Talen en wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talen en wetenschappen"

Transcriptie

1 Talen en Grieks Humane Industriële Latijn moderne talen Latijn Moderne talen wiskunde Wetenschappen wiskunde Techniek Studieaanbod derde graad 7

2 Studierichtingen volgens belangstellingsgebieden Doel van de brochure Deze brochure is geschreven om jou als leerling van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis, samen met je ouders en de leerkrachten te helpen bij het kiezen van een studierichting in de derde graad van het secundair onderwijs (met het oog op je verdere studie- en arbeidsloopbaan). Onze scholengemeenschap telt een aantal studierichtingen die we kunnen rangschikken volgens belangstellingsgebieden en volgens leertrajecten. Talen en - Handels - Nijverheid en techniek - Sociale en welzijn Grieks Humane Industriële Latijn moderne talen Latijn Moderne talen wiskunde Techniek Wetenschappen wiskunde Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer Verkoop Winkelbeheer en etalage In deze brochure studieprofielen van de derde graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis in detail bekeken. De oude opdeling aso - tso - bso moet wijken voor een ander model, met name de verdeling volgens belangstellingsgebied en leertraject. er studierichting kijken we naar je mogelijke vooropleiding, het profiel van de studierichting (wat kun je er leren, hoe worden kennis, vaardigheden en attitudes bijgebracht) en naar je toekomstmogelijkheden in het vervolgonderwijs binnen onze eigen scholengemeenschap of aan een hogeschool of universiteit. Sommige leerlingen willen na de tweede graad van belangstellingsgebied veranderen en toch een even krachtig leertraject behouden. Soms kan dat naadloos. Vaak kan dit enkel via aangepaste bijwerktaken en -opdrachten. In een intakegesprek zal duidelijk worden of deze overgang mogelijk is of niet. Daarbij wordt vooral gekeken naar de leerachterstand (welke vakken en welke vaardigheden), de motivatie van de leerling en naar de mogelijkheden voor begeleiding. Auto Auto-elektriciteit Centrale verwarming en sanitaire installaties Verwarmingsinstallaties Lassen constructie Werktuigmachines Computergestuurde werktuigmachines Elektrische installaties Industriële elektriciteit Houtbewerking Bijzondere schrijnwerkconstructies Stijl- en designmeubelen Houtbewerking snijwerk Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Houttechnieken Se-n-Se-opleiding: Hout constructie- en planningstechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Se-n-Se-opleiding: Mechanica constructieen planningstechnieken T T T T T Gezondheids- en welzijns Sociale en technische Haarzorg Haarstilist Verzorging Kinderzorg Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige Schoonheidsverzorging T Studieaanbod derde graad 3

3 Studiegebieden volgens leertrajecten De vier belangstellingsgebieden die onze scholengemeenschap telt, krijgen een andere ordening wanneer we uitgaan van de leertrajecten of intelligentieprofielen: Leertraject = abstracte en sterk theoretische studierichtingen Economie-moderne talen / Economie-wiskunde / Grieks- / Humane / Industriële / Latijn-moderne talen / Latijn- / Moderne talen-wiskunde / Techniek- / Wetenschappenwiskunde In deze studierichtingen doe je algemene en theoretische kennis op. Je zal je bestaande kennis verbreden en verdiepen. Je zal zelf je manier van leren bevragen en als dat nodig is ook bijsturen. Bovendien zal je onderzoekscompetenties ontwikkelen: via onderzoeksopdrachten zal je kennis maken met wetenschappelijk onderzoek. Wat je leert, geeft je een hoop bagage mee om na het secundair onderwijs een bachelor- of opleiding te starten in het hoger onderwijs. Leertraject = toegepast-theoretische studierichtingen Bouw- en houtkunde / Elektromechanica / Gezondheids- en welzijns / Handel / Secretariaat-talen / Sociale en technische In deze studierichtingen doe je theoretische en technische kennis op. Een beperkte praktische ondersteuning helpt je om competenties te ontwikkelen die gericht zijn op het inzichtelijk en creatief denken en handelen in het kader van technologische processen. Er wordt voorzien in wiskundige en wetenschappelijke ondersteuning. Deze studierichtingen bereiden je voor op een professionele bachelor in het hoger onderwijs, al kun je, wanneer je gemotiveerd bent en hard wil werken, ook een academisch diploma behalen in richtingen die nauw aansluiten bij je studierichting van de derde graad. Leertraject T = theoretische en praktische richtingen Elektrische installatietechnieken / Houttechnieken / Mechanische vormgevingstechnieken / Schoonheidsverzorging Deze studierichtingen zijn bedoeld voor leerlingen met praktische belangstelling en aanleg. De praktijklessen worden ondersteund door de technische en algemene vakken. De praktische ondersteuning helpt je competenties te ontwikkelen die gericht zijn op het toepassen van kennis en vaardigheden in levensechte beroepssituaties. Deze studierichtingen bieden je de mogelijkheid om na de derde graad meteen in het beroepsleven te stappen. Je krijgt ook de kans je te bekwamen in een specialisatiejaar of verder te studeren. Leertraject = praktische richtingen Auto / Centrale verwarming en sanitaire installaties / Elektrische installaties / Haarzorg / Houtbewerking / Houtbewerkingsnijwerk / Kantoor / Lassen-constructie / Verkoop / Verzorging / Werktuigmachines In deze studierichtingen staan de functionele competenties centraal. Je krijgt enerzijds via trajecten en modules een hoogstaande beroepsopleiding die je voorbereidt op de werkvloer. Anderzijds word je ook voorbereid op het leven in de maatschappij. De basisvaardigheden en attitudes die hiervoor nodig zijn, worden vooral aangebracht binnen de vakken AV (roject algemene vakken) en Mavo (Maatschappelijke vorming). 4 Studieaanbod derde graad

4 Specialisatiejaar, Se-n-Se-opleidingen en HBO5-opleidingen Vervolgonderwijs vind je niet alleen aan de hogeschool of de universiteit, wij bieden dit ook zelf aan in onze scholengemeenschap. Leertraject en bereiden je in principe voor op hoger onderwij s. Voor leerlingen die leertraject T of volgen, bestaan er nog andere mogelij kheden. Een daarvan is het zevende specialisatiejaar bij sommige van onze -richtingen. Dit specialisatiejaar geeft je de kans om als een beter opgeleide vakman of vrouw op de arbeidsmarkt te komen. Je verdiept je kennis en praktische vaardigheden die nodig zij n voor een bepaald beroep. Wil je je nog verder bekwamen, dan kan het zelfs nuttig zij n om meer dan één specialisatiejaar in hetzelfde studiegebied te volgen na je derde graad in een -richting. Bovendien behaal je na je specialisatiejaar ook het diploma secundair onderwij s, waarmee je toegang hebt tot alle vormen van hoger onderwij s. Naast specialisatiejaren bieden we in onze scholengemeenschap ook Se-n-Seopleidingen (Secundair na Secundair) aan, in belangstellingsgebied Nij verheid en techniek. Een Se-n-Se sluit nauw aan bij de T-richtingen, het is een bij komend jaar op het niveau van een T-richting. Met een diploma van een T- of richting mag je zo beginnen in een Se-n-Se-opleiding binnen onze scholengemeenschap of elders. Heb je een getuigschrift behaald van de derde graad uit een -studierichting, dan moet je eerst een zevende specialisatiejaar op het niveau van het bso afwerken vooraleer je mag starten in zo n Se-n-Se. In Vlaanderen onderscheidt men acht niveaus van onderwij s. Een diploma secundair onderwij s wordt erkend als het voltooien van niveau vier. Een opleiding tot bachelor behoort tot niveau zes. In het tussenniveau, niveau vij f, bevinden zich Se-n-Se, enkele graduaten en HBO5. Het hoger beroepsonderwij s (HBO5) omvat bedrij fsgerichte opleidingen op het niveau hoger onderwij s tussen het secundair onderwij s en de professionele bacheloropleiding. Na het succesvol afronden van een HBO5-opleiding behaal je een graduaatsdiploma, dat een duidelij ke waarde op de arbeidsmarkt heeft. Daarnaast biedt het je ook de mogelij kheid om via een verkort traject een professionele bachelor te behalen. Het attest Bedrijfsbeheer Een aantal studierichtingen bereiden je voor op het bedrij fsleven, misschien zelfs op het beroep van zelfstandig ondernemer. Dat laatste kan via het vak Bedrij fsbeheer maar ook via het ontwikkelen van bedrij fscompetenties in een aantal specifieke vakken van de studierichting. Deze competenties moeten je toelaten om het bewij s te leveren dat je over een zekere basiskennis beschikt om een bedrij f te leiden (boekhouden, recht, fiscaliteit, economie, enz.). Voor de beroeps-of studiekeuze na de derde graad hanteren we drie criteria: Er zij n theoretisch nog andere overgangen mogelij k maar ze worden niet allemaal opgenomen in deze brochure. Enkele daarvan zij n overigens niet aangewezen, zoals meteen werk zoeken na Latij n-moderne talen of Rechten studeren na Houttechnieken. de logische overgang de mogelijke overgang de moeilijke overgang Je volgt het normale traject, bij v. van Haarzorg in de derde graad naar Haarstilist in het specialisatiejaar, of van Industriële naar de opleiding Industrieel ingenieur. Je kiest voor een onderwij sniveau dat niet rechtstreeks aansluit bij je vooropleiding in de derde graad (bij v. van Elektromechanica naar een academische ) waardoor je je flink zult moeten inzetten om dit te halen. Of je kiest ervoor om werk te zoeken met een diploma dat weinig kansen op werk biedt in een specifieke sector. Je kiest voor een studierichting waarvoor je in principe onvoldoende bent voorbereid, doordat je voor één of verschillende vakken een achtergrond mist (bij v. vanuit Humane kiezen voor Bio-ingenieur is moeilij k haalbaar vanwege je beperkte wiskundige en natuurwetenschappelij ke voorkennis). Of je wil werk zoeken met een diploma dat vrij wel geen kansen biedt op de arbeidsmarkt. Deze brochure wijst je de weg voor je mogelijkheden in het hoger onderwijs en in het beroepsleven. Het kleurenmodel is ons advies voor de gemiddelde leerling. En hoewel er geen gemiddelde leerling bestaat, klopt die uitleg voor de meeste leerlingen. Je uitwegen in het hoger onderwijs zijn echter zo ruim, dat we niet volledig kunnen zijn. Zoek je informatie tot in het kleinste detail, surf dan naar (een initiatief van de Centra voor Leerlingenbegeleiding - CLB). Hier vind je alle informatie over je toekomstmogelijkheden. Studieaanbod derde graad 5

5 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Grieks 4 4 Biologie 2 1 Chemie 2 2 Fysica 2 2 Wiskunde Grieks is de logische vooropleiding. - Grieks- beklemtoont binnen de algemene vorming twee facetten: het vak Grieks ontwikkelt je filosofisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht en via de (natuur)wetenschappelijke vakken verdiep je je vermogen om kritisch te analyseren. - Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs. - Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting. Grieks 8 Studieaanbod derde graad

6 Humane Aardrijkskunde 1 1 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Gedrags 4 4 Cultuur 4 4 Natuur 2 2 Wiskunde 3 3 Seminaries Variant 1: gedrags- en cultuur 2 2 Variant 2: gedrags- en cultuur 2 0 statistiek Humane is de logische vooropleiding. - Je kan ook instromen uit andere studierichtingen van belangstellingsgebied Talen en of Handels, al krijg je dan bijwerktaken voor zowel cultuur- als gedrags. - Je zoekt een algemeen vormende richting die je voorbereidt op professionele of academische bacheloropleidingen, vooral in gedrags- en cultuurwetenschappelijke studierichtingen. - In het vak cultuur bestudeer je o.m. de rol van organisaties in de samenleving, de functies van communicatie, de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving en hun rol bij veranderingen in de samenleving. - Binnen het vak gedrags bestudeer je o.m. de verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort, de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen en de manier waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen. - De studie van moderne talen neemt een belangrijke plaats in binnen deze opleiding, omdat je vlot moet kunnen communiceren binnen de gedrags. - Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs. - De uitwegen na Humane zijn ruim. Verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is echter niet aangewezen. - De logische vervolgopleidingen vind je in de sociaal-culturele richtingen van het hoger professioneel onderwijs (studiegebieden sociaal-agogisch werk en onderwijs) en van het academisch onderwijs (bv. Sociologie, sychologie, edagogie, Geschiedenis). Humane (met wiskunde/statisiek) Studieaanbod derde graad 9

7 Industriële Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Nederlands 4 3 Frans 2 2 Wiskunde 7 8 Elektriciteit / elektronica 4 3 Mechanica 3 2 Automatisering 0 2 rojecten 2 2 Toegepaste chemie 2 2 Toegepaste fysica 2 2 Totaal Industriële is de logische vooropleiding. - Industriële biedt je een brede algemene vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs in een studiegebied zoals industriële en technologie. - Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en je gaat op zoek naar wetenschappelijke wetmatigheden. ractica en technologische toepassingen ondersteunen je wetenschappelijke vorming. - Je wordt aangespoord om creatief allerhande technologische toepassingen te ontwerpen, gesteund door professionele software. - De technische vorming die je krijgt is niet gericht op een bepaalde specialisatie, maar steunt steeds op een algemene wetenschappelijke basis met veel aandacht voor de wiskundige achtergrond. - Verder studeren na deze studierichting is heel logisch. - Ben je wiskundig en technisch sterk, dan behoort een in de industriële (Industrieel ingenieur) tot de mogelijkheden. - Opteer je liever voor een professionele bachelor, dan kun je kiezen voor richtingen uit het studiegebied industriële en technologie. Ook opleidingen uit andere studiegebieden zoals Medische beeldvorming of Toegepaste informatica sluiten goed aan. Industriële (studiegebied industriële ) 10 Studieaanbod derde graad

8 Latij n- moderne talen Latij n- Aardrijkskunde 1 1 Esthetica 2 0 Frans 4 4 Engels 3 3 Duits 3 3 Latijn 4 4 Natuur 2 2 Wiskunde 3 3 Seminaries talen, cultuur Latijn is de logische vooropleiding. - Met Latijn-moderne talen kies je voor een algemeen vormende opleiding die je voorbereidt op een academische of professionele bacheloropleiding in een brede waaier van vooral taalkundige en menswetenschappelijke richtingen. - Alle aspecten van een brede vorming zijn van groot belang, waarbij de (klassieke) taalkunde en cultuur het sterkst aan bod komen. - Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs. - Je verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid, al is het niet aangewezen om verder te studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen. - De logische uitwegen voor deze opleiding vind je in de opleidingen met een taalkundig karakter, geschiedenis of menswetenschappelijke richtingen en dit zowel op het niveau van het hoger professioneel onderwijs als het academisch onderwijs. Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Latijn 4 4 Biologie 2 1 Chemie 2 2 Fysica 2 2 Wiskunde Latijn is de logische vooropleiding. - Latijn- beklemtoont binnen de algemene vorming twee facetten: het vak Latijn ontwikkelt je filosofisch, cultureel en taalkundig-literair inzicht en via de (natuur)wetenschappelijke vakken verdiep je je vermogen om kritisch te analyseren. - Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs. - Je hebt uitgebreide mogelijkheden na deze studierichting. Latijn-moderne talen (met wiskunde/statisiek) Latijn Studieaanbod derde graad 11

9 Moderne talenwiskunde Wetenschappenwiskunde Aardrijkskunde 1 1 Esthetica 2 0 Frans 4 4 Engels 3 3 Duits 3 3 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Wiskunde 6 6 Seminaries talen, cultuur Wetenschappen, maar ook Grieks of Latijn zijn de logische vooropleiding. - Je kan ook instromen uit andere studierichtingen van belangstellingsgebied Talen en of uit Economie (belangstellingsgebied Handels). - Met Moderne talen-wiskunde kies je een algemeen vormende opleiding die je voorbereidt op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: wiskunde, (para)medische studies, taalkundige en andere wetenschappelijke richtingen. - In deze studierichting zijn alle aspecten van een brede vorming van groot belang, waarbij het wiskundige en taalkundig-culturele het sterkst aan bod komen. - Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal voorbereiden op het hoger academisch onderwijs. - Je mogelijkheden na deze studierichting zijn erg ruim. Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Biologie 2 1 Chemie 2 2 Wiskunde 6 6 Variant 1: Seminaries wiskunde 2 2 Fysica 2 2 Wetenschappelijk tekenen 1 1 Variant 2: Seminaries 2 2 Fysica Wetenschappen, maar ook Grieks of Latijn zijn de logische vooropleidingen. - Je kan ook instromen uit andere studierichtingen van belangstellingsgebied Talen en of uit Economie (belangstellingsgebied Handels), mogelijk na een bijwerktaak. - Met Wetenschappen-wiskunde kies je een breed vormende richting die je voorbereidt op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: bijv. (toegepaste), wiskunde of (para)medische studies. - Als je aanleg en belangstelling hebt voor de abstracte wereld van wiskunde en voor de verklaring van natuurverschijnselen, als je wil zoeken naar hun onderlinge verband en daarbij nog methodisch en nauwgezet kunt werken, dan zit je goed! - In variant 1 wordt de cursus wiskunde uitgebreid met 2 uur seminaries wiskunde. Zo klimt het onderwijs in de wiskunde naar een hoog niveau van abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. - Je mogelijkheden na deze studierichting zijn erg ruim. Moderne talenwiskunde Wetenschappenwiskunde 12 Studieaanbod derde graad

10 Techniek Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Frans 3 3 Duits 1 1 Wiskunde 6 6 Toegepaste biologie + laboratorium 3 2 Toegepaste chemie + laboratorium 5 6 Toegepaste fysica + laboratorium 4 4 Totaal Techniek- is de logische vooropleiding. - Je kan ook instromen uit Wetenschappen. - Techniek- biedt je een brede vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs in studiegebieden zoals biotechniek en industriële en technologie. Je krijgt geen beroepsgerichte vorming. - Je bestudeert de wereld van de natuur. Naast een stevige theoretische basis leer je wetenschappelijke experimenten opzetten (laboratoriumoefeningen) en leer je correct omgaan met stoffen en labomateriaal. - Je krijgt een zwaar pakket wiskunde om de theoretische aspecten van de natuur te begrijpen en te doorgronden. Daarnaast zijn je ICT-vaardigheden belangrijk, wanneer je meetresultaten verwerkt en processen simuleert. - Met de nodige motivatie en doorzetting liggen wetenschappelijke studierichtingen (studiegebied biotechniek, industriële en technologie) op het niveau van een professionele bachelor binnen je mogelijkheden. - Ben je wiskundig en wetenschappelijk sterk, dan is ook een opleiding in bijv. de chemie mogelijk. - Daarnaast zijn nog andere opleidingen aan de hogeschool mogelijk in de gezondheidszorg, het onderwijs en het sociaal-agogisch werk. Techniek (studiegebied /chemie) Studieaanbod derde graad 13

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Kantoor Verkoop Kantooradministratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage 14 Studieaanbod derde graad 2014-2015

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Nij verheid en techniek

Nij verheid en techniek Nij verheid en techniek Basismechanica Bouw- en houtkunde Elektrische installaties Elektromechanica Elektrotechnieken Hout Houttechnieken Mechanische technieken T T T Studieaanbod tweede graad 19 In deze

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13 s Economie -talen Studieaanbod tweede graad 13 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis belicht. De aloude criteria

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Derde graad Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Specialisatiejaar: administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Studieaanbod derde graad 1

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Economie-moderne talen Economie-wiskunde Handel Secretariaat-talen Business Support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studieaanbod derde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Nij verheid en techniek

Nij verheid en techniek Nij verheid en techniek Auto Specialisatiejaar: Auto-elektriciteit Centrale verwarming en sanitaire installaties Specialisatiejaar: Verwarmingsinstallaties Lassen constructie Werktuigmachines Specialisatiejaar:

Nadere informatie

Sociale wetenschappen en welzij n

Sociale wetenschappen en welzij n Sociale en welzij n Bio-esthetiek Humane Verzorging-voeding T 28 Studieaanbod tweede graad In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Studiegids Derde graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken

Studiegids Derde graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken Studiegids 2016-2017 Derde graad Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek Centrum Leren en Werken Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Belangstellingsgebieden, leertrajecten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sociale wetenschappen en welzij n

Sociale wetenschappen en welzij n Sociale en welzij n Humane Gezondheids- en welzij ns Sociale en technische Haarzorg Haarstilist Specialisatiejaar Verzorging Specialisatiejaar: Kinderzorg Specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Infoavond Op stap naar de tweede graad

Infoavond Op stap naar de tweede graad Infoavond Op stap naar de tweede graad Programma 1. Welkom 2. Uitleg door een klassenleraar 2A over het project: Op stap naar de tweede graad 3. Onderscheid tussen doorstroomrichting en finaliteitsrichting

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. We bieden je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs aan. In het eerste leerjaar

Nadere informatie

W&T. & techniek. Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen. Wetenschappen

W&T. & techniek. Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen. Wetenschappen Wetenschappen & techniek W&T Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen Wetenschappen Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrotechnieken Houttechnieken Mechanische technieken Basismechanica Elektrische

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde AT Handel TT Secretariaat-talen TT Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studiegids derde

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 www.kasomk.be Inhoud Uitgave november 2013 Inhoud en adressen vestigingen eerste graad 2 Beste leerling 3 Lessentabel eerste leerjaar A 4 Lessentabel

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

Studiegids derde graad 2016-2017 23

Studiegids derde graad 2016-2017 23 Humane wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen Sociale en technische wetenschappen Schoonheidsverzorging Haarzorg Haarstilist Specialisatiejaar Verzorging Kinderzorg Specialisatiejaar Thuis-

Nadere informatie

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.2 Van 4ASO naar 5ASO 3.2.1 Gebruikte afkortingen EC EC EC EC GL/ HW/HU Economie met 4 of 5 uren wiskunde Economie-moderne talen Economie-wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je werd door een nationale sportfederatie geselecteerd voor een opleiding Topsport. Hiermee kan je je inschrijven in een topsportschool. Sport.Vlaanderen kent je bij

Nadere informatie

NAAR DE DERDE GRAAD ASO

NAAR DE DERDE GRAAD ASO NAAR DE DERDE GRAAD ASO Overgang na de tweede graad Een aantal nieuwe richtingen Uitgebreidere keuzemogelijkheden Vast voor jaar Attesten na de tweede graad A-attest B-attest: clausulering voor richting(en)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je bent gebeten door de microbe van atletiek, voetbal, volleybal of tafeltennis. Je bent geselecteerd door de federatie én daarnaast ben je in het bezit van een topsportstatuut,

Nadere informatie

Studiegids. Eerste graad

Studiegids. Eerste graad Studiegids Eerste graad Inhoud www.kasomk.be De brochure is gemaakt in oktober 015. Het is mogelijk dat daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

Nadere informatie

Studiegids derde graad 2016-2017 33

Studiegids derde graad 2016-2017 33 Industriële wetenschappen AT Techniek-wetenschappen AT Wetenschappen-wiskunde AT Bouw- en houtkunde TT Elektromechanica TT Elektrische installatietechnieken T Houttechnieken T Hout constructie- en planningstechnieken

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Studiegids Eerste graad

Studiegids Eerste graad Studiegids 2017-2018 Eerste graad www.kasomk.be Inhoud De brochure is gemaakt in oktober 2016. Het is mogelijk dat daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2014 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het ASO? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter JE TALENT IN BEWEGING Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter 2010-2011 KODA INFOBROCHURE 2010-2011 inhoudstafel inhoudstafel 2 aan de ouders 3 sint-hendriks- en zusters maricoleninstituut

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie