SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1

2 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden 05 Rooster en lessentabellen 06 Begeleiding en veiligheid 08 Leerlingbegeleiding 08 Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie 09 De rol van de ouders 09 Begeleidingskaarten zorg 10 Hoe presteren wij? 12 Kwaliteitszorg 12 Onderwijstijd 13 Doorstroomgegevens en examenresultaten 13 Praktische informatie 14 Vakanties en vrije dagen 14 Schoolregels en afspraken 14 Regelingen 15 Handige links en adressen 17 Contactgegevens locatie De Zeven Linden 17 Geldzaken 18 Ouderbijdrage 18 Kostenoverzicht locatie De Zeven Linden 18 Schoolboeken 19 Verzekeringen 19 Sponsoring 19 Gedragscode Schoolkosten 20 2

3 Even voorstellen en contact Welkom op De Zeven Linden Contactgegevens locatie De Zeven Linden De Zeven Linden is een kleine, brede en bruisende school. Wij leiden onze leerlingen op voor een VMBO Basis, VMBO Kader, MAVO, HAVO of atheneumdiploma. Ons motto is Er valt wat te kiezen. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de talenten van de leerlingen en daarvoor hebben we vier keuzestromen ontwikkeld nl. Sport, Podiumkunsten, Design en Digitech. We zorgen voor een fijne sfeer zodat leerlingen zichzelf durven te zijn. Vanuit deze basis werken wij om het beste uit onze leerlingen te halen. Met deze schoolgids willen wij u goed informeren. Daarnaast bieden wij veel informatie op onze schoolsite, zo kunt u als ouder altijd de cijfer- en absentiegegevens van uw kind inzien. Verder publiceren wij maandelijks onze Nieuwsbrief. We vinden communicatie heel belangrijk en hechten aan goede contacten met de ouders. Heeft u vragen laat het ons vooral weten. Namens alle medewerkers van De Zeven Linden wens ik u een prachtig toe. Rolf van Rosmalen Directeur Bezoekadres Langewijk AK Dedemsvaart T E I Postadres Postbus AA Dedemsvaart Rekening Postbank Locatiedirectie Dhr. R.P. van Rosmalen Teamleiders Teamleider HAVO/atheneum Dhr. E. Oosterhof Teamleider VMBO/MAVO Mw. E. Oosterkamp Zorgcoördinator Mw. E. Lassche Decaan Dhr. J.R. Harwig Ouderraad Mw. A. Kuiterman Van Haeringenstraat 6b 7701 CR Dedemsvaart T

4 Profiel van de locatie De Zeven Linden Onze kijk op onderwijs Op De Zeven Linden staan we voor vernieuwend onderwijs voor alle leerlingen, atheneum, havo, mavo, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo basisberoepsgerichte leerweg, in een veilig klimaat en een stimulerende omgeving. Kernwaarden van De Zeven Linden Op De Zeven Linden hanteren we een aantal uitgangspunten: Uitdaging en plezier Mensen zijn op hun best als ze de dingen doen waarvan ze houden. Dan zijn ze in hun element. Dan worden ze bij wijze van spreken iemand anders. Dan gaan ze het werk waarvan ze houden desnoods voor niks doen. Als je weet wat mensen beweegt, breng die mensen dan bij elkaar. We geven de leerling de kans zich te ontwikkelen in datgene waar hij goed in is. Leerlingen van De Zeven Linden worden daarom niet meer alleen op basis van hun ontwikkeling gegroepeerd maar ook op basis van hun motivatie. Excellentie We gaan uit van de eigen kwaliteiten van de leerling. We gaan op zoek naar waar een leerling goed in is en als dat gevonden is gaan we deze talenten verder ontwikkelen en stellen we eisen. We gaan voor zessen en een negen plus. Zessen zijn genoeg om een diploma te halen maar we eisen van onze leerlingen dat ze ergens in uitblinken. Resultaatgericht De resultaten van de leerlingen zijn leidend voor de inrichting en de duur van de onderwijstijd. De leerling krijgt meer vrijheden als hij voldoende presteert. Blijven de prestaties achter dan houden de docenten de leerlingen dichtbij. Uniciteit We gaan uit van erkende ongelijkheid van onze leerlingen. Motivatie, intelligentie, belangstelling, vermogen zijn allemaal uitingen van een erkende ongelijkheid. Dat maakt dat de inrichting van het onderwijs getoetst moet worden aan verschillen tussen leerlingen. Dit betekent differentiatie in de klas naar niveau, naar inhoud, naar tijd en naar werkhouding. Samenhang Leerlingen worden aangesproken op hun unieke vermogen niet alleen door hun docenten maar ook door hun medeleerlingen. Dat maakt dat leerlingen niet meer alle opdrachten maken, maar dat de groep alle opdrachten maakt en het unieke vermogen van elke leerling dienstbaar wordt gemaakt aan anderen. Leerlingen werken met elkaar samen voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel waardoor communicatieve en sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Er is sprake van positieve wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid. Betekenisvol Het schoolleven van de leerling bestaat voor een groot deel uit kiezen. Leerlingen kiezen een sector, een profiel, een vakkenpakket, een vervolgopleiding, een beroep of een werkveld. Leerlingen moeten zich oriënteren ze moeten keuzes maken en erop reflecteren. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en het is de verantwoordelijkheid van de school om hen op de consequenties van die keuzes te wijzen. Binnen en buiten Volwaardig deelnemer aan de maatschappij betekent dat leerlingen worden voorbereid op actieve deelname aan de maatschappij. Dat houdt in dat leeropdrachten uit het maatschappelijk veld de school worden binnengehaald en het resultaat van die leeropdrachten wordt afgeleverd aan de maatschappij. Cultureel rijk We ontwikkelen de creativiteit als het proces van het hebben van ideeën die waarde hebben. Creativiteit is dus meer dan het maken van een mooie tekening of een mooie voorstelling; creativiteit heb je ook nodig voor de oplossing van een ingewikkeld technisch probleem of voor het maken van een bedrijfsplan, het opstellen ven een begroting en het organiseren van een sportdag. Leerlingen krijgen een gevoel van culturele identiteit, zodat ze de culturele genen van onze samenleving kunnen doorgeven. Keuzestromen in de onderbouw Keuzes worden gemaakt op grond van talent, vermogen en interesse. Kinderen zijn bovendien creatief. Als ze iets niet weten, helpt de creativiteit hen verder en ze zijn niet bang om het bij het verkeerde eind te hebben. We zeggen niet dat het bij het verkeerde eind hebben hetzelfde is als creativiteit maar als je niet bereid bent tot het maken van fouten ben je ook niet in staat tot iets origineels, iets groots of iets belangrijks. Het is daarom helemaal niet erg als leerlingen af en toe een verkeerde keuze maken. Daar leren ze ook van. Bovendien kiezen kinderen vaak op andere gronden dan zou je verwachten. 4

