Schoolondersteuningsprofiel. obs Pluspunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel. obs Pluspunt"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel obs Pluspunt

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemene gegevens Kenschets Onderwijsvisie en schoolconcept Kengetallen en leerling populatie Basisondersteuning Basiskwaliteit Planmatig werken Preventie en licht curatieve interventies Algemene preventie en ondersteuning in de groep Extra ondersteuning in de groep Speciale ondersteuning in overleg met de ib Schoolnabije ondersteuning Ondersteuningsprofiel Deskundigheid Groepsgrootte en formatie Voorzieningen Mogelijkheden schoolgebouw Samenwerkingsrelaties Passend onderwijs op Pluspunt Ondersteuningsarragementen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Basisarrangement Verrijkt arrangement Aangepast arrangement Cluster Externe expertise Conclusies 13 1

3 1. Inleiding Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de ervaringen, mogelijkheden, grenzen en ambities die Pluspunt heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs. Duidelijk wordt welke ondersteuning Pluspunt kan geven aan leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften en waar grenzen liggen. De ondersteuning die de school kan bieden wordt beschreven op twee niveaus: de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Uiteindelijk is in het vierde hoofdstuk te lezen welke arrangementen Pluspunt biedt. Het schoolondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders die een school zoeken voor hun kind, ouders die al een kind op school hebben, andere scholen in de wijk Prins Alexander, de samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden. Het schoolondersteuningsprofiel laat zich lezen als een stuk dat zich geleidelijk aan uitvouwt tot een portret van de dagelijkse praktijk en werkwijze van de school. Het schoolondersteuningsprofiel zal de komende jaren regelmatig worden bijgesteld. Passend onderwijs is een dynamisch proces en vanuit ervaringen in de dagelijkse praktijk zal blijken dat er bijstellingen noodzakelijk zijn. In het vierde hoofdstuk van het schoolondersteuningsprofiel zal de komende maanden het deel waarin de externe expertise (arrangementen) wordt beschreven verder worden uitgewerkt gaan op basis van de nieuwe werkwijze die door het nieuwe samenwerkingsverband, PPO Rotterdam (Primair Passend Onderwijs Rotterdam), is ontwikkeld en momenteel verder concreet wordt uitgewerkt. 2

4 2. Algemene gegevens 2.1. Contactgegevens van de school School : obs Pluspunt Adres : Maria Wesselingstraat GA Rotterdam Telefoon : Mail Website Directeur : : : Madeleine van Noordt Wieringa 2.2 Kenschets van de school Pluspunt is een reguliere basisschool in de wijk Prinsenland in Rotterdam met ruim 22 jaar ervaring op het gebied van passend onderwijs. Momenteel telt de school ongeveer 325 leerlingen. Tussen de 7 à 10% van de kinderen die Pluspunt bezoeken heeft een rugzak, oftewel een Leerling Gebonden Financiering (LGF). Momenteel zitten in iedere groep op Pluspunt 2 à 3 kinderen met een LGF. Door geïntegreerd onderwijs aan te bieden werken reguliere kinderen samen met kinderen met een rugzak. Op deze manier leren kinderen omgaan met onderlinge verschillen. Waar nodig is het onderwijs aangepast om leerlingen een aanbod op maat te bieden. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen met de rugzak, maar voor alle leerlingen. De laatste 2 jaar is het onderwijsaanbod op Pluspunt daarom steeds meer verschoven van onderwijs volgend naar kind volgend. Met rekenen is dit het verst doorgevoerd. Om leerlingen die meer aan kunnen een passend onderwijsaanbod te bieden werkt Pluspunt sinds schooljaar met verrijkingsgroepen (Minerva). Momenteel zijn er 2 groepen. Eén voor de bovenbouw met leerlingen uit de groepen 6, 7, 8 en één voor de middenbouw (leerlingen uit 3, 4, 5). In schooljaar is er een verrijkingsgroep voor de groepen 1 en 2 gestart. In samenspraak met de intern begeleider geven ouders verdiepende lessen over hun beroep of een hobby. Rijndam Revalidatiecentrum verzorgt op school en onder schooltijd voor kinderen met een lichamelijke beperking fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Therapie op school heeft als voordeel dat dit ook in de groep gegeven kan worden, leerkrachten gerichte ondersteuningsvragen kunnen stellen en dat het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast. Op Pluspunt zijn twee assistenten en een leerkrachtondersteuner werkzaam waardoor er meer handen in de klas zijn. 3

5 Sinds april 2013 is Pluspunt één van de TOPscholen in Nederland, een onderscheiding uitgereikt door VOS ABB (Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen). TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. Pluspunt heeft deze onderscheiding ontvangen voor het passend onderwijs op de school. 2.3 Onderwijsvisie en schoolconcept Pluspunt is een school waar kinderen in een veilige, warme en open omgeving leren elkaar en zichzelf te accepteren en te respecteren. Waar ze in een uitdagende leeromgeving zich met elkaar optimaal kunnen ontwikkelen, met aandacht voor de individuele mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Het onderwijs sluit zoveel als mogelijk is, in een vertrouwde en gestructureerde sfeer in de groep, aan bij het niveau en tempo van de leerling. Pluspunt hanteert hierbij de volgende uitgangspunten verwoord in tien sterke punten: 1. Pluspunt is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn. 2. Pluspunt biedt gestructureerd onderwijs van hoge kwaliteit en streeft naar optimale resultaten (eruit halen wat erin zit). 3. Pluspunt laat kinderen zelfstandig en samen met andere kinderen werken aan uitdagende leerstof. 4. Pluspunt heeft een gevarieerd aanbod met extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben en verrijkingsgroepen voor kinderen die meer aankunnen. 5. Pluspunt geeft kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om regulier onderwijs te volgen. 6. Pluspunt werkt structureel met de Kanjertraining aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en besteedt veel aandacht aan normen en waarden. 7. Pluspunt is een veilige, overzichtelijke en sfeervolle school en is actief betrokken bij (veranderingen in) de samenleving zodat leerlingen kunnen opgroeien tot Wereldburgers. 8. Pluspunt vindt regelmatig en goed contact met ouders over de vorderingen en het welbevinden van de kinderen erg belangrijk (betrokkenheid). 9. Pluspunt heeft een uitgebreide leerlingenzorg en werkt nauw samen met verschillende organisaties. 10. Pluspunt leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor hun omgeving, zodat zij goed voorbereid en zelfverzekerd naar het voortgezet onderwijs gaan. 4

6 2.4 Kengetallen leerling populatie Leerlingen per 1 oktober Leerling-gewicht 0,3 * Leerling-gewicht 1,2 * Leerlingen met LGF Uitstroom SBO ** Leerlingen besproken zorgteam 13 Leerlingen besproken in MDO *** Leerlingen met dyslexieverklaring Leerlingen met dyscalculieverkl Leerlingen in de verrijking * De gewichtsregeling van leerlingen gebeurt op basis van het opleidingsniveau van de ouders en het postcodegebied van de school. ** SBO = Speciaal Basisonderwijs *** MDO = Multi Disciplinair Overleg 5

7 3. Basisondersteuning De basisondersteuning wordt binnen elke groep, door iedere groepsleerkracht gerealiseerd. De basisondersteuning omvat de volgende 4 aspecten: 1. Basiskwaliteit (het oordeel van de inspectie over de school). 2. Planmatig werken op het niveau van de leerling op basis van de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (en arrangeren). De zeven uitgangspunten van het handelingsgericht werken zijn: - Onderwijsbehoeften staan centraal; - Het gaat om afstemming en wisselwerking; - De leerkracht doet ertoe; - Positieve aspecten zijn van groot belang; - We werken constructief samen; - Het handelen is doelgericht; - De werkwijze is systematisch en transparant. 3. Preventieve en licht curatieve interventies, zoals een aanpak tegen pesten en het werken met protocollen bij bv. dyslexie. 4. Onderwijsondersteuningsstructuur (duidelijke afspraken over de organisatie binnen de school en de samenwerking met specialisten). 3.1 Basiskwaliteit In april 2014 heeft de inspectie de basiskwaliteit van Pluspunt als voldoende beoordeeld. Naar aanleiding van dit laatste bezoek aan de school wordt er momenteel gewerkt aan het (verder) versterken van het planmatig werken binnen de school. 3.2 Planmatig werken De basis voor het planmatig werken op Pluspunt wordt gevormd door een digitaal leerlingvolgsysteem gericht op leerprestaties en ontwikkeling van alle leerlingen. Binnen de school wordt ook gewerkt met een leerlingvolgsysteem gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen (Kanjertraining). Beide volgsystemen worden structureel gebruikt voor: 1. Het signaleren van individuele speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 2. Het bepalen van de ontwikkelingslijn van elke leerling voor de korte-termijnverwachting van de leerprestaties. 6

8 3. Het bepalen van het ontwikkelingsperspectief (OPP) op de lange termijn. 4. Het evalueren van speciale ondersteuningsbehoeften in de groep. 5. Het evalueren van speciale ondersteuningsbehoeften in de school. Bij leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften wordt er gewerkt volgens het één kind één plan model. De basis van deze werkwijze wordt gevormd door het Groepsdocument (Harry Janssens) dat 2 keer per jaar door de leerkracht wordt ingevuld. Bij leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften wordt een Zorgdossier gemaakt op één of meer van de volgende domeinen: werkhouding, leren (didactisch), sociaal-emotioneel of lichamelijk. Vervolgens wordt er voor deze leerling een individueel handelingsplan opgesteld. Het eigenaarschap van de (speciale) onderwijsondersteuning voor een leerling ligt in de dagelijkse praktijk bij de groepsleerkracht. De leerkracht werkt het meest met het kind en geeft op basis van de dagelijkse praktijk aan wat een leerling nodig heeft. De leerkracht is de eerste contactpersoon met ouders en is hiermee de eerst verantwoordelijke voor het educatief partnerschap. De intern begeleiders (onderbouw, middenbouw en passend onderwijs) dragen zorg voor de coördinatie van de extra ondersteuning, de begeleiding en ondersteuning van leerkrachten, de begeleiding van individuele leerlingen, de externe contacten en zijn lid van het managementteam. 3.3 Preventieve en licht curatieve interventies Bij preventieve en licht curatieve interventies zijn vier niveaus van ondersteuning te onderscheiden: 1. Algemene preventieve ondersteuning in de groep 2. Extra ondersteuning in de groep 3. Speciale ondersteuning in overleg met de intern begeleider 4. Schoolnabije ondersteuning Algemene preventieve ondersteuning in de groep Leerkrachten op Pluspunt werken planmatig en proactief met hun leerlingen. Ze formuleren samen leerdoelen, hebben een ruime kennis van de leerstof en lee strategieën en benutten ideeën en oplossingen van leerlingen. Leerlingen krijgen directe, informatieve en positief bekrachtigende feedback. De leerkrachten weten om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Ze differentiëren in instructie, verwerking en/of leerstofaanbod. Door actief te werken met de Kanjertraining is er op Pluspunt sprake van een structurele aanpak gericht op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen. 7

9 Leerkrachten beschikken over voldoende kennis om preventief te kunnen handelen met betrekking tot orde verstorend gedrag, om gedragsproblemen te signaleren, van technieken om gedragsproblemen te voorkomen en van technieken om reeds ontstane gedragsproblemen aan te pakken. Pluspunt werkt met een pestprotocol. Leerkrachten hebben in ieder geval drie maal per schooljaar contact met ouders over de voortgang van hun kind. Ouders worden als ervaringsdeskundige en partner betrokken bij de analyse en aanpak van speciale (onderwijs)ondersteuning. Rapportage vindt plaats door middel van een rapport, een portfolio voor rekenen en een overzicht met daarop de resultaten van de Citotoetsen (leerlingvolgsysteem) Extra ondersteuning in de groep Leerkrachten op Pluspunt zijn voldoende in staat om vroegtijdig leer-, opgroei- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen te signaleren. Pluspunt beschikt door een jarenlange ervaring met een grote diversiteit aan leerling populatie en intensieve samenwerking met verschillende instanties over voldoende diagnostische expertise om vroegtijdig te signaleren en adequaat te handelen Speciale ondersteuning in overleg met de intern begeleider De intern begeleider heeft twee keer per jaar een groepsbespreking met de leerkracht. Deze bespreking is naar aanleiding van het Groepsdocument en een groepsobservatie. In principe worden alle leerlingen van de groep besproken, maar de nadruk ligt op leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Indien nodig zal de intern begeleider leerlingen vanuit de groepsbespreking meenemen naar het overleg met de begeleider leerlingenzorg van het samenwerkingsverband en/of het MDO (Multi Disciplinair Overleg). Binnen Pluspunt wordt gewerkt met een speciaal aanbod voor leerlingen met ernstige lees-/spellingproblemen (dyslexie) en ernstige rekenproblemen (dyscalculie). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een protocol voor ernstige leesproblemen en dyslexie. Een protocol voor ernstige reken-/wiskundeproblemen en dyscalculie is in ontwikkeling. Ook is er een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde cognitieve mogelijkheden en werkt Pluspunt met een protocol medicijngebruik en een protocol medische ondersteuning Schoolnabije ondersteuning Pluspunt heeft een goed functionerend netwerk van zorgprofessionals om zich heen en werkt structureel samen met deze externe partners voor de extra ondersteuning. De intern begeleiders van Pluspunt zorgen er voor dat naar aanleiding van bv. de groepsbespreking de expertise van deze partners wordt ingeroepen om adequaat om te gaan met speciale ondersteuningsbehoeften. Ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming. 8

10 3.4 Onderwijsondersteuningsprofiel Deskundigheid Pluspunt beschikt binnen de school over expertise op het gebied van cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD, dyslexie en hoog- of meerbegaafdheid. Buitenschools kunnen wij beschikken over expertise op het gebied van gedragsproblemen, taal- en spraakproblemen, visuele beperkingen, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Deze expertise wordt geleverd door medewerkers van SCOOR, Weer Samen Naar School (WSNS), het School Maatschappelijk Werk (SMW), Rijndam Revalidatiecentrum, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Auris en Bartimeus Groepsgrootte en formatie Pluspunt heeft dit schooljaar 14 groepen, waaronder twee combinatiegroepen. De gemiddelde groepsgrootte is 27 leerlingen. Er zijn 25 groepsleerkrachten, 2 vakleerkrachten (gym en handvaardigheid), 3 intern begeleiders, 2 (onderwijs)assistenten, 1 leerkrachtondersteuner, 2 directieleden en 1 administratieve kracht werkzaam op Pluspunt Voorzieningen Pluspunt heeft 1 locatie met 15 lokalen, een gemeenschapsruimte, een speellokaal, een inpandig gymlokaal, een handenarbeidlokaal en een openbaar en een eigen afsluitbaar speelplein (kleuterplein). De lokalen zijn iets groter dan de norm van 42 vierkante meter. Het schoolgebouw is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een lift. Op beide etages is een invalidentoilet aanwezig. In de school is een therapieruimte aanwezig Mogelijkheden schoolgebouw Eén van de lokalen in het schoolgebouw wordt gebruikt voor de verrijkingslessen, individuele begeleiding van leerlingen en begeleiding van groepen leerlingen. De gemeenschapsruimte wordt gebruikt voor o.a. bijzondere lessen, leesbegeleiding, vergaderingen en is door middel van een verplaatsbare wand gescheiden van het speellokaal. Bij bijzondere gelegenheden zoals een ouderavond, studiedagen, vieringen of de afscheidsmusical van groep 8 wordt deze wand geopend, zodat er een grotere ruimte ontstaat. 9

11 3.4.5 Samenwerkingsrelaties Pluspunt werkt samen met de volgende externe partners: - Rijndam Revalidatiecentrum (therapie voor voornamelijk leerlingen cluster 3); - WSNS, vanaf PPO Rotterdam (begeleider leerlingenzorg, zorgteam, (preventieve) ambulante begeleiding, scholing); - SCOOR (ambulante begeleiding cluster 4 leerlingen, scholing); - School Maatschappelijk Werk; - Centrum voor Jeugd en Gezin; - SBO De Kring en SBO Leeflang; - Stichting MEE (ondersteuning bij leven met een beperking); - Bartimeus (ambulante begeleiding leerlingen met visusproblemen); - Auris (ambulante begeleiding leerlingen met taal- en spraakproblemen); Learn (specialist in o.a. dyslexie en dyscalculie; - Yulius (GZZ-instelling); - RIAGG (GZZ-instelling) - Leerplichtambtenaar van de Gemeente Rotterdam - Verschillende praktijken voor logopedie Passend onderwijs op Pluspunt Pluspunt kan binnen de huidige kaders passend onderwijs bieden aan: Kinderen met een lichamelijke beperking; Meer begaafde leerlingen; Leerlingen met leesproblemen; Leerlingen met rekenproblemen; Leerlingen met leerproblemen; Leerlingen met een lichte gedragsproblematiek; Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Na aanmelding van een leerling wordt er bepaald of Pluspunt datgene kan bieden wat deze leerling nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te komen. 10

12 4. Ondersteuningsarragementen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Om leerlingen een optimale ontwikkeling en een succesvolle schoolloopbaan te bieden werkt Pluspunt met drie arrangementen: - Basis arrangement; - Verrijkt arrangement; - Aangepast arrangement. 4.1 Basisarrangement Leerlingen die het basis arrangement volgen krijgen de basisleerstof aangeboden gebaseerd op de kerndoelen geformuleerd door het Ministerie van Onderwijs. De leerlingen krijgen de basisinstructie aangeboden met, indien nodig, op onderdelen een verlengde instructie. Leerlingen weten aan welke leerdoelen er gewerkt wordt en zijn (in principe) eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkracht is als friendly mediator (als coach) actief betrokken bij dit leerproces. In samenspraak kunnen doelen worden bijgesteld. Binnen het basis arrangement is het van belang dat de leerkracht er voor zorgt dat de leerling zich dagelijks voldoende uitgedaagd voelt om met de leerstof aan de slag te gaan en te blijven (hoge verwachtingen). Uitgangspunt is het maximale uit de leerling te halen. Op basis van het leerlingvolgsysteem (Cito toetsen) is duidelijk welke vaardigheidsscore een leerling minimaal behoort te halen op een volgende toets. De groepsleerkracht houdt regelmatig zowel individuele als groepsleergesprekken. 4.2 Verrijkt arrangement Leerlingen die meer aan kunnen krijgen een verrijkt arrangement aangeboden. Om hier voor in aanmerking te komen hanteert Pluspunt de volgende criteria: 1. Een gestandaardiseerde score op de SiDi 3 (Protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs); 2. Hoge Cito scores voor met name rekenen en begrijpend lezen; 3. Een voldoende zelfstandige werkhouding. N.B. Criteria 2 en 3 zijn van minder doorslaggevende betekenis dan 1 i.v.m. met mogelijk onderpresteren. Bij leerlingen met een verrijkt arrangement wordt het basisaanbod compact aangeboden. Daarnaast krijgen deze leerlingen per week verschillende verrijkende en verdiepende taken aangeboden waar ze individueel en in kleine groepen aan werken. 11

13 Leerlingen die nog moeite hebben om zelfstandig en taakgericht aan de slag te gaan krijgen één dagdeel per week in de minervagroep begeleiding om hier aan te werken. Bij leerlingen die een verrijkt arrangement volgen is vooraf de meest ideale leerlijn bepaald (vaardigheidsgroei) en wordt deze kritisch gevolgd (leerlingvolgsysteem). Op het moment dat een leerling onder zijn lijn komt zal de leerkracht analyseren waar dit door komt. In eerste instantie gaat de leerkracht samen met de leerling aan de slag gaan om weer op de ideale vaardigheidsgroei te komen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren wordt de intern begeleider er bij betrokken en de ontwikkelingslijn mogelijk bijgesteld. 4.3 Aangepast arrangement Het kan natuurlijk voorkomen dat een leerling op één of meerdere vakgebieden het basisaanbod niet voldoende kan volgen. Als dit het geval is wordt in overleg met de intern begeleider een aangepast aanbod bepaald. Voor leerlingen die in het aangepast arrangement komen wordt een Ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin een beeld wordt gegeven van welke doelen er met deze leerling bereikt willen worden en het verwachte uitstroomprofiel. 4.4 Cluster 3 Het grootste deel van de leerlingen met een rugzak op Pluspunt hebben een cluster 3 indicatie (lichamelijke beperking). De meeste van deze kinderen volgen het basis of aangepaste arrangement. Zoals eerder aangegeven wordt er dan gewerkt volgens het één kind, één plan model. Aan het begin van het schooljaar wordt er door alle betrokkenen zoals ouders, therapeuten, leerkracht, intern begeleider en assistent, een handelingsplan opgesteld waarin de onderwijs- en therapiedoelen staan vermeld waaraan dat jaar gewerkt gaat worden. Gedurende het leerjaar wordt dit plan in ieder geval 2 keer geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. Door deze integrale aanpak wordt er op een efficiënte wijze gewerkt aan de ondersteuningsbehoeften van het kind. Naast aanpassingen in het onderwijsaanbod worden er vaak ook praktische aanpassingen uitgevoerd zoals aangepast meubilair, een eigen computer met eventueel aangepast toetsenbord en/of muis en de plek in het lokaal Externe expertise Het kan altijd voorkomen dat de expertise binnen de school niet toereikend genoeg is om een leerling dat te bieden wat hij nodig heeft om optimaal te ontwikkelen. Op dat moment zal er via de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam een beroep gedaan worden op de expertise die binnen het onderwijsarrangeerteam aanwezig is. Het kan zijn dat de schoolcontactpersoon (de handelingsgerichte) ondersteuningsvraag van school zelf oppakt als dit binnen zijn/haar expertise valt. Anders zal deze doorgespeeld worden naar één of meerdere deskundigen binnen het team. 12

14 De ondersteuning die vanuit het onderwijsarrangeerteam wordt geboden kan een basisondersteuning zijn, een extra ondersteuning binnen de school of een extra ondersteuning door een (tijdelijke) plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs en tussenvoorzieningen. Voorbeelden van een basisondersteuning zijn een consult of verheldering, een observatie van een leerkracht-leerling interactie of preventieve ambulante begeleiding (kortdurend). Bij extra ondersteuning binnen de school valt te denken aan handelingsgerichte diagnostiek of een traject van ambulante begeleiding. Vanaf 1 augustus 2014 zullen deze arrangementen verder concreet worden uitgewerkt en vormgegeven. Naast onderwijsondersteuning vanuit het onderwijsarrangeerteam kan er ook een ondersteuningstraject vanuit het wijkteam voor wat betreft jeugdzorg worden opgestart. Het schoolmaatschappelijk werk is dan de contactpersoon tussen de school en het wijkteam. 5. Conclusies Pluspunt is klaar voor de veranderingen die er aan gaan komen met de invoering van de wet passend onderwijs. De school kan terugkijken op 22 jaar ervaring en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit wil niet zeggen dat iedere leerling toegelaten zal worden. Ieder kind is uniek en heeft recht op een succesvolle schoolloopbaan. Ieder kind en iedere ouder moeten er op kunnen rekenen dat de school het maximaal haalbare uit het kind haalt en zich daarbij vooral richt op de kwaliteiten van het kind. Toch kan het zo zijn dat Pluspunt een kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan wordt er met de ouders en betrokkenen gezocht naar de school die dat wel kan. Dat is passend onderwijs bieden. Uit het schoolondersteuningsprofiel blijkt dat Pluspunt, naast de basisondersteuning die iedere basisschool in Rotterdam zal bieden, over veel expertise beschikt in het bieden van (passend) onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, meer begaafde leerlingen en kinderen met een (niet externaliserende) Autisme Spectrum Stoornis. Maar blijkt ook dat Pluspunt een reguliere basisschool is die weet waar zijn kwaliteiten en zijn grenzen liggen. Dit betekent dat bij aanmelding van een leerling met speciale ondersteuningsbehoeften gekeken zal worden of school en kind bij elkaar passen. 13

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CBS De Akker. Een school van De Tjongerwerven CPO

Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CBS De Akker. Een school van De Tjongerwerven CPO CBS De Akker Rijweg 59 8431 KH - Oosterwolde Telefoon 0516-512624 Mail info@akkeroosterwolde.nl Website www.akkeroosterwolde.nl Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CBS De Akker Een school van De Tjongerwerven

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool Müllerpier Algemene gegevens School BRIN Directeur Intern begeleider Adres Basisschool Müllerpier 18AA03 Lisette Tobé Janneke van t Wout St. Jobskade

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

De Savornin Lohmanschool

De Savornin Lohmanschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Savornin Lohmanschool Algemene gegevens School De Savornin Lohmanschool BRIN 16YU01 Directeur Sandra de Vette Adres Zuid Polderstraat 63 Telefoon 010-4851879

Nadere informatie

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Hoeksteen Algemene gegevens School Basisschool De Hoeksteen BRIN 12 PF 00 Directeur Theo Visser Adres Kerkwervesingel 24-30 Telefoon 010-4801179

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Mytylschool de Brug BRIN 20RX Directeur J. Kraaijenbrink Adres Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam Telefoon 010-2111774 E-mail

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Mr Van Eijckschool Algemene gegevens School Mr Van Eijck BRIN 17AB00 Directeur Mignon de Veer Adres Ruimersdijk 100 3079 HK Rotterdam Telefoon 010 4833222 E-mail

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Definitieve versie mei 2016

Definitieve versie mei 2016 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Waalse School Algemene gegevens School Waalse School BRIN 14 CL Directeur Mevr. P. van der Meer Adres Goudseweg 25 Telefoon 010-4130405 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Schoolondersteuningsprofiel Imeldaschool Algemene gegevens School Imeldaschool BRIN 17UE Directeur Aziem Jarmohamed Adres Veurstraat 3-7 Telefoon 010-4652632 E-mail info@imeldaschool.nl Bestuur RVKO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

CBS Mozaiëk.

CBS Mozaiëk. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS P. van Schelven Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO C. Leeflang Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres SBO C. Leeflang ( SBO3BOOR) 20RE D.Faber SBO Cornelis Leeflang - Willem Hedaweg 3, 3043 AZ Rotterdam;

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Pcbs Willem van Oranje

Pcbs Willem van Oranje 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Willem van Oranje Algemene gegevens School Pcbs Willem van Oranje BRIN 16YU00 Directeur Sandra de Vette Adres Hendrick Croesinckstraat 36 Telefoon 010-4195289

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel RK de Regenboog Algemene gegevens School RK de Regenboog BRIN 17CM Directeur G. Leuver Adres Gronsvelderf 105 Telefoon 010-4820463 E-mail info@rkregenboog.nl

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS L. de Jong Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Elout

Schoolondersteuningsprofiel De Elout Schoolondersteuningsprofiel De Elout 1. Inleiding De Elout heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het Passend Onderwijs. In dit profiel wordt een beschrijving gegeven hoe de Elout het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Vreewijkschool BRIN 14FC Directeur W.M. Hoogerboord Adres Groenezoom 156 Telefoon 010 4190630 E-mail directie@vreewijkschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Algemene gegevens 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School School Openbare basisschool Eduard van Beinum BRIN 17MV Directeur (waarnemend) Mw. G. Prins Adres Bizetlaan 2 3055 SB Rotterdam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie