ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArtEZ hogeschool voor de kunsten"

Transcriptie

1 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut KADERREGELING Augustus 2015

2 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2 INSCHRIJVING, TOELATING EN UITSCHRIJVING pag. 6 HOOFDSTUK 3 ONDERWIJS pag. 6 HOOFDSTUK 4 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING pag. 8 HOOFDSTUK 5 PROFILERINGSFONDS pag. 8 HOOFDSTUK 6 STUDENTENVOORZIENINGEN pag. 8 HOOFDSTUK 7 HUISREGELS EN MAATREGELEN pag. 9 HOOFDSTUK 8 MEDEZEGGENSCHAP pag. 9 HOOFDSTUK 9 REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS pag. 9 HOOFDSTUK 10 RECHTSBESCHERMING pag. 9 HOOFDSTUK 11 REGELING ONGEWENST GEDRAG pag. 10 HOOFDSTUK 12 SLOTBEPALINGEN pag. 10 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

3 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Begrippen Algemeen In dit statuut wordt verstaan onder: afsluitend tentamen: het examen of tentamen dat een opleiding afsluit als bedoeld in artikel 7.10, lid 2 WHW. appellant persoon die in beroep gaat bestuursreglement: reglement als bedoeld in artikel 10.3b en artikel 10.8a WHW. bindend afwijzend studieadvies: advies als bedoeld in artikel 7.8b lid 3 WHW College van Bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 10.8, lid 2 WHW. College van beroep voor de examens: College van beroep voor de examens als bedoeld in artikel 7.60 WHW College van beroep voor het hoger onderwijs College van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.64 WHW collegekaart door ArtEZ uitgegeven kaart als bewijs van inschrijving en als bewijs ten behoeve van toegang tot diverse onderwijsfaciliteiten cultuurpas door ArtEZ na betaling uitgegeven kaart als bewijs ten behoeve van gratis of met hoge korting toegang tot culturele voorzieningen cursist: degene die anders dan als student of extraneus bij ArtEZ is ingeschreven. DUO Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. ELO elektronische leeromgeving examencommissie: de examencommissie als bedoeld in artikel 7.12 van de WHW. extraneus: student die alleen recht heeft op het afleggen van tentamens en examens. faculteit: organisatorische eenheid waar door ArtEZ onderwijs wordt aangeboden. faculteitsdirectie: gedragscode internationale student hogeschoolraad: reglement hogeschoolraad: onderwijs- en examenregeling: opleiding: opleidingscommissie: student: studentendecaan: studiegids de leidinggevende(n) van een faculteit. een door het instellingsbestuur ondertekend reglement met gedragslijnen en handelingen inzake aanmelding, toelating en inschrijving van de internationale student raad als bedoeld in artikel WHW. reglement als bedoeld in artikel WHW regeling als bedoeld in art WHW. associate degree opleiding of bacheloropleiding of masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3a WHW. commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW. degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 WHW is ingeschreven bij ArtEZ. Onder student wordt tevens verstaan de extraneus als bedoeld in artikel 7.32 WHW de studentendecaan als bedoeld in art WHW. jaarlijks voor alle opleidingen te publiceren gids waarin de student van informatie wordt voorzien met betrekking tot opleidingsspecifieke aangelegenheden en opleidingsoverstijgende aangelegenheden vanuit ondersteunende diensten. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar. studiepunt: eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4 tentamen: WHW: WHW. een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot een onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

4 Artikel 1.2 Inhoud 1. Het studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten van de studenten die uit de inschrijving aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten voortvloeien, met inachtname van het bepaalde in artikel 1.4 van dit statuut. 2. De rechten en plichten vloeien voort uit: a. de wet en regelgeving die op hen van toepassing is; b. de besluiten van organen van ArtEZ,. 3. Dit studentenstatuut beschrijft zowel instellingsspecifieke als opleidingsspecifieke elementen. Tevens bestaat er een onderwijs- en examenregeling conform WHW art 7.13 waarover alle opleidingen beschikken. Artikel 1.3 Vaststelling en wijziging van dit statuut 1. Het studentenstatuut wordt ter instemming voorgelegd aan de hogeschoolraad en vastgesteld door het College van Bestuur voor zover de wet niet anders bepaalt. 2. De onderwijs- en examenregeling (OER) wordt na schriftelijk advies van de opleidingscommissie en met instemming van de hogeschoolraad vastgesteld door het College van Bestuur. Artikel 1.4 Reikwijdte 1. Behoudens het overige in dit artikel bepaalde, is de reikwijdte van dit statuut beperkt tot de studenten van ArtEZ. 2. Slechts daar waar dat in dit statuut is aangegeven, strekken bepalingen zich tevens uit over de aspirantstudent en de oud-student van ArtEZ en zijn rechtsvoorgangers. 3. Voor cursisten zijn hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9, 10, 11 en 12 van toepassing. Artikel 1.5 Bekendmaking 1. Het College van Bestuur maakt het studentenstatuut en de bijbehorende Uitwerking regelingen bekend door de tekst daarvan te plaatsen op de website en op intranet van ArtEZ. Daarnaast ligt het ter inzage bij de faculteitsdirectie en de studentendecaan. 2. De faculteitsdirectie zorgt voor bekendmaking van de integrale tekst van het studentenstatuut en de bijbehorende Uitwerking regelingen aan studenten die zich voor de eerste keer inschrijven bij ArtEZ 3. De faculteitsdirectie zorgt ervoor dat de studenten toegang hebben tot en kennis kunnen nemen van de OER. 4. Wijziging van het studentenstatuut en de bijbehorende Uitwerking regelingen gedurende het studiejaar wordt door het College van Bestuur, dan wel de faculteitsdirectie op adequate wijze bekendgemaakt nadat instemming is verleend door de hogeschoolraad Artikel 1.6 Organisatie 1. De Stichting ArtEZ kent twee organen, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting en het instellingsbestuur als bedoeld in de WHW. 2. De stichting heeft een bestuursreglement als bedoeld in artikel 10.3b WHW Artikel 1.7 Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel het verzorgen, bevorderen en in stand houden van het hoger onderwijs en het onderzoek op het gebied van de kunsten, onder andere in de zin van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Artikel 1.8 Faculteiten en instituten 1. ArtEZ kent faculteiten die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs. De volgende faculteiten worden onderscheiden: Faculteit Beeldende kunst en vormgeving Faculteit Muziek Faculteit Theater en Dans Faculteit Bouwkunst Artikel 1.9 Opleidingscommissie 1. De faculteitsdirectie stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een opleidingscommissie in. Voor de samenstelling van de opleidingscommissie en haar reglement wordt verwezen naar de bijlage van dit statuut, Hoofdstuk 6. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

5 Artikel 1.10 Informatie aan studenten en aanstaande studenten 1. De faculteitsdirectie zorgt er voor dat voor de aanvang van het studiejaar voor studenten en aanstaande studenten gegevens over de volgende onderwerpen toegankelijk zijn: a. het onderwijsaanbod; b. de onderwijs- en examenregeling; c. de eisen en mogelijkheden voor toelating tot de verschillende opleidingen, alsmede de procedures; d. aan welke opleiding een bindend afwijzend studieadvies (BAS) verbonden kan zijn e. het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid, evenals het daarmee verbonden beroepsprofiel en arbeidsmarktgegevens van afgestudeerden; f. de hoogte van het collegegeld en een indicatie van de kosten die aan het volgen van een opleiding zijn verbonden; g. de beschikbare studentenvoorzieningen. 2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden zodanig openbaar gemaakt dat de aanstaande student zich een goed oordeel kan vormen over de inhoud en inrichting van het onderwijs. 3. ArtEZ biedt aanstaande studenten de mogelijkheid kennis te nemen van de inschrijvingsprocedure. 4. Ten behoeve van informatieverstrekking aan buitenlandse studenten werkt ArtEZ conform de door de hogeschool ondertekende Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

6 Hoofdstuk 2 Inschrijving, toelating en uitschrijving Artikel 2.1 Eisen vooropleiding 1. Om ingeschreven te kunnen worden gelden eisen ten aanzien van de vooropleiding en dient middels een toelatingsonderzoek te worden voldaan aan aanvullende eisen. Hoofdstuk 2 van de Onderwijs- en examenregeling geeft de bepalingen terzake en is beschikbaar op de leeromgeving (ELO) van betreffende opleiding. Artikel 2.2 Inschrijving, betaling en uitschrijving 1. Degene die zich als student wenst in te schrijven, doet dat voor een heel studiejaar. Inschrijving vindt via Studielink plaats. Inschrijving na 15 september is slechts mogelijk met toestemming van de faculteitsdirectie. 2. De inschrijving, betaling en uitschrijving dient tevens te geschieden volgens door het College van Bestuur vastgestelde regels van procedurele aard. De uitwerking van deze regels staat beschreven in de bijlage van dit studentenstatuut onder hoofdstuk 1 Regeling inschrijven, collegegelden en uitschrijven. Hoofdstuk 3 Onderwijs Artikel 3.1 Kwaliteit van het Onderwijs 1. Het College van Bestuur en de faculteitsdirecties dragen zorg voor een regelmatige beoordeling van het onderwijs door opleidingscommissies en rechtstreeks door studenten. 2. Het oordeel van studenten over de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs speelt een belangrijke rol in de interne kwaliteitszorg. De faculteitsdirectie draagt zorg voor een adequate documentatie van dat oordeel. Artikel 3.2 Onderwijsdoelen en competenties (eindtermen) 1. De eindcompetenties van een opleiding dienen te zijn afgeleid van de HBO- kernkwalificaties, van het beroepsprofiel van het beroep waar de opleiding op voorbereidt en van de eigen visie en profilering van de opleiding. 2. Per studieonderdeel dient in de studiegids / ELO te worden aangegeven: a. het leerdoel (in relatie tot de competenties); b. de onderwijsinhoud; c. de onderwijswerkvorm(en); d. de studielast; e. het toetsplan; f. de beoordelingscriteria; Artikel 3.3 Stages en excursies 1. Informatie over oefenperiodes - waaronder de stages die buiten ArtEZ worden verricht, excursies alsmede onderzoeken - die onderdeel zijn van het programma van de opleiding, wordt opgenomen in de onderwijs- en examenregeling. 2. De rechten en verplichtingen van de student ten opzichte van ArtEZ en de afspraken met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden binnen de stageverlenende organisatie worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.. Artikel 3.4 Collegekaart en cultuurpas 1. Collegekaart. Aan alle ingeschreven studenten van ArtEZ wordt jaarlijks een collegekaart verstrekt nadat voldaan is aan bijbehorende pasfoto-verplichtingen. De collegekaart is een bewijs van inschrijving voor betreffend studiejaar bij ArtEZ en biedt de volgende functies - Het lenen van materialen bij de Mediatheek, van apparatuur en overige studiematerialen - Het openen en sluiten van lockers bij de faculteit Theater en Dans - Identificatie als student 2. Cultuurpas Om studenten in staat te stellen zich tijdens hun opleiding te verdiepen in het brede spectrum van de (uitvoerende) kunstpraktijk door dans-, muziek- en theatervoorstellingen, culturele evenementen en musea te bezoeken, kan voor 20 de ArtEZ-cultuurpas aangeschaft worden. Op vertoon van deze pas ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

7 kunnen studenten gratis, en in enkele gevallen tegen sterk gereduceerd tarief, culturele evenementen bezoeken en gebruik maken van de openbare bibliotheek in de stad waar de opleiding wordt genoten. Artikel 3.5 Aanvullende voorzieningen respectievelijk activiteiten 1. Om ingeschreven te kunnen worden en examens te kunnen afleggen heeft de student die is toegelaten alleen de financiële verplichting tot het betalen van het geldende collegegeld overeenkomstig artikel 2.2 van dit statuut. De faculteitsdirectie kan voor aanvullende voorzieningen respectievelijk activiteiten een studentbijdrage vragen. 2. Indien er op de faculteiten op grond van het eerste lid studentbijdragen worden gevraagd, moeten de studenten in de studiegids geïnformeerd worden over: a. de hoogte en de specificatie van deze gevraagde bijdrage; b. de voorziening of activiteit waarvoor deze bijdrage wordt gevraagd; c. het feit dat men zonder betaling van deze bijdrage geen gebruik kan maken van de betreffende voorziening respectievelijk activiteit. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

8 Hoofdstuk 4 Onderwijs- en examenregeling Elke opleiding kent een specifieke Onderwijs- en examenregeling conform art WHW. De Onderwijsen examenregeling maakt als zodanig deel uit van dit statuut. De Onderwijs- en examenregeling van iedere opleiding is te vinden op de leeromgeving (ELO) van betreffende opleiding. Hoofdstuk 5 Profileringsfonds Conform artikel 7.51 WHW kunnen studenten van ArtEZ gebruik maken van het Profileringsfonds. Het Profileringsfonds voorziet enerzijds in een financiële bijdrage aan studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen. Het Profileringsfonds kent anderzijds in de vorm van een talentbeurs een bijdrage aan studenten die het instellingscollegegeld betalen. De regeling Profileringsfonds beschrijft de voorwaarden waaronder een student in aanmerking kan komen voor een bijdrage uit dit fonds. Zie hoofdstuk 2 van de bijlage behorende bij dit studentenstatuut. Hoofdstuk 6 Studentenvoorzieningen Artikel 6.1 Studentendecanaat 1. Er is ten behoeve van de studenten van ArtEZ een studentendecanaat. In elk van de vestigingssteden van ArtEZ is een studentendecaan werkzaam voor de aldaar gevestigde opleidingen. 2. De studentendecaan bemiddelt bij problemen tussen student(en) en opleiding, biedt hulp en geeft informatie, advies en begeleiding aan studenten op het gebied van studie en onderwijs en onderwijs- en studentenvoorzieningen. De studentendecaan behartigt de studentenbelangen in de meest ruime zin van het woord binnen ArtEZ. 3. Gegevens die de student aan een studentendecaan meegedeeld heeft, worden niet opgeslagen in de studentenadministratie. De studentendecaan onderhoudt een eigen dossier. 4. De studentendecaan heeft als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht over hetgeen hem in zijn functie van studentendecaan in vertrouwen door een student wordt meegedeeld. Voor de uitvoering van zijn taken is de decaan het College van Bestuur verantwoording verschuldigd. De studentendecaan heeft geen contact over een student met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. 5. Het studentendecanaat brengt jaarlijks verslag uit aan het College van Bestuur en de faculteitsdirectie over de uitvoering van haar taken, het aantal en de aard van de adviezen. Artikel 6.2 Voorzieningen 1. ArtEZ beschikt over de volgende studentenvoorzieningen: a. een mediatheek/bibliotheek b. reproductievoorzieningen c. kantinevoorzieningen en verblijfsruimtes d. ICT- voorzieningen nodig voor het onderwijs. 2. Voor het gebruik van bepaalde voorzieningen of diensten kan de faculteitsdirectie een vrijwillige studentbijdrage vragen overeenkomstig het hierover bepaalde in hoofdstuk 3, artikel 3.5 lid 2. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

9 Hoofdstuk 7 Huisregels en maatregelen Het College van Bestuur en de faculteitsdirecties stellen nadere regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken binnen ArtEZ de volgende onderwerpen aangaande: a. het gebruik van gebouwen en voorzieningen; b. ordemaatregelen; c. regelingen andere onderwerpen In de bijlage van dit statuut onder hoofdstuk 3, huisregels, ordemaatregelen en aansprakelijkheid staat de regelgeving nader beschreven. Hoofdstuk 8 Medezeggenschap Artikel 8.1 Hogeschoolraad ArtEZ kent een medezeggenschapsraad. Deze wordt aangeduid als hogeschoolraad. Conform de WHW, artikel zijn er tevens deelraden ingesteld. Artikel 8.2 Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden, als ook bepalingen t.a.v. het kiesrecht, samenstelling en andere bepalingen zijn opgenomen in het reglement hogeschoolraad. Hoofdstuk 9 Regeling bescherming persoonsgegevens ArtEZ hanteert in deze de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Hoofdstuk 10 Rechtsbescherming Artikel 10.1 Klachten De student die rechtstreeks in zijn individuele belang is getroffen door handelingen of besluiten die door een lid van het personeel, een student of een orgaan van ArtEZ, jegens hem zijn verricht dan wel genomen, heeft het recht een klacht in te dienen. Voordat een klacht wordt ingediend dient de student deze klacht eerst te bespreken met degene die verantwoordelijk is voor de handeling of het besluit. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan een gesprek met de studentendecaan tot een oplossing leiden. Indien hiermee de klacht niet wordt opgelost zijn er de volgende mogelijkheden: 1. Klachten met betrekking tot besluiten in bezwaar van een examencommissie worden afgewikkeld door het College van beroep voor de examens. (zie artikel 10.2). 2. Klachten mbt instellingsspecifieke aangelegenheden worden afgewikkeld door de Geschillenadviescommissie (zie art 10.3). Hiertoe kan de klacht geformuleerd in het Nederlands of Engels ingediend worden bij het klachtenloket van ArtEZ, 3. Ook voor overige klachten kan de student terecht bij het klachtenloket. Indien een klacht of bezwaar niet naar tevredenheid is afgehandeld kan de student in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Zie artikel 10.4 Artikel College van beroep voor de examens (Cobex) Bij het College van beroep voor de examens kan, conform artikel 7.61 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek beroep ingesteld worden tegen alle besluiten op bezwaar van de examencommissie. Voor de werkwijze van het College van beroep voor de examens wordt verwezen naar de bijlage van dit statuut onder hoofdstuk 4. Artikel Geschillenadviescommissie 1. De student die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door beslissingen anders dan die bedoeld in het voorgaande artikel 10.2, kan via het klachtenloket een bezwaar indienen bij de Geschillenadviescommissie van ArtEZ 2. De student die een klacht wenst in te dienen, dient dat schriftelijk (digitaal) te doen binnen dertig dagen na de dag van de bekendmaking van de beslissing. 3. De geschillenadviescommissie gaat na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. 4. De leden van de geschillenadviescommissie zijn functioneel onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij geen deel uitmaken van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het bestuur van een faculteit of de medezeggenschapsraad. 5. De geschillenadviescommissie brengt aan het instellingsbestuur advies uit. 6. Het instellingsbestuur beslist na ontvangst van het bezwaar binnen 6 weken. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

10 7. In spoedeisende gevallen beslist het instellingsbestuur binnen één week. De spoedeisendheid dient door de klager van deugdelijke onderbouwing te worden voorzien. Artikel College van Beroep voor het Hoger Onderwijs 1. Als de student na een klachtenprocedure of een verwerping van een beroep door het College van beroep voor de examens hoger beroep wil instellen, dan doet hij dat door indiening van een beroepschrift bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. 2. In spoedeisende gevallen kan de student, die een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft ingediend, aan de voorzitter van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek moet schriftelijk op papier en beargumenteerd zijn. De voorzitter beslist, nadat hij het betreffende bestuur heeft gehoord. De voorzitter kan in zijn uitspraak bepalen wanneer de voorlopige voorziening vervalt. Zie voor nadere informatie: 3. Het adres van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs: College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag Hoofdstuk 11 Artikel 11.1 Regeling ongewenst gedrag Klachtencommissie ongewenst gedrag ArtEZ kent een klachtencommissie ongewenst gedrag. Een student die in de studiesituatie wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag kan zich ter zake wenden tot de studentendecaan, dan wel een klacht indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Bij minderjarige studenten kunnen ook de ouders of verzorgers optreden als klager. Zie voor nadere informatie en regelgeving de bijlage van dit statuut onder hoofdstuk 5 Hoofdstuk 12 Slotbepalingen Artikel 12.1 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin dit statuut of de wet niet voorziet beslist het College van Bestuur. Artikel 12.2 Inwerkingtreding Dit statuut treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door het College van Bestuur op 15 september 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut

ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Studentenstatuut KADERREGELING

ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Studentenstatuut KADERREGELING ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2017-2018 KADERREGELING ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2017-2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2016 2017 KADERREGELING Juli 2016 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2016-2017 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2 INSCHRIJVING,

Nadere informatie

Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam

Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam Het studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor een ieder die aan de hogeschool studeert en een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Reglement klachten studenten

Reglement klachten studenten Reglement klachten studenten Aeres Hogeschool 24 oktober 2016 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Reglement klachten studenten 24 oktober 2016 Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum Auteur Toelichting

Nadere informatie

Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam

Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam Het studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor een ieder die aan de hogeschool studeert en een

Nadere informatie

Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam

Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam Studentenstatuut Algemeen deel Hogeschool van Amsterdam Het studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam bestaat uit een algemeen deel en een bijzonder deel. Het bijzondere deel van het studentenstatuut

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

van de Hogeschool der Kunsten Den Haag Studentenstatuut van de Hogeschool der Kunsten Den Haag - 2012 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1. Inhoud 3 Artikel 1.2. Vaststelling en wijziging 3 Artikel 1.3. Reikwijdte 3 Artikel 1.4.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Regeling Loket rechtsbescherming studenten Regeling Loket rechtsbescherming studenten Aeres Hogeschool Behorend bij het bestuurs- en beheersreglement 24 januari 2017 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT TOEGANKELIJKE FACILITEIT ( KLACHTENLOKET ) WINDESHEIM

UITVOERINGSREGLEMENT TOEGANKELIJKE FACILITEIT ( KLACHTENLOKET ) WINDESHEIM Besluit 562 d.d. 2 november 2010 UITVOERINGSREGLEMENT TOEGANKELIJKE FACILITEIT ( KLACHTENLOKET ) WINDESHEIM 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 PREAMBULE...3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut Hogeschool van Amsterdam. algemeen deel

Studentenstatuut Hogeschool van Amsterdam. algemeen deel Studentenstatuut Hogeschool van Amsterdam algemeen deel Het studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor een ieder die aan de hogeschool studeert en een

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 742 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigd Uitvoeringsreglement Toegankelijke Faciliteit (Klachtenloket) Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016 Inschrijfvoorwaarden NHL Artikel 1 Begripsbepalingen In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: a NHL: de Stichting NHL en de NHL Hogeschool die door de Stichting NHL in stand wordt gehouden; b

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Studentenstatuut Stenden Hogeschool

Studentenstatuut Stenden Hogeschool Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2013 2014 Instemming verleend door de Centrale Medezeggenschapsraad op juli 2013. Vastgesteld door het College van Bestuur op juli 2013. 1 Inhoudsopgave Inleiding 1

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4. Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4. Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4 Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overweegt, dat het wenselijk is regels vast te stellen voor

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2014 2015

Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2014 2015 Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2014 2015 Instemming verleend door de Centrale Medezeggenschapsraad op 3 juli 2014. Vastgesteld door het College van Bestuur op 8 juli 2014. Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Algemene Klachtenregeling voor studenten

Algemene Klachtenregeling voor studenten Algemene Klachtenregeling voor studenten Colofon auteur Juridisch Loket versie 2017 status Definitief pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Definities 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studentenstatuut

Studentenstatuut Studentenstatuut 2016-2017 Vaststelling CvB: Vaststelling HR: Inleiding Het studentenstatuut is bedoeld als een heldere en eenduidige vastlegging van de relatie van de student naar de instelling en omgekeerd.

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

INSTELLINGSDEEL als bedoeld in artikel 7.59, vijfde lid Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

INSTELLINGSDEEL als bedoeld in artikel 7.59, vijfde lid Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). STUDENTENSTATUUT INSTELLINGSDEEL als bedoeld in artikel 7.59, vijfde lid Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Reglement examencommissie. Eigenaar: stafafdeling Juridische Zaken

Reglement examencommissie. Eigenaar: stafafdeling Juridische Zaken Reglement examencommissie Eigenaar: stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Reglement examencommissie van de Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoud Algemeen...3

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studentenstatuut. Colofon. ons kenmerk datum juli 2014. auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status definitief

Studentenstatuut. Colofon. ons kenmerk datum juli 2014. auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status definitief Studentenstatuut Colofon ons kenmerk datum juli 2014 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status definitief pagina 2 van 26 Instellingsspecifiek deel Colofon Uitgave: Avans Hogeschool Dienst Marketing,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Studentenstatuut Stenden Hogeschool

Studentenstatuut Stenden Hogeschool Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2016 2017 Instemming verleend door de Centrale Medezeggenschapsraad op 14 juli 2016. Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juli 2016. Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut. Christelijke Hogeschool Ede

Studentenstatuut. Christelijke Hogeschool Ede Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Ede Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Ede 1 Instemming HR : 12 mei 2014 Vastgesteld door CvB : 3 juni 2014 Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Ede 2

Nadere informatie

Studentenstatuut 2015 2016

Studentenstatuut 2015 2016 Studentenstatuut 2015 2016 Blad 1/71 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 3 2. Inschrijving 4 3. Onderwijs 12 4. Financiële ondersteuning studenten 14 5. Studentenvoorzieningen 15 6. Medezeggenschap 17

Nadere informatie

Studentenstatuut Stenden Hogeschool

Studentenstatuut Stenden Hogeschool Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2017 2018 Instemming verleend door de Centrale Medezeggenschapsraad op 4 juli 2017. Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2017. Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 3 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats apellant], appellant tegen examinator Politiek en Politieke Wetenschap,

Nadere informatie

Studentenstatuut. Christelijke Hogeschool Ede

Studentenstatuut. Christelijke Hogeschool Ede Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Ede Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Ede 1 Instemming HR : 27 september 2012 Vastgesteld door CvB : 9 november 2012 Studentenstatuut Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2014/125.5 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Kleijn Datum uitspraak : 8 oktober 2014 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend studieadvies, BNSA,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2012 2013

Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2012 2013 Studentenstatuut Stenden Hogeschool 2012 2013 Instemming verleend door de Centrale Medezeggenschapsraad op 17 juli 2012. Vastgesteld door het College van Bestuur op 18 juli 2012. 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

REGLEMENT STUDENTENRAAD

REGLEMENT STUDENTENRAAD REGLEMENT STUDENTENRAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Begrippenlijst Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1

Begrippenlijst Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1 Begrippenlijst Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1 In het HAN Studentenstatuut en de bijgevoegde reglementen wordt verstaan onder: A B C Ambtelijk secretaris: een medewerker

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

STUDENTEN- STATUUT HU 2009-2010 SB/J/09.007. Datum 09 juni 2009. Versie 10e gewijzigde versie SB/J/09.007

STUDENTEN- STATUUT HU 2009-2010 SB/J/09.007. Datum 09 juni 2009. Versie 10e gewijzigde versie SB/J/09.007 Datum 09 juni 2009 Versie 10e gewijzigde versie SB/J/09.007 STUDENTEN- STATUUT HU 2009-2010 SB/J/09.007 Hogeschool Utrecht Servicebureau, Juridische Zaken Utrecht 2009 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Algemene Klachtenregeling voor studenten

Algemene Klachtenregeling voor studenten Algemene Klachtenregeling voor studenten Colofon ons kenmerk datum juni 2014 auteur mw mr MVB van overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Definities 4 Artikel 1

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie