Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september Pijnacker, 7 september Beste Schaakcollega s,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,"

Transcriptie

1 Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel Mob Aan: De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de KNSB bondsraadleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, het bestuur van de LeisB en RSB en overige relaties. Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012 Pijnacker, 7 september 2012 Beste Schaakcollega s, Namens het HSB-bestuur nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de HSB op woensdag 19 september De vergadering vangt aan om 19:30 en zal plaatsvinden in de Olympus te Zoetermeer. Een korte routebeschrijving is toegevoegd. Graag zien wij u allen verschijnen op de 19e, maar mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verneem ik dit graag voor aanvang van de vergadering. Om de vergadering soepel en zonder onnodig oponthoud te laten verlopen, ontvang ik graag schriftelijk, tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering, zaken die u wilt behandelen. Hieronder vallen: Op of aanmerkingen op het Jaarverslag, de notulen en/of de agenda. Als u extra punten in de agenda wilt zien dan verzoeken wij u dit van te voren schriftelijk aan te kondigen. Ook indien u bepaalde stukken onduidelijk vind of om andere redenen opheldering wilt, kunt u altijd mailen of bellen voor additionele uitleg. Met vriendelijk groet, Jan-Pieter de Vries Secretaris Haagse Schaakbond Annexen: - Routebeschrijving - Agenda

2 Routebeschrijving De Olympus Vergaderlocatie De Olympus Voorweg 107a 2716 NH Zoetermeer Plattegrond Groene pijl = Olympus P = (gratis) Parkeerplek = OV Halte Openbaar vervoer Randstadrail 3, halte Voorweg Hoog Met de auto Er is gratis parkeer gelegenheid vlak bij de vergaderlocatie. 2

3 Agenda Algemene Vergadering van de HSB op 19 September Opening 2. Ingekomen post en mededelingen 3. Mededelingen KNSB 4. Notulen AV 2 mei Jaarverslag Kascontrole commissie 6. Benoeming bestuur 7. Benoeming Commissie van Beroep 8. Benoeming kascontrolecommissie 9. Benoeming afvaardiging Bondsraad 10. Mededeling samenstelling Jeugdcommissie 11. Mededeling ledenadministrateur 12. Mededeling kalendercoördinator 13. Mededeling archivaris 14. Mededeling materiaalcommissaris 15. Formulier voor verenigingen en wijziging Huishoudelijk Reglement 16. Competitie Jeugdcommissie 18. Overige activiteiten (PK s) 19. Kalender W.v.t.t.k. 21. Rondvraag 22. Sluiting 3

4 Ad 4. De notulen zijn te vinden in Bijlage A. Ad 5. Het Jaarverslag is in een separaat document bijgevoegd. Ad 6. De bestuursleden Kunnen (voorzitter, Promotie), Nienhuis (penningmeester, Voorburg), van der Marel (jeugdleider, BF/Wassenaar), Wagner (activiteiten en communicatie, SHTV), Wulffers (competitieleider, Haeghe Ooievaar) stellen zich herkiesbaar. De heer de Vries (secretaris, DSC) heeft aangegeven te stoppen als secretaris. Er wordt nog gezocht naar een opvolger. De heer de Vries stelt zich wel kiesbaar als algemeen lid van bestuur. Tot acht dagen voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid om tegenkandidaten naar voren te brengen. Ad 7. De Commissie van Beroep bestond in het seizoen uit de heren de Bas (voorzitter, DSC), Tan (Promotie), Perluka (Botwinnik), van den Ende (Schaakmat, WSC), Hulshof (Rijswijk). Zij stellen zich allen herkiesbaar Ad 9. In het seizoen bestond de HSB-afvaardiging in de KNSB Bondsraad uit de heren Kunnen (Promotie, HSB bestuur), de Vries (DSC, HSB bestuur), Nienhuis (reserve lid, Voorburg), Barbier (reservelid, Haeghe Ooievaar). Allen stellen zich herkiesbaar. Ad 10 t/m 14. Mededeling hierover volgt tijdens de vergadering. De kascontrolecommissie bestond in het seizoen uit de heren Frank Michielen (Botwinnik), Gerard Milort (RSC-Belgisch Park). jaar 2e keer 1e keer reserve 2012 Botwinnik RSC - Belgisch Park DD 2013 RSC - Belgisch Park DD DSC 2014 DD DSC Haagse Schaakvereniging 2015 DSC Haagse Schaakvereniging Lierse Schaakvereniging Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid PR. Ad 15. Het formulier voor verenigingen is te vinden in Bijlage B. Ad 15. Het huishoudelijk reglement is te vinden in Bijlage C. 4

5 Bijlage A. Notulen algemene vergadering Haagse Schaakbond van 2 mei 2012, te Voorburg. Aanwezigen Bestuur: R. Kunnen (voorzitter), J.-P. de Vries (secretaris), L. Wulffers (competitieleider), E. van der Marel (jeugdleider), A. Wagner (activiteiten en communicatie) Verenigingen: Bobby Fisher-Wassenaar, Botwinnik, Corbulo, DCSV, DD, DSC, Haeghe Ooievaar, HSV, Lierse, Pomar, Prometheus, Promotie, RHC-Arena, Schaakmat, Scheve Toren, SHTV, Voorburg, WSC Overigen: E. Schuyer (voorzitter KNSB) Afwezigen Bestuur: J. Nienhuis (Penningmeester) Verenigingen: Paris, RSC-Belgisch Park, Rijswijk, Schaakhuis, SIO, Pionnetjes Overigen: T. Vissers (erelid) 1. Opening De voorzitter opent om 19:40 de vergadering. 2. Mededelingen De voorzitter deelt mee dat de heer Nienhuis (penningmeester) niet aanwezig is. De secretaris zal namens hem het woord voeren bij agendapunt 12. De secretaris deelt mee dat op pagina 28 van de stukken een foutje staat in de voorlopige balans. Bij reserves totaal van 30 juni 2011 staat de waarde Dit moet zijn De voorzitter geeft aan dat de functie van secretaris aanstaande najaarsvergadering vacant wordt. Hij verzoekt de aanwezige verenigingen te zoeken naar een opvolger. Tot slot meldt de voorzitter dat het Huttontoernooi dit jaar door de HSB georganiseerd zal worden op 27 oktober. Het gemeentehuis van Den Haag wordt als locatie genoemd en DD zal hiernaar informeren. De heer Schuyer licht de vergadering in over de laatste ontwikkelingen in de KNSB. De KNSB is vooral aanwezig om te luisteren en de mening van de verenigingen over de dienstverlening van de KNSB richting de regio s en de verenigingen te horen. De KNSB streeft er namelijk naar te handelen in de geest die heerst in de schaakwereld zelf. Hij roept op om ideeën en suggesties te melden, zodat deze serieus bekeken zullen worden en indien mogelijk en wenselijk, verder worden uitgewerkt. Daarnaast geeft hij aan dat in de bondsraad zaken weliswaar goed besproken worden, maar hij heeft het idee dat deze niet altijd goed doorgespeeld worden naar de verenigingen. De KNSB leeft in moeilijke tijden vanwege teruglopende sponsorinkomsten. Het budget van de KNSB staat hierdoor zwaar onder druk. Het NOC*NSF voert namelijk een beleid gericht op het behalen van Olympische medailles. Bij het vaststellen van subsidies is daarnaast ook de topsport op europees en wereldniveau een punt van aandacht. Het schaken doet aan de laatste twee categorieën weliswaar mee, maar bezit niet over een schaker binnen de top 10, hetgeen de eis is om in aanmerking te komen voor meer subsidie. 5

6 Het begrotingstekort dat de KNSB boven het hoofd hangt bedraagt ca euro, en kan op meerdere manieren worden opgelost. Allereerst is er nog een grote groep zwarte leden (ca. 15% van het totaal aantal leden). Een werkgroep waarin ook de HSB-voorzitter zitting had, heeft zich hierover gebogen. Door deze leden wel op te geven komt er meer contributie binnen. Het is gebleken dat de invoering van recreatielidmaatschap dat meer zou voldoen aan de wensen van deze zwarte leden, maar ook aan die van veel gewone aangemelde leden, kostbaar is en alleen haalbaar bij een flinke extra contributieverhoging. Om de vermindering van de subsidie op te vangen kan de contributie verhoogd worden. De heer Schuyer stelde bij wijze van gedachte-experiment dat een verhoging van de gewone contributie met 10 euro voor volwassen leden en 5 euro voor jeugdleden de financiële problemen zou oplossen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de Bondsraad zo n voorstel met enig enthousiasme zou ontvangen. Vanuit de vergadering wordt door enkele verenigingen aangegeven dat zij bezwaar hebben tegen een extra contributieverhoging. Tot slot kan volgens de heer Schuyer op een aantal posten ook nog bezuinigd worden, of een combinatie van bovenstaande middelen worden toegepast. De voorzitter bedankt de heer Schuyer voor zijn toelichting en geeft gelegenheid om vragen te stellen. De heer Kroes (Haeghe Ooievaar) vraagt naar de juridische aanvechtbaarheid van dit beleid. De heer Schuyer antwoordt dat er in de Algemene Vergadering van NOC*NSF tegen gestemd is door onder andere de KNSB, maar dat het nieuwe beleid niet plotseling is, gezien het feit dat er al een kleine 2 jaar over gediscussieerd is. Niet alleen de nieuwe koers van NOC*NSF maar ook de komst van nieuwe leden (o.a. de hengelbond met een miljoen leden) noopt tot herziening. Dat heeft geleid tot het hierboven genoemde nieuwe beleid, en is derhalve niet aanvechtbaar. De heer Spierings (SHTV) vraagt naar de verdeling van de bezuinigingen. De heer Schuyer geeft aan dat kaasschaven niet mogelijk is gezien de grootte van de bezuinigingen. In het slechtste scenario wordt rekening gehouden met forse ingrepen in het budget, zoals bijv. eens in de twee jaar het NK organiseren, of andere hierboven genoemde oplossingen. 3. Vaststellen agenda De agenda wordt aangepast met de toevoeging van de prijsuitreiking. 4. Notulen De heer van de Broek (DSC) geeft aan dat de benoeming van de leden van de bondsraad geen mededeling is maar een benoeming. Punt 18: 5 kwartier i.p.v. 7 kwartier. Daarnaast deelt het bestuurslid A&C mee dat het PK van 2010 alsnog is verwerkt in de rating. Punt 15: onbekende i.p.v. ontbrekende De notulen worden goedgekeurd. 6

7 5. Reglement Jeugdcommissie en HH reglement De voorzitter deelt mee dat het reglement jeugdcommissie ter kennisneming is toegevoegd. In het Huishoudelijk reglement is namelijk een extra toelichting betreffende de jeugdleider toegevoegd. De voorgestelde wijzigingen in het HH reglement worden ter stemming voorgelegd aan de vergadering en het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. De heer Spierings (SHTV) wijst op een inconsistentie in de reglement Jeugdcommissie, betreffende de diplomaconsul. De HSB-diplomaconsul is voor de HSB, maar werkt volgens de regels van de KNSB. De voorzitter zegt toe dat in samenspraak met de jeugdcommissie dit misverstand zal worden rechtgezet. 6. Reglement Jeugdwedstrijden Het voorgelegde reglement wordt goedgekeurd. 7. Competitiereglement Aan het begin van de competitie bleek nog een onvolledigheid in het competitiereglement te zitten. Het bestuur heeft daarom voorgesteld om in het competitiereglement de volgende artikelen als volgt te veranderen: Art 5 2.c twee groepen, genaamd tweede klasse A en B Art 14 2.b het op een na laagst geëindigde team van de promotieklasse. De voorgestelde wijziging wordt goedgekeurd. 8. Regels over schaakklokken De competitieleider geeft aan een mail met klachten over de werking van schaakklokken te hebben gekregen. Om hier duidelijkheid over te scheppen is het document Schaakklokken bijgevoegd. Het document dient als advies bij aanschaf van nieuwe klokken. Als de klokken in gebreke blijken tijdens een wedstrijd is de vereniging in de meeste gevallen verantwoordelijk. De notitie wordt onder dank voor kennisgeving aangenomen. 9. Stemmen De voorzitter geeft een mondelinge toelichting op het document. In de daarop volgende discussie blijken andere oplossingen denkbaar. De heer v.d. Broek (DSC) stelt voor koepelverenigingen het stemrecht in de vergadering te ontnemen. De voorzitter stelt voor te stemmen over het herzien van het voorstel. Bij de stemming stemt 58% voor. Het bestuur zal zich opnieuw beraden over deze kwestie. De heer Van der Broek (DSC) zal zijn alternatieve voorstel op papier zetten. 10. Prijsuitreiking De competitieleider gaat over tot het uitreiken van de behaalde prijzen in de competitie. De volgende teams zijn kampioen geworden: In de Promotieklasse: DD 2. In klasse 1a: SHTV 2. In klasse 7

8 1b: Schaakhuis 1. In klasse 2a: DSC 6. In klasse 2b: Scheve Toren 2. In klasse 3a: DSC 7. In klasse 3b: Promotie 7. In klasse 4a: DD 8. In klasse 4b: DSC 10. Het beste Resultaat is (op bordpunten) behaald door DD Actieplan De voorzitter geeft aan dat er 4 á 5 keer gebruik is gemaakt van de subsidieregeling Intrede nieuwe leden. Hij geeft tevens aan dat een voorwaarde voor deze subsidie was dat er een ledenwerfactie vooraf aan plaatsvond, maar dat in het eerste jaar hierop niet strikt is gecontroleerd. In het komende seizoen zal hier strenger op gelet worden. Er wordt vooraf gevraagd om op te geven welke acties georganiseerd worden, zodat het HSB-bestuur hierover tijdig kan oordelen. Het actieplan wordt aangenomen. 12. Begroting Er was per mail een vraag binnengekomen over de variëteit in de boetebedragen. Gevraagd was of het niet eenvoudiger zou zijn om hier slechts 2 bedragen van te maken, bijvoorbeeld 5 euro en 20 euro. Deze suggestie zal door het bestuur besproken worden en in de volgende vergadering terugkomen. Het contributievoorstel wordt goedgekeurd. De begroting wordt goedgekeurd. De boetebedragen worden goedgekeurd. 13. Kascommissie De voorzitter deelt mee dat de heer Bartel namens DD is voorgesteld als reservelid van de kascommissie. De vergadering stemt in met zijn benoeming. 14. Jeugd De jeugdleider deelt mee dat op een Grand Prix na, het seizoen is voltooid. Daarnaast wordt gemeld dat komend seizoen het de taak is aan de HSB om het Huttontoernooi te organiseren. Het bestuur is echter nog op zoek naar een geschikte locatie. Gevraagd wordt naar hulp bij het zoeken van een locatie, welke een capaciteit moet bevatten voor minstens 200 deelnemers en 100 begeleiders. De Jeugdleider geeft als voorwaarde aan dat de locatie goed bereikbaar moet zijn vanaf een intercity treinstation. 15. Activiteiten en Communicatie Bestuurslid activiteiten en communicatie meldt dat het PK is gehouden met 62 deelnemers. Daarnaast is het snelschaakkampioenschap voor clubteams gehouden waaraan 18 teams hebben deelgenomen. Op dit moment is het PK veteranen bezig, dat ten gevolge van geluidsoverlast van een nieuw jeugdhonk bij gebrek aan een beter alternatief dit jaar op de maandag avond plaatsvindt. Voor komend jaar worden locaties waar op vrijdag of desnoods woensdagavond geschaakt kan worden zonder geluidsoverlast. 8

9 Het bestuurslid activiteiten en communicatie vertelt dat de website de laatste tijd is veranderd met weergaven van de laatste uitslagen en komende wedstrijden. De heer Nobel heeft dit mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er toernooireclames te zien, waarbij het de bedoeling is dat er random aankondigingen te zien zijn. Op dit moment is bij gebrek aan aankondigingen slechts 1 plaatje 3 maal te zien, en er wordt een oproep gedaan om meer plaatjes te leveren zodat hier meer variatie in zit, en beter gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. 16. Competitie De competitieleider geeft aan dat er verwarring is geweest over wat onder reglementaire uitslagen wordt verstaan. Nederlagen als straf voor het afgaan van mobiele telefoons vallen hier namelijk niet onder. Reglementaire uitslagen komen alleen voor als partijen niet begonnen zijn. Alle andere uitslagen zijn gewoon reglementair. Het verzoek is om bij een reglementaire uitslag duidelijk aan te geven op het uitslagenformulier wat heeft plaatsgevonden. Daarnaast roept de competitieleider op om de formulieren op tijd in te leveren. Dit mag ingescand, g d en/of per post, zolang het document maar leesbaar overkomt. Tot slot roept de competitieleider op om voor 1 augustus alle data-aanvragen voor de kalender aan te geven. Het gaat hierbij om alle toernooien en activiteiten die relevant zijn voor de HSB-Kalender. 17. W.v.t.t.k. Er is verder niets ter tafel gekomen. 18. Rondvraag De heer v.d. Broek (DSC) merkt op dat de najaarsvergadering op 12 september gepland staat. Deze datum valt echter samen met de verkiezingen. Voorgesteld wordt om de vergadering te verplaatsen naar 19 september. De nieuwe datum wordt goedgekeurd. De heer Dekker maakt kort reclame voor het 64 e druivenschaaktoernooi. Schaakmat en Prometheus geven aan ledenlijsten gevraagd te hebben, maar deze niet ontvangen te hebben. De voorzitter bedankt Corbulo voor de gastvrijheid en de beschikbaarheid van de vergaderruimte. 19. Sluiting De voorzitter sluit om 22:04 de vergadering. 9

10 Bijlage B 1. Naam van de vereniging: Aanmeldingsformulier HSB competitie (2 pagina s) 2. Hoeveel teams schrijft de vereniging in voor het seizoen: Deze spelen in de volgende klasse(n) Promotieklasse: 1 e klasse: 2 e klasse: 3 e klasse: 4 e klasse: (in de 4 e klasse bestaat een team uit 6 spelers) 3. Wil de vereniging jeugdteams (spelers geboren na ) inschrijven? 4. Volledig adres en telefoonnummer van het speellokaal: Naam: Adres: Telefoonnummer; 5. Te bereiken met: 6. De speelavond is: 7. Kunnen er twee thuiswedstrijden op dezelfde avond worden gespeeld? 8. Is de vereniging bereid partijen vooruit te spelen? 9. Wil de vereniging deelnemen aan de HSB-bekercompetitie? 10. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de voorzitter: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 11. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de secretaris: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 12. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de penningmeester: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 13. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de wedstrijdsecretaris: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 10

11 Vervolg op pagina Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de jeugdleider: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 15. Naam, functie, adres en telefoonnummer (en adres) van overige bestuursleden: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 16. Zijn er nog wensen met betrekking tot het wedstrijdrooster? 17. Organiseert de vereniging in het seizoen 2011/2012 een extern toernooi of een jubileum? Is de vereniging bereid om op zaterdag te spelen? Zijn er mensen binnen de vereniging die behoefte hebben aan cursussen? (geef tussen haakjes aan welke stap of welk niveau het betreft). Arbiter: Indelingsdeskundige: Trainer: 20. Heeft de vereniging behoefte aan schaakmateriaal, en zo ja, hoeveel? Schaakklokken: Borden: Ingevuld door: Datum: 11

12 Bijlage C. Huishoudelijk reglement. Op dit moment is het gebruikelijk dat elke vereniging zijn competitiegegevens jaarlijks ruim voor aanvang van de competitie doorgeeft aan de competitieleider. Daarnaast was het aan elke vereniging om jaarlijks een opgave te sturen naar de secretaris van alle bestuursleden en hun contact gegevens. Omdat dit het bestuur dubbelop leek en dit bovendien niet altijd nauwgezet is nageleefd, is het formulier voor verenigingen samengesteld. In dit formulier worden jaarlijks de contactgegevens van de verenigingen opgevraagd, zodat deze in ieder geval eenmaal per jaar correct en up to date zijn. Daarnaast is dit formulier meteen gebruikt om te vragen naar de behoeften van verenigingen omtrent cursussen en materiaal. Uit voorgaande algemene vergaderingen bleek namelijk dat er behoefte was aan het gezamenlijk inkopen van schaakklokken, zodat hier korting op bedongen kan worden. Het formulier is dus een poging meer duidelijkheid en structuur aan te brengen in de communicatie tussen de besturen van verenigingen en het HSB bestuur. Om deze wijziging vast te leggen heeft het HSB bestuur besloten het Huishoudelijk reglement te wijzigen zodat dit op een logische manier aansluit op het formulier. Wijzigingsvoorstel: Administratie Artikel 7 1. De aangesloten verenigingen zijn ieder jaar verplicht voor 1 oktober aan de secretaris en competitieleider van de HSB een opgave te verstrekken van het door hen ingevuld formulier voor verenigingen, met daarin hun bestuursleden met vermelding van hun functies, adressen en telefoonnummers. Voorts zijn zij verplicht van elke wijziging in deze opgave onmiddellijk melding te doen aan de secretaris. Origineel: Administratie Artikel 7 1. De aangesloten verenigingen zijn ieder jaar verplicht voor 1 oktober aan de secretaris van de HSB een opgave te verstrekken van de namen van hun bestuursleden met vermelding van hun functies, adressen en telefoonnummers. Voorts zijn zij verplicht van elke wijziging in deze opgave onmiddellijk melding te doen aan de secretaris. Gehele Huishoudelijk reglement, inclusief wijziging: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE HAAGSE SCHAAKBOND Bestuur 12

13 Artikel 1 1. De voorzitter leidt de vergaderingen en representeert de vereniging. 2. De secretaris voert de correspondentie en brengt in de algemene vergadering een jaarverslag uit. Tevens vervangt hij de voorzitter bij zijn afwezigheid. 3. De penningmeester beheert de gelden. Voor uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien, heeft hij toestemming van het bestuur nodig. 4. Verder kent het bestuur de volgende portefeuilles: De competitieleider leidt de competitie overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen; De wedstrijdleider leidt de seniorenwedstrijden die onder auspiciën van de HSB worden georganiseerd overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen; De jeugdleider leidt de jeugdwedstrijden die onder auspiciën van de HSB worden georganiseerd overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen. Hij wordt bijgestaan door de jeugdcommissie, bedoeld in artikel 3 van de statuten en artikel 5 van dit huishoudelijk reglement. 5. Het bestuur kan meer portefeuilles instellen. Vergaderingen Artikel 2 1. De oproeping (agenda) voor de algemene vergadering, als bedoeld in Artikel 14 lid 3 van de statuten, dient onder meer te bevatten: Het jaarverslag, waarin onder andere opgenomen - Verslag competitieleider; - Verslag wedstrijdleider; - Verslag jeugdleider; - Financieel verslag; Verslag kascontrolecommissie; Benoeming bestuur; Benoeming commissies. 2. De oproeping voor een algemene vergadering dient zo nodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden te gebeuren. 3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Afvaardigingen Artikel 3 1. De afvaardiging naar de vergadering(en) van de KNSB wordt door de algemene vergadering gekozen en bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangende leden. 2. De afvaardiging wordt gekozen voor een periode van één jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtredende (plaatsvervangende) lid nog had te vervullen. 13

14 Commissies Artikel 4 Het bestuur stelt, gehoord de algemene vergadering, een commissie in volgens Artikel 12 lid 1 van de statuten, genaamd Commissie van beroep'. Deze commissie behandelt competitieen wedstrijdgeschillen en bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. De taken en werkwijze kunnen nader worden vastgesteld in competitie- en wedstrijdreglementen. Artikel 5 De samenstelling, organisatie, taken en werkwijze van de door het bestuur in overeenstemming met artikel 3 van de Statuten ingestelde jeugdcommissie worden geregeld in een door het bestuur, eveneens conform artikel 3 van de Statuten, vast te stellen reglement. Geldmiddelen Artikel 6 1. De algemene vergadering stelt de hoogte van de te heffen contributie en andere heffingen vast. 2. Het bestuur stelt de wijze van contributie-inning en andere inningen vast. Administratie Artikel 7 2. De aangesloten verenigingen zijn ieder jaar verplicht voor 1 oktober aan de secretaris en competitieleider van de HSB een opgave te verstrekken van het door hen ingevuld formulier voor verenigingen, met daarin hun bestuursleden met vermelding van hun functies, adressen en telefoonnummers. Voorts zijn zij verplicht van elke wijziging in deze opgave onmiddellijk melding te doen aan de secretaris. 3. Indien een aangesloten vereniging een lid wegens wanbetaling royeert, is zij verplicht daarvan onverwijld mededeling te doen aan de secretaris van de HSB. Hierbij moeten worden opgegeven de naam, adres en telefoonnummer van de betrokkene alsmede het verschuldigde bedrag en het aantal maanden waarop dit bedrag betrekking heeft. Het bestuur van de HSB heeft het recht om zich door een onderzoek van de wanbetaling te overtuigen. Indien het royement door de vereniging wordt opgeheven, dient hiervan eveneens onverwijld mededeling aan de secretaris van de HSB te worden gedaan. De secretaris van de HSB zal bij royement en opheffing van royement alle aangesloten verenigingen informeren. Zij, die wegens wanbetaling door een bij de HSB aangesloten vereniging zijn geroyeerd, kunnen geen lid worden of blijven van een bij de HSB aangesloten vereniging. Wedstrijden 14

15 Artikel 8 De HSB organiseert elk jaar ten minste: een competitie voor teams; wedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen bij de senioren; wedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen bij de jeugd; een snelschaakkampioenschap. Reglementswijziging Artikel 9 1. Wijziging van dit reglement kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van dit reglement zal worden voorgesteld. 2. Tot wijziging van dit reglement kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 15

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond B.E.F.Dessing Van Zaeckstraat 12 2596 TV Den Haag tel. (06) 27369894 e-mail: bastiaandessing@hotmail.com Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 2 november 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15 september 2010. Pijnacker, 31 augustus 2010. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15 september 2010. Pijnacker, 31 augustus 2010. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Hesselt van Dinterlaan 9 Opgericht 11 november 1926 2641 DD Pijnacker aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0681520171 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Voorburg, 2 april Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Voorburg, 2 april Beste schaakcollega s, R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 1, oktober 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 1 oktob er 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Voorburg, 29 augustus 2005. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Voorburg, 29 augustus 2005. Beste schaakcollega s, R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 006-007 Jaaroverzicht 006-007 van de schaakexamens van de HSB. Dit seizoen is het aantal examens licht gestegen. Maar het aantal is nog maar ongeveer een derde van het aantal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond R.R. Barbier Spinozalaan 155 2273 XG Voorburg tel. (070) 369 27 72 e-mail: rbarbier@hetnet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Bijgevoegd zijn de agenda van de vergadering met toelichting en de bijbehorende stukken.

Bijgevoegd zijn de agenda van de vergadering met toelichting en de bijbehorende stukken. J. Nienhuis Scheltuslaan 11 2273 DL Voorburg tel. (070) 3870641 e-mail: familiejnienhuis@planet.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan:

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB 1. Het Huishoudelijk Reglement Dit reglement wordt vastgesteld door de ALV. Vaststelling en wijziging, met toepassing van artikel 4g, is alleen mogelijk indien

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 2012-2013 Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Het afgelopen seizoen is het aantal examens sterk toegenomen. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door het weer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Statuten Jeugdvereniging De Rank

Statuten Jeugdvereniging De Rank Statuten Jeugdvereniging De Rank Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld, zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de vereniging,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider ALV NOSBO van 25 juni 2003 Aanvang: Plaats: 20.00 uur Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 11 september 2002 4. Voorstel tot

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Artikel 2. Eenieder,

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012 Oprichting Artikel 1 De afdeling hockey van de Omni Vereniging

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 2 mei Rotterdam, 15 april Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 2 mei Rotterdam, 15 april Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124b Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

Het bestuur Artikel 9 1. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een

Het bestuur Artikel 9 1. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een Algemeen Artikel 1 De begrippen gebruikt in dit reglement zijn, tenzij anders aangegeven, dezelfde als in de statuten van de Vereniging van Nederlandse oud-loodsen. Het verkrijgen van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T van de BRIDGECLUB TROEF INN Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 25028 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De Bridgeclub "Troef INN" wordt in dit reglement

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Netwerk Notarissen 2005.005150.01/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baan-, parken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie