GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE INTEGRITEIT"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

2 Voorwoord Woningstichting Domus is een betrokken maatschappelijk onderneming met een sterke lokale verankering. Gezien de ontwikkelingen om ons heen is het van groot belang om keuzes te maken die duidelijk laten zien waar wij goed in willen zijn. De kernwaarden maken onze organisatie herkenbaar en zijn een leidraad voor ons gedrag en de keuzes die wij maken. In onze vier kernwaarden ligt verankerd dat wij een betrokken woningcorporatie zijn die dicht bij haar huurders staat, met een sociaal hart ín en vóór Roermond. Verbinding Dichtbij Proactief Transparant Deze vier kernwaarden hebben geleid tot de formulering van onze missie. In onze missie is verantwoord dat wij ons inzetten voor een passende woning voor mensen met een zorgvraag of een beperkt inkomen. In Roermond is Woningstichting Domus dé specialist in zorgvastgoed. Wij zoeken verbinding met de omgeving en onze samenwerkingspartners en werken op een proactieve en transparante manier. Integriteit Woningstichting Domus streeft doelen na die veelal in het publieke domein liggen. Wij beheren maatschappelijke vermogen en dat schept bijzondere verplichtingen op het vlak van integriteit. verplicht tot integriteit.? Onder integriteit verstaan wij: Het handhaven van sociale en ethische normen en waarden; doen waarvoor je bent aangesteld en staan voor wat je doet. Wij werken eerlijk, open en transparant en leggen naar alle relevante partijen op elk moment verantwoording af over wat we doen en hoe we dat doen. Het vertrouwen in de medewerkers is groot en er gaat veel geld in de organisatie om. Dit maakt dat integriteit een zeer relevant thema is. Integriteit is niet af met de aanbevelingen en richtlijnen in deze gedragscode. Wij spannen ons met onze samenwerkingspartners in om de richtlijnen op het gebied van integriteit na te komen. Alle samenwerkingspartners weten waar Woningstichting Domus voor staat en dat is niet meer vrijblijvend. De opdracht is om ons te gedragen vanuit een mentaliteit die past bij de kernwaarden van Woningstichting Domus. 1

3 Inleiding Randvoorwaarden Bij het opstellen van de richtlijnen voor het integriteitbeleid is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden: Vertrouwen in een open, transparante cultuur met eigen verantwoordelijkheid. Wij verwachten dat externe relaties ook een gedegen integriteitsbeleid hebben en zich daaraan houden. In externe contacten dient er sprake te zijn van een win-win situatie en wederkerigheid; Uit het genoten voordeel vloeit geen afhankelijkheidsgevoel/verplichting tot tegenprestatie/onafhankelijkheidsgevoel tegenover externe partijen. Deze gedragscode geeft geen limitatieve opsomming van activiteiten die wel of niet zijn toegestaan. Corruptie en fraude worden in geen enkel geval getolereerd. Deze gedragscode is in overleg met de Raad van Commissarissen opgesteld om een zo breed mogelijke gedragenheid in de organisatie te krijgen. Overal waar termen als personeel of medewerkers worden gebruikt, wordt iedereen binnen de organisatie bedoeld; van medewerker, leidinggevende, directeur tot commissaris. Integriteit bij Woningstichting Domus Onze medewerkers zijn het gezicht van Woningstichting Domus, zij hebben een sociaal hart, zijn ondernemend, professioneel en betrokken. Ze werken met plezier en zijn trots op Woningstichting Domus! Om onze doelen te realiseren zijn onze medewerkers van groot belang, zij nemen verantwoordelijkheid en hebben kennis van de omgeving waarin wij werken. Om onze slagvaardigheid te behouden en maatwerk te kunnen leveren ligt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie en zijn de lijnen kort. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat huurders en externe partijen integer handelen van ons verwachten. Met andere woorden: integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen in Woningstichting Domus als lokaal verankerde, maatschappelijke onderneming. Beleid, regels, normen en waarden lijken soms zo vanzelfsprekend dat ze overbodig lijken. Toch is het van belang dat op hoofdlijnen de regels zijn vastgelegd. Alleen dan kunnen we elkaar erop aanspreken. Werken aan integriteit is werken aan een cultuur van bewustheid, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge transparante verantwoording. 2

4 1. Interne integriteit Privézaken regelen in werktijd Privézaken, zoals bijvoorbeeld het voeren van privételefoongesprekken en het sturen van s of berichten, worden geregeld buiten werktijd. Toch kan het wel eens nodig zijn om onder werktijd een dringend telefoontje te plegen of een bericht te versturen. Uiteraard is dit in bepaalde situaties toegestaan. Hiermee wordt bewust, open en verantwoord omgegaan. Privégebruik internet en Tijdens het werk kan de medewerker gebruik maken van de zakelijke en het internet bezoeken. en internet wordt aan alle werknemers voor zakelijk gebruik ter beschikking gesteld. Gebruik ervan is verbonden aan de taken die voortvloeien uit de functie. Beperkt persoonlijk gebruik van internet, hoofdzakelijk in privétijd, is toegestaan. Het is niet toegestaan om het , internet en andere software te gebruiken voor het verzenden van berichten of bezoeken van sites met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevend of (seksueel) intimiderende inhoud. Internet en gebruik mag geen verboden gebruik opleveren. Woningstichting Domus kan en internetgebruik van medewerkers te registreren (logging). Hiermee kan zowel inzicht worden verkregen in het gebruik van individuen als van organisatieonderdelen en kan tevens mogelijk misbruik aan het licht komen. Bij verdenking van schending van dit onderdeel van de gedragscode, worden deze bestanden geraadpleegd. Gebruik mobiele telefoon Een aantal medewerkers heeft de beschikking over een mobiele telefoon. Deze telefoon wordt gebruikt voor zakelijk telefoonverkeer en zakelijk gebruik. Indien er, na overleg, privé wordt gebeld / internet wordt verbruikt, geldt de bestaande regel: bedragen tot 5,- per maand worden niet in rekening gebracht bedragen hoger dan 5,- worden verrekend via de salarisadministratie De telefoon blijft eigendom van Woningstichting Domus. Zorg voor de werkplek Woningstichting Domus zorgt dat er goed materiaal, apparatuur, software, etc. op de werkplek aanwezig is. Medewerkers gaan hier met zorg mee om. De beschikbaar gestelde zaken worden nooit onbeheerd achter gelaten en blijven na werktijd achter op de werkplek. Het (kantoor)materiaal is uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik. Alleen voor thuiswerk of werk buiten kantoor ten behoeve van Woningstichting Domus mag het materiaal mee worden genomen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om, na overleg met leidinggevende, kopieën en printuitdraaien te maken bestemd voor normaal privégebruik. 3

5 Gebruik dienstauto De bedrijfsauto wordt alleen zakelijk gebruikt, onder geen omstandigheden privé. Bedrijfsreizen worden in principe altijd met de bedrijfsauto of openbaar vervoer gemaakt. Nevenwerkzaamheden Een werknemer moet conform cao voor alle nevenwerkzaamheden (in loondienst voor derden of voor eigen rekening) vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de werkgever. Er wordt toestemming gegeven, tenzij er sprake is van concurrentie, overbelasting, strijdige belangen of een kennelijk nadelige invloed op het functioneren. Declaraties en rekeningen Bij het indienen van declaraties doet Woningstichting Domus een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, namelijk dat hij/zij naar alle billijkheid en eerlijkheid rekening indient. Declaraties worden daarnaast altijd door de directie gecontroleerd en voor rechtmatigheid te worden geparafeerd. Afrekening verloopt via de financiële administratie. 4

6 2. Externe Integriteit Relatiebeheer Binnen het relatiebeheer gaat het om het onderhouden van contacten met externe bedrijven en instellingen waarbij de nadruk ligt op het behoud of het verbeteren van de relatie. Hierbij kan gedacht worden aan contacten met ontwikkelaars, aannemers, leveranciers, zorg- en welzijnsinstellingen, (lokale) overheden, geldverstrekkers adviseurs en dergelijke. Deze contacten dienen een zakelijk belang voor Woningstichting Domus te hebben. Relatiegeschenken en meldingsplicht Medewerkers laten bij het aannemen van persoonlijke geschenken een onberispelijk integer karakter zien. Uitgangspunt is dat geschenken ten goede komen van Woningstichting Domus. Voor geschenken geldt: Individuele geschenken worden gemeld bij de leidinggevende voor deze geaccepteerd worden. Geschenken worden alleen geaccepteerd als de onafhankelijkheid niet in het geding is. Geschenken met een economische waarde van meer dan 50,- worden niet aangenomen. Geld wordt nimmer geaccepteerd. Aangeboden geschenken die niet zijn geaccepteerd, door hogere economische waarde of wanneer onafhankelijkheid in het geding is, worden altijd bij de directie gemeld. Aan relaties wordt gemeld dat geschenken aan individuele medewerkers en/of aan het huisadres van medewerker niet wordt gewenst. Uitnodigingen Bij uitnodigingen voor lunches, diners, relatiedagen, congressen, recepties e.d. geldt een aantal uitgangspunten: Er wordt transparant omgegaan met uitnodigingen en dergelijke. Alle uitnodigingen worden besproken met leidinggevende of directie. Er wordt beoordeelt of een uitnodiging relevant en passend is voor Woningstichting Domus en voor de aard functie. De onafhankelijkheid dient altijd gewaarborgd te zijn. Lunches en diners op uitnodiging worden in principe voldaan door de externe partij. Van deze regel wordt afgeweken als een medewerker zich bezwaard voelt. De dan gemaakte kosten kunnen na overleg met leidinggevende conform de geldende regels bij Woningstichting Domus worden gedeclareerd. Mocht een medewerker namens Woningstichting Domus anderen voor lunches of diners uitnodigen, dan wordt dit vooraf besproken met de directie en kunnen de kosten volgens de geldende spelregels worden gedeclareerd. Blijkt dat achteraf dat de uitnodiging een ander karakter had dan vooraf ingeschat, dan wordt dit besproken met de directie. 5

7 Scheiding zakelijk en privé Om de relatie met externe relaties zuiver te houden, wordt zakelijk en privé door medewerkers gescheiden. Zo wordt voorkomen dat er geen verplichtingen worden geschept voor zowel medewerkers van Woningstichting Domus als voor medewerkers van externe relaties. In situaties waarbij medewerkers privé gebruik maken van de diensten van relaties waarmee Woningstichting Domus zakelijk contacten mee onderhoudt, dan dient dit open, transparant te geschieden. Deze diensten worden schriftelijk vastgelegd in de HR-formulier van betreffende medewerker. Dienstverlening door derden Het is niet toegestaan om tot eigen voordeel of tot voordeel voor familie of vrienden te bepleiten en/of te verkrijgen, waar het de dienstverlening van of door Woningstichting Domus betreft. Dit geldt voor alle processen. Hetzelfde geldt voor dienstverlening van bedrijven waar Woningstichting Domus zakelijke contacten mee onderhoudt. Er wordt daarmee de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Communicatie en informatie Medewerkers hebben het recht van vrije meningsuiting, toch mogen medewerkers geen uitlatingen doen die zijn functioneren of het imago van Woningstichting Domus kunnen schaden. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor wat er wordt gezegd of gedaan. Voor sommige informatie is het vanzelfsprekend dat deze vertrouwelijk moet worden behandeld. Het verstrekken van informatie aan belanghouders en/of journalisten gebeurt in zijn algemeenheid via of namens de directie. Medewerkers handelen uiterst voorzichtig ten aanzien van contacten met deze belanghouders. In contacten met deze belanghouders geldt een aantal afspraken: Er wordt alleen informatie van feitelijke aard verstrekt, waarbij de medewerker zich onthoudt van het uitdragen van zijn persoonlijke mening of beleidsopvatting; Verzoeken van journalisten voor informatie worden doorverwezen naar de directie. De werknemers van Woningstichting Domus verstrekken geen informatie aan derden maar verwijzen deze naar de website of naar de directie. Inkoop en aanbestedingsbeleid Het inkopen van producten of diensten gebeurt onafhankelijk. Ter voorkoming van belangenverstrengeling wordt de directie altijd als eindverantwoordelijke geraadpleegd. Inkopen of aanbesteden kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de (geschatte) hoogte van het bedrag van de offerte of begroting. In een maatschappelijke organisatie als de Woningstichting Domus dient met inkopen en aanbestedingen conform het aanbestedingsbeleid - open en transparant te worden omgegaan. 6

8 Woningstichting Domus heeft een gedegen beleid met betrekking tot inkoop, aanbesteding en selectie opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de volgende onderwerpen: Toepassing van de geldende en relevante regelgeving en reglementen. Er zijn heldere criteria vastgesteld voor de keuze van de aanbestedingsvorm (één op één, onderhands, openbaar), de selectiecriteria voor adviesbureaus en de inkoopvoorwaarden bij leveranciers. Er wordt niet alleen lokaal en regio gebonden aanbesteed, uitgenodigd of ingekocht. Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat bij dagelijks onderhoud de voorkeur uit naar aanbesteding bij lokale of regionale bedrijven. Deze contacten worden regelmatig op prijs en actualiteit getoetst. Er vindt functiescheiding plaats bij de voorbereiding, het beoordelen van offertes, de aanbesteding en controle. De kostendeskundigheid binnen de organisatie wordt op peil gehouden en toegepast. 7

9 3. Houding en gedrag binnen de functie Houding en gedrag Medewerkers zijn zich ervan bewust werkzaamheden te verrichten in het belang van de maatschappelijke functie van Woningstichting Domus. Dat betekent dat zij zich professioneel gedragen, maar ook dat eventuele misstanden melden zonder schade voor diegene die melding maakt. Dit geldt ook voor relaties die namens Woningstichting Domus optreden of ons bezoeken. Dienstverlening en gepast gedrag Medewerkers gedragen zich verantwoordelijkheid bij (in)formele contacten met derden. Onder werktijd worden geen alcoholische dranken genuttigd. Er wordt een professionele en verantwoordelijke opstelling verwacht, de goede naam en het imago van Woningstichting Domus wordt niet beschadigd. Bedrijfskleding wordt gedragen indien aanwezig, de andere medewerkers kleden zich gepast en representatief. Onder gepast en representatief wordt verstaan: Medewerkers ogen professioneel Kleding en schoenen zijn schoon en heel Er worden geen korte broeken gedragen Rokken zijn minimaal tot op kniehoogte Bovenkleding bedekt de schouders en is niet te bloot Sieraden en make-up worden beperkt gedragen Petjes, zonnebrillen etc. worden niet gedragen Over de huurders, klanten, samenwerkingspartners en collega s van Woningstichting Domus wordt altijd respectvol gesproken, ongeacht hun afkomst, taal, religie of gedragingen en klanten spreken wij aan met u. Ook buiten werktijd wordt dezelfde houding en respectvol gedrag verwacht. Bespreken integriteitskwesties Medewerkers zijn open over de manier waarop zij werken en zijn alert op risicogevoelige situaties. Twijfels en vragen over integriteit in werkverband worden transparant besproken. Leidinggevenden zijn tevens alert op de risicogevoelige situaties waarin medewerkers terecht kunnen komen. Daarnaast worden leidinggevenden aangesproken op de werkwijze en de houding naar medewerkers en worden medewerkers 8

10 4. Meldingen integriteit Richtlijn Deze gedragscode geeft richtlijnen en voorbeelden hoe te handelen wanneer een medewerker tegen situaties aanloopt waarbij integriteit een rol speelt. In de praktijk zullen zich situaties voordoen die hier niet zijn beschreven. In die situaties is het verstandig te rade te gaan bij de directie of, wanneer dat minder wenselijk wordt geacht, de vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Vertrouwenspersoon integriteit (VPI) In alle gevallen kan de medewerker zich wenden tot de VPI. De directie vervult de rol van VPI. Indien het handelen of nalaten van de directie in het geding is, vervult de voorzitter van de Raad van Commissarissen de rol van VPI. Deze VPI biedt medewerkers in vertrouwelijkheid een luisterend oor en kan adviseren hoe met een integriteitvraagstuk om te gaan. Naast het geven van advies aan de medewerker kan de VPI helpen om interne misstanden aan de orde te stellen. De VPI werkt in principe op basis van anonimiteit en vertrouwelijkheid. Klokkenluidersregeling De klokkenluidersregeling houdt grofweg de procedure in op welke wijze een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden. De acties die de VPI moet ondernemen naar aanleiding van een melding staan ook omschreven. Een vermoeden van een misstand betreft: een grove schending van wettelijke voorschriften of bedrijfsregels een groot gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu een zeer onbehoorlijke wijze van functioneren die het goede functioneren of het imago van Woningstichting Domus in gevaar brengen. Vermoedt of constateert een medewerker dat een van deze zaken aan de orde is, dan is hij verplicht hiervan melding te maken. Uitgangspunt van de regeling is dat een vermoeden van een misstand eerst intern bij de directie wordt gemeld. Degene die de melding heeft ontvangen, is verantwoordelijk verificatie van de melding, een adequate afhandeling en schriftelijke vastlegging. Degene, die een vermoeden van een misstand te goeder trouw meldt, en de VPI mogen op geen enkele manier worden benadeeld in hun positie als gevolg van de melding. Meldpunt Integriteit Woningcorporaties In 2009 heeft het Ministerie van VROM een meldpunt geopend waar werknemers interne toezichthouders, maar ook huurders, burgers, bedrijven en belangenorganisatie etc. melding kunnen doen om signalen af te geven die te maken hebben met het mogelijk niet integer handelen. Het meldpunt richt zich vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Mocht de melding intern niet gemeld kunnen worden of niet goed worden afgehandeld, kan de medewerker een melding doen bij dit meldpunt. 9

11 5. Gevolgen en sancties Gedragsregels zijn pas compleet als ook duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn van het niet naleven van deze regels. Als de regels uit deze gedragscode worden overtreden of iemand zich niet integer gedraagt, wordt dit beschouwd als plichtsverzuim. Ook gedragingen in de privétijd kunnen onder bepaalde omstandigheden plichtsverzuim opleveren. Het moet dan gaan om gedrag waardoor de belangen van Woningstichting Domus ernstig worden geschaad of waardoor diens integriteit voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling in het geding is. Wie de vastgestelde gedragsregels niet nakomt, zal daar direct op worden aangesproken door de leidinggevende. Er is geen uitputtende lijst te geven van welke gevolgen bij welke overtreding van toepassing zijn. De leidinggevende kan op basis van de aard en de ernst van de overtreding tot de volgende maatregelen besluiten: Het ontvangen voordeel wordt teruggegeven aan de persoon of de organisatie waarvan het voordeel ontvangen is. Een mondelinge waarschuwing of berisping. Een mondelinge waarschuwing en een aantekening in het personeelsdossier. Een schriftelijke waarschuwing met een aantekening in het personeelsdossier. Het starten van een disfunctioneringsprocedure die eventueel kan leiden tot ontslag. Ontslag op staande voet bij diefstal en/of fraude. Praktijk Ondanks deze code en andere integriteitmaatregelen zullen zich in de praktijk situaties kunnen voordoen waarin niet direct een duidelijk antwoord is te geven op de vraag of iets wel of niet de integriteit aantast. Als een medewerking voor een integriteitvraag of moreel dilemma komt te staan, is het van het groot belang dat hierover wordt gepraat. Dit kan bijvoorbeeld met de leidinggevende, collega s of VPI. Eventuele ideeën worden op deze manier getoetst aan de opvattingen van anderen en maakt het handelen transparant. Dit draagt ook bij aan het integriteitbesef binnen Woningstichting Domus. 10

12 6. Tot slot Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen binnen Woningstichting Domus een onderdeel is van de sfeer en cultuur die er heerst. Samen zijn we verantwoordelijk voor het goede gebruik om elkaar aan te spreken op niet gewenst of toelaatbaar gedrag. Het integriteitsbeleid en de gedragscode zijn bij alle medewerkers bekend. Regelmatig wordt integriteit als onderwerp tijdens het werkoverleg geagendeerd, daarnaast zijn integriteit, houding en gedrag vast onderdeel van de HR-cyclus. Extern wordt het integriteitbeleid gecommuniceerd via melding aan relaties onder verwijzing naar de website van Woningstichting Domus, waar een en ander is te lezen en te downloaden. Regelmatig vindt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Woningstichting Domus een evaluatie plaats van het integriteitbeleid en de gestelde gedragscode. Roermond, mei

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Voorwoord Woningstichting Domus wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Woningstichting Putten

Integriteitsbeleid Woningstichting Putten Integriteitsbeleid Woningstichting Putten Integriteitsbeleid Woningstichting Putten september 2007 Inleiding Werken bij Woningstichting Putten is iets om trots op te zijn. Een medewerker van een maatschappelijke

Nadere informatie

Integriteitsbeleid & Gedragscode

Integriteitsbeleid & Gedragscode Integriteitsbeleid & Gedragscode Mei 2014 Voorwoord De belangrijkste reden voor JKS Invest om een integriteitsbeleid en een gedragscode toe te passen, is te vinden in de organisatie zelf. Onduidelijkheid

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit WormerWonen

Gedragscode Integriteit WormerWonen Gedragscode Integriteit WormerWonen Vastgesteld: 23-01-2015 Goedgekeurd MT: 03-02-2015 2 Integriteit & WormerWonen Voor u ligt de 'Gedragscode Integriteit WormerWonen'. Werken bij WormerWonen is iets om

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Voorwoord Missie WOV wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verwoord dat wij voor een brede groep

Nadere informatie

November 2008. Woonpartners Gedragscode Integriteit

November 2008. Woonpartners Gedragscode Integriteit November 2008 Woonpartners Gedragscode Integriteit Inhoudsopgave - Inleiding; wat is integriteit? - Integriteit en Woonpartners - Waarom een Gedragscode Integriteit voor Woonpartners? - Voor wie is deze

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Voorwoord Missie Rondom Wonen wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst Integriteitscode SEW Eerlijkheid duurt het langst evaluatie 15 december 2015 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon, vanzelfsprekend. 1 januari 2011. gedragscode 1

Gedragscode. Gewoon, vanzelfsprekend. 1 januari 2011. gedragscode 1 Gedragscode 1 januari 2011 Gewoon, vanzelfsprekend gedragscode 1 Manders Totaal Vastgoedonderhoud BV Helmond Venray Gemert Lungendonk 9 Keizersveld 24 Haageijk 10 5706 LE Helmond 5803 AN Venray 5421 KW

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Raamwerk Mooiland Gedragscode Integriteit en klokkeluidersregeling

Raamwerk Mooiland Gedragscode Integriteit en klokkeluidersregeling Voorwoord Zo zijn onze manieren Raamwerk Mooiland Gedragscode Integriteit en klokkeluidersregeling Waarom een gedragscode? Voor een maatschappelijke onderneming als Mooiland zijn betrouwbaarheid en integriteit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Stichting Jongeren Huisvesting Twente Integriteitscode

Stichting Jongeren Huisvesting Twente Integriteitscode Stichting Jongeren Huisvesting Twente Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 25 november 2010 Voor kennisgeving aangenomen door de Raad van Toezicht: 7 februari 2011 Integriteitscode Voor u ligt

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek Integriteitscode Woningstichting Laarbeek 1. Inleiding In deze integriteitscode staat beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan, welke principes wij hanteren en welke spelregels daarbij horen. De

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting De Woonplaats

Integriteitscode Woningstichting De Woonplaats Integriteitscode Woningstichting De Woonplaats Integriteitscode De Woonplaats Augustus 2015 Versie 03 1 Voorwoord De Woonplaats is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit ons motto proberen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011 integriteitscode Integriteit Bij de invulling van het begrip integriteit bij Woonvisie gaat het vooral om zaken als openheid, doorzichtigheid, eerlijkheid en vertrouwen. Bij de toepassing in het dagelijks

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Ondergetekende heeft kennis genomen van deze Integriteits- en gedragscode en gaat hiermee akkoord: (handtekening) Naam medewerk(st)er: Datum:

Nadere informatie

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Integriteitscode Woonpalet Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integriteit algemeen: Woonpalet, dat ben jij 3 3 Interne integriteit 4 3.1 Privé-zaken: buiten werktijd 5

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist Integriteitscode en klokkenluidersregeling Versie 1, 11 januari 2010 Inleiding: waarom een integriteitbeleid Integer handelen behoort tot de cultuur van onze organisatie. Dit zijn de normen, waarden en

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Inleiding Deze integriteitscode beschrijft wat we bij Logchies verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar zo integer

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen!

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! Inleiding Integriteit is een vanzelfsprekend onderwerp voor elke maatschappelijke onderneming en zeker voor corporaties. Het is belangrijk om de dingen te

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding Pagina 1 van 6 Integriteitbeleid Inleiding Hoe gaan we om met klanten en collega s? Wat mag je accepteren als relatiegeschenk? Hoe houden we relaties zakelijk? Zo maar enkele vragen die allen te maken

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Beter Wonen Vechtdal en Integriteit

Beter Wonen Vechtdal en Integriteit Beter Wonen Vechtdal en Integriteit Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van de organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden en regels die ons binden. Die bepalen wat kan en mag.

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Gedragscode integriteit Casade Zo zijn onze manieren 2 september 2013 1. VOORAF Casade is een maatschappelijke organisatie die staat voor goed wonen in prettige wijken, vooral voor mensen met een kleine

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Integriteitscode van Mitros. Negen gouden regels. www.mitros.nl

Integriteitscode van Mitros. Negen gouden regels. www.mitros.nl Integriteitscode van Mitros Negen gouden regels www.mitros.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 De integriteitscode, negen gouden regels 4 Klokkenluidersregeling 5 Wat als 5 De basisprincipes 6 Negen gouden regels

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden:

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden: Januari 2008 Bij twijfel niet inhalen! In deze gedrags- en integriteitscode beschrijven we hoe we om willen gaan met onze klant, met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met ons zelf, als

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode Zo doen wij het gewoon Integriteitscode De Huismeesters 2015 Zo doen wij het gewoon! Integriteit, binnen de corporatiewereld hebben we het er vaak over. En terecht, want we willen integer zijn, oftewel:

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Woningstichting Ons Doel Vastgesteld d.d. 26 mei 2015 Gewijzigd d.d. 30 september 2015 Inleiding Ons Doel wil voor medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een

Nadere informatie

bij twijfel niet doen!

bij twijfel niet doen! Gedragscode integriteit Woonstichting St. Joseph Boxtel 1. Inleiding Als maatschappelijke onderneming, midden in de Boxtelse samenleving, hecht St. Joseph grote waarde aan integriteit. Integriteit wordt

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen Torion Gedragscode Aanvulling Omgangsregels INHOUD 1. Inleiding 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsnormen 4. De omgang met klanten en anderen 5. De werkrelatie 6. Samengevat Gedragscode Torion, aanvulling

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Woningstichting Ons Doel Vastgesteld d.d. 26 mei 2015 Integriteitscode gewijzigd d.d. 31 december 2015 Meldingsregeling gewijzigd 15 oktober 2015 1 1. INTEGRITEITSCODE...

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Samen werken. cultuurcode en signaleringsregeling

Samen werken. cultuurcode en signaleringsregeling Samen werken. cultuurcode en signaleringsregeling handtekening voor akkoord: Wijk bij Duurstede, d.d... naam:.. functie: versie: 12 maart 2013 Volksbelang is lid van de branchevereniging Aedes en leeft

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Wat we met de integriteitscode willen bereiken is het bewust worden in denken en doen. Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er

Nadere informatie

1. Inleiding Integriteit: WVH, dat ben jij Integriteit intern Integriteit extern In gesprek... 9

1. Inleiding Integriteit: WVH, dat ben jij Integriteit intern Integriteit extern In gesprek... 9 Integriteitscode Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Integriteit: WVH, dat ben jij... 2 3. Integriteit intern... 4 4. Integriteit extern... 5 5. In gesprek... 9 1. Inleiding Door de toenemende maatschappelijke

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie