Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag"

Transcriptie

1 Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt en Pos oefent zijn koopoptie uit. Het weiland is echter al om niet door X overgedragen aan Pos. Pos heeft misbruik van zijn vertrouwenspositie gemaakt en de wanprestatie van X uitgelokt en daarvan geprofiteerd. Daarmee heeft Pos zich onrechtmatig gedragen en moet alsnog de grond aan Van den Bosch leveren. Door een actie uit onrechtmatige daad in te stellen kan het persoonlijke recht van Van den Bosch worden opgerekt waardoor het derdenwerking krijgt, en dus tegen Pos werkt. Pos had het recht van Van den Bosch immers moeten respecteren. Dit arrest leert dus dat een verbintenis uit de wet, zoals een onrechtmatige daad, tot overdracht kan verplichten (dus een rechtsgeldige overdrachtstitel opleveren). Blaauboer/Berlips Persoonlijke (contractuele) verplichtingen gaan niet over op opvolgers onder bijzondere titel dus géén droit de suite. Een persoonlijk recht heeft dus geen goederenrechtelijk gevolg (derdenwerking). Gebroeders Berlips verkopen en leveren enkele terreinen aan X. De weg daartussen, ook eigendom van Berlips, wordt niet verkocht maar de gebroeders verplichten zich deze weg aan te leggen als openbare weg, t.b.v. de percelen. Zij komen deze verplichting echter niet na. Makelaar Blaauboer stelt namens de kopers een vordering tot nakoming in. De Berlipsen hebben de weg inmiddels overgedragen en zij vinden dat Blaauboer maar bij de nieuwe eigenaar moet zijn. Is de nieuwe eigenaar (onder bijzondere titel) gebonden aan persoonlijke verplichtingen van zijn rechtsvoorgangers? Nee: een persoonlijke verplichting heeft geen droit de suite. Persoonlijke rechten, die t.a.v. een zaak zijn bedongen, kunnen dus niet worden ingeroepen tegen latere eigenaars (opvolgers onder bijzondere titel). Ergo: het staat partijen niet vrij naar believen zakelijke rechten te creëren (goederenrecht als gesloten systeem). Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Kan farmaceutische apparatuur worden aangemerkt als bestanddeel van het fabrieksgebouw? Nee. Dat betekent echter niet dat machines die los in een fabriekshal staan (zonder dat er sprake is van een hechte verbinding in de zin van art. 3:4 BW) nooit bestanddeel van een fabrieksgebouw kunnen zijn. Of een zaak als bestanddeel kan worden aangemerkt, is in beginsel een vraag van feitelijke aard (Stafmateriaal, 1953). Voorbeeld: importeur A verkoopt en levert onder (ongeclausuleerd) eigendomsvoorbehoud enkele auto s aan dealer B. Voordat B de koopprijs voldoet, draagt hij een auto over aan klant C. Nieuwe Matex: de enkele omstandigheid dat C op de hoogte is van het feit dat het in de autobranche gebruikelijk is dat een importeur een eigendomsvoorbehoud bedingt, brengt nog niet mee dat C teneinde zich met succes te kunnen beroepen op goede trouw nader onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van B had behoren te doen. Wat zijn kosten tot behoud (art. 3:284, lid 1 BW)? Uitsluitend de kosten die de schuldeiser heeft gemaakt om de zaak in fysieke zin voor tenietgaan te behoeden. Onderhoudskosten vallen daar niet onder. Eenheidsbeginsel. De Teixeira-bank heeft vier certificaten van twee afzonderlijke cliënten in open bewaring genomen; drie van A en één van B. Vervolgens wordt de bank surséance verleend. A en B willen hun certificaten in eigendom terugvorderen. Echter: zonder nummernotering zijn de effecten in de algemene effectenvoorraad van de bank gevallen, zodat niet meer kan worden nagegaan welke stukken van en A en van B zijn; de effecten zijn niet meer geïndividualiseerd. Niet alleen eigendom maar ook bezit van louter naar soort en hoeveelheid bepaalde zaken is niet mogelijk. Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Criterium voor misbruik van recht (het zg. onevenredigheidscriterium). Daarvan is sprake als bij twee buren het nadeel dat de ene lijdt zowel op zichzelf beschouwd als in verhouding tot het belang van de andere erbij heeft, te groot is. Kan een eigenaar onrechtmatig handelen door een eigendomsbevoegdheid uit te oefenen, namelijk het vorderen van afbraak (amotie)? A bouwt per abuis een onroerend goed (garage) enkele decimeters op de grond van B. B vordert afbraak en weigert de schadevergoeding die A aanbiedt. De HR stelde, gelet op bovengenoemd criterium, geen onevenredigheid tussen de belangen vast. Vogelplaag Aalscholvers Keereweer/Sogelease Een hinderwetvergunning (thans: vergunning op grond van de Wet Milieubeheer) staat er niet aan in de weg dat de houder ervan met succes ex art. 6:162 BW (onrechtmatige daad) kan worden aangesproken wegens het toebrengen van hinder. Onrechtmatig hinder. Had de Staat onrechtmatige hinder toegebracht aan de Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij? Er moet onder meer rekening worden gehouden met de belangen die door hinder toegebrachte activiteit worden gediend, en de mogelijkheid mede gelet op de daaraan verbonden kosten en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te nemen. Er is sprake van zekerheidsoverdracht (fiducia cum creditore) wanneer de overdracht ten titel van verhaal plaatsvindt en een werkelijke overdracht niet is beoogd. Een constructie als sale and lease back is echter rechtsgeldig en dus niet in strijd met art. 3:83, lid 3 BW.

2 Zuidgeest/Furness Cessie van vorderingen. De vordering die wordt gecedeerd behoeft niet nauwkeurig in de akte van cessie te worden omschreven. Voldoende is dat achteraf kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat, bijvoorbeeld aan de hand van de boekhouding. Gastels bedrijfspand BTL Lease/Van Summeren Visser/Zeven Provinciën Hoogovens/Matex De Gelder en Denie/Arendsen De Friesch-Groningse Hypotheekbank IBM Uitslag/Woltering SOS/ABN Roerende of onroerende zaken. Het oude BW rekende ook de rechtsvordering tot opeising of overdracht van onroerende zaken tot onroerende rechten. Dat wekte echter de indruk dat rechtsvorderingen zoals revindicatie zelfstandige goederen zouden zijn, en dus vatbaar voor overdracht los van het recht tot handhaving waarvan zij dienen. Deze opvatting is in dit arrest (onder het oudere recht) verworpen. Ook: erkenning van de goederenrechtelijke overeenkomst als element van de levering. Ook: onder het oude recht bestond art. 3:95 BW nog niet maar de HR oordeelde levering bij akte wel al mogelijk. Degene die voor een ander houdt kan niet door enkele overeenkomst met een derde onbevoegd buiten de bezitter om, zichzelf tot houder voor die derde maken en daarmee aan degene voor wie hij houdt het bezit ontnemen. Bezitsverschaffing c.p. loopt dus spaak wanneer de vervreemder niet bezitter is maar houder. Zie ook Potharst / Serrée. Voorbeeld: A (Maastricht) verkoopt zijn auto aan B (Amsterdam). A stuurt B het kentekenbewijs, dat B bij zijn postkantoor op zijn eigen naam kan overschrijven. Later blijkt dat A nooit eigenaar is geweest. De Gelder en Denie / Arendsen: overschrijving van het kentekenbewijs hoeft niet te betekenen dat de auto ook rechtsgeldig is geleverd en daarmee overgedragen. Voorbeeld: kredietbank B heeft een door een bankhypotheek gezekerde vordering op A. De hypotheekakte bevat een bepaling krachtens welke de door A verschafte hypothecaire zekerheid uitsluitend, en dus ook ingeval van cessie, aan B toekomt. B cedeert haar vordering op A aan verzekeringsmaatschappij V. Dit arrest leert dat V is in dit geval rechthebbende van de vordering geworden, maar geen hypotheekhouder. Een bankhypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van bestaande en toekomstige vorderingen die de bank op de cliënt, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal verkrijgen. Wat als de bank de kredietrelatie met de cliënt beëindigt, en een nog openstaande vordering cedeert aan een derde, gaat de hypotheek dan mee naar de derde? Dat is een kwestie van uitleg van de omschrijving (van vorderingen tot zekerheid waarvan de hypotheek strekt), zoals zij in de hypotheekakte zijn opgenomen. De HR sluit dus niet uit dat een bankhypotheek in zo n geval niet overgaat. Beschikkingsonbevoegdheid. Voorbeeld: A is eigenaar van een auto, die hij aan B uitleent. B brengt de auto ter reparatie naar de garage. Vervolgens verkoopt en levert B de auto traditio longa manu aan X, die te goeder trouw is. Dit arrest leert dat in zo n geval X zich kan beroepen op een derdenbeschermende bepaling (art. 3:86 BW) en is eigenaar van de auto geworden, ten detrimente van A. De houder (detentor, middelijk houder) van een roerende zaak, die haar heeft verkocht, ( ) aan zijn koper het bezit van die zaak (kan) verschaffen door een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling, wanneer een derde (de onmiddellijke houder) die zaak voor hem hield en haar ná die verklaring voor de verkrijger houdt, mits die derde de overdracht heeft erkend, dan wel de houder of diens koper deze overdracht aan de derde heeft medegedeeld. Voor een longa manu levering is immers slechts mededeling aan en geen medewerking van de derde-houder vereist (art. 3:115, onder c BW). Overdracht van een roerende zaak. Geen revindicatie ex art. 3:86, lid 3 BW wanneer de zaak is verkregen door een particulier van een reguliere handelaar, niet op een markt of veiling. Particuliere kopers verdienen bescherming mits is voldaan aan de overige vereisten indien zij een zaak hebben gekocht in de voor dergelijke zaken normale handel (winkel, bedrijfsruimte), waar zij in beginsel geen gestolen zaken behoeven te verwachten. Die bescherming genieten ze niet als zij kopen op de markt op straat, langs de deur of in een café. In dit arrest ging het om de verkoop van een gestolen caravan vanuit een andere caravan die als kantoor was ingericht. Cessie van toekomstige vordering. Een toekomstige vordering kan worden gecedeerd als tenminste vaststaat wie de debiteur is (art. 3:94 jo 97 BW). Een cessie van een toekomstige vordering is (ook) mogelijk indien zij haar onmiddellijke grondslag niet vindt in een ten tijde van de cessie reeds bestaande rechtsverhouding. Een stille verpanding van een toekomstige vordering op naam daarentegen is slechts mogelijk indien zij haar onmiddellijke grondslag wel vindt in een ten tijde van de verpanding reeds bestaande rechtsverhouding. Ook oordeelde de HR: een cessie (verpanding) van een toekomstige vordering kan niet tegen de boedel worden tegengeworpen, indien de cedent vóór het ontstaan van de vordering failliet wordt verklaard. De cedent (pandgever) is op het moment waarop de vordering ontstaat immers uit hoofde van het faillissement niet meer beschikkingsbevoegd, en dit laatste staat aan een geldige cessie of verpanding in de weg (art. 35 Fw jo 3:84 BW). Als de pandgever failliet wordt verklaard (of surséance) en het bij voorbaar verpande goed komt nadien in het vermogen van de pandgever terecht, dan staat art. 35 Fw aan het ontstaan van het pandrecht in de weg. Een verpanding bij voorbaat kan dus niet aan de boedel worden tegengeworpen, de pandhouder staat met lege handen.

3 WUH/Onex Staal Bankiers Hogeslag Love-Love Potharst/Serrée Damesmodebedrijf Amfas/Van Velzen Modehuis Nolly Puinbreekinstallatie Twee vragen staan centraal: Welke vorderingen moeten worden aangemerkt als toekomstige vorderingen en welke als bestaande? Antwoord: vorderingen onder opschortende voorwaarde of tijdsbepaling of terstond opeisbare periodieke betalingen zijn bestaand (opeisbaar). Periodieke betalingen die niet terstond opeisbaar zijn, zijn toekomstige vorderingen (voorbeeld: B bouwt voor A een huis een tegen een aannemingsom van ,- en A betaalt in gedeelten steeds wanneer een bepaald, nader in de overeenkomst omschreven deel van het huis af is. Het bouwen is een onzekere toekomstige omstandigheid. De vorderingen van B op A de periodieke betalingen zijn toekomstig, hij kan ze niet terstond opeisen.). Kan een cessie van een toekomstige vordering aan de boedel worden tegengeworpen indien de cedent vóór het ontstaan van de vordering failliet wordt verklaard? Antwoord: een cessie (verpanding) van een toekomstige vordering, kan indien de cedent (pandgever) vóór het ontstaan van die vordering failliet wordt verklaard niet tegen de boedel worden ingeroepen wegens het bepaalde in art. 35 Fw. Zie ook SOS / ABN. Een (stil) pandrecht op een bestaande vordering kan wel aan de boedel worden tegengeworpen. Voorbeeld: A vestigt op 1 mei een recht van hypotheek op zijn woning t.b.v. X. In de hypotheekakte is een bepaling opgenomen dat het A is toegestaan de woning te verhuren maar dat hij niet de huurtermijnen aan een ander dan de hypotheekhouder te verpanden. Vanaf 1 juni verhuurt A de woning voor drie jaar aan P voor ,-, te voldoen in maandelijkse termijnen. Op die dag verpandt A de vordering voor de laatste twee huurjaren op P aan Y. Dit arrest leert: de verpande vordering van A op P is een toekomstige vordering. Verder leert dit arrest: Nog niet verschenen huurtermijnen uit een bestaande rechtsverhouding zijn toekomstige vorderingen; Een cessie van toekomstige huurvorderingen uit een bestaande rechtsverhouding kan niet aan de boedel worden tegengeworpen, als de huurtermijnen opeisbaar worden nadat de cedent in staat van faillissement is verklaard; Het faillissement van de cedent laat de rechtsgeldigheid van voordien gecedeerde en reeds verschenen huurtermijnen onverlet. Verschil tussen een toekomstige vordering en een vordering onder opschortende voorwaarde. De hoedanigheid van een vordering is van belang als de crediteur failleert: een vordering onder opschortende voorwaarde is immers een bestaande vordering die door de cessionaris / pandhouder aan de boedel kan worden tegengeworpen (als de cedent / pandgever nog beschikkingsbevoegd waren). Bij een cessie / verpanding van een toekomstige vordering pakt een en ander veel nadeliger uit. Een vordering die voor haar ontstaan afhankelijk is gesteld van wilsverklaringen van de debiteur dient als een toekomstige vordering te worden aangemerkt. Sluit aan bij WUH / Onex. Een cessie (verpanding) van een toekomstige vordering kan ook niet aan de boedel worden tegengeworpen, indien de cedent (pandgever) in surséance komt te verkeren op het moment dat de vordering nog niet opeisbaar is. De surséance van betaling wordt m.a.w. gelijkgesteld met die van faillissementssituatie. Art. 3:4 BW. Eigendomsvoorbehoud kan niet beletten dat de voorbehouden eigendom van de zaak teniet gaat wanneer de zaak bestanddeel wordt van een andere zaak. Wordt een zaak bestanddeel van een andere zaak, dan gaat de voorbehouden eigendom van de eerstbedoelde zaak verloren. Zie ook Dépex. Levering. Zie ook Nieuwe Matex. Onder een subjectief vermogensrecht wordt een complex van bevoegdheden verstaan, welke als eenheid kan worden behandeld en als eenheid kan worden overgedragen. Goodwill kan niet als eenheid worden overgedragen (het bestaat uit goede naam, klantenkring, ligging enz.). Daarom is goodwill geen volwaardig subjectief vermogensrecht. Identificatie van partijen. De onjuistheid van een feit dat in de registers is ingeschreven krachtens een authentieke akte waarvan het feit door een ambtenaar met kracht van authenticiteit is vastgesteld, kan niet aan de verkrijger worden tegengeworpen, tenzij deze de onjuistheid kende of door raadpleging van de registers had kunnen kennen. Dit arrest: niettegenstaande een onjuiste vaststelling van de identiteit van de verkrijger, door de notaris die ten onrechte in zowel de transportakte als de hypotheekakte verklaarde dat deze hem bekend was, waren beide akten volgens de HR authentiek én geldig. Thans is trouwens sprake van een wettelijke identificatieplicht tegenover de notaris. Bezitsverkrijging door tussenpersoon. Directe leer. Goederen, waarvan de levering niet geschiedt door bezitsverschaffing maar door akte en overschrijving (registergoederen) of door akte en mededeling (vorderingen op naam) geldt de rechtstreekse verkrijging niet. Dit arrest gaat alleen in op registergoederen. Dus de middellijk vertegenwoordiger en niet de opdrachtgever (tot koop) / lastgever wordt eigenaar van het registergoed. Verkrijging van bezit. Alleen een bezitter kan bezit overdragen maar een houder kan bezit verschaffen. Art. 3:110 BW bepaalt imperatief dat de tussenpersoon het goed houdt voor de opdrachtgever; de tussenpersoon kan niet in strijd met de rechtsverhouding die bestaat tussen

4 hem en degene voor wie hij het goed ontvangt, het goed voor zichzelf gaan houden. Het arrest betrof een geval waarin een roerende zaak onder eigendomsvoorbehoud was afgeleverd. De vraag was of de bank, aan wie de zaak ter verschaffing van zekerheid was geleverd, van rechtswege (zekerheids)eigendom had verkregen indien de leverancier afstand zou hebben gedaan van zijn voorbehouden eigendom; de HR beantwoorde die vraag bevestigend. Kabelnetwerk Breda/Antonius Portacabin Zaaksvorming. Wat betekent voor zichzelf een zaak vormen of doen vormen? Of iemand (de opdrachtgever die materialen levert) een zaak doet vormen hangt af van wat in het licht van de daarop betrekking hebbende verkeersopvattingen uit de rechtsverhouding van partijen (opdrachtgever en fabrikant) voortvloeit. Wat de verkeersopvattingen inhouden is onder meer afhankelijk van wie beslissende invloed op de productie heeft uitgeoefend en wie het risico heeft gedragen voor commercieel tegenvallende resultaten. Eigendom van roerende zaken. Is een portacabin duurzaam met de grond verenigd? Een gebouw kan duurzaam met de grond zijn verenigd doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Niet van belang is dat het technisch mogelijk is een object te verplaatsen. Van belang is de bedoeling van de bouwer (opdrachtgever) voor zover deze naar buiten kenbaar is. In deze casus was de portacabin een onroerende zaak. Of een zaak bestanddeel is van een hoofdzaak, wordt beoordeeld naar de verkeersopvattingen (art. 3:4, lid 1 BW). Deze maatstaf kan naar het oordeel van de HR niet worden gebruikt bij de beoordeling van de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Bij de beantwoording van de vraag of een zaak duurzaam met de grond is verenigd kunnen verkeersopvattingen wél een rol spelen. Heringa/Ties Rivierenland/Gispen q.q. Credit Lyonnais Wagemakers/Rabobank Bepaalbaarheidsvereiste. De vordering waarvoor pand of hypotheek wordt gegeven, moet voldoende bepaalbaar zijn (art. 3:231, lid 2 BW). Hieraan is in het algemeen voldaan indien de rechtsverhouding waaruit de vorderingen zullen voortvloeien met voldoende bepaaldheid is omschreven. Aan het bepaalbaarheidsvereiste is voldaan als de (pand)akte zodanige gegevens bevat dat eventueel achteraf aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat. Welke positie neemt de pandhouder in als de pandgever failliet is gegaan, de schuldenaar de verpande vordering door middel van een girale overschrijving voldoet en er nog geen mededeling van de verpanding heeft plaatsgevonden? HR: door de betaling is het pandrecht te niet gegaan (er vindt geen zaaksvervanging plaats). De ex-pandhouder verliest zijn positie als separatist maar behoudt wél zijn voorrang op het (door de curator) geïnde. Ligt in het verlengde van het Spaarbank Rivierenland / Gispen. Was een vordering, die onjuist was vermeld op een pandlijst (computerlijst) wel aan de bank verpand? Een onjuiste aanduiding van een vordering op een van de pandgever afkomstige computerlijst behoeft niet aan een rechtsgeldige verpanding in de weg te staan, als achteraf aan de hand van objectieve maatstaven kan worden vastgesteld welke vordering de pandgever met de aanduiding op het oog moet hebben gehad. Met dit arrest is de bepaalbaarheidsvereiste bij verpanding van vorderingen in vergaande mate geliberaliseerd. Mulder q.q./rabobank Oryx/Van Eesteren Pirouette Huurbeding na executie. Indien de hypotheekhouder de bevoegdheid om een beroep op het huurbeding te doen overlaat aan de koper, kan uitsluitend de eigenaar geworden veilingkoper een beroep op het onverbindend zijn van een in strijd met het huurbeding gesloten huurovereenkomst doen en ontruiming vorderen. Iemand die ter veiling alleen maar een huis koopt, en dit niet geleverd krijgt, is dus geen eigenaar en kan zich niet beroepen op het huurbeding. Wordt het huis direct doorverkocht aan een tweede koper, dan kan deze daar nooit een beroep op doen, ook al wordt hij eigenaar. Deutsche Hypothekenbank ING/Verdonck q.q. Derksen/Rabobank Winters/Kantoor van de Toekomst Een retentor kan zijn retentierecht inroepen tegen derden met een oude recht, indien zijn vordering voortspruit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was met betrekking tot de zaak aan te gaan, of hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de schuldenaar te twijfelen (art. 3:291, lid 2 BW). Om de te beoordelen of de schuldenaar bevoegd was de overeenkomst aan te gaan, moet worden bezien of de schuldenaar deze bevoegdheid had krachtens zijn rechtsverhouding met de ouder gerechtigde aan wie het retentierecht wordt tegengeworpen. Om een retentierecht op een zaak aan een derde met een jonger (persoonlijk) recht te kunnen tegenwerpen is vereist dat het retentierecht voor die derde voldoende kenbaar is (art. 3:291 BW).

5 VCG/SEACO Denk aan de huurder van een complex waarop het retentierecht van de aannemer rust. De huurder vorderde schadevergoeding toen de aannemer hem niet toeliet; de HR wees dat af. Het toelaten van de huurder kan immers leiden tot het tenietgaan van het retentierecht; de schuldenaar kán langs deze weg weer de macht over de zaak (her)krijgen. De retentor (aannemer) heeft daarom een te respecteren belang op grond waarvan hij de huurder de ingebruikname van het gebouw mag beletten zelfs als de huurder daarvan nadeel ondervindt.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 Onderstaande puntenverdeling per vraag is een indicatie. Bij concrete toekenning van punten is mede bepalend in hoeverre een juiste, logisch weergegeven formulering

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 Hoofdstuk 2 - Onderscheidingen van vermogensrechten

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Factsheet Bouwrecht Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Zeker in de tijd van een economische crisis is de kans dat een bedrijf waarmee u zaken doet failliet gaat reëel aanwezig. Het

Nadere informatie

WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN... 3

WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN... 3 AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Goederenrecht Supplement: - Jurisprudentie Inhoudsopgave WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN,

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. F.H.J. MIJNSSEN VOORMALIG VICE-PRESIDENT VAN DE HOGE

Nadere informatie

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A 1. Het begrip vermogen wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In het spraakgebruik wordt veelal gedoeld op iemands activa of al zijn geld. In het privaatrecht betekent

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

Executie van het retentierecht

Executie van het retentierecht Executie van het retentierecht mr. Jacob Henriquez mr. Teije van Dijk AKD Aangeboden door WEKAbouw Kennisbank Contracteren in de bouw www.weka-bouw.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Inleiding Het retentierecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Copyright Lawbooks 2015. Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht

Copyright Lawbooks 2015. Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht Copyright Lawbooks 2015 Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht Voorwoord Beste student(e), Voor je ligt een voorbeeld samenvatting van het vak Inleiding Privaatrecht. Dit stuk is gebaseerd op de

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Verpanding van merken

Verpanding van merken Verpanding van merken M.W. Wiegerinck 1 1. Inleiding Tijdens mijn studie was ik student-assistent van Wim Reehuis. Ik assisteerde hem bij de herziening van het boek Goederenrecht ten behoeve van de twaalfde

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Lijst van gebruikte afkortingen XXV. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 1

Inhoudsopgave. Lijst van gebruikte afkortingen XXV. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 1 Lijst van gebruikte afkortingen XXV Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 1 Goederenrecht 1 Vermogen 2 Goederen 2 Zaken 2 Vermogensrechten; goodwill 4 Onroerende en roerende zaken 6 Registergoederen 6 Bestanddelen

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

Essay: Het retentierecht van de aannemer :07

Essay: Het retentierecht van de aannemer :07 Essay: Het retentierecht van de aannemer 14-02-2014 14:07 Het retentierecht biedt de aannemer de mogelijkheid om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van een onroerende zaak aan een niet-betalende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 878 Wijziging van artikel 94 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het mededelingsvereiste C NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je?

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Verrekening Johan Jol Oktober 2009 Inleiding: Programma Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Gevolgen van verrekening Wettelijke versus contractuele verrekening Te onderscheiden

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Wat is recht? Het geheel van rechtsregels gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van conflicten; geven van een rechtsverhouding tussen partijen. Deze regels zijn vastgesteld en afdwingbaar. Indelingen

Nadere informatie

Eigendomsvoorbehoud. Voorkom schade door wanbetaling. Schademeldingen bij Interpolis: van enkele tientallen euro s tot ruim 1,2 miljoen.

Eigendomsvoorbehoud. Voorkom schade door wanbetaling. Schademeldingen bij Interpolis: van enkele tientallen euro s tot ruim 1,2 miljoen. Eigendomsvoorbehoud Voorkom schade door wanbetaling Credit management is niet iets eenmaligs. Het is een proces waar u het hele jaar mee bezig bent. En hopelijk met succes. Als u het werkkapitaal van uw

Nadere informatie

Zwaartepunten Reehuis, Willem

Zwaartepunten Reehuis, Willem Zwaartepunten Reehuis, Willem Published in: Aanvulling op zevende druk Zwaartepunten van het vermogensrecht IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009 Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud Johan Jol September 2009 Voorbode: Programma Faillissement en haar crediteuren Verhaalsmogelijkheden Rangorde

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit.

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit. Korte handleiding bijeenkomst 3. Eigendom en overig toebehoren. Eigendom. Eigendom is in tijd, ideologie en naar streek bepaald, zowel qua periode als qua betekenis. (vergelijk eigendom nutsbedrijven/spoorwegen

Nadere informatie

Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht

Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht INVULLEN --> Naam:... Registratienr:... Volgnr:... Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht Tentamenaanwijzingen: * Het tentamen duurt drie uur: van 14.00 tot 17.00. * U

Nadere informatie

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden?

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2015: De Hoge Raad heeft gesproken: DLL/Van Logtestijn 16 oktober 2015 en Ingwersen/ING 16

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

casus Wessel Rotterdam

casus Wessel Rotterdam Casus VNG-cursus Grondzaken en verjaring oktober 2008 Wessel is eigenaar van een huis met tuin in Rotterdam. Aan de achterkant van de tuin grenst een groenstrook van ongeveer 2 meter breed die eigendom

Nadere informatie

Vervoerrecht. Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud. 2. Retentierecht en opslag. 1. Inleiding

Vervoerrecht. Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud. 2. Retentierecht en opslag. 1. Inleiding Vervoerrecht Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud In veel logistieke voorwaarden staan bepalingen over retentierecht en pandrecht. Deze zijn bedoeld om de logistiek dienstverlener

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol Oktober 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol Oktober 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol Oktober 2009 Bank en faillissement: Inleiding Separatist Rol curator en ontwikkelingen Faillissement en de crediteuren Separatist Specifieke

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Vaststelling: College van B&W 3 november 2008 Bekendmaking: De Trompetter 11 november 2008 Inwerkingtreding: 1 januari 2009 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Nadere informatie

Levering van vorderingen op naam: over openbare en stille cessie

Levering van vorderingen op naam: over openbare en stille cessie Levering van vorderingen op naam: over openbare en stille cessie Aanvulling op de 11 e druk van het deel Goederenrecht uit de Pitlo-serie Door Prof. mr. W.H.M. Reehuis Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein (1879 1955) Johan Jol en Oktober 2011 1 Inleiding Bank en Faillissement: Separatist Rol curator

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 15/12/567 F. Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 30 oktober 2012 Curator Rechter Commissaris Activiteiten

Nadere informatie

Wie is inningsbevoegd bij verpanding van een door pandrecht gesecureerde vordering?

Wie is inningsbevoegd bij verpanding van een door pandrecht gesecureerde vordering? Wie is inningsbevoegd bij verpanding van een door pandrecht gesecureerde vordering? Mr. S.C.W. ter Hart* Inleiding Op 2 september 2014 heeft het Hof Den Bosch tussen Aannemersbedrijf Marell B.V. (hierna:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Bloem Digital Imaging B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 10 september 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Het retentierecht op een onroerende zaak

Het retentierecht op een onroerende zaak Het retentierecht op een onroerende zaak Universiteit : Tilburg University Faculteit : Tilburg Law School Opleiding : Rechtsgeleerdheid Afstudeerrichting : Privaatrecht Naam : Ruud van Domselaar ANR :

Nadere informatie

Antwoorden opgaven Inleiding recht

Antwoorden opgaven Inleiding recht Antwoorden opgaven Inleiding recht Hoofdstuk 1 Recht en rechtsbronnen 1.1 Hét kenmerk van de rechtsregel is de afdwingbaarheid ervan. De grondwetgever heeft de rechterlijke macht in het leven geroepen

Nadere informatie

Let op! Betaling is geen vereiste!

Let op! Betaling is geen vereiste! Aantekeningen Goederenrecht Week 1, les 1, College 1 Privaat Publiek Materieel Formeel Personen Vermogensrecht Verbintenissenrecht Goederenrecht (relatie pers.) (relatie tussen pers. en goed) Relatieve

Nadere informatie

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10 Algemene gegevens Gegevens gefailleerde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 484 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

De goederenrechtelijke positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud

De goederenrechtelijke positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud De goederenrechtelijke positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud Kan een koper onder eigendomsvoorbehoud goederenrechtelijk over zijn voorwaardelijk eigendom beschikken? Masterscriptie privaatrecht

Nadere informatie

Het retentierecht van de (onder)aannemer

Het retentierecht van de (onder)aannemer Mr. R.M. Rijpstra MRICS * en mr. L.M. Scheuter ** Het retentierecht van de (onder)aannemer Het retentierecht is een machtig wapen voor een aannemer. Zeker in tijden van economische crisis waarin de betalingen

Nadere informatie

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen:

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Korte handleiding bijeenkomst 4. Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Onder algemene titel (opvolging in een geheel vermogen of een deel hiervan): erfopvolging, boedelmenging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

Huurrecht en faillissement

Huurrecht en faillissement Presentatie Vogon 1 april 2015 Jurjan Adriaansens Advocaat vastgoed sinds 2002-2007 303-taxateur + bedrijfsjurist bij DTZ 2007-2008 Sinds 2008 terug als vastgoedadvocaat Oprichter/partner M2 Advocaten

Nadere informatie

5.1 Inleiding. 1 Zie over de drie fases die doorlopen moeten zijn voordat de verhaalsexecutie als beëindigd kan worden beschouwd, hoofdstuk 4.4.5.

5.1 Inleiding. 1 Zie over de drie fases die doorlopen moeten zijn voordat de verhaalsexecutie als beëindigd kan worden beschouwd, hoofdstuk 4.4.5. 5 De afkoelingsperiode en de opschorting van de bevoegdheid tot verhaal en opeising van enkele specifieke derden tijdens de afkoelingsperiode enerzijds en de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar/curator

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Bloem Digital Imaging B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 10 september 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

Medewerking aan mededeling van stille verpanding: eindelijk duidelijkheid?

Medewerking aan mededeling van stille verpanding: eindelijk duidelijkheid? Medewerking aan mededeling van stille verpanding: eindelijk duidelijkheid? M r. H. C. P i e t * Inleiding Op 30 oktober 2009 heeft de Hoge Raad een arrest 1 gewezen waarin interessante vragen aan de orde

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 1 200476 BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Sanne Wind Makelaardij- Onroerend Goed BV (KvK-nummer: 01054394) Faillissementsnummer : F17/13/313 Datum uitspraak

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/16/88 NL:TZ:0000006074:F001 10-05-2016 Mr. R.S. van der Spek mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Dollard Invest B.V.

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 4 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 19 DECEMBER 2014 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam Adres : W.G.

Nadere informatie

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel Conclusie 1. Inleiding De samenvatting en conclusies in deze paragraaf beperken zich hoofdzakelijk tot het laatste hoofdstuk waarin het huidige Nederlandse recht is besproken in vergelijking met de andere

Nadere informatie

REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI)

REACTIE OP HET FISCALE BODEMRECHT VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) mr. R.M. Bottse* I n AJV-Nieuwsbrief no.1, 2016 (januari) verscheen een bijdrage van de hand van mr. R. Rosaria

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) F In het faillissement van : Bouwbehoud B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 26 juni 2012 Curator Rechter Commissaris

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. (Krediet)hypotheek: een te vestigen recht ter meerdere zekerheid op registergoeden;

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 16 januari 2014 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 26 januari 2015 Gegevens ondernemingen : 1). MINKS KUNSTSTOFTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te (1976 BH) IJmuiden en zaakdoende aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/15/310 NL:TZ:0000000880:F001 22-09-2015 mr. R Klarus mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming Vastgoed Schoonebeek B.V.

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende

Nadere informatie

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - 1 - NOTITIE Van : mr P.T.A. Benedek Aan : afdeling veiling Onderwerp : wetsvoorstel 33484 Datum : oktober 2014 1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484 Wijziging artikel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: twee Datum: 27 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: twee Datum: 27 mei 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: twee Datum: 27 mei 2009 Gegevens onderneming : Garage van Strien B.V. (h.o.d.n. Autobedrijf Van Strien), gevestigd te Goes aan de Pearyweg 13-15 Faillissementsnummer : F 2009

Nadere informatie