Studentenstatuut Opleidingsdeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Opleidingsdeel"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management Croho Voltijd Het studentenstatuut van de opleiding Human Resource Management op onderwijslocatie Zwolle vind je hier en het OER vind je hier. Accreditatie /

2 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 1. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING A - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING 1 - De onderwijsvisie van Windesheim 2 - De onderwijsleeractiviteiten 3 - Studiebegeleiding 4 - Kwaliteit en studeerbaarheid 5 - Vorm van de opleiding B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD 1 - Doelstelling van de opleiding 2 - De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding 3 - Inhoud van de opleiding 4 - De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld C - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 1 - Inrichting van de opleiding 1a - De propedeutische fase 1b - De postpropedeutische of hoofdfase 1c - Bijzondere leerwegen 2 - Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden 3 - Accreditatie

4 2.ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel Algemene begripsbepalingen Artikel 1.2 Opleidingspecifieke begripsbepalingen Hoofdstuk 2 Toegang en Toelating Artikel Toegang Artikel Nadere vooropleidingseis Artikel Aanvullende vooropleidingseis (PMT, Sport en Bewegen, Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding, PABO) Artikel Aanvullende vooropleidingseis (DKBV) Artikel 2.4a - Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding Artikel Toelating Artikel Vrijstelling vooropleidingseis op grond van gelijkwaardig diploma Artikel Vrijstelling propedeutisch examen Artikel EVC-assessment Artikel Ontzegging toegang Hoofdstuk 3 - Inrichting van de opleiding Artikel Vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs Artikel Structuur van de opleiding (propedeuse, postpropedeuse, Associate degree) Artikel Examens en graden van de opleiding Artikel Major Artikel Minors Artikel Premastertraject Artikel Studiepunten onderwijseenheid Artikel Onderwijsperioden per studiejaar Artikel Gedragscode Nederlandse taal Hoofdstuk 4 - Studiebegeleiding Artikel Studiebegeleiding Artikel Studieloopbaanbegeleiding Artikel Algemene studiebegeleiding Artikel Bijzondere studiebegeleiding Hoofdstuk 5 - Studieadvies Artikel Uitbrengen studieadvies Artikel Bindend studieadvies met afwijzing Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies Hoofdstuk 6 Toetsen, Tentamens en Examens Artikel Vorm van de tentamens Artikel Schriftelijk toets Artikel Portfolio of werkstuk als toets Artikel Mondelinge toets Artikel Vrijstelling voor tentamens Artikel Afleggen van tentamens Artikel Toetsuitslag en tentamencijfers Artikel Tentamenuitslag Artikel Inzage beoordeeld werk Artikel Geldigheidsduur tentamens Artikel Examen 4

5 Artikel Cum laude Hoofdstuk 7 - Examencommissie Artikel Instelling en taken examencommissie Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie Artikel Subcommissies Artikel Examinatoren Artikel Getuigschriften en verklaringen Hoofdstuk 8 - Slot- en overgangsbepalingen Artikel Bezwaar en beroep Artikel Wijziging van de regeling Artikel Bijlagen bij Onderwijs- en Examenregeling Artikel Slot- en overgangsbepalingen Artikel 8.5 Inwerkingtreding en looptijd 5

6 INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met het Reglement Examencommissie is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In de OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of de OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van de OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Reglement Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Enkele opleidingen hebben een deel van het studentenstatuut verwerkt in een studiegids. In deze gids staat, naast enkele regelingen uit het statuut, ook nog andere informatie over de opleiding. Bijvoorbeeld een overzicht van alle docenten, of de openingstijden van de Servicebalie. Naast de OER en het Reglement Examencommissie zijn er nog meer regelingen, deze zijn alle in het Studentenstatuut opgenomen. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacy-regels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet. 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim - Voor de professional van morgen Visie op onderwijs Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en nonprofit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. 6

7 De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaatsonafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten De opleiding is vormgegeven op basis van het Onderwijsconcept, Onderwijsmodel en Curriculumkaders Windesheim Flevoland, klik hier. We hebben onze visie vertaald in vijf thema s. Deze thema s vormen de pijlers van ons onderwijsconcept Samen-werkend-leren. Het onderwijsmodel gaat over de meer technische invulling van het onderwijsprogramma en is opgebouwd uit vier leerlijnen: de Body of Knowledge & Skills (hierna afgekort als BoKS), de praktijkleerlijn, de onderzoeksleerlijn en studentbegeleiding. In de curriculumkaders bieden concrete richtlijnen voor het ontwikkelen van de opleidingen. De kaders vormen bovendien de meetlat waarmee we kunnen meten of de visie op leren daadwerkelijk in het onderwijs tot uitvoering komt. 7

8 Het onderwijsconcept Samen-werkend-leren is gebaseerd op werken en leren vanuit de praktijk, waarin ondernemend en onderzoekend leren een belangrijke basis zijn. Het onderwijsconcept steunt op vijf pijlers: 1. Leren en werken vanuit een stevige basis, de BoKS 2. Samenwerken aan praktijkopdrachten en de Comakerships 3. Werken aan een waarde(n)volle professionele ontwikkeling 4. Onderzoekend leren 5. Ondernemend leren Het onderwijsmodel is gebaseerd op de pijlers van het onderwijsconcept. Uitgangspunt van het leren is de sociaalconstructivistische benadering. Leren als een proces van construeren van kennis, gebruikmakend van reeds aanwezige kennis en het op een actieve manier verwerven van kennis. Het onderwijsmodel is opgebouwd uit vier leerlijnen: 1. De BoKS; 2. De Praktijkleerlijn, bestaande uit ervaringsleren (met praktijkopdrachten) en producerend leren (met Comakerships). De praktijkopdrachten en Comakerships worden zo nodig ondersteund door workshops en trainingen; 3. De Onderzoeksleerlijn; 4. De leerlijn Studentbegeleiding. Belangrijk in ons onderwijsmodel, is dat alle leerlijnen werken vanuit de beroepspraktijk. Voor de eerste leerlijn betekent dit, dat Windesheim Flevoland met het werkveld afstemt welke BoKS voor de opleiding Human Resource Management (HRM) van belang zijn. In de Praktijkleerlijn werken studenten via praktijkopdrachten en Comakerships aan de ontwikkeling van de voor het beroep relevante competenties en aan het realiseren van beroepstaken en beroepsproducten in de breedste zin van het woord. Onderzoeksvaardigheden en een ondernemende houding van de student zijn daarbij essentieel. Vanzelfsprekend is de Praktijkleerlijn afgestemd op de BoKS en omgekeerd. Competentieleren is idealiter een volledige integratie van kennis, vaardigheden en attitude. Die integratie komt het best tot uiting in de beroepspraktijk. Vandaar dat de praktijk wordt gezien als een zeer krachtige leeromgeving. Tijdens de praktijkperioden leert de student zich te ontwikkelen in zijn of haar beroepshouding. Alle hiervoor genoemde elementen (kennis, inzicht, vaardigheden en attitude) spelen daarbij een rol. De student leert dit vervolgens toe te passen in te integreren in zijn of haar handelen als aankomend professional. Windesheim Flevoland wil studenten helpen hun plek te vinden in onze roerige samenleving. Een samenleving waarin mensen werken en samenleven uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden. We ondersteunen studenten vanaf het moment van hun studiekeuze in hun loopbaanontwikkeling. De opleiding HRM biedt studenten een stabiele studentbegeleiding: uitdaging houvast en verbondenheid zijn kernbegrippen. Binnen Windesheim Flevoland ondersteunen wij studenten bij het ontwikkelen van alle vereiste beroepscompetenties. Daarbij wordt de student ook uitgedaagd en ondersteund in het ontwikkelen van de competentie tot zelfsturing: tijdens de opleiding vindt er een ontwikkeling plaats van begeleid naar zelfstandig en van zelfstandig naar zelfsturend leren. In ons onderwijs maken we gebruik van een methodische aanpak. Naast de methodieken die belangrijk zijn voor het beroep en de inhoud van het vak, werken we met de PDCA-cirkel: PLAN-DO-CHECK-ACT. We leren onze studenten hoe ze hun beroepsproducten en de evaluaties van gesprekken en hun eigen reflecties met behulp van deze cirkel kunnen vastleggen. De PDCA-cirkel ligt ook aan de basis van de 8

9 studentbegeleiding. In het portfolio 1 van de student wordt dit zichtbaar gemaakt. Naast (beroeps)- producten wordt ook de reflectie hierop systematisch vastgelegd Studiebegeleiding Binnen HRM wordt het studiebegeleidingstraject verzorgd door studentbegeleiders (SB ers) en spreken we van studentbegeleiding. De studentbegeleider is de eerste aanspreekpersoon voor de student. Het studentbegeleiderstraject is een systematisch en gericht begeleidingstraject voor studenten, zowel in groepsverband als individueel. De leerlijn Studentbegeleiding speelt een belangrijke rol in de professionele ontwikkeling van een student. De student ontwikkelt namelijk zijn persoonlijke kwaliteiten. Die kwaliteiten zijn nodig voor de studievoortgang, de loopbaanontwikkeling en de professionele houding als beroepsbeoefenaar. Leren reflecteren, het ontwikkelen van zelfsturend vermogen en het ontwikkelen van een (zelf)kritische en onderzoekende houding zijn daarin belangrijke doelstellingen. Het is de taak van de studentbegeleider om de student te begeleiden en te ondersteunen in zijn professionele ontwikkeling. Dit kan het beste plaatsvinden in kleinschalige situaties waarin de student zichtbaar is. De begeleiding is erop gericht dat de student leert reflecteren op het eigen leerproces, zowel op de manier waarop de student met zijn studie omgaat, als ook op zijn persoonlijk functioneren, gerelateerd aan het beroep van HRM professional (loopbaancompetenties). Centrale vragen hierbij zijn: Wat wil ik bereikt hebben aan het einde van mijn studie? en Hoe kom ik daar? In het eerste jaar wordt de student intensief begeleid in het leren plannen, studievaardigheden en in de oriëntatie op wat hij/zij wil en kan. Zowel qua studievermogen als qua studie-interesse. De studentbegeleider heeft gedurende het eerste jaar regelmatig overleg met de student en de planning van de student wordt nauwkeurig gevolgd en met de student besproken om uitval in de latere jaren tegen te gaan en er voor te zorgen dat de student snel weet of hij/zij op de juiste studierichting zit. Studenten die van het eerste jaar in het tweede leerjaar instromen en minder dan 54 studiepunten hebben behaald in de Propedeutische fase, maken aan het begin van het tweede leerjaar een studieplan. In dat plan leggen ze vast hoe ze deze achterstand gaan inhalen, zodat ze hun propedeuse in ieder geval halen in het tweede jaar. Ze bespreken het plan met hun studentbegeleider en kijken wat het betekent voor de studievoortgang van het tweede leerjaar. In het derde leerjaar krijgt de studentbegeleider steeds meer de taak om de studenten te begeleiden in het maken van keuzes ten aanzien van de eigen profilering, de minorkeuze en de setting voor de eindpraktijkleerperiode en het afstudeeronderzoek. Studentbegeleiders volgen verder de studievoortgang van studenten. Zij adviseren studenten met studievertraging over herkansen, doubleren van een semester of doen verzoeken naar de examencommissie. Indien noodzakelijk verwijzen zij studenten door naar decaan of (school)psycholoog. De studentbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de student. De Living Naast de activiteiten binnen de opleiding HRM voor Studentbegeleiding, is er voor de student de mogelijkheid om bijzondere aanvullende ondersteuning te krijgen in De Living (6e etage). De Living is een centrale ontmoetingsplaats waar docenten, andere professionals en ervaren studenten in een eigentijdse sfeer en omgeving studenten verder kunnen helpen. Die hulp kan dienen als extra 1 1 Het portfolio is een bundeling van deelproducten en opdrachten bedoeld om het niveau van de student te duiden, centraal staat o.a. reflectie en oriëntatie. 9

10 ondersteuning (blokkades overwinnen) of als extra uitdaging (talentprogramma). Studenten kunnen ook terecht in De Living als ze een onafhankelijke derde willen spreken, bijvoorbeeld de decaan. Decaan De decaan van Windesheim Flevoland behartigt de belangen van studenten. In onderstaand overzicht lees je met welke vragen je zoal bij hem terecht kunt. Studenten kunnen een afspraak met hem maken via de balie van De Living, of via De decaan heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij zonder toestemming van de student nooit informatie doorgeeft aan derden. De rol van de decaan is er een van een generalist, met overzicht over alle relevante aspecten die van invloed zijn op de studievoortgang van de student. Daarnaast is de decaan een specialist wat betreft de onderlinge samenhang van deze aspecten en bij uitstek met betrekking tot relevante wet- en regelgeving (WHW, WSF, interne regelingen en dergelijke). De decaan begeleidt studenten met betrekking tot de volgende zaken: Wet- en regelgeving: aanmelding, toelating en inschrijving, tussentijdse uitschrijving; aanvraag voorziening studiefinanciering (IB-groep) of financiële ondersteuning Windesheim (FOS); aanvragen bijzondere regelingen bij de examencommissie. Studie- en beroepskeuzevragen (eerste opvang en eenvoudige vragen; voor specialistische begeleiding en uitgebreidere trajecten: zie De Living twijfels over gekozen opleiding; overstap naar andere opleiding of instelling; vervolgopleiding of baan; verkorte of versnelde studieroutes; buitenlandse studie of praktijkleerperiode. Studiebelemmerende omstandigheden: persoonlijke problemen, blessures, (chronische) ziekte, al of niet zichtbare handicaps en functiebeperkingen (van dyslexie tot psychische problemen); problemen in de sociale omgeving (familie, vrienden); niet-nederlandse vooropleiding of andere moedertaal, allochtone afkomst; topsportbeoefening (NSF-status); dreigende studievertraging als gevolg van bovenstaande omstandigheden. Financiële en materiële problemen: studiefinanciering, (bij)baantjes; financiële problemen, schulden; belasting, verzekering; huisvesting. Conflicten, klachten, bezwaar of beroep: onenigheid over beslissingen van Windesheim medewerkers of organen; ongewenst gedrag door medestudenten, docenten of andere medewerkers. (School)Psycholoog Windesheim Flevoland werkt samen met een (school)psycholoog. Studenten kunnen op eigen initiatief contact zoeken, of op advies van de studentbegeleider of decaan doorverwezen worden. De psycholoog is er niet alleen voor studieproblemen, maar ook voor vragen op het gebied van: faalangst, stressmanagement, aanpassingsvragen (hoe om te gaan met een andere levensfase), verwerking van 10

11 schokkende gebeurtenissen of een terneergeslagen stemming. Vergoeding van bezoeken aan de (school)psycholoog geschieden via de Zorgverzekering van de student en na verwijzing van de huisarts Kwaliteit en studeerbaarheid Het beleid met betrekking tot kwaliteit en studeerbaarheid kent binnen de opleiding een aantal belangrijke aandachtspunten. We lichten die punten hieronder toe. Kwaliteit De ontwikkeling en bewaking van de onderwijsinhoud binnen de opleiding HRM wordt aangestuurd door een Opleidingscoördinator, met als eindverantwoordelijke de Clustermanager. De opleiding HRM evalueert het onderwijs regelmatig met studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld. Hierbij worden zowel mondelinge als schriftelijke evaluaties afgenomen. De uitkomsten van de schriftelijke evaluaties publiceren we op WISE. Twee keer per jaar organiseert de opleiding een evaluatiegesprek met studenten, of een open discussie over een bepaald thema. Soms vinden deze gesprekken/discussies niet per opleiding plaats, maar per cluster. Verder komt minimaal 2 keer per jaar de werkveldadviescommissie (WAC) bijeen. Ook bij deze commissie staat evaluatie van het onderwijs op de agenda. Op basis van de evaluaties wordt per module jaarlijks een verbeterplan geschreven, waarin acties ter verbetering worden vastgelegd. Hierin geven we ook aan wat er concreet is uitgevoerd van de verbeteracties uit het voorafgaande verbeterplan. Op deze manier sluit de opleiding aan bij de Plan-Do- Check-Act cyclus. Studeerbaarheid Spreiding van de studielast De voltijdopleiding HRM omvat vier onderwijsjaren. Een jaar is onderverdeeld in vier onderwijsperioden van tien weken en een vijfde periode in de zomer waarin herkansingen plaatsvinden. Onderwijsperioden één tot en met vier kennen de volgende indeling: Acht onderwijsweken (inclusief de introductiedag in de onderwijsperiode 1, en in onderwijsperiode 3 de projectweek met de focus op ondernemen). Eén week met presentaties en herkansingen van tentamens uit eerdere perioden en eventueel (responsie)colleges. Eén week met presentaties en schriftelijke tentamens. Elke onderwijsperiode bestaat uit 15 ECTS. In totaal zijn er 60 ECTS per studiejaar te behalen. Eén ECTS staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. De totale studiebelasting van een week is 40 uur. Wanneer in de hoofdfase een grotere onderwijseenheid (bijvoorbeeld Praktijkleren of een Comakership) over twee periodes heenloopt, krijgt de student halverwege deze periode formatieve feedback en zo nodig de mogelijkheid om een herstart te maken met het leertraject van deze onderwijseenheid. Door de tussentijdse beoordeling zorgen we ervoor dat studenten die een herstart moeten maken slechts één periode later dan gepland hun onderwijseenheid kunnen afronden. Zo voorkomen we onnodige studievertraging. De contacturen tussen docent en student neemt gedurende de opleiding af van gemiddeld: Leerjaar 1: uur per week in vier dagen; Leerjaar 2: uur per week in drie dagen; Leerjaar 3: uur per week in twee dagen; Leerjaar 4: 4-6 uur per week in één dag. 11

12 De dagen met contacturen zijn aanvullend bij de dagen die een student besteedt aan de Praktijkleerlijn met praktijkopdrachten en Comakerships 2. Aanvullende informatie: Lestijden starten op het hele uur en bestaan uit 50 minuten en tien minuten pauze. Lesuren staan geroosterd vanaf 8.00 tot uur. Het is mogelijk lesuren te koppelen tot blokuren of dagdelen. Voor werkcolleges, vaardigheden cursussen, studentbegeleidingsbijeenkomsten en de projectweek geldt een aanwezigheidsplicht anders kunnen deze modulen niet worden afgerond. Voor specifieke informatie verwijzen wij naar de studiehandleidingen van de opleiding HRM binnen het Cluster Economie en Management. Individuele routes Studenten kiezen in hun studie voor een eigen Minor. Deze kunnen zij binnen Windesheim volgen of bij een andere hogeschool. Zij kiezen via Kies op maat, en moeten voordat zij op Minor gaan een bepaald aantal credits (ECTS) hebben behaald en goedkeuring hebben verkregen van de Examencommissie. Er zijn geen speciale afstudeerroutes voor zogenaamde langstudeerders. De afronding zal plaatsvinden via de regulier geplande tentamens Vorm van de opleiding De opleiding HRM wordt in studiejaar alleen als voltijdsvariant aangeboden binnen Windesheim Flevoland. Van de voltijdstudie HRM worden in de regel onderwijsactiviteiten gepland op maandag tot en met vrijdag, van 8 uur tot 22 uur. Een overzicht van het overzicht van studiepunten vind je hieronder: Propedeuse, jaar 1 Jaar 2 Jaar DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De opleiding HRM bereidt studenten voor op het uitoefenen van volwaardige functies op HBO-niveau in het gehele beroepsdomein van Human Resource Management. Aangezien er veel verschillende rollen binnen dit beroepsdomein te onderscheiden zijn, wordt er voor gekozen om te spreken over het opleiden tot de hr-professional. Zowel op het terrein van organisatieontwikkeling als van persoonlijke ontwikkeling komen we allerlei functies tegen. Zonder te streven naar volledigheid, zien we de HRM-professional terug in verschillende rollen: hr-adviseur, de personeelsconsulent en de personeelsadviseur, de Human Resource Manager, de Personeels- en Organisatieadviseur, de loopbaanbegeleider, loopbaanadviseur, de trajectbegeleider, de re-integratieconsulent, de medewerker arbeidsvoorwaarden, vakbondsbestuurder et cetera. Deze rollen kunnen in een dienstverband worden uitgevoerd, maar ook als zelfstandige professional. De opleidingen HRM leidt zoals gezegd op voor een breed beroepsprofiel. Zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid bestaat een sterke behoefte aan deze brede beroepsopleiding, die dan ook een brede 2 Comakerships zijn specifieke praktijk opdrachten waarbij studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een geschikte opdrachtgever met een concreet vraagstuk. 12

13 economische en bedrijfskundige basis kent. Evenwel is specialisatie mogelijk, enerzijds door de invulling van de comakers en de keuze van de minor, anders, anderzijds door de actieve student die naast zijn studie activiteiten weet te ontplooien. In een bedrijfskundiger benadering van hr zoals de opleiding HRM dat voor ogen heeft, speelt een drietal ontwikkelingen een rol: 1. de verankering van hr in missie, doelen en strategie van de organisatie; 2. de motivatie en tevredenheid van medewerkers; 3. de kwaliteit van de hr-functie. Naast de functie die de HRM-professional vervult en de context waarin hij opereert (de grootte van de organisatie), is er nog een andere dimensie te onderscheiden die de vereiste kennis- en competentievereisten beïnvloeden: de actoren waarmee de HRM-professional te maken heeft. In het veld waarin de HRM-professional werkzaam is, zijn er drie actoren te onderscheiden die de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden, beïnvloeden: individu, organisatie en maatschappij. De HRMprofessional zal in staat moeten zijn de ontwikkelingen, trends en kerntaken van het beroep vanuit het wisselende perspectief van individu, organisatie of maatschappij te beschouwen. Daarnaast wordt de invulling van de kerntaak van het beroep bepaald door de vraag waar de focus van de taakuitvoering lift. De focus kan liggen bij: functies waarbij het individu centraler staat (loopbaancoaching, loopbaanadvies, re-integratie, arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding etc.) functies waarbij de organisatie centraler staat (personeelsadviseur, organisatieadviseur, personeelsconsulent etc.) functies die zich afspelen boven en tussen organisaties (functies die zich richten op arbeidsmarktbeleid, -politiek en zaken als (inter)nationale wet- en regelgeving op terrein van sociaal- en arbeidsrecht etc.) Bij de uitoefening van deze functies is het van belang dat de HRM-professional rolbewust opereert binnen een gegeven context, en tussen verschillende perspectieven (individu, organisatie en maatschappij) kan schakelen. In de eerste kerntaak van het beroep komen de werkterreinen en de daarbij behorende activiteiten en instrumenten van de HRM-professional terug. Het gaat hier om de dagelijkse werkprocessen op operationeel en tactisch niveau die tot de kern van het beroep van de HRM-professional behoren. De HRM-professional initieert en ontwikkelt activiteiten op de te onderscheiden en samenhangende hr-werkterreinen in relatie tot institutionele en maatschappelijke ontwikkelingen, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zonodig bij, zowel binnen de nationale als internationale context. Bovenstaande kerntaak is weinig richtinggevend en zegt niet veel over de ontwikkelingen binnen het hrwerkveld. Er is daarom gekozen voor een verdere uitwerking in (onderliggende) kerntaken die tegemoet komen aan de ontwikkelingen in het werkveld van de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkelingen. 2. De HRM-professional is verantwoordelijk voor de informatievoorziening op het gebied van human resource management; geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie op het terrein van human resource management, richt daarvoor HRM-informatiesystemen in en beheert deze. 13

14 3. De HRM-professional adviseert het management over de inhoud en aanpak van de hrwerkterreinen, de interne en externe arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, organisatieontwerp, taakontwerp en de daaruit voortkomende implementatievraagstukken. 4. De HRM-professional ontwikkelt activiteiten op het terrein van interne- en externearbeidsmarkttransities, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zonodig bij. 5. De HRM-professional ontwikkelt activiteiten op het terrein van talentmanagement, loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding, op medewerker en organisatieniveau, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zonodig bij. 6. De HRM-professional adviseert het management over hr-activiteiten op een zodanige wijze dat (primaire) processen binnen de organisatie geoptimaliseerd worden; daarbij formuleert hij meetbare HRM-doelstellingen, assisteert het management bij de uitvoering van de activiteiten, evalueert deze en relateert de uitkomsten aan de organisatie-uitkomsten/resultaten. 7. De HRM-professional maakt financiële verkenningen, berekeningen en kosten-baten-analyses op de hr-werkterreinen, maakt hierbij gebruik van ken- en stuurgetallen en rapporteert daarover aan het management 8. De HRM-professional anticipeert op de gewenste organisatiestrategie en organisatiecultuur, en vertaalt strategie- en cultuurveranderingen naar HRM-werkterreinen en -uitvoeringspraktijken. 9. De HRM-professional is in staat om de rol van effectief HRM-leiderschap ten opzichte van het management vorm te geven en gebruikt de implicaties daarvan in zijn uitvoeringspraktijken. 10. De HRM-professional levert door middel van het (zelfstandig) uitvoeren dan wel het beoordelen of begeleiden van praktijkgericht onderzoek- een bijdrage aan de verbetering en innovatie van zijn organisatie en de beroepspraktijk. 11. De HRM-professional is een reflective practioner met oog voor het belang van corporate gorvernance en ethiek. Hij heeft een kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de eigen beroepspraktijk en hij is in staat om sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling en die van zijn omgeving en om het transitieproces naar concrete actie in gang te zetten. De opleiding HRM in Almere positioneert zich als opleider van een HR-professional die (naast de kennisgebieden vanuit het landelijk profiel) opgeleid is vanuit de gedachte dat HR een toegevoegde waarde moet hebben voor de organisatie. De HR-professional die in Almere is afgestudeerd is: breed bedrijfskundig geschoold in het bezit van basis HR tools getraind op gespreksvoering denkt vanuit de meerwaarde van HR voor een organisatie vertrekt vanuit de identiteit en kijkt naar de reputatie van de organisatie is resultaat gericht is gesprekspartner bij organisatieontwikkeling De HR opleiding Almere kent drie uitstroomprofielen: beleid, advies en coaching De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Het curriculum alsmede de competenties en leerlijnen van de opleiding zijn gebaseerd op de Landelijke opleidingsprofiel HRM opgesteld door Landelijke Opleidingsoverleg HRM (LOO HRM). De HRM Windesheim Flevoland competenties sluiten aan bij de landelijke HRM domeincompetenties. Elke HRM 14

15 bachelor beheerst na afronding van zijn opleiding de volgende Business Administration (BA)- competenties (overeenkomstig de landelijke afspraken vastgelegd in juni 2008 door de HBO-Raad): 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 3. Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. 4. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. 5. Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). 8. Zelfsturende competentie (intra-persoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). De landelijke BA-domeincompetenties sluiten aan bij de Dublin Descriptoren en de tien HBOcompetenties. Zie voor Eindkwalificaties van de opleiding HRM bijlage 6.1. van het Opleidingsplan Human Resource Management Windesheim Flevoland. Naast de tien HBO-competenties hanteert Windesheim een 11 e competentie van zelfsturing: Zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan 3 : Voor alle bachelortrajecten geldt dat er niet alleen aandacht is voor kwaliteiten en motieven van de student, maar ook voor loopbaansturing, werkexploratie en het functioneel kunnen netwerken. De student toont aan: - zelfstandig doelen en procesgang te sturen, invloed op zijn omgeving te kunnen uitoefenen, en daarop te reflecteren; o bij kwaliteitenreflectie: wat kan ik en hoe leer ik (verder)? o bij motievenreflectie: waarden, drijfveren, wensen, interesses, ambities: waar ga ik voor? o bij werkexploratie: welk type werk wil ik doen en welke mogelijkheden zijn er in het werkveld? o o bij loopbaansturing: wat kan ik leren, hoe wil ik leren en met wie wil ik leren? bij netwerken: met wie bouw ik contacten op, wie zijn belangrijk voor mij? Hoe onderhoud ik mijn contacten? Maar ook: voor wie kan ik belangrijk zijn? - de diversiteit en complexiteit van beroepssituaties te hanteren: het aantal invloedsfactoren in (grotere) organisaties, verschillende typen organisaties, omvang van de opdracht (groot en divers i.t.t. vast omschreven opdrachten in voorgaande opleidingsfasen), verschillende rollen en schaalgrootte Inhoud van de opleiding De opleiding HRM leidt op tot de titel BBA, Bachelor Business Administration. Een pas afgestudeerde BBA-er heeft een theoretische basiskennis op een aantal kernvakgebieden die van belang zijn voor de (internationale) bedrijfsvoering en voor het vormgeven en innoveren van de processen in zowel de private als de publieke sector. De kernvakgebieden zijn: accounting; business law and ethics; 3 Windesheim heeft gekozen voor toevoeging van deze elfde kernkwalificatie 15

16 economics; finance; management information systems; marketing; organization behavior quantitative techniques strategic management Het HRM curriculum is als volgt opgebouwd: - In jaar 1 en 2 wordt een vast programma aangeboden opgebouwd uit onderwijsperioden van 15 ec s. - In het 3e jaar kiest de student een minor van 30 ec s naar eigen keuze en legt deze ter goedkeuring voor aan de examencommissie. - De student sluit zijn opleiding af met een afstudeercomakership van 28 ec s. Windesheim Flevoland heeft eenzelfde jaarplanning als Windesheim (Zwolle) waardoor uitwisseling van onderwijseenheden kan plaatsvinden. Wat komt aan de orde? Onderwijsperiode 1 Jaar 1 - Praktijkopdracht: Onderzoek en Analyse - Inhouden: Inleiding Bedrijfseconomie, Inleiding Marketing, Business English, Projectmatig werken, Inleiding onderzoekmethodiek Onderwijsperiode 3 Jaar 1 - Praktijkopdracht: Ondernemingsplan - Inhouden: Personeelsmanagement, Organisatie en Recht, e-business, Business English Onderwijsperiode 5 Jaar 2 - Praktijkopdracht: Coaching en Adviesvaardigheden - Inhouden: Arbeids- en Ontslagrecht, Financiële verkenning voor HRM, Gedrag in organisaties, Business English Onderwijsperiode 7 Jaar 2 - Comakership: Bedrijfskunde MER Beroepsprofiel - Inhouden: Strategische personeelsplanning, Ethiek en MVO, Kwalitatieve methoden, Commerciële vaardigheden, Business English Onderwijsperiode 9 Jaar 3 - Comakership: Praktijk - Inhouden: Kwaliteitszorg en Procesmanagement, Verandermanagement, Juridische vaardigheden, Governance en Compliance Onderwijsperiode 2 Jaar 1 - Praktijkopdracht: Onderzoek en Analyse - Inhouden: Inleiding Personeel en Organisatie, Inleiding Recht, Inleiding Bedrijfscommunicatie, Kwantitatief onderzoek en Analyse Onderwijsperiode 4 Jaar 1 - Praktijkopdracht: Ondernemingsplan - Inhouden: Management en Organisatie, Psychologie, International Business Onderwijsperiode 6 Jaar 2 - Praktijkopdracht: Gesprekstechnieken - Inhouden: Management en Organisatie, Loopbanmanagement, Werving, Selectie en Instroom, HRM marketing Onderwijsperiode 8 Jaar 2 - Comakership: Bedrijfskunde MER Beroepsprofiel - Inhouden: Onderzoek en Rapportage, Bedrijfskundige analyse, HRM ontwikkelingen Onderwijsperiode 10 Jaar 3 - Comakership: Praktijk - Inhouden: Business English, Vitale organisaties, Gesprekstechnieken 2 16

17 Onderwijsperiode 11 Jaar 3 - Minor Onderwijsperiode 13 Jaar 4 - Praktijkopdracht: Research Project, - Inhouden: Conflicthantering en onderhandeling, International week, Strategisch HRM Onderwijsperiode 15 Jaar 4 - Afstudeercomakership: Afstuderen - Thema: Advies, Beleid, Coaching Onderwijsperiode 12 Jaar 3 - Minor Onderwijsperiode 14 Jaar 4 - Praktijkopdracht: Sociale Innovatie - Inhouden: International Business, Corporate branding, sociale innovatie Onderwijsperiode 16 Jaar 4 - Afstudeercomakership: Afstuderen - Thema: Advies, Beleid, Coaching Onderwijs in studiejaar 4 wordt in nog niet verzorgd De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld Het werkveld speelt binnen de opleiding een belangrijke rol in de volgende hoedanigheden: - De werkveldadviescommissie bestaat uit minimaal 2 leden en komt 2 keer per jaar bij elkaar. - De werkveldadviescommissie adviseert met betrekking tot het curriculum. - Samen met de commissie wordt de aansluiting op het beroepenveld gemonitord en aan de actuele ontwikkelingen getoetst. Vooral de beroepsproducten in de comakeropdrachten worden met de werkveldadviescommissie periodiek besproken. Aan de orde komt of de beroepsproducten voldoende aansluiten bij de dagelijkse beroepspraktijk. - Het werkveld is opdrachtgever van de verschillende comakertrajecten en projecten INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding De opleiding HRM kent een vierjarige opbouw en bestaat uit: de propedeuse, de hoofdfase en de afstudeerfase. De propedeuse duurt 1 jaar en moet door de studenten binnen 2 jaar zijn afgerond. De hoofdfase bestaat uit 8 onderwijsblokken en de 2 blokken durende Minor. De afstudeerfase duurt een half jaar. 1a - De propedeutische fase Met ingang van 1 augustus 1993 is de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) in werking getreden. Belangrijke aspecten ervan zijn: De studielast van de propedeuse bedraagt 60 ECTS oftewel 1680 studie belastingsuren. De aard van de propedeuse is oriënterend, selecterend en verwijzend. Iedere student krijgt aan het eind van zijn eerste jaar een advies over de voortzetting van de studie. Aan dit advies kan een afwijzing worden verbonden, het bindend studieadvies (BSA). Formeel is het eerste jaar een propedeutisch jaar. Het wordt officieel afgesloten met een examen. 17

18 De propedeuse heeft een drietal functies: 1. Oriëntatie Een goede oriëntatie op het beroep van HRM professional en de studie door middel van het onderwijsprogramma van het eerste jaar, maakt verwijzing en selectie mogelijk. In de huidige opzet wordt er naar gestreefd de student een zo goed mogelijk inzicht te geven in de opleidingseisen en het beroep. Zo kan de student een weloverwogen beslissing nemen, met betrekking tot de voortgang van de studie. De oriëntatie krijgt vorm door middel van het onderwijsprogramma, zoals dat in de loop van het leerjaar wordt aangeboden. Zo vindt door middel van twee korte praktijkleerperiodes in twee verschillende settingen een eerste confrontatie met de beroepspraktijk plaats. Heeft de student het programma met goed gevolg afgerond (het propedeutische examen gehaald), dan wordt hij toegelaten tot de postpropedeutische of Hoofdfase. 2. Selectie In artikel 7.10 van de WHW staat: Het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of hogeschool brengt iedere student aan het eind van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse opleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding. Zoals weergegeven bij oriëntatie zal de student door het onderwijsprogramma voortdurend uitgenodigd worden tot reflectie op de gekozen opleiding en het latere beroep. Dit zal met name een plaats binnen de leerlijn Studentbegeleiding krijgen. Vragen die hierbij aan de student zullen worden gesteld zijn: Is het niveau van de opleiding haalbaar en is het beroep van HRM-er datgene wat de student zich daarvan heeft voorgesteld? Zo zal er een proces van zelfselectie op gang komen. Daarnaast dient de opleiding haar verantwoordelijkheid te nemen en de studenten te toetsen aan de vastgestelde normen met betrekking tot kennis, vaardigheden en beroepshouding. Als uiterste consequentie kan aan het bedoelde advies een afwijzing worden verbonden; men spreekt van het bindend studieadvies (BSA). 3. Verwijzing Door individuele begeleiding en een eventuele verwijzing naar bijvoorbeeld de decaan, wordt getracht de student, indien nodig, te verwijzen naar andere opleidingen. De bezitter van het propedeutisch getuigschrift heeft de mogelijkheid door te stromen naar het wetenschappelijk onderwijs. Sommige opleidingen stellen echter meer toelatingseisen dan alleen een propedeuse. 1b - De postpropedeutische of hoofdfase De studielast van de bacheloropleiding HRM bedraagt in totaal 240 studiepunten. Hiervan zijn 210 studiepunten gewijd aan de major en 30 studiepunten aan de minor; De opleiding is ingericht in een propedeutische fase van 60 studiepunten en een postpropedeutische of hoofdfase van 180 studiepunten, Het propedeutisch examen omvat de onderwijseenheden van de eerste twee semesters van de major van de opleiding. De propedeutische fase is zodanig ingericht dat de student inzicht krijgt in de inhoud van de opleiding met de mogelijkheid van selectie en verwijzing aan het einde van die fase. De studielast van het studieprogramma is 60 studiepunten per jaar tenzij dit, als gevolg van de door de student zelf gemaakte keuzes, hiervan afwijkt. Iedere student wordt in beginsel in staat gesteld om 60 studiepunten per studiejaar te behalen. Indien het niet mogelijk is voor de opleiding om 60 studiepunten aan te bieden gelet op het tijdstip van inschrijving danwel de eerder geleverde studieprestaties van de student, worden er met de betrokken student afspraken gemaakt om tot een studeerbaar onderwijsprogramma te komen. De opleiding HRM kent naast de propedeuse een hoofdfase waarin een aantal onderwijsmodulen wordt aangeboden evenals Comakers. Ze sluiten aan bij het beroepsprofiel van de opleiding en het geeft de student een overzicht van het werkveld en expertise van een HRM professional. Na deze fase volgt de student zijn Minor. De specialisatie in het vierde jaar concentreert zich rondom (organisatie) 18

19 ontwikkeling en wordt ook doorgetrokken in het afstuderen wat het laatste halfjaar centraal staat. Op dit moment biedt Windesheim Flevoland het HRM programma alleen aan in een voltijdsvariant. 1c - Bijzondere leerwegen Er zijn bij de opleiding HRM geen bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Een overzicht van het overzicht van studiepunten vind je hieronder: Propedeuse, jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Een overzicht van het curriculum vind je hieronder: Propedeuse, Periode 1 Propedeuse, Periode 2 Propedeuse, Periode 3 Propedeuse, Periode 4 Jaar 2, Periode 1 Jaar 2, Periode 2 Jaar 2, Periode 3 Jaar 2, Periode 4 Jaar 3, Periode 1 Jaar 3, Periode 2 Jaar 3, semester 2: Minor De opleiding HRM kent de volgende overgangsregeling: 1. In worden de volgende onderwijsmodulen nog enkel aangeboden middels een tentamen, er worden echter geen onderwijsactiviteiten meer ingepland: a. Psychologie b. Motivatiepsychologie en Sociologie c. Coachingsmethodieken 2. In worden de volgende onderwijsmodulen vervangen: a. Psychologie door Inleiding Gedrag b. Motivatiepsychologie en Sociologie door Gedrag in Organisaties c. Coachingsmethodieken door Gesprekstechnieken Accreditatie De opleiding is op 1 januari 2012 tot 1 januari 2018 geaccrediteerd. 19

20 2. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN Deze regeling wordt vastgesteld door de directeur, na verkregen advies van de opleidingscommissie en na verkregen instemming van de deelraad. Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN Art. 1.1 Algemene begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Assessment: Assessor: Associate degree: Bacheloropleiding: Beroepsvereisten: CMR: College van Beroep: voor de examens (CBE) het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld (artikel 1.1 sub s WHW). een onderzoek naar de competenties die de student bezit. degene die in een assessment beoordeelt in welke mate de student competenties heeft verworven. een samenhangend geheel van onderwijseenheden, af te sluiten met een examen waaraan de graad Associate degree (Ad) is verbonden. zie hbo-bacheloropleiding. vereisten die voor de uitoefening van een bepaald beroep op grond van een wettelijk voorschrift worden gesteld (artikel 7.6 WHW). Tot deze vereisten behoren de eisen zoals neergelegd in de Richtlijnen van de Raad van de EG ten aanzien van verpleegkundigen. Centrale Medezeggenschapsraad. het College van Beroep voor de Examens Windesheim dat door het College van Bestuur is ingesteld (artikel 7:60 t/m 7:63 WHW). Colloquium Doctum toelatingsonderzoek wanneer niet aan de vooropleidingseis is voldaan (art. (21+ toets) 7:29 WHW). Comakership Competentie: Competentiegericht onderwijs: Competentieniveau: CROHO: tripartiete verhouding tussen Windesheim Flevoland, de student en een bedrijf of instelling waarbij de student als onderdeel van zijn curriculum een praktijkopdracht uitvoert. het duurzaam vermogen tot handelen in een beroepscontext met waarneembaar resultaat, ter uitvoering van bepaalde verrichtingen in een omschreven beroepsrol. onderwijs dat is gericht op het koppelen van de leerdoelen en eindkwalificaties van de opleiding aan de beroepspraktijk. aanduiding van het niveau waarop de competentie beheerst wordt. Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, waarin de geaccrediteerde opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn opgenomen (artikel 6.13 WHW). 20

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, vestiging Zwolle CROHO-nummer:34616 voltijd / deeltijd /duaal Geaccrediteerd van 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr. 35025 De accreditatie geldt van 1-12-2008

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor opleiding Verpleegkunde CROHO-34560 voltijd / deeltijd /duaal De opleiding verpleegkunde is geaccrediteerd van 1 januari 2007

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Godsdienst en pastoraal werk (vt/dt) Croho nr. 35146 Docent van de 2 e graad in Godsdienst en Levensbeschouwing (vt/dt) Croho nr. 35441 Deze opleidingen zijn

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie