Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond"

Transcriptie

1 B.E.F.Dessing Van Zaeckstraat TV Den Haag tel. (06) Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de KNSB bondsraadleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, de medewerker van KNSB Servicepunt West, het bestuur van de LeiSB en RSB en overige relaties Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 17 september 2008 Rotterdam, Beste schaakcollega s, Namens het bestuur van de HSB nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de HSB op woensdag 17 september Mijn excuses voor het relatief late tijdstip van deze uitnodiging. De vergadering zal aanvangen om uur en wordt gehouden in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5 te Den Haag. Een korte routebeschrijving is bijgevoegd. Tevens zijn bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verneem ik dit graag zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groet, Bastiaan Dessing Secretaris Haagse Schaakbond Annexen: - Routebeschrijving - Agenda

2 -2- Routebeschrijving Bosbeskapel Speellocatie Bosbeskapel Bosbesstraat PA Den Haag Plattegrond Groene vlag = Bosbeskapel Openbaar vervoer De Bosbeskapel is met openbaar vervoer bereikbaar met tram 2 (halte Nieuwendamlaan - rode vlag) of bus 23 (halte Volendamlaan). Met de auto Volg uw Tomtom of gebruik bovenstaande plattegrond. Houdt er wel rekening mee dat u mogelijk lang moet zoeken naar een parkeergelegenheid.

3 -3- Agenda van de Algemene Vergadering van de HSB op 20 september Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Mededelingen en binnengekomen stukken 4. Mededelingen KNSB 5. Mededelingen Servicepunt West 6. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 16 april HSB Jaarverslag The Hague Future Chess Challenge 9. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 10. Benoeming bestuur 11. Benoeming commissies 12. Benoeming KNSB Bondsraadleden 13. Wijziging van het Competitiereglement 14. Competities Activiteiten Jeugd Vaststelling volgende vergaderdatum 18. Wvttk en rondvraag 19. Sluiting Ad 6. De notulen zijn te vinden in bijlage A. Ad 7. HSB Jaarverslag is te vinden in een separaat document. Ad 10. De bestuursleden Nienhuis (Voorburg), Dessing (SHTV), Wiersma (DSC), Nobel (DSC) en Van der Marel (Bobby Fischer-Wassenaar) stellen zich herkiesbaar. Voor de functie van voorzitter van de Haagse schaakbond hebben zich tot op het moment van schrijven geen kandidaten gemeld bij het huidige bestuur. Ad 11. De Commissie van Beroep bestond in uit de heren De Bas (voorzitter) (DSC), Wulffers (secretaris) (Haeghe Ooievaar), Tan (Promotie), Perluka (Botwinnik) en Van den Ende (Schaakmat/WSC). Of zij zich herkiesbaar stellen zal tijdens de Alg. Vergadering gecommuniceerd worden. De kascontrolecommissie bestond in uit de heren Wulffers (Haeghe Ooievaar), Voorberg (SIO/WSC), R. ter Veen (DCSV) en van den Kolk (Prometheus) (reserve-lid). De heer Germeys stelt zich weer beschikbaar als ledenadministrateur. De heer Nienhuis (Voorburg) stelt zich weer beschikbaar als materiaalcommissaris. De heer Barbier (Haeghe Ooievaar) stelt zich weer beschikbaar als archivaris. Of Mevrouw De Jong-Van den Berg (Lierse) zich opnieuw beschikbaar stelt als kalendercoördiantor zal tijdens Alg. Vergadering gecommuniceerd worden. Ad 12. De HSB-afvaardiging in de KNSB Bondsraad bestaat uit de heren Kunnen (Promotie) en Nienhuis (HSB-bestuur). De heren Van der Meer (DSC) en Barbier (HSB-bestuur) zijn plaatsvervangend lid. De heren Nienhuis en Kunnen stellen zich herkiesbaar als lid, de heren Barbier (Haeghe Ooievaar) en Wiersma (HSB-bestuur) als plaatsvervangend lid. Ad 13. Het bestuur stelt voor het HSB competitiereglement te wijzigen. Het wijzigingsvoorstel is te vinden in bijlage B. Het complete huidige reglement is te vinden op de HSB website. Bezwaren of opmerkingen over dit wijzigingsvoorstel ontvangt het bestuur graag schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de vergadering. Ad 14. De competitiegids zal worden uitgereikt tijdens de vergadering. Ad 17. Het bestuur stelt voor de volgende Algemene Vergadering te houden op woensdag 15 april 2009.

4 -4- Bijlage A - Notulen van de Algemene Vergadering van de HSB op 16 april 2008 in de Promotie, van de Wateringelaan 118 te Voorburg Aanwezig: Verenigingen: Schaakhuis, DCSV, Schaakmat, WSC, BF Wassenaar, Promotie, SIO, Haeghe Ooievaar, Prometheus, Pomar, DD, RSC- Belgisch park, de Scheve Toren, Lierse Ereleden: Vissers. HSB bestuur: Barbier (voorzitter), Nienhuis ( penningmeester), Dessing (secretaris), Nobel (A&C commissaris), Van der Marel (jeugdleider), Wiersma (competitieleider) Bondsraadleden: Kunnen Afwezig met bericht van verhindering: Verenigingen: SHTV, RHC-Arena, Botwinnik Bondsraadleden: van der Meer Overige genodigden: KNSB-bestuur, RSB- bestuur, LeiSB-bestuur, Servicepunt Westmedewerker, Koppens (webcommissie) Afwezig zonder bericht van verhindering: Verenigingen: Alteveer, de Pionnetjes, DSC, Paris, HSV, Regina Pacis, Rijswijk, 1. Opening De voorzitter (Barbier) opent de vergadering om 19: Vaststelling van de agenda Punt 8 wordt prijsuitreiking, de rest schuift een puntje op. 3. Mededelingen en binnengekomen stukken Koert ter Veen (DSC) is begin dit jaar overleden. Het Haagse schaken is hem veel dank verschuldigd voor al zijn energie de afgelopen jaren. De vergadering neemt een minuut stilte in acht. Het besluit tot wijziging van het competitiereglement zal worden uitgesteld tot september (punt 9). Er zal vandaag echter wel ruimte zijn tot discussie. Een ingezonden stuk van John Pouwels (Botwinnik) omtrent de jeugdcommissie wordt behandeld bij punt Mededelingen KNSB De KNSB heeft een meerjaren-beleidsplan opgesteld. In combinatie met het eigen HSB-actieplan is dit voor het bestuur reden genoeg om een bijeenkomst te organiseren. Een mooie mogelijkheid om ook HSB-actievelingen te bedanken voor hun inzet.. Onderwerpen kunnen worden aangedragen. De activiteit zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden. 5. Mededelingen Servicepunt West Het HSB- bestuur hoopt dat er volgende vergadering iemand namens het servicepunt aanwezig zal zijn. 6. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 19 September 2007 Hugo Brits vraagt of het plan Allochtonen en schaken, genoemd bij punt 3, nog ergens terug te vinden is. Dit plan is destijds in ieder geval naar de Haagse verenigingen gestuurd, en zou op de website moeten staan. Het woord toen, punt 6, 2 e regel, zal veranderd worden in waarna. Het genoemde artikel bij punt 13 moet 23.3 zijn. Bij punt 15 zijn abusievelijk de woorden voor clubteams toegevoegd. Bij punt 18 gaat het om de heer v/d Weijde. 7. Goedkeuring Begroting en vaststelling boetebedragen Ruurd Kunnen stelt voor om het geraamde resultaat over , 556,-, te boeken naar een nieuwe rekening Ledenwerfacties. Ter info, in het verleden werden dergelijke kosten ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. De Vergadering accepteert het voorstel. Er komen verschillende vragen uit de Vergadering omtrent de hoge afdracht aan de KNSB ( 32,-). Nadat kort de kerntaken van de KNSB worden uitgelegd, berust de Vergadering. Zij wacht de door de KNSB voorgenome

5 -5- lidmaatschapdifferentiatie af. Na enige discussie omtrent zaken als een bonus/malus-systeem voor de HSB-afdracht (Hugo van der Laan, schriftelijk), boetebedragen (Koen van Venetië) en de grote spaartegoeden van de HSB (Ton Vissers) gaat de Vergadering akkoord met de voorgestelde begroting en boetebedragen. 8. Prijsuitreiking De competitieleider (Wiersma) reikt de prijzen uit. Wim Vink vindt het jammer dat sommige mensen een prijs niet bijzonder waarderen en suggereert dat de vorm van prijzen eventueel herzien moet worden. In het nieuwe competitievoorstel zal ook dit punt besproken worden. 9. Wijziging competitiereglement De competitieleider excuseert zich voor eventueel gemaakt fouten afgelopen seizoen, en de tijdigheid van het nieuwe competitievoorstel. Vanwege de vele reacties op het voorstel zal een beslissing hieromtrent uitgesteld worden tot de volgende Algemene Vergadering. Alle verdere suggesties en reacties dienen naar de competitieleider te worden gericht. De competitieleider stelt verder voor om een commissie te vormen en deze te belasten met het formuleren van een definitief voorstel aangaande het competitiereglement. De Vergadering accepteert zijn voorstel. Zoals bij punt 3 medegedeeld zal er enige ruimte zijn voor discussie. Verschillende onderwerpen passeren de revue: 1).competitieperiode, 2). mobiele telefoons, 3). invalreglement, 4). dispensatiespelers, 5). aantal spelers dat vervangen kan worden, 6). minimum te spelen wedstrijden voor aangemelde spelers, 7). invalregelement bij twee teams in éénzelfde klasse, 8). Fischer-tempo 9).omgekeerde toren 10). rol wedstrijdleider, 11). rol van HSB-bestuursleden, 11). vorm competitieprijzen, 12). termijn van bezwaar. Ten slotte zal de competitieleider een bericht op de website zetten over de gehele discussie. 10. Vaststelling volgende vergaderdatum De door het bestuur voorgestelde datum (17 september 2008) wordt geaccepteerd. 11. Wvvtk en rondvraag In een aan de Vergadering gerichte brief stelt John Pouwels dat de jeugdcommissie te veel werk op zich neemt. De jeugdleider (v/d Marel) ziet zelf die trend echter niet. De jeugdleider zal nog contact opnemen met Pouwels. De commissaris A&C (Nobel) roept verenigingen op deel te nemen in de organisatie van het PK HSB. SHTV, DD en Heaghe Ooievaar melden zich gelijk. Daarnaast wordt Gera de Jong bedankt voor het opstellen van de agenda. Ton Vissers signaleert dat het vrouwenschaak in het slop zit. Dit zal in de toekomst nader besproken worden. Hugo Brits dankt het bestuur voor haar professionaliteit, en in het bijzonder de competitieleider voor de goede leiding over de competitie. 12. Sluiting De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21:45. Bijlage B Voorstel wijziging competitiereglement Ik ben er tot mijn spijt de afgelopen maanden niet toe gekomen het competitiereglement volledig te herzien. Daarom stel ik voor het in 2 delen te doen. Ik stel voor de onderstaande 3 artikelen te wijzigen. In de loop van het seizoen kan dan het competitiereglement in zijn geheel herzien worden en op de voorjaarsvergadering worden behandeld. Mochten er fouten in de artikelen zitten, of er aanmerkingen op zijn, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Ik stel voor de volgende artikelen te wijzigen: - Artikel 21 kan geschrapt worden (de andere artikelen worden vervolgens hernummerd) - Artikel 23 over invallen wordt aangepast naar aanleiding van wensen uitgesproken op de vorige vergadering. Met het huidige artikel mag een speler nadat hij meer dan 2 maal heeft ingevallen in een hoger team, niet meer invallen in een lager team. Dat geldt ook voor aangemelde spelers. Dus als een speler uit team 4 invalbeurten heeft in team 2 (2 keer) en team 3, dan mag hij niet meer uitkomen in team 4 (waar hij voor opgegeven is) maar nog wel in de teams 1, 2 en 3. - Artikel 29 wordt aangepast met betrekking tot het speeltempo in de promotieklasse. Daarin wordt

6 -6- Fischer-tempo gespeeld. Hieronder het te schrappen artikel 21, en de aangepaste artikelen 23 en 29. Artikel 21 Een speler kan in de lopende competitie slechts voor één vereniging uitkomen. Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van een andere regionale bond uitkomt, moet voor de HSBcompetitie voor deelname dispensatie aanvragen bij de competitieleider. Artikel Hij, die overeenkomstig artikel 22 als speler van een team is aangemeld, mag in het des betreffende wedstrijdseizoen niet uitkomen voor een lager team. 2. Zowel voor een aangemelde als voor een niet-aangemelde speler geldt dat het meer dan tweemaal uitkomen voor het hogere team het daarna uitkomen voor het lagere team uitsluit. Het invallen van een aangemelde of reservespeler in een KNSB-team voordat de HSB-competitie is begonnen blijftbuiten beschouwing. 3. De bepalingen van de vorige leden van dit artikel zijn ook van toepassing op de speler die behoort tot, dan wel speelt voor een of meer teams, uitkomende in de KNSB competitie (met uitzondering van de KNSB-bekercompetitie). 4. Indien een speler door meer dan één vereniging wordt aangemeld, moet(en) de vereniging(en) waarvoor de betrokken speler niet uitkomt de opstelling van de betrokken speler teniet doen door het desbetreffende team te completeren. 5. Iedere aan het begin van het wedstrijdseizoen voor een team aangemelde speler moet tenminste eenmaal voor het desbetreffende team uitkomen. Op overtreding staat een boete per geval, behoudens door het HSB-bestuur te beoordelen bijzondere omstandigheden. Artikel Het spelen met de klok is verplicht. 2. De speeltijd voor elk der spelers bedraagt 1.45 uur. Voor wedstrijden waaraan jeugdteams deelnemen geldt een speeltijd van 1.30 uur voor elk der spelers. In de Promotieklasse bedraagt de speeltijd 1:40 voor elk der spelers, met toevoeging van 5 seconden voor elke zet. 3. De wedstrijd mag niet onderbroken worden, tenzij het FIDE- reglement anders bepaalt.

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering NOORDELIJKE SCHAAKBOND OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 AANGESLOTEN BIJ DE KNSB Algemene Ledenvergadering Datum: woensdag 17 november 2010 Aanvang: 19:30 uur Locatie: Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Aanwezige verenigingen: B.C.O.V., Breedeweg, de Corner, Carambole 83, St. Crispinus,

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie