Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond"

Transcriptie

1 B.E.F.Dessing Van Zaeckstraat TV Den Haag tel. (06) Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de KNSB bondsraadleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, de medewerker van KNSB Servicepunt West, het bestuur van de LeiSB en RSB en overige relaties Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 17 september 2008 Rotterdam, Beste schaakcollega s, Namens het bestuur van de HSB nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de HSB op woensdag 17 september Mijn excuses voor het relatief late tijdstip van deze uitnodiging. De vergadering zal aanvangen om uur en wordt gehouden in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5 te Den Haag. Een korte routebeschrijving is bijgevoegd. Tevens zijn bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verneem ik dit graag zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groet, Bastiaan Dessing Secretaris Haagse Schaakbond Annexen: - Routebeschrijving - Agenda

2 -2- Routebeschrijving Bosbeskapel Speellocatie Bosbeskapel Bosbesstraat PA Den Haag Plattegrond Groene vlag = Bosbeskapel Openbaar vervoer De Bosbeskapel is met openbaar vervoer bereikbaar met tram 2 (halte Nieuwendamlaan - rode vlag) of bus 23 (halte Volendamlaan). Met de auto Volg uw Tomtom of gebruik bovenstaande plattegrond. Houdt er wel rekening mee dat u mogelijk lang moet zoeken naar een parkeergelegenheid.

3 -3- Agenda van de Algemene Vergadering van de HSB op 20 september Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Mededelingen en binnengekomen stukken 4. Mededelingen KNSB 5. Mededelingen Servicepunt West 6. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 16 april HSB Jaarverslag The Hague Future Chess Challenge 9. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 10. Benoeming bestuur 11. Benoeming commissies 12. Benoeming KNSB Bondsraadleden 13. Wijziging van het Competitiereglement 14. Competities Activiteiten Jeugd Vaststelling volgende vergaderdatum 18. Wvttk en rondvraag 19. Sluiting Ad 6. De notulen zijn te vinden in bijlage A. Ad 7. HSB Jaarverslag is te vinden in een separaat document. Ad 10. De bestuursleden Nienhuis (Voorburg), Dessing (SHTV), Wiersma (DSC), Nobel (DSC) en Van der Marel (Bobby Fischer-Wassenaar) stellen zich herkiesbaar. Voor de functie van voorzitter van de Haagse schaakbond hebben zich tot op het moment van schrijven geen kandidaten gemeld bij het huidige bestuur. Ad 11. De Commissie van Beroep bestond in uit de heren De Bas (voorzitter) (DSC), Wulffers (secretaris) (Haeghe Ooievaar), Tan (Promotie), Perluka (Botwinnik) en Van den Ende (Schaakmat/WSC). Of zij zich herkiesbaar stellen zal tijdens de Alg. Vergadering gecommuniceerd worden. De kascontrolecommissie bestond in uit de heren Wulffers (Haeghe Ooievaar), Voorberg (SIO/WSC), R. ter Veen (DCSV) en van den Kolk (Prometheus) (reserve-lid). De heer Germeys stelt zich weer beschikbaar als ledenadministrateur. De heer Nienhuis (Voorburg) stelt zich weer beschikbaar als materiaalcommissaris. De heer Barbier (Haeghe Ooievaar) stelt zich weer beschikbaar als archivaris. Of Mevrouw De Jong-Van den Berg (Lierse) zich opnieuw beschikbaar stelt als kalendercoördiantor zal tijdens Alg. Vergadering gecommuniceerd worden. Ad 12. De HSB-afvaardiging in de KNSB Bondsraad bestaat uit de heren Kunnen (Promotie) en Nienhuis (HSB-bestuur). De heren Van der Meer (DSC) en Barbier (HSB-bestuur) zijn plaatsvervangend lid. De heren Nienhuis en Kunnen stellen zich herkiesbaar als lid, de heren Barbier (Haeghe Ooievaar) en Wiersma (HSB-bestuur) als plaatsvervangend lid. Ad 13. Het bestuur stelt voor het HSB competitiereglement te wijzigen. Het wijzigingsvoorstel is te vinden in bijlage B. Het complete huidige reglement is te vinden op de HSB website. Bezwaren of opmerkingen over dit wijzigingsvoorstel ontvangt het bestuur graag schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de vergadering. Ad 14. De competitiegids zal worden uitgereikt tijdens de vergadering. Ad 17. Het bestuur stelt voor de volgende Algemene Vergadering te houden op woensdag 15 april 2009.

4 -4- Bijlage A - Notulen van de Algemene Vergadering van de HSB op 16 april 2008 in de Promotie, van de Wateringelaan 118 te Voorburg Aanwezig: Verenigingen: Schaakhuis, DCSV, Schaakmat, WSC, BF Wassenaar, Promotie, SIO, Haeghe Ooievaar, Prometheus, Pomar, DD, RSC- Belgisch park, de Scheve Toren, Lierse Ereleden: Vissers. HSB bestuur: Barbier (voorzitter), Nienhuis ( penningmeester), Dessing (secretaris), Nobel (A&C commissaris), Van der Marel (jeugdleider), Wiersma (competitieleider) Bondsraadleden: Kunnen Afwezig met bericht van verhindering: Verenigingen: SHTV, RHC-Arena, Botwinnik Bondsraadleden: van der Meer Overige genodigden: KNSB-bestuur, RSB- bestuur, LeiSB-bestuur, Servicepunt Westmedewerker, Koppens (webcommissie) Afwezig zonder bericht van verhindering: Verenigingen: Alteveer, de Pionnetjes, DSC, Paris, HSV, Regina Pacis, Rijswijk, 1. Opening De voorzitter (Barbier) opent de vergadering om 19: Vaststelling van de agenda Punt 8 wordt prijsuitreiking, de rest schuift een puntje op. 3. Mededelingen en binnengekomen stukken Koert ter Veen (DSC) is begin dit jaar overleden. Het Haagse schaken is hem veel dank verschuldigd voor al zijn energie de afgelopen jaren. De vergadering neemt een minuut stilte in acht. Het besluit tot wijziging van het competitiereglement zal worden uitgesteld tot september (punt 9). Er zal vandaag echter wel ruimte zijn tot discussie. Een ingezonden stuk van John Pouwels (Botwinnik) omtrent de jeugdcommissie wordt behandeld bij punt Mededelingen KNSB De KNSB heeft een meerjaren-beleidsplan opgesteld. In combinatie met het eigen HSB-actieplan is dit voor het bestuur reden genoeg om een bijeenkomst te organiseren. Een mooie mogelijkheid om ook HSB-actievelingen te bedanken voor hun inzet.. Onderwerpen kunnen worden aangedragen. De activiteit zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden. 5. Mededelingen Servicepunt West Het HSB- bestuur hoopt dat er volgende vergadering iemand namens het servicepunt aanwezig zal zijn. 6. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 19 September 2007 Hugo Brits vraagt of het plan Allochtonen en schaken, genoemd bij punt 3, nog ergens terug te vinden is. Dit plan is destijds in ieder geval naar de Haagse verenigingen gestuurd, en zou op de website moeten staan. Het woord toen, punt 6, 2 e regel, zal veranderd worden in waarna. Het genoemde artikel bij punt 13 moet 23.3 zijn. Bij punt 15 zijn abusievelijk de woorden voor clubteams toegevoegd. Bij punt 18 gaat het om de heer v/d Weijde. 7. Goedkeuring Begroting en vaststelling boetebedragen Ruurd Kunnen stelt voor om het geraamde resultaat over , 556,-, te boeken naar een nieuwe rekening Ledenwerfacties. Ter info, in het verleden werden dergelijke kosten ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. De Vergadering accepteert het voorstel. Er komen verschillende vragen uit de Vergadering omtrent de hoge afdracht aan de KNSB ( 32,-). Nadat kort de kerntaken van de KNSB worden uitgelegd, berust de Vergadering. Zij wacht de door de KNSB voorgenome

5 -5- lidmaatschapdifferentiatie af. Na enige discussie omtrent zaken als een bonus/malus-systeem voor de HSB-afdracht (Hugo van der Laan, schriftelijk), boetebedragen (Koen van Venetië) en de grote spaartegoeden van de HSB (Ton Vissers) gaat de Vergadering akkoord met de voorgestelde begroting en boetebedragen. 8. Prijsuitreiking De competitieleider (Wiersma) reikt de prijzen uit. Wim Vink vindt het jammer dat sommige mensen een prijs niet bijzonder waarderen en suggereert dat de vorm van prijzen eventueel herzien moet worden. In het nieuwe competitievoorstel zal ook dit punt besproken worden. 9. Wijziging competitiereglement De competitieleider excuseert zich voor eventueel gemaakt fouten afgelopen seizoen, en de tijdigheid van het nieuwe competitievoorstel. Vanwege de vele reacties op het voorstel zal een beslissing hieromtrent uitgesteld worden tot de volgende Algemene Vergadering. Alle verdere suggesties en reacties dienen naar de competitieleider te worden gericht. De competitieleider stelt verder voor om een commissie te vormen en deze te belasten met het formuleren van een definitief voorstel aangaande het competitiereglement. De Vergadering accepteert zijn voorstel. Zoals bij punt 3 medegedeeld zal er enige ruimte zijn voor discussie. Verschillende onderwerpen passeren de revue: 1).competitieperiode, 2). mobiele telefoons, 3). invalreglement, 4). dispensatiespelers, 5). aantal spelers dat vervangen kan worden, 6). minimum te spelen wedstrijden voor aangemelde spelers, 7). invalregelement bij twee teams in éénzelfde klasse, 8). Fischer-tempo 9).omgekeerde toren 10). rol wedstrijdleider, 11). rol van HSB-bestuursleden, 11). vorm competitieprijzen, 12). termijn van bezwaar. Ten slotte zal de competitieleider een bericht op de website zetten over de gehele discussie. 10. Vaststelling volgende vergaderdatum De door het bestuur voorgestelde datum (17 september 2008) wordt geaccepteerd. 11. Wvvtk en rondvraag In een aan de Vergadering gerichte brief stelt John Pouwels dat de jeugdcommissie te veel werk op zich neemt. De jeugdleider (v/d Marel) ziet zelf die trend echter niet. De jeugdleider zal nog contact opnemen met Pouwels. De commissaris A&C (Nobel) roept verenigingen op deel te nemen in de organisatie van het PK HSB. SHTV, DD en Heaghe Ooievaar melden zich gelijk. Daarnaast wordt Gera de Jong bedankt voor het opstellen van de agenda. Ton Vissers signaleert dat het vrouwenschaak in het slop zit. Dit zal in de toekomst nader besproken worden. Hugo Brits dankt het bestuur voor haar professionaliteit, en in het bijzonder de competitieleider voor de goede leiding over de competitie. 12. Sluiting De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21:45. Bijlage B Voorstel wijziging competitiereglement Ik ben er tot mijn spijt de afgelopen maanden niet toe gekomen het competitiereglement volledig te herzien. Daarom stel ik voor het in 2 delen te doen. Ik stel voor de onderstaande 3 artikelen te wijzigen. In de loop van het seizoen kan dan het competitiereglement in zijn geheel herzien worden en op de voorjaarsvergadering worden behandeld. Mochten er fouten in de artikelen zitten, of er aanmerkingen op zijn, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Ik stel voor de volgende artikelen te wijzigen: - Artikel 21 kan geschrapt worden (de andere artikelen worden vervolgens hernummerd) - Artikel 23 over invallen wordt aangepast naar aanleiding van wensen uitgesproken op de vorige vergadering. Met het huidige artikel mag een speler nadat hij meer dan 2 maal heeft ingevallen in een hoger team, niet meer invallen in een lager team. Dat geldt ook voor aangemelde spelers. Dus als een speler uit team 4 invalbeurten heeft in team 2 (2 keer) en team 3, dan mag hij niet meer uitkomen in team 4 (waar hij voor opgegeven is) maar nog wel in de teams 1, 2 en 3. - Artikel 29 wordt aangepast met betrekking tot het speeltempo in de promotieklasse. Daarin wordt

6 -6- Fischer-tempo gespeeld. Hieronder het te schrappen artikel 21, en de aangepaste artikelen 23 en 29. Artikel 21 Een speler kan in de lopende competitie slechts voor één vereniging uitkomen. Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van een andere regionale bond uitkomt, moet voor de HSBcompetitie voor deelname dispensatie aanvragen bij de competitieleider. Artikel Hij, die overeenkomstig artikel 22 als speler van een team is aangemeld, mag in het des betreffende wedstrijdseizoen niet uitkomen voor een lager team. 2. Zowel voor een aangemelde als voor een niet-aangemelde speler geldt dat het meer dan tweemaal uitkomen voor het hogere team het daarna uitkomen voor het lagere team uitsluit. Het invallen van een aangemelde of reservespeler in een KNSB-team voordat de HSB-competitie is begonnen blijftbuiten beschouwing. 3. De bepalingen van de vorige leden van dit artikel zijn ook van toepassing op de speler die behoort tot, dan wel speelt voor een of meer teams, uitkomende in de KNSB competitie (met uitzondering van de KNSB-bekercompetitie). 4. Indien een speler door meer dan één vereniging wordt aangemeld, moet(en) de vereniging(en) waarvoor de betrokken speler niet uitkomt de opstelling van de betrokken speler teniet doen door het desbetreffende team te completeren. 5. Iedere aan het begin van het wedstrijdseizoen voor een team aangemelde speler moet tenminste eenmaal voor het desbetreffende team uitkomen. Op overtreding staat een boete per geval, behoudens door het HSB-bestuur te beoordelen bijzondere omstandigheden. Artikel Het spelen met de klok is verplicht. 2. De speeltijd voor elk der spelers bedraagt 1.45 uur. Voor wedstrijden waaraan jeugdteams deelnemen geldt een speeltijd van 1.30 uur voor elk der spelers. In de Promotieklasse bedraagt de speeltijd 1:40 voor elk der spelers, met toevoeging van 5 seconden voor elke zet. 3. De wedstrijd mag niet onderbroken worden, tenzij het FIDE- reglement anders bepaalt.

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Voorburg, 29 augustus 2005. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Voorburg, 29 augustus 2005. Beste schaakcollega s, R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Tevens is bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken.

Tevens is bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken. R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Bijgevoegd zijn de agenda van de vergadering met toelichting en de bijbehorende stukken.

Bijgevoegd zijn de agenda van de vergadering met toelichting en de bijbehorende stukken. J. Nienhuis Scheltuslaan 11 2273 DL Voorburg tel. (070) 3870641 e-mail: familiejnienhuis@planet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan:

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15 september 2010. Pijnacker, 31 augustus 2010. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15 september 2010. Pijnacker, 31 augustus 2010. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Hesselt van Dinterlaan 9 Opgericht 11 november 1926 2641 DD Pijnacker aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0681520171 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 2 november 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 006-007 Jaaroverzicht 006-007 van de schaakexamens van de HSB. Dit seizoen is het aantal examens licht gestegen. Maar het aantal is nog maar ongeveer een derde van het aantal

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 2012-2013 Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Het afgelopen seizoen is het aantal examens sterk toegenomen. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door het weer

Nadere informatie

HSB-COMPETITIEGIDS 2015-2016

HSB-COMPETITIEGIDS 2015-2016 HSB-COMPETITIEGIDS 2015-2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. HSB-Bestuur... 4 3. Commissie van beroep... 5 4. Bekercompetitie... 6 5. Clubcompetitie... 7 5.1. Promotieklasse... 7 5.2. Eerste

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen najaarsvergadering

Notulen najaarsvergadering Notulen najaarsvergadering 9 december 2014 KNBB District West Brabant In: Huis Ten Halve te Roosendaal Opkomst: Uitgenodigd: 53 Verenigingen. Aanwezig: 35 Verenigingen. Afwezig met kennisgeving: 5 Verenigingen.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

HSB. Jaarverslag 2008-2009

HSB. Jaarverslag 2008-2009 HSB Jaarverslag 2008-2009 September 2009 Voorwoord In de jaarvergadering van september 2008 is afscheid genomen van Bob Barbier. Na het overlijden van Koert ter Veen heeft hij het voorzitterschap van de

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1 Doel en toepassing: 2 2 Indeling: 2 3 Kampioenschap, promotie en degradatie: 3 4 Het rooster: 4 5 De wedstrijd: 5 6 Opstelling van de spelers:

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider ALV NOSBO van 25 juni 2003 Aanvang: Plaats: 20.00 uur Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 11 september 2002 4. Voorstel tot

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001.

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING.... 3 ARTIKEL 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.... 3 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP VAN DE BOND.... 3

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Aangesloten bij de KNSB Secretariaat SBO Pijlkruid 24 7443 LS Nijverdal tel 06 38 30 72 53 E-mail: secretaris@sboschaak.net Aan de besturen van bij de SBO aangesloten verenigingen Aan de Ereleden en Leden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond HSB Jaarverslag 2011-2012 Augustus 2012 Voorwoord Het totaal aantal leden van de HSB-verenigingen is het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Informatie over NTTB ledenadministratie

Informatie over NTTB ledenadministratie Postbus 600 2700 MD Zoetermeer tel. 079-3438140 fax 079-3438150 e-mail bondsbureau@nttb.nl www.nttb.nl Postbank 268545 Informatie over NTTB ledenadministratie 2010 Uitgave december 2009 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond. Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond HSB Jaarverslag 2010-2011 Augustus 2011 Voorwoord Het aantal leden van de HSB-verenigingen was op de peildatum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

HSB archief, deel 1: de jaarverslagen

HSB archief, deel 1: de jaarverslagen HSB archief, deel 1: de jaarverslagen (ten huize Barbier in Voorburg) 1. Ordner HSB jaarverslagen 1947 1990 (1948 1954 ontbreekt) P.S. Er is een jaarverslagenboek 1926 tot 1947 geweest. 2. Jaarverslagen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Toernooireglement Limburg Open 2015

Toernooireglement Limburg Open 2015 Artikel 1 Toernooiorganisatie Toernooireglement Limburg Open 2015 1. De Stichting Limburg Chess Events organiseert het Limburg Open 2015 te Maastricht. 2. De speellocatie is Sporthal de Geusselt, Olympiaweg

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MESSEMAKER 1847

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MESSEMAKER 1847 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van SCHAAKCLUB MESSEMAKER 1847 opgericht 24 mei 1847 goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging te Gouda op 7 september 2009 Artikel 1 - Lid worden en blijven 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging t Stetje en is opgericht op 28 juli 2005 te Castricum, voor onbepaalde tijd. De

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Reglementen Limburgse Schaakbond

Reglementen Limburgse Schaakbond Reglementen Limburgse Schaakbond Seizoen 2008-2009 Inhoud Statuten... 3 Huishoudelijk Reglement... 7 Wedstrijdreglement LiSB-Bondscompetitie... 16 Reglement avondcompetitie LiSB... 34 Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005

DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005 DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005 1 TBN DISTRICTSREGLEMENT Inhoudsopgave Artikel 1. Organisatie en reglement pag. 3 Artikel 2. Leden pag. 3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden district pag. 3 Artikel 4.

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole.

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:

POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009: POMAR NIEUWS EXTRA Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009: jaarverslagen wedstrijdleider 2008-2009 jaarverslag secretaris 2008-2009 financieel jaarverslag 2008-2009 begroting 2009-2010 oktober 2009

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011 0. Definities ABC - Alkmaarsche Bridge Club ALV - Algemene Ledenvergadering Bestuur - alle bestuursleden van ABC CR - Competitie Reglement HHR - HuisHoudelijk Reglement LV - Ledenvergadering NBB - Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

De overledenen van het afgelopen jaar worden met een minuut stilte herdacht.

De overledenen van het afgelopen jaar worden met een minuut stilte herdacht. Notulen van de Algemene Vergadering van de P.O.D.B., gehouden op vrijdag 30 mei 2014 te Heino Aanwezig: Kijk Uit Balkbrug, BDV Borne, DDC Deventer, Laurel s DamRa Raalte, DC Rijssen, Van Dalen Glas/Sint

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie