Studentenstatuut Opleidingsdeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Opleidingsdeel"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen op onderwijslocatie Zwolle vind je voor het studentenstatuut opleidingsdeel en Onderwijs-en Examenregeling hier. De opleiding is positief geaccrediteerd op 8 maart 2012 en loopt tot 8 maart 2018

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 1. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING A - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING 1 - De onderwijsvisie van Windesheim 2 - De onderwijsleeractiviteiten 3 - Studiebegeleiding 4 - Kwaliteit en studeerbaarheid 5 - Vorm van de opleiding B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD 1 - Doelstelling van de opleiding 2 - De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding 3 - Inhoud van de opleiding 4 - De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld C - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 1 - Inrichting van de opleiding 1a - De propedeutische fase 1b - De postpropedeutische of hoofdfase 1c - Bijzondere leerwegen 2 - Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden 3 - Accreditatie 2

3 2.ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel Algemene begripsbepalingen Artikel 1.2 Opleidingspecifieke begripsbepalingen Hoofdstuk 2 Toegang en Toelating Artikel Toegang Artikel Nadere vooropleidingseis Artikel Aanvullende vooropleidingseis (PMT, Sport en Bewegen, Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding, PABO) Artikel Aanvullende vooropleidingseis (DKBV) Artikel 2.4a - Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding Artikel Toelating Artikel Vrijstelling vooropleidingseis op grond van gelijkwaardig diploma Artikel Vrijstelling propedeutisch examen Artikel EVC-assessment Artikel Ontzegging toegang Hoofdstuk 3 - Inrichting van de opleiding Artikel Vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs Artikel Structuur van de opleiding (propedeuse, postpropedeuse, Associate degree) Artikel Examens en graden van de opleiding Artikel Major Artikel Minors Artikel Premastertraject Artikel Studiepunten onderwijseenheid Artikel Onderwijsperioden per studiejaar Artikel Gedragscode Nederlandse taal Hoofdstuk 4 - Studiebegeleiding Artikel Studiebegeleiding Artikel Studieloopbaanbegeleiding Artikel Algemene studiebegeleiding Artikel Bijzondere studiebegeleiding Hoofdstuk 5 - Studieadvies Artikel Uitbrengen studieadvies Artikel Bindend studieadvies met afwijzing Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies Hoofdstuk 6 Toetsen, Tentamens en Examens Artikel Vorm van de tentamens Artikel Schriftelijk toets Artikel Portfolio of werkstuk als toets Artikel Mondelinge toets Artikel Vrijstelling voor tentamens Artikel Afleggen van tentamens Artikel Toetsuitslag en tentamencijfers Artikel Tentamenuitslag Artikel Inzage beoordeeld werk Artikel Geldigheidsduur tentamens Artikel Examen 3

4 Artikel Cum laude Hoofdstuk 7 - Examencommissie Artikel Instelling en taken examencommissie Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie Artikel Subcommissies Artikel Examinatoren Artikel Getuigschriften en verklaringen Hoofdstuk 8 - Slot- en overgangsbepalingen Artikel Bezwaar en beroep Artikel Wijziging van de regeling Artikel Bijlagen bij Onderwijs- en Examenregeling Artikel Slot- en overgangsbepalingen Artikel 8.5 Inwerkingtreding en looptijd 4

5 Het OER in relatie tot andere belangrijke opleidingsdocumenten Het OER De onderwijs en examenregeling (OER) bevat informatie over het onderwijsprogramma, de kwaliteit van het onderwijs, de tentamens en de examens. Maar ook de rechten van de student. Studenten krijgen de OER van de onderwijsinstelling aan het begin van het studiejaar. Besturen van hogescholen en universiteiten zijn wettelijk verplicht een OER op te stellen voor elke opleiding of groep opleidingen (zie ook de inleiding). Het Opleidingsplan In het opleidingsplan beschrijven opleidingen wat de uitganspunten zijn van de opleiding, waar deze voor opleidt, hoe deze is opgebouwd en welke koers gevaren wordt. Het plan omvat de visie, het opleidingsprofiel, het curriculum en de onderbouwing van deze elementen. De opleiding is ontwikkeld en wordt uitgevoerd aan de hand van het Onderwijsconcept, onderwijsmodel en curriculumkaders Windesheim Flevoland. Dit is een richtinggevend document dat in 2012 herzien is. In het plan, lichten opleidingen toe hoe ze de vertaalslag hebben gemaakt van het concept naar de opleiding. De KR en andere reflecties t.b.v. interne audits De kritische reflectie volgt de standaarden van het NVAO-beoordelingskader en de operationalisering van NQA/Hobéon. De kritische reflectie geeft inzicht in de huidige situatie ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en in de ambities en toekomstplannen. De kritische reflectie is een op zichzelf staand document. Elke standaard is als zelfstandige paragraaf te lezen en bevat voldoende inhoudelijke informatie. De inhoudelijke kern moet dus niet alleen in de eventuele bijlage(n) te vinden zijn. De kritische reflectie bevat duidelijke verwijzingen naar de bijlagen en onderliggende documenten. 5

6 INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met het Reglement Examencommissie is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In de OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of de OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van de OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Reglement Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Enkele opleidingen hebben een deel van het studentenstatuut verwerkt in een studiegids. In deze gids staat, naast enkele regelingen uit het statuut, ook nog andere informatie over de opleiding. Bijvoorbeeld een overzicht van alle docenten, of de openingstijden van de Servicebalie. Naast de OER en het Reglement Examencommissie zijn er nog meer regelingen, deze zijn alle in het Studentenstatuut opgenomen. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacy-regels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet. 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim - Voor de professional van morgen Visie op onderwijs Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en nonprofit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve 6

7 houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaatsonafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten Het didactisch onderwijsconcept De opleiding is vormgegeven op basis van het Onderwijsconcept, Onderwijsmodel en Curriculumkaders Windesheim Flevoland, klik hier. We hebben onze visie vertaald in vijf thema s. Deze thema s vormen de pijlers van ons onderwijsconcept Samen-werkend-leren. Het onderwijsmodel gaat over de meer technische invulling van het onderwijsprogramma en is opgebouwd uit vier leerlijnen: de Body of Knowledge & Skills (hierna afgekort als BoKS), de praktijkleerlijn, de onderzoeksleerlijn en studentbegeleiding. In de curriculumkaders bieden concrete richtlijnen voor het ontwikkelen van de opleidingen. De kaders vormen bovendien de meetlat waarmee we kunnen meten of de visie op leren daadwerkelijk in het onderwijs tot uitvoering komt. Het onderwijsconcept Samen-werkend-leren is gebaseerd op werken en leren vanuit de praktijk, waarin ondernemend en onderzoekend leren een belangrijke basis zijn. Het onderwijsconcept steunt op vijf pijlers: 1. Leren en werken vanuit een stevige basis, de BoKS 7

8 2. Samenwerken aan praktijkopdrachten en de Comakerships 3. Werken aan een waarde(n)volle professionele ontwikkeling 4. Onderzoekend leren 5. Ondernemend leren Het onderwijsmodel is gebaseerd op de pijlers van het onderwijsconcept. Uitgangspunt van het leren is de sociaal constructivistische benadering. Leren als een proces van construeren van kennis, gebruikmakend van reeds aanwezige kennis en het op een actieve manier verwerven van kennis. Het onderwijsmodel is opgebouwd uit vier leerlijnen: 1. De BoKS; 2. De Praktijkleerlijn, bestaande uit ervaringsleren (met praktijkopdrachten) en producerend leren (met Comakerships). De praktijkopdrachten en Comakerships worden zo nodig ondersteund door workshops en trainingen; 3. De Onderzoeksleerlijn; 4. De leerlijn Studentbegeleiding. Belangrijk in ons onderwijsmodel, is dat alle leerlijnen werken vanuit de beroepspraktijk. Voor de eerste leerlijn betekent dit, dat Windesheim Flevoland met het werkveld afstemt welke BoKS voor de opleiding van belang zijn. In de Praktijkleerlijn werken studenten via praktijkopdrachten en Comakerships aan de ontwikkeling van de voor het beroep relevante competenties en aan het realiseren van beroepstaken en beroepsproducten in de breedste zin van het woord. Onderzoeksvaardigheden en een ondernemende houding van de student zijn daarbij essentieel. Vanzelfsprekend is de Praktijkleerlijn afgestemd op de BoKS en omgekeerd. Competentieleren is idealiter een volledige integratie van kennis, vaardigheden en attitude. Die integratie komt het best tot uiting in de beroepspraktijk. Vandaar dat de praktijk wordt gezien als een zeer krachtige leeromgeving. Tijdens de praktijkperioden leert de student zich te ontwikkelen in zijn of haar beroepshouding. Alle hiervoor genoemde elementen (kennis, inzicht, vaardigheden en attitude) spelen daarbij een rol. De student leert dit vervolgens toe te passen in te integreren in zijn of haar handelen als aankomend professional. Windesheim Flevoland wil studenten helpen hun plek te vinden in onze roerige samenleving. Een samenleving waarin mensen werken en samenleven uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden. We ondersteunen studenten vanaf het moment van hun studiekeuze in hun loopbaanontwikkeling. De opleiding biedt studenten een stabiele studentbegeleiding: uitdaging houvast en verbondenheid zijn kernbegrippen. Binnen Windesheim Flevoland ondersteunen wij studenten bij het ontwikkelen van alle vereiste beroepscompetenties. Daarbij wordt de student ook uitgedaagd en ondersteund in het ontwikkelen van de competentie tot zelfsturing: tijdens de opleiding vindt er een ontwikkeling plaats van begeleid naar zelfstandig en van zelfstandig naar zelfsturend leren. In ons onderwijs maken we gebruik van een methodische aanpak. Naast de methodieken die belangrijk zijn voor het beroep en de inhoud van het vak, werken we met de PDCA-cirkel: PLAN-DO-CHECK-ACT. We leren onze studenten hoe ze hun beroepsproducten en de evaluaties van gesprekken en hun eigen reflecties met behulp van deze cirkel kunnen vastleggen. De PDCA-cirkel ligt ook aan de basis van de studentbegeleiding. In het portfolio van de student wordt dit zichtbaar gemaakt. Naast (beroeps)- producten wordt ook de reflectie hierop systematisch vastgelegd. 8

9 Het Cluster ICT & Techniek De opleiding maakt deel uit van het brede Cluster ICT & Techniek van Windesheim Flevoland. Hieronder vallen de opleidingen Information Engineering, Bouwkunde, Mobiliteit, Werktuigbouwkunde, Industrieel Productontwerpen en Engineering, Design & Innovation. De laatstgenoemde drie engineering opleidingen leiden op tot de graad Bachelor of Engineering. Daar waar dat relevant en mogelijk is werken de opleidingen binnen het cluster samen, met name als het gaat om algemene beleidspunten als instroom, studentbegeleiding, minoren (keuzeonderdelen) en uitstroomprofielen, diverse procedures en protocollen. Deze samenwerking, ten behoeve van kennisdeling, professionalisering en efficiënte onderwijsorganisatie is nog in ontwikkeling en wordt per studiejaar geïntensiveerd waar dat relevant is. De drie teamleiders voor de zes opleidingen vormen met de clustermanager samen het coördinatieteam voor het cluster. Het curriculum van de opleiding Het programma van de opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Praktijkleerlijn: Design & practice Body of Knowledge & Skills (BoKS): Design tools Engineering tools Business tools Communicative tools Studentbegeleiding: Study tools De Comakerships maken deel uit van Design & Practice. De (ontwerp)projecten in deze lijn maken een belangrijk deel uit van het programma. De Onderzoeksleerlijn is geïntegreerd in de BoKS, zoals in de opleidingsplannen per opleiding is toegelicht en ook verbonden aan de communicatieve activiteiten. De drie engineering opleidingen kennen alle drie deze opbouw van het programma. Het eerste semester van de propedeuse is het programma gemeenschappelijk, daarna worden de opleidingen voor een deel specifiek per opleiding ingevuld, maar wel binnen ditzelfde programmaschema. Voor een gedetailleerde inhoud van het curriculum wordt verwezen naar paragraaf Inhoud van de opleiding Studiebegeleiding Binnen de opleiding wordt het studiebegeleidingstraject verzorgd door studentbegeleiders (SB ers) en spreken we van studentbegeleiding. De studentbegeleider is de eerste aanspreekpersoon voor de student. Het studentbegeleiderstraject is een systematisch en gericht begeleidingstraject voor studenten, zowel in groepsverband als individueel. De leerlijn Studentbegeleiding speelt een belangrijke rol in de professionele ontwikkeling van een student. De student ontwikkelt namelijk zijn persoonlijke kwaliteiten. Die kwaliteiten zijn nodig voor de studievoortgang, de loopbaanontwikkeling en de professionele houding als beroepsbeoefenaar. Leren reflecteren, het ontwikkelen van zelfsturend vermogen en het ontwikkelen van een (zelf)kritische en onderzoekende houding zijn daarin belangrijke doelstellingen. Het is de taak van de studentbegeleider om de student te begeleiden en te ondersteunen in zijn professionele ontwikkeling. Dit kan het beste plaatsvinden in kleinschalige situaties waarin de student zichtbaar is. De begeleiding is erop gericht dat de student leert reflecteren op het eigen leerproces, zowel op de manier waarop de student met zijn studie omgaat, als ook op zijn persoonlijk functioneren, gerelateerd aan het beroep van industrieel product ontwerper (loopbaancompetenties). Centrale vragen hierbij zijn: Wat wil ik bereikt hebben aan het einde van mijn studie? en Hoe kom ik daar? 9

10 Studenten die in het tweede leerjaar instromen en minder dan 54 studiepunten hebben behaald in de Propedeutische fase, maken aan het begin van het tweede leerjaar een studieplan. In dat plan leggen ze vast hoe ze deze achterstand gaan inhalen, zodat ze hun propedeuse in ieder geval halen in het tweede jaar. Ze bespreken het plan met hun studentbegeleider en kijken wat het betekent voor de studievoortgang van het tweede leerjaar. In het derde leerjaar krijgt de studentbegeleider steeds meer de taak om de studenten te begeleiden in het maken van keuzes ten aanzien van de eigen profilering, de minorkeuze en de setting voor de eindpraktijkleerperiode en het afstudeeronderzoek. Studentbegeleiders volgen verder de studievoortgang van studenten. Zij adviseren studenten met studievertraging over herkansen, doubleren van een semester of doen verzoeken naar de examencommissie. Indien noodzakelijk verwijzen zij studenten door naar decaan of (school)psycholoog. De studentbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de student. De Living Naast de activiteiten binnen de opleiding voor Studentbegeleiding, is er voor de student de mogelijkheid om bijzondere aanvullende ondersteuning te krijgen in De Living (6e etage). De Living is een centrale ontmoetingsplaats waar docenten, andere professionals en ervaren studenten in een eigentijdse sfeer en omgeving studenten verder kunnen helpen. Die hulp kan dienen als extra ondersteuning (blokkades overwinnen) of als extra uitdaging (talentprogramma). Studenten kunnen ook terecht in De Living als ze een onafhankelijke derde willen spreken, bijvoorbeeld de decaan. Decaan De decaan van Windesheim Flevoland behartigt de belangen van studenten. In onderstaand overzicht lees je met welke vragen je zoal bij hem terecht kunt. Studenten kunnen een afspraak met hem maken via de balie van De Living, of via De decaan heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij zonder toestemming van de student nooit informatie doorgeeft aan derden. De rol van de decaan is er een van een generalist, met overzicht over alle relevante aspecten die van invloed zijn op de studievoortgang van de student. Daarnaast is de decaan een specialist wat betreft de onderlinge samenhang van deze aspecten en bij uitstek met betrekking tot relevante wet- en regelgeving (WHW, WSF, interne regelingen en dergelijke). De decaan begeleidt studenten met betrekking tot de volgende zaken: Wet- en regelgeving: aanmelding, toelating en inschrijving, tussentijdse uitschrijving; aanvraag voorziening studiefinanciering (IB-groep) of financiële ondersteuning Windesheim (FOS); aanvragen bijzondere regelingen bij de examencommissie. Studie- en beroepskeuzevragen (eerste opvang en eenvoudige vragen; voor specialistische begeleiding en uitgebreidere trajecten: De Living twijfels over gekozen opleiding; overstap naar andere opleiding of instelling; vervolgopleiding of baan; verkorte of versnelde studieroutes; buitenlandse studie of praktijkleerperiode. Studiebelemmerende omstandigheden: persoonlijke problemen, blessures, (chronische) ziekte, al of niet zichtbare handicaps en functiebeperkingen (van dyslexie tot psychische problemen); problemen in de sociale omgeving (familie, vrienden); 10

11 niet-nederlandse vooropleiding of andere moedertaal, allochtone afkomst; topsportbeoefening (NSF-status); dreigende studievertraging als gevolg van bovenstaande omstandigheden. Financiële en materiële problemen: studiefinanciering, (bij)baantjes; financiële problemen, schulden; belasting, verzekering; huisvesting. Conflicten, klachten, bezwaar of beroep: onenigheid over beslissingen van Windesheim medewerkers of organen; ongewenst gedrag door medestudenten, docenten of andere medewerkers. (School)Psycholoog Windesheim Flevoland werkt samen met een (school)psycholoog. Studenten kunnen op eigen initiatief contact zoeken, of op advies van de studentbegeleider of decaan doorverwezen worden. De psycholoog is er niet alleen voor studieproblemen, maar ook voor vragen op het gebied van: faalangst, stressmanagement, aanpassingsvragen (hoe om te gaan met een andere levensfase), verwerking van schokkende gebeurtenissen of een terneergeslagen stemming. Vergoeding van bezoeken aan de (school)psycholoog geschieden via de Zorgverzekering van de student en na verwijzing van de huisarts Kwaliteit en studeerbaarheid In de opbouw van het programma is rekening gehouden met de studeerbaarheid ervan. Dat wil zeggen met het bevorderen van een goede studievoortgang voor de studenten door een logische en didactisch verantwoorde volgorde van onderdelen en een toenemende moeilijkheidsgraad van de studieonderdelen en de toetsen. In de studentbegeleiding wordt hier ook aandacht aan besteed en na afloop van het programma bij de studentevaluaties er periode. Kwaliteit Jaarlijks nemen we een aantal enquêtes af om zo de studenttevredenheid over het onderwijs te meten. Met de uitslagen hiervan wordt er gekeken hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Naast bovenstaande enquêtes evalueren we elke periode op de uitgevoerde onderwijseenheden. De resultaten van deze onderwijsevaluaties worden besproken met docenten en teamleiders. Aan de hand van dit gesprek vinden verbeteracties plaats. De verbeteracties worden verwerkt in het onderwijsaanbod van de volgende jaren. De resultaten van dit onderzoek (met de verbeteracties) worden voor studenten beschikbaar gesteld en besproken in de opleidingscommissie. Studeerbaarheid - Spreiding van de studielast De opleiding omvat vier onderwijsjaren. Een jaar is onderverdeeld in vijf onderwijsperioden van tien weken. Elk studiejaar eindigt in de zomer met een vijfde periode, waarin studenten hun achterstand kunnen inlopen, hun opleiding versnellen, of zich in verbredende of verdiepende zin extra kunnen ontwikkelen. Onderwijsperioden één tot en met vier kennen de volgende indeling: Acht onderwijsweken (inclusief de introductieweek in de onderwijsperiode 1, de clusterbrede special week in de onderwijsperiode 2 en de projectweek met de focus op externen, in onderwijsperiode 3. Eén week met presentaties en herkansingen van tentamens uit eerdere perioden en eventueel (responsie)colleges. Eén week met presentaties en schriftelijke tentamens. 11

12 Elke onderwijsperiode bestaat uit 15 ECTS. In totaal zijn er 60 ECTS per studiejaar te behalen. Vanaf het tweede jaar kan het aantal af te ronden ECTS per periode hoger uitkomen dan 15, maar dan wordt altijd gezorgd voor een gelijkmatige verdeling van de studielast. Deze situatie is van toepassing op studenten die een deel van hun opdracht onvoldoende hebben gemaakt. Zij krijgen de gelegenheid om die onvoldoende te herkansen binnen de onderwijsperiode, zodat ze geen vertraging oplopen. Eén ECTS staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. De totale studiebelasting van een week is 40 uur. Wanneer in de hoofdfase een grotere onderwijseenheid (bijvoorbeeld Praktijkleren of een Comakership) over twee periodes heenloopt, krijgt de student halverwege deze periode formatieve feedback en zo nodig de mogelijkheid om een herstart te maken met het leertraject van deze onderwijseenheid. Door de tussentijdse beoordeling zorgen we ervoor dat studenten die een herstart moeten maken slechts één periode later dan gepland hun onderwijseenheid kunnen afronden. Zo voorkomen we onnodige studievertraging. De contacturen tussen docent en student neemt gedurende de opleiding af van gemiddeld: Leerjaar 1: uur per week in vier dagen; Leerjaar 2: uur per week in drie dagen; Leerjaar 3: uur per week in twee dagen; Leerjaar 4: 4-6 uur per week in één dag. De dagen met contacturen zijn aanvullend bij de dagen die een student besteedt aan de Praktijkleerlijn met praktijkopdrachten en Comakerships. Aanvullende informatie: Lestijden starten op het hele uur en bestaan uit 50 minuten en tien minuten pauze. Lesuren staan geroosterd vanaf 8.00 tot uur. Het is mogelijk lesuren te koppelen tot blokuren of dagdelen. Voor werkcolleges, student- en tutorbegeleiding en de Special Weeks geldt een aanwezigheidsplicht. Voor specifieke informatie verwijzen wij naar de studiehandleidingen van de opleiding., binnen het. Individuele routes Studenten die voor een premaster of een Minor bij een andere hogeschool dan Windesheim, kiezen via Kies op maat, moeten een bepaald aantal credits (ECTS) behaald hebben. Er zijn geen speciale afstudeerroutes voor zogenaamde langstudeerders. De afronding zal plaatsvinden via de regulier geplande tentamens Vorm van de opleiding De opleiding Industrieel Product wordt in voltijdsvariant aangeboden. Hieronder vind je de links naar het studiepuntenoverzicht: Jaar 1 en Jaar 2 Jaar 3 en Jaar DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Visie op het beroep volgens het opleidingsplan Door het technische en creatieve karakter van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen kun je in tal van functies terecht, zoals die van conceptueel ontwerper of design engineer. Ook kun je kiezen voor een functie waarbij je marktanalyses uitvoert en je je bezighoudt met concept-idee ontwikkeling. Als afgestudeerde IPO-ingenieur kun je vooral in de volgende drie beroepsdomeinen gaan werken: 1. productontwikkelingsafdelingen van productiebedrijven 12

13 2. het producerende MKB (de industrie) en handel 3. de ontwerp- of ingenieursbureau s (de dienstverlening) Binnen deze domeinen wordt je als IPO-ingenieur met de beroepsrollen geconfronteerd. Deze beroepsrollen spelen ook in de opleiding een belangrijke rol. Het gaat om de volgende beroepsrollen: Ontwerpbureau/dienstverlening - ontwerper/ontwikkelaar - ontwerper/constructeur - zelfstandig ondernemer/productontwerper - projectleider productontwikkeling - accountmanager Producerende industrie/handel - ontwerper/ontwikkelaar - ontwerper/constructeur - projectleider productontwikkeling - manager productontwikkeling - productmanager Dienstverlening / divers - software ontwikkelaar - beleidsmedewerker - docent/trainer - medewerker octrooizaken - redacteur technische documentatie - marketingadviseur adviseur/consultant Doelstelling van de opleiding Landelijke eindcompetenties De opleiding IPO valt onder het landelijke cluster HBO Engineering. Het HBO Engineering heeft onlangs een competentieset opgesteld voor het cluster. Het gaat uit van de volgende 8 domeincompetenties in het kader van het engineering werkveld en de beroepscontext (vervaardigen van producten m.b.v. technologische kennis en vaardigheden) : 1. Analyseren, 2. Ontwerpen, 3. Realiseren, 4. Beheren, 5. Managen, 6. Adviseren, 7. Onderzoeken en 8. Professionaliseren De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Studenten worden opgeleid om zelfstandig in uiteenlopende engineering functies te kunnen functioneren op basis van deze competenties en de Body of Knowledge en Skills die hierboven en in het uitgewerkte studieprogramma is beschreven. In de beschrijving van het HBO Engineering (waarnaar we hiervoor verwijzen) wordt een koppeling gemaakt met de Dublin descriptoren en HBO-kernkwalificaties. Windesheim Flevoland heeft de HBOkwalificaties aangevuld met de 11 e Windesheim competentie Zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan De invoering van deze 8 domeincompetenties in de opleiding zal stapsgewijs plaatsvinden. Volgens de competentiematrix in het opleidingsplan zijn deze eindcompetenties gekoppeld aan alle studieonderdelen van het curriculum en de bijbehorende toetsing op de eerder genoemde drie niveau s, waarbij niveau 3 het eind- of Bachelorniveau is. 13

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie