wordt de werkgroep overgeslagen. Wethouder Moerkerke stelt dat het WOP-bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor een bijeenkomst over de door het college voorgestelde bezuinigingen. De voorzitter kan zich een dergelijke uitnodiging niet herinneren. De heer Wesdorp vraagt wat het correspondentieadres van het WOP is. De voorzitter gaat dit uitzoeken. De heer Van Noorden zegt dat de voorzitters van alle WOP s een brief hebben gekregen over de bezuinigingen. De heer Betram vindt dat het WOP actie moet ondernemen richting het college. Wethouder Moerkerke stelt voor dat men een beroep moet doen op het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering. De heer Wesdorp vindt het nog steeds frappant dat niemand van de Ouderenbond tijdens die bewuste commissievergadering aanwezig was. Wethouder Moerkerke is deze mening ook toegedaan. Vandaar dat het inspreekrecht een goede optie zou kunnen zijn. De heer Betram zegt dat een aantal voorstellen in de Seniorennota duidelijk met de wijken te maken heeft. Wethouder Moerkerke weet dat dit ontmoetingsplaatsen voor senioren en twee Ouderenwerkers betreft. De heer Wesdorp geeft te kennen dat het WOP eerst moet zorgen voor een centraal punt waarop alle post wordt ontvangen. De heer Van Noorden herinnert eraan dat het WOP nog steeds een secretaris zoekt. De voorzitter zal een brief aan de gemeente sturen om de belangen van de werkgroep te bepleiten. Vertegenwoordigers van de overige werkgroepen zijn vanavond niet aanwezig. De heer Van Noorden stelt voor een nieuwe werkgroep op te richten die als taak heeft de leefbaarheid in de wijk te verhogen. Deze werkgroep kan bestaan uit bewoners, de politie en het jongerenwerk. Op die manier kunnen problemen als verloedering en verpaupering goed in kaart worden gebracht en kan men aan mogelijke oplossingen werken. De heer Ros staat hier achter, maar hij vindt het verstandiger om eerst de ervaring omtrent de verloedering op en rond het Maria Danneelserf in kaart te brengen. De heer De Haan vindt dit een mooie eerste taak voor de werkgroep. De heer Ros zou het op prijs stellen als het speelveld aan het Maria Danneelserf niet meer het enige speelveld in Schollevaar zou zijn. Er zou nog een speelveld kunnen worden gecreëerd aan de Klarinet, want dat vermindert de overlast bij het Maria Danneelserf. Verder moet er een duidelijk onderscheid komen tussen wat de gemeente kan doen en wat de bewoners zelf kunnen bewerkstelligen. De voorzitter vindt dit goede taakstellingen voor een werkgroep. Het is dan wel de bedoeling dat die werkgroep met de bewoners en andere partijen zoals het WOP en de gemeente communiceert. De heer Van Noorden wijst erop dat er regelmatig teruggekoppeld zal worden naar het WOP. De voorzitter vraagt of er gegadigden zijn voor deze werkgroep. De heer Jacobs vindt dat aanmelden niet nodig. De mensen behoren zelf hun buurt schoon te houden. Hij vindt het jammer dat vuilniszakken en klein grof vuil naast de containers niet meegenomen worden in de vuilniswagen. De voorzitter zegt dat er wat aan die klachten gedaan kan worden. De heer De Haan suggereert om juist die mensen in de werkgroep op te nemen die regelmatig klachten hebben over bepaalde locaties. De heer Van Noorden zou de werkgroep toch graag over een breder vlak willen zien. De heer De Haan wil liever uitzoeken wie die vuilniszakken continue naast de containers zetten om hen te wijzen op hun verantwoording. 5

6 De heer Jacobs is verontrust over de bomen die bij zijn parkeerplaats staan. Deze hadden allang verwijderd moeten zijn. De voorzitter antwoordt dat de media hieraan al aandacht hebben besteed en de gemeente heeft hiervoor haar excuses aangeboden. Wethouder Moerkerke stelt voor dat de heer Van Noorden één specifiek onderwerp neemt om mensen voor zijn werkgroep te vinden. Dit moet wel wijkbreed uitgevoerd worden. De voorzitter hoopt dat zich deelnemers voor de werkgroep zullen aanmelden. 6 Verslag WOP van 18 maart 2004 De heer Wesdorp heeft voorgesteld een actielijst aan het verslag toe te voegen. De heer Van Noorden antwoordt dat die actielijst er nog niet is. Het dagelijks bestuur heeft nog niet besloten wat daarin moet komen. Dit zal wel in de toekomst gerealiseerd moeten worden. De heer Wesdorp vindt dat die lijst er allang had moeten zijn. Het verslag wordt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vastgesteld. 7 Rondvraag De voorzitter benadrukt dat het WOP dringend behoefte heeft aan versterking, zeer zeker met oog op de toekomst. De heer Betram vraagt of het WOP gaat protesteren tegen de afschaffing van de Wijkactieplannen en of hierover contact is geweest met de andere WOP's. De voorzitter meldt dat hier nog geen actie op ondernomen is. Wethouder Moerkerke geeft te kennen dat voor alle WOP s een inventarisatielijst van de stand van zaken van de WAP s is opgesteld en deze is besproken met de WOP-besturen voor zover aanwezig. Het grootste gedeelte van de actiepunten is afgerond; een klein deel moet nog uitgevoerd worden. De meeste WOP s hebben op het schrappen van de WAP s laconiek gereageerd. De gemeente moet eerder haar plannen kenbaar maken aan het WOP, zodat het WOP hierop kan inspelen. Tevens willen de WOP s ook graag met de gemeente een soort Wijkvisie opstellen om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. De heer Stam vraagt of de burgers inspraak hebben bij die Wijkvisie. Wethouder Moerkerke antwoordt bevestigend. De heer Moerkerken vindt dat er achter de feiten aangelopen wordt. Er kan immers nooit teruggekoppeld worden voor 28 juni, wanneer de gemeenteraad beslist over de bezuinigingsvoorstellen. De heer Van Gink heeft in een vorige vergadering gehoord dat alle WOP s geld krijgen voor meer ondersteuning. Heeft dit het bezuinigingsplan van de gemeente overleefd? De heer Van Noorden antwoordt bevestigend. Wethouder Moerkerke zegt dat dit deels waar is, aangezien dit voor de eerste twee jaar uit een ander potje werd betaald. Dit leverde voor de gemeente een financieel voordeel op. Na de zomer kan met bewonersondersteuning gestart worden. De heer Van Noorden vult aan dat elk WOP een aantal uren per week bewonersondersteuning krijgt. Hij of zij zal het WOP ondersteunen in allerlei organisatorische aspecten, zoals activiteiten die vanuit het WOP georganiseerd worden. De heer Wesdorp vraagt hoe het zit met het aanschaffen van de kerstbomen. De heer Van Noorden antwoordt dat de WOP s hierover overleggen; er vindt een inventarisatie plaats. Een voorwaarde is wel dat elk WOP bekijkt hoe deze actie dit jaar georganiseerd moet worden om de eigen methodiek te kunnen blijven handhaven. In verband met de bestelling in oktober moeten de plannen in september bekend zijn. De heer Wesdorp merkt op dat 15% minder besteed kan worden vanwege de BTW-compensatie. Hoe lost het bestuur dit op? De heer Van Noorden antwoordt dat in de volgende WOP-vergadering hierover een voorstel komt. De heer Ros vraagt of hij een verzoek moet indienen voor dat tweede speelveld bij de Klarinet. De heer Van Noorden zegt dat verzoeken altijd kunnen worden ingediend. De heer Moerkerken vraagt of dat stukje ook geasfalteerd moet worden. Er schijnt hier overigens een andere optie voor te zijn. De vraag is alleen of de gemeente dit kan bekostigen. 8 Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. (Sluiting vergadering om uur) 6

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 26 mei 2005 om 19.30 uur in het wijkcentrum Maria Danneelserf 20.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 26 mei 2005 om 19.30 uur in het wijkcentrum Maria Danneelserf 20. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 26 mei 2005 om 19.30 uur in het wijkcentrum Maria Danneelserf 20. Voorzitter: Aanwezig de heer P. de Haan (BOC) 33 vertegenwoordigers

Nadere informatie

namens de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad: de heer Mustafa Derin.

namens de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad: de heer Mustafa Derin. Verslag van de bewonersbijeenkomst over de tijdelijke vestiging van basisschool De Roos in noodgebouw Koggenland 90, gehouden op 3 juli 2014 in De Zuidpool te Purmerend. Aanwezig (volgens de presentielijst):

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda De heer Houtman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en vaststelling agenda De heer Houtman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Verslag Wijk Overleg Platform Schenkel d.d. 8 december 2005 Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst. Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Milort en de heren Mannesse, Koopmans en Smit. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Aanwezig: Henk-Jan Hoekjen, Bianca Veldkamp, Vera Bartelds,, Femke van Dijk, Quintus Schipper (deel) Nr. Onderwerp Acties

Aanwezig: Henk-Jan Hoekjen, Bianca Veldkamp, Vera Bartelds,, Femke van Dijk, Quintus Schipper (deel) Nr. Onderwerp Acties Notulen MR-vergadering d.d. 04-07- Aanwezig: Henk-Jan Hoekjen, Bianca Veldkamp, Vera Bartelds,, Femke van Dijk, Quintus Schipper (deel) Afwezig: Tjally Wijngaards Nr. Onderwerp Acties 1. Opening, mededelingen

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door buurtbewoners in samenwerking met BC Rooie Buurt De stand van zaken Wat is er allemaal gebeurt na de bijeenkomst januari 2014? Vorig jaar is

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff, Bert Hogemans, Edith Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

draadswijzer week 04 Zwolle

draadswijzer week 04 Zwolle draadswijzer week 04 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 1 februari 2016 Raadzaal Informatieronde 19.30 uur Start informatieronde met aan het begin de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken over onderwerpen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG).

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG). Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 5 oktober 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ;

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ; Bergen op Zoom, 27 juni 2014 Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Betreft: vragen over wijk Nieuw-Borgvliet, kenmerk PvdK/PB/14036

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

10 Voortgang oprichting

10 Voortgang oprichting AGENDA LANDELIJKE RAAD 13 december 2008 10 Voortgang oprichting groepsverenigingen Ter informatie Afronding project Inleiding Het project groepsverenigingen loopt inmiddels 2 jaar. Met dit stuk informeren

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid.

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid. Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- Verkeersveiligheid portefeuillehouder Filip van As informant Bloemhof, I (Ilse) 2028 eenheid/afdeling Expertisecentrum

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE PROJECTGROEPVERGADERING VOORTGEZET ONDERWIJS.

VERSLAG VAN DE PROJECTGROEPVERGADERING VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VAN DE PROJECTGROEPVERGADERING VOORTGEZET ONDERWIJS. Datum: Plaats: maandag 8 september om 10.00 uur. Commissiekamer Stadskantoor te Brielle. Aanwezig: Dhr. Lodder (projectleider, voorzitter);

Nadere informatie

VERSLAG Klankbordgroep Energiehuis

VERSLAG Klankbordgroep Energiehuis VERSLAG Klankbordgroep Energiehuis Datum 27 september 2011 Betreft Aanwezig Klankbordgroep Energiehuis C. Hegeman (adjunct directeur ToBe), D. van Wijngaarden (voorzitter Beheerstichting Energiehuis, directeur

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND DOELSTELLING DEZE AVOND : Informatieavond over: doelstelling opzet analyse Geen discussieavond DOELSTELLING ENQUÊTE KNIP T ZAND Zolang de bussluis er ligt, is

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door BC Rooie Buurt Nr.2 De stand van zaken Wat zijn de belangrijkste zaken die nu spelen in de wijk: Allereerst bedankt voor de leuke reacties

Nadere informatie

Gemeente r Eergen op Zoom

Gemeente r Eergen op Zoom Gemeente r Eergen op Zoom Aan de leden van de Gehandicapten Advies Raad ter kennisname aan overige geadresseerden Uw kenmerk Uw brief d.d. Onderwerp Uitnodiging vergadering Ons kenmerk u06-019934 Beh.

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Leo Hellinga (vice-voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Dorpsraad Lieshout. Verslag vergadering 25 januari :30 uur

Dorpsraad Lieshout. Verslag vergadering 25 januari :30 uur Verslag vergadering 25 januari 2012 19:30 uur Aanwezig: Penningmeester B. Jansen, H. Bevers, C. Verbakel, N. Mollet, D. van den Heuvel, Secretaris M. Hubrechsen, Voorzitter J. Segboer, J. Nijland (later

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Onderwerp Verslag bijeenkomst Platform Wmo Datum 4 april 2011 Locatie Gemeentehuis, commissiekamer 1 Aanwezigen Dames Buiter, Kooper, Spiker, Poolman, Weegenaar (voorzitter) en Zomer (notulist van deze

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad Wijkraad Oss-Zuid Openbare vergadering Datum 22 oktober 2013 Locatie Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss Aanwezig: Leden wijkraad Adviseurs Notulist Afwezig m.k. Aanwezig publiek Gerben Canninga

Nadere informatie

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-11

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-11 OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-11 De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de commissie) heeft

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 2010.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 2010. Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten Website: www. dorpsraadcallantsoog.tk Email: dorpsraadcgk@quicknet.nl secretariaat: Jewelweg 1 1759 HA Callantsoog Girorekening: P 606575 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 29 mei 2013 Vergaderdatum 24 april 2013 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: OR-leden dames Bakhuizen, Van den Dorpel,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Vergadering van B en W

Vergadering van B en W Vergadering van B en W DATUM TIJD PLAATS SECRETARIS NOTULIST AANWEZIG 04/02/2014 9:00 uur kamer 3 Mr. A.S. Meijer B. Lammers voltallige college BESLUITENLIJST - OPENBAAR 001 Besluiten van de vergadering

Nadere informatie

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 17 juli 2009 RA0940351 Samenvatting Een buurtbewoner wil zijn buurt in Amsterdam-Geuzenveld

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 22 april 2015. Presentielijst. Agenda: Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Present Tinka Nas (penningmeester)

Notulen vergadering d.d. 22 april 2015. Presentielijst. Agenda: Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Present Tinka Nas (penningmeester) Notulen vergadering d.d. 22 april 2015 ielijst Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Lucas van Kessel Afwezig Inge Zuurendonk Tineke Snel Pierre Winkler Hugo van

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN verslag d.d. 8 november 2017 Plaats: gemeentehuis Hellevoetsluis (V 0.17 De Ruyter), tijd: 19:30 uur Aanwezig: de heer J.A. Kweekel de heer B. Bos mevrouw I. Beaufort de heer

Nadere informatie

Versie 1.0, 19 augustus 2015

Versie 1.0, 19 augustus 2015 CONCEPTVERSLAG voorbespreking Fysieke Overlegtafel Wmo HbH 19 augustus 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Margot Sweere (notulist) Jürgen Koevoets (voorzitter) Rint Wagenvoorde

Margot Sweere (notulist) Jürgen Koevoets (voorzitter) Rint Wagenvoorde Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 23 augustus 2011, Wijkhuis West Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan Versie Vastgesteld

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie