Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond"

Transcriptie

1 B.E.F.Dessing Van Zaeckstraat TV Den Haag tel. (06) Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de KNSB bondsraadleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, de medewerker van KNSB Servicepunt West, het bestuur van de LeiSB en RSB en overige relaties Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 17 september 2008 Rotterdam, Beste schaakcollega s, Namens het bestuur van de HSB nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de HSB op woensdag 17 september Mijn excuses voor het relatief late tijdstip van deze uitnodiging. De vergadering zal aanvangen om uur en wordt gehouden in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5 te Den Haag. Een korte routebeschrijving is bijgevoegd. Tevens zijn bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verneem ik dit graag zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groet, Bastiaan Dessing Secretaris Haagse Schaakbond Annexen: - Routebeschrijving - Agenda

2 -2- Routebeschrijving Bosbeskapel Speellocatie Bosbeskapel Bosbesstraat PA Den Haag Plattegrond Groene vlag = Bosbeskapel Openbaar vervoer De Bosbeskapel is met openbaar vervoer bereikbaar met tram 2 (halte Nieuwendamlaan - rode vlag) of bus 23 (halte Volendamlaan). Met de auto Volg uw Tomtom of gebruik bovenstaande plattegrond. Houdt er wel rekening mee dat u mogelijk lang moet zoeken naar een parkeergelegenheid.

3 -3- Agenda van de Algemene Vergadering van de HSB op 20 september Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Mededelingen en binnengekomen stukken 4. Mededelingen KNSB 5. Mededelingen Servicepunt West 6. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 16 april HSB Jaarverslag The Hague Future Chess Challenge 9. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 10. Benoeming bestuur 11. Benoeming commissies 12. Benoeming KNSB Bondsraadleden 13. Wijziging van het Competitiereglement 14. Competities Activiteiten Jeugd Vaststelling volgende vergaderdatum 18. Wvttk en rondvraag 19. Sluiting Ad 6. De notulen zijn te vinden in bijlage A. Ad 7. HSB Jaarverslag is te vinden in een separaat document. Ad 10. De bestuursleden Nienhuis (Voorburg), Dessing (SHTV), Wiersma (DSC), Nobel (DSC) en Van der Marel (Bobby Fischer-Wassenaar) stellen zich herkiesbaar. Voor de functie van voorzitter van de Haagse schaakbond hebben zich tot op het moment van schrijven geen kandidaten gemeld bij het huidige bestuur. Ad 11. De Commissie van Beroep bestond in uit de heren De Bas (voorzitter) (DSC), Wulffers (secretaris) (Haeghe Ooievaar), Tan (Promotie), Perluka (Botwinnik) en Van den Ende (Schaakmat/WSC). Of zij zich herkiesbaar stellen zal tijdens de Alg. Vergadering gecommuniceerd worden. De kascontrolecommissie bestond in uit de heren Wulffers (Haeghe Ooievaar), Voorberg (SIO/WSC), R. ter Veen (DCSV) en van den Kolk (Prometheus) (reserve-lid). De heer Germeys stelt zich weer beschikbaar als ledenadministrateur. De heer Nienhuis (Voorburg) stelt zich weer beschikbaar als materiaalcommissaris. De heer Barbier (Haeghe Ooievaar) stelt zich weer beschikbaar als archivaris. Of Mevrouw De Jong-Van den Berg (Lierse) zich opnieuw beschikbaar stelt als kalendercoördiantor zal tijdens Alg. Vergadering gecommuniceerd worden. Ad 12. De HSB-afvaardiging in de KNSB Bondsraad bestaat uit de heren Kunnen (Promotie) en Nienhuis (HSB-bestuur). De heren Van der Meer (DSC) en Barbier (HSB-bestuur) zijn plaatsvervangend lid. De heren Nienhuis en Kunnen stellen zich herkiesbaar als lid, de heren Barbier (Haeghe Ooievaar) en Wiersma (HSB-bestuur) als plaatsvervangend lid. Ad 13. Het bestuur stelt voor het HSB competitiereglement te wijzigen. Het wijzigingsvoorstel is te vinden in bijlage B. Het complete huidige reglement is te vinden op de HSB website. Bezwaren of opmerkingen over dit wijzigingsvoorstel ontvangt het bestuur graag schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de vergadering. Ad 14. De competitiegids zal worden uitgereikt tijdens de vergadering. Ad 17. Het bestuur stelt voor de volgende Algemene Vergadering te houden op woensdag 15 april 2009.

4 -4- Bijlage A - Notulen van de Algemene Vergadering van de HSB op 16 april 2008 in de Promotie, van de Wateringelaan 118 te Voorburg Aanwezig: Verenigingen: Schaakhuis, DCSV, Schaakmat, WSC, BF Wassenaar, Promotie, SIO, Haeghe Ooievaar, Prometheus, Pomar, DD, RSC- Belgisch park, de Scheve Toren, Lierse Ereleden: Vissers. HSB bestuur: Barbier (voorzitter), Nienhuis ( penningmeester), Dessing (secretaris), Nobel (A&C commissaris), Van der Marel (jeugdleider), Wiersma (competitieleider) Bondsraadleden: Kunnen Afwezig met bericht van verhindering: Verenigingen: SHTV, RHC-Arena, Botwinnik Bondsraadleden: van der Meer Overige genodigden: KNSB-bestuur, RSB- bestuur, LeiSB-bestuur, Servicepunt Westmedewerker, Koppens (webcommissie) Afwezig zonder bericht van verhindering: Verenigingen: Alteveer, de Pionnetjes, DSC, Paris, HSV, Regina Pacis, Rijswijk, 1. Opening De voorzitter (Barbier) opent de vergadering om 19: Vaststelling van de agenda Punt 8 wordt prijsuitreiking, de rest schuift een puntje op. 3. Mededelingen en binnengekomen stukken Koert ter Veen (DSC) is begin dit jaar overleden. Het Haagse schaken is hem veel dank verschuldigd voor al zijn energie de afgelopen jaren. De vergadering neemt een minuut stilte in acht. Het besluit tot wijziging van het competitiereglement zal worden uitgesteld tot september (punt 9). Er zal vandaag echter wel ruimte zijn tot discussie. Een ingezonden stuk van John Pouwels (Botwinnik) omtrent de jeugdcommissie wordt behandeld bij punt Mededelingen KNSB De KNSB heeft een meerjaren-beleidsplan opgesteld. In combinatie met het eigen HSB-actieplan is dit voor het bestuur reden genoeg om een bijeenkomst te organiseren. Een mooie mogelijkheid om ook HSB-actievelingen te bedanken voor hun inzet.. Onderwerpen kunnen worden aangedragen. De activiteit zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden. 5. Mededelingen Servicepunt West Het HSB- bestuur hoopt dat er volgende vergadering iemand namens het servicepunt aanwezig zal zijn. 6. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 19 September 2007 Hugo Brits vraagt of het plan Allochtonen en schaken, genoemd bij punt 3, nog ergens terug te vinden is. Dit plan is destijds in ieder geval naar de Haagse verenigingen gestuurd, en zou op de website moeten staan. Het woord toen, punt 6, 2 e regel, zal veranderd worden in waarna. Het genoemde artikel bij punt 13 moet 23.3 zijn. Bij punt 15 zijn abusievelijk de woorden voor clubteams toegevoegd. Bij punt 18 gaat het om de heer v/d Weijde. 7. Goedkeuring Begroting en vaststelling boetebedragen Ruurd Kunnen stelt voor om het geraamde resultaat over , 556,-, te boeken naar een nieuwe rekening Ledenwerfacties. Ter info, in het verleden werden dergelijke kosten ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. De Vergadering accepteert het voorstel. Er komen verschillende vragen uit de Vergadering omtrent de hoge afdracht aan de KNSB ( 32,-). Nadat kort de kerntaken van de KNSB worden uitgelegd, berust de Vergadering. Zij wacht de door de KNSB voorgenome

5 -5- lidmaatschapdifferentiatie af. Na enige discussie omtrent zaken als een bonus/malus-systeem voor de HSB-afdracht (Hugo van der Laan, schriftelijk), boetebedragen (Koen van Venetië) en de grote spaartegoeden van de HSB (Ton Vissers) gaat de Vergadering akkoord met de voorgestelde begroting en boetebedragen. 8. Prijsuitreiking De competitieleider (Wiersma) reikt de prijzen uit. Wim Vink vindt het jammer dat sommige mensen een prijs niet bijzonder waarderen en suggereert dat de vorm van prijzen eventueel herzien moet worden. In het nieuwe competitievoorstel zal ook dit punt besproken worden. 9. Wijziging competitiereglement De competitieleider excuseert zich voor eventueel gemaakt fouten afgelopen seizoen, en de tijdigheid van het nieuwe competitievoorstel. Vanwege de vele reacties op het voorstel zal een beslissing hieromtrent uitgesteld worden tot de volgende Algemene Vergadering. Alle verdere suggesties en reacties dienen naar de competitieleider te worden gericht. De competitieleider stelt verder voor om een commissie te vormen en deze te belasten met het formuleren van een definitief voorstel aangaande het competitiereglement. De Vergadering accepteert zijn voorstel. Zoals bij punt 3 medegedeeld zal er enige ruimte zijn voor discussie. Verschillende onderwerpen passeren de revue: 1).competitieperiode, 2). mobiele telefoons, 3). invalreglement, 4). dispensatiespelers, 5). aantal spelers dat vervangen kan worden, 6). minimum te spelen wedstrijden voor aangemelde spelers, 7). invalregelement bij twee teams in éénzelfde klasse, 8). Fischer-tempo 9).omgekeerde toren 10). rol wedstrijdleider, 11). rol van HSB-bestuursleden, 11). vorm competitieprijzen, 12). termijn van bezwaar. Ten slotte zal de competitieleider een bericht op de website zetten over de gehele discussie. 10. Vaststelling volgende vergaderdatum De door het bestuur voorgestelde datum (17 september 2008) wordt geaccepteerd. 11. Wvvtk en rondvraag In een aan de Vergadering gerichte brief stelt John Pouwels dat de jeugdcommissie te veel werk op zich neemt. De jeugdleider (v/d Marel) ziet zelf die trend echter niet. De jeugdleider zal nog contact opnemen met Pouwels. De commissaris A&C (Nobel) roept verenigingen op deel te nemen in de organisatie van het PK HSB. SHTV, DD en Heaghe Ooievaar melden zich gelijk. Daarnaast wordt Gera de Jong bedankt voor het opstellen van de agenda. Ton Vissers signaleert dat het vrouwenschaak in het slop zit. Dit zal in de toekomst nader besproken worden. Hugo Brits dankt het bestuur voor haar professionaliteit, en in het bijzonder de competitieleider voor de goede leiding over de competitie. 12. Sluiting De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21:45. Bijlage B Voorstel wijziging competitiereglement Ik ben er tot mijn spijt de afgelopen maanden niet toe gekomen het competitiereglement volledig te herzien. Daarom stel ik voor het in 2 delen te doen. Ik stel voor de onderstaande 3 artikelen te wijzigen. In de loop van het seizoen kan dan het competitiereglement in zijn geheel herzien worden en op de voorjaarsvergadering worden behandeld. Mochten er fouten in de artikelen zitten, of er aanmerkingen op zijn, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Ik stel voor de volgende artikelen te wijzigen: - Artikel 21 kan geschrapt worden (de andere artikelen worden vervolgens hernummerd) - Artikel 23 over invallen wordt aangepast naar aanleiding van wensen uitgesproken op de vorige vergadering. Met het huidige artikel mag een speler nadat hij meer dan 2 maal heeft ingevallen in een hoger team, niet meer invallen in een lager team. Dat geldt ook voor aangemelde spelers. Dus als een speler uit team 4 invalbeurten heeft in team 2 (2 keer) en team 3, dan mag hij niet meer uitkomen in team 4 (waar hij voor opgegeven is) maar nog wel in de teams 1, 2 en 3. - Artikel 29 wordt aangepast met betrekking tot het speeltempo in de promotieklasse. Daarin wordt

6 -6- Fischer-tempo gespeeld. Hieronder het te schrappen artikel 21, en de aangepaste artikelen 23 en 29. Artikel 21 Een speler kan in de lopende competitie slechts voor één vereniging uitkomen. Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van een andere regionale bond uitkomt, moet voor de HSBcompetitie voor deelname dispensatie aanvragen bij de competitieleider. Artikel Hij, die overeenkomstig artikel 22 als speler van een team is aangemeld, mag in het des betreffende wedstrijdseizoen niet uitkomen voor een lager team. 2. Zowel voor een aangemelde als voor een niet-aangemelde speler geldt dat het meer dan tweemaal uitkomen voor het hogere team het daarna uitkomen voor het lagere team uitsluit. Het invallen van een aangemelde of reservespeler in een KNSB-team voordat de HSB-competitie is begonnen blijftbuiten beschouwing. 3. De bepalingen van de vorige leden van dit artikel zijn ook van toepassing op de speler die behoort tot, dan wel speelt voor een of meer teams, uitkomende in de KNSB competitie (met uitzondering van de KNSB-bekercompetitie). 4. Indien een speler door meer dan één vereniging wordt aangemeld, moet(en) de vereniging(en) waarvoor de betrokken speler niet uitkomt de opstelling van de betrokken speler teniet doen door het desbetreffende team te completeren. 5. Iedere aan het begin van het wedstrijdseizoen voor een team aangemelde speler moet tenminste eenmaal voor het desbetreffende team uitkomen. Op overtreding staat een boete per geval, behoudens door het HSB-bestuur te beoordelen bijzondere omstandigheden. Artikel Het spelen met de klok is verplicht. 2. De speeltijd voor elk der spelers bedraagt 1.45 uur. Voor wedstrijden waaraan jeugdteams deelnemen geldt een speeltijd van 1.30 uur voor elk der spelers. In de Promotieklasse bedraagt de speeltijd 1:40 voor elk der spelers, met toevoeging van 5 seconden voor elke zet. 3. De wedstrijd mag niet onderbroken worden, tenzij het FIDE- reglement anders bepaalt.

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Voorburg, 2 april Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Voorburg, 2 april Beste schaakcollega s, R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Voorburg, 29 augustus 2005. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Voorburg, 29 augustus 2005. Beste schaakcollega s, R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 1 oktob er 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Tevens is bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken.

Tevens is bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken. R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Bijgevoegd zijn de agenda van de vergadering met toelichting en de bijbehorende stukken.

Bijgevoegd zijn de agenda van de vergadering met toelichting en de bijbehorende stukken. J. Nienhuis Scheltuslaan 11 2273 DL Voorburg tel. (070) 3870641 e-mail: familiejnienhuis@planet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan:

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 006-007 Jaaroverzicht 006-007 van de schaakexamens van de HSB. Dit seizoen is het aantal examens licht gestegen. Maar het aantal is nog maar ongeveer een derde van het aantal

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 2 november 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15 september 2010. Pijnacker, 31 augustus 2010. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15 september 2010. Pijnacker, 31 augustus 2010. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Hesselt van Dinterlaan 9 Opgericht 11 november 1926 2641 DD Pijnacker aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0681520171 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 2012-2013 Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Het afgelopen seizoen is het aantal examens sterk toegenomen. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door het weer

Nadere informatie

Jaaroverzicht van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 2015-2016 Jaaroverzicht 2015-2016 van de schaakexamens van de HSB. Het verslag verschijnt wat later dan gebruikelijk. Dat had als oorzaak dat het wat meer tijd heeft gekost om

Nadere informatie

HSB-COMPETITIEGIDS 2015-2016

HSB-COMPETITIEGIDS 2015-2016 HSB-COMPETITIEGIDS 2015-2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. HSB-Bestuur... 4 3. Commissie van beroep... 5 4. Bekercompetitie... 6 5. Clubcompetitie... 7 5.1. Promotieklasse... 7 5.2. Eerste

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 2 mei Rotterdam, 15 april Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 2 mei Rotterdam, 15 april Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124b Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Jaarverslag 2006-2007 September 2007 Foto voorpagina: HSB-voorzitter Koert ter Veen feliciteert de HSB-rapidkampioen

Nadere informatie

Notulen najaarsvergadering

Notulen najaarsvergadering Notulen najaarsvergadering 9 december 2014 KNBB District West Brabant In: Huis Ten Halve te Roosendaal Opkomst: Uitgenodigd: 53 Verenigingen. Aanwezig: 35 Verenigingen. Afwezig met kennisgeving: 5 Verenigingen.

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT van de Leidse Schaakbond

COMPETITIEREGLEMENT van de Leidse Schaakbond COMPETITIEREGLEMENT van de Leidse Schaakbond Hoofdstuk 1: Doel en toepassing. Artikel 1. Dit reglement geldt voor de jaarlijkse door de Leidse Schaakbond voor zijn leden te organiseren clubteamwedstrijden,

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

HSB. Jaarverslag 2008-2009

HSB. Jaarverslag 2008-2009 HSB Jaarverslag 2008-2009 September 2009 Voorwoord In de jaarvergadering van september 2008 is afscheid genomen van Bob Barbier. Na het overlijden van Koert ter Veen heeft hij het voorzitterschap van de

Nadere informatie

Schaakvereniging Borne

Schaakvereniging Borne Reglement Interne Competitie 04-09-2012 I. Algemeen art 1 Toepassing Dit reglement geldt voor de wedstrijden van de Interne Competitie (hierna: Competitie) van de Schaakvereniging Borne (hierna: SV Borne).

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Augustus 2017 Dit document omvat het reglement voor schaakvereniging Park Stokhorst, een vereniging die zich kenmerkt door een gemoedelijke sfeer waarin gezelligheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1 Doel en toepassing: 2 2 Indeling: 2 3 Kampioenschap, promotie en degradatie: 3 4 Het rooster: 4 5 De wedstrijd: 5 6 Opstelling van de spelers:

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Jaarverslag 2005-2006 September 2006 Foto voorpagina: Johan Voorberg geeft simultaan in de Druiventuin

Nadere informatie

Pekingees en Dwergspanielclub

Pekingees en Dwergspanielclub AGENDA Algemene Ledenvergadering Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en te houden op 15 april 2014 in AC Restaurant t Harde, Eperweg 94 8084 HK t Harde, T +31(0)525

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Friese Darts Bond, bij afkorting genaamd: F.D.B. 2. Zij heeft haar zetel te Sneek. Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001.

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING.... 3 ARTIKEL 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.... 3 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP VAN DE BOND.... 3

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB 1. Het Huishoudelijk Reglement Dit reglement wordt vastgesteld door de ALV. Vaststelling en wijziging, met toepassing van artikel 4g, is alleen mogelijk indien

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Aanwezig: 21 leden Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering en vraagt een

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider ALV NOSBO van 25 juni 2003 Aanvang: Plaats: 20.00 uur Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 11 september 2002 4. Voorstel tot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

The Hague Future Chess Challenge

The Hague Future Chess Challenge The Hague Future Chess Challenge Den Haag, 22 juni 2008 Bob Barbier Programma 12.00 uur - Ontvangst en welkom 12.30 uur - Introductie en toelichting workshop 13.00 uur - Indeling groepen 13.15 uur - Workshop

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Aangesloten bij de KNSB Secretariaat SBO Pijlkruid 24 7443 LS Nijverdal tel 06 38 30 72 53 E-mail: secretaris@sboschaak.net Aan de besturen van bij de SBO aangesloten verenigingen Aan de Ereleden en Leden

Nadere informatie

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR)

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR) AANVULLENDE BEPALINGEN OP HET REGIO COMPETITIE REGLEMENT VOOR REGIO LIMBURG 2015 Voor de regio competitie van Regio Limburg van Badminton Nederland is het Regio Competitie Reglement van toepassing inclusief

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Bridge Club Zuidlaren

Bridge Club Zuidlaren Bridge Club Zuidlaren Competitie-reglement 1. Indeling in groepen 2. Afmelden en verhindering 3. Spelen in een andere groep 4. Promotie/degradatie 5. Systeemkaarten 6. Speeltempo 7. Algemeen 8. Spelregels

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond HSB Jaarverslag 2011-2012 Augustus 2012 Voorwoord Het totaal aantal leden van de HSB-verenigingen is het

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Commissie Jeugdzaken Carambole

Commissie Jeugdzaken Carambole Commissie Jeugdzaken Carambole Verslag nationale jeugdleidersvergadering 23 maart 2013 Aanwezig commissie jeugd: Cees Benschop Vz, Gerrit de Jong PK, Bert van den Hooff, Top Team, Alex Janssen lid, Nico

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS.

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND. Opgericht 18 september 1959. NAAM EN ZETEL. 1 1. De vereniging is genaamd "ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND", hierna te noemen "A.B.T.T.B.",

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Informatie over NTTB ledenadministratie

Informatie over NTTB ledenadministratie Postbus 600 2700 MD Zoetermeer tel. 079-3438140 fax 079-3438150 e-mail bondsbureau@nttb.nl www.nttb.nl Postbank 268545 Informatie over NTTB ledenadministratie 2010 Uitgave december 2009 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond HSB Jaarverslag 2010-2011 Augustus 2011 Voorwoord Het aantal leden van de HSB-verenigingen was op de peildatum

Nadere informatie

Reglement Jeugdclubcompetitie

Reglement Jeugdclubcompetitie Reglement Jeugdclubcompetitie Artikel 1: Leeftijdscategorieën Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren wedstrijden in de KNSB Jeugdclubcompetitie tussen de jeugdteams van schaakverenigingen

Nadere informatie

Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011)

Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011) Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011) 1. Algemene bepalingen De navolgende reglementen a t/m f gelden voor de jaarlijks te

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie