Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september Pijnacker, 7 september Beste Schaakcollega s,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,"

Transcriptie

1 Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel Mob Aan: De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de KNSB bondsraadleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, het bestuur van de LeisB en RSB en overige relaties. Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012 Pijnacker, 7 september 2012 Beste Schaakcollega s, Namens het HSB-bestuur nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de HSB op woensdag 19 september De vergadering vangt aan om 19:30 en zal plaatsvinden in de Olympus te Zoetermeer. Een korte routebeschrijving is toegevoegd. Graag zien wij u allen verschijnen op de 19e, maar mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verneem ik dit graag voor aanvang van de vergadering. Om de vergadering soepel en zonder onnodig oponthoud te laten verlopen, ontvang ik graag schriftelijk, tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering, zaken die u wilt behandelen. Hieronder vallen: Op of aanmerkingen op het Jaarverslag, de notulen en/of de agenda. Als u extra punten in de agenda wilt zien dan verzoeken wij u dit van te voren schriftelijk aan te kondigen. Ook indien u bepaalde stukken onduidelijk vind of om andere redenen opheldering wilt, kunt u altijd mailen of bellen voor additionele uitleg. Met vriendelijk groet, Jan-Pieter de Vries Secretaris Haagse Schaakbond Annexen: - Routebeschrijving - Agenda

2 Routebeschrijving De Olympus Vergaderlocatie De Olympus Voorweg 107a 2716 NH Zoetermeer Plattegrond Groene pijl = Olympus P = (gratis) Parkeerplek = OV Halte Openbaar vervoer Randstadrail 3, halte Voorweg Hoog Met de auto Er is gratis parkeer gelegenheid vlak bij de vergaderlocatie. 2

3 Agenda Algemene Vergadering van de HSB op 19 September Opening 2. Ingekomen post en mededelingen 3. Mededelingen KNSB 4. Notulen AV 2 mei Jaarverslag Kascontrole commissie 6. Benoeming bestuur 7. Benoeming Commissie van Beroep 8. Benoeming kascontrolecommissie 9. Benoeming afvaardiging Bondsraad 10. Mededeling samenstelling Jeugdcommissie 11. Mededeling ledenadministrateur 12. Mededeling kalendercoördinator 13. Mededeling archivaris 14. Mededeling materiaalcommissaris 15. Formulier voor verenigingen en wijziging Huishoudelijk Reglement 16. Competitie Jeugdcommissie 18. Overige activiteiten (PK s) 19. Kalender W.v.t.t.k. 21. Rondvraag 22. Sluiting 3

4 Ad 4. De notulen zijn te vinden in Bijlage A. Ad 5. Het Jaarverslag is in een separaat document bijgevoegd. Ad 6. De bestuursleden Kunnen (voorzitter, Promotie), Nienhuis (penningmeester, Voorburg), van der Marel (jeugdleider, BF/Wassenaar), Wagner (activiteiten en communicatie, SHTV), Wulffers (competitieleider, Haeghe Ooievaar) stellen zich herkiesbaar. De heer de Vries (secretaris, DSC) heeft aangegeven te stoppen als secretaris. Er wordt nog gezocht naar een opvolger. De heer de Vries stelt zich wel kiesbaar als algemeen lid van bestuur. Tot acht dagen voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid om tegenkandidaten naar voren te brengen. Ad 7. De Commissie van Beroep bestond in het seizoen uit de heren de Bas (voorzitter, DSC), Tan (Promotie), Perluka (Botwinnik), van den Ende (Schaakmat, WSC), Hulshof (Rijswijk). Zij stellen zich allen herkiesbaar Ad 9. In het seizoen bestond de HSB-afvaardiging in de KNSB Bondsraad uit de heren Kunnen (Promotie, HSB bestuur), de Vries (DSC, HSB bestuur), Nienhuis (reserve lid, Voorburg), Barbier (reservelid, Haeghe Ooievaar). Allen stellen zich herkiesbaar. Ad 10 t/m 14. Mededeling hierover volgt tijdens de vergadering. De kascontrolecommissie bestond in het seizoen uit de heren Frank Michielen (Botwinnik), Gerard Milort (RSC-Belgisch Park). jaar 2e keer 1e keer reserve 2012 Botwinnik RSC - Belgisch Park DD 2013 RSC - Belgisch Park DD DSC 2014 DD DSC Haagse Schaakvereniging 2015 DSC Haagse Schaakvereniging Lierse Schaakvereniging Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid PR. Ad 15. Het formulier voor verenigingen is te vinden in Bijlage B. Ad 15. Het huishoudelijk reglement is te vinden in Bijlage C. 4

5 Bijlage A. Notulen algemene vergadering Haagse Schaakbond van 2 mei 2012, te Voorburg. Aanwezigen Bestuur: R. Kunnen (voorzitter), J.-P. de Vries (secretaris), L. Wulffers (competitieleider), E. van der Marel (jeugdleider), A. Wagner (activiteiten en communicatie) Verenigingen: Bobby Fisher-Wassenaar, Botwinnik, Corbulo, DCSV, DD, DSC, Haeghe Ooievaar, HSV, Lierse, Pomar, Prometheus, Promotie, RHC-Arena, Schaakmat, Scheve Toren, SHTV, Voorburg, WSC Overigen: E. Schuyer (voorzitter KNSB) Afwezigen Bestuur: J. Nienhuis (Penningmeester) Verenigingen: Paris, RSC-Belgisch Park, Rijswijk, Schaakhuis, SIO, Pionnetjes Overigen: T. Vissers (erelid) 1. Opening De voorzitter opent om 19:40 de vergadering. 2. Mededelingen De voorzitter deelt mee dat de heer Nienhuis (penningmeester) niet aanwezig is. De secretaris zal namens hem het woord voeren bij agendapunt 12. De secretaris deelt mee dat op pagina 28 van de stukken een foutje staat in de voorlopige balans. Bij reserves totaal van 30 juni 2011 staat de waarde Dit moet zijn De voorzitter geeft aan dat de functie van secretaris aanstaande najaarsvergadering vacant wordt. Hij verzoekt de aanwezige verenigingen te zoeken naar een opvolger. Tot slot meldt de voorzitter dat het Huttontoernooi dit jaar door de HSB georganiseerd zal worden op 27 oktober. Het gemeentehuis van Den Haag wordt als locatie genoemd en DD zal hiernaar informeren. De heer Schuyer licht de vergadering in over de laatste ontwikkelingen in de KNSB. De KNSB is vooral aanwezig om te luisteren en de mening van de verenigingen over de dienstverlening van de KNSB richting de regio s en de verenigingen te horen. De KNSB streeft er namelijk naar te handelen in de geest die heerst in de schaakwereld zelf. Hij roept op om ideeën en suggesties te melden, zodat deze serieus bekeken zullen worden en indien mogelijk en wenselijk, verder worden uitgewerkt. Daarnaast geeft hij aan dat in de bondsraad zaken weliswaar goed besproken worden, maar hij heeft het idee dat deze niet altijd goed doorgespeeld worden naar de verenigingen. De KNSB leeft in moeilijke tijden vanwege teruglopende sponsorinkomsten. Het budget van de KNSB staat hierdoor zwaar onder druk. Het NOC*NSF voert namelijk een beleid gericht op het behalen van Olympische medailles. Bij het vaststellen van subsidies is daarnaast ook de topsport op europees en wereldniveau een punt van aandacht. Het schaken doet aan de laatste twee categorieën weliswaar mee, maar bezit niet over een schaker binnen de top 10, hetgeen de eis is om in aanmerking te komen voor meer subsidie. 5

6 Het begrotingstekort dat de KNSB boven het hoofd hangt bedraagt ca euro, en kan op meerdere manieren worden opgelost. Allereerst is er nog een grote groep zwarte leden (ca. 15% van het totaal aantal leden). Een werkgroep waarin ook de HSB-voorzitter zitting had, heeft zich hierover gebogen. Door deze leden wel op te geven komt er meer contributie binnen. Het is gebleken dat de invoering van recreatielidmaatschap dat meer zou voldoen aan de wensen van deze zwarte leden, maar ook aan die van veel gewone aangemelde leden, kostbaar is en alleen haalbaar bij een flinke extra contributieverhoging. Om de vermindering van de subsidie op te vangen kan de contributie verhoogd worden. De heer Schuyer stelde bij wijze van gedachte-experiment dat een verhoging van de gewone contributie met 10 euro voor volwassen leden en 5 euro voor jeugdleden de financiële problemen zou oplossen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de Bondsraad zo n voorstel met enig enthousiasme zou ontvangen. Vanuit de vergadering wordt door enkele verenigingen aangegeven dat zij bezwaar hebben tegen een extra contributieverhoging. Tot slot kan volgens de heer Schuyer op een aantal posten ook nog bezuinigd worden, of een combinatie van bovenstaande middelen worden toegepast. De voorzitter bedankt de heer Schuyer voor zijn toelichting en geeft gelegenheid om vragen te stellen. De heer Kroes (Haeghe Ooievaar) vraagt naar de juridische aanvechtbaarheid van dit beleid. De heer Schuyer antwoordt dat er in de Algemene Vergadering van NOC*NSF tegen gestemd is door onder andere de KNSB, maar dat het nieuwe beleid niet plotseling is, gezien het feit dat er al een kleine 2 jaar over gediscussieerd is. Niet alleen de nieuwe koers van NOC*NSF maar ook de komst van nieuwe leden (o.a. de hengelbond met een miljoen leden) noopt tot herziening. Dat heeft geleid tot het hierboven genoemde nieuwe beleid, en is derhalve niet aanvechtbaar. De heer Spierings (SHTV) vraagt naar de verdeling van de bezuinigingen. De heer Schuyer geeft aan dat kaasschaven niet mogelijk is gezien de grootte van de bezuinigingen. In het slechtste scenario wordt rekening gehouden met forse ingrepen in het budget, zoals bijv. eens in de twee jaar het NK organiseren, of andere hierboven genoemde oplossingen. 3. Vaststellen agenda De agenda wordt aangepast met de toevoeging van de prijsuitreiking. 4. Notulen De heer van de Broek (DSC) geeft aan dat de benoeming van de leden van de bondsraad geen mededeling is maar een benoeming. Punt 18: 5 kwartier i.p.v. 7 kwartier. Daarnaast deelt het bestuurslid A&C mee dat het PK van 2010 alsnog is verwerkt in de rating. Punt 15: onbekende i.p.v. ontbrekende De notulen worden goedgekeurd. 6

7 5. Reglement Jeugdcommissie en HH reglement De voorzitter deelt mee dat het reglement jeugdcommissie ter kennisneming is toegevoegd. In het Huishoudelijk reglement is namelijk een extra toelichting betreffende de jeugdleider toegevoegd. De voorgestelde wijzigingen in het HH reglement worden ter stemming voorgelegd aan de vergadering en het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. De heer Spierings (SHTV) wijst op een inconsistentie in de reglement Jeugdcommissie, betreffende de diplomaconsul. De HSB-diplomaconsul is voor de HSB, maar werkt volgens de regels van de KNSB. De voorzitter zegt toe dat in samenspraak met de jeugdcommissie dit misverstand zal worden rechtgezet. 6. Reglement Jeugdwedstrijden Het voorgelegde reglement wordt goedgekeurd. 7. Competitiereglement Aan het begin van de competitie bleek nog een onvolledigheid in het competitiereglement te zitten. Het bestuur heeft daarom voorgesteld om in het competitiereglement de volgende artikelen als volgt te veranderen: Art 5 2.c twee groepen, genaamd tweede klasse A en B Art 14 2.b het op een na laagst geëindigde team van de promotieklasse. De voorgestelde wijziging wordt goedgekeurd. 8. Regels over schaakklokken De competitieleider geeft aan een mail met klachten over de werking van schaakklokken te hebben gekregen. Om hier duidelijkheid over te scheppen is het document Schaakklokken bijgevoegd. Het document dient als advies bij aanschaf van nieuwe klokken. Als de klokken in gebreke blijken tijdens een wedstrijd is de vereniging in de meeste gevallen verantwoordelijk. De notitie wordt onder dank voor kennisgeving aangenomen. 9. Stemmen De voorzitter geeft een mondelinge toelichting op het document. In de daarop volgende discussie blijken andere oplossingen denkbaar. De heer v.d. Broek (DSC) stelt voor koepelverenigingen het stemrecht in de vergadering te ontnemen. De voorzitter stelt voor te stemmen over het herzien van het voorstel. Bij de stemming stemt 58% voor. Het bestuur zal zich opnieuw beraden over deze kwestie. De heer Van der Broek (DSC) zal zijn alternatieve voorstel op papier zetten. 10. Prijsuitreiking De competitieleider gaat over tot het uitreiken van de behaalde prijzen in de competitie. De volgende teams zijn kampioen geworden: In de Promotieklasse: DD 2. In klasse 1a: SHTV 2. In klasse 7

8 1b: Schaakhuis 1. In klasse 2a: DSC 6. In klasse 2b: Scheve Toren 2. In klasse 3a: DSC 7. In klasse 3b: Promotie 7. In klasse 4a: DD 8. In klasse 4b: DSC 10. Het beste Resultaat is (op bordpunten) behaald door DD Actieplan De voorzitter geeft aan dat er 4 á 5 keer gebruik is gemaakt van de subsidieregeling Intrede nieuwe leden. Hij geeft tevens aan dat een voorwaarde voor deze subsidie was dat er een ledenwerfactie vooraf aan plaatsvond, maar dat in het eerste jaar hierop niet strikt is gecontroleerd. In het komende seizoen zal hier strenger op gelet worden. Er wordt vooraf gevraagd om op te geven welke acties georganiseerd worden, zodat het HSB-bestuur hierover tijdig kan oordelen. Het actieplan wordt aangenomen. 12. Begroting Er was per mail een vraag binnengekomen over de variëteit in de boetebedragen. Gevraagd was of het niet eenvoudiger zou zijn om hier slechts 2 bedragen van te maken, bijvoorbeeld 5 euro en 20 euro. Deze suggestie zal door het bestuur besproken worden en in de volgende vergadering terugkomen. Het contributievoorstel wordt goedgekeurd. De begroting wordt goedgekeurd. De boetebedragen worden goedgekeurd. 13. Kascommissie De voorzitter deelt mee dat de heer Bartel namens DD is voorgesteld als reservelid van de kascommissie. De vergadering stemt in met zijn benoeming. 14. Jeugd De jeugdleider deelt mee dat op een Grand Prix na, het seizoen is voltooid. Daarnaast wordt gemeld dat komend seizoen het de taak is aan de HSB om het Huttontoernooi te organiseren. Het bestuur is echter nog op zoek naar een geschikte locatie. Gevraagd wordt naar hulp bij het zoeken van een locatie, welke een capaciteit moet bevatten voor minstens 200 deelnemers en 100 begeleiders. De Jeugdleider geeft als voorwaarde aan dat de locatie goed bereikbaar moet zijn vanaf een intercity treinstation. 15. Activiteiten en Communicatie Bestuurslid activiteiten en communicatie meldt dat het PK is gehouden met 62 deelnemers. Daarnaast is het snelschaakkampioenschap voor clubteams gehouden waaraan 18 teams hebben deelgenomen. Op dit moment is het PK veteranen bezig, dat ten gevolge van geluidsoverlast van een nieuw jeugdhonk bij gebrek aan een beter alternatief dit jaar op de maandag avond plaatsvindt. Voor komend jaar worden locaties waar op vrijdag of desnoods woensdagavond geschaakt kan worden zonder geluidsoverlast. 8

9 Het bestuurslid activiteiten en communicatie vertelt dat de website de laatste tijd is veranderd met weergaven van de laatste uitslagen en komende wedstrijden. De heer Nobel heeft dit mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er toernooireclames te zien, waarbij het de bedoeling is dat er random aankondigingen te zien zijn. Op dit moment is bij gebrek aan aankondigingen slechts 1 plaatje 3 maal te zien, en er wordt een oproep gedaan om meer plaatjes te leveren zodat hier meer variatie in zit, en beter gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. 16. Competitie De competitieleider geeft aan dat er verwarring is geweest over wat onder reglementaire uitslagen wordt verstaan. Nederlagen als straf voor het afgaan van mobiele telefoons vallen hier namelijk niet onder. Reglementaire uitslagen komen alleen voor als partijen niet begonnen zijn. Alle andere uitslagen zijn gewoon reglementair. Het verzoek is om bij een reglementaire uitslag duidelijk aan te geven op het uitslagenformulier wat heeft plaatsgevonden. Daarnaast roept de competitieleider op om de formulieren op tijd in te leveren. Dit mag ingescand, g d en/of per post, zolang het document maar leesbaar overkomt. Tot slot roept de competitieleider op om voor 1 augustus alle data-aanvragen voor de kalender aan te geven. Het gaat hierbij om alle toernooien en activiteiten die relevant zijn voor de HSB-Kalender. 17. W.v.t.t.k. Er is verder niets ter tafel gekomen. 18. Rondvraag De heer v.d. Broek (DSC) merkt op dat de najaarsvergadering op 12 september gepland staat. Deze datum valt echter samen met de verkiezingen. Voorgesteld wordt om de vergadering te verplaatsen naar 19 september. De nieuwe datum wordt goedgekeurd. De heer Dekker maakt kort reclame voor het 64 e druivenschaaktoernooi. Schaakmat en Prometheus geven aan ledenlijsten gevraagd te hebben, maar deze niet ontvangen te hebben. De voorzitter bedankt Corbulo voor de gastvrijheid en de beschikbaarheid van de vergaderruimte. 19. Sluiting De voorzitter sluit om 22:04 de vergadering. 9

10 Bijlage B 1. Naam van de vereniging: Aanmeldingsformulier HSB competitie (2 pagina s) 2. Hoeveel teams schrijft de vereniging in voor het seizoen: Deze spelen in de volgende klasse(n) Promotieklasse: 1 e klasse: 2 e klasse: 3 e klasse: 4 e klasse: (in de 4 e klasse bestaat een team uit 6 spelers) 3. Wil de vereniging jeugdteams (spelers geboren na ) inschrijven? 4. Volledig adres en telefoonnummer van het speellokaal: Naam: Adres: Telefoonnummer; 5. Te bereiken met: 6. De speelavond is: 7. Kunnen er twee thuiswedstrijden op dezelfde avond worden gespeeld? 8. Is de vereniging bereid partijen vooruit te spelen? 9. Wil de vereniging deelnemen aan de HSB-bekercompetitie? 10. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de voorzitter: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 11. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de secretaris: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 12. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de penningmeester: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 13. Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de wedstrijdsecretaris: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 10

11 Vervolg op pagina Naam, adres en telefoonnummer (en adres) van de jeugdleider: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 15. Naam, functie, adres en telefoonnummer (en adres) van overige bestuursleden: Naam: Adres: Telefoonnummer: adres: 16. Zijn er nog wensen met betrekking tot het wedstrijdrooster? 17. Organiseert de vereniging in het seizoen 2011/2012 een extern toernooi of een jubileum? Is de vereniging bereid om op zaterdag te spelen? Zijn er mensen binnen de vereniging die behoefte hebben aan cursussen? (geef tussen haakjes aan welke stap of welk niveau het betreft). Arbiter: Indelingsdeskundige: Trainer: 20. Heeft de vereniging behoefte aan schaakmateriaal, en zo ja, hoeveel? Schaakklokken: Borden: Ingevuld door: Datum: 11

12 Bijlage C. Huishoudelijk reglement. Op dit moment is het gebruikelijk dat elke vereniging zijn competitiegegevens jaarlijks ruim voor aanvang van de competitie doorgeeft aan de competitieleider. Daarnaast was het aan elke vereniging om jaarlijks een opgave te sturen naar de secretaris van alle bestuursleden en hun contact gegevens. Omdat dit het bestuur dubbelop leek en dit bovendien niet altijd nauwgezet is nageleefd, is het formulier voor verenigingen samengesteld. In dit formulier worden jaarlijks de contactgegevens van de verenigingen opgevraagd, zodat deze in ieder geval eenmaal per jaar correct en up to date zijn. Daarnaast is dit formulier meteen gebruikt om te vragen naar de behoeften van verenigingen omtrent cursussen en materiaal. Uit voorgaande algemene vergaderingen bleek namelijk dat er behoefte was aan het gezamenlijk inkopen van schaakklokken, zodat hier korting op bedongen kan worden. Het formulier is dus een poging meer duidelijkheid en structuur aan te brengen in de communicatie tussen de besturen van verenigingen en het HSB bestuur. Om deze wijziging vast te leggen heeft het HSB bestuur besloten het Huishoudelijk reglement te wijzigen zodat dit op een logische manier aansluit op het formulier. Wijzigingsvoorstel: Administratie Artikel 7 1. De aangesloten verenigingen zijn ieder jaar verplicht voor 1 oktober aan de secretaris en competitieleider van de HSB een opgave te verstrekken van het door hen ingevuld formulier voor verenigingen, met daarin hun bestuursleden met vermelding van hun functies, adressen en telefoonnummers. Voorts zijn zij verplicht van elke wijziging in deze opgave onmiddellijk melding te doen aan de secretaris. Origineel: Administratie Artikel 7 1. De aangesloten verenigingen zijn ieder jaar verplicht voor 1 oktober aan de secretaris van de HSB een opgave te verstrekken van de namen van hun bestuursleden met vermelding van hun functies, adressen en telefoonnummers. Voorts zijn zij verplicht van elke wijziging in deze opgave onmiddellijk melding te doen aan de secretaris. Gehele Huishoudelijk reglement, inclusief wijziging: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE HAAGSE SCHAAKBOND Bestuur 12

13 Artikel 1 1. De voorzitter leidt de vergaderingen en representeert de vereniging. 2. De secretaris voert de correspondentie en brengt in de algemene vergadering een jaarverslag uit. Tevens vervangt hij de voorzitter bij zijn afwezigheid. 3. De penningmeester beheert de gelden. Voor uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien, heeft hij toestemming van het bestuur nodig. 4. Verder kent het bestuur de volgende portefeuilles: De competitieleider leidt de competitie overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen; De wedstrijdleider leidt de seniorenwedstrijden die onder auspiciën van de HSB worden georganiseerd overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen; De jeugdleider leidt de jeugdwedstrijden die onder auspiciën van de HSB worden georganiseerd overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen. Hij wordt bijgestaan door de jeugdcommissie, bedoeld in artikel 3 van de statuten en artikel 5 van dit huishoudelijk reglement. 5. Het bestuur kan meer portefeuilles instellen. Vergaderingen Artikel 2 1. De oproeping (agenda) voor de algemene vergadering, als bedoeld in Artikel 14 lid 3 van de statuten, dient onder meer te bevatten: Het jaarverslag, waarin onder andere opgenomen - Verslag competitieleider; - Verslag wedstrijdleider; - Verslag jeugdleider; - Financieel verslag; Verslag kascontrolecommissie; Benoeming bestuur; Benoeming commissies. 2. De oproeping voor een algemene vergadering dient zo nodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden te gebeuren. 3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Afvaardigingen Artikel 3 1. De afvaardiging naar de vergadering(en) van de KNSB wordt door de algemene vergadering gekozen en bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangende leden. 2. De afvaardiging wordt gekozen voor een periode van één jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtredende (plaatsvervangende) lid nog had te vervullen. 13

14 Commissies Artikel 4 Het bestuur stelt, gehoord de algemene vergadering, een commissie in volgens Artikel 12 lid 1 van de statuten, genaamd Commissie van beroep'. Deze commissie behandelt competitieen wedstrijdgeschillen en bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. De taken en werkwijze kunnen nader worden vastgesteld in competitie- en wedstrijdreglementen. Artikel 5 De samenstelling, organisatie, taken en werkwijze van de door het bestuur in overeenstemming met artikel 3 van de Statuten ingestelde jeugdcommissie worden geregeld in een door het bestuur, eveneens conform artikel 3 van de Statuten, vast te stellen reglement. Geldmiddelen Artikel 6 1. De algemene vergadering stelt de hoogte van de te heffen contributie en andere heffingen vast. 2. Het bestuur stelt de wijze van contributie-inning en andere inningen vast. Administratie Artikel 7 2. De aangesloten verenigingen zijn ieder jaar verplicht voor 1 oktober aan de secretaris en competitieleider van de HSB een opgave te verstrekken van het door hen ingevuld formulier voor verenigingen, met daarin hun bestuursleden met vermelding van hun functies, adressen en telefoonnummers. Voorts zijn zij verplicht van elke wijziging in deze opgave onmiddellijk melding te doen aan de secretaris. 3. Indien een aangesloten vereniging een lid wegens wanbetaling royeert, is zij verplicht daarvan onverwijld mededeling te doen aan de secretaris van de HSB. Hierbij moeten worden opgegeven de naam, adres en telefoonnummer van de betrokkene alsmede het verschuldigde bedrag en het aantal maanden waarop dit bedrag betrekking heeft. Het bestuur van de HSB heeft het recht om zich door een onderzoek van de wanbetaling te overtuigen. Indien het royement door de vereniging wordt opgeheven, dient hiervan eveneens onverwijld mededeling aan de secretaris van de HSB te worden gedaan. De secretaris van de HSB zal bij royement en opheffing van royement alle aangesloten verenigingen informeren. Zij, die wegens wanbetaling door een bij de HSB aangesloten vereniging zijn geroyeerd, kunnen geen lid worden of blijven van een bij de HSB aangesloten vereniging. Wedstrijden 14

15 Artikel 8 De HSB organiseert elk jaar ten minste: een competitie voor teams; wedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen bij de senioren; wedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen bij de jeugd; een snelschaakkampioenschap. Reglementswijziging Artikel 9 1. Wijziging van dit reglement kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van dit reglement zal worden voorgesteld. 2. Tot wijziging van dit reglement kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 15

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond B.E.F.Dessing Van Zaeckstraat 12 2596 TV Den Haag tel. (06) 27369894 e-mail: bastiaandessing@hotmail.com Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering NOORDELIJKE SCHAAKBOND OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 AANGESLOTEN BIJ DE KNSB Algemene Ledenvergadering Datum: woensdag 17 november 2010 Aanvang: 19:30 uur Locatie: Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 13/AZbr/1048/ED/pv KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 15 juni 2013 in Majella Centrum te Utrecht, aanvang 10.30 uur. De Bondsraad

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig. UITNODIGING Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Leeuwarden (BCL) Datum: 27 augustus 2015 Tijd: 19.30 uur Plaats: Zalencentrum Priyas 1. Opening/vaststellen agenda A G E N

Nadere informatie

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie