Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010"

Transcriptie

1 Integriteitscode Woonpalet Mei 2008 geactualiseerd: november 2010

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integriteit algemeen: Woonpalet, dat ben jij 3 3 Interne integriteit Privé-zaken: buiten werktijd Gebruik en internet: lees de speciale regeling Kantoorartikelen: niet mee naar huis Fotokopieën/printuitdraaien: boven 100 per jaar tegen betaling Mobiele telefoon van Woonpalet: in principe voor zakelijk gebruik Gebruik gereedschappen/materialen/diensten: alleen voor zakelijk gebruik Gebruik (persoonlijke) bedrijfsauto s: volgens speciale reglementen De werkplek: verzorgd en opgeruimd Declaraties en rekeningen: eerlijk indienen Vertrouwelijke gegevens: blijven geheim Een huis via Woonpalet: gelijke kansen 7 4 Externe integriteit Onze klanten: daar gaan we zorgvuldig mee om Onze partners: zo integer als wijzelf Accepteren van relatiegeschenken, etentjes e.d.: tot op zekere hoogte Uitnodigingen: in het belang van Woonpalet Uitnodigen van relaties en geven van geschenken: namens Woonpalet Aanbestedingen: volgens de regels Nevenactiviteiten: zonder strijdige belangen Aan het werk voor klanten en relaties: nooit zonder toestemming Relaties en klanten privé inschakelen: nooit een voorkeursbehandeling Overnemen van goederen van huurders: dat doen we dus niet Product- en dienstenkennis opdoen: als het goed is voor Woonpalet Vertrouwelijk informatie: belangen afwegen 12 5 Als we deze integriteitscode breken: wat dan? 12

3 1 Inleiding Wat mag wel en wat mag niet? Hoe hoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Allemaal vragen die je in de dagelijkse praktijk op je eigen persoonlijke manier oplost. Toch vinden wij het als Woonpalet belangrijk dat wij daarover samen afspraken maken en die afspraken vastleggen in deze integriteitscode. Dat schept immers duidelijkheid: zowel voor onszelf als voor onze klanten en onze leveranciers. Deze code geeft voor een belangrijk deel vorm aan hoe wij als Woonpalet in de samenleving staan. Integriteit volgens de Dikke van Dale: ongeschonden toestand, rechtschapenheid, onkreukbaar, onomkoopbaar Zelfs als deze spelregels zijn geformuleerd, resteert een grijs gebied. In die gevallen is en blijft het je eigen verantwoordelijkheid om de juiste keuze te maken. Deze integriteitscode is dan ook niet een zakelijke opsomming van wat wel en niet mag en kan. Het is vooral een denkraam. Uiteraard gelden naast deze code altijd de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht en de overige huisregels en relevant vastgesteld beleid van Woonpalet. Deze code bestaat uit vier delen. Het eerst algemene deel gaat over de geldigheid en schept een kader. Het tweede deel gaat over interne integriteit: tegenover collega s en de organisatie. Het derde deel gaat over externe integriteit: tegenover huurders en andere relaties buiten Woonpalet. Tenslotte besteden we aandacht aan de consequenties van het niet nakomen van de regels en afspraken in deze integriteitscode. Ook geven we aan hoe je moet handelen als je vermoedt dat een collega in strijd met deze integriteitscode handelt of dat er sprake is van een misstand: de zogenaamde klokkenluidersregeling. 2 Integriteit algemeen: Woonpalet, dat ben jij In zijn algemeenheid geldt dat we ons als medewerkers, directie en leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonpalet voortdurend bewust moeten zijn van ons handelen. Dat handelen moet het belang dienen van Woonpalet. Bovendien moet het het belang dienen van onze huurders. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Deze code geldt voor alle medewerkers, directieleden en leden van de Raad van Commissarissen van Woonpalet Integriteitscode november 2010/Pagina 3

4 Integriteit houdt in dat elk van ons de verantwoordelijkheid die met onze functie samenhangt, aanvaardt en dat we bereid zijn om daarover rekenschap af te leggen. Om een helder beeld te vormen van wat we verstaan onder integriteit, hebben we een aantal kernbegrippen gekozen, waaraan we ons gedrag kunnen toetsen. Hiermee zetten we precies neer wat we als Woonpalet verstaan onder integriteit. Kernbegrippen waaraan we ons gedrag kunnen toetsen Dienstbaarheid Ons handelen is altijd en volledig gericht op het belang van onze organisatie en onze huurders. Professionaliteit Ieder van ons is vakman of vrouw op zijn of haar eigen terrein. We beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en weten met nieuwe situaties om te gaan. We houden ons vak bij en nemen, waar nodig, initiatief. Onafhankelijkheid Ons handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat we ook iedere schijn van zo n vermenging vermijden. Verantwoordelijkheid Ieder neemt de verantwoordelijkheid die bij zijn functie past en is bereid daarover verantwoording af te leggen aan de organisatie én aan de huurders. Betrouwbaarheid We kunnen op elkaar rekenen en houden ons aan afspraken. Informatie waarover we vanwege onze functie beschikken, gebruiken we alleen waarvoor die bedoeld is. Zorgvuldigheid We behandelen iedereen, binnen en buiten de organisatie, met respect en wegen belangen van verschillende partijen correct af. 3 Interne integriteit We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. Ieder heeft zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De manier waarop wij met elkaar omgaan is echter altijd gebaseerd op gelijkwaardigheid. Dat betekent bijvoorbeeld: goed naar elkaar luisteren en elkaar serieus nemen; elkaar met respect behandelen; je mening kunnen en durven geven; met elkaar en niet over elkaar praten; het belang van de totale organisatie belangrijker vinden dan het belang van jezelf en/of de eigen afdeling; problemen snel bespreekbaar maken; verantwoordelijkheid durven nemen; elkaar op fouten aanspreken en elkaar complimenten durven geven; toezeggingen nakomen. Integriteitscode november 2010/Pagina 4

5 3.1 Privé-zaken: buiten werktijd Privé-zaken (bijvoorbeeld het voeren van privé-telefoongesprekken, een sturen naar vrienden, iets voor onszelf opzoeken op het internet of een afspraak met huisarts of tandarts) regelen we voornamelijk in onze vrije tijd. Is toch dringend een telefoontje of mailverkeer nodig? Dan gaan we daar bewust, open en verantwoord mee om, zodat het nooit te veel tijd kost. Het eigen werk komt niet in het gedrang. 3.2 Gebruik en internet: lees de speciale regeling Voor het gebruik van en internet geldt een speciale regeling. De belangrijkste richtlijnen daaruit zijn: Het systeem mag incidenteel en kort worden gebruikt om persoonlijke e- mailberichten te ontvangen en te versturen, mits het dagelijkse werk niet in de knel komt en geen storing of schade aan het computernetwerk wordt veroorzaakt. Het is niet toegestaan om: s te versturen met dreigende, beledigende of seksueel getinte bewoordingen of uitlatingen te doen die als discriminerend kunnen worden opgevat; uitlatingen te doen die (de belangen van) Woonpalet kunnen schaden kettingbrieven te versturen of bijlagen bij s te doen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat ze schade aan de computersystemen van Woonpalet of derden kunnen toebrengen 3.3 Kantoorartikelen: niet mee naar huis Alle kantoorartikelen (zoals pennen, scharen, plakband, notitieblokken, cd s, kopieerpapier en gegevensdragers als USB-sticks) zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik en worden niet voor privé-doeleinden mee naar huis genomen, tenzij dit tegen betaling gebeurt. Het is mogelijk om tegen inkoopsprijs kantoorartikelen te kopen via Woonpalet. De managementassistente zorgt voor de bestelling van de gewenste artikelen en geeft door wanneer het bestelde bij haar kan worden afgehaald. Zij verstrekt een kopie van de factuur aan de medewerker en de manager Bedrijfsbeheer. De medewerker dient de factuur binnen dertig dagen na de factuurdatum aan Woonpalet te betalen. 3.4 Fotokopieën/printuitdraaien: boven 100 per jaar tegen betaling Het is toegestaan per jaar gratis maximaal 100 kopieën/printuitdraaien (A4) voor privé-gebruik te maken. Daarboven wordt 4 eurocent per kopie/print in rekening gebracht. De kosten daarvoor dienen contant bij de afdeling Bedrijfsbeheer te worden betaald. Kopieën voor verenigingen, stichtingen, buurthuizen etc. moeten in alle gevallen meteen contant bij de afdeling Bedrijfsbeheer worden afgerekend. Integriteitscode november 2010/Pagina 5

6 3.5 Mobiele telefoon van Woonpalet: in principe voor zakelijk gebruik Een aantal medewerkers heeft de beschikking over een mobiele telefoon van Woonpalet. De telefoon is in principe bedoeld voor zakelijk telefoonverkeer. Alleen in dringende gevallen of in overleg kan de telefoon, bij wijze van uitzondering, worden gebruikt voor privé-gesprekken. 3.6 Gebruik gereedschappen/materialen/diensten: alleen voor zakelijk gebruik Voor alle gereedschappen/materialen van Woonpalet geldt dat deze alleen aangewend kunnen worden voor zakelijk gebruik. Dus uitsluitend voor Woonpalet. Ook kunnen medewerkers geen gebruik maken van diensten die Woonpalet aan klanten verleent, tenzij men daarvan zelf als klant van Woonpalet gebruik kan maken. Wel kunnen medewerkers voor eigen gebruik incidenteel goederen/materialen aanschaffen tegen inkoopsprijs. De managementassistente zorgt voor de bestelling en geeft door wanneer het bestelde bij haar kan worden afgehaald. Zij verstrekt een kopie van de factuur aan de medewerker en de manager Bedrijfsbeheer. De medewerker dient de factuur binnen dertig dagen na de factuurdatum aan Woonpalet te betalen. 3.7 Gebruik (persoonlijke) bedrijfsauto s: volgens speciale reglementen Als een medewerker naar het oordeel van de directie voor de uitoefening van zijn/haar functie op grond van positie een auto nodig heeft, kan een bedrijfsauto/leaseauto ter beschikking worden gesteld. Voor het gebruik daarvan geldt een speciaal reglement. Daarnaast zijn twee bedrijfsauto s beschikbaar voor zakelijk gebruik: één voor de afdeling Klantzaken en één voor de afdeling Vastgoed. Alle kosten voor het normale gebruik van deze bedrijfsauto s komen voor rekening van Woonpalet. Medewerkers die in een bedrijfsauto rijden, dienen een rittenadministratie bij te houden in het rittenboek dat in de auto ligt. De projectleider(s) Vastgoed en de technisch medewerker Klantzaken mogen de bedrijfsauto mee naar huis nemen, mits ze in Zeewolde wonen. Bij vakantie, vrije dagen of ziekte dient de auto bij het kantoor van Woonpalet te worden geparkeerd. Medewerker van Woonpalet mogen de bedrijfsauto buiten de normale kantooruren in incidentele gevallen gebruiken voor privévervoer tot een maximum van 500 kilometer per jaar. Dit kan pas na overleg met de directie of de manager Bedrijfsbeheer. 3.8 De werkplek: verzorgd en opgeruimd Ieder is verantwoordelijk voor wat er in en om de eigen werkplek afspeelt. We zorgen altijd voor een clean desk en ook voor een clean car. Na afloop van het werk laten we de plek opgeruimd achter. Aan het einde van de dag en bij tijdelijke afwezigheid is nooit vertrouwelijke informatie toegankelijk voor anderen. Hoe gevoeliger de informatie, hoe beter opgeborgen. We Integriteitscode november 2010/Pagina 6

7 gebruiken de papiervernietiger en niet de prullenbak voor kopieën of concepten van brieven die niet op straat horen. De werkplek is geen persoonlijk eigendom. We zorgen ervoor dat ook anderen daar prettig kunnen werken. Persoonsgebonden uitingen horen niet thuis in ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en ruimtes waar andere bezoekers toegang hebben (inclusief de verkeersruimtes). En ook niet op publicatieborden. Op deze plekken is ook geen informatie zichtbaar die niet met de dienstverlening van Woonpalet te maken heeft. 3.9 Declaraties en rekeningen: eerlijk indienen Als we rekeningen of declaraties indienen, doen we dit altijd in alle redelijkheid en eerlijkheid. Als leidinggevenden controleren we declaraties en rekeningen zorgvuldig, voordat we ze tekenen Vertrouwelijke gegevens: blijven geheim Persoonsgegevens waarover we vanwege onze functie beschikken, blijven altijd geheim. Er is altijd toestemming nodig van Woonpalet om ze aan derden te verstrekken. Deze geheimhouding respecteren wij ook als onze arbeidsovereenkomst met Woonpalet geëindigd is. Informatie uit een afdelings- of personeelsoverleg, of uit vergaderingen met andere instanties, beschouwen we als vertrouwelijk. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor algemene zaken met een openbaar karakter Een huis via Woonpalet: gelijke kansen We accepteren geen voorkeursbehandeling en bieden geen voorkeursbehandeling aan collega s bij het toewijzen van huurwoningen. Dit geldt ook voor koopwoningen die voor Woonpalet ontwikkeld zijn. Wel hebben we het voordeel dat we geen inschrijfgeld hoeven te betalen voor een huurwoning bij Woonpalet. 4 Externe integriteit We hebben als Woonpalet te maken met een grote diversiteit aan relaties. Denk aan huurders, aannemers, projectontwikkelaars, schoonmaakbedrijven, softwareleveranciers, adviesbureaus enzovoort. We zorgen ervoor dat we zo correct mogelijk met deze relaties omgaan. Daarvoor hanteren we de onderstaande uitgangspunten. Integriteitscode november 2010/Pagina 7

8 Zorgvuldigheid en doelmatigheid Wederkerigheid Soberheid Openheid Loyaliteit We beoordelen kritisch of eventueel informeel contact werkelijk noodzakelijk is. We waarborgen in elk geval altijd onze onafhankelijkheid. Een zakelijke relatie blijft een zakelijke relatie. Ook als we die in privétijd ontmoeten of in privétijd iets aannemen of accepteren. We vermijden in elk geval alle schijn en zorgen ervoor dat de leidinggevende op de hoogte is. We hebben namens Woonpalet bijvoorbeeld de mogelijkheid de relatie een lunch of diner aan te bieden. Als we een relatie uitnodigen, zijn we terughoudend in de keuze van een eventuele gelegenheid of locatie. En zeker ook in het gebruik van alcohol. Als we een uitnodiging aannemen, laten we dit altijd weten aan de leidinggevende. Als we het met elkaar oneens zijn over het aannemen van een uitnodiging, wijzen we die uitnodiging af. Dat betekent dus altijd: bij twijfel, niet doen. 4.1 Onze klanten: daar gaan we zorgvuldig mee om Woonpalet is een klantgerichte organisatie. We bezitten het KWH-label. Dit houdt ondermeer in dat we in de omgang met onze klanten ons voortdurend het volgende afvragen: Behandelen we de klant zoals we zelf behandeld willen worden? Zijn we goed bereikbaar? Komen we afspraken na? Communiceren wij in begrijpelijke taal? Sturen we klanten niet van het kastje naar de muur? Zijn we ook duidelijk als we een vraag van de klant niet kunnen beantwoorden of een probleem niet kunnen oplossen? Stimuleren wij het dat de huurder de woning als zijn eigen woning beschouwt? Wekken wij geen verwachtingen die we niet waar kunnen maken? 4.2 Onze partners: zo integer als wijzelf Van onze zakelijke relaties zoals leveranciers, aannemers en samenwerkingspartners verwachten we dat zij ons vertrouwen niet schaden. Zakelijke afspraken komen we van beide kanten nauwgezet na. Bij het afsluiten van contracten maken we objectieve en zakelijke afwegingen. Overeenkomsten leggen we schriftelijk vast en komen we consequent na. Als we informatie willen over een partner, achterhalen we die altijd op een wettige manier. En we doen in elk geval nooit zaken met een partij als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wetten en regels. Verder hanteren we voor de omgang met leveranciers nog de volgende uitgangspunten: We houden zakelijk en privé gescheiden. We voeren een transparant aanbestedingsbeleid. We stellen onze relaties op de hoogte van ons integriteitbeleid. Ook leveranciers mogen bij huurders geen (valse) verwachtingen scheppen. Integriteitscode november 2010/Pagina 8

9 Medewerkers van leveranciers spreken met respect over klant, werkgever en Woonpalet; Medewerkers van leveranciers houden zich tijdens de uitoefening van taken in opdracht van Woonpalet, aan onze leveringsvoorwaarden, inclusief de klantgerichte benadering en het integriteitsbeleid. 4.3 Accepteren van relatiegeschenken, etentjes e.d.: tot op zekere hoogte Onder relatiegeschenken verstaan we ook kerstgeschenken, uitstapjes, diners en lunches die we krijgen aangeboden door derden. Hiervoor gelden de volgende regels: Geschenken in de vorm van geld aanvaarden we uiteraard nooit! We accepteren en geven geen geschenken boven de 50. De financiële waarde wordt dan zo groot dat de ontvanger in een afhankelijkheidspositie kan komen en zich verplicht voelt tot een tegenprestatie. Als we uit hoofde van onze functie een vooraf gemelde lezing, presentatie of iets dergelijks houden en hiervoor een waardebon of geschenk ontvangen, accepteren we deze, als de waarde tenminste niet meer bedraagt dan 50. Ook cadeaus die we aangeboden krijgen voor persoonlijke zaken als een huwelijksjubileum, verjaardag, ziekte, enz. accepteren we tot een bedrag van 50. Geschenken die we op een privéadres ontvangen, sturen we altijd terug of weigeren we direct aan de deur, ongeacht de waarde. Schenkingen met een te verwaarlozen waarde (bijvoorbeeld pennen, kalenders, petjes e.d.). melden we niet. Alle overige geschenken melden we direct bij de leidinggevende, die het doorgeeft aan de managementassistent voor registratie. De volgende gegevens worden geregistreerd: de naam van de ontvangende medewerker, de leverancier en de omschrijving met de (geschatte) waarde van het geschenk. Bij twijfel: overleg Relatiegeschenken anders dan hierboven bedoeld, moeten altijd naar het kantooradres van Woonpalet worden gestuurd. Zonodig wijzen we leveranciers er schriftelijk op. De geschenken worden aangenomen, geregistreerd en in bewaring genomen door de managementassistent. Hij of zij meldt de ontvangst van het geschenk zowel aan de medewerker aan wie het geschenk is gestuurd als aan de direct leidinggevende van de medewerker. Als we een geschenk rechtstreeks ontvangen, gaat het eerst naar de managementassistent, die het meldt bij de leidinggevende. Bij twijfel over de waarde van het relatiegeschenk, maakt de leidinggevende de afweging of we het geschenk kunnen accepteren. Dit gebeurt op basis van de volgende overwegingen: Op welk moment wordt iets aangeboden (voor of na een opdracht)? Waarvoor wordt iets gegeven? Bestaat er een risico dat een contraprestatie wordt verlangd (afhankelijkheid)? Wordt er open mee omgegaan? Gaat het om een incidenteel geval of is er sprake van een patroon? Zijn er andere medewerkers die regelmatig van dezelfde relatie een geschenk of een dienst ontvangen of aangeboden krijgen? Integriteitscode november 2010/Pagina 9

10 Geschenken die we niet kunnen accepteren, sturen we terug. Geschenken die we wel kunnen accepteren, zijn voor algemeen gebruik of worden verloot. 4.4 Uitnodigingen: in het belang van Woonpalet Uitnodigingen worden altijd besproken in het afdelingsoverleg en met de leidinggevende (openheid). Als we gratis toegangsbewijzen aangeboden krijgen voor (sport)toernooien, seminars, congressen, fabrieksbezoeken, beurzen, e.d., of tegen niet-marktconforme prijzen, dan overleggen we met de leidinggevende. Uitnodigingen voor lunches, diners of andere representatieve zaken, nemen we uitsluitend aan als ze in het belang zijn van Woonpalet. Bovendien mag het niet conflicteren met de onafhankelijkheid in de besluitvorming binnen Woonpalet. Het liefst neemt Woonpalet de kosten van lunches en diners waaraan we deelnemen, voor eigen rekening. Uitstapjes en reizen laten we in principe niet bekostigen door derden. Voor deelname aan uitstapjes en reizen moet het belang van Woonpalet aantoonbaar zijn. We overleggen in elk geval altijd van tevoren met de leidinggevende. Van belang hierbij is de verhouding (ook in tijd) zakelijk ten opzichte van ontspanning. Het zakelijke karakter moet de overhand hebben, zodat we de schijn van snoepreisjes op kosten van derden vermijden. 4.5 Uitnodigen van relaties en geven van geschenken: namens Woonpalet Als het van belang is voor Woonpalet, kunnen we relaties uitnodigen voor lunches, diners of andere representatieve zaken. Hiervoor overleggen we van tevoren met de leidinggevende. Relatiegeschenken geven we in principe niet. Alleen huurders die een bepaalde taak voor Woonpalet verrichten, of hebben verricht, ontvangen met kerst of bij hun afscheid een relatiegeschenk, van beperkte waarde. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezichthouders of leden van erkende bewonerscommissies of huurdersverenigingen. Als er een speciale reden is -anders dan een regulier overleg- om bepaalde groepen huurders uit te nodigen, dan overleggen we hierover eerst met de leidinggevende. Ook maken we dan gebruik van een locatie die past bij Woonpalet. Dus niet bij een medewerker thuis. 4.6 Aanbestedingen: volgens de regels De (parlementaire) geschiedenis leert dat een goed aanbestedingsbeleid (voor planmatig onderhoud en nieuwbouw) onontbeerlijk is. De regels die Woonpalet hanteert omtrent aanbesteding, zijn in september 2010 vastgesteld in een aanbestedingsbeleid. Integriteitscode november 2010/Pagina 10

11 4.7 Nevenactiviteiten: zonder strijdige belangen Voor het vervullen van betaalde of onbetaalde nevenfuncties vragen we vooraf schriftelijke toestemming aan de directie. Directieleden vragen toestemming aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Sommige nevenfuncties kunnen namelijk leiden tot strijdige belangen. Dit geldt ook voor nevenactiviteiten die een te zware belasting zijn. Alle aanvragen en meldingen van nevenactiviteiten registreren we. We vervullen geen nevenactiviteiten als er sprake is van: onoorbare belangenverstrengeling; botsing van belangen; schade van het aanzien van Woonpalet; onvoldoende beschikbaarheid voor de functie. Als een functie is aanvaard en pas daarná blijkt dat er sprake is van strijdige belangen, dan treden we terug uit zo n functie. Dit gebeurt op verzoek van de directie. Of, als het om een directielid gaat, op verzoek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 4.8 Aan het werk voor klanten en relaties: nooit zonder toestemming Als we voor derden arbeid willen verrichten in loondienst, of voor eigen rekening, hebben we daarvoor altijd schriftelijke toestemming nodig van Woonpalet. Dit schrijft ook de CAO voor (artikel 6 lid 3). We leveren in elk geval nooit betaalde diensten aan huurders of Verenigingen Van Eigenaren (uitgezonderd collega s en familie). 4.9 Relaties en klanten privé inschakelen: nooit een voorkeursbehandeling We gebruiken de naam van Woonpalet nooit privé om korting of een speciale behandeling te krijgen Overnemen van goederen van huurders: dat doen we dus niet We nemen nooit goederen over van huurders. We nemen ook geen goederen mee uit een woning die ontruimd gaat worden Product- en dienstenkennis opdoen: als het goed is voor Woonpalet Als we uitgenodigd worden voor een relatiedag, een congres, symposium e.d. bespreken we dit met de leidinggevende. Zulke bijeenkomsten moeten inspirerend en beeldvormend zijn en de ontwikkelingen bij Woonpalet positief beïnvloeden. Uitgangspunt is dat de deelname past bij de aard van een functie. De informatie en kennis die we opdoen koppelen we terug aan onze collega s in een afdelingsoverleg of MT-overleg. Integriteitscode november 2010/Pagina 11

12 4.12 Vertrouwelijk informatie: belangen afwegen We houden geen informatie achter die in het belang is van Woonpalet. Als die informatie geheim of vertrouwelijk is, dan vraagt dat om een integere afweging van de belangen. Beschikken we uit andere bronnen over informatie die we niet kenbaar mogen maken, dan melden we het bij een leidinggevende. Het kan nodig zijn om van een zaak afgehaald te worden. 5 Als we deze integriteitscode breken: wat dan? Een stelsel van gedragsregels en afspraken is pas compleet als ook duidelijk is wat de gevolgen zijn als we deze regels en afspraken niet nakomen. Uiteraard zijn regels er voor iedereen, van hoog tot laag. Het is dan ook in de eerste plaats de bedoeling dat medewerkers elkaar open en eerlijk kunnen aanspreken op het niet naleven van de gestelde gedragsregels, of dit nu je directe collega is of je leidinggevende! Laten we ons er bewust van zijn dat iedereen binnen Woonpalet een onderdeel is van de sfeer en cultuur die er heerst. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor en moet het normaal zijn om elkaar aan te spreken op niet gewenst of toelaatbaar gedrag. Als we deze gedragsregels niet naleven, hebben leidinggevenden de volgende maatregelen ter beschikking: Een mondelinge waarschuwing of berisping. Melding van de kwestie aan de directeur en in het persoonlijk dossier, wat kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing. Verrekening van het verkregen voordeel en beschikbaar stellen aan een goed doel dat past binnen de richtlijnen die we hebben vastgesteld voor uitgaven van Woonpalet als maatschappelijk ondernemer. Teruggave van het voordeel aan de persoon of organisatie waarvan het ontvangen is. Starten van een disfunctioneringsprocedure. Zo n procedure kan eventueel tot ontslag leiden. Ontslag op staande voet. Bij elke overtreding en maatregel vindt ruggespraak plaats met de directie van Woonpalet. Als we vermoeden dat een collega handelt in strijd met deze integriteitscode of dat sprake is van (het vermoeden van) een misstand, dan melden we dit bij de leidinggevende. Die onderneemt vervolgens actie. Bestaat er zo n vermoeden over de leidinggevende, dan melden we dit bij de directeur. Gaat het over de directeur, dan kaarten we het aan bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Integriteitscode november 2010/Pagina 12

13 Meldingen worden schriftelijk vastgelegd en nagetrokken. Vervolgens wordt een onderzoek ingesteld. Daarbij wordt de anonimiteit van een medewerker die te goeder trouw een misstand meldt (klokkenluider) zoveel mogelijk gewaarborgd. Het vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een (dreigend) strafbaar feit een (dreigende) schending van wetten en regels een (dreigen van) bewust onjuist informeren van publieke organen een schending van de in de onderneming van toepassing zijnde gedragsregels (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovengenoemde feiten Integriteitscode november 2010/Pagina 13

1. Inleiding Integriteit: WVH, dat ben jij Integriteit intern Integriteit extern In gesprek... 9

1. Inleiding Integriteit: WVH, dat ben jij Integriteit intern Integriteit extern In gesprek... 9 Integriteitscode Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Integriteit: WVH, dat ben jij... 2 3. Integriteit intern... 4 4. Integriteit extern... 5 5. In gesprek... 9 1. Inleiding Door de toenemende maatschappelijke

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Zeewolde, november 2014

Zeewolde, november 2014 Integriteit is steeds vaker onderwerp van maatschappelijke discussie. Meestal in de context van gebrek aan integriteit waardoor het onderwerp een negatieve lading krijgt. En dat is jammer want integriteit

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Wat we met de integriteitscode willen bereiken is het bewust worden in denken en doen. Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding Pagina 1 van 6 Integriteitbeleid Inleiding Hoe gaan we om met klanten en collega s? Wat mag je accepteren als relatiegeschenk? Hoe houden we relaties zakelijk? Zo maar enkele vragen die allen te maken

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbedrijf Oirschot

Integriteitscode. Woningbedrijf Oirschot Integriteitscode Woningbedrijf Oirschot Inleiding Het Gemeentelijk Woningbedrijf Oirschot (verder WBO) is onderdeel van de gemeente Oirschot. Aanleiding voor deze integriteitscode is dat wij als medewerkers

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Medewerkers STJA. Integriteitscode

Medewerkers STJA. Integriteitscode Medewerkers STJA Integriteitscode INHOUDSOPGAVE 1. Integriteitsbeleid 3 2. Verdeling van schaars goed 4 3. Zakelijk houden van relaties 5 4. Gebruik van bedrijfsmiddelen 6 5. Respectvolle omgang 7 6. Nevenwerkzaamheden

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Negen gouden regels. Integriteitscode Mitros

Negen gouden regels. Integriteitscode Mitros Negen gouden regels Integriteitscode Mitros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inleiding 1 Waarom integriteitsbeleid? 1 De integriteitscode 2 Bijbehorende regelingen en protocollen 2 Klokkenluidersregeling 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap dan een voor te schrijven gedragspatroon.

Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap dan een voor te schrijven gedragspatroon. Integriteitsbeleid Integriteit binnen Wonen Zuid: Bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit is geen kwestie van regels en gedragscodes Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen!

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! Inleiding Integriteit is een vanzelfsprekend onderwerp voor elke maatschappelijke onderneming en zeker voor corporaties. Het is belangrijk om de dingen te

Nadere informatie

Integriteitscode van Mitros. Negen gouden regels. www.mitros.nl

Integriteitscode van Mitros. Negen gouden regels. www.mitros.nl Integriteitscode van Mitros Negen gouden regels www.mitros.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 De integriteitscode, negen gouden regels 4 Klokkenluidersregeling 5 Wat als 5 De basisprincipes 6 Negen gouden regels

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011 integriteitscode Integriteit Bij de invulling van het begrip integriteit bij Woonvisie gaat het vooral om zaken als openheid, doorzichtigheid, eerlijkheid en vertrouwen. Bij de toepassing in het dagelijks

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Ondergetekende heeft kennis genomen van deze Integriteits- en gedragscode en gaat hiermee akkoord: (handtekening) Naam medewerk(st)er: Datum:

Nadere informatie

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan wel en wat kan niet? Wat kan wel en wat kan niet? Integriteit bij GroenWest 2014 Goedgekeurd RvC 30 september 2014 [1] Inhoudsopgave 1 Jij en integriteit... 3 2 Wat kan wel en wat kan niet?... 4 2.1 Zakelijke en privébelangen...

Nadere informatie

Integriteitscode vastgesteld op 26 januari 2015

Integriteitscode vastgesteld op 26 januari 2015 Integriteitscode vastgesteld op 26 januari 2015 Integriteitscode - Patrimonium woonservice pagina 2 Inhoud 1.0 Toepassing 4 1.1 Wat is integriteit? 4 1.2 Doel van deze code? 4 1.3 Schijn voorkomen! 4 1.4

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

Integriteit Integriteit volgens het Nederlands woordenboek: Onschendbaar, rechtschapen, onomkoopbaar.

Integriteit Integriteit volgens het Nederlands woordenboek: Onschendbaar, rechtschapen, onomkoopbaar. INTEGRITEIT NOTITIE Inleiding De belangen binnen de sector zijn groot en veelvuldig en helaas zijn we de laatste jaren met een aantal excessen geconfronteerd. Ook binnen onze werkorganisatie spelen belangen

Nadere informatie

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte Deze regeling wordt vastgesteld door de directie en treedt in werking op de datum van ondertekening. De regeling behoeft de goedkeuring

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode Zo doen wij het gewoon Integriteitscode De Huismeesters 2015 Zo doen wij het gewoon! Integriteit, binnen de corporatiewereld hebben we het er vaak over. En terecht, want we willen integer zijn, oftewel:

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Augustus 2008. Integriteitcode

Augustus 2008. Integriteitcode Augustus 2008 Integriteitcode Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom integriteitbeleid? 3 2. Verdeling van schaars goed 4 3. Zakelijke houden van relaties 4 4. Omgaan met bedrijfsmiddelen 6 5. Respectvolle omgang

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Beleidsnota Integriteitscode

Beleidsnota Integriteitscode Oktober 2009 Beleidsnota Integriteitscode 1. Inleiding Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten, de huurders, en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Inleiding Deze integriteitscode beschrijft wat we bij Logchies verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar zo integer

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist Integriteitscode en klokkenluidersregeling Versie 1, 11 januari 2010 Inleiding: waarom een integriteitbeleid Integer handelen behoort tot de cultuur van onze organisatie. Dit zijn de normen, waarden en

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

St.Woningbedrijf Warnsveld

St.Woningbedrijf Warnsveld St.Woningbedrijf Warnsveld Integriteitsbeleid van Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Integriteitscode 3 3. Hoofdgebieden van ons integriteitsbeleid 3 3.1 Verdeling van de voorraad

Nadere informatie

Integriteitscode ONS DOEL

Integriteitscode ONS DOEL Integriteitscode ONS DOEL Wie appelen vaart, die appelen eet, luidt een oud spreekwoord. De betekenis voor het dagelijkse leven is duidelijk: iedereen pikt wel eens een graantje mee van de situatie waarin

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek Integriteitscode Woningstichting Laarbeek 1. Inleiding In deze integriteitscode staat beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan, welke principes wij hanteren en welke spelregels daarbij horen. De

Nadere informatie

Integriteitscode Pagina 2

Integriteitscode Pagina 2 Integriteitscode Integriteitscode Openbaar Primair Onderwijs Ameland Versie 1 Datum GMR 3 april 2013 Datum BC 26 april 2013 Evaluatie 2017 Integriteitscode Pagina 2 Inleiding De Bestuurscommissie Openbaar

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden:

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden: Januari 2008 Bij twijfel niet inhalen! In deze gedrags- en integriteitscode beschrijven we hoe we om willen gaan met onze klant, met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met ons zelf, als

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie