Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017"

Transcriptie

1 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

2 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode Uitgangspunten integriteitscode Respectvol gedrag Relaties zijn zakelijk Scheiding werk en privé Verantwoord handelen Klokkenluidersregeling... 5 Processchema melden / behandelen vermoeden van een misstand... 7 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Pagina 2 van 7

3 1. Integriteitscode Helpt Elkander heeft als woningcorporatie een belangrijke maatschappelijke taak. Integriteit is een wezenskernmerk van een maatschappelijke organisatie. Om de legitimiteit van het handelen en de autoriteit en de rol van de corporatie in de samenleving op een voldoende niveau te houden, is het van belang dat de corporatie integer gedrag vertoont. Sterker nog, we moeten ervoor zorgen dat de schijn niet tegen is. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Helpt Elkander. De integriteitscode is openbaar en wordt gepubliceerd op de website. De medewerkers, directeur- bestuurder en de toezichthouders ondertekenen een verklaring waarmee de gedragscode wordt onderschreven. Om de twee jaar wordt de gedragscode geëvalueerd en, indien noodzakelijk, geactualiseerd. De kern van integriteit is het hebben van een goed geweten. Het doel van deze integriteitscode is om de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de medewerkers houvast te bieden met een aantal gedragsregels. De gewenste integriteit is niet de optelsom van de verschillende gedragsregels, maar een grondhouding, een kwaliteit die geldt op alle momenten dat er contact is met klanten of overige relaties. Het gaat erom te bewerkstelligen dat alle betrokkenen in hun werk steeds vanuit de juiste houding handelen, dat ieder meer en eerder bij zichzelf te rade gaat of men kan verantwoorden wat men doet of nalaat. Integriteit van handelen is in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. Hierna wordt op de volgende vier hoofdgebieden een aantal uitgangspunten genoemd die een richting aangeeft voor integer gedrag: Respectvol gedrag Relaties zijn zakelijk Scheiding werk en privé Verantwoord handelen 1.1 Uitgangspunten integriteitscode 1. Respectvol gedrag We behandelen elkaar, onze klanten en relaties met respect. We komen afspraken na en laten daarmee zien dat we een betrouwbare partner zijn. Wij verwachten dit ook van anderen. We spreken elkaar aan op ongewenst of niet integer gedrag. Met je handelen versterk je het vertrouwen in onze organisatie. Je houdt je aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. Je gaat verantwoord om met de middelen van onze organisatie (gelden, diensten, materialen, kennis en informatie). Je weet in te schatten wanneer geheimhouding van toepassing is. Je draagt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Je kunt de keuzes, die je binnen je werk maakt, verantwoorden. Integriteitscode en klokkenluidersregeling Pagina 3 van 7

4 2. Relaties zijn zakelijk Samenwerking met externe relaties houden we zakelijk en zuiver. We voorkomen elke schijn van belangenverstrengeling. Dezelfde houding verwachten we van onze relaties. We gaan terughoudend om met het aannemen van geschenken en/of uitnodigingen. We maken hierbij onderscheid tussen kleine geschenken met een alledaags karakter (flesje wijn/bosje bloemen) en grotere geschenken. Grotere geschenken nemen we niet aan. Uitnodigingen voor bijeenkomsten, seminars, trainingen en congressen, sporttoernooien, lunches, diners of feesten etc. bespreken we eerst met de leidinggevende. Ontvangen kerstpakketten worden ingeleverd bij Helpt Elkander voor algemeen gebruik of loting onder alle medewerkers. 3. Scheiding werk en privé Er is een strikte scheiding tussen privé- en zakelijk belang. Met zakelijke transacties in de privésfeer met leveranciers van Helpt Elkander wordt terughoudend omgegaan. Als ze aan de orde zijn, moeten ze altijd op marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Medewerkers melden privétransacties met leveranciers van Helpt Elkander altijd aan de directe leidinggevende. Dit wordt ook schriftelijk vastgelegd. Onze kerntaak, het verhuren en verkopen van betaalbare woningen, gebeurt open en eerlijk. We respecteren de toewijzingsregels van Wooniezie, ook als het toewijzing van woningen aan vrienden of familie betreft. (Maatschappelijke) nevenfuncties en/of nevenactiviteiten die raakvlakken hebben met de activiteiten van Helpt Elkander zijn bekend bij je leidinggevende. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden tegengegaan. (Maatschappelijke) nevenfuncties van directeur bestuurder en leden van de RvT worden opgenomen in het jaarverslag. Eigendommen van Helpt Elkander worden alleen voor Helpt Elkander gebruikt en niet voor andere doeleinden, tenzij er vooraf toestemming van de leidinggevende is. 4. Verantwoord handelen Alle personen die uit naam van Helpt Elkander handelen (directeur-bestuurder, toezichthouders, medewerkers of ingehuurde) beseffen dat ze onderdeel zijn van een maatschappelijke organisatie met een publieke taak op het terrein van wonen en woonomgeving. Je bent respectvol, vriendelijk en betrouwbaar in je handelen. Je maakt ongewenst of niet-integer gedrag bespreekbaar, in eerste instantie met de betreffende persoon en in tweede instantie met zijn/haar leidinggevende. Je meldt vermoedens van fraude, misbruik of corruptie bij de leidinggevende of de directeur bestuurder. Integriteitscode en klokkenluidersregeling Pagina 4 van 7

5 In de praktijk De geformuleerde hoofdlijnen geven de richting aan en laten zien waar wij voor staan. Belangrijk voor de praktijk: Bij twijfel niet inhalen! We maken alles bespreekbaar met collega s en leidinggevenden. Deze code geldt voor iedereen die uit naam van Helpt Elkander handelt. Relaties kunnen opdrachtgever of projectleider lezen in plaats van leidinggevende of directie. Het niet naleven van de gedragsregels in deze code kan leiden tot maatregelen. De zwaarte van de maatregel is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Voor situaties waarin deze code niet voorziet, beslist de directie. 2. Klokkenluidersregeling Inleiding Deze regeling biedt iedere medewerker de mogelijkheid om zijn of haar melding of vermoeden van een misstand van interne en/of externe regelgeving te melden aan de directeurbestuurder, de voorzitter van de RvT of een vertrouwenspersoon. Deze regeling beschrijft de bescherming die melders krijgen en de wijze waarop een melding moet worden gedaan en de opvolging die daaraan wordt gegeven. Zoveel mogelijk dienen voornemens tot meldingen of vermoedens van misstanden eerst met de leidinggevende te worden besproken alvorens deze meldingsregeling wordt gevolgd. Naast deze regeling bestaat er ook het meldpunt integriteit woningcorporaties ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer informatie over dit meldpunt is te vinden op de site: ww.ilent.nl Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Werknemer Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam is bij woningbouwvereniging Helpt Elkander Bestuur Het orgaan dat door de RvT als zodanig is benoemd, dat wordt gevormd door de directeur-bestuurder Voorzitter RvT De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging Vertrouwenspersoon Degene die door het bestuur van HE als zodanig voor de vereniging te fungeren Vermoeden van Een vermoeden van een misstand is een op een redelijke gronden misstand gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar de werknemer werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met: a. Een (dreigend) strafbaar feit. b. Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving en/of van binnen de vereniging geldende regels/codes. c. Een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu. Integriteitscode en klokkenluidersregeling Pagina 5 van 7

6 d. Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van onder meer publieke organen. e. Een (dreiging van) schending van de integriteitscode van Helpt Elkander. f. Een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld. g. Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. In het processchema op de laatste pagina is aangegeven welke stappen genomen worden als een misstand wordt vermoed. Procedure 1. Een werknemer meldt een vermoeden van een misstand intern bij het bestuur of indien hij de melding aan het bestuur niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan het bestuur. 2. Als het vermoeden van een misstand de directeur- bestuurder of een lid van de RvT betreft, kan de werknemer het vermoeden melden bij de voorzitter of vice voorzitter van de RvT of indien gewenst bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan de voorzitter of vicevoorzitter RvT. 3. Meldingen aan de vertrouwenspersoon worden door vertrouwenspersoon doorgegeven aan de bestuurder of aan voorzitter RvT als de melding over de bestuurder gaat. De werknemer kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het bestuur of bij de RvT niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijden herroepen. 4. Het bestuur dan wel de RvT is verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek naar aanleiding van de melding en rapporteert over de gedane meldingen en de daaruit voortvloeiende resultaten. Hiertoe wordt een meldingsdossier aangelegd. 5. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. 6. Meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard, worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige dossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat (extern) de rechtsgang is doorlopen. 7. De betrokkene waarover een melding is gedaan, heeft voor zover een besluit over zijn/haar positie is genomen het recht tot inzage in het dossier, met uitzondering van de persoonsgegevens van de melder. 8. De werknemer die een melding maakt van een vermoeden van een misstand handelt te goeder trouw en niet uit persoonlijk gewin. Als er sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd. 9. De werknemer die een melding maakt van een incident waar hijzelf/zijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel wordt bij de oplegging van sancties meegenomen dat de werknemer zelf melding heeft gemaakt van het misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is. Integriteitscode en klokkenluidersregeling Pagina 6 van 7

7 Processchema melden / behandelen vermoeden van een misstand Werknemer meldt vermoeden van misstand aan bestuurder of aan vertrouwenspersoon (indien de melding een misstand van het bestuur betreft kan melding worden gedaan aan (vice-) voorzitter RvT) Bestuurder of voorzitter RvT legt meldingsdossier aan en start onderzoek. Medewerker kan verzoeken om zijn/haar identiteit niet bekend te maken bij bestuur of RvT. De bestuurder wordt door de vertrouwenspersoon op de hoogte gesteld van de melding. Als de melding over de directeur bestuurder of een lid van de RvT gaat, wordt de voorzitter of vice voorzitter van de RvT op de hoogte gesteld. De bestuurder of voorzitter RvT stuurt binnen 1 week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de werknemer die het vermoeden heeft gemeld (indien gewenst via vertrouwenspersoon) Bestuurder of voorzitter RvT beoordeelt de melding. Indien de melding gegrond wordt geacht, start hij meteen een onderzoek naar de gemelde misstand. Bestuurder of voorzitter RvT brengt binnen 6 weken vanaf het moment van melding de werknemer schriftelijk op de hoogte van een inhoudelijk standpunt omtrent het vermoeden en tot welke vervolgstappen de melding heeft geleid (indien gewenst via vertrouwenspersoon). Behandeling van de melding door betrokken partijen is strikt vertrouwelijk. De werknemer verstrekt aan het bestuur of RvT alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te verrichten (indien gewenst via vertrouwenspersoon) Als het standpunt niet binnen 6 weken kan worden gegeven, wordt werknemer hiervan door bestuurder of voorzitter RvT (indien gewenst via vertrouwenspersoon) op de hoogte gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn wel een standpunt tegemoet kan worden gezien. Integriteitscode en klokkenluidersregeling Pagina 7 van 7

Klokkenluidersregeling Woningvereniging Nederweert

Klokkenluidersregeling Woningvereniging Nederweert Klokkenluidersregeling Woningvereniging Nederweert Aanleiding Woningvereniging Nederweert vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 oktober Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d.

Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 oktober Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. Klokkenluiderregeling Beter Wonen Streefkerk 2017 Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 oktober 2017 Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d.: 16 oktober 2017 1 Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Integriteitscode en Regeling omgaan met vermelden misstand of integriteitsschending April 2018

Integriteitscode en Regeling omgaan met vermelden misstand of integriteitsschending April 2018 Regeling omgaan met vermelden misstand of integriteitsschending April 2018 Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1.2 In de praktijk... 5 2. Regeling omgaan met melden

Nadere informatie

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder Governance handboek Klokkenluidersregeling Havensteder Havensteder vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Klokkenluiderregeling Noordwijkse Woningstichting (NWS) Klokkenluiderregeling Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld op 10 september 2008 Klokkenluidersregeling pagina 1 van 7 Inleiding De NWS vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Huisvesting Vredewold

Klokkenluiderregeling. Stichting Huisvesting Vredewold Klokkenluiderregeling Stichting Huisvesting Vredewold Vastgesteld tijdens de stafvergadering met het bestuur op 9 maart 2017. 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3. 1. Definities 3. 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht

Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Klokkenluidersreglement; versie 1.0; 8 december 2017 Pagina 1 van 7

Klokkenluidersreglement; versie 1.0; 8 december 2017 Pagina 1 van 7 Onderwerp: Klokkenluidersreglement SJC Reglement over het omgaan met (een vermoeden van) een misstand Datum 8 december 2017 Versie: 1.0 (vastgesteld door het Bestuur met instemming van de RvT: 7 december

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGLEMENT WOONGOED MIDDELBURG

KLOKKENLUIDERREGLEMENT WOONGOED MIDDELBURG KLOKKENLUIDERREGLEMENT WOONGOED MIDDELBURG Woongoed Middelburg vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Inhoudsopgave Artikel 1: Definities 2 Artikel 2: Interne melding 3 Artikel 3: Standpunt 4 Artikel 4: Melding aan externe derde 4 Artikel 5: Externe derde 5 Artikel 6: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZVH

Klokkenluidersregeling ZVH Klokkenluidersregeling ZVH Inleiding ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat het bestuur ervoor zorgt dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Klokkenluiderregeling Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Augustus 2008 Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 5 3. Interne procedure

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009

Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009 Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009 (Beleid)\Klokkenluidersregeling\090402 Klokkenluidersregeling Woonplus.doc 1/6 Inleiding Deze regeling is bedoeld om alle medewerkers van Woonplus

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Artikel 1 Definities In deze regeling verstaan we onder: Medewerker: de medewerker die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van de Stichting

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting St. Joseph

Klokkenluidersregeling Woonstichting St. Joseph Klokkenluidersregeling Woonstichting St. Joseph Aanleiding Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG

Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) besluit gelet op: - het belang dat de universiteit hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

BATENBURG TECHNIEK REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

BATENBURG TECHNIEK REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: - de medewerker: degene die (al dan niet in dienst) werkzaam is ten behoeve van Batenburg Techniek N.V. of één van haar werkmaatschappijen;

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Als je werkt, breng je vaak meer tijd door met je collega s dan met je familie en vrienden. Alle reden dus om extra aandacht te besteden aan goede onderlinge verhoudingen en gedragingen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Gedragscode integriteit

Gedragscode integriteit Gedragscode integriteit Juni 2010 1. Inleiding Deze notitie gaat over integriteit bij Woningbouwvereniging Helpt Elkander. Hierin staat vermeld wat onder integriteit wordt verstaan en welke spelregels

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND Klokkenluidersregeling 1 juni 2017 pagina 1/6 Inhoudsopgave Inleiding...3 Definities...3 Werkingssfeer...3 Interne melding...4 Vertrouwelijkheid...4

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling) Doel van de regeling Artikel 1 Medewerkers hebben en kennen een veilige route om (het vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SKOR

Klokkenluidersregeling SKOR Klokkenluidersregeling SKOR Tiel, 8 maart 2017 0 Preambule De regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland biedt een heldere

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Versie 2

KLOKKENLUIDERSREGELING. Versie 2 KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2 Viverion vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Versienummer 8 juni 2017 1.2 Goedgekeurd door een besluit van de Raad van Toezicht, genomen op 8 juni 2017 en ingaande per 9 juni 2017 Inleiding Siriz staat voor een open en transparante organisatiecultuur.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

39. Klokkenluidersregeling

39. Klokkenluidersregeling 39. Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stad & Esch biedt een heldere

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN

KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 2. Definities en doel klokkenluidersregeling 2 3. Procedure bij melding 4 4. Rechtsbescherming 6 Klokkenluidersregeling Laurens

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College.

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College. Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 1.A. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand te melden.

Kwaliteitsbeleid. Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand te melden. Kwaliteitsbeleid KLOKKENLUIDERSREGELING Nummer P 5500 Versie 2. Datum 25 juni 2013 Status Definitief Eigenaar André van der Velde Pagina s 6 Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling PO ) 26-06-2017 goedkeuring RvT 04-07-2017 instemming GMR 01-08-2017 vaststelling bestuurder

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woningbedrijf Velsen

Klokkenluidersregeling Woningbedrijf Velsen Klokkenluidersregeling Woningbedrijf Velsen Versie 2.1 Vastgesteld door het Bestuur, principebesluit d.d.: 10 oktober 2017 Instemming van de Ondernemingsraad d.d.: 24 november 2017 Goedgekeurd door de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van STICHTING Opgesteld door: Secretaris Datum vastgesteld: 17-09-2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Klokkenluidersregeling binnen Stichting AmbuZorg... 4 - Introductie...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Deze Klokkenluidersregeling biedt iedere Stadgenoot medewerker de mogelijkheid om zijn of haar melding of vermoeden van een overtreding van interne of externe regelgeving betreffende

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Vastgesteld: 17 december 2013 1 Preambule Deze regeling regelt dat het Albeda College aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden,

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 ; 09-12-2013 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Scala College en Coenecoop College 1

Klokkenluidersregeling Scala College en Coenecoop College 1 Klokkenluidersregeling Scala College en Coenecoop College 1 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Betrokkene: degene die al dan niet als werknemer werkzaamheden verricht

Nadere informatie

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Inleiding Deze integriteitscode beschrijft wat we bij Logchies verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar zo integer

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Surplus heeft als maatschappelijke organisatie openheid en integriteit hoog in het vaandel staan. De klokkenluidersregeling is onder andere een instrument om dit te borgen. In deze

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand September 2017 Voorwoord De regeling voor het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Christelijk

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Kalorama

Klokkenluidersregeling Kalorama Klokkenluidersregeling Kalorama Klokkenluidersregeling Kalorama Preambule Deze klokkenluidersregeling regelt dat Kalorama aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Woningstichting Ons Doel Vastgesteld d.d. 26 mei 2015 Integriteitscode gewijzigd d.d. 31 december 2015 Meldingsregeling gewijzigd 15 oktober 2015 1 1. INTEGRITEITSCODE...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonwijze. September 2013

Klokkenluiderregeling Woonwijze. September 2013 Klokkenluiderregeling Woonwijze September 2013 2 Inleiding klokkenluiderregeling Woonwijze vindt transparantie, bewust en integer handelen erg belangrijk en verwacht van medewerkers dat ze in hun dagelijks

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Werkingsgebied : De Zijlen Pagina 1 van 5 Doel Binnen De Zijlen is een integriteitcode vastgesteld. In deze code staan de gedragsregels vermeld die binnen De Zijlen afgesproken zijn. We werken samen aan

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU. Preambule

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU. Preambule REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Stichting PCOU biedt

Nadere informatie