5 Het onderwijssysteem is nog te veel gericht op presteren en te weinig op leerlingen dat laten doen en ontdekken wat ze goed kunnen. Natuurlijk moeten leerlingen presteren maar het onderwijs moet ook in het teken staan van leren kiezen. De verantwoordelijkheid van De Zeven Linden gaat daarom verder dan de school zelf. De Zeven Linden wil dat leerlingen ook na hun schooltijd in het vervolgonderwijs op de juiste plek terecht komen. In de onderbouw hebben we daarom een viertal keuzestromen ontwikkeld: digitech, design, sport en podiumkunsten. De keuzestromen worden verbonden met de bovenbouw van alle opleidingen. We houden altijd de mogelijkheden open dat leerlingen van keuze kunnen veranderen zodat leerlingen straks eindexamen kunnen doen in de vakken waar ze goed in zijn. Over de keuzestomen hebben we extra brochures. Deze zijn via de website van de school te downloaden. Huiswerkbegeleiding Soms hebben leerlingen moeite met het maken van huiswerk. In het eerste en tweede leerjaar is het mogelijk om maximaal vier keer per week huiswerkbegeleiding te krijgen. De bedoeling is dat de leerlingen tijdens deze uren leren om zelfstandig hun huiswerk te maken. De huiswerkbegeleidingsuren zijn aansluitend aan de lessen en worden door een leerlingbegeleider gegeven. Aangeboden onderwijssoorten en extra programma s Het B/K/M-profiel Je stroomt meestal in in een dakpanklas: Kader/Basisberoeps, Kader/mavo. Als vmboleerling kun je in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Leerlingen voor LWOO op basisniveau komen in een kleine basisgroep. De leerling kan dan kiezen uit mavo, vmbo basis of vmbo kader. Daarvoor gelden plaatsingscriteria die op de site van de school te vinden zijn. In vmbo basis en kader krijgt de leerling in klas 3 en 4 een modern intersectoraal programma aangeboden met daarbinnen de uitstroomvarianten technologie, commercie of dienstverlening. Dat is een breed programma zodat de leerling niet direct na het tweede jaar een afdeling hoeft te kiezen. Het nieuwe intersectorale programma maakt een bredere doorstroom naar het Mbo mogelijk. Het A/H-profiel Als je in havo of atheneum wordt geplaatst dan kan elke leerling zijn opleiding op De Zeven Linden afmaken. Op beide opleidingen worden alle profielen aangeboden te weten: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. Leergebieden en leerstijlen Als je op De Zeven Linden in één van de dakpanklassen zit, merk je dat de vakken op een aantal momenten in het schooljaar samenwerken in leergebieden. Je werkt dan aan een project waar meer vakken bij worden betrokken. Tijdens deze projecten besteed je ook aandacht aan de wijze waarop je leert. Wij noemen dat leerstijlen. Op die manier leer je goed te kijken naar de wijze waarop jij leert, zodat je meer invloed hebt op je eigen prestaties. Opbouw van de locatie De Zeven Linden Ouderraad De ouderraad volgt en bespreekt het schoolbeleid, houdt de vinger aan de pols bij allerlei (onderwijskundige) ontwikkelingen en informeert de schoolleiding over de visie van de ouders. Tijdens rapportspreekmiddag en -avonden zijn leden van de ouderraad aanwezig voor ouders die graag met hen in overleg willen. De ouderraad helpt ook bij allerlei activiteiten. De ouderraad komt ongeveer zes keer per jaar bijeen voor een overleg. De ouderraad heeft een eigen informatiebrochure. Deze is ook te vinden op de website van de school. Leerlingenraad Wij vinden dat de leerling moet kunnen reageren op het beleid van de school. Zo is het leerlingenstatuut ontstaan. Het leerlingenstatuut is te vinden op de website van de school. 5

6 De klassenstructuur van De Zeven Linden Rooster en lessentabellen WO-HBO 6 Atheneum HBO HAVO MBO niveau 2, 3 of 4, leerlingstelsel vervolgonderwijs Lesrooster Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen hun lesrooster. Dit rooster is samengesteld op basis van de lessentabel. Deze tabel geeft aan welke vakken de leerling in een bepaald leerjaar krijgt en het aantal lesuren hierin per week Atheneum Atheneum Atheneum Atheneum Atheneum HAVO HAVO HAVO HAVO HAVO MAVO MAVO MAVO MAVO Kader beroepsgericht Kader beroepsgericht Kader beroepsgericht Kader beroepsgericht Basis beroepsgericht Basis beroepsgericht Basis beroepsgericht Basis beroepsgericht Leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) is in alle leerwegen van het VMBO mogelijk Lestijden onderbouw 1e uur uur 2e uur uur Pauze uur 3e uur uur 4e uur uur 5e uur uur Pauze uur 6e uur uur 7e uur uur 8e uur uur Pauze uur Lestijden bovenbouw 1e uur uur 2e uur uur 3e uur uur Pauze uur 4e uur uur 5e uur uur 6e uur uur Pauze uur 7e uur uur 8e uur uur Pauze uur 35 minutenrooster 1e uur uur 2e uur uur 3e uur uur 4e uur uur Pauze uur 5e uur uur 6e uur uur 7e uur uur 8e uur uur Pauze uur 9e uur uur 10e uur uur 9e uur uur 10e uur uur 9e uur uur 10e uur uur 6

7 Lessentabel De Zeven Linden 1HV 1MH 1KM 1BB 2HV 2M1 2KB 2BB 3M 3BTCD 3KTCD 4M 4BTCD 4kTCD 345H 3/4/5/6A ak *** 1*** 2 4** 6 6 bi ** 2** 4** 2** 3** 6 6 CKV 2 2 KV1 1*** 1*** 1*** kv alg 1 1 drama 3 3 DE 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** du ** 4** 3** 6 6 ec ** 2** 3** 6 6 en fa gs *** 1*** 2 4** 6 6 lo ma 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 2 2 na ne TCD bsm 4 4 lo 2 3** 3** sk 6 6 nask 1 3 3** 3** 4** 3** 4** nask 2 2 4** BV technas R keuzestroom* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* wi ** 4** 4** 4 4 wi a 6 5 wi b 6 7 studieles mentorles ,5 0,5 0,5 2,5 1 Anw 2 * Keuzestromen ** Keuzevak *** Halfjaarsvak 7

8 Begeleiding en veiligheid Leerlingbegeleiding De leerlingbegeleiding op De Zeven Linden is erop gericht de leerlingen te begeleiden binnen een schoolklimaat waarin zij zich prettig en veilig voelen. Daarbij zijn de volgende functionarissen betrokken: De mentor De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding. Hij/ zij is zowel voor de ouders als voor de leerling het directe aanspreekpunt met de school. De mentor is verantwoordelijk voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem. De mentor kan zo nodig leerlingen inbrengen in het zorgteam en/ of zorgadviesteam. De teamleiders De teamleiders informeren en onderhouden de contacten tussen de mentoren en de docenten, leerlingen en ouders. De decaan De decaan is een specialist op het gebied van school- en beroepskeuze. Hij weet over welke vaardigheden en capaciteiten een leerling moet beschikken en welk vakkenpakket gekozen moet worden om een bepaalde vooropleiding te kunnen doen. De zorgcoördinator Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig; bijvoorbeeld door leerachterstanden, dyslexie of sociaal emotionele problematiek of om medische redenen. De zorgcoördinator zorgt voor passende begeleiding en onderhoudt regelmatig contacten met mentoren, ouders en hulpverlenende instanties. Het zorgteam Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de remedial teacher, de leerlingbegeleider en de ambulant begeleider van de Ambelt. Zij overleggen met regelmaat over begeleiding van leerlingen met leerproblemen, passende ondersteuning en advies van docenten en mentoren. De remedial teacher De remedial teacher is een gespecialiseerde docent die leerlingen met (beperkte) leerproblemen en/ of leerachterstanden kan helpen. Voor leerlingen met dyslexie zijn er mogelijkheden tot ondersteuning. Aan leerlingen met een geldige verklaring wordt een dyslexie- en/ of dyscalculiepas uitgereikt waarop faciliteiten en handelingsadviezen staan. Leerlingen met dyscalculie krijgen ondersteuning van een vakdocent. De leerlingbegeleider De leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen op psychosociaal gebied en de ondersteuning bij schoolse zaken zoals planning en structureren van huiswerk. Zij geeft op onze locatie ook de huiswerkbegeleiding. De locatievertrouwenspersonen De Zeven Linden heeft een reglement waar in staat hoe te handelen wanneer er sprake is van problemen in de persoonlijke en-/ of relationele sfeer. Dit kan te maken hebben met pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie of andere problematiek. Hoewel de mentor altijd aanspreekbaar is voor deze zaken, is het goed in de school mensen te hebben met wie de leerling altijd in vertrouwen kan spreken. De locatievertrouwenspersonen kennen de weg naar hulpverlenende instanties indien dit nodig mocht zijn. Het zorgadviesteam (ZAT) Het ZAT bestaat uit een groep personen die ieder voor zich specialist zijn op een bepaald gebied. De zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de orthopedagoog van het samenwerkingsverband en een vertegenwoordiger van schoolmaatschappelijk werk en MEE. Bovendien onderhoudt het team nauwe contacten met externe organisaties zoals Bureau Jeugdzorg, Tactus en politie. Het doel is om lesverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en het welzijn van leerlingen te bevorderen. Ernstige problemen van leerlingen kunnen ter bespreking en advisering door de mentor of het zorgteam in de vergadering van het ZAT worden ingebracht. Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) De Zeven Linden biedt leerwegondersteunend onderwijs voor leerlingen met leerachterstanden en/ of sociaal emotionele problematiek. Als een leerling LWOO nodig heeft, dan wordt dat in samenspraak met het basisonderwijs voor de leerling aangevraagd. Een onafhankelijke commissie, de regionale verwijzingscommissie (RVC) bepaalt of een 8

9 leerling in aanmerking komt voor LWOO. Deze leerlingen volgen hetzelfde programma als de leerlingen in de reguliere leerwegen. De vmbo-basisleerlingen met LWOO worden zoveel mogelijk geplaatst in een kleine groep (± 15 leerlingen). In een enkel geval worden leerlingen met LWOO in een reguliere klas geplaatst, passend bij hun niveau, echter wel met extra ondersteuning. Naast extra aandacht en hulp tijdens de les komen zij in aanmerking voor extra ondersteuning van de leerlingbegeleider of remedial teacher. Ook kunnen zij gebruik maken van de huiswerkbegeleiding na schooltijd. Dyslexie en Dyscalculie Wij willen leerlingen een eerlijke kans geven om een diploma te halen die past bij hun intellectuele capaciteiten. Om die reden is er een dyslexie- en dyscalculiebeleid ontwikkeld. De protocollen zijn te vinden op de website van de school. Pestbeleid Omdat wij voor onze leerlingen een veilige omgeving willen bieden op school, werken wij volgens een pestprotocol. Dit protocol is te vinden op de website van onze school. De rol van de ouders Een goede samenwerking tussen school en ouders is medebepalend voor het succes van de leerling. Wij vinden het daarom belangrijk om ouders bij de school te betrekken. Iedere locatie heeft zijn eigen ouderraad, die regelmatig bij elkaar komt en met de directie overlegt. U vindt het adres van de ouderraad van uw locatie op de website. Voor locatie-overstijgende ouderzaken, zoals de inzet van de ouderbijdrage en andere beleidszaken, is er de centrale ouderraad (zie adres op de website). Daarnaast zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de scholengemeenschap, en in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Regelmatig vragen wij uw mening over de gang van zaken op school. Ouders van leerlingen in de derde klas ontvangen ieder jaar een uitgebreide tevredenheidsenquête. De uitslag hiervan levert een schat aan informatie op en is onderwerp van gesprek tussen algemene directie en locatiedirectie. Elke locatie heeft een eigen mededelingenblad dat regelmatig wordt verspreid. Op die manier proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de gang van zaken op school. Ook via de website wordt geregeld informatie gegeven. 9

10 Begeleidingskaarten zorg Begeleidingskaart Onderwijskundige begeleiding Wat? LWOO Leerwegondersteuning Mentorles en begeleiding Voor wie is deze begeleiding bestemd? Leerlingen in leerjaar 1 en 2 met een LWOO indicatie ( = leerachterstand is getest en aangetoond door orthopedagoog) Alle leerjaren Overige informatie Begeleiding door de leerlingbegeleider t.a.v. schoolse zaken en/ of op psychosociaal gebied Tijdstip: Zie lesrooster Locatie: zie lesrooster Studieles Leerlingen leerjaar 1 Tijdstip: zie lesrooster Locatie: zie lesrooster Huiswerkbegeleiding Leerlingen leerjaren 1 en 2 Tijdstip: ma t/m do aansluitend aan het rooster Remedial Teaching Leerlingen leerjaar 1 en 2 Dyslexie screening: alle leerlingen Tijdstip: Op afspraak Locatie: Lokaal 17 Studiekeuzebegeleiding: Alle leerlingen: Tijdstip: op afspraak Locatie: in overleg met begeleider Hoe komen leerlingen voor deze begeleiding in aanmerking? Leerlingen met LWOO hebben een HP m.b.t. leerachterstanden en/ of andere noodzakelijke begeleiding. Aanmelding voor begeleiding gaat via de mentor bij het zorgteam. Mentorles is een verplicht vak. Één uur per week gaan de leerlingen onder leiding van de mentor aan het werk met hun sociaal-emotionele vaardigheden en oriëntatie op school- en beroepskeuze. De leerlingen hebben ook individuele gesprekken met de mentor over, welbevinden, studie- houding en voortgang. Naast de mentorles hebben de leerlingen wekelijks een les waarin leren leren en andere studievaardigheden worden aangeleerd. Van maandag tot en met donderdagmiddag kunnen leerlingen hun huiswerk op school maken o.l.v. een leerlingbegeleider. Plaatsing gaat in overleg met ouders, mentor en zorgteam. Een remedial teacher is een specialist die leerlingen met (beperkte) leerproblemen kan helpen, bijvoorbeeld dyslectische kinderen, screening door mentor. Aanmelden gaat via mentor/remedial teacher. Dyslexiebegeleiding wordt gegeven door de RT-er. De decaan en/of mentor ondersteunen de leerling bij de studiekeuze. Waaronder: Opleidingenmanifestatie Leerlingen vanaf leerjaar 3 Tijdstip: in maart van elk schooljaar Verschillende vervolgopleidingen presenteren zich, leerlingen uit leerjaar kunnen hiermee kennis maken Beroepenmanifestatie Leerlingen vanaf leerjaar 3 Tijdstip: in november van elk schooljaar Leerlingen krijgen voorlichting over diverse beroepen Beroepen-Doe-dag Leerlingen 2 Basis en Kader en 3TL Tijdstip: in december van elk schooljaar Leerlingen maken praktisch kennis met verschillende beroepen Meeloopdag Leerlingen 3TL en 4Basis en Kader Tijdstip: in december en maart van elk schooljaar Leerlingen lopen een dag mee op een ROC in Zwolle Sectorwerkstuk/ Profielwerkstuk Eindexamenleerlingen Tijdstip: zie het jaarrooster Locatie: zie lesrooster Er zijn speciale dagdelen ingeroosterd om te werken aan het profiel-/ sectorwerkstuk. Op deze dagdelen zal er begeleiding/ toezicht aanwezig zijn. 10

11 Begeleidingskaarten zorg Begeleidingskaart Sociaal-emotionele begeleiding Wat? LWOO Leerwegondersteuning Faalangst reductietraining en/ of Sociale vaardigheids-training Ambulante Begeleiding Leerlingbegeleiding Voor wie is deze begeleiding bestemd? Leerlingen in leerjaar 1 en 2 met een LWOO indicatie Alle leerlingen. Leerlingen met een rugzakje Leerlingen met een rugzakje Overige informatie Begeleiding door de leerlingbegeleider t.a.v. schoolse zaken en/ of op psychosociaal gebied Tijdstip: afspraak wordt gemaakt na een intakegesprek. Locatie: nader te bepalen Gemiddeld vier gesprekken per schooljaar met betrokkenen. Locatie: lokaal 17 Tijdstip: elke week op vast tijdstip en vaste plaats met leerlingbegeleider Locatie: Lokaal 17 Hoe komen leerlingen voor deze begeleiding in aanmerking? Leerlingen met LWOO hebben een HP m.b.t. leerachterstanden en/ of andere noodzakelijke begeleiding. Aanmelding voor begeleiding gaat via de mentor bij het zorgteam. Aanmelding n.a.v. de afname van de SAQI en/ of op advies van de mentor. Aanvraag leerlinggebonden financiering (LGF) voor leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis ( tot augustus 2014 ) via de zorgcoördinator.na het toekennen van de LGF krijgen de school en de leerling ondersteuning van een ambulant begeleider van het desbetreffende cluster. Na het toekennen van LGF (het zgn. rugzakje) krijgt de leerling vanuit het zorgteam een leerlingbegeleider die de sociaal-emotionele en studiebegeleiding wekelijks gedurende een lesuur ondersteunt in diens behoeften t.a.v. de schoolloopbaan. Vertrouwenspersonen GGD: school verpleegkundige Alle leerlingen en personeel Leerlingen leerjaar 2 en 4 Tijdstip: op afspraak Locatie: in overleg met de vertrouwenspersoon Tijdstip: screening in de tweede klas Tijdstip: op afspraak Leerlingen en personeel kunnen persoonlijk, via de mentor of via mail direct contact leggen. De vertrouwenspersonen zijn bekend bij de medewerkers van de locatie. Alle leerlingen in leerjaar 2 en 4 krijgen een vragenlijst aangeboden via de GGD over leefstijl. N.a.v. de ingevulde gegevens kan een gesprek met de sociaal verpleegkundige plaatsvinden op beider verzoek. Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen Alle leerlingen Tijdstip: op afspraak Locatie: school, thuis of in het ziekenhuis De school of ouders kunnen contact opnemen met het centrale kantoor van Onderwijs ondersteuning Zieke Leerlingen ( De IJsselgroep). Gegevens via zorgcoördinator. Zorgteam Alle leerlingen Eens in de twee weken Het zorgteam bestaat uit de zorg coördinator, de RT`er, de AB`er en de leerlingbegeleider. Leerlingen kunnen via de mentor worden aangemeld bij de zorg coördinator, Signaleringsteam Alle leerlingen Per direct Het signaleringsteam bestaat uit de orthopedagoog, de schoolverpleegkundige en de maatschappelijk werker. Leerlingen kunnen vanuit het zorgteam door de zorg coördinator worden aangemeld voor begeleiding. Zorgadviesteam (ZAT) Alle leerlingen Tijdstip: 6 keer per jaar Locatie: op school Rebound Alle leerlingen Locatie: Rebound SWV NO-Overijssel te Hardenberg Jongerenwerk Alle leerlingen Locatie: kamer Teamleider VMBO Tijdstip: elke vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur Het zorg adviesteam (ZAT) bestaat uit een groep personen die ieder voor zich specialist zijn op een bepaald gebied: schoolarts (GGD), leerplichtambtenaar, zorgcoördinator, orthopedagoog (SWV), maatschappelijk werker (SMW De Kern/ MEE/). Ernstige problemen van leerlingen kunnen ter bespreking en advisering door een docent of mentor in de vergadering van dit preventieteam worden ingebracht. Doel is voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. N.a.v. het ZAT kan met toestemming van ouders begeleiding worden ingezet. Rebound is een boven schoolse, tijdelijke, voorziening voor leerlingen die stagneren of dreigen te stagneren. Aanmelding gaat via de leerplichtambtenaar in overleg met teamleider en zorgcoördinator. Jongerenwerker houdt wekelijks inloopspreekuur waar iedereen met vragen over zichzelf, opgroeien, problemen en het organiseren van activiteiten welkom is voor antwoorden en assistentie. 11

12 Hoe presteren wij? Kwaliteitszorg Een mooie cijferlijst zegt nog niet alles. Het gaat er immers niet alleen om goede cijfers te halen, maar ook om wat je kunt met de kennis en de kunde àchter de cijfers. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor de school als geheel. Ons systeem van kwaliteitszorg is er in eerste instantie op gericht om te kijken of wij onze doelstellingen halen. Daarvoor hebben we verschillende meetinstrumenten: - Professionalisering personeel; goed onderwijs vraagt om duidelijke bekwaamheidseisen waaraan leraren moeten voldoen. Het ministerie van OCW heeft de wet BIO (wet op de beroepen in het onderwijs) in het leven geroepen waarin dit wordt geregeld. Onze docenten houden in hun bekwaamheidsdossier hun persoonlijke ontwikkeling bij. Daarnaast werken wij aan het project Opleiden in de School. Wij leiden samen met de lerarenopleiding toekomstige docenten op zodat zij goed voorbereid zijn op hun werkomgeving. - De leerlingenenquête; voorafgaand aan het jaarlijkse functioneringsgesprek neemt elke docent in twee klassen de leerlingenenquête af. De uitslagen hiervan zijn onderwerp in het functioneringsgesprek van de docent. - De ouderenquête; aan ouders van leerlingen in het brugjaar en in de derde of vierde klas wordt elk jaar digitaal een vragenlijst gestuurd. Hierin kunnen zij hun oordeel geven over tal van zaken die met de locatie en het onderwijs aan hun kind te maken hebben. - Uitgebreide informatie over de kwaliteit van de school van de Onderwijsinspectie. Elk jaar publiceert de Onderwijsinspectie de belangrijkste slagings- en doorstroomcijfers van de school. Op de website vindt u deze cijfers, het meest recente rapport van de school en het schoolplan waarin ons beleid staat beschreven. We bedoelen met schooltijd niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden. Op de scholen van Van der Capellen kan onderwijs plaatsvinden van 8.00 uur tot uur (reguliere roostertijden doorgaans tot maximaal 16.30). De onderwijsdagen betreffen maandag tot en met vrijdag en voor mogelijke stages ook zaterdag. Natuurlijk krijgt elke leerling een duidelijke planning maar het is mogelijk daarvan af te wijken. Soms vindt schooltijd ook buiten het schoolgebouw plaats, natuurlijk onder begeleiding. Op momenten dat leerlingen geen les hebben kunnen ze worden opgeroepen om onder begeleiding achterstallig werk in te halen, gebruik te maken van hun herkansingsrecht dan wel deelname aan trainingen. Om de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog peil te houden, benadert De Zeven Linden de ouders van het eerste en derde leerjaar om de twee jaar met een ouderenquête. De gegevens die wij van u terugkrijgen, zijn voor ons van groot belang om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen. Om dezelfde reden nemen onze docenten elk jaar in twee klassen een leerlingenenquête af.kwaliteit van onderwijs wordt ook beoordeeld door de onderwijsinspectie. Kwaliteit is meer dan cijfers. De kwaliteit van onderwijs gaat immers ook over wat leerlingen leren over zichzelf en van elkaar, hoe hun blik op de wereld wordt, wat ze kunnen met hun kennis. Hieronder vindt u een overzicht. Locatie Schooljaar Schooljaar Schooljaar aantal geslaagd aantal geslaagd aantal geslaagd kandidaten kandidaten kandidaten Dedemsvaart VMBO B 14 93% 19 89,5% 13 92,3% Dedemsvaart VMBO K % % % Dedemsvaart mavo 25 89% 26 96,2% 17 76,5% Dedemsvaart havo 12 86% 11 72,7% 17 88,2% Schooltijd De onderwijstijd is wettelijk geregeld. Elke leerling dient op jaarbasis 1000 klokuren onderwijs te volgen. Examenleerlingen volgen 700 klokuren onderwijs. 12

13 Onderwijstijd per leerjaar Doorstroomgegevens en examenresultaten De Zeven Linden zorgt ervoor dat elke leerling de wettelijke onderwijstijd ontvangt. De onderwijstijd is opgebouwd uit lesuren, excursies en projecten die door het jaar heen plaatsvinden. Lesuitval is nooit geheel te voorkomen, maar wordt door vervangingsroosters tot een minimum beperkt. Jaaroverzicht In de maandelijkse nieuwsbrief, De Groene Berichten op de website van de school worden de dan bekende activiteiten vermeld met datum en tijdstip. Doorstroomgegevens onderbouw Doorstroomgegevens bovenbouw De opbrengsten van De Zeven Linden staan vermeld op de site van de inspectie van het onderwijs: Slaagpercentages

14 Praktische informatie Vakanties en vrije dagen Vakanties in de kalenderjaren 2014 en 2015 Eerste schooldag maandag 18 augustus 2014 (halve dag vrij) Herfstvakantie za 11 oktober t/m zo 19 oktober 2014 Kerstvakantie za 20 december 2014 t/m zo 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie za 21 februari t/m zo 1 maart 2015 Goede Vrijdag vr 3 april 2015 Tweede Paasdag ma 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 28 april t/m 10 mei 2015 Hemelvaart en vrijdag do 14 en vr 15 mei 2015 Tweede Pinksterdag ma 25 mei 2015 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2015 Roostervrij 4 september (halve dag) en 18 november 2014 (halve dag) Roostervrij maandag 29 juni (halve dag vrij) t/m 3 juli N.B. - roostervrij betekent voor leerlingen dat er geen les wordt gegeven maar dat een leerling wel opgeroepen kan worden (voor bijvoorbeeld het inhalen van toetsen). Het opnemen van vrije dagen buiten bovenstaande data is niet mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan ontheffing worden verleend door de afdeling leerplicht van de gemeente. Schoolregels en afspraken Om op een prettige manier met elkaar om te gaan, moeten wij ons allemaal aan enkele regels houden. Hier volgen ze! (Waar ouders staat, wordt ook verzorgers bedoeld). Aanwezigheid: Het spreekt vanzelf dat je tijdens schooltijd aanwezig bent. Mocht je om een of andere reden te laat zijn, meld je dan bij de conciërge. Je krijgt dan een telaatbriefje, waarmee je in de les kunt worden toegelaten. Als je te laat komt, dan kun je verplicht worden buiten de lessen terug te komen. Het opdragen van werkzaamheden behoort daarbij tot de mogelijkheden. Bij ziekte moeten je ouders de school zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte stellen. Stel dat je tijdens de lesdag ziek naar huis gaat, dan meld je je eerst af bij de directie. Je ouders wordt verzocht de school te informeren als je thuis bent aangekomen. Mocht je een keer naar de dokter, tandarts enz. moeten, dan krijgt de school daar vooraf bericht van door de ouders. Wij gaan ervan uit dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten lestijd gepland worden. Voor vakanties of lange weekenden buiten de schoolvakanties om, kan alleen toestemming worden verleend door de directie in overleg met de leerplichtambtenaar. In de regel is toestemming niet mogelijk. Zie verzuimprotocol Gemeente Hardenberg. De activiteiten tijdens de lessen in de sporthal zijn zo gepland, dat je niet meer dan 5 minuten te laat hoeft te zijn in de volgende les. Het is niet de bedoeling, maar als je uit de les verwijderd wordt, dan meld je je bij mevr. Timmermans van Staalduinen in de mediatheek. Zij geeft je een uitstuurbrief. Na de pauze zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk bij het lokaal bent voor het volgende lesuur. Je verlaat een lokaal niet voor het eindsignaal. In de pauze van uur is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten. Dit geldt ook voor de pauze van uur voor de leerlingen van de eerste en tweede klassen. Tijdens een tussenuur kun je gebruik maken van de Kuil (de overblijfruimte) om huiswerk te maken. Doe dat wel rustig, want in de aangrenzende lokalen wordt les gegeven. Voor schoolvoorstellingen of buitenschoolse activiteiten geldt verplichte aanwezigheid. Houd hiermee rekening bij het plannen van persoonlijke afspraken, zoals bijbaantjes. Geef eventuele wijzigingen in adres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk door aan de administratie. In en buiten het gebouw: Om erop te letten dat de school en de omgeving netjes blijven, wordt er tijdens de pauzes gesurveilleerd. Houd je aan de aanwijzingen van de surveillanten en het onderwijzend of niet-onderwijzend personeel. Eten en drinken (ook de blikjes e.d. uit de automaten) in de Kuil, niet daarbuiten Roken is niet toegestaan op het schoolterrein en in de directe omgeving van de school. Een uitzondering wordt gemaakt voor examenleerlingen die alleen met een schriftelijke toestemming van de ouders een zgn. rokerspas ontvangen. Zij krijgen dan toestemming om te roken op de daarvoor aangewezen plek achter het schoolgebouw. 14

15 Schade die is ontstaan door opzet of nalatigheid worden op kosten van de veroorzaker hersteld. De directie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen (waaronder fietsen). Bewaar in de garderobe dus geen (waardevolle) eigendommen. Je hebt de beschikking over een kluisje. Daarvoor geldt een gebruiksaanwijzing die je via je mentor ontvangt. Tijdens de lessen is het dragen van jassen, petjes en lange sjaals (in verband met de veiligheid) niet toegestaan evenals kleding met provocerende teksten of afbeeldingen. Tijdens schooltijd zorg je ervoor dat je mobiele telefoon, als je die bij je hebt, binnen het schoolgebouw uit staat. Veiligheid: Het is verboden tijdens schooltijd en schoolactiviteiten onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs, ze te gebruiken en/of in bezit te hebben Plaats je fiets op ordelijke wijze in de fietsenstalling. Voor de school langs loopt een trottoir en fietspad. Let erop, voor ieders veiligheid, dat deze niet geblokkeerd worden. Ook onderweg naar of van de sporthal houd je je aan de verkeersregels en fiets je de afgesproken route. Op het schoolterrein wordt niet met sneeuwballen gegooid of vuurwerk afgestoken. Wapens of voorwerpen die naar het oordeel van de directie als zodanig kunnen worden aangemerkt, zijn vanzelfsprekend niet op school of op het terrein van de school toegestaan. Dit geldt ook voor vuurwerk en laserpennen. Moet door omstandigheden het gebouw ontruimd worden, houd je dan aan de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners en aan de vluchtroutes. Neem geen vreemden mee naar binnen. Mocht zoiets een keer noodzakelijk zijn, dan meld je dit vooraf bij de conciërge. Tenslotte Het klinkt hier en daar wel wat streng, maar de regels zijn bedoeld om op een plezierige, gezonde en veilige wijze met elkaar om te gaan. Waar bovenstaande regels niet in voorzien, beslist de directie. Op de website van de school staat een leerlingenstatuut waarin je nog meer kunt vinden over de rechten en plichten van leerlingen en personeelsleden. Een succesvol en aangenaam schooljaar toegewenst! Verzuim Ziekte of andere reden van afwezigheid van de leerling dient door de ouders/verzorgers aan de conciërge te worden medegedeeld. Verzuim dat van tevoren bekend is vooraf ook schriftelijk melden. Telefonisch kan dit vóór het begin van de ochtendlessen of zo spoedig mogelijk daarna op telefoonnummer Voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften, vakanties en dergelijke, bestaan speciale verlofaanvragen. Deze aanvragen zijn te verkrijgen bij de teamleider. Als de aanvraag ingevuld en ingeleverd is, beoordeelt de teamleider of de aanvraag wel of niet gehonoreerd kan worden. Dat wordt vermeld op het formulier, dat u vervolgens via uw kind weer terugkrijgt. Het absentieoverzicht van elke leerling is te raadplegen via de website van de school (met speciale inlogcode vanwege de privacygevoelige informatie). Rapportage en bevordering De leerlingen in klas 1, 2 en 3 ontvangen vier keer per jaar een rapport met daarop de in die periode behaalde resultaten. Op het rapport staat ook het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde: het cijfer dat telt voor de overgang aan het eind van het schooljaar. De rapporten worden aan de leerling meegegeven. Aan het eind van het schooljaar wordt aan de hand van de doorstroomnormen bepaald in welke leerweg en in welk leerjaar de leerling geplaatst wordt. Deze doorstroomnormen zijn te vinden op de website van de school. De leerlingen in klas 4 krijgen na elk schoolexamen een cijferoverzicht. De data waarop rapporten en cijferoverzichten uitgegeven worden, zijn terug te vinden in de jaaragenda. Het cijferoverzicht is te raadplegen via de website (met een speciale inlogcode). De doorstroomnormen zijn te vinden op de website van de school. Contact Na elk rapport worden de ouders, verzorgers in de gelegenheid gesteld docenten en/of een lid van de ouderraad te spreken tijdens de rapportspreekmiddag en -avond. In de jaaragenda staan de data hiervan vermeld. U kunt vanzelfsprekend de mentor van uw kind ook tussentijds benaderen voor overleg. De Groene Berichten Elke maand verschijnen De Groene Berichten op de website (www.de-zeven-linden.nl). Daarin staat actuele informatie die van belang is voor de ouders. In De Groene Berichten laten wij u ook graag meekijken met activiteiten waar uw kinderen mee bezig zijn. Regelingen Wij zien het als onze opdracht onze leerlingen te helpen hun talenten te ontdekken en hun mogelijkheden te benutten. Naast uitdagend onderwijs en keuzemogelijkheden voor leerlingen hoort daar ook een goede begeleiding en een veilige omgeving bij. 15

16 Elke locatie heeft daarom een passend systeem van leerlingbegeleiding en -zorg. Hierin spelen mentoren, remedial teachers, teamleiders en zorg-coördinatoren een rol. Waar nodig proberen wij ons onderwijs zoveel mogelijk op maat te maken. Veiligheid begint bij een respectvolle omgang met elkaar. Daarom heeft elke locatie een aantal heldere schoolregels, die elke leerling aan het begin van het schooljaar ontvangt. Daarnaast hebben we enkele centrale regelingen: het leerlingenstatuut, het pestprotocol, de regelingen rondom het recht op zitten blijven en leerlingen met dyslexie en informatie voor gescheiden ouders. Deze zijn te vinden op de website Regeling schorsing en verwijdering Zie de site van OOZ en Van der Capellen. Klachtenregeling Zie de site van OOZ en Van der Capellen. 16

17 Algemene directie De Zeven Linden maakt formeel deel uit van de Van der Capellen scholengemeenschap te Zwolle. dhr. R.D. de Voogd Algemeen Directeur dhr. J. van der Beek Directeur Bedrijfsvoering Contactgegevens Lassuslaan 230, 8031 XM Zwolle T E I Bestuur Onze school valt onder de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. De contactgegevens zijn: mw. H.T. Damhof, MME, voorzitter College van Bestuur Dobbe JX Zwolle T Handige links en adressen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Via deze site kunt u onder andere een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Website met o.a. de rendementscijfers van alle scholen in Nederland. Hier zijn ook de uitgebreide rapporten te vinden die de inspectie eens in de vier jaar opstelt. vertrouwensinspecteurs T Voor iedereen binnen het onderwijs met klachten over o.a. discriminatie, extremisme, seksuele intimidatie of ernstig psychisch of fysiek geweld. Website van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren met veel informatie voor scholieren. Website met onder andere informatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het boekenhuis waarmee de Capellenborg samenwerkt. En waar de leerling zijn/haar boekenpakket kan bestellen. Alles over examens: roosters, normeringen, oefenexamens, etc. 17

18 Geldzaken Ouderbijdrage De betreffende bedragen van deze vrijwillige bijdrage staan vermeld in het kostenoverzicht Ouderbijdrage. Ouderbijdrage Studeren heeft zijn prijs. Om deze kosten in de hand te houden, heeft de school na overleg met de centrale ouderraad besloten om de landelijke Gedragscode schoolkosten te ondertekenen. Hiermee verbindt de school zich aan de doelstelling de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden en inzichtelijk te maken. Jaarlijks ontvangt u in juni een brief, waarin de kosten voor het komende schooljaar worden vermeld. Deze kosten zijn als volgt samengesteld: Bijdrage ouderraad Ook de ouderraad bekostigt enkele activiteiten die anders niet zouden kunnen plaatsvinden. De vrijwillige bijdrage hiervoor is vastgesteld op 12,-. Extra kosten Afhankelijk van het leerjaar, de opleiding en de eventuele stroom (bijvoorbeeld drama, of sportstroom) worden extra kosten in rekening gebracht. De specificatie vind u bij het locatiedeel verderop in deze schoolgids. Het niet intekenen op een voorziening, dienst of activiteit dan wel het niet tijdig betalen van de daaraan verboden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende voorziening dienst of activiteit kan worden uitgesloten (zie verder reglement Ouderbijdrage, dit is op te vragen bij de school). Kostenoverzicht ouderbijdrage locatie De Zeven Linden Kostenoverzicht ouderbijdrage locatie De Zeven Linden Opleiding Verzekeringen Aandeel leer- en hulpmiddelen Excursies Leerlingenraad Attenties Ouderraad Sleutelgeld Gereedschap Huur gereedschappen Stage/beroepsoriëntatie TOTAAL HIER KOMT EXTRA REKENING VAN veiligheidschoenen Theater Sport klas1 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 7,00 94,00 klas1 40,00 120,00 klas 2 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 klas 2 40,00 120,00 3 ath 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 3 ath 4 ath 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 4 ath 250,00 5 ath 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 5 ath 6 ath. 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 6 ath 3 havo 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 3 havo 4 havo 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 4 havo 250,00 5 havo 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 5 havo mavo 3 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 13,00 100,00 mavo 3 mavo 4 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 87,00 mavo 4 250,00 vmbo TDC 3 basis 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 137,50 13,00 237,50 vmbo TDC 3 basis 29,50 vmbo TDC 3 kader 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 137,50 13,00 237,50 vmbo TDC 3 kader 29,50 vmbo TDC 4 basis 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 24,50 13,00 124,50 vmbo TDC 4 basis 250,00 vmbo TDC 4 kader 2,00 15,00 56,00 1,00 1,00 12,00 24,50 13,00 124,50 vmbo TDC 4 kader 250,00 Meerdaagse excursie 18

19 Schoolboeken Voor de schoolboeken heeft de school een contract afgesloten met Van Dijk Educatie. De school krijgt per kind een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, u hoeft de schoolboeken dus niet meer zelf te betalen. Jaarlijks ontvangt u de boekenlijst en een bestelformulier. Na bestelling worden de boeken tijdig thuis afgeleverd. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken weer ingeleverd. Daarover ontvangt u bericht van Van Dijk Educatie. De spelregels rondom de schoolboeken staan vermeld in de boekenlijst, die uw kind in juni ontvangt. Verzekeringen De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Meeùs Assurantiën B.V. in Den Haag. Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt normaliter niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school (c.q. het schoolbestuur) zelf als zij die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school (c.q. het schoolbestuur) niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare handeling en dit leidt tot schade (een causaal verband tussen oorzaak en gevolg). De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijden de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt derhalve niet vergoed. Ten tweede is de school (c.q. het schoolbestuur) niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, de ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Sponsoring Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Onze school staat dan ook positief tegenover sponsoring. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring wel aan een aantal voorwaarden voldoen: - Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. - Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. - Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben ondertekend. Dit convenant ligt op school ter inzage. Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het schoolbestuur en de instemming van onze medezeggenschapsraad. Ouders die een klacht hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en/of niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen deze klacht indienen bij de Interne Klachtencommissie (zie Klachtenregeling elders in deze schoolgids). 19

20 Gedragscode schoolkosten ALGEMEEN 1. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. VOORAF 2. De school bespreekt voorafgaand aan het betreffende schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 3. Daartoe wordt eveneens voorafgaand aan het betreffende schooljaar - in overleg met de oudergeleding een begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt. **) 4. De school informeert ouders op een inzichtelijke wijze over de hoogte van de schoolkosten. De school doet dit tijdig, voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming (doel). Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouders zelf dienen te zorgen. 5. De school communiceert de hoogte en opbouw van de schoolkosten via diverse kanalen, zoals schoolgids, website, open dagen, etc. ACHTERAF 8. De school legt binnen redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en verantwoording af aan de ouders over de feitelijke besteding van de ontvangen bijdragen. 9. Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde bijdrage, beslist de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op voorstel van de Directie van de school over de aanwending van deze gelden. *) overal waar ouders staat, kan ouders/verzorgers gelezen worden. **) voorzover de Wet Medezeggenschap op Scholen van toepassing is; er kan immers ook sprake zijn van een oudervereniging met rechtspersoonlijkheid die een eigen contributie vaststelt. In dat geval wordt de medezeggenschapsraad betrokken op grond van artikel 10, onderdeel d en artikel 13, onderdeel j van de Wms. ***) deze gedragscode is conform gedragscode Schoolkosten VO. BIJ DE REKENING 6. De school stuurt een rekening naar de ouders met een duidelijke specificatie van de schoolkosten. 7. De school verstrekt bij de rekening een adequate toelichting waaruit blijkt aan welke doeleinden de gelden worden besteed. 20

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie