Basisreglement NFB Ultimate Competities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisreglement NFB Ultimate Competities"

Transcriptie

1 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde in dit Competitie Reglement is ten allen tijde aanvullend op de Statuten en het Algemeen Reglement van de NFB. 2. Definities In dit reglement verstaan we onder: Bestuur het Dagelijks Bestuur van de bond. Bond de in Den Haag gevestigde vereniging Nederlandse Frisbee Bond (NFB). Bondslid persoon die via een bondsvereniging als lid bij de bond ingeschreven staat Bondsvereniging een door de Bond erkende vereniging Competitie de Nederlandse competitie in een van de divisies van Outdoor en Indoor Ultimate van de bond. Competitiedag speeldatum én speelplaats én speelschema. Digitaal via of via daarvoor ingerichte formulieren op internet. Extra speler bondslid dat door een team aan de spelerslijst wordt toegevoegd na verstrijken van de deadline voor het insturen van de spelerslijsten. Licentiespeler persoon die via een bondsvereniging gerechtigd is voor de deelname aan een Competitie. Organisatie de door de bond aangewezen organisatie ofwel de coördinatoren van een bepaalde competitie. Team de gezamenlijkheid waarin een aantal bondsleden deelneemt aan de competitie en die afgevaardigd is door een bondsvereniging. 3. Grondslag Dit Competitie Reglement is op 26 maart 1986 vastgesteld conform de Statuten van de NFB. Al hetgeen daarin is bepaald, is hier onverminderd van toepassing. Op de bondsledenvergadering van 8 februari 2004 is besloten tot een andere Open Outdoor competitie-opzet, waarna dit Competitie Reglement op 21 maart 2004 opnieuw is vastgesteld. De laatste ingrijpende verandering werd vastgesteld op de bondsledenvergadering van 30 maart Op de bondsledenvergadering van 24 november 2012 is dit Competitie Reglement nogmaals goedgekeurd. Het reglement werd op de bondsledenvergadering van 18 April 2015 aangepast zodat veranderingen in de contributiestructuur van de bond en de mogelijkheden voor online scoring konden worden opgenomen. Daarnaast vervangt dit reglement tevens andere afzonderlijke reglementen (waaronder het jeugdreglement). 4. Betrokkenen Al wat in dit reglement bepaald wordt, geldt voor alle teams en spelers die deelnemen aan de Ultimate competitie. 5. Speelperiode 5.1.De Outdoor competities worden gespeeld tussen 1 maart en 1 november. 5.2.De Indoor competities worden gespeeld tussen 1 november en 1 april. 6. Aanmelding 6.1.Teams die aan de competitie deelnemen dienen afgevaardigd te zijn door een bondsvereniging of door een bij de bond als vereniging in oprichting aangemelde vereniging. 6.2.Teams die aan de competitie deelnemen doen dat onder hun verenigingsnaam.

2 6.3.Een team dat (opnieuw) wilt deelnemen aan de competitie dient zich binnen de door de Organisatie vastgestelde termijn op de door de Organisatie vastgelegde manier te melden. 6.4.Bij de aanmelding van een team dienen een contactpersoon of contactpersonen te worden aangegeven. De contactpersoon of contactpersonen vertegenwoordigen alle leden van hun team in contacten met de Organisatie, voor zover die contacten de competitie aangaan. 6.5.Indien van een bondsvereniging 2 of meer teams aan de competitie deelnemen, dient tevens te worden aangegeven in welke volgorde de teams moeten worden geklasseerd. Deze teams krijgen een rangnummer achter de verenigingsnaam. 6.6.Elk team dient binnen de door de Organisatie vastgestelde termijn een spelerslijst met de naam van alle teamleden op de door de Organisatie aangewezen manier bekend te maken. 6.7.Bij het indienen van de spelerslijst dient een team tevens een Spirit Captain aan te geven (zie artikel 13 lid 2). 6.8.Elk tijdig aangemeld team, dat aan al zijn verplichtingen heeft voldaan (zie ook artikel 17), heeft het recht deel te nemen aan de competitie. 7. Teamsamenstelling 7.1.Een speler maakt deel uit van een team als deze speler voorkomt op de spelerslijst genoemd in artikel 6 lid Een speler kan per competitie slechts van 1 team deel uitmaken. 7.3.Een speler dient voor de periode waarin de desbetreffende competitie plaats vindt bij de bond gemeld te zijn. 7.4.Voor deelname aan de senioren competities is een licentie vereist. 7.5.Een team bestaat uit minstens 5 of 7 spelers, afhankelijk van het format van de competitie, dat door de Organisatie wordt vastgesteld. 7.6.Een team bestaat ten hoogste uit drie maal het minimale aantal spelers. In de regel geldt voor Indoor en Beach Ultimate competities een maximum aantal van 15 spelers, voor Outdoor gras competities een maximum van 21 spelers. 7.7.Indien een team niet met het minimum aantal gerechtigde spelers bij aanvang van een wedstrijd aanwezig is, wordt die wedstrijd als reglementair met 15 0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 18 van kracht. 7.8.Indien een team een wedstrijd speelt zonder dat dit team voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel, wordt de wedstrijd als reglementair met 15 0 verloren beschouwd. 7.9.Elk team is zelf verantwoordelijk voor het controleren en eventueel aanvullen van de spelerslijst. 8. Toevoegen van extra spelers 8.1.Een verandering in de teamsamenstelling gedurende een competitie is mogelijk door het toevoegen van extra spelers op de spelerslijst van het desbetreffende team. 8.2.Indien van een bondsvereniging meerdere teams deelnemen aan de competitie is het mogelijk een speler onder voorwaarden tijdens de competitie in een hoger geklasseerd team van die bondsvereniging te plaatsen: Dit kan alleen wanneer deze competitieteams niet in dezelfde divisie spelen. Een speler uit een hoger geklasseerd team mag niet in een lager geklasseerd team mee spelen. 8.3.Gedurende een competitie kunnen maximaal de helft van het minimale aantal spelers plus een extra speler aan een spelerslijst worden toegevoegd. Bij 7 minimale spelers zijn dit 4 extra spelers, bij 5 minimale spelers zijn dit 3 extra spelers. Tevens is hier artikel 7 lid 6 van kracht. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt in de lagere divisies. 8.4.Bij het toevoegen van extra spelers, zijn artikel 7 lid 2, 3 en 4 van kracht. 8.5.Competitieteams dienen extra spelers uiterlijk voor begin van de eerste wedstrijd op de competitiedag waar die spelers voor het eerst met het team mee spelen toe te voegen aan de spelerslijst van het competitieteam. Dit geschied via de procedure die door de Organisatie bekend wordt gemaakt voor aanvang van de Competitie. Het is de verantwoordelijkheid van de competitieteams om hun extra spelers correct en op tijd aan te melden. 8.6.De teamcaptain van het team dat (een) extra speler(s) toe wilt voegen, dient de overige teams van hun divisie vooraf op de hoogte te stellen van het toevoegen van extra spelers aan het team. 8.7.Teams kunnen bezwaar aantekenen tegen een extra speler. 8.8.Als een team bezwaar heeft tegen extra speler, dan dienen zij dit binnen 24 uur na de wedstrijd bekend te maken bij de Organisatie. De Organisatie bepaalt in overleg met de betrokken teams of de speler legitiem is toegevoegd. Eventueel beslist de Organisatie dat de wedstrijd reglementair verloren wordt door het team pagina 2/5

3 8.9.Bij het herhaaldelijk onrechtmatig toevoegen van extra spelers, kan een team uitgesloten worden van de competitie. 9. Competitiedagen 9.1.Alle speeldata van de competitie worden zo vroeg mogelijk maar niet later dan 3 maanden voor aanvang van de competitie vastgesteld en bekend gemaakt door de Organisatie. 9.2.Speelplaats en speelschema worden minimaal 1 week voor een competitiedag door de Organisatie vastgesteld en bij de contactpersonen van de deelnemende teams bekend gemaakt. 9.3.Bij afwezigheid van een team op een competitiedag, worden de door het betreffende team te spelen wedstrijden als reglementair met 15 0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 18 van kracht. 10. Competitie-opzet 10.1.Uitgaande van de Spirit of the Game wordt ervan uitgegaan dat Organisatie en verenigingen samen naar de best mogelijke competitie opzet werken De Organisatie streeft ernaar dat de verschillende competities een zo uniform mogelijke opzet hebben De Organisatie maakt minimaal een maand voor begin van een competitie bekend hoe de competitie opzet van de betreffende competitie er uitziet. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen kan de Organisatie besluiten daarin wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen worden vóór aanvang van de eerste competitiedag aan de teams gecommuniceerd Beslissingen over diepgaande afwijkingen van de competitie opzet van de voorafgaande competitie gebeuren zo vroeg mogelijk en in overleg met de verenigingen. 11. Competitie-indeling 11.1.De indeling van teams aan het begin van een competitie vindt plaats volgens de rangschikking van dezelfde competitie van het voorgaande jaar Nieuwe teams die bij de voorgaande editie van een competitie niet hebben deelgenomen worden onderaan de op basis van lid 2 vastgestelde indeling geplaatst. 12. Spelregels 12.1.De competitie wordt gespeeld volledig conform de meest recente versie van de door de Wereld Frisbee Bond (WFDF) vastgestelde spelregels voor Ultimate, voor zover dit Competitiereglement en de door de Organisatie bekend gemaakte competitie opzet geen wijzigingen op die spelregels bepaalt. Bij afwijkingen heeft het reglement van de NFB voorrang Uitzonderingen op het bovenstaande bestaan voor de jeugdcompetitie. Deze uitzonderingen worden door de werkgroep Jeugd bekend gemaakt aan de deelnemers van de betreffende jeugdcompetitie. 13. Spirit of the Game 13.1.Over de hele competitie zal een verkiezing gehouden worden om te bepalen welk team het meest volgens de Spirit of the Game gespeeld heeft Op de spelerslijsten dient elk team een Spirit Captain aan te geven. Samen met de teamcontactpersoon (zie artikel 6 lid 4) vertegenwoordigt de Spirit Captain alle leden van zijn team in contacten met de Organisatie, voor zover die contacten de Spirit of the Game aangaan Per wedstrijd geeft elk team het aantal spirit punten op de door de Organisatie vastgestelde manier door Aan het eind van de competitie maakt de Organisatie de uitslag van de Spirit of the Game bekend. Het team met het hoogste gemiddelde aantal punten wint de spirit prijs van de competitie. 14. Kleding 14.1.De kleding van een team zal zo uniform mogelijk zijn, zowel in kleur als in opdruk. Uitzondering bij de opdruk vormen eventuele rugnummers en spelersnamen Elk team behoort tijdens iedere competitiedag naast het normale speelshirt een reserveshirt in een andere kleur bij zich te hebben Indien 2 teams in dezelfde kleur shirt willen spelen, moet in onderling overleg bepaald worden welk team in het reserveshirt zal gaan spelen pagina 3/5

4 15. Afgelasting 15.1.Indien een organiserend team een competitiedag dient af te gelasten, dient dit team zo snel mogelijk de Organisatie op de hoogte te stellen De Organisatie stelt de overige teams op de hoogte 15.3.Met uitzondering van afgelasting door weers of terreingesteldheid dient de organiserende vereniging de Organisatie minimaal 4 dagen van te voren op de hoogte te hebben gesteld. Indien de afgelasting geschiedt na het genoemde tijdstip, heeft de Organisatie de mogelijkheid om de organiserende vereniging aansprakelijk te stellen en een boete op te leggen Na afgelasting zal de Organisatie een nieuwe speeldatum en / of speelplaats voor de betreffende speeldag aanwijzen en / of een nieuw speelschema vaststellen. 16. Accommodatie 16.1.De accommodatie waar de wedstrijden gespeeld worden, dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de spelregels en in dit Reglement Zowel natuurlijk gras als het meeste kunstgras zijn geschikt om op te spelen voor de Outdoor gras competities. Kunstgras met zandinstrooi is niet geschikt om op te spelen De accommodatie dient te beschikken over kleedkamers, douches en een EHBO trommel. Daarnaast is een kantine zéér gewenst Afwijkingen van het bovenstaande zijn slechts dan mogelijk als de Organisatie daarvoor toestemming heeft verleend. Indien dit het geval is, dient de organiserende vereniging dit tijdig door te geven aan de deelnemende teams. 17. Kosten 17.1.Door alle aan de competitie deelnemende teams dient het verschuldigde bedrag voor de team fee te worden voldaan binnen de aangegeven betaaltermijn Bij de reservering van velden kunnen verenigingen, die een competitie organiseren, de kosten bij de bond declareren. 18. Afwezigheid van teams Door een team aan te melden voor de competitie, wordt ervan uitgegaan dat dit team aan alle competitiedagen zal deelnemen. Naast de in artikel 9 lid 3 vermelde regeling betreffende het reglementair verliezen van wedstrijden, kan er een geldelijke boeteregeling zijn bij het niet (tijdig) afmelden en / of niet verschijnen op een competitiedag. a) Een team dat, zonder zich af te melden, niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 100 Euro b) Een team dat zonder tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 75 Euro. c) Een team dat met tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt geen geldboete. 19. Onrechtmatige spelers 19.1.Alle aan de competitie deelnemende spelers alsmede extra spelers dienen bij de bond gemeld te zijn en te hebben voldaan aan de door de bond gestelde eisen Een team, dat zijn onder lid 1 vermelde verplichtingen niet heeft voldaan of een groot aantal spelers heeft die aan de onder lid 2 vermelde verplichtingen niet hebben voldaan, kan door de Organisatie van de competitie worden uitgesloten. Tevens is hier artikel 8 lid 5 van kracht Een team, dat een speler laat meespelen die niet op de spelerslijst van dat team vermeld is en niet gerechtigd is om te spelen, ontvangt een boete van 20 euro Een team, dat een speler laat meespelen die niet op de spelerslijst van dat team vermeld is en gerechtigd is om te spelen, ontvangt een boete van 10 euro Een team, dat een speler op de spelerslijst van dat team vermeld die niet gemeld is bij de bond (artikel 7 lid 3), ontvangt een boete van 10 euro Een team, dat een speler op de spelerslijst van dat team vermeld die gemeld is bij de bond, maar geen competitie licentie heeft (artikel 7 lid 4), ontvangt een boete van 10 euro pagina 4/5

5 20. De organisatie 20.1.Het e mailadres van de Organisatie van de competitie wordt door de bond tijdig vooraf bekend gemaakt. Bij onduidelijkheid dient contact worden opgenomen met het bondssecretariaat ( ) De Organisatie is eindverantwoordelijk voor die zaken die de competitiedagen aangaan Uitzonderingen op dit reglement kunnen door de Organisatie worden gemaakt indien zij dit nodig acht. 21. Verzekering De bond heeft voor alle bondsleden die aan de in dit reglement beschreven voorwaarden voldoen (zie artikel 7 lid 3) en aan de competitie deelnemen een aanvullende sportverzekering afgesloten. 22. Overig In alle zaken waarin dit Competitie Reglement niet voorziet beslist de Organisatie, gehoord hebbende alle betrokkenen, met als uitgangspunt voor haar beslissingen de Spirit of the Game en de Fair Play gedachte. Van een besluit op grond van dit artikel wordt door de organisatie een mededeling gedaan aan de betreffende verenigingen. 23. Beroep Tegen besluiten van de Organisatie genomen op basis van dit Competitie Reglement staat binnen twee weken nadat dit besluit gecommuniceerd is beroep open volgens de beroepsprocedure welke beschreven is in het Klachten Reglement. 24. Wijzigingen Voor wijzigingen van dit reglement is een besluit op de bondsvergadering nodig pagina 5/5

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde Ultimate competities van alle soorten en divisies. Het gestelde

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2018

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2018 DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2018 40e editie SPEELDATA 10 en 16 juni 2018 Deelnemers: Fam. Grandia Fam. Hooijmans 2 DSC FAMILIEVOETBALTOERNOOI 2018 Poule A Fam. Grandia Fam. Hooijmans 2 1062018

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys Deelnemende verenigingen 1. Veensche Boys A 2. Veensche Boys B 3. Sparta Nijkerk A 4. Sparta Nijkerk B 5. SO Soest 6. Terschuurse Boys 7. Elspeet 8. Otterlo Locatie

Nadere informatie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie 1 Algemeen 1.1 Dit aanvullend competitiereglement is een toevoeging op het basisreglement voor de Ultimate competitie, mei 2016 en beschrijft de specifieke regels die van toepassing zijn bij de NFB Indoor

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Technisch clubreglement

Technisch clubreglement Technisch clubreglement Technisch clubreglement Blad 1 van 12 Inhoud: 1. Definities 3 2. Basisafspraken.. 4 3. Afdeling woensdag.. 6 4. Afdeling maandag.. 10 5. Zomercompetitie 11 6. Slotbepaling 12 Technisch

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.Z.C. Sittardse Zomeravond Competitie 20 Mei 1963 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 Naam en zetel van de vereniging De zaalvoetbalorganisatie draagt de naam Sittardse Zomeravond Competitie ( hierna

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie 2015-2016 1. Algemeen 1.1. Dit aanvullend competitiereglement is een toevoeging op het basisreglement voor de Ultimate competitie, september 2015 en beschrijft

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud 1/9 Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud Algemeen 1. Dit Reglement is een aanvulling op het Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud en is alleen van toepassing voor de Clubkampioenschappen van

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. 35+ Toernooi ODC te Boxtel 23 september 2011

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. 35+ Toernooi ODC te Boxtel 23 september 2011 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal 35+ Toernooi ODC te Boxtel 23 september 2011 Voorwoord 7 tegen 7 toernooien voor 35+ teams Hierbij het programmaboekje voor het eerste 35+ toernooi bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen:

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: 1. Voorzitter: de voorzitter van de vereniging West Friese Judo Competitie; 2. Penningmeester: de penningmeester van de vereniging West Friese Judo Competitie;

Nadere informatie

Competitieregels Golfclub Westerwolde

Competitieregels Golfclub Westerwolde CONCEPT Competitieregels Golfclub Westerwolde Vlagtwedde, januari 2013 Versie 1.0 Inleiding De vereniging wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018.

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Versie: d.d.31-3-2018 Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Wedstrijddefinitie: De competitie wordt in teamverband gespeeld in de wedstrijdvormen Matchplay Fourball BetterBall (FBBB) en Single Matchplay.

Nadere informatie

GOODWILL JEUGDTOERNOOI JO15 jeugd toernooi 2018

GOODWILL JEUGDTOERNOOI JO15 jeugd toernooi 2018 Inhoudsopgave 1. Deelnemende verenigingen 2 2. Kleedkamerindeling 2 3. Toernooi reglement 3 4. Veldindeling JO-15 toernooi zaterdag 16 juni 2018 4 5. Poule-indeling en wedstrijdschema JO-15 teams zaterdag

Nadere informatie

petitie Competitiereglement Run Bike Run Series

petitie Competitiereglement Run Bike Run Series petitie Run Bike Run Series 2019 Artikel 1 Algemeen 1. De (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het ITU wedstrijdreglement incl. aanpassingen

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Artikel 1 Algemeen 1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Inhoud: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Algemeen Competitie opzet Competitiewedstrijden Deelname eisen Startgemeenschappen Teamsamenstelling

Nadere informatie

Competitiereglement NPB padelcompetitie2018 (NJC)

Competitiereglement NPB padelcompetitie2018 (NJC) Competitiereglement NPB padelcompetitie2018 (NJC) Competitieleiders NPB: Gerco Wicherson & Karin Overweg e-mailadres: competities@padelbond.nl Versie 20180627 1. Inleiding Dit document is een handvat voor

Nadere informatie

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2016

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2016 DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2016 38e editie SPEELDATA 22 en 28 mei 2016 Deelnemers: Fam. van Grandia DSC FAMILIEVOETBALTOERNOOI 2016 Fam. Grandia Poule A 2252013 Wedstrijden veld 1 (bij tent) Wedstrijden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ZAALVOETBALVERENIGING DE SMELTKROES

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ZAALVOETBALVERENIGING DE SMELTKROES HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ZAALVOETBALVERENIGING DE SMELTKROES Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Lidmaatschap 3 Artikel 3. Verplichtingen leden en teams 4 Artikel 4. Materiaal 5

Nadere informatie

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN B-categorie Senioren mannen Veteranen G-Voetbal Jeugd

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN B-categorie Senioren mannen Veteranen G-Voetbal Jeugd KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN 2018-2019 B-categorie Senioren mannen Veteranen G-Voetbal Jeugd Artikel 1 Deelname Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de districtscompetitie ingeschreven

Nadere informatie

OUTDOOR-ZAALVOETBALTORNOOI BLUE STARS 2018

OUTDOOR-ZAALVOETBALTORNOOI BLUE STARS 2018 OUTDOOR-ZAALVOETBALTORNOOI BLUE STARS 2018 NUTTIGE INLICHTINGEN - Het tornooi gaat door op zaterdag 23 juni 2018 op de gemeentelijke sportterreinen van Wingene, met aanvang om 09u00. Er wordt gespeeld

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series

Competitiereglement Run Bike Run Series Run Bike Run Series Artikel 1 Algemeen 1. De (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het ITU wedstrijdreglement incl. aanpassingen Nederlandse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT. UBT Statuten en Reglementen 9 juni ALGEMENE BEPALINGEN

COMPETITIEREGLEMENT. UBT Statuten en Reglementen 9 juni ALGEMENE BEPALINGEN COMPETITIEREGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op de jaarlijkse competitie die de UBT organiseert op grond van artikel 4 van de Statuten. Het reglement heeft derhalve

Nadere informatie

Brochure SBN Mix competitie

Brochure SBN Mix competitie Brochure SBN Mix competitie Seizoen 2015 Uitgegeven door Squash Bond Nederland Deze brochure bevat informatie over de SBN Mix competitie 2015, een competitievorm voor teams georganiseerd door Squash Bond

Nadere informatie

KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19. Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19. Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19 Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Uitgave: 2018-2019 Datum: augustus 2018 Bekerbesluit Reserve-elftallen mannen categorie

Nadere informatie

TGC Competitie reglement

TGC Competitie reglement TGC Competitie reglement 1. Inleiding Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen de TGC te verhogen en wil dit mede bereiken door teams in de NGF-competitie te laten spelen. Tevens biedt het de

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

De Zwaluwentoernooien in 2010

De Zwaluwentoernooien in 2010 De Zwaluwentoernooien in 2010 Hierbij het programmaboekje met alle informatie omtrent de Zwaluwentoernooien 2010. De A tm D teams uit de Acategorie spelen op 28 augustus hun eerste bekerwedstrijd in het

Nadere informatie

BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE Vastgesteld door de bondsvergadering van 20 mei 2017; Inwerking tredend op 1 juli 2017

BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE Vastgesteld door de bondsvergadering van 20 mei 2017; Inwerking tredend op 1 juli 2017 BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE Vastgesteld door de bondsvergadering van 20 mei 2017; Inwerking tredend op 1 juli 2017 INLEIDING Behoudens de in dit reglement opgenomen afwijkingen

Nadere informatie

Sanctieoverzicht Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Sanctieoverzicht Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Sanctieoverzicht 2018 Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Dit sanctieoverzicht behoort bij het NeFUB Wedstrijdreglement (jeugd), Toernooireglement en Huishoudelijk reglement. De NeFUB dient de hieronder

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN

UITVOERINGSREGELS KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN UITVOERINGSREGELS KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN Uitvoeringsregels voor: de organisatie en uitvoering van kynologische opleidingen en examens georganiseerd door de Raad van Beheer al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

OM4U JO15 en JO13 jeugd toernooi 2017

OM4U JO15 en JO13 jeugd toernooi 2017 Inhoudsopgave 1. Deelnemende verenigingen 2 2. Toernooi reglement 3 3. Veldindeling JO15 en JO13 toernooi zaterdag 3 juni 2017 4 4. Poule-indeling en wedstrijdschema JO13-teams zaterdag 3 juni 5 5. Poule-indeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 1. Competitie bedrijfszaalvoetbal De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal de Trije in Franeker Bij voorkeur op de vrijdagavond.

Nadere informatie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie 1 Algemeen 1.1 Dit aanvullend competitiereglement is een toevoeging op het basisreglement voor de Ultimate competitie, mei 2016 en beschrijft de specifieke regels die van toepassing zijn bij de NFB Indoor

Nadere informatie

Dutch Career Cup Draaiboek

Dutch Career Cup Draaiboek Dutch Career Cup Draaiboek Indoortoernooi Almere 20 februari 2015 Inleiding In dit document treft u informatie voor het aankomende indoor Dutch Career Cup op 20 februari 2015 in Almere. Graag verzoeken

Nadere informatie

RGC Competitiereglement 2019

RGC Competitiereglement 2019 RGC Competitiereglement 2019 1. Inleiding De animo om aan de NGF competitie mee te doen is bij onze club groot. Daarom is in 2013 besloten een competitiereglement te schrijven met criteria waaraan moet

Nadere informatie

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie)

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) Inschrijving sluit op 27 november 2017 In het voorjaar van 2018 is er weer een nieuwe competitie. Komend voorjaar zullen er weer enkele

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE. Vastgesteld door de bondsvergadering van 2 juni2018; Inwerking tredend op 1 september2018

BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE. Vastgesteld door de bondsvergadering van 2 juni2018; Inwerking tredend op 1 september2018 BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE Vastgesteld door de bondsvergadering van 2 juni2018; Inwerking tredend op 1 september2018 INLEIDING Behoudens de in dit reglement opgenomen afwijkingen

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR)

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR) AANVULLENDE BEPALINGEN OP HET REGIO COMPETITIE REGLEMENT VOOR REGIO LIMBURG 2015 Voor de regio competitie van Regio Limburg van Badminton Nederland is het Regio Competitie Reglement van toepassing inclusief

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN 2018-2019 A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd Artikel 1 Deelname Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de districtscompetitie ingeschreven

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 6 Beachvolleybalcompetitite december Inhoud. Wedstrijdreglement H6 Beachvolleybalcompetitie december

3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 6 Beachvolleybalcompetitite december Inhoud. Wedstrijdreglement H6 Beachvolleybalcompetitie december 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 6 Beachvolleybalcompetitite december 2017 Inhoud Hoofdstuk 6 Beachvolleybalcompetitite... 1 3.6.1 Algemeen... 2 3.6.2 Opbouw en wedstrijdsystematiek... 4 3.6.3 Inschrijven

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole.

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

PROGRAMMA STRATENVOETBAL HOLTEN 16 JUNI 2018

PROGRAMMA STRATENVOETBAL HOLTEN 16 JUNI 2018 PROGRAMMA STRATENVOETBAL HOLTEN 16 JUNI 2018 Sportpark t Vletgoor VOORWOORD Sportpark t Vletgoor is het decor voor de zestiende editie van het Holtense stratenvoetbaltoernooi nieuwe stijl. Het door v.v.

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

BEKERCOMPETITIE JO19, JO17, JO15, MO19, MO17 en MO15 (CATEGORIE B) BESTUURSBESLUIT. Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 17 augustus 2018

BEKERCOMPETITIE JO19, JO17, JO15, MO19, MO17 en MO15 (CATEGORIE B) BESTUURSBESLUIT. Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 17 augustus 2018 BEKERCOMPETITIE JO19, JO17, JO15, MO19, MO17 en MO15 (CATEGORIE B) BESTUURSBESLUIT Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 17 augustus 2018 Artikel 1 Aan deze bekercompetitie kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Zaterdag 8 juni 2013 Pag. 2 van 21 Janneke Mandemaker 2013 Beste voetballers, voetballiefhebbers en supporters, Ik heet u namens de Toernooicommissie en alle meewerkende

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour Nederlands Handbal Verbond regeling Beach Handball Tour 2016-2017 13 juni 2016 11 juni 2017 1. Algemeen 1.1 De Beach Handball Tour 2016-2017 loopt van 13 juni 2016 tot en met 11 juni 2017. 1.2 De Beach

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Doelgroep; De kwalificatieprocedure is bestemd voor de competitieve groepen bestaande uit meerdere teams of uit één team met meer dan 6 spelers.

Doelgroep; De kwalificatieprocedure is bestemd voor de competitieve groepen bestaande uit meerdere teams of uit één team met meer dan 6 spelers. Kwalificatieprocedure competitieteams. Algemeen; Om talentvolle jeugdspelers te kunnen behouden voor de vereniging Veldzijde bieden we deze jeugdspelers de mogelijkheid om kennis te maken met de Dames

Nadere informatie

HANDLEIDING E-RUGBY COMPETITIEMODULE. CAPTAIN/TEAMMANAGER Versie

HANDLEIDING E-RUGBY COMPETITIEMODULE. CAPTAIN/TEAMMANAGER Versie HANDLEIDING E-RUGBY COMPETITIEMODULE CAPTAIN/TEAMMANAGER Versie 2017 05 19 LET OP: Vergeet niet uit te loggen als je klaar bent met het wedstrijdformulier Inhoud INLOGGEN... 2 INVULLEN VAN HET WEDSTRIJDFORMULIER...

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

Vragenbank refereetoets

Vragenbank refereetoets Badminton Nederland Sectie Wedstrijd Functionarissen Vragenbank refereetoets CR vragen Versie: 1 januari 2017 MEERKEUZEVRAGEN 201. Uit welk(e) reglement(en) zijn definities en bepalingen van toepassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT 2019 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2018

COMPETITIEREGLEMENT 2019 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2018 COMPETITIEREGLEMENT 2019 NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2018 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND BEKERREGLEMENT

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND BEKERREGLEMENT ROTTERDAMSE SCHAAKBOND BEKERREGLEMENT Artikel 1 Algemeen Dit reglement geldt voor de in elk verenigingsjaar van de Rotterdamse Schaakbond (hierna te noemen RSB) te organiseren bekerwedstrijden. Artikel

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel

Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel Datum :22-08-2015 1 Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel 2 Paragraaf 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. 1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

B E K E R R E G L E M E N T

B E K E R R E G L E M E N T ingaande 1 september 1975 geheel gewijzigd 1 september 1996 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 5 maart 1998 gewijzigd 1 september 1998 geheel gewijzigd 1 september 2004 B E K E R R E G L E M E N T VAN

Nadere informatie

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities Competitie Reglement Artikel 1: Toepassing van definities Het reglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne parenwedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE AANMELDING Aanmelden doe je bij de ledenadministratie. Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk

Nadere informatie

BEDRIJVENCOMPETITIE

BEDRIJVENCOMPETITIE BEDRIJVENCOMPETITIE 2014 2015 Squash Almere Marathonlaan 20 1318 EE Almere 036 5329029 Inhoudsopgave Squash Almere en de Bedrijvencompetitie... 3 Bedrijvencompetitie... 3 Wedstrijdreglement... 4 Het team...

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Afdeling A Algemeen Artikel 1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor wedstrijdbridge", de reglementen van de N.B.B. en dit reglement.

Nadere informatie

datum vaststelling 1 april 2019 Manager Wedstrijdzaken

datum vaststelling 1 april 2019 Manager Wedstrijdzaken datum vaststelling 1 april 2019 door Manager Wedstrijdzaken WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en Promotie-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks

Nadere informatie

6-5-2013. Inhoudsopgave

6-5-2013. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Reglement Blz. 4 Veld indeling Blz. 5 Speelschema MB Blz. 6 Penalty bokaal MB Blz. 7 Reglement 4 tegen 4 Blz. 8 Speelschema 4 tegen 4 (4 teams) Blz. 9 Speelschema 4 tegen 4 (5 teams)

Nadere informatie