VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om uur in de Ontmoetingskerk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk."

Transcriptie

1 VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de gemeente, politie, organisaties, bedrijfsleven en instellingen 17 belangstellenden Afwezig met kennisgeving mevrouw C. Sörensen, mevrouw N. de Beer, de heer M. Krabbendam, de heer M. Autar 1 Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij deelt mede dat agendapunt 4 komt te vervallen, aangezien de heer Autar vanavond niet aanwezig kan zijn. 2 Mededelingen De voorzitter meldt dat mevrouw Van der Heide en mevrouw Sörensen besloten hebben om uit het WOP te treden. Beiden hebben hierover een brief geschreven. Door hun vertrek ontstaan twee vacatures in het WOP. Mevrouw Van der Heide is vanavond aanwezig om vragen omtrent haar aftreden te beantwoorden. Mevrouw Sörensen kan vanavond niet aanwezig zijn. Het is begrijpelijk dat de perspublicaties veel vragen oproepen. Mevrouw Van der Heide zal daarom een toelichting geven op haar aftreden. Mevrouw Van der Heide benadrukt dat de samenwerking binnen het WOP altijd goed is geweest. Een absoluut breekpunt, waaraan het bestuur samen heeft gewerkt, is het feit dat op de Hobo een tijdbom tikt. Het WOP vraagt hiervoor al vijf jaar de aandacht. De verkeerschaos aan de Hobo is compleet als daar gebouwd of verbouwd wordt. Zij is van mening dat het gemeentebestuur op dit moment laks is in het nemen van maatregelen. Het WOP heeft aan de gemeente een stappenplan aangeboden. De gemeente heeft daar bepaalde zaken uitgehaald, waardoor het stappenplan nu niet meer compleet is. Het WOP heeft het probleem aan de orde gesteld en daarover twee brieven geschreven, maar tot op heden heeft zij nog geen schriftelijke reactie van de gemeente mogen ontvangen. Zij hoopt dat wethouder Moerkerke hierin verandering kan brengen, waardoor op korte termijn meer actie kan worden ondernomen. De huidige situatie aan de Hobo kan echt niet voortduren. Iedereen in deze wijk heeft te maken met die problematiek. Het is de moeite waard dat het WOP daarvoor maximale aandacht vraagt. Zij vindt het essentieel dat voor deze situatie structurele maatregelen komen. Zij loopt niet weg voor één item, maar het gaat om de essentie. Juist de miscommunicatie met de gemeente is de reden geweest voor haar aftreden. Zij verzoekt de gemeente iets te doen aan situaties die door het WOP worden aangedragen. De heer De Jong zegt dat de Hobo een straat is met veel verkeer. Daar zijn veel instanties gevestigd. De geplande verbouwing van De Bermensteyn zal waarschijnlijk drie jaar duren. Er zullen parkeerplaatsen worden benut voor bouwmateriaal. Zeker 's morgens zal daar een verkeerschaos ontstaan. Het is moeilijk om mensen ervan te overtuigen zich waar mogelijk aan te passen, bijvoorbeeld door minder autogebruik aldaar. Mevrouw Van der Heide benadrukt dat de gemeente ook randvoorwaarden stellen bij wijzigingen van het bestemmingsplan. Deze boodschap is door het WOP zowel aan het college als aan de gemeenteraad gegeven. Wethouder Moerkerke deelt de zorg over de veiligheid in een buurt. Er is een stappenplan ontwikkeld, waarbij onder andere wordt gekeken naar de parkeerdruk, de bussluis en een andere ontsluiting van de wijk, waarbij met scholen gesproken wordt over gedragsverandering. Er is dus wel degelijk veel aandacht voor. Door de gemeente is met name met name met mevrouw Van der Heide gecommuniceerd en niet met het WOP in het algemeen. Mevrouw Van der Heide meldt dat ouders gevraagd zal worden of zij hun kinderen niet meer met de auto willen brengen en halen. Dit project wordt na een jaar geëvalueerd. Daarna zal het project starten bij basisschool De Contrabas. 1

2 De heer Wesdorp zegt dat bij basisschool De Spoorzoeker eenzelfde situatie bestond. Er is toen voorgesteld een gele streep te plaatsen en eventueel te bekeuren. Met dit idee is nooit iets gedaan. Mevrouw Van der Heide zou liever meer parkeergelegenheid in die omgeving willen zien. Mevrouw Put zegt dat de politie daar vanwege personeelsgebrek niet elke dag kan controleren. De heer Van Dam meent zich te herinneren dat de heer De Jong heeft toegezegd dat de problemen tevoren opgelost zouden zijn. De heer Betram vermoedt toch een bepaalde frictie binnen het bestuur. Wethouder Moerkerke zegt dat mevrouw Van der Heide zelf tot haar besluit om af te treden is gekomen op grond van de argumenten, die zij net heeft genoemd. Mevrouw Sörensen heeft dat gedaan om haar eigen redenen. Tijdens een extra overleg met het Dagelijks Bestuur gisteravond zijn de argumenten gewisseld. De rest van het bestuur respecteert het besluit van beiden, betreurt die zelfs, maar heeft geen reden gezien ook op te stappen. Mevrouw Van der Heide respecteert wat het bestuur doet. De andere bestuursleden moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zij wil niet als aanstichtster van al het kwaad worden gezien. De situatie aan de Hobo is het belangrijkste item in de wijk; daar zijn al ongelukken gebeurd. Wethouder Moerkerke legt uit dat via het stappenplan bekeken zal worden of de parkeergelegenheid uitgebreid moet worden. Eerst moeten de cijfers over de parkeerdruk actueel gemaakt worden. De heer Van Dam vraagt of tijdens de verbouwing tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen. Wethouder Moerkerke antwoordt dat in de planning staat welke acties worden ondernomen. De heer Thuis hoopt dat er snel gecommuniceerd wordt naar een raadscommissie. Het is een verantwoordelijkheid van het college en de raad. De gemeente had al tijdelijke verkeersmaatregelen moeten treffen voordat de verbouwing begint. Hij hoopt wel dat mevrouw Van der Heide haar besluit omtrent haar aftreden wil herzien. Mevrouw Van der Heide blijft vooralsnog bij haar besluit zich uit het WOP terug te trekken. Mevrouw Van der Heide zegt dat de situatie gedurende de verbouwing nog zal verslechteren, aangezien dan structureel parkeerplaatsen verloren gaan voor drie jaar, plus dat er ingangen aan de verkeerde kant worden gecreëerd. De heer Thuis heeft er vaak op aangedrongen naar andere ingangen te kijken. De voorzitter dankt mevrouw Van der Heide voor de samenwerking. Wethouder Moerkerke bedankt mevrouw Van der Heide voor haar werkzaamheden. Zij is de initiatiefneemster geweest van allerlei activiteiten in de wijk, waaronder het succesvolle Ville Fleurie. De heer Van Dam verzoekt aan de wethouder of hij deze kwestie kan bespoedigen en oplossen voor de zomervakantie. Wethouder Moerkerke wil nagaan of hij bepaalde zaken kan versnellen. Er is een afspraak met het dagelijks bestuur gemaakt, zodat hij beter op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen. De heer Thuis verzoekt de wethouder de raad te informeren over het stappenplan naar aanleiding van de beslissingen die toentertijd in de commissie gemaakt zijn met betrekking tot de procedure Bermensteyn en de actuele stand van zaken. De wethouder zal daarvoor zorgen. De heer Schutter vraagt of het WOP wel communiceert met de bewoners van de wijk. Hij was namelijk niet op de hoogte van de problematiek bij De Bermensteyn. Wethouder Moerkerke zegt dat alle post gericht werd aan mevrouw Van der Heide. Een bewoonster vindt het raadzaam dat de gemeente geen toestemming meer geeft voor de vestiging van van huisartsen en fysiotherapeuten. De heer Thuis verzoekt in een volgende vergadering kenbaar te maken hoe het WOP met deze kwestie is doorgegaan, welke stappen er gezet zijn, hoe er gecommuniceerd is met de gemeente en wat de resultaten zijn. Hij verzoekt de wethouder met raadscommissie die over WOP s, Wijk- en Buurtbeheer en Verkeersveiligheid gaat contact op te nemen en dit ook als stap te melden. Wethouder Moerkerke is van mening dat het WOP uitgenodigd moet worden om de stand van zaken door te praten. De voorzitter zegt toe dat men hier in de volgende vergadering op terugkomt. De voorzitter stelt het hondenpoepbeleid aan de orde. De heer Schenk zegt dat de raad een voorstel heeft ontvangen over het hondenpoepbeleid. Het voorstel is voorbereid door een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle wijken, zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Op de tekening bij het vorstel staan alle uitlaatzones vermeld. De heer Van Noorden meldt dat het plan is voortgevloeid uit de wijkactieplannen. Hondenpoep is een van de grootste ergernissen binnen de wijken. Naar aanleiding daarvan is een succesvol proefproject gestart in het Slotpark. Na afloop daarvan heeft WOP Schollevaar een werkgroep gestart, die de uitlaatzones heeft aangegeven. Deze kan in de pauze bekeken worden. Als deze kaart wordt goedge- 2

3 keurd, zal deze worden voorgelegd aan het college zodat zij daar een besluit over kan nemen. Alle geregistreerde hondenbezitters krijgen persoonlijk bericht. De heer Betram vraagt waar het geld hiervoor vandaan komt. Wethouder Moerkerke legt uit dat dit uit de wijkactieplannen van dit jaar komt. Mevrouw De Bruijn vraagt waarom de gemeente niet optreedt tegen katten. De heer Van Noorden legt uit dat katten niet op de prioriteitenlijst van de bewoners staan. De voorzitter vindt het raadzaam als het WOP het kattenprobleem meeneemt. De heer Thuis is blij met het voorgestelde beleid, maar er moeten geen regels opgesteld worden die niet gehandhaafd kunnen worden. De heer Wesdorp vindt dat er wel sancties moeten zijn. Wethouder Moerkerke is van mening dat de politie met dit plan kan optreden. De heer Betram vindt dat de situatie verbeterd is ten opzichte van 10 jaar geleden; er is al een redelijke mentaliteitsverandering is opgetreden. De voorzitter stelt de wijkactieplannen aan de orde. De heer Van Noorden merkt op dat de wijkactieplannen vanaf volgend jaar worden wegbezuinigd. De heer Schenk deelt mee dat de herinrichting van Prado, het bomenstructuurplan bij de Beresteijnlaan en het beplanten van de containeropstelplaatsen nog in voorbereiding zijn en dus nog niet zijn uitgevoerd. De beplanting van de rotonde bij het NS-Station is wel gerealiseerd, evenals het speeltuintje bij het Maria Danneelserf en de beplanting bij de Kapellekensbaan. De heer Wesdorp is van mening dat er bij het NS-station nog een grote zandvlakte is. De heer Schenk zal dit uitzoeken. De aanpak van onveilige achterpaden van het Wisselspoor is afgerond, evenals de herbestrating van de Librije/Minoes Erf, diverse reparaties aan het Ringspoor, verbetering van de spoortunnel bij de Schollevaartseweg en herinrichting van het Maria Danneelserf. De heer Stam is van mening dat de gemeente verbouwingen beter moet aanpakken en de materialen goed moet afdekken. De heer Schenk neemt deze opmerking mee. Mevrouw De Bruijn zou graag willen dat het openbaar groen beter onderhouden wordt. Zij heeft geconstateerd dat het onkruid gespoten wordt. Dat geldt ook voor de plantenbak. een subsidieaanvraag ingediend voor een hanging basket. Zij wil graag weten of zij voor die subsidie in aanmerking komt. De heer Van Noorden zegt dat de aanvraag op 4 juni niet echt goed aan de orde is geweest en in een later stadium behandeld zal worden. De heer Clerinck sluit zich aan bij de woorden van mevrouw De Bruin over het groenonderhoud. Hij heeft gelezen dat de gemeente hoopt dat de bewoners nu zelf meer gaan schoffelen. De heer Schenk zegt dat de spuitapparatuur beschikt over sensoren, waardoor alleen het groen gespoten wordt. Het middel dat gebruikt is, mag vanaf 1 juli a.s. niet meer gebruikt worden. De heer Clerinck vraagt waarom het voetpad aan De Bermensteyn nu wel geasfalteerd is. Voorheen was dit financieel niet mogelijk. Wethouder Moerkerke legt uit dat het huidige college een speerpuntenlijst met betrekking tot het onderhoud van groen en wegen heeft samengesteld, waardoor bepaalde verwaarlozingen ingehaald konden worden. De voorzitter zal dit onderwerp met de gemeente bespreken. Mevrouw De Bruijn vraagt of de drempel bij de Grafiek verlegd kan worden. De voorzitter zal ook dit punt met de gemeente bespreken. 3 Project Support De heer Rietdijk licht toe dat het project Support een experimenteel project is dat door het Ministerie van Justitie is gefinancierd. Helaas loopt dit project aan het eind van het jaar af, maar een aantal items mogen doorlopen tot aan het begin van de tweede helft van volgend jaar. Het project richt zich op mensen in de leeftijd van 0 tot 24 jaar en zij moeten (bij voorkeur) in Schollevaar Oost, De Hoven of de Molukkenbuurt, woonachtig zijn. Support heeft een project om het ernstige schoolverzuim van de kinderen van de Roma zigeuners terug te dringen en om de kleintjes naar een peuterspeelzaal te krijgen. Support kan ook ondersteuning bieden in de opvoeding. In een ander project worden Antilliaanse jongeren begeleid om zelfstandig te wonen en van daaruit worden zij gestuurd richting arbeid en scholing. Een ander project voor de Antilliaanse jeugd is Ruman Grandi. Dit project vindt vanuit Rotterdam plaats en is opgestart om Antilliaanse probleemjongeren weer op het goede pad te krijgen. Support financiert tevens een aantal activiteiten van de Stichting Jongerenwerk, bijvoorbeeld het Wijktheater, waarin jongeren naar hun eigen wijk leren kijken om te ervaren welke normen en waarden in deze wijk worden gehanteerd. Aan de hand daarvan wordt onder begeleiding een theaterproductie opgezet. 3

4 Support is een netwerk waarin onder andere het Consultatiebureau, Buurtmoeders en Gezinscoaches zitten, zodat eventuele problemen in een vroegtijdig stadium aangepakt kunnen worden. Ondanks dat de Rijksfinanciering aan het eind van het jaar ophoudt, zal Support trachten om op Europees niveau een financiering te regelen, zodat het project voortgezet kan worden. Tot op heden ervaart iedereen Support als zeer positief. De overlast is al danig verminderd en als zij haar preventieve werking mag blijven voortzetten, kan de overlast in de kiem gesmoord worden. De heer Ros vraagt of de continuïteit gegarandeerd kan worden. De heer Rietdijk legt uit dat dit afhangt van de financiële middelen. Mevrouw Pors vraagt of Support ook wat kan betekenen voor de Nederlandse kinderen. De heer Rietdijk geeft te kennen dat Nederlandse probleemjongeren ook door Support geholpen kunnen worden. Het is wel noodzaak dat problemen in een vroeg stadium geconstateerd worden. Mevrouw Pors vraagt wanneer bekend is of dit project doorgang kan vinden. De heer Rietdijk zegt dat dit project ongeveer per jaar kost. Vanuit de gemeente is voor de komende jaren structureel beschikbaar gesteld. Support komt dus tekort. De aanvraag voor de Europese subsidie zal ook de nodige tijd in beslag nemen en hij verwacht niet dat hij voor oktober dit jaar kan melden welke activiteiten doorgaan en welke niet. De heer Betram vraagt welk deel van het project gecontinueerd gaat worden en wie daarover beslist. De heer Rietdijk antwoordt dat dit over twee weken beslist wordt aan de hand van een prioriteitenlijst. Wethouder Moerkerke vult aan dat dit voorbehouden is aan Support. De heer Rietdijk legt uit dat prioriteitenlijst wordt opgesteld aan de hand van signalen van de gemeente. De voorzitter meldt dat de financiering om probleemjongeren of gehandicapte jongeren op te vangen waarschijnlijk in de toekomst onder de gemeente gaat vallen. Mevrouw Pors is ervan overtuigd dat deze kosten op lange termijn voor de gemeente niet op te brengen zijn. Pauze van uur tot uur. 4 Presentatie thema Integratie Dit onderwerp is van de agenda afgevoerd. 5 Stand van zaken werkgroepen Mevrouw Meijer meldt dat alle geplande activiteiten van de werkgroep Anders Oud Worden goed verlopen zijn. Deze werkgroep heeft grote moeite met de communicatie vanuit de gemeente. De werkgroep heeft haar mening gegeven over de Seniorennota, maar vanaf het moment dat de beslissing over die nota viel, heeft zij niets van de gemeente meer vernomen. Samen met senioren van Schenkel is geprobeerd een afspraak te maken met wethouder Binnendijk, maar tot op heden zonder resultaat. Tijdens de laatste vergadering van het dagelijks bestuur heeft zij te kennen gegeven dat zij uit het WOP wil stappen. De heer Betram meldt dat het overgrote gedeelte van de Seniorennota geschrapt is, terwijl deze vorig jaar door de raad en het college aangenomen was. Het enige wat nu overblijft, is de Seniorendag. Het aantal senioren in Schollevaar is twee keer zo hoog als in andere wijken. Vandaar dat het zo belangrijk is om alle uitgangspunten in de Seniorennota met elkaar te dragen. Het WOP zou voor 28 juni protest moeten aantekenen omdat dan de raadsvergadering plaatsvindt en de Voorjaarsnota 2004 wordt behandeld. Hij stelt voor dat de WOP s met elkaar in overleg treden over deze kwestie. De heer Wesdorp is bang dat de gemeente een spelletje speelt met het WOP. De heer Betram deelt deze mening niet geheel. Mevrouw Meijer meldt dat zij in gesprek is met de senioren van Schenkel. Het probleem is echter dat deze senioren zich van deze kwestie distantiëren. Zelfs de overige twee leden van haar werkgroep hebben haar geadviseerd deze zaak te laten rusten. De heer Van Noorden bevestigt dat de communicatie tussen de werkgroep en de gemeente niet optimaal verlopen is. De informatie is wel bij de koepels terechtgekomen, maar daar vanuit is deze niet aan de werkgroepen doorgespeeld. Doordat die communicatie slecht verlopen is, krijgt elke werkgroep binnenkort een uitnodiging voor een gesprek. Hieruit blijkt dat de gemeente de WOP s serieus neemt. De heer Wesdorp benadrukt nogmaals dat één vrijwilliger niets tegen de gemeente begint. Bij de gemeente zelf verandert de bezetting ook voortdurend en men weet niet wat zijn of haar voorganger heeft afgesproken. De heer Betram geeft te kennen dat hij niemand van de Ouderenbond tijdens de meest recente commissie Dienstverlening heeft gezien. 4

5 Wethouder Moerkerke legt uit dat in de Seniorennota is geschrapt vanwege bezuinigingen. De gemeente heeft besloten haar prioriteit naar Veiligheid te laten gaan. De heer Wesdorp maakt zich zorgen over het feit dat de gemeente zo slecht communiceert met de werkgroepen. Wethouder Moerkerke zegt dat de gemeente er vanuit is gegaan dat de Ouderenbond de informatie zou doorspelen naar de achterban. De heer Stam is van mening dat de beleidsmedewerker Communicatie eens goed naar de communicatie vanuit de gemeente zelf moet kijken. Wethouder Moerkerke zegt dat dit een cultuuromslag is die niet snel gerealiseerd kan worden. Mevrouw Meijer zegt dat de werkgroep wel uitgenodigd wordt bij de opstelling van de Seniorennota, maar als de definitieve beslissing valt, wordt de werkgroep overgeslagen. Wethouder Moerkerke stelt dat het WOP-bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor een bijeenkomst over de door het college voorgestelde bezuinigingen. De voorzitter kan zich een dergelijke uitnodiging niet herinneren. De heer Wesdorp vraagt wat het correspondentieadres van het WOP is. De voorzitter gaat dit uitzoeken. De heer Van Noorden zegt dat de voorzitters van alle WOP s een brief hebben gekregen over de bezuinigingen. De heer Betram vindt dat het WOP actie moet ondernemen richting het college. Wethouder Moerkerke stelt voor dat men een beroep moet doen op het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering. De heer Wesdorp vindt het nog steeds frappant dat niemand van de Ouderenbond tijdens die bewuste commissievergadering aanwezig was. Wethouder Moerkerke is deze mening ook toegedaan. Vandaar dat het inspreekrecht een goede optie zou kunnen zijn. De heer Betram zegt dat een aantal voorstellen in de Seniorennota duidelijk met de wijken te maken heeft. Wethouder Moerkerke weet dat dit ontmoetingsplaatsen voor senioren en twee Ouderenwerkers betreft. De heer Wesdorp geeft te kennen dat het WOP eerst moet zorgen voor een centraal punt waarop alle post wordt ontvangen. De heer Van Noorden herinnert eraan dat het WOP nog steeds een secretaris zoekt. De voorzitter zal een brief aan de gemeente sturen om de belangen van de werkgroep te bepleiten. Vertegenwoordigers van de overige werkgroepen zijn vanavond niet aanwezig. De heer Van Noorden stelt voor een nieuwe werkgroep op te richten die als taak heeft de leefbaarheid in de wijk te verhogen. Deze werkgroep kan bestaan uit bewoners, de politie en het jongerenwerk. Op die manier kunnen problemen als verloedering en verpaupering goed in kaart worden gebracht en kan men aan mogelijke oplossingen werken. De heer Ros staat hier achter, maar hij vindt het verstandiger om eerst de ervaring omtrent de verloedering op en rond het Maria Danneelserf in kaart te brengen. De heer De Haan vindt dit een mooie eerste taak voor de werkgroep. De heer Ros zou het op prijs stellen als het speelveld aan het Maria Danneelserf niet meer het enige speelveld in Schollevaar zou zijn. Er zou nog een speelveld kunnen worden gecreëerd aan de Klarinet, want dat vermindert de overlast bij het Maria Danneelserf. Verder moet er een duidelijk onderscheid komen tussen wat de gemeente kan doen en wat de bewoners zelf kunnen bewerkstelligen. De voorzitter vindt dit goede taakstellingen voor een werkgroep. Het is dan wel de bedoeling dat die werkgroep met de bewoners en andere partijen zoals het WOP en de gemeente communiceert. De heer Van Noorden wijst erop dat er regelmatig teruggekoppeld zal worden naar het WOP. De voorzitter vraagt of er gegadigden zijn voor deze werkgroep. De heer Jacobs vindt dat aanmelden niet nodig. De mensen behoren zelf hun buurt schoon te houden. Hij vindt het jammer dat vuilniszakken en klein grof vuil naast de containers niet meegenomen worden in de vuilniswagen. De voorzitter zegt dat er wat aan die klachten gedaan kan worden. De heer De Haan suggereert om juist die mensen in de werkgroep op te nemen die regelmatig klachten hebben over bepaalde locaties. De heer Van Noorden zou de werkgroep toch graag over een breder vlak willen zien. De heer De Haan wil liever uitzoeken wie die vuilniszakken continue naast de containers zetten om hen te wijzen op hun verantwoording. 5

6 De heer Jacobs is verontrust over de bomen die bij zijn parkeerplaats staan. Deze hadden allang verwijderd moeten zijn. De voorzitter antwoordt dat de media hieraan al aandacht hebben besteed en de gemeente heeft hiervoor haar excuses aangeboden. Wethouder Moerkerke stelt voor dat de heer Van Noorden één specifiek onderwerp neemt om mensen voor zijn werkgroep te vinden. Dit moet wel wijkbreed uitgevoerd worden. De voorzitter hoopt dat zich deelnemers voor de werkgroep zullen aanmelden. 6 Verslag WOP van 18 maart 2004 De heer Wesdorp heeft voorgesteld een actielijst aan het verslag toe te voegen. De heer Van Noorden antwoordt dat die actielijst er nog niet is. Het dagelijks bestuur heeft nog niet besloten wat daarin moet komen. Dit zal wel in de toekomst gerealiseerd moeten worden. De heer Wesdorp vindt dat die lijst er allang had moeten zijn. Het verslag wordt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vastgesteld. 7 Rondvraag De voorzitter benadrukt dat het WOP dringend behoefte heeft aan versterking, zeer zeker met oog op de toekomst. De heer Betram vraagt of het WOP gaat protesteren tegen de afschaffing van de Wijkactieplannen en of hierover contact is geweest met de andere WOP's. De voorzitter meldt dat hier nog geen actie op ondernomen is. Wethouder Moerkerke geeft te kennen dat voor alle WOP s een inventarisatielijst van de stand van zaken van de WAP s is opgesteld en deze is besproken met de WOP-besturen voor zover aanwezig. Het grootste gedeelte van de actiepunten is afgerond; een klein deel moet nog uitgevoerd worden. De meeste WOP s hebben op het schrappen van de WAP s laconiek gereageerd. De gemeente moet eerder haar plannen kenbaar maken aan het WOP, zodat het WOP hierop kan inspelen. Tevens willen de WOP s ook graag met de gemeente een soort Wijkvisie opstellen om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. De heer Stam vraagt of de burgers inspraak hebben bij die Wijkvisie. Wethouder Moerkerke antwoordt bevestigend. De heer Moerkerken vindt dat er achter de feiten aangelopen wordt. Er kan immers nooit teruggekoppeld worden voor 28 juni, wanneer de gemeenteraad beslist over de bezuinigingsvoorstellen. De heer Van Gink heeft in een vorige vergadering gehoord dat alle WOP s geld krijgen voor meer ondersteuning. Heeft dit het bezuinigingsplan van de gemeente overleefd? De heer Van Noorden antwoordt bevestigend. Wethouder Moerkerke zegt dat dit deels waar is, aangezien dit voor de eerste twee jaar uit een ander potje werd betaald. Dit leverde voor de gemeente een financieel voordeel op. Na de zomer kan met bewonersondersteuning gestart worden. De heer Van Noorden vult aan dat elk WOP een aantal uren per week bewonersondersteuning krijgt. Hij of zij zal het WOP ondersteunen in allerlei organisatorische aspecten, zoals activiteiten die vanuit het WOP georganiseerd worden. De heer Wesdorp vraagt hoe het zit met het aanschaffen van de kerstbomen. De heer Van Noorden antwoordt dat de WOP s hierover overleggen; er vindt een inventarisatie plaats. Een voorwaarde is wel dat elk WOP bekijkt hoe deze actie dit jaar georganiseerd moet worden om de eigen methodiek te kunnen blijven handhaven. In verband met de bestelling in oktober moeten de plannen in september bekend zijn. De heer Wesdorp merkt op dat 15% minder besteed kan worden vanwege de BTW-compensatie. Hoe lost het bestuur dit op? De heer Van Noorden antwoordt dat in de volgende WOP-vergadering hierover een voorstel komt. De heer Ros vraagt of hij een verzoek moet indienen voor dat tweede speelveld bij de Klarinet. De heer Van Noorden zegt dat verzoeken altijd kunnen worden ingediend. De heer Moerkerken vraagt of dat stukje ook geasfalteerd moet worden. Er schijnt hier overigens een andere optie voor te zijn. De vraag is alleen of de gemeente dit kan bekostigen. 8 Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. (Sluiting vergadering om uur) 6

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 11 in de raadzaal te Utrecht. 5 Aanwezig: Afwezig: Verslag: de voorzitter, dhr. N.J. Verschuure, de

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie