Nieuwsbrief. Loonheffingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Loonheffingen"

Transcriptie

1 2006 Nieuwsbrief Loonheffingen Uitgave december

2 Nieuwsbrief 2006 Loonheffingen

3 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2006 voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Samen zijn dit de loonheffingen. Verder leest u over de nieuwe heffingstaak die de Belastingdienst vanaf 1 januari 2006 heeft voor de premies werknemersverzekeringen en voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Op 1 januari 2006 wordt de levensloopregeling van kracht. De informatie over de levensloopregeling uit de Mededeling loonbelasting/premie volksverzekeringen van september 2005 is opnieuw in deze nieuwsbrief opgenomen. Achter in deze nieuwsbrief vindt u de tarieven, bedragen, codes en percentages die u nodig heeft vanaf 1 januari In deze nieuwsbrief wordt verwezen naar het Handboek loonheffing en premies werknemersverzekeringen 2005 (hierna: Handboek 2005) en de Mededeling loonbelasting/premie volksverzekeringen van juni 2005 en september U kunt het Handboek 2005 en de mededelingen ook vinden op In januari 2006 wordt het handboek voor 2006 verstuurd. De informatie uit deze nieuwsbrief wordt daarin verwerkt. Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief was de besluitvorming over een aantal nieuwe regels nog niet afgerond. Vooruitlopend daarop is de informatie hierover toch al opgenomen. Als deze regelingen nog wijzigen, krijgt u daarover informatie in de Mededeling loonbelasting/premie volksverzekeringen van december 2005 of januari In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 aangifte loonheffingen; 2 inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet; 3 reserve uitgesteld salaris; 4 geschenken en verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers; 5 huispersoneel; 6 levensloopregeling; 7 meewerkende kinderen; 8 pensioenregelingen; 9 privé-gebruik auto van de zaak; 10 samenhangende groep inhoudingsplichtigen; 11 afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk; 12 verruiming vrijwillige inhoudingsplicht; 13 vervoer bij wegwerkzaamheden; 14 vrijwilligersregeling; 15 verhoging onbelaste reiskostenvergoeding; 16 nieuw model loonstaat; 17 nieuwe jaaropgaaf. 1 Aangifte loonheffingen 2006 Vanaf 1 januari 2006 is de Belastingdienst verantwoordelijk voor de heffing en inning van: de loonbelasting/premie volksverzekeringen; de premies werknemersverzekeringen; de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Samen zijn dit vanaf 2006 de loonheffingen. Voor de premies werknemersverzekeringen betekent dit een verandering. Vanaf 1 januari 2006 moet u deze premies niet meer aangeven en afdragen bij UWV, maar bij de Belastingdienst. Daarnaast moet u vanaf 1 januari 2006 inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden op het loon van uw werknemers en afdragen aan de Belastingdienst. Voor alle loonheffingen heeft u dan maar met één loket te maken: de Belastingdienst. UWV blijft wel verantwoordelijk voor de uitkeringen van de werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2006 hoeft u voor de loonheffingen periodiek nog maar één aangifte in te dienen: de Aangifte loonheffingen. Als u in Nederland woont of bent gevestigd, moet u de aangiften loonheffingen bovendien elektronisch indienen. In deze paragraaf vindt u een samenvatting van de veranderingen die samenhangen met de aangifte loonheffingen. Deze informatie heeft u ook kunnen lezen op en in de Nieuwsbrief loonaangifte 2006, nummer 1 tot en met 6, die de Belastingdienst en UWV gezamenlijk hebben verstuurd. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt in paragraaf 2 toegelicht. 4

4 1.1 Loonheffingennummer Door de gecombineerde heffing heeft u vanaf 1 januari 2006 geen loonbelastingnummer meer, maar een loonheffingennummer. De Belastingdienst heeft u hierover een brief gestuurd. U houdt in principe hetzelfde nummer. Het gaat dus voor de meeste werkgevers alleen om een naamswijziging van loonbelastingnummer naar loonheffingennummer. U moet het loonheffingennummer gebruiken bij het doen van aangifte en bij andere contacten met de Belastingdienst. Uw aansluitingsnummer bij UWV vervalt en wordt vervangen door het loonheffingennummer. Als u nu alleen een aansluitingsnummer bij UWV heeft, krijgt u een loonheffingennummer. 1.2 Wijzigingen melden Wijzigingen, zoals verhuizingen, naamswijzigingen, wijzigingen in activiteiten en einde inhoudingsplicht meldt u vanaf 1 januari 2006 alleen nog aan de Belastingdienst. De Belastingdienst informeert UWV over de wijzigingen die voor UWV van belang zijn. 1.3 Loon en loontijdvak Loonbegrip Sinds 1 januari 2005 hanteren de Belastingdienst en UWV een uniform loonbegrip voor de loonbelasting/ volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen, met het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen als uitgangspunt. Dit uitgangspunt geldt vanaf 1 januari 2006 voor alle loonheffingen, dus ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zie paragraaf 2). Daarbij gelden de volgende uitzonderingen: Loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen en VUT-uitkeringen, is wel loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. De volgende loonbestanddelen zijn echter loon voor alle loonheffingen: WW-, ZW- en WAO-uitkeringen; aanvullingen op de WW-, ZW- en WAO-uitkeringen (voor de werknemersverzekeringen zijn deze aanvullingen loon zolang de dienstbetrekking voortduurt); de aanvulling Toeslagenwet; loon op grond van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de aanvulling daarop; zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- en pleegzorguitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg. De vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is wel loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. Als u meer vergoedt dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, is het meerdere wel loon voor alle loonheffingen. Het werknemersdeel premie WW behoort niet tot het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar wel tot het loon voor de werknemersverzekeringen. Het bedrag dat een werknemer spaart op grond van een levensloopregeling (inclusief werkgeversbijdrage), is geen loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar wel loon voor de werknemersverzekeringen. De uitkering op grond van een levensloopregeling is wel loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Termijnen van lijfrente die zijn aangewezen als loon uit vroegere dienstbetrekking, zijn wel loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. De bijtelling privé-gebruik auto is wel loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. De bijtelling privé-gebruik auto is het verschil tussen de forfaitaire waarde van het privé-gebruik van een ter beschikking gestelde personen- of bestelauto (22% van de cataloguswaarde) en de eigen bijdrage van de werknemer voor het privé-gebruik. Loon waarop u eindheffing toepast, is geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. Dit geldt niet voor loon dat door het opleggen van een naheffingsaanslag in de eindheffing wordt betrokken. Hierover bent u wel premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd, tenzij u het loon zelf in de eindheffing had kunnen betrekken Genietingsmoment bij nabetalingen Voor de aangifte loonheffingen is het genietingsmoment van het loon bepalend (zie paragraaf 6.2 van het Handboek 2005). Uw werknemer geniet het loon op het moment waarop het: wordt betaald, verrekend of ter beschikking gesteld; rentedragend wordt; vorderbaar en inbaar wordt. Op dat genietingsmoment berekent u de loonheffingen. U verwerkt het loon en de loonheffingen in het aangiftetijdvak van dat moment. 5

5 Ook nabetalingen, bijvoorbeeld door een nieuwe CAO of een individuele loonsverhoging, moet u in principe in de aangifte opnemen op het moment dat het loon wordt genoten. Voor 2006 wordt echter toegestaan dat u een nabetaling verwerkt in het tijdvak waarop de nabetaling betrekking heeft. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: De nabetaling die u doet moet betrekking hebben op een eerder tijdvak in Het moet voor u nu al gebruikelijk zijn om nabetalingen te verwerken in het tijdvak waarop deze betrekking hebben. In 2006 verwerkt u alle nabetalingen op dezelfde manier: in het tijdvak waarop deze betrekking hebben. Als u een nabetaling verwerkt in een tijdvak waarvoor u al aangifte heeft gedaan, stuurt u daarvoor een correctiebericht naar de Belastingdienst. U verstuurt het correctiebericht gelijk met de aangifte over het tijdvak waarin u de nabetaling doet. Let op! Als u een nabetaling in januari 2006 doet over 2005, mag u deze nog verwerken in uw laatste aangifte van 2005 als een betaling op 31 december Daarbij geldt ook als voorwaarde dat een dergelijke verwerking voor u al gebruikelijk is Loontijdvak Vanaf 1 januari 2006 berekent u alle loonheffingen per loontijdvak. Dit is de periode waarover het loon wordt genoten. Vaak is dat een kalendermaand of een periode van 4 weken. Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen verandert er niets, omdat u daarvoor de tijdvaktabel al toepast. Voor de premies werknemersverzekeringen betekent dit wel een verandering, omdat daarvoor het aantal loondagen het uitgangspunt was. Stel dat u in 2006 de maandtabel voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen moet toepassen op het loon. Dan moet u voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ook uitgaan van een maand, ongeacht het aantal feitelijk gewerkte dagen. Voor het maximumpremieloon en de franchise gebruikt u de maandbedragen (zie tabel 30 achter in deze nieuwsbrief). Dit geldt ook voor uw parttime werknemers. 1.4 Premies werknemersverzekeringen Sectoraansluiting Vanaf 1 januari 2006 beoordeelt de Belastingdienst de sectoraansluiting voor de werknemersverzekeringen. Zolang uw ondernemingsactiviteiten niet structureel wijzigen, blijft de door UWV vastgestelde sector van kracht. Wijzigen uw activiteiten wel structureel, dan moet u de Belastingdienst schriftelijk om een nieuwe beoordeling van uw sectoraansluiting vragen. U krijgt dan een nieuwe beschikking Verzoeken voor de werknemersverzekeringen Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2006 moet u verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling en andere verzoeken voor de werknemersverzekeringen indienen bij de Belastingdienst. Verzoeken voor tijdvakken tot en met 2005 moet u nog indienen bij UWV. Let op! Voor de arbeidsgehandicaptenkorting hoeft u geen verzoek meer in te dienen voor aangiftetijdvakken vanaf 1 januari U mag deze korting voor de WAO, de WW-Awf en WW-Ufo (voor overheidswerkgevers) voortaan zelf toepassen en verrekenen met uw aangifte loonheffingen. U krijgt hierover nog informatie Melding Sociale Verzekeringen vervalt Vanaf 1 januari 2006 vervalt de Melding Sociale Verzekeringen (MSV). De gegevens die op de MSV worden uitgevraagd, zijn vanaf 1 januari 2006 onderdeel van de aangifte loonheffingen. Wijzigingen in de werknemersgegevens hoeft u niet meer bij UWV te melden. U neemt de gewijzigde gegevens op in de aangifte loonheffingen. Vanaf 1 juli 2006 wordt de eerstedagmelding (EDM) ingevoerd. Hierover krijgt u nog informatie. Let op! Voor situaties tot 1 januari 2006 moet u de wijzigingen nog op de gebruikelijke manier melden bij UWV. 6

6 1.4.4 Premieberekening anonieme werknemers Voor zogenoemde anonieme werknemers mag u bij de berekening van de premies werknemersverzekeringen vanaf 1 januari 2006 geen rekening meer houden met het maximumpremieloon en de franchise. Als nog binnen het lopende kalenderjaar aan de verplichtingen wordt voldaan, worden de franchise en maximering door Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (zie paragraaf van deze nieuwsbrief) alsnog met terugwerkende kracht toegepast op het totale loon van de eerdere aangiftetijdvakken. U hoeft dus geen correcties voor deze eerdere aangiftetijdvakken in te sturen.(zie paragraaf 2 voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij anonieme werknemers.) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Op 29 december 2005 wordt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van kracht. De WIA bestaat uit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WIA geldt voor ziektegevallen vanaf 1 januari De WIA is de opvolger van de WAO. De WAO blijft gelden voor bestaande WAO ers. Daarom blijft u ook vanaf 1 januari 2006 premie WAO verschuldigd. U betaalt in 2006 één basispremie voor de WAO/WIA. In deze basispremie is ook premie voor de WGA opgenomen. Eigenrisicodrager voor de WGA U kunt eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Dit betekent dat u zelf het risico draagt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van uw werknemer of dat u dit risico particulier verzekert. Als eigenrisicodrager bent u in 2006 de volledige basispremie WAO/WIA verschuldigd, maar u kunt het WGA-deel van de basispremie WAO/WIA die u in 2006 betaalt, in 2007 verrekenen. U krijgt nog informatie over het percentage van het WGA-deel. Als u op 28 december 2005 eigenrisicodrager bent voor de WAO en u bent dit geworden vóór 1 januari 2005, dan wordt u van rechtswege ook eigenrisicodrager voor de WGA. Dit geldt niet als u uiterlijk op 1 oktober 2005 aan UWV heeft laten weten dat u vanaf 1 januari 2006 niet langer eigenrisicodrager voor de WAO wilt zijn. U kunt vóór 29 december 2005 aan UWV laten weten dat u geen eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden. Als u niet van rechtswege eigenrisicodrager voor de WGA wordt en u wilt dit wel worden, moet u vóór 29 december 2005 een aanvraag indienen bij UWV. U kunt alleen eigenrisicodrager worden als u een grote werkgever bent. U bent een grote werkgever als de premieloonsom voor de WAO in 2003 meer dan was. Bij uw aanvraag moet u een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of verzekeraar meesturen. U kunt het aanvraagformulier en de modelgarantieverklaring downloaden van Beschikking gedifferentieerde WAO-premie Naast de basispremie voor de WAO/WIA betaalt u de gedifferentieerde premie WAO. Voor kleine werkgevers wordt deze premie per sector vastgesteld (zie paragraaf van het Handboek 2005). UWV verstuurt aan grote werkgevers dit jaar nog de beschikkingen voor de gedifferentieerde premie WAO voor Vanaf 1 januari 2006 verstuurt de Belastingdienst deze beschikkingen. Voor eventueel bezwaar en beroep heeft u vanaf 1 januari 2006 alleen nog te maken met de Belastingdienst Voortschrijdend cumulatief rekenen Vanaf 1 januari 2006 moet u de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen volgens een van de methodes van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). Deze worden al gebruikt door de werkgevers die zijn aangesloten bij bepaalde sectoren. Alleen met VCR is steeds de juiste toepassing van het maximumpremieloon en van de franchise verzekerd. VCR geldt niet voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Daarvoor blijft u de loontijdvaktabellen gebruiken. U moet de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen volgens een van de volgende VCR-methodes: de grondslagaanwasmethode. Hierbij bepaalt u eerst het verschil tussen de cumulatieve premiegrondslag per werknemer tot en met het laatste loontijdvak en de cumulatieve premiegrondslag per werknemer tot het laatste loontijdvak. U berekent de premies over dit verschil. de cumulatieve premiemethode. Hierbij berekent u het verschil tussen de premies over het cumulatieve premieloon tot en met het laatste loontijdvak van het premiebetalingstijdvak en de premies over het cumulatieve premieloon tot het laatste loontijdvak. 7

7 Beide methodes leveren hetzelfde resultaat op, behalve wanneer een premiepercentage in de loop van het jaar wijzigt. Als een premiepercentage in de loop van het jaar wijzigt, moet u bij de grondslagaanwasmethode het gewijzigde percentage toepassen vanaf het moment van de wijziging. Bij de cumulatieve premiemethode moet u het gemiddelde percentage over het jaar toepassen. De Belastingdienst informeert u dan over dit percentage. Let op! U moet bij het begin van het kalenderjaar kiezen welke VCR-methode u wilt gebruiken. Tussentijds wijzigen mag niet. Rekenmodule VCR De Belastingdienst heeft een rekenmodule ontwikkeld waarmee u een loonberekening kunt maken en inzicht kunt krijgen in de methodes van VCR. U kunt de rekenmodule en de gebruikershandleiding downloaden van Aangifte en afdracht Aangiftebrief loonheffingen Jaarlijks in november krijgt u een uitnodiging van de Belastingdienst om aangifte te doen. Dit is de Aangiftebrief Loonheffingen. Hierin staan de aangiftetijdvakken voor het komende jaar en de uiterste aangifte- en betaaldata. Uiterlijk een week voor het einde van elk aangiftetijdvak krijgt u een herinneringsbrief voor dat tijdvak over de uiterste aangifte- en betaaldatum van de verschuldigde loonheffingen. Bij de brief ontvangt u een acceptgiro met een betalingskenmerk. Het aangiftetijdvak is in 2005 met u afgestemd. Wilt u het tijdvak toch nog wijzigen, dan kunt u daarvoor het formulier Wijziging bij het Overzicht loonaangifte 2006 downloaden van Op dat formulier kunt u aangeven welk aangiftetijdvak het beste aansluit bij het loontijdvak voor uw werknemers (zie ook paragraaf van deze nieuwsbrief). Het wijzigingsformulier moet uiterlijk op 31 december 2005 bij de Belastingdienst binnen zijn. Komt het later binnen, dan kan de wijziging niet eerder ingaan dan op 1 januari Betalen Voor betalingen aan de Belastingdienst is per 1 november 2005 het rekeningnummer gewijzigd. Het nieuwe rekeningnummer is , ten name van Belastingdienst Apeldoorn. Als u elektronisch bankiert of betaalopdrachten automatisch vanuit uw administratie aanmaakt, zorg er dan voor dat u het juiste rekeningnummer en betalingskenmerk gebruikt. Het moment waarop een betaling op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven, is bepalend voor de vraag of een betaling tijdig is gedaan. Vanaf 2006 geldt dat ook voor stortingen op het postkantoor. Uw storting op het postkantoor wordt de eerstvolgende werkdag op de rekening van de Belastingdienst bijgeschreven Aangiftetijdvakken Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover u de aangifte loonheffingen moet doen. Dit is een periode van een kalendermaand of van vier weken. Bij een aangiftetijdvak van vier weken worden de dagen vanaf 1 januari meegeteld bij het eerste aangiftetijdvak en eindigt het laatste aangiftetijdvak altijd op 31 december. Let op! In de volgende situaties geldt een ander aangiftetijdvak: voor huispersoneel (aangiftetijdvak is een jaar); voor meewerkende kinderen (aangiftetijdvak is een jaar); voor zelfstandige binnenschippers (aangiftetijdvak is een half jaar). Ander aangiftetijdvak dan het loontijdvak Het aangiftetijdvak is meestal gelijk aan het loontijdvak, omdat de periode waarover u loon betaalt, vaak ook een periode van een kalendermaand of vier weken is. Als het loontijdvak niet gelijk is aan het aangiftetijdvak, bepaalt u per aangiftetijdvak of u daarin de loonheffingen heeft berekend en ingehouden. 8

8 Voorbeelden Stel dat u een loontijdvak van een kwartaal heeft en een aangiftetijdvak van een kalendermaand. U houdt dan eenmaal per kwartaal de loonheffingen in, op het moment waarop u het loon betaalt. Voor die maand doet u aangifte en draagt u de loonheffingen af. Voor de andere twee maanden van het kwartaal doet u wel aangifte, maar draagt u niets af. Als u een loontijdvak van een week en een aangiftetijdvak van vier weken heeft, houdt u elke week de loonheffingen in en draagt u deze per vier weken bij de aangifte af. Voor een directeur-grootaandeelhouder die feitelijk geen loon geniet, kan dit betekenen dat voor hem elf keer een aangifte wordt gedaan zonder afdracht van loonheffingen en in december één keer een aangifte met afdracht van loonheffingen over zijn fictieve loon Elektronische aangifte Vanaf 1 januari 2006 bent u verplicht om de loonheffingen elektronisch aan te geven. Voor de premies werknemersverzekeringen vervalt daarmee het voorschotsysteem en de zogenoemde 5%-regeling. U kunt op de volgende drie manieren elektronisch aangifte voor de loonheffingen doen bij de Belastingdienst: via de internetsite van de Belastingdienst: met aangifte- of administratiesoftware; via een accountants- of administratiekantoor. De aangifte loonheffingen bestaat uit twee delen: een deel met de gegevens per werknemer (de werknemersgegevens) en een deel met de totaalgegevens, eindheffingen en afdrachtverminderingen (de collectieve gegevens). De werknemersgegevens geeft de Belastingdienst door aan UWV voor de polisadministratie. Algemene informatie over de elektronische aangifte vindt u op Controle van de aangifte De Belastingdienst controleert bij ontvangst van uw elektronische aangifte loonheffingen het deel met de collectieve gegevens om vast te stellen of het systeem de aangegeven totalen kan accepteren. UWV controleert de werknemersgegevens van uw aangifte. Let op! Het gaat bij deze controles niet om de fiscale juistheid van de aangifte. Acceptatie van uw elektronische aangifte betekent dus niet automatisch dat de aangifte akkoord is Correctie van de aangifte Voor de correctie van fouten in een ingezonden aangifte loonheffingen moet u onderscheid maken in correcties binnen de aangiftetermijn en correcties na de aangiftetermijn. Fouten kunnen door u zelf worden geconstateerd, maar ook door de Belastingdienst. Als de Belastingdienst een fout constateert binnen de aangiftetermijn, kan de Belastingdienst contact met u opnemen, met het verzoek om de geconstateerde fouten te herstellen. Als de Belastingdienst een fout constateert na de aangiftetermijn, kunt u een verplichting krijgen om de gegevens te corrigeren. Correcties binnen de aangiftetermijn Bij een correctie binnen de aangiftetermijn gaat het om fouten die vóór het verstrijken van de aangiftetermijn zijn geconstateerd. U kunt de foutieve gegevens corrigeren door nog binnen de aangiftetermijn een nieuwe volledige aangifte loonheffingen in te sturen. U kunt ook voor een specifiek deel van de aangifte vervangende of aanvullende gegevens insturen. Als u werknemersgegevens vervangt of aanvult, moet u ook altijd opnieuw de collectieve gegevens insturen. Correctie na de aangiftetermijn Als u zelf fouten constateert na het verstrijken van de aangiftetermijn, moet u die binnen 8 weken herstellen met een correctiebericht bij de aangifte loonheffingen. Als de Belastingdienst fouten constateert na het verstrijken van de aangiftetermijn, moet u de foutieve gegevens corrigeren binnen de termijn die de Belastingdienst u geeft. Meestal betekent dit dat u moet corrigeren bij de eerstvolgende of uiterlijk bij de daarop volgende aangifte loonheffingen. Dit doet u door bij die aangifte de gecorrigeerde werknemersgegevens en de nieuwe collectieve gegevens van het gecorrigeerde tijdvak in te sturen. Daarnaast verrekent u in die aangifte het correctiesaldo van de loonheffingen. U kunt een boete krijgen als u de correcties niet op tijd aan de Belastingdienst doorgeeft (zie paragraaf van deze nieuwsbrief). 9

9 Let op! Als u aangifte doet per jaar of per halfjaar, mag u voor correcties na de aangiftetermijn afzonderlijke correctieberichten insturen. Dit geldt ook voor ex-inhoudingsplichtigen en voor opdrachtgevers van artiesten en beroepssporters die onder de gageregeling vallen Verzuimboete De Belastingdienst kan vanaf 1 januari 2006 om verschillende redenen een verzuimboete opleggen. Daarbij horen de volgende maximale boetes: Reden Boete De aangifte loonheffingen is niet of niet tijdig ontvangen E De aangifte loonheffingen is onjuist of onvolledig. E Het correctiebericht is niet of niet tijdig ontvangen. E Het correctiebericht is onjuist of onvolledig. E U heeft te laat of te weinig loonheffingen betaald. 10% van het te laat of te weinig betaalde bedrag met een maximum van E Het is dus van belang dat u op tijd aangifte doet en betaalt. De Belastingdienst zal in 2006 terughoudend zijn met het opleggen van boetes voor fouten in de werknemersgegevens van de aangifte. UWV en de Belastingdienst verwachten namelijk dat de aanlevering van deze gegevens (anders dan de collectieve gegevens in de aangifte) bewerkelijk is voor werkgevers. 2 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Vanaf 1 januari 2006 moet u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) inhouden op het loon van de werknemers of uitkeringsgerechtigden voor wie u ook inhoudingsplichtige bent voor de AWBZ. Deze inkomensafhankelijke bijdrage draagt u af aan de Belastingdienst. In paragraaf van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het loonbegrip voor de Zvw. Voor uw werknemers en uitkeringsgerechtigden geldt de hoofdregel dat u een bijdrage van 6,5% over het loon moet inhouden tot een maximumbijdrageloon van Tegelijk moet u de bijdrage vergoeden. Deze vergoeding is alleen loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen. Per saldo betekent dit dat het bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage voor uw rekening komt en dat uw werknemers (of uitkeringsgerechtigden) loonbelasting/premie volksverzekeringen moeten betalen over dit bedrag. Let op! Als u meer vergoedt dan de inkomensafhankelijke bijdrage, is het meerdere loon voor alle loonheffingen. Uitzonderingen Voor de volgende loonbestanddelen en uitkeringen geldt een uitzondering op de hoofdregel: Over het loon dat u als reder betaalt aan zeevarenden houdt u 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Over het loon van pseudo-werknemers (opting-in) houdt u 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Over het loon van militairen in werkelijke dienst en militairen die buitengewoon verlof met behoud van wedde hebben, houdt u geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. Dit geldt ook voor militairen die loon van een andere inhoudingsplichtige ontvangen. Over loon uit vroegere dienstbetrekking (met uitzondering van AOW-uitkeringen) van personen die ouder zijn dan 65 jaar, houdt u 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Dit geldt vanaf de eerstvolgende kalendermaand nadat de werknemer/uitkeringsgerechtigde 65 jaar is geworden. Over AOW-uitkeringen houdt u 6,5% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om deze bijdrage te vergoeden. De AOW-uitkering wordt daarentegen verhoogd. Over bepaalde wettelijke pensioenen houdt u 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld om pensioenen op grond van de Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 en de Garantiewet Surinaamse Pensioenen. Over lijfrenten, uitkeringen aan verzetsstrijders en oorlogsslachtoffers en uitkeringen van beroepspensioenfondsen houdt u 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht deze bijdrage te vergoeden. Over stamrechtuitkeringen houdt u 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Over prepensioen- en VUT-uitkeringen houdt u 4,4% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Deze uitzondering geldt niet voor VUT-uitkeringen die vóór 1 januari 2006 zijn ingegaan en waarvoor de uitkeringsgerechtigde verzekerd was voor de Zfw. 10

10 Anonieme werknemers Voor anonieme werknemers mag u bij de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage geen rekening houden met het maximumbijdrageloon. (Zie paragraaf van deze nieuwsbrief voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen bij anonieme werknemers.) U moet daardoor in sommige gevallen een hogere inkomensafhankelijke bijdrage inhouden. Korting op de premie ZVW Als u bij een zorgverzekeraar een korting op de basisverzekering van maximaal 10% voor uw werknemers bedingt, is er geen sprake van loon voor de loonheffingen. Ook collectiviteiten en belangengroepen zouden makkelijk zo n korting kunnen bedingen. Daarom behoort een door de werkgever bedongen korting van maximaal 10% niet tot het loon. Meer informatie over de Zorgverzekeringswet vindt u in de Mededeling Loonbelasting/premie volksverzekeringen van september 2005, op en op 3 Reserve uitgesteld salaris Vanaf 1 januari 2006 vervalt de mogelijkheid om het genietingsmoment van maximaal 10% van het salaris door te schuiven naar een ongebruikelijk tijdstip. Opbouw voor de zogenoemde Reserve uitgesteld salaris (RUS) is vanaf 1 januari 2006 dus niet meer mogelijk. 4 Geschenken en verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers U mag de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw rekening nemen voor geschenken aan uw zakelijke relaties die u ook aan uw werknemers geeft. Dat kunt u doen door daarover eindheffing af te dragen. Uw relaties hoeven over de geschenken dan verder geen belasting meer te betalen (zie paragraaf van het Handboek 2005). Vanaf 1 januari 2006 past u bij deze geschenken aan zakelijke relaties een tarief toe van 45% als de waarde van het geschenk of de verstrekking niet meer is dan 136. Als de waarde meer is dan 136, past u over de gehele waarde een tarief toe van 75%. De waarde in het economische verkeer van deze geschenken mag per persoon maximaal 272 per jaar zijn. Vanaf 1 januari 2006 mag u deze eindheffing ook toepassen over de waarde in het economische verkeer van goederen of diensten in de promotionele sfeer en over de waarde van bonussen in de vorm van spaarpunten (papier of elektronisch). De maximumwaarde van 272 per jaar geldt hierbij niet. De waarde van de spaarpunten is de gewogen gemiddelde waarde in het economische verkeer van de goederen of diensten die tegen inlevering van de spaarpunten worden verstrekt. Voor alle geschenken, spaarpunten en dergelijke geldt dat u aan de ontvanger van het geschenk of de verstrekking moet meedelen dat u eindheffing toepast. U kunt ook een bepaling in uw algemene voorwaarden opnemen dat u over deze geschenken en verstrekkingen eindheffing toepast. U moet daarnaast vastleggen wie de ontvanger van het geschenk of de verstrekking is. Als deze voorwaarden nog wijzigen, ontvangt u nadere informatie van de Belastingdienst. Let op! U mag de eindheffing ook toepassen als de ontvanger van het geschenk of de verstrekking geen natuurlijk persoon is, maar bijvoorbeeld een B.V. 5 Huispersoneel Voor kalenderjaren vanaf 2006 vervalt het vereenvoudigde model loonbelastingkaart voor huispersoneel (zie hoofdstuk 23 van het Handboek 2005). U moet voortaan voor iedere werknemer een loonstaat aanleggen vóór de eerste loonbetaling van ieder kalenderjaar. De Belastingdienst ontwikkelt hiervoor een aangepaste Loonstaat huispersoneel. Hierover krijgt u nog informatie. De gegevens van uw personeel vermeldt u vanaf 1 januari 2006 ook in de aangifte loonheffingen. Als u geen ontheffing heeft, doet u deze aangifte elektronisch. Daarvoor zijn er drie manieren (zie paragraaf van deze nieuwsbrief). Voor huispersoneel is er geen aparte aangifte. U moet dezelfde aangifte doen als alle andere werkgevers. U blijft wel eenmaal per jaar aangifte doen. Meer informatie over de loonstaat kunt u nu al vinden in hoofdstuk 7 van het Handboek Let op! U moet de loonbelastingkaart huispersoneel over 2005 nog wel vóór 1 februari 2006 naar de Belastingdienst sturen. 11

11 Werknemersverzekeringen Als u een vrij beroep uitoefent, is er voor de werknemersverzekeringen sprake van huispersoneel als uw werknemer in 2005 niet meer dan 10% van de totale werktijd voor uw praktijk aan huis werkt (zie hoofdstuk 23 van het Handboek 2005). Vanaf 1 januari 2006 wordt dit percentage verhoogd naar 40%. Dit percentage geldt vanaf 2006 dus voor alle loonheffingen. 6 Levensloopregeling Op 1 januari 2006 wordt de levensloopregeling ingevoerd. In de Mededeling loonbelasting/premie volksverzekeringen van september 2005 bent u hierover ook geïnformeerd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof en educatief verlof. Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. De huidige verlofspaarregeling mag worden omgezet in de levensloopregeling. Let op! Sinds de mededeling van september is de regelgeving op de volgende twee onderdelen gewijzigd: Een werknemer kan ook sparen bij een beheerder van een beleggingsinstelling. In 2006 kan een werknemer ook nog beslissen dat hij wil deelnemen aan de levensloopregeling, ook al heeft hij in 2006 al gespaard in de spaarloonregeling. Uw werknemer moet het gespaarde bedrag dan wel eerst naar u laten terugboeken vóór 1 juli 2006 en als loon door u laten uitbetalen. 6.1 Sparen in levensloopregeling Uw werknemers hebben vanaf 1 januari 2006 recht op deelname aan de levensloopregeling. Een werknemer kan u op grond van een levensloopregeling verzoeken om per jaar een bedrag van maximaal 12% van zijn loon in te houden. Dit bedrag maakt u over op een geblokkeerde levenslooprekening van de werknemer. De werknemer bepaalt zelf bij welke toegelaten bank, verzekeraar of beleggingsmaatschappij hij de levenslooprekening (of verzekering of recht van deelneming) wil onderbrengen. Het bedrag dat u inhoudt, is niet aftrekbaar voor de werknemersverzekeringen, maar wel voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw. Een werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling is loon voor de werknemersverzekeringen, maar is onbelast voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw. U berekent dus premies werknemersverzekeringen over het gespaarde bedrag (inclusief de werkgeversbijdrage) in de levensloopregeling. Dit gespaarde bedrag vermeldt u in de aangifte loonheffingen. Een werknemer mag per kalenderjaar dus maximaal 12% sparen van zijn loon in dat jaar. U mag dit percentage berekenen over het loon in geld, vermeerderd met de waarde van loon niet in geld en belaste fooien en uitkeringen uit fondsen (zie kolom 6 van de loonstaat). Als het spaarsaldo aan het begin van het kalenderjaar 210% of meer is van het jaarloon over het voorgaande kalenderjaar, mag een werknemer dat jaar niet langer sparen in zijn levensloopregeling. Het spaarsaldo kan overigens door behaalde rendementen daarna verder boven de 210% uitstijgen. Heeft een werknemer het voorgaande kalenderjaar niet het hele jaar bij u gewerkt, dan mag u het loon herleiden naar jaarloon. Aanspraken die een werknemer nog heeft in een levensloop- of verlofspaarregeling bij voormalige werkgevers, tellen mee bij de bepaling of het maximum van 210% is bereikt. 6.2 Overgangsregeling oudere werknemers Voor werknemers die op 31 december jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 jaar, is er een overgangsregeling. Voor deze werknemers vervalt de voorwaarde dat binnen de levensloopregeling in het kalenderjaar niet meer dan 12% van het loon van dat jaar mag worden gespaard. Daardoor kunnen zij het toegestane maximale bedrag van 210% van het laatstverdiende jaarloon in een kortere periode bij elkaar sparen. 6.3 Deeltijd, demotie en loonsverlaging Als een werknemer, vooruitlopend op zijn pensioen, in deeltijd gaat werken of een lager gekwalificeerde functie accepteert, mag u bij de bepaling van de maxima uit blijven gaan van zijn eerdere hogere loon. De loonsverlaging in verband met deeltijd of demotie moet dan wel plaatsvinden binnen tien jaar direct voorafgaand aan de pensioendatum in de pensioenregeling. Voorwaarde is bovendien, dat ten minste 50% van de voorafgaande arbeidsduur feitelijk wordt gewerkt. Als het loon om andere redenen wordt verlaagd, kan in de loop van het jaar blijken dat het maximum van 12% van het loon is overschreden. U moet het te veel gestorte bedrag dan in hetzelfde kalenderjaar terugbetalen aan uw werknemer en hierop loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden. 12

12 6.4 Bijdrage werkgever U mag uw werknemer een bijdrage verstrekken voor de levensloopregeling. Deze bijdrage is wel loon voor de werknemersverzekeringen, maar geen loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw. Als u een bijdrage verstrekt, bent u verplicht om deze bijdrage te verstrekken aan al uw werknemers die in vergelijkbare omstandigheden verkeren; ook aan werknemers die geen levensloopregeling hebben. Als u dit niet doet, moet het totale levensloopsaldo van uw werknemers belast worden als loon uit vroegere dienstbetrekking. Overigens is de bijdrage die u geeft aan werknemers die geen levensloopregeling hebben, belast voor alle loonheffingen. 6.5 Geen samenloop met spaarloonregeling Een werknemer kan bij u of een andere werkgever zowel een spaarloonregeling als een levensloopregeling hebben. Hij mag echter in hetzelfde kalenderjaar niet in beide regelingen sparen. Hij zal elk jaar moeten kiezen in welke regeling hij dat jaar wil sparen. Als een werknemer in het kalenderjaar al bij u of een andere werkgever heeft gespaard in de spaarloonregeling, kan hij in principe pas het volgende jaar sparen in de levensloopregeling. In 2006 kan een werknemer echter nog beslissen dat hij wil deelnemen aan de levensloopregeling, ook al heeft hij in 2006 al gespaard in de spaarloonregeling. Uw werknemer moet het gespaarde bedrag dan wel eerst naar u laten terugboeken vóór 1 juli 2006 en als loon door u laten uitbetalen. Het is verstandig om uw werknemers hierover te informeren. 6.6 Schriftelijk vastleggen Een levensloopregeling moet u schriftelijk vastleggen. In de vastlegging moet u ten minste het volgende opnemen: het doel van de regeling, namelijk het treffen van een voorziening in geld die uitsluitend bedoeld is voor het opnemen van een periode van extra verlof; een bepaling dat de aanspraken op grond van de levensloopregeling niet kunnen worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid kunnen worden anders dan voor een verpanding voor een buitenlandse aanbieder. Wel mag de regeling voorzien in de mogelijkheid om de aanspraken af te kopen bij beëindiging van de dienstbetrekking of bij een levensloopverzekering waarbij de afkoop plaatsvindt in het kader van de levensloopregeling; de naam van de instelling waarbij de voorziening wordt aangehouden; een bepaling dat de werknemer schriftelijk aan u verklaart dat hij geen aanspraken heeft op grond van een levensloopregeling of verlofspaarregeling bij een of meer vorige werkgevers. Of, als de werknemer deze aanspraken wel heeft, dat hij u jaarlijks schriftelijk meldt wat de omvang daarvan is op 1 januari van dat kalenderjaar; een bepaling dat de werknemer schriftelijk verklaart dat hij geen voorziening op grond van een levensloopregeling opbouwt in het kalenderjaar waarin hij bij u of een andere werkgever loon spaart op grond van een spaarloonregeling. Let op! U bent verplicht om een werknemer die daarom vraagt, een levensloopregeling aan te bieden. Door te sparen voor verlof heeft uw werknemer echter nog geen wettelijk recht op het opnemen van het verlof. Dat kan alleen met uw toestemming, behalve als het gaat om verlof waar werknemers volgens de wet recht op hebben, zoals ouderschapsverlof. 6.7 Opnemen uit levensloopregeling Als de werknemer (gedeeltelijk) onbetaald verlof neemt, kan hij zijn levenslooprekening (of verzekering) aanspreken. Daarmee mag hij zijn loon aanvullen tot maximaal 100% van het loon dat hij direct voorafgaand aan de verlofperiode ontving. Dus: een werknemer die in juli aan loon had, mag in augustus niet meer dan aan spaartegoed opnemen voor de financiering van één maand onbetaald verlof. Als u tijdens het verlof loon doorbetaalt, moet u daarmee rekening houden. Betaalt u uw werknemer tijdens het verlof bijvoorbeeld 500 loon door, dan mag hij nog maar 500 van de levenslooprekening halen. De instelling waarbij de levensloopregeling is ondergebracht, maakt de opname van de levenslooprekening (of uitkering uit de levensloopverzekering) aan u over. Het opgenomen bedrag rekent u niet tot het loon voor de werknemersverzekeringen, maar wel tot het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw. U moet daarop dus nog de loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden. Ook houdt u rekening met de levensloopverlofkorting (zie paragraaf 6.8 van deze nieuwsbrief). Daarna maakt u het nettoloon over aan de werknemer, die het bedrag kan gebruiken om een periode van onbetaald verlof financieel te overbruggen. 13

13 Als het spaartegoed nog niet is opgenomen als uw werknemer met pensioen gaat of op het moment dat hij 65 jaar wordt, wordt het hele opgebouwde tegoed belast als loon uit vroegere dienstbetrekking en uitgekeerd aan de werknemer. U houdt daarop loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in en u verrekent ook de opgebouwde levensloopverlofkorting. 6.8 Levensloopverlofkorting Werknemers hebben bij opname uit de levensloopregeling recht op een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen: de levensloopverlofkorting. Bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen houdt u rekening met deze extra heffingskorting als de werknemer bij u de loonheffingskorting verrekent. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het opgenomen bedrag uit de levensloopregeling met een maximum van 185 per gespaard kalenderjaar (bedrag 2006). Als de werknemer in november en december 2006 bijvoorbeeld 50 opneemt voor onbetaald verlof, dan verrekent u bij het loon van november en van december 50 aan levensloopverlofkorting. Is de opname in november en december 1.000, dan verrekent u alleen in november 185 met de berekende loonbelasting/premie volksverzekeringen. Als de werknemer geld opneemt uit de levensloopregeling en hij daarvoor twee jaar heeft gespaard, verrekent u maximaal 2 x 185 = 370. Heeft u in voorgaande jaren al levensloopverlofkorting verrekend, dan verlaagt dit de levensloopverlofkorting in latere jaren. Als u bij de werknemer in het eerste jaar bijvoorbeeld 100 aan levensloopverlofkorting heeft verrekend dan mag u in het tweede jaar maximaal (2 x 185) = 270 verrekenen. 6.9 Levensloopregeling en pensioen Het saldo van de levensloopregeling mag ook omgezet worden in pensioen, zolang de volledige pensioenregeling maar blijft voldoen aan de wettelijke pensioenvoorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat na de omzetting van de levensloopregeling per dienstjaar nog steeds niet meer aan ouderdomspensioen mag zijn opgebouwd dan 2% van het pensioengevend loon (bij eindloonstelsel: zie paragraaf van het Handboek 2005). Bij omzetting in pensioen verrekent u géén levensloopverlofkorting. U bent niet verplicht om aan omzetting mee te werken. Werknemers die gebruikmaken van de mogelijkheid om per 1 januari 2006 bestaande prepensioenaanspraken af te kopen, mogen dit bedrag zonder belastingheffing in de nieuwe levensloopregeling storten. Voor deze werknemers mag de storting meer zijn dan de voorgeschreven maximale grens van 12% van het loon. Alle andere voorwaarden van de levensloopregeling gelden wel, zoals het maximum van 210% van het jaarloon over het voorgaande kalenderjaar. Overigens mag afkoop alleen als het pensioenfonds dit toestaat Omzetten van verlofspaarregeling in levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kan niet meer in de huidige verlofspaarregeling (zie paragraaf 19.2 van het Handboek 2005) worden gespaard, alleen nog in de levensloopregeling. Als u voor uw werknemers nu een verlofspaarregeling heeft, zult u dus nieuwe afspraken moeten maken met uw werknemers. U mag met uw werknemers ook afspreken dat hun tegoed in geld of tijd op grond van de oude verlofspaarregeling wordt omgezet in de levensloopregeling. Voorzover tegoeden op grond van de verlofspaarregeling niet worden omgezet, moet u daarvoor de oude regels blijven gebruiken. Ook moet u die tegoeden meenemen bij de bepaling of het maximum voor de levensloopregeling van 210% wordt overschreden Ouderschapsverlofkorting Als ouderschapsverlof (gedeeltelijk) onbetaald is, kan de levensloopregeling gebruikt worden om het loon aan te vullen. Ook dan geldt de levensloopverlofkorting (zie paragraaf 6.8 van deze nieuwsbrief). Als de werknemer spaart in de levensloopregeling, heeft hij daarnaast in zijn Aangifte inkomstenbelasting ook recht op een aanvullende heffingskorting: de ouderschapsverlofkorting. Deze korting bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dat komt op het ogenblik neer op een bedrag van ongeveer 636 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Maximaal is de ouderschapsverlofkorting gelijk aan het verschil tussen het loon over het kalenderjaar en het loon over het vorige kalenderjaar. Voor de ouderschapsverlofkorting heeft uw werknemer na afloop van het kalenderjaar een verklaring van u nodig met de volgende gegevens: uw naam, adres en loonheffingennummer; de naam en het sofi-nummer van uw werknemer; de periode in het kalenderjaar waarin uw werknemer ouderschapsverlof heeft gehad; het aantal uren in het kalenderjaar dat uw werknemer ouderschapsverlof heeft gehad. 14

14 6.12 Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof vervalt Met de invoering van de levensloopregeling en de ouderschapsverlofkorting wordt op 1 januari 2006 de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof afgeschaft. U houdt tot 31 december 2006 wel recht op de afdrachtvermindering voor loon dat u doorbetaalt op grond van een regeling die al op 31 december 2005 bestaat. Het kan dan gaan om een regeling die is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst, een regeling van een bevoegd bestuursorgaan of een regeling die voor minstens driekwart van uw werknemers geldt Meer informatie Voor meer informatie over de levensloopregeling kunt u terecht op internet: Naast de wettelijke regelingen vindt u daar een aantal vragen en antwoorden over de nieuwe levensloopregeling en over pensioenregelingen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt op ook informatie aan en is voor algemene informatie over de levensloopregeling bereikbaar via Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, telefoon Meewerkende kinderen Voor kinderen die in uw onderneming meewerken, geldt een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie paragraaf van het Handboek 2005). Voor kalenderjaren vanaf 2006 vraagt de Belastingdienst van u geen Loonbelastingkaart meewerkende kinderen meer. De gegevens van de kinderen vermeldt u in de aangifte loonheffingen. Als u geen ontheffing heeft, doet u deze aangifte elektronisch. Daarvoor zijn er drie manieren (zie paragraaf van deze nieuwsbrief). Voor meewerkende kinderen is er geen aparte aangifte. U moet dezelfde aangifte doen als alle andere werkgevers. U blijft wel eenmaal per jaar aangifte doen. U moet ook de specificatie van het loon bij de loonadministratie bewaren. Let op! U moet de Loonbelastingkaart meewerkende kinderen over 2005 nog wel vóór 1 maart 2006 naar de Belastingdienst sturen. 8 Pensioenregelingen Alle pensioenregelingen moeten vanaf 1 januari 2006 voldoen aan de fiscale kaders zoals deze gelden na de invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL). Het uitgangspunt van deze wet is dat een werknemer pas op 65-jarige leeftijd stopt met werken. Als u de pensioenregelingen per 1 januari 2006 nog niet heeft aangepast, valt u in 2006 onder een nieuwe overgangsregeling. U moet dan 52% eindheffing betalen over het verschil tussen de premie die u op dat moment betaalt en de premie die u zou betalen als u de pensioenregeling had aangepast. U heeft hierover in oktober 2005 van de Belastingdienst een brief ontvangen. Op vindt u meer informatie over deze nieuwe overgangsregeling. U kunt daar met een eenvoudige rekenhulp ook berekenen of u eindheffing moet betalen. Of raadpleeg uw pensioenadviseur of pensioenuitvoerder. Verklaring pensioenregeling De Belastingdienst stuurt u medio december 2005 een formulier waarmee u verklaart dat de pensioenregeling(en) voor uw werknemers op 1 januari 2006 voldoen aan de fiscale kaders die in 2006 voor pensioenregelingen gelden. U stuurt het formulier ook terug als de pensioenregeling(en) nog niet zijn aangepast, maar u geen eindheffing hoeft te betalen. Dat kan als u in 2006 niet meer pensioenpremie betaalt dan u voor een aangepaste regeling zou betalen. Als u de verklaring terugstuurt, zal de Belastingdienst uw pensioenregeling in 2006 niet controleren. U stuurt het formulier niet terug als de pensioenregeling(en) nog niet zijn aangepast en u eindheffing moet betalen. Deze eindheffing boekt u dan op de aangifte loonheffingen in de rubriek Eindheffing VUT- en pensioenregelingen. De Belastingdienst controleert in 2006 bij werkgevers die geen verklaring hebben ingediend, of de eindheffing juist is toegepast. 9 Privé-gebruik auto van de zaak Vanaf 1 januari 2006 behoort de bijtelling voor het privé-gebruik van een auto van de zaak tot het loon. Dit betekent dat u over een bijtelling privé-gebruik auto loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moet inhouden. De bijtelling privé-gebruik is geen loon voor de werknemersverzekeringen. 15

15 De bijtelling voor privé-gebruik is de waarde van het privé-gebruik van een ter beschikking gestelde personen- of bestelauto, verminderd met de eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik. De waarde van het privégebruik is een forfaitair percentage van de catalogusprijs van de auto, inclusief BPM en omzetbelasting. Voor het jaar 2006 is dat 22%. De bijtelling geldt per kalenderjaar. Per loontijdvak rekent u een tijdsevenredig deel van de waarde van het privé-gebruik tot het loon van uw werknemer. Dit bedrag boekt u in kolom 10 van de loonstaat (zie paragraaf 16 van deze nieuwsbrief) en vermeldt u in de aangifte loonheffingen. De eigen bijdrage van uw werknemer vermeldt u als negatief bedrag in kolom 10 van de loonstaat en vermeldt u ook in de aangifte loonheffingen. U mag de bijtelling alleen achterwege laten als uw werknemer niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt. Dit kunt u onder andere op de volgende manieren bewijzen: door een sluitende rittenregistratie van uw werknemer die door u is gecontroleerd (deze rittenregistratie behoort tot uw administratie); door een schriftelijk verbod van u op privé-gebruik door uw werknemer. U moet daarop voldoende controle uitoefenen en een passende sanctie toepassen als het verbod niet wordt nageleefd; door een (collectieve) afspraak met de Belastingdienst over hoe u het privé-gebruik van uw werknemer(s) controleert. Verklaring geen privé-gebruik van de Belastingdienst Als uw werknemer de auto niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden gaat gebruiken, kan hij een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Hij geeft u hiervan een afschrift. Met deze verklaring kunt u de bijtelling achterwege laten. U hoeft dan zelf verder niets te bewijzen. De Belastingdienst kan bij uw werknemer controleren of de verklaring terecht is afgegeven. Als blijkt dat de verklaring ten onrechte is afgegegeven, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op aan uw werknemer. U bent niet verplicht om de nageheven inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan uw werknemer te vergoeden. Als u wist dat de verklaring ten onrechte was aangevraagd, wordt de naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan u opgelegd. De verklaring die u van uw werknemer ontvangt, kan door de Belastingdienst worden ingetrokken. Vanaf dat moment moet u de bijtelling voor het privé-gebruik op de normale manier tot het loon rekenen. Eindheffing bestelauto s met doorlopend afwisselend gebruik Als twee of meer werknemers een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken door de aard van het werk, kan het moeilijk zijn om de bijtelling voor privé-gebruik individueel toe te passen. Een voorbeeld is de situatie van een installatiebedrijf waarin de bestelauto op maandag en woensdag wordt gebruikt door werknemer A, op dinsdag door werknemer B en op donderdag en vrijdag door werknemer C. U moet dan eindheffing toepassen op het voordeel van het privé-gebruik. Deze eindheffing is een vast bedrag van 300 per bestelauto op jaarbasis. Dit bedrag vermeldt u in de aangifte loonheffingen in de rubriek Eindheffing loon met een bestemmingskarakter. 10 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen U kunt de Belastingdienst vanaf 1 januari 2006 verzoeken om te worden aangewezen als een samenhangende groep inhoudingsplichtigen. Dat kan bijvoorbeeld als u een werkgever bent in concernverband met aparte loonheffingennummers voor uw bedrijfsonderdelen. De Belastingdienst beslist hierop met een beschikking waarin nadere voorwaarden kunnen worden opgenomen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken. De aanwijzing als samenhangende groep inhoudingsplichtigen vermindert uw administratieve verplichtingen. Dit betekent onder andere het volgende: U kunt de loonheffingen voor gelijktijdig ingediende aangiften vanaf 1 januari 2007 in één bedrag betalen. Als u de loonbelasting/premie volksverzekeringen in overleg met de Belastingdienst nu al in één bedrag betaalt, kunt u de loonheffingen ook in 2006 in één bedrag betalen. U kunt een werknemer eenvoudiger binnen de samenhangende groep van werkgever laten wisselen, omdat: u zijn identiteit niet opnieuw hoeft vast te stellen; uw werknemer geen nieuwe loonbelastingverklaring hoeft in te vullen; u het jaarloon voor de bijzondere beloningen niet opnieuw hoeft vast te stellen; uw werknemer de spaarloonregeling mag voortzetten; een beschikking voor de 30%-regeling geldig blijft als de omstandigheden daarvoor bij de nieuwe werkgever gelijk blijven. 16

16 De Belastingdienst kan beslissen om de aanwijzing als samenhangende groep en de eventuele voorwaarden te wijzigen of in te trekken. Dit kan ook gebeuren op verzoek van (een van) de inhoudingsplichtigen. Ook tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken. Let op! U moet voor elk loonheffingennummer binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen wel apart aangifte doen. Dit is nodig voor de premies werknemersverzekeringen, omdat deze per werkgever kunnen verschillen. 11 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk De voorwaarden voor het aanvragen van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) worden vanaf 1 januari 2006 gewijzigd. Daarbij wordt de uitvoering van de regeling bijna geheel aan SenterNovem overgedragen. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SenterNovem, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle. Het telefoonnummer is (038) Of raadpleeg Verklaring aanvragen bij SenterNovem Voor de afdrachtvermindering S&O blijft een S&O-verklaring van SenterNovem noodzakelijk. De periode waarover SenterNovem een S&O-verklaring afgeeft, wordt korter voor aanvragen die u doet vanaf 1 januari U kunt binnen een kalenderjaar voortaan voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden een aanvraag indienen. Een verklaring voor een heel kalenderjaar krijgt u alleen nog onder bepaalde voorwaarden als u een eigen onderzoek- of ontwikkelafdeling heeft. U moet de aanvraag ten minste een maand voor het begin van de periode aanvragen bij SenterNovem. Omdat u pas vanaf 1 januari 2006 een aanvraag kunt doen voor een kortere periode, kan een verklaring voor een kortere periode pas ingaan vanaf maart Let op! Als u al een aanvraag voor het jaar 2006 bij SenterNovem heeft ingediend of als u dit nog uiterlijk 3 december 2005 doet, verandert voor u de aanvraagprocedure niet. Uw aanvraag heeft volgens de huidige regels nog betrekking op heel 2006 en u kunt uiterlijk 2 juni 2006 een aanvraag indienen voor het tweede kalenderhalfjaar Het bedrag van de S&O-afdrachtvermindering in de verklaring wordt vastgesteld op 42% x (het verwachte aantal S&O-uren vermenigvuldigd met het gemiddeld uurloon, maar maximaal ). Over het bedrag boven geldt een afdrachtvermindering van 14%. Voor starters geldt een hoger percentage voor afdrachtvermindering. De S&O-afdrachtvermindering bedraagt per inhoudingsplichtige maximaal Raadpleeg voor meer informatie. Afdrachtvermindering S&O verrekenen U mag de afdrachtvermindering S&O alleen toepassen over aangiftetijdvakken die eindigen in de periode van de S&O-verklaring. Voor die tijdvakken verrekent u in de aangifte loonheffingen maximaal een evenredig deel van het nog ongebruikte bedrag van de S&O-verklaring. Voorbeeld U heeft een S&O-verklaring voor de periode juli tot en met september voor een bedrag van E In juli mag u maximaal eenderde deel van E verrekenen. Stel dat u in uw aangifte loonheffingen van juli maar E 600 aan afdrachtvermindering S&O verrekent. In de maand augustus mag u dan maximaal E verrekenen. Dit is het evenredige deel van het ongebruikte bedrag van E De afdrachtvermindering S&O kan, samen met de andere afdrachtverminderingen, nooit meer zijn dan de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en de eindheffingen. Als aan het einde van de periode een gedeelte van de afdrachtvermindering S&O niet is verrekend, mag u het restant alsnog verrekenen in een van de tijdvakken van die periode, als daarin nog ruimte is. U kunt de eerder ingediende aangifte loonheffingen in dat geval herstellen (zie paragraaf van deze nieuwsbrief). S&O-verklaring achteraf herzien De afrekeningsaangifte vervalt. Het bedrag dat u in de aangifte loonheffingen aan afdrachtverminderingen verrekent, is dus in principe definitief. U moet vanaf 2006 wel een mededeling aan SenterNovem sturen als achteraf blijkt dat de S&O-verklaring herzien moet worden. De S&O-verklaring wordt achteraf herzien als u minder dan 90% van de verwachte uren heeft besteed, of wanneer het bedrag van de S&O-verklaring per 17

17 saldo per kalendermaand minstens te hoog was vastgesteld op basis van de bestede uren. U moet de mededeling doen binnen twee maanden na afloop van de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Raadpleeg voor meer informatie. Na uw melding geeft SenterNovem een correctie S&O-verklaring af. Het bedrag van de correctie neemt u als negatieve afdrachtvermindering S&O op in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de correctieverklaring is gedagtekend en niet in de al verstreken aangiftetijdvakken. SenterNovem kan uw project- en urenadministratie controleren en een correctie S&O-verklaring vaststellen. Een eventuele boete in deze correctie S&O-verklaring neemt u ook als negatieve afdrachtvermindering S&O op in de aangifte van het lopende tijdvak. De Belastingdienst controleert alleen of uw afdrachtvermindering S&O in overeenstemming is met uw S&O-verklaring van SenterNovem. Let op! Voor de afdrachtvermindering S&O die u in 2005 heeft toegepast, moet u vóór 1 mei 2006 nog wel op de gebruikelijke wijze een afrekeningsaangifte indienen. 12 Verruiming vrijwillige inhoudingsplicht Als u als werkgever niet in Nederland woont of bent gevestigd en u geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland heeft, kunt u de Belastingdienst verzoeken om u als inhoudingsplichtige aan te merken. Vanaf 1 januari 2006 is daarbij de voorwaarde vervallen dat uw werknemer de dienstbetrekking in Nederland moet vervullen. Wel moet het loon zijn onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. Deze verruiming geldt ook voor de afdrachtverminderingen loonbelasting/premie volksverzekeringen. 13 Vervoer bij wegwerkzaamheden Vanaf 1 januari 2006 geldt een algemene regeling voor tijdelijk, speciaal georganiseerd vervoer van werknemers bij wegwerkzaamheden. Dit vervoer kan met het bestaande openbaar vervoer gebeuren, maar ook met vervoermiddelen als shuttlebussen tussen een station en de arbeidsplaats(en). Het recht op het speciaal georganiseerde vervoer is voor maximaal zes maanden onbelast voor de loonheffingen. Als voorwaarde geldt dat het bedrijfsleven en de overheid samen de kosten betalen van het tijdelijke, speciaal georganiseerde vervoer. Daarbij moet de overheid meer dan de helft van de kosten betalen. Als uw werknemer een onbelaste reiskostenvergoeding ontvangt, mag u deze na aanvang van de werkzaamheden voor maximaal zes maanden onbelast doorbetalen. Deze algemene regeling geldt nu alleen voor de ZuidOost-pas van Amsterdam (zie paragraaf 4 van de Mededeling loonbelasting/premie volksverzekeringen van juni 2005). 14 Vrijwilligersregeling Een vrijwilliger is iemand die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor doorgaans één privaat- of publiekrechtelijke organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, of voor doorgaans één sportvereniging of sportstichting die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen (zie paragraaf van het Handboek 2005). Onder deze voorwaarden kan een vergoeding aan een vrijwilliger onbelast zijn. Vanaf 1 januari 2006 vervalt de voorwaarde dat een vrijwilliger maar voor één privaat- of publiekrechtelijke organisatie vrijwilligerswerk mag verrichten. Verder geldt de regeling vanaf 1 januari 2006 ook voor andere sportorganisaties. Bij de vraag of iemand beroepshalve werk verricht, is de beloning die hij ontvangt van belang en ook of deze beloning enigszins overeenstemt met het werk. Het gaat er daarbij om of de beloning in redelijke mate overeenstemt met (de aard van) het werk. Bij een beloning die kan worden aangemerkt als een marktconforme beloning, is er geen sprake van vrijwilligerswerk. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het verrichte werk. Een vergoeding aan een vrijwilliger heeft meer het karakter van een forfaitaire kostenvergoeding. Vanaf 2006 wordt voor de loonheffingen geen dienstbetrekking aangenomen als de vergoedingen en verstrekkingen aan de vrijwilliger samen niet meer bedragen dan 150 per maand en per jaar. Als u aan de vrijwilliger meer betaalt of verstrekt dan 150 per maand of per jaar, gelden de normale regels voor de loonheffingen. Krijgt de vrijwilliger uitsluitend een vergoeding of verstrekking voor de werkelijk gemaakte kosten, dan is die vergoeding of verstrekking geen loon. 18

18 15 Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding Voor woon-werkverkeer en andere zakelijke reizen mag u in 2005 een onbelaste vergoeding betalen van maximaal 0,18 per kilometer. Vanaf 1 januari 2006 wordt dit bedrag verhoogd tot maximaal 0,19 per kilometer. 16 Nieuw model loonstaat Door de invoering van de aangifte loonheffingen is het model loonstaat voor 2006 vereenvoudigd. De meeste rubrieken boven de kolomindeling van de loonstaat vervallen, omdat u deze gegevens moet vermelden in de aangifte loonheffingen. Verder gelden de volgende wijzigingen: Kolom 2 Aantal dagen waarover loon is genoten vervalt, omdat u voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen vanaf 1 januari 2006 moet uitgaan van loontijdvakken in plaats van loondagen (zie paragraaf van deze nieuwsbrief). In de kolommen 9, 10 en 11 moet u vanaf 1 januari 2006 de loonbestanddelen voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw vermelden. Door de invoering van de Zvw wordt een nieuwe kolom 12 Loon voor de Zvw opgenomen en wordt kolom 16 gewijzigd in Ingehouden werknemersbijdrage Zvw. Kolom 13 Uitsluitend voor de loonbelasting en volksverzekeringen/loon wordt nieuw opgenomen. De huidige kolom 17 Ingehouden premie WW alsmede vereveningsbijdrage vervalt, omdat deze dezelfde informatie bevat als kolom 11. De huidige kolom 18 wordt kolom 17. Naast deze wijzigingen is de benaming van de kolommen op elkaar afgestemd. Het nieuwe model loonstaat vindt u achter in deze nieuwsbrief. 17 Nieuwe jaaropgaaf De Belastingdienst wijzigt voor het kalenderjaar 2006 het model jaaropgaaf. De rubriek Verzekerd voor WAO en ZFW wordt gewijzigd in Loon Zorgverzekeringswet. Op de achterzijde van de jaaropgaaf wordt de volgende toelichting opgenomen: De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is berekend over maximaal In de rubriek Loon Zorgverzekeringswet neemt u het bedrag over dat u heeft geboekt in kolom 12 van de loonstaat Loon voor de Zorgverzekeringswet. U houdt hierbij geen rekening met het maximumbijdrageloon. Verder wordt de rubriek Premie ziekenfonds/ziektekostenverzekering gewijzigd in Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet. Het nieuwe model jaaropgaaf vindt u achter in deze nieuwsbrief. 19

19 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2006 Bij deze tabellen wordt verwezen naar paragrafen in het Handboek loonheffing en premies werknemersverzekeringen Tabel 1 Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen (paragraaf 6.2) Schijf loon op jaarbasis loonbelasting/premie volksverzekeringen tot 65 jaar 65 jaar en ouder 1 t/m ,15% 16,25% t/m ,45% 23,55% t/m % 42% of meer 52% 52% Het tarief in de derde en vierde schijf bestaat geheel uit loonbelasting. Het tarief van de eerste en tweede schijf is als volgt samengesteld: Schijf tot 65 jaar 65 jaar en ouder 1 premie AOW 17,90% premie Anw 1,25% 1,25% premie AWBZ 12,55% 12,55% loonbelasting 2,45% 2,45% totaal 34,15% 16,25% 2 premie AOW 17,90% premie Anw 1,25% 1,25% premie AWBZ 12,55% 12,55% loonbelasting 9,75% 9,75% totaal 41,45% 23,55% Tabel 2 Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (hoofdstuk 20) Bedrag Percentage Bijzonderheden Algemene heffingskorting Arbeidskorting 1,795% Voorzover loon uit tegenwoordige arbeid of lager geboren in 1949 en later maximaal ,421% Voorzover loon uit tegenwoordige arbeid hoger dan , 1947 of 1948 maximaal ,954% Voorzover loon uit tegenwoordige arbeid hoger dan of 1945 maximaal ,467% Voorzover loon uit tegenwoordige arbeid hoger dan , 1942 of 1943 maximaal ,990% Voorzover loon uit tegenwoordige arbeid hoger dan Ouderenkorting 374 Het loon op jaarbasis mag niet meer bedragen dan Alleenstaande ouderenkorting 562 Jonggehandicaptenkorting 645 Tabel 3 Tabel voor artiesten en beroepssporters (paragraaf 15.4 en 15.6) Artiest of beroepssporter die in Nederland woont 34,15% Artiest of beroepssporter die in het buitenland woont 20% Buitenlandse groep 20% Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden (paragraaf 15.2, en 15.9) tot 65 jaar 65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting 36% 16% 17% 3% 20

20 Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan 65 jaar (paragraaf 21.10) Tabeltarief Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting 0 51,80% 0,00% ,80% 51,80% ,70% 70,70% ,40% 72,40% ,30% 108,30% Enkelvoudig tarief Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting 0 34,15% 0,00% ,15% 34,15% ,45% 41,45% ,00% 42,00% ,00% 52,00% Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit bovenstaande tabel moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven geldt het percentage uit de tabel. Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn tabeltarief enkelvoudig tarief 51,80% wordt 46,40% 34,15% wordt 31,70% 70,70% wordt 46,40% 41,45% wordt 31,70% 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00% Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn tabeltarief enkelvoudig tarief 51,80% wordt 2,50% 34,15% wordt 2,45% 70,70% wordt 10,80% 41,45% wordt 9,75% Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers: Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers afzonderlijke tabellen zijn vastgesteld. Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden. tabeltarief enkelvoudig tarief zonder loonheffingskorting 61,20% 36,00% met loonheffingskorting 20,30% 16,00% Tabel eindheffing voor anonieme werknemers Tabeltarief (gebruteerd) 108,30% Enkelvoudig tarief 52,00% Bij naheffingen door de Belastingdienst gelden andere percentages. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor. 21

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De verlofspaarregeling bestaat slechts een paar jaar. Een overdonderend succes is deze regeling niet geworden. Kort na de invoering kwam de politiek

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 12 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. De

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN 2006

WAT VERANDERT ER IN 2006 LOONBELASTING/SOCIALE VERZEKERINGEN LOONBELASTING EN OZB MOETEN KOOPKRACHT REPAREREN WAT VERANDERT ER IN 2006 Dit artikel geeft u een overzicht van de wijzigingen die ons vanaf 1 januari 2006 te wachten

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Belastingdienst Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Inleiding Als u uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling: de regeling voor privégebruik

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3)

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3) Onderwerpen Actualiteiten loonheffingen mr. A.L. (Ton) Mertens belastingadviseur Loyens & Loeff N.V. en universitair docent Universiteit van Amsterdam stand van zaken eenduidige loonaangifte praktijkvragen

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen

Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen opgaven Loonheffingen John Oomen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2016 ISBN 978 90 5752 xxx x /

Nadere informatie

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken Loonaangifte volledig en correct invullen Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken De loonaangifte invullen Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert.

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048 pagina 1-5 AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVROEGD PENSIOEN ons kenmerk : 856-VP-(website) 1. Gegevens aanvrager a. Naam :.. b. Eerste voornaam :.. c. Adres *) :... d. Burgerservicenummer :.. e. Geboortedatum

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) op meerdere uitkeringen loonheffingskorting heeft toegepast, waardoor zij van de Belastingdienst

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2011 Inhoud 1 Algemeen 3 2 vcr-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Awf-franchise

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. Hiermee worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen,

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen 1 Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd Mededelingen Adresgegevens Algemene gegevens Bruto-Netto gegevens Netto bedrag Tegoed uren vrije tijd Gegevens deze maand Totalen deze maand Gegevens jaaropgave Toelichting betalingsspecificatie Inleiding

Nadere informatie