Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei Den Haag, 29 april Beste schaakcollega s,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,"

Transcriptie

1 J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan BJ Den Haag Tel Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de KNSBbondsraadleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, het bestuur van de LeisB en RSB en overige relates. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015 Den Haag, 29 april 2015 Beste schaakcollega s, Met enige vertraging (waarvoor excuses) nodig ik u namens het HSB-bestuur uit voor de Algemene Vergadering van de HSB op woensdag 6 mei De vergadering vangt aan om uur en zal plaatsvinden in Woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg. Een korte routebeschrijving is bijgevoegd. Belangrijke onderwerpen op deze vergadering zijn o.a. de begrotng en het contributevoorstel voor het seizoen en een voorstel voor fnanciële ondersteuning van Stchtng Schaakhuis. Graag zien wij u allen op 6 mei verschijnen. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verneem ik dat graag voor aanvang van de vergadering. Om de vergadering soepel en zonder onnodig oponthoud te laten verlopen, ontvang ik graag schrifelijk, tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering, zaken die u wilt behandelen. Hieronder vallen op- of aanmerkingen op de notulen en/of de agenda. Als u extra punten in de agenda wilt zien dan verzoeken wij u dit van tevoren schrifelijk aan te kondigen. Ook indien u bepaalde stukken onduidelijk vindt of om andere redenen opheldering wilt, kunt u contact opnemen voor nadere uitleg. Met vriendelijk groeten, Han Nicolaas Secretaris Haagse Schaakbond

2 Vergaderlocate: Woonzorgcentrum De Mantel Klaverweide BV Voorburg Aanvang: uur Plategrond: A = Woonzorgcentrum De Mantel Openbaar vervoer De Mantel is bereikbaar met lijn 2 en 6 (halte Essesteijn), Randstadrailstaton Voorburg t Loo (lijn 3 en 4) en NS-staton liggen op ongeveer 500 meter van het woonzorgcentrum.l Auto Indien u beschikt over een navigatesysteem kunt u deze instellen op het adres, anders kunt u gebruikmaken van deze plategrond. Er zijn grats parkeerplaatsen bij het woonzorgcentrum.

3 Agenda Algemene Vergadering 6 mei Opening 2. Mededelingen en binnengekomen stukken, voorstel Derk Dekker aangaande increment (zie bijlage, wordt besproken in punt 10). 3. Vaststellen agenda 4. Notulen AV 10 september 2014 (zie bijlage) 5. KNSB a. Mededelingen, voorstel tot wijziging reglement mobiele telefoons (zie bijlage) b. Bondsraad c. Toekomst fnanciën 6. Conceptbegrotng en contributevoorstel (zie bijlage) 7. Voorstel fnanciële ondersteuning Stchtng Schaakhuis En Passant (zie bijlage) 8. Compette (en prijsuitreiking), voorstel Combiteams in HSB-compette (zie bijlage) 9. Jeugd 10. Actviteiten en communicate, o.a. voorstel Derk Dekker aangaande increment (zie bijlage) 11. Rondvraag 12. W.v.t.t.k. 13. Sluitng Bijlagen: A Notulen Algemene Vergadering 10 september 2014 B Conceptbegrotng en contributevoorstel C Voorstel ondersteuning Stchtng Schaakhuis En Passant D Voorstel combiteams HSB-compette E Voorstel aanpassing speeltempo Voorstel aanpassing KNSB-compettereglement (losse bijlage)

4 Notulen Algemene Ledenvergadering 10 september 2014 Locate: Woonzorgcentrum De Mantel, Voorburg Bijlage A Aanwezig HSB-bestuur: Jan-Pieter de Vries (voorziter), Jan Nienhuis (penningmeester), Louis Wulfers (competteleider), Frank Thoma (kandidaat, tevens waarnemend jeugdleider), André Wagner (A&C; notulen). Aanwezige leden: BF/Wassenaar, Botwinnik, DCSV, DD, DSC, HSV, Haeghe Ooievaar, Lierse, Pionnetjes, Pomar, Prometheus, Promote, Raadsheer-Corbulo, Rijswijk, RSC-Belgisch Park, Schaakhuis, Schaakmat, Scheve Toren, SHTV, Voorburg, WSC Afwezig met bericht: Han Nicolaas (secretaris), Carel Gijsen (jeugdleider), Jan-Kees Bartèl en Albert Kemeling (kascommissie), Ard Dekker (lid bondsraad), Titus Hylkema (Raadsheer-Corbulo), Leen Kemeling (SIO) 1. De voorziter opent de vergadering om uur. 2. Mededelingen Han Nicolaas is verhinderd wegens werkverplichtngen, Carel Gijsen door moeilijke persoonlijke omstandigheden. Rens ter Veen (DCSV) had opmerkingen/aanvullingen op het jaarverslag ingediend, welke nog verwerkt zullen worden. De stemming over de nieuwe voorziter zal rondom de pauze worden gehouden, zodat de stemmen rustg geteld kunnen worden. 3. Vaststelling agenda Er zijn geen wijzigingen en aldus wordt de agenda vastgesteld. 4. Notulen ALV mei Van der Marel (BF/Wassenaar) merkt op dat een VOG niet grats is. De voorziter antwoordt dat een VOG wordt betaald door NOC*NSF en daardoor indirect grats is voor een aanvrager die als vrijwilliger bij een sportvereniging werkt. Frank Michielen (Botwinnik) meldt dat dit alleen nog in 2014 zal zijn. Van der Marel: pt 11 - De jeugdtrainingen werden 9 keer gegeven. Van der Marel: pt 12 - De vraag van Ben Spierings betrof JEUGDkampioenschappen. 5. Mededelingen KNSB Eddy Schuyer geef een kort exposé over Nederlandse successen. Op de Olympiade is naar ratng gescoord, maar liever hadden we iets hoger gehaald om een sterkere posite bij het NOC*NSF te krijgen. Giri heef zeer goed gespeeld, heef nog 2 Elo-punten nodig om bij top 10 te komen. Vorige week is een schorsing van jaar doorgevoerd voor een Nederlandse speler die met computer op het toilet werd betrapt. De FIDE zou uitspraak doen over de vervolgprocedure, maar dat is nog niet gebeurd.

5 6. Statuten De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd. De voorziter stelt voor dit punt voor deze vergadering te schrappen. 7. Jeugdleider, -commissie en -trainingen Frank Thoma showt het fraaie postertje dat is ontworpen om de Grand Prix-toernooien aan te kondigen. Verenigingen die het willen gebruiken kunnen een exemplaar meenemen. De HSB-ratng zal door de KNSB-jeugdratng worden vervangen bij de Grand Prix, zodat aansluitng bij de rest van de jeugdactviteiten ontstaat. Het schoolschaken zal worden gestmuleerd in samenwerking met de KNSB. Er is een 4-fasenplan in ontwikkeling, waarvan de 1e fase in november voltooid zal zijn. Elke fase duurt een maand of drie. Het plan behelst ten lessen onder schooltjd, met sponsoring van OGD en KNSB. Ook zal er een ouderbijdrage worden gevraagd. Uiteindelijk zal in fase 4 een schoolschaakvereniging worden opgericht met ervaren docenten. Dit alles zal de overgang van de schoolschaakvereniging naar een jeugdschaakvereniging vergemakkelijken. Eind november moet alles geregeld zijn. Een soortgelijk traject voor meisjes zal spoedig volgen. Koos Croes (Haeghe Ooievaar): Hoe worden scholen benaderd? Thoma: Scholen worden benaderd door de gemeente om mee te doen. Welke scholen dat zijn, is al bekend. Ter Veen vindt het een heel mooi initatef, maar wijst er op dat het vervolg ook belangrijk is. Zodra kinderen naar het middelbaar onderwijs gaan, stoppen ze vaak. Thoma: Groep 3, 4, 5 is het eerste aandachtspunt. Zo kan er interesse worden gewekt die blijvend is. Zodra ze naar het middelbaar onderwijs gaan moeten ze al lid zijn van een jeugdschaakvereniging met liefst minimaal stap 3. Schuyer (KNSB) merkt op dat men het wel fysiek met elkaar moet kunnen vinden. Het plan is buitengewoon ambiteus, maar kan met de hulp van Dharma Tjiam (KNSB jeugd) kan men het schoolschaak aandachtsgebied maken. Het grootste vraagstuk is om trainers te vinden. het grootste afvalpercentage ligt bij de meisjes. Peter Gaemers (SG Rijswijk): De info staat al op papier. Thoma: De KNSB spreekt op dit moment met een sponsor. Als dat rond is, kan er begonnen worden. Trainers vinden is ook nog gaande. 8. Jaarverslag Van der Marel: Het voorwoord zijn wat gedachten van de voorziter. De LeiSB heef alle jeugdsamenwerkingen afgeblazen. De voorziter antwoordt dat het voorwoord is geschreven vóór dit bekend was geworden. Gert Both (LeiSB) vindt de teneur van het jaarverslag wat negatef. Twee dagen na deze vergadering houdt de LeiSB haar algemene ledenvergadering. Alle voorstellen zijn geaccordeerd, behalve de JCC CD. De voorziter geef aan dat er nog even kortgesloten moet worden wat wel of niet precies doorgaat. Ter Veen (DCSV): Volgens Han Nicolaas (HSB) kunnen de actuele ledentallen niet op 1 juli, maar pas op 1 september worden vastgesteld i.v.m. genereren gegevens in het OLA. Leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, worden pas per 1 oktober afgevoerd. De regionale ledenadministrate is dan niet conform die van de KNSB. De Vries (HSB) antwoordt dat dit kan inhouden dat er een klein verschil is tussen 1 juli en 1 september. Dat staat los van het KNSBlidmaatschap. Han Nicolaas heef iets recentere gegevens verstrekt. Spierings (SHTV) heef een vraag over de balans. Het bedrag aan nog te ontvangen bedragen is nogal fors. Wat is daar de oorzaak van en welke actes worden ondernomen? De Vries (HSB) antwoordt dat het lastg was om alles binnen te halen; de penningmeesters van de verenigingen waren ook niet altjd vlot. De balans is de situate op 30 juni en er is inmiddels het nodige ontvangen. De rest zou

6 alsnog binnen moeten komen. Nienhuis (HSB) merkt op dat dit het 1e seizoen was waarin het jaarlidmaatschap van kracht is geweest. Verenigingen zijn niet altjd opletend geweest met leden opzeggen voor 1 oktober. Hij vermoedt dat daar de oorzaak ligt. Bij begroten gaat het om transacte. Uitgestuurde contributenota s zijn taakstellend. Hij geef aan wat binnen had moeten komen. De overgang van een halfaarlidmaatschap naar een jaarlidmaatschap is een voordeel voor de KNSB. De resultaatrekening is gemaakt op basis van transacte. Alleen voor de contribute geldt wat binnen is gekomen en had moeten binnen komen. De Vries (HSB) verduidelijkt: Op papier hebben we het geld, maar nog niet in het echt. Van Dijk (Lierse): Hoeveel is er al ontvangen? Nienhuis (HSB): In de zomervakante komt veel alsnog binnen. Er zijn nooit dubieuze debiteuren afgeschreven. Het komt altjd goed, alleen dan na sluitng van het boekjaar. W. Duijvesteijn (WSC) is van mening dat sommige toelichtngen overbodig zijn, omdat ze niets toelichten. De Vries (HSB) zegt toe die opdracht mee te geven aan de nieuwe penningmeester, als die er eenmaal is. Duijvesteijn merkt op dat we het deze keer maar moeten laten staan. pt. 63 W. Duijvesteijn (WSC) is het opgevallen dat de kosten voor wedstrijden een wel erg groot verlies aan lijken te geven als men naar de toelichtng op de uitgaven (niet binnengekomen) kijkt. Nienhuis: Er zat een fout in de begrotng. Bergers (Scheve Toren) is de afname van de bestuurskosten opgevallen. De Vries (HSB) licht toe dat er meer vergaderingen bij de mensen thuis zijn gehouden. Nienhuis (HSB) merkt op dat in het seizoen de kosten relatef hoog waren als gevolg van reiskosten. Die worden niet precies begroot. Ruurd Kunnen was zeer actef, ook naar de Bondsraad toe en maakte daardoor meer kosten. De Vries (HSB) waarschuwt dat men komend jaar rekening moet houden met een nieuwe stjging wegens reiskosten van de nieuwe jeugdleider. Bij ontstentenis van leden van de kascontrolecommissie leest de voorziter het verslag voor. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. 9. Benoeming bestuur Beide voorziterskandidaten krijgen gelegenheid om een korte introducte te geven. Van der Marel (BF/Wassenaar) voert als eerste het woord, spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe jeugdleider alsmede zijn opponent en kondigt aan dat hij zich terugtrekt. De Vries (DD) geef aan niet akkoord te kunnen gaan met kandidaat Karagantchef wegens wat voorgevallen is bij DD. Milort (RSC-Belgisch Park) spreekt juist zijn vertrouwen uit in de kandidaat. Karagantchef spreekt zijn teleurstelling uit over de houding van DD. De Vries (HSB) stelt voor om de stemming doorgang te laten vinden met de keuze tussen ja of nee voor Karagantchef. Een stemcommissie wordt gevormd door Van Dijk (Lierse) en Van den Berg (Promote). Na de pauze kwam de stemcommissie met de uitslag: met 922 van de 1104 geldig uitgebrachte stemmen wordt Karagantchef als nieuwe voorziter gekozen. Nicolaas, Wagner en Wulfers blijven aan. Thoma wordt unaniem aanvaard als nieuwe jeugdleider. Naar een penningmeester wordt nog naarstg gezocht. Nienhuis (HSB): Er kan eventueel gekeken worden naar een scheiding tussen boekhouden en beleid (lees: vergaderingen). Milort (RSC-Belgisch Park) is bereid de beleidsmatge kant voor het nieuwe seizoen op zich te nemen. Nienhuis blijf vooralsnog de boekhouding doen. 10. Overige benoemingen a. Commissie van Beroep

7 Patrick de Bas (DSC, voorziter), John Tan (Promote), Jan van den Ende (Schaakmat, WSC), Han Perluka (Botwinnik), Hans Hulshof (SG Rijswijk) b. Kascontrolecommissie Jan-Kees Bartèl (DD) en Albert Kemeling (DSC) c. Geschillencommissie Ted Barendse, Frank Michielen, Peter Gaemers, Ben Spierings, Jan Pieter de Vries, Pascal van Dijk d. Werkgroep 100-jarig bestaan HSB Eric van der Marel; er is een oproep voor meer leden e. Afvaardiging Bondsraad Dimitri Karagantchef, Ard Dekker, Louis Wulfers (res.), Arno Wiersma (res.) 11. Mededelingen m.b.t. samenstelling commissies en functonarissen a. Vertrouwenscommissie Pascal van Dijk, Johan Voorberg, Dimitri Karagantchef(voorz. HSB) b. Jeugdcommissie Frank Thoma (De Pionnetjes), Pascal van Dijk (Lierse), Eric van der Marel (BF/Wassenaar), Timo Botema (BF/Wassenaar), Louis Wulfers (Haeghe Ooievaar) c. Ledenadministrateur Dirk Brinkman d. Kalendercoördinator Gera de Jong e. Archivaris Bob Barbier (digitaal), Eric van der Marel (papier) f. Materiaalcommissaris Jan Nienhuis is bereid de functe nog een jaar te doen, maar we moeten met elkaar gaan nadenken over een opslaglocate. g. Werkgroep communicate Johan Voorberg (WSC), Corniel Nobel (DSC), Paul Koppens (DD, Haeghe Ooievaar), Paul Koks (DD) 12. Compette De compettegids is uitgereikt. Wulfers (HSB) geef aan dat men altjd op de website terecht kan voor de nieuwste versie. Bij wijzigingen in wedstrijden krijgen de wedstrijdsecretarissen een mail. Nieuwe versies van de gids bevaten verder adreswijzigingen. De compettegegevens voor het nieuwe seizoen worden op de site bijgewerkt. Er is een grote wijziging in de bekercompette. Die is ook apart rondgestuurd. Eén club was per ongeluk niet in de indeling opgenomen. De indeling van klasse 3B is gewijzigd door terugtrekking van een team. Als er nu nog teams uitvallen wordt er niet meer aan het programma gesleuteld. N.a.v. het nieuwe FIDE-reglement is er een kleine wijziging in artkel 22, zoals in de

8 voorjaarvergadering al afgesproken. Overigens vindt er geen verscherping plaats zoals wel in het FIDE-reglement is toegepast. De competteleider herinnert de leden die dit nog niet gedaan hebben er aan dat het formulier met teamopstellingen voor 1 oktober door hem ontvangen moet zijn. Spierings (SHTV) heef een vraag over artkel 9, invallen. Om HSB-teams niet te benadelen mag er drie keer worden ingevallen in de KNSB-compette. Betekent dat dat de eerste wedstrijd (vóór aanvang van de HSB-compette) niet noodzakelijkerwijs als derde telt? Wulfers zal dat uitzoeken. De Vries (DD) vraagt of het niet beter is om af te zien van hardcopy compettegids, ook met oog op wijzigingen. De Vries (HSB) antwoordt dat de vraag naar een papieren versie er nog steeds is, maar dat zal wellicht metertjd gaan veranderen. Bergers (Scheve Toren): Jeugdleden ziten soms met koptelefoon op. Hoe zit dat reglementair gezien? Wulfers antwoordt dat als er niets aan zit, er geen probleem is. Als er iets aan zit, valt het onder elektronische middelen en dat mag niet. Bergers (Scheve Toren): Het Fischer-tempo is een paar jaar geleden ingevoerd. In hoeverre is daar discussie over? En is er overeenstemming met LeiSB en RSB? Both (LeiSB) meldt dat het tempo in Leiden vorig jaar in de promoteklasse is ingevoerd en wellicht dit jaar in de andere klassen ook. De RSB heef het ook deels ingevoerd. Bergers merkt op dat het met hamerslag is ingevoerd. De Vries (HSB) antwoordt dat indertjd bij meerderheid is besloten. Wiersma (DSC) vult aan dat een evaluate is gehouden n.a.v. ervaringen in de hoogste klassen. Ter Veen (DCSV) merkt op dat in het bekerreglement de datum van dat reglement niet overeen komt met de werkelijk dag van wijziging. Wulfers legt uit dat de datum niet is aangepast, maar het reglement is wel conform de aangenomen wijzigingen van 19 februari Ter Veen (DCSV) merkt voorts op dat de bedenktjd niet klopt. De Vries (HSB) antwoordt dat er naar gekeken zal worden. Hoogland (Schaakhuis) vraagt of, in het geval dat een speler niet-reglementair is opgesteld, men voortaan kan worden verwitgd vóór de volgende wedstrijd? Wulfers: De onregelmatgheid waar op gedoeld wordt was niet gebleken aan de hand van de ledenlijst, maar werd pas bekend nadat de ratngcommissaris van de KNSB aan de bel trok. Hij gaat nu eerste opgave controleren. 13. Actviteiten en communicate Het algemeen persoonlijk kampioenschap telt 55 aanmeldingen en met nog een paar dagen te gaan kunnen er nog een paar bijkomen of afvallen. Het persoonlijk kampioenschap senioren/veteranen zal weer van start gaan in februari. Het rapidkampioenschap individueel maakt dit jaar gelukkig weer deel uit van het Botwinniktoernooi en wordt op 20 september gehouden. Het snelschaken individueel is als gebruikelijk onderdeel van het Promotetoernooi om de Breugembokaal en wordt gehouden op 18 oktober. Het dameskampioenschap staat gepland op 31 januari 2015 Het snelschaken voor teams zal in het vroege voorjaar worden gehouden. Milort (RSC-Belgisch Park) wil weten waarom het persoonlijk kampioenschap geen zeven ronden telt. Wagner (HSB) antwoordt dat op verzoek van de deelnemers een aantal jaar terug het aantal ronden is opgeschroefd naar negen, maar als men massaal zou vragen weer terug te gaan naar zeven, dit zonder meer zou worden uitgevoerd.

9 14. Kalender Er zijn geen vragen. 15. W.v.t.t.k. Er zijn geen verdere punten naar voren gebracht. 16. Rondvraag Ter Veen (DCSV) heef twee punten. Verwijst naar mail aan JP. JP: Is me ontschoten. Vergadering 19-2 was niet vermeld. Wordt alsnog toegevoegd. Voorts trof hij bij een speurtocht op de website statuten aan van 2011, terwijl er toch wijzigingen waren aangenomen. De Vries (HSB) antwoordt dat de wijzigingen nog langs de notaris moeten, maar er nog afgewacht wordt wat de consequentes zijn m.b.t. het tuchtrecht. Gezien de kosten sparen we wijzigingen op. De oude statuten zijn daarom nog van kracht. Barendse (DSC) maakt van de gelegenheid gebruik om het OGD-rapidtoernooi (drie dagen later) onder de aandacht te brengen. Bergers (Scheve Toren) wil weten wanneer de notulen beschikbaar komen. Nienhuis antwoordt dat ze zo snel mogelijk rondgestuurd zullen worden aan de verenigingen, zodat er op geschoten kan worden als de vergadering nog redelijk vers in het geheugen ligt. W. Duijvesteijn (WSC) brengt in herinnering dat vorig seizoen werd gemeld dat een aantal schaakspellen beschikbaar zou zijn om op scholen te gebruiken. Schaakmat heef om 25 spellen gevraagd. De Vries (HSB) biedt excuses aan voor de vertraging. Het zal zo snel mogelijk worden geregeld. Duijvesteijn wil verder graag weten wat er gebeurd is met de bijdrage voor nieuwe leden. Nienhuis (HSB) antwoordt dat de intente was om die te schrappen omdat er niet echt behoefe aan was gebleken. Verenigingen dienden dan een inspanning tot ledenwerving te doen. De instroom is niet van fnanciën afankelijk gebleken. Ledenwerving is in het belang van alle verenigingen en de KNSB. Heufe Kantelaar (Raadsheer-Corbulo) vraagt of de stukken niet alleen naar de secretarissen gestuurd kunnen worden. Kan het ook naar voorziter en penningmeester? De Vries (HSB) antwoordt dat voorziters en secretarissen ze, als het goed is, hebben ontvangen. Aan een penningmeester sturen is ongebruikelijker. 17. Sluitng Met de mededeling dat de datum voor de volgende vergadering zal worden rondg d sluit de afgetreden voorziter de vergadering om uur.

10 Aan: de Algemene Ledenvergadering van de HSB van 6 mei Bijlage B Betref: Begrotng Haagse Schaakbond seizoen Inleiding Hierbij leggen wij u de begrotng voor het komende seizoen ( ) ter vaststelling voor. Belangrijk aspect daarbij zijn de regels voor het lidmaatschap van de KNSB en de wijze en de peildata waarop de KNSB de ledenaantallen vaststelt die de basis vormen voor de contribute die de KNSB aan de verenigingen berekent. Dat zogeheten contributesysteem bepaalt mede het contributevoorstel voor de leden van de verenigingen. De HSB-contribute wordt niet verhoogd, behoudens het doorvoeren van de ook aan de verenigingen doorberekende - 1% infatecorrecte. De begrotng is voor het overige gebaseerd op ongewijzigd beleid. De boetebedragen worden niet verhoogd. Lidmaatschap KNSB Met ingang van 1 september 2013 heef de KNSB voor haar leden een jaarlidmaatschap ingevoerd in plaats van een halfaar-lidmaatschap. Daarnaast is het contributesysteem aangepast. Deze aanpassing houdt in dat de contributenota s niet meer zijn gebaseerd op het ledental op 1 oktober en 1 april (twee peildata per jaar), maar op 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli (vier peildata per jaar). De verwachtng van de KNSB was dat door deze systeemwijzigingen de KNSBcontributeopbrengst omhoog zou gaan (ook voor de bonden) vanwege een stjging van het gemiddelde aantal leden op de vier genoemde peildata. Die stjging heef zich bij de HSB inderdaad voorgedaan. Het gemiddelde ledental van de HSB op de vier peildata die voor de HSB relevant zijn, te weten 1 juli 2013, 1 oktober 2013, 1 januari 2014 en 1 april 2014, is wat hoger komen te liggen dan in het seizoen , te weten ongeveer 20 senioren en 40 junioren. Daardoor is de neto HSBcontributeopbrengst ongeveer 400 omhoog gegaan. Het is wel van belang hierbij aan te tekenen dat de seizoenschommelingen en de veranderingen van jaar tot jaar van dezelfde orde van groote zijn. Zoals verderop zal blijken zijn de neto HSB-contribute-inkomsten redelijk begroot. 1. Contributevoorstel Het bestuur van de HSB realiseert zich dat de verenigingen rekening moeten houden met jaarlijkse kostenstjgingen en soms afnemende ledentallen. Toch achte de AV het al voor het seizoen noodzakelijk een einde te maken aan de begrotngstekorten van de afgelopen jaren. Die waren ontstaan door de neto HSB-contribute niet te verhogen en zelfs door tot twee keer toe de KNSB-contributestjging (voor een deel) voor rekening van de HSB te laten komen. In dit licht stelt het bestuur nu voor de HSB-contribute ook te corrigeren voor de infatecorrecte (1%), evenals de KNSB dat heef besloten voor de KNSB-contribute. Ook wordt voorgesteld het uitgangspunt van de laatste jaren te handhaven dat de neto HSB-contribute voor senioren en junioren gelijk wordt gehouden. De HSB-contribute alsmede de afdracht aan de KNSB, exclusief de bijdrage van 0,60 aan het Max Euwe Centrum, kan dan als volgt worden weergegeven: HSB-contribute Verhoging Afdracht KNSB Neto HSBcontribute HSB-contribute 2014/ / / / / /16 Seniorleden 47,64 48,12 0,48 40,92 41,12 6,72 7,00 Junioren 27,20 27,56 0,36 20,48 20,56 6,72 7,00

11 Dit voorstel resulteert in de volgende contributeverdeling, over de kwartalen, inclusief de bijdrage aan het Max Euwe Centrum van 0,60 per lid: III 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 Totaal Seniorleden 12,18 12,18 12,18 12,18 48,72 Junioren 7,04 7,04 7,04 7,04 28,16 Voorstel 1: Het bestuur stelt voor in te stemmen met dit contributevoorstel. 2. HSB Boete bedragen De volgende boetebedragen hebben betrekking op de HSB-compette. De voorgestelde bedragen zijn gelijk aan de bedragen, gehanteerd in het seizoen A Het niet tjdig toezenden van het aanmeldingsformulier 25,00 B Het niet tjdig toezenden van de teamopgaven 25,00 C Het niet tjdig toezenden van het wedstrijdformulier 10,00 D Het niet opkomen bij een vastgestelde wedstrijd 25,00 E Het terugtrekken van een team na aanmelding of tjdens de compette 25,00 F Het weigeren een vastgestelde wedstrijd te spelen 25,00 G Het niet spelen van een speler in een team waarvoor hij/zij is opgegeven 25,00 H Niet tjdig retourneren wisselbeker 10,00 I Niet tjdig inleveren formulier voor verenigingen (met de gegevens van het bestuur) 25,00 J De kosten van een beroep bij de Commissie van Beroep 25,00 K Verzoek indienen bij geschillencommissie 25,00 (De kosten van J en K kunnen geheel of gedeeltelijk worden geresttueerd.) Voorstel 2: Het bestuur stelt u voor in te stemmen met het gelijk houden van de boetebedragen. Begrotng De AV heef besloten vanaf het seizoen weer uit te gaan van sluitende begrotngen. Zoals bekend verondersteld, wordt een begrotng bepaald door beïnvloedbare factoren (zoals eigen bijdragen, inschrijfgelden en geldprijzen) en niet-beïnvloedbare factoren, zoals deelnemers, ledentallen en (gedeeltelijk) zaalhuren. De omvang van een begrotng heef daarom maar in beperkte mate een taakstellend karakter en betref meer een raming van de inkomsten en uitgaven. De voorgestelde begrotng is voor sommige rubrieken slechts vergelijkbaar met de begrotng van het lopende seizoen, omdat het voor een vergelijking met een geschate realisate van het lopende seizoen nog te vroeg is. De uitgaven voor wedstrijden kwamen op een hoger niveau te liggen door verhoging van de zaalhuur (van zorgcentrum De Mantel). Daarom zijn de eigen bijdragen verhoogd. De inkomsten HSB en afdrachten KNSB worden nader toegelicht in Bijlage 1 achterin. Uit onderstaande tabel blijkt dat de eerste twee kostenposten rechtstreekse verplichte afdrachten zijn aan de KNSB. Deze twee posten vormen met de hoofdmoot van de totale begrotng. De overige kostenposten (6 t/m 16) zijn voor HSB-actviteiten en de HSB-organisate. Daarbij gaat het in

12 totaal om een bedrag van ongeveer Daaruit worden de HSB-compettes en HSB-wedstrijden gefnancierd, de verschillende jeugdtoernooien, de communicate en PR en de organisate en bestuurskosten. Het beschikbare budget is vergelijkbaar met het neto-hsb budget van het lopende seizoen. Voor de twee seizoen daarvoor ( en ) was dit budget meer dan lager, omdat voor die seizoenen gekozen is een deel van de verhogingen van de KNSB-contribute voor rekening van de HSB te brengen. Het argument daarvoor was dat het vermogen van de HSB nog boven de uitkwam. BEGROTING , vergeleken met en Realisate Begrotng Realisate Begrotng defnitef vastgesteld geschat voorgesteld INKOMSTEN 2013 / / / / Contribute HSB, incl. bijdrage MEC waarvan beschikbaar voor de HSB Vergoeding ledenadministrate Rente TOTAAL VAN DE INKOMSTEN UITGAVEN Af te dragen aan de KNSB 4 Contributeafdracht KNSB Bijdrage MEC via KNSB Totaal af te dragen Uit te geven door de HSB 6 Compette Wedstrijden Materiaal Ledenvergaderingen Bestuurskosten Communicate en PR Kadervorming en projecten Jeugdschaak NK Huton-toernooi Onvoorzien en diversen TOTAAL VAN DE UITGAVEN RESULTAAT Voorstel 3: Het bestuur stelt u voor in te stemmen met de begrotng. Artkelsgewijze toelichtng Artkel 1

13 De hoogte van de HSB-contribute is de optelsom van de verplichte afdracht aan de KNSB, - de contribute KNSB maal het aantal leden -, de neto HSB-contribute en de bijdrage van 0,60 aan het Max Euwe Centrum. Voor het overige wordt verwezen naar het bovenstaande contributevoorstel. Artkel 2 De vergoeding betref de kortng op de contributenota s van de KNSB wegens deelname aan de elektronische uitwisseling van de aantallen leden per vereniging. Het gaat om de inning en de afdracht van de KNSB-contribute per vereniging die de regionale bond voor de KNSB uitvoert. De KNSB is voornemens deze kortng te laten vervallen. Artkel 3 De HSB heef een zakelijke (kwartaal)spaarrekening met een basisrente van 0,40% en een bonusrente over het laagste saldo in een kwartaal van 0,25%. Artkel 4 De KNSB-contribute is met de infatecorrecte, 1%, gecorrigeerd. Artkel 5 De bijdrage per lid aan het Max Euwe Centrum is 0,15 per kwartaal en wordt door de KNSB geïnd. Artkel 6 Onder de uitgaven voor de compette vallen het drukken van de compettegids, de zaalhuur voor de slotrondes en de prijzen. Artkel 7 Onder de uitgaven voor de wedstrijden vallen de zaalhuur en de prijzen en wat kleinere uitgaven voor de organisate, zoals consumptes. Artkel 8 Jaarlijks is er 600 gereserveerd voor schaakmateriaal. Als er minder wordt uitgegeven, wordt het verschil op de balans gereserveerd. Als er meer wordt uitgegeven, wordt dat afgeboekt van de aanwezige reserve en zo nodig van het exploitateresultaat. Artkel 9 Voor de Algemene ledenvergaderingen worden uitgaven gedaan voor zaalhuur en consumptes. Artkel 10 Reiskosten en consumptes en een beetje zaalhuur maken deel uit van de bestuurskosten. Artkel 11 Het abonnement voor de website is bepalend voor deze kostenrubriek. Artkel 12 De rubriek Kadervorming en projecten was destjds in gebruik voor zaalhuur i.v.m. kadercursussen. Later is de rubriek ook benut voor eenmalige projecten in het kader van beleidsplannen, voor trainingen en enkele subsidieregelingen voor individuele leden van de verenigingen. Van de bijdrageregeling voor kadercursussen wordt een bescheiden gebruik gemaakt. Aan de instapregeling voor nieuwe leden is geen behoefe gebleken. Artkel 13 Onder de uitgavenrubriek Jeugdschaak vallen de zaalhuur, de prijzen en de organisate van de verschillende jeugdtoernooien en de deelname aan het jaarlijkse Huton-toernooi. Deze uitgaven

14 worden gedeeltelijk bestreden met eigen bijdragen. De HSB-jeugdtraining wordt kostendekkend georganiseerd. De neto-opbrengst van de examens en diploma s in het kader van de stappenmethode is ook in deze rubriek onder gebracht. Artkel 14 De HSB organiseert al vele jaren het natonaal kampioenschap t/m 12 jaar, draagt daaraan jaarlijks 450 bij en beheert de reserve voor dit kampioenschap. Deze reserve wordt op de balans van de HSB verantwoord. Artkel 15 Eén keer in de negen jaar is de HSB aan de beurt om het Huton-toernooi te organiseren. Jaarlijks wordt daarvoor 200 gereserveerd. Artkel 16 Dit artkel spreekt voor zich zelf. Namens het bestuur, Jan Nienhuis, fnancieel administrateur, Gerard Milort, penningmeester. Den Haag / Voorburg, april 2015.

15 BIJLAGE 1 TOELICHTING CONTRIBUTIEOPBRENGSTEN HSB EN AFDRACHTEN KNSB exclusief bijdrage voor het Max Euwecentrum (MEC) van 0,60 per lid. begroot realisate begroot besloten begroot begroot realisate begroot 14/15 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 14/15 15/16 Contributes HSB: aantal aantal aantal Senioren ,64 48, Junioren ,20 27, Totaal contributes HSB: begroot realisate begroot besloten begroot begroot realisate begroot 14/15 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 14/15 15/16 Afdracht KNSB aantal aantal aantal Senioren ,92 41, Junioren ,48 20, Totaal afdracht KNSB: Neto contribute-inkomsten HSB Senioren ,72 7, Junioren ,72 7, Totaal VASTGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014 EN VOORLOPIGE BALANS PER 30 JUNI 2015 vastgesteld geraamd vastgesteld geraamd Nog te ontvangen Vermogen Contributes KNSB Overig Reserves Materiaal Voorraden NK Examens/diploma's Huton-toernooi Schaakmateriaal PM PM ZH-kampioenschap en klokken Reserves totaal Geldmiddelen Nog te betalen

16 Aan de algemene ledenvergadering van de HSB Bijlage C Betref ondersteuning Stchtng Schaakhuis En Passant Datum bespreking AV 6 mei 2015 De Stchtng Schaakhuis En Passant bestaat al meer dan twintg jaar en zij zorgt voor het enige echte schaakcafé in de regio Den Haag (aan de Looijerstraat 1 in Den Haag) en in het werkingsgebied van de HSB. Doordat het Schaakhuis En Passant met ingang van augustus 2014 van de gemeente Den Haag niet langer alcoholhoudende dranken mocht verkopen wordt het schaakcafé bedreigd met sluitng. Zonder de bar omzet kan de Stchtng zichzelf niet draaiende houden. In overleg met de bewonersorganisate Oude Centrum en de gemeente Den Haag, die beiden het Schaakhuis En Passant graag zien blijven bestaan op hun locate, is een verbouwingsplan opgesteld om te kunnen voldoen aan de eisen en voorwaarden van het bestemmingsplan en de Horecawet. Zodra het pand aan deze voorwaarden voldoet is de gemeente bereid een onthefng te verlenen waardoor er een Horeca vergunning categorie 2 kan worden afgegeven. Daarmee kan het schaakcafé weer gewoon tot twee uur open blijven en via de bar omzet een dekkende exploitate behouden. Daarmee zou het voortbestaan van het schaakcafé zijn gewaarborgd. De Stchtng heef zelf onvoldoende reserves om in de kosten van de verbouwing te voorzien. Daarom wordt er een aantal Fondsen aangeschreven met het verzoek om een subsidiebijdrage om de kosten te dekken. De kans op succes hierbij wordt redelijk geacht. Naast de verbouwingskosten zijn er ook (her) inrichtngskosten voordat het schaakcafé weer open kan gaan. De Bewonersorganisate heef haar medewerking en een bijdrage toegezegd. De Stchtng vraagt ook aan de Haagse Schaakbond (HSB) om een bijdrage in de kosten. Het bestuur van de HSB stelt voor om de Stchtng een digitaal schaakbord met computer cadeau te doen bij de (her) opening van het gebouw, nadat de verbouwing heef plaatsgevonden en indien de horecavergunning is afgegeven. Hiermee kunnen schakers on line hun partjen (na) spelen en analyseren met een computerprogramma. Tevens kan er dan bij wedstrijden een partj live op internet uitgezonden en gevolgd worden door schakers. Dit ziet de HSB als een nutge bijdrage ter bevordering van het schaakleven in de Haagse regio, passend in de doelstellingen van de HSB. Afgelopen maanden heef het schaakcafé zo n bord in bruikleen gehad en dat is goed bevallen. Het schaakcafé zou graag zo n bord met voorziening in eigen beheer en eigendom willen hebben. Het bestuur van de HSB vraagt de AV daarom akkoord te gaan met het aanbieden van zo n bord aan het schaakcafé. De kosten hiervan worden geraamd rond de 400, - all in. Overigens is het bestuur bevoegd om over uitgaven tot 500 zelf te beslissen en hoef zij zich dan pas achteraf te verantwoorden aan de AV. Er van uitgaande dat er geen zwaarwegende bezwaren zullen zijn is het bestuur dat ook van plan te doen. Het voorstel AV wordt volledigheidshalve aan de AV voorgelegd. Voorstel: Instemmen met het aanbieden van een digitaal live bord aan de Stchtng Schaakhuis En Passant ten behoeve van het schaakcafé.

17 Voorstel voor combiteams in de compette. Bijlage D De bedoeling van combinateteams is om spelers die overblijven omdat er niet genoeg spelers voor een regulier team zijn, toch te kunnen laten meedoen aan de HSB compette zonder dat zij ook bij een andere vereniging lid moeten worden. O.a. in de Roterdamse Schaakbond wordt hier al mee gewerkt. Deze combinateteams noemen we verder combiteams. Het uitgangspunt is dat de combiteams worden gevormd uit de spelers die overblijven nadat de reguliere teams van de vereniging samengesteld zijn. Het moet dus voor beide verenigingen als het laagste team beschouwd kunnen worden. Het team wordt voor een seizoen samengesteld maar de samenwerking kan natuurlijk het jaar daarna voortgezet worden. Het team kan alleen in de 4 e klasse spelen om complicates met andere teams van beide verenigingen te voorkomen. Bijv. een regulier team degradeert en het combiteam zou promoveren. Dan wordt het heel ingewikkeld. Daarom stellen wij de volgende regels voor: Twee verenigingen kunnen samen een combiteam inschrijven voor de 4 e klasse van de compette. Een vereniging mag maar met één combiteam in de compette meedoen. De spelers van de ene vereniging hoeven geen lid te worden van de andere vereniging. Bij een compettewedstrijd van het team moet er minstens één speler van elke vereniging meedoen. Het combiteam geldt voor elk van de twee verenigingen als laagste team. De spelers mogen in elk regulier team van hun eigen vereniging invallen. Daarbij gelden de standaard invallersregels. Een combiteam kan alleen in de 4 e klasse spelen. Het kan niet promoveren. De naam bestaat uit de combinate van de namen van de twee verenigingen. Bij de inschrijving wordt de speelavond en speellocate van het team opgegeven. Als de AV belangstelling toont en akkoord gaat met deze regeling kan er in de volgende compette al mee gewerkt worden. In de AV van september kunnen dan de benodigde reglementswijzigingen vastgesteld worden.

18 Bijlage E Op 26 april j.l. ontving het HSB-bestuur het onderstaande voorstel voor aanpassing van speeltempi bij kampioenschappen en bekercompette met betrekking tot partjen met korte bedenktjd. Namens indiener Derk Dekker (Novelty Destroyers) leggen wij dit hierbij aan u voor. Verdere toelichtng zal in de vergadering worden gegeven. 1. Increment bij alle ofciële HSB-kampioenschappen Alle ofciële kampioenschappen van de HSB (die de naam "HSB-kampioenschap" dragen) moeten met een speeltempo met increment worden gespeeld. Concreet houdt dit dan in: - voor klassiek tempo: minimaal 10 seconden increment (eventueel alleen na de laatste tjdscontrole na een bepaald aantal zeten, indien van toepassing); - voor rapid: minimaal 5 seconden increment; - voor blitz: minimaal 2 seconden increment; - voor lightning: minimaal 1 seconde increment. Toelichtng Dit is helemaal geen ingrijpende verandering en het gaat mee met de trend die al lang geleden is ingezet, bij de HSB, KNSB en wereldwijd. Bij het PK en PK veteranen wordt al gespeeld met 10 seconden increment. De "Haagse rapidcyclus" is geen ofcieel HSB rapidkampioenschap (toch?), dus de 4 organiserende verenigingen kunnen nog steeds doen wat ze willen (al zou ik bijvoorbeeld 15 minuten + 5 seconden increment i.p.v. het nu gebruikte 20 min. p.p.p.p. persoonlijk zeer toejuichen, maar dat terzijde.) Verder zou er alleen bij de snelschaakkampioenschappen van de HSB (individueel en voor teams) met minimaal 2 seconden increment moeten worden gespeeld, in plaats van 5 min. p.p.p.p., zoals nu nog steeds gebruikelijk. Waarom het wenselijk is om dit in te voeren? Ik verwijs naar "Opa vertelt" en Nigel Short: "Of course there is increment! There is no chess without increment!" 2. Wijziging van het HSB-bekerreglement Als het bij een HSB-bekerwedstrijd 2-2 wordt en er wordt gevluggerd met verwisselde kleuren, wordt er gespeeld met 3 minuten per persoon per partj + 5 seconden increment. Toelichtng Op deze manier hoef je niet ineens om te schakelen van spelvorm (immers, de lange partj wordt tegenwoordig ook met increment gespeeld.) Het blijf gewoon hetzelfde schaak: het gaat altjd nog om de stelling op het bord (sommigen zouden zeggen: het blijf écht schaken), al zal je sneller moeten spelen en de klok meer in de gaten moeten houden. Waarom nu juist precies 3 minuten + 5 seconden increment? Simpel: omdat dit tempo ook bij de KNSB-beker wordt toegepast als er gevluggerd moet worden. Waarom zou je hiervan afwijken als je dit ook kan harmoniseren?

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie