COOP UA DR2 NEW ECONOMY B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COOP UA DR2 NEW ECONOMY B.V."

Transcriptie

1 , geldig tot VOORSTEL Onderzoek twee stromen MRA: bouw- en sloopafval en E-waste IN OPDRACHT VAN: Jolein Baidenmann Grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam METABOLIC COOP UA +31 (0) Meteorenweg 280M 1035RN Amsterdam The Netherlands KvK BTW NL B01 DR2 NEW ECONOMY B.V. +31 (0) Parkstraat JK Den Haag The Netherlands KvK BTW NL B01

2 AAN: DATUM: BETREFT: Jolein Baidenmann, Metropool Regio Amsterdam Datum: 20 maart, 2018 Uitvraag onderzoek 2 grondstofstromen MRA Geachte Jolein Baidenmann, Hartelijk dank voor uw uitnodiging offerte uit te brengen voor werkzaamheden onder de titel Uitvraag onderzoek 2 grondstofstromen MRA. Metabolic en Dr2 New Economy hebben besloten om hun expertise en ervaring te bundelen, om gezamenlijk in onderstaand schrijven op uw verzoek in te gaan. In deze offerte beschrijven wij ons voorgesteld aanpak voor dit onderzoek. Dit doen wij door onze visie op het onderzoek en onderzoeksdoelen toe te lichten. Verder is de offerte ingericht door middel van fases, waarin de gevraagde feitelijke data en businesscases verwerkt zijn. I.v.m de complixitateit van dit onderzoek en de innovatieve aanpak, is het proces iteratief ingericht: dit geeft de mogelijkheid voor Metabolic en DR2 New Economy kort terug te keren naar eerdere fases wanneer dit noodzakelijk is. Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze offerte, kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zijn uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Gerard Roemers Sustainability Consultant, Metabolic Pepijn Duijvestein Senior Business Innovator, Dr2 New Economy

3 3 ACHTERGROND Nederland positioneert zichzelf als wereldwijde koploper op het gebied van de circulaire economie, en stelt zichzelf ambitieuze doelen op het gebied van verminderd primair grondstoffengebruik. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn en in 2030 moet dit al met 50% gereduceerd zijn. De MRA heeft in die transitie naar een duurzame en circulaire economie een belangrijke rol te spelen. In dit kader heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als ambitieuze ambitie om in 2025 te behoren tot Europa s meest circulaire grootstedelijke regio s en wil zij koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. Daarbij draagt de versterkte inzet op de circulaire economie fundamenteel bij aan de werkgelegenheid, bedrijvigheid en de groei van banen in de MRA. Als organisatie en inkoper van diensten en goederen heeft de MRA een grote impact. Door middel van het aanpassen van bestaande inkoopvoorwaarden, het optimaliseren van grondstoffenstromen, en het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven, beoogt de MRA hun ambities te realiseren. Vanaf 2016 werkt de MRA in samenspel met afzonderlijke gemeenten, de Haven, Schiphol en de Amsterdam Economic Board veelvuldig aan de circulaire economie. Een programmatische aanpak is ontwikkeld om de cohesie tussen de bestaande actiepunten van de MRA Agenda te vergroten en daarmee de omslag naar de circulaire economie te bewerkstelligen. In deze aanpak focust de MRA zicht op zes specifieke grondstoffenstromen, namelijk 1) Textiel, 2) Plastics, 3) Luiers, 4) E - waste, 5) Biomassa en 6) Bouw & Sloop. Deze grondstoffenstromen bieden kansrijke mogelijkheden voor het hoogwaardig recyclen en verminderen van de afvalstromen. Binnen deze uitvraag wordt gefocust op twee van de zes grondstoffenstromen: E-waste en Bouw & Sloop. Voor deze stromen is er behoefte aan feitelijke data en het doorrekenen van concrete businesscases voor hoogwaardige verwaarding van deze stromen. Afvalverwerkers zien de afgelopen jaren een flinke groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval op de Nederlandse markt, aangejaagd door het herstel van de huizenmarkt. Zo vormt bouw- en sloopafval ook de grootste afvalstroom binnen de MRA. Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Bovendien kan daarmee jaarlijks ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies van de stad van 2,5% worden gerealiseerd, aldus Jacqueline Cramer van Amsterdam Economic Board (AEB). De EU heeft Nederland opgelegd om voor 2021 een inzameldoelstelling op van 340 miljoen kilo e-waste te realiseren. Het Nationaal WEEE Register (NWR) rapporteerde over miljoen kilo verwerkte e-waste. Het hoogwaardig recyclen van e-waste heeft verschillende voordelen. Zo leidt hergebruik tot verminderde noodzaak van nieuwe productie en kunnen schadelijke stoffen veilig worden verwijderd, zodat ze het milieu in binnen-of buitenland niet belasten. Volgens het MVNP komt in Nederland gemiddeld 23,7 kilo e-waste per persoon per jaar vrij. Hiervan verdwijnt jaarlijks 2,3 kilo in de vuilnisbak. Bovenstaande ontwikkelingen gaan gepaard met technologische vooruitgang en voor het hoogwaardiger verwaarden van grondstoffen. Deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor nieuwe ontwerpprocessen en verdienmodellen. Metabolic en Dr2 New Economy zien dit als een uitstekende kans om hun brede kennis en expertise te bundelen om zo de grote potentie van het MRA inzichtelijk te maken, zodat alle stakeholders gezamenlijk de gestelde doelstelling behalen.

4 4 DOEL VAN HET ONDERZOEK Het beoogde onderzoek draagt direct bij aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van de Metropoolregio Amsterdam. Dit onderzoek is gericht op het leveren van de basiskennis voor de afvalstromen van bouw & sloop materialen, e-waste en eventuele substromen. Daarbij gaat het om de stromen die bij inwoners of bij inzet van de gemeente vrijkomen. De verkregen kennis kan als input voor de werkgroepen van het MRA Programma Circulaire Economie gebruikt worden. Het onderzoek is gericht op het omzetten van de potentie van hoogwaardige verwaarding in concrete businesscases. Het vertalen van beschikbare tonnages per gemeente naar duidelijke verdienmodellen, die al verder zijn dan de proof of concept fase. Feiten omzetten naar economische kansen. Feiten Inzicht bieden op de tonnages van de grondstoffen bouw & sloop materialen en e-waste, opgedeeld in substromen (hierin meenemen: grootste milieu-impact, de hoogste prijs per kiloton). De hoeveelheid die door gemeenten op dit moment wordt ingezameld, met specificatie van de huidige inzamel- en verwerkingsstructuur, inzichtelijk maken. Een overzicht hebben van de gemeenten die over de meeste tonnage beschikken. Aangeven waar mogelijk volume zit, dat nog niet ingezameld wordt. Aangeven hoe en waar de verwerking en verwaarding van deze stromen op dit moment plaatsvinden en tegen welke kosten. Inzicht bieden op welke stromen verdiend wordt, en op welke stromen toegelegd moet worden. Validatie van Feiten Belanghebbenden en de partijen die momenteel zorg dragen voor verwerking en verwaarding, in relatie tot bovenstaande stromen, in kaart brengen. Toetsing van data en het op orde stellen van cijfers. Businesscases Per stroom een onderbouwde keuze voor 5 substromen met de meeste kans op rendabele verwaarding in deze regio presenteren. Per substroom over een onderbouwd oordeel aangaande het ideale schaalniveau (lokaal, regionaal, of bovenregionaal) voor verwerking en verwaarding beschikken. Locaties voor nieuwe verdienmodellen vaststellen (rekening houdend met de aanwezigheid van potentiële verwerkers/verwaarders, benodigde opschaling qua kwaliteit en relatieve eenvoud van het organiseren van een regionale aanpak. Per stroom beschikken over 3 concrete regionale businesscases, met een zo hoog mogelijk en volledige verwaarding (inclusief alle onderdelen die deel uitmaken van een businesscase; zoals inzamelingskosten, logistieke kosten, investeringskosten voor installaties en verwaardingsopties). Indien van toepassing, worden sociale arbeidskansen meegenomen. Transitiefase naar nieuwe businesscases Kostenindicatie rondom de transitie naar een hoogwaardigere manier van inzamelen/sorteren/verwerken/ verwaarden ontwikkelen. Formuleren wat de consequenties zijn voor het huidige businessmodel en bestaande contracten. Overwegingen worden gemaakt op basis van huidige daadwerkelijke kosten, inclusief subsidies die er nu gelden voor die substroom. Om aan bovenstaande onderzoek onderdelen te voldoen hebben Metabolic en Dr2 New Economy verschillende onderzoeksfases gedefinieerd, die zullen worden omschreven in dit gezamenlijk voorstel waarbij de gevraagde doelen letterlijk terug zullen komen per fase.

5 5 ONDERZOEKSTEAM Metabolic Metabolic is een consultancybedrijf en venture ontwikkelaar die systeemdenken inzet om grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. Onze overkoepelende missie is het transformeren van de economie naar een fundamenteel duurzame - en circulaire - staat. Op ons hoofdkantoor in Amsterdam hebben we een internationaal en interdisciplinair team klaar staan. Wij bieden strategisch advies en software tools, zijn echte data crunchers, ontwikkelen nieuwe technologieën, werken aan pilotonderzoeken en schalen innovaties op. Met onze Stichting richten we ons op het bereiken van achtergestelde gemeenschappen en stimuleren mensen door middel van educatie en communicatie. Onze aanpak ontwikkelt zich in reactie op de uitdagingen die langskomen en is erkend door overheden, bedrijven en non-profit organisaties over de hele wereld. Wij denken groot, want de uitdagingen waar we voor staan vragen daar om. Metabolic heeft zich gespecialiseerd in het oplossen van complexe uitdagingen. Het steeds terugkerende thema in ons werk is de transitie naar een circulaire economie. Hiervoor hebben we diverse methodieken ontwikkeld die ons in staat stellen om systemen (of dat nu een stad, samenleving of sector is) snel in te kaart te brengen, te begrijpen hoe ze werken en waar de grootste kansen liggen voor positieve verandering. We vertalen onze expertise met betrekking tot de complexiteit van duurzaamheid in zaken die begrijpelijk, relateerbaar en uitvoerbaar zijn. Dr2 New Economy Dr2 New Economy helpt organisaties met het ontwikkelen van visie en strategie voor de transitie naar een nieuw systeem waarin groei mogelijk is doordat we producten en diensten leveren die de leefbaarheid van de aarde verbeteren. Het team van Dr2 New Economy beschikt over diepgaande kennis over energie en de biobased- en circulaire economie. Dr2 New Economy biedt een unieke mix van kennis over maatschappelijke trends en praktische businessmodellen. Ook hebben wij toegang tot een breed en hoogwaardig netwerk van relevante actoren binnen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk veld. Wij beschikken over brede expertise en ervaring in het onderzoeken van reststromen en het ontwikkelen van keteninitiatieven, om zo hoogwaardige verwaarding mogelijk te maken. Ook is onze inzet gericht op het zo snel mogelijk concretiseren van de strategie: praktische businesscases en het verbinden van goede ideeën aan de juiste personen door middel van een integrale aanpak. Hoofd aanspreekpunt en voornaamste uitvoerende: Pepijn Duijvestein, Senior Business Innovator. Hoofd aanspreekpunt en voornaamste uitvoerende: Gerard Roemers, Senior Sustainability Consultant.

6 6 ONDERZOEKSAANPAK Het onderzoek zal bestaan uit 4 fases. Daarnaast zijn er 3 extra fases gedefinieerd die optioneel zijn, maar niet als basis dienen in het gevraagde onderzoek. Er zijn 2 werkgroep momenten met betreffende stakeholders, 3 dataset iteraties en 2 businesscase iteraties. Dit hebben wij zo ingericht omdat Metabolic en Dr2 New Economy het beide belangrijk vinden dat zowel data als analyse continu getoetst wordt aan de werkelijkheid. Er is een globale planning weergegeven. Bij bevestiging zal er direct een concrete planning gemaakt worden. Het is van groot belang direct de werkgroep momenten in te plannen samen met de MRA en belangrijkste stakeholders. Omdat het succes van het onderzoek afhankelijk is van de data en informatie die van externe stakeholders kan worden verzameld (lees: gemeenten, omgevingsdiensten, afvalverwerkers, en bedrijven in de bouw- en e-waste ketens) is het belangrijk te meden dat onderstaande proces iteratief zal zijn: soms zullen Metabolic en DR2 Economy kort terug moeten keren naar eerdere fases van het onderzoek, of zal iets langer dan voorzien de tijd moeten worden genomen voor een onderzoeksfase. Indeling Fase 1 - Kickoff Stap 1.1 Kickoff Meeting en data-uitvraag Stap 1.2 Stakeholder Mapping Fase 2 - Datacollectie, validatie en materiaalstroomanalyse Stap 2.1 Opstellen Database Stap 2.2 Data Collectie Stap 2.3 Validatie: Markt en stakeholder Interviews Stap 2.4 Materiaalstroom analyse Fase 3 - Identificatie kansrijke substromen Stap 3.1 Assessment van substromen Stap 3.2 Werksessie met partners substromen Stap 3.3 Opstellen businesscases Stap 3.4 Werksessie businesscases Fase 4 - Oplevering eindresultaat Extra: Fase 5 - Open source* Werkgroep momenten Stap Kickoff Meeting en data-uitvraag Stap Werksessie met partners substromen Stap Werksessie businesscases april begin april begin april april - mei half april eind april - mei eind mei eind mei juni - juli begin juni eind juli juli-aug sept eind sept begin april eind juli sept Data iteratie momenten Stap 2.2 Data collectie Eerste dataset afgerond (iteratie 1) Stap 2.3 Validatie: Markt en stakeholders Tweede dataset afgerond (iteratie 2) Stap 3.2 Werksessie met partners substromen Derde dataset afgerond (iteratie 3) Businesscases iteratie momenten Stap Opstellen businesscases Eerste businesscase opgeleverd (iteratie 1 ) Stap Werksessie businesscases Tweede businesscase opgeleverd (iteratie 2) * Metabolic en Dr2 New Economy hebben de intentie om een (online) demo versie van de quickscan te ontwikkelen. Deze fase is niet onderdeel van het huidige onderzoek en hiervoor zullen de kosten voor het ontwikkelen voor eigen rekening genomen worden.

7 FASE 1 KICKOFF 7 Stap Kickoff Meeting en data-uitvraag We beginnen het onderzoek met een kick-off bijeenkomst met de klant en consortiumpartners, waarin we de onderzoeksdoelen verder afstemmen, de tijdslijn definitief afspreken inclusief eventuele terugkoppelmomenten, en andere praktische zaken bespreken die van belang zijn voor een vruchtbare samenwerking. We zullen ook een data uitvraag doen bij de MRA. Voor een gestroomlijnd proces is het belangrijk dat we geen dubbel werk doen, en we willen ons onderzoek daarom zo veel mogelijk baseren op bestaande onderzoek en datasets. We zullen een data uitvraag formuleren richting gemeenten en MRA, waaronder naar nieuwbouw, sloop, transformatie en renovatie onderzoeken bij de gemeenten voor bouw & sloop, en relevante datasets voor e-waste, en stakeholder lijsten van verwerkers in de regio, bijvoorbeeld uit de LISA database, Royal HaskoningDHV, databases van gemeenten en huidige verwerkers. Voor de bouwketen zal de analyse op geaggregeerd niveau plaatsvinden om het potentieel voor verschillende businesscases aan te kunnen geven. Een benadering op projectniveau valt buiten de scope van deze offerte, maar zou wel interessant zijn, en over de mogelijkheid om deze analyse toch uit te voeren gaan we graag met de opdrachtgever in gesprek. Optioneel: Urban mine model op projectniveau toepassen in onderzoek Metabolic heeft samen met SGS Search een model ontwikkeld waarmee een inventarisatie kan worden gemaakt van de urban mine in een regio. Het model gebruikt empirische data uit gebouwinspecties van SGS search om een inschatting te maken van de te verwachten vrijkomende en benodigde bouwmaterialen, op basis van plannen voor sloop, nieuwbouw, en renovatieplannen. Het model is onder andere toegepast in de gemeenten Amersfoort en Utrecht, en gebruikt om voor woningcorporatie Eigen Haard een strategie op te stellen voor circulair asset management. We zouden dit model graag inzetten om ook in de MRA op praktische wijze een boost te geven aan circulaire bouw en de verwaarding van secundaire bouwmaterialen en componenten. De tijd en middelen die hiermee gepaard zijn afhankelijk van de beschikbare data in verschillende gemeenten binnen de MRA. In het meest gunstige geval (wanneer projectkalenders centraal en in het juiste format beschikbaar zijn) is het wellicht mogelijk binnen de scope van dit onderzoek het model toe te passen maar we weten uit ervaring dat dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval zal zijn en kunnen de kosten van deze onderzoeksstap in ieder geval nu niet inschatten. Daarom is deze onderzoeksstap momenteel, ook in overleg met SGS Search, niet opgenomen in de offerte. Mocht de opdrachtgever hier wel interesse hebben dan gaan we graag in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn om in het verlengde van onderliggende offerte een meer gedetailleerde inventarisatie van de urban mine in de Metropoolregio Amsterdam uit te voeren.

8 8 Stap 1.2. Stakeholder Mapping We zullen in tandem met dit datacollectie proces een overzicht maken van de belangrijkste stakeholders en de belangrijkste actoren in de MRA in kaart te brengen die met bouw en sloop en e-waste stromen te maken hebben, zoals afvalverwerkers, bouw- en productiebedrijven, en logistieke ondernemers. Door de gemeenten in de MRA moet worden aangegeven hoeveel daarvan via gemeentelijke en hoeveel via andere routes wordt ingezameld en gerecycled. Dit is een cruciale stap in het onderzoek, omdat veel vervolgstappen (waaronder de businesscases in Fase 3) afhankelijk zijn van de input van deze stakeholders. Door de relevante stakeholders in kaart te brengen krijgen we ook inzicht in de manier waarop verschillende materiaalstromen per gemeente en binnen de stadsregio als geheel worden ingezameld en verwerkt. Wanneer we alle voor de hand liggende data hebben verzameld, voeren we een gap-analyse uit om te zien waar verdere dataverzameling nodig is. Deze data verzamelen we bijvoorbeeld d.m.v. surveys, interviews, of door micro- en macro-data te extrapoleren naar de juiste schaalgrootte. Ook zullen Metabolic en Dr2 New Economy hiervoor naar behoefte ondersteuning van onze partners, zoals SGS Search, inschakelen. FASE 2 DATACOLLECTIE EN MATERIAALSTROOMANALYSE In Fase 1 van het onderzoek voeren we een kwantitatief onderzoek uit naar de omvang van de verschillende materiaalstromen in de bouw & sloop en e-waste sectoren. We focussen ons in deze fase voornamelijk op de hoeveelheden en gewicht van materialen die bij verschillende MRA-gemeenten in en uitvloeien. We zullen hier ook een eerste blik richten op welke manier en in waar in de mra deze materiaalstromen worden ingezameld en verwerkt. Strategie voor data analyse en validatie (Pareto analyse) Om in dit onderzoek onderscheid te maken in belangrijkste stromen en regio s zullen we van een aantal onderdelen een pareto analyse maken. 20 procent van de data vertegenwoordigt hierbij 80 procent van het cumulatieve belang. Dit geeft de mogelijkheid om effectief de juiste berekeningen te kunnen laten plaatsvinden. Dit geldt niet alleen voor gewicht, maar ook juist voor de milieu-impact elementen. Dit betekent niet dat er maar 20 procent van de data meegenomen wordt in het onderzoek. Er wordt juist extra ingezoomd op die 20 procent, die vaak de 80 procent van het belang vertegenwoordigt. De learnings die uit de 20 procent komen, worden vervolgens vertaald naar alle data. Het is een verdiepingsslag om zo de data juist te interpreteren en te benutten. Dit is van groot belang voor het vervolgens doorberekenen naar een correcte en haalbare businesscase data. Als voorbeeld, de e-waste zijn indium, verwerkt in lcd-schermen, en palladium, in hoogwaardige printplaten en harddisks, belangrijke stromen. Deze zijn in verhouding met aluminium kleine stromen, maar qua milieu invloed en kosten enorm belangrijk om hoogwaardig te recyclen. Vanuit eerdere analyses voor de bouw weten we dat een soortgelijke dynamiek speelt: aluminium staal en koper zijn materiaalstromen die in termen van hun volume vele malen kleiner zijn dan bijvoorbeeld beton. Tegelijkertijd komt bij de winning en productie van deze materialen een grote milieubelasting kijken. Stap 2.1. Opstellen Database Als eerste stap bepalen we welke data er moet worden verzameld om de materiaalstromen in de bouw- en e-waste keten goed in kaart te brengen. Op basis van die inventarisatie geven we een database vorm, die aan de basis zal staan van de verschillende analyses in Fase 2 en 3. We zullen hierbij de focus leggen op een aantal factoren, waaronder:

9 9 Massa en volume van materialen en waar deze vrijkomen en/of beschikbaar zijn in welke regio s en gemeenten. Hoeveelheid en type elementen (hierin gaan we verder dan slechts materialen, en kunnen hiermee de hogere regionen van de ladder van Cramer bereiken in de kansrijke stromen en businesscases). Waarde en herbruikbaarheid van de elementen. Milieu-impact van de elementen. Huidige inzamel- en verwerkingsstructuur. Stap 2.2. Data Collectie Daarna is het zaak de database te vullen. Als een eerste stap maken we een inventarisatie van de beschikbare data over het behoud van de twee stromen (bouw & sloop en e-waste ) binnen de betreffende sectoren. Waar mogelijk bouwen we voort op de data en kennis die we bij Metabolic en Dr2 New Economy reeds in huis hebben. Voor de stroom bouw & sloop stellen we, aan de hand van kengetallen en bouw, sloop, renovatie en transformatie onderzoeken, vast wat de product-, halffabricaat en materiaalstromen zijn. Idealiter met behulp van het eerder genoemde model van Metabolic en SGS Search. De product-, halffabrikaat en materiaalstromen binnen de e-waste, worden aan de hand van kengetallen en upcycle, recycle, refurbishment, re-use en replacement onderzoeken vastgesteld. Voor deze materiaalstromen geven we aan waar het vandaan komt en waar het uiteindelijk belandt, en geven we (waar data beschikbaar is) een kwantitatieve indicatie van de hoeveelheden die in de verschillende MRAgemeenten gemoeid zijn. We beseffen ons dat met deskresearch maar tot een bepaalde hoogte data te verzamelen valt. Om gaten in de datacollectie zo goed mogelijk op te vullen zullen we tevens leunen op reeds uitgevoerd onderzoek, bestaande modellen zoals van SGS Search en onze nauwe samenwerking met kennispartners als AMS en de markt (bijv. Cirkelstad). Eerste dataset afgerond (iteratie 1) De bundeling van eerste data d.m.v. van deskresearch. Hier is de focus op 20% van de data die 80% van de belangrijke stromen vertegenwoordigd. Bijzonderheden, uitzonderingen en trends die tijdens eerste analyse naar boven komen worden indien relevant meegenomen. Stap 2.3. Validatie: Markt en stakeholder Interviews Na de initiële dataverzameling en database constructie, zullen we aan de hand van stakeholder interviews en een markt validatieproces, onze bevindingen toetsen. In dit proces krijgen we gelijktijdig een beter kwalitatief inzicht in de wijze waarop verschillende materiaalsoorten worden ingezameld en verwerkt in de MRA, en de hoogwaardigheid waarop dit momenteel gebeurt. Belangrijke vragen die hier beantwoord zullen worden zijn onder andere: Klopt het volume en ophaal- en verwerkingslocatie? Hoe worden verschillende materialen momenteel verzameld en in welke regio s? Hoe worden deze materialen verwerkt en hoe hoogwaardig gebeurt dit? (Met gebruik van de classificatie volgens Ladder van Cramer). Indien mogelijk: hoe rendabel is het inzamelen en verwerken van verschillende materiaalstromen? Waar zitten nog onbenutte bronnen van waardevolle materialen?

10 10 Tweede dataset afgerond (iteratie 2) De data waarmee doorgerekend wordt is getoetst met de werkelijkheid. Indien nodig worden er correcties toegevoegd. Dit gebeurd d.m.v. correctie-coëfficiënt. Deze kan dan aangepast worden bij de aanlevering van correcte data of aangepast worden als er data komt uit andere bronnen. Ook is er een scenario denkbaar dat er overleg wordt gepleegd met de bron hoe de data is opgebouwd. Theoretische data en werkelijkheid proberen we zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. Stap 2.4. Materiaalstroom Analyse Vervolgens zullen we de verzamelde en gevalideerde data analyseren om de belangrijkste vragen die de MRA heeft te kunnen beantwoorden. Metabolic is gespecialiseerd in het uitvoeren van materiaalstroom analyses, en het visualiseren van deze analyses in zogenaamde Sankey grafieken. Bouwend op onze database met informatie over de bouw & sloop en e-waste sectoren in de MRA voeren we in Stap 2.4 een materiaalstroom analyse uit. Hierin vertalen we de data naar input- en output-stromen in de MRA regio voor de verschillende materiaalsoorten. De materiaalstroom analyse geeft inzicht in de consumptiepatronen, afvalinzameling en verwerking, en mogelijke bijproducten in het systeem. Ze laat ook zien welke actoren in de keten betrokken zijn bij de verschillende verwerkings- en verwaardingsprocessen. In deze materiaalstroom analyse komt ten minste de volgende informatie duidelijk naar voren: De afkomst van de verschillende stromen (bedrijfsmatig of gemeentelijk afval). De hoeveelheden, opmaak en gewicht van de stromen die ingezameld worden. Onbenutte afvalstromen die een kans vormen. Daarnaast kunnen in deze analyse de volgende factoren eenvoudig worden meegenomen: De milieu-impacts die met de verschillende stromen gepaard gaan. De stakeholders die gemoeid zijn in de verschillende fases van de materiaal doorloop. De methodes die gebruikt worden voor het verzamelen en verwerken van materialen. De effectiviteit en efficiëntie van deze methodes. Onderzoeksdoelen die behandeld worden in fase 2.4: Feiten: Materiaalstromen Bouw & Sloop en e-waste gekwantificeerd en geanalyseerd op bovenstaande factoren Inzicht bieden op de tonnages van de grondstoffen bouw & sloop materialen en e-waste, opgedeeld in substromen (hierin meenemen: grootste milieu-impact, de hoogste prijs per kiloton). De hoeveelheid die door gemeenten op dit moment wordt ingezameld, met specificatie van de huidige inzamel- en verwerkingsstructuur, inzichtelijk maken. Een overzicht hebben van de gemeenten die over de meeste tonnage beschikken. Aangeven waar mogelijk volume zit, dat nog niet ingezameld wordt. Validatie van feiten: Belanghebbenden en de partijen die momenteel zorg dragen voor verwerking en verwaarding, in relatie tot bovenstaande stromen, in kaart brengen. Toetsing van data en het op orde stellen van cijfers.

11 FASE 3 IDENTIFICATIE KANSRIJKE SUBSTROMEN 11 Nadat er een overzicht is gemaakt van de gevalideerde en belangrijkste data, zullen we er met een volledige bedrijfskundige bril naar kijken: een eerste scan voor kansrijke substromen. Het doel is om voor zowel bouw & sloop als e-waste 5 substromen te ontsluiten. Dit is echter wat ons betreft een richtlijn. Als er meerdere substromen geïdentificeerd worden, zullen deze in overleg verder onderzocht worden. Daarnaast is het mogelijk dat er meerdere nieuwe te vervaardigen stromen, die kansrijk genoeg zijn om verder uit te werken, worden vastgesteld. Ook deze zullen na overleg verder onderzocht worden. Stap 3.1. Assessment van substromen We zullen scoring en weging aan de criteria meegeven om zo de 5 meest kansrijke substromen (voor zowel bouw & sloop als e-waste) te identificeren. De eerste stap is hierbij het rangschikken van de bouw & sloop en e-waste materiaalstromen volgens een aantal factoren, waaronder: Volume, locatie en waarde. Herbruikbaarheid. Verwerkingstechnologie en de TRL status hiervan. Kosten van de verwerkingstechnologie. Huidige organisatie van ketens. Mogelijkheden bekijken om nieuwe waardevolle materialen te verwaarden. Mogelijke positie in de ladder van Cramer. Onderzoeksdoelen die behandeld worden in fase 3.1: Aangeven hoe en waar de verwerking en verwaarding van deze stromen op dit moment plaatsvinden en tegen welke kosten. Inzicht bieden op welke stromen verdiend wordt, en op welke stromen toegelegd moet worden. Dit zal resulteren in een factsheets van minimaal 5 belangrijke substromen (voor zowel bouw & sloop als e-waste). Stap 3.2. Werksessie met partners substromen In een werksessie met gezamenlijke partners zullen de eerste bevindingen van de substromen gedeeld en getoetst worden. De doelstelling is om aannames te valideren en indien nodig alvast te experimenteren naar mogelijke alternatieven. Ook zullen we kijken waar de meeste energie zit binnen deze substromen. Zo kan er een selectie gemaakt worden van 5 naar 3 meest potentiële substromen, die vervolgens uitgewerkt zullen worden tot een volwaardige businesscase. Derde dataset afgerond (iteratie 3) Opnieuw wordt de data getoetst van de 5 substromen (voor zowel bouw & sloop als e-waste), dit is van groot belang in verband met het doorberekenen van de businesscase. Indien nodig wordt de correctie-coëfficiënt aangepast. Stap 3.3. Opstellen Businesscases Het is belangrijk om te weten welke stromen een reële en haalbare businesscase kunnen creëren en zo bijdragen aan de doelstelling van de MRA. Daarom is een goede financiële doorberekende businesscase, samen met de bijbehorende economische bedrijvigheid op het gebied van het hoogwaardig verwerken van reststromen uit de regio, essentieel. Binnen de businesscases zijn drie rollen van belang: leverancier, verwerker en afnemer. De afnemer is de marktvraag en is het meest relevant. Daarnaast is belangrijk dat er al een verwerker of potentiële verwerker binnen de regio actief is. Hier wordt rekening mee gehouden bij (her)ontwerp van de business case.

12 12 Bovendien zullen we zorgen dat de businesscases aansluiten bij het raamwerk, dat momenteel ontwikkeld wordt door Metabolic voor de Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en CTO Office Amsterdam. Hier staat het door Kate Raworth gelanceerde raamwerk van de Doughnut Economy centraal, maar wordt ook voortgebouwd op recente publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 1 Daarnaast is het van belang dat we inzichtelijk maken wat voor werkgelegenheid en investeringspotentie er voor elke businesscase is. Van de 3 meest potentiële substromen (voor zowel bouw & sloop als e-waste) worden businesscases 2 opgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de potentie, met de volgende actoren: Milieu impact, volume en prijs. Aanwezigheid verwerkers/verwaarders en (nieuwe) organisatie van ketens. Ideale schaal van verwerking. Verwerkingstechnologie en TRL status hiervan OF. Eventuele technologie die ontwikkeld moet worden en bijbehorende kosten Mogelijke verdienmodel(en). Het break-even moment en schaalbaarheid verwerking (financieel onderbouwd). Haalbaarheidsinschatting. Marktvraag van grondstof en/of halffabrikaat welke geproduceerd wordt. (Sociale) werkgelegenheid die gecreëerd wordt en of deze aansluit op de huidige educatie. Herhaal en/of schaalbaarheid en toekomstbestendigheid businesscases. Eenvoud organisatie regionale aanpak (lokaal, regionaal of bovenregionaal). Investerings potentie (RIO en TOC). Eerste businesscase oplevering afgerond (iteratie 1) De eerste versie is deels inclusief gevalideerde data, maar eventueel financiële berekeningen zijn nog niet gecontroleerd door externe partijen. Ervaring leert dat er binnen een businesscase verschillende scenario s denkbaar zijn. Deze worden meegenomen in eerste oplevering. Eventuele nieuwe markten is nog een aanname en is nog niet gevalideerd. Stap 3.4. Werksessie Businesscases De businesscases worden gepresenteerd aan bijbehorende partijen en (nieuwe) markten die al actief zijn binnen de regio. Hier worden aannames getoetst en vervolgens gecorrigeerd. Indien nodig worden er ook nog andere markt validatie uitgevoerd, door middel van lean startup experimenten. Onderzoeksdoelen die behandeld worden in fase 3.3 en 3.4: Businesscases: Per stroom een onderbouwde keuze voor 5 substromen met de meeste kans op rendabele verwaarding in deze regio presenteren. (financieel onderbouwd). Per substroom over een onderbouwd oordeel aangaande het ideale schaalniveau (lokaal, regionaal, of bovenregionaal) voor verwerking en verwaarding beschikken. Locaties voor nieuwe verdienmodellen vaststellen (rekening houdend met de aanwezigheid van potentiële verwerkers/verwaarders, benodigde opschaling qua kwaliteit en relatieve eenvoud van het organiseren van een regionale aanpak). Per stroom beschikken over 3 concrete regionale businesscases, met een zo hoog mogelijk en volledige verwaarding (inclusief alle onderdelen die deel uitmaken van een businesscase; zoals inzamelingskosten, logistieke kosten, investeringskosten voor installaties en verwaardingsopties). Indien van toepassing, worden sociale arbeidskansen meegenomen Waarbij mogelijk wordt het business model canvas en bij als basis gebruikt, bij doorberekeningen gebeurt dit via verschillende rekenmodellen.

13 13 Transitiefase naar nieuwe businesscases: Kostenindicatie rondom de transitie naar een hoogwaardigere manier van inzamelen/sorteren/verwerken/ verwaarden ontwikkelen. Formuleren wat de consequenties zijn voor het huidige businessmodel en bestaande contracten. Overwegingen worden gemaakt op basis van huidige daadwerkelijke kosten, inclusief subsidies die nu gelden voor die substroom. Tweede businesscase oplevering afgerond (iteratie 2) De tweede versie wordt gecreëerd aan de hand van de sessie en het eventueel ontvangen van nieuwe data en inzichten. Daarnaast wordt er gekozen voor het specifieke scenario dat het meest realistisch is. Deze wordt nog extra doorberekend indien noodzakelijk. FASE 4 OPLEVERING EINDRESULTAAT Het belangrijkste doel van dit onderzoek is niet zozeer om nóg een rapport op te leveren, maar vooral om kennis en handelingsperspectief aan te reiken voor circulaire verdienmodellen in twee ketens: bouw&sloop en e-waste. Daarom leveren we geen traditionele rapportage op. In plaats daarvan richten we ons op twee eindproducten: Eindproduct voor externe presentatie: Businesscases Om voor externe presentatie en communicatie de resulterende businesscases helder voor het voetlicht te brengen, leveren we 6 presenteerbare businesscase op (3 voor iedere stroom). Bij deze infographics leveren we ook (in beperkte tekst) achtergrondinformatie en extra bevindingen aan. Bij de verbeelding van de businesscases wordt waar mogelijk aangegeven waar in de MRA de belangrijkste materialen zich bevinden, en waar deze stromen kunnen worden verwaard. Eindproduct voor externe presentatie: Sankey Diagrammen De uitkomst van de materiaalstroomanalyse kan visueel weergegeven worden in twee zogenaamde Sankey diagrammen. Deze diagrammen geven in één oogopslag inzicht in de tientallen materiaalstromen tegelijk, inclusief de omvang, oorsprong, gebruik, en eindbestemming van de verschillende stofstromen. Bovenop de visualisatie van de stromen kan door middel van labels of icoontjes inzicht gegeven worden in kwalitatieve informatie zoals verwerkingsmethodes, stakeholders, en belangrijke kansen voor verbetering. Verder worden belangrijke impacts zoals milieueffecten, maar ook kansen vanuit de grondstoffen analyse waar relevant op de grafiek toegevoegd om meer inzicht te geven in de contextuele factoren van impacts en de economische waarde van stromen. Eindproduct voor externe presentatie: een korte rapportage Naast bovengenoemde presentatie en visualisaties zullen Metabolic en DR2Economie een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten opleveren, van 8-10 pagina s. Voor intern gebruik: ruwe data en kennis De MRA ontvangt als opdrachtgever ook alle achterliggende data en berekeningen, in de vorm van een excel model. Dit model kan op termijn worden aangevuld en uitgebreid met soortgelijke analyses voor andere ketens, stromen, en substromen. Bovendien kan het de fundering vormen voor de hieronder in Fase 5 en 6 gesuggereerde vervolgstappen.

14 14

CASUS: KERAMIEK, BITUMEN, ISOLATIE, GIPS

CASUS: KERAMIEK, BITUMEN, ISOLATIE, GIPS CASUS: KERAMIEK, BITUMEN, ISOLATIE, GIPS Scheiden vervuilende fracties Bouw en sloop Maar 10 van de totale volume behelst de meest vervuilende stromen zoals: Keramiek, Bitumen, Isolatie, C-Hout en E-waste,

Nadere informatie

Welkom. Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen. Van Afval naar Grondstoffen

Welkom. Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen. Van Afval naar Grondstoffen Welkom Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen Programma 14.00-14.05 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Isabelle

Nadere informatie

Manifest Circulair Onderwijs

Manifest Circulair Onderwijs Manifest Circulair Onderwijs de rol van onderwijs in verantwoord innoveren 2 Waarom urgentie De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed

Nadere informatie

Manifest Circulair Onderwijs

Manifest Circulair Onderwijs Manifest Circulair Onderwijs de rol van onderwijs in verantwoord innoveren 2 Waarom urgentie De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN AMSTERDAM

ANALYSE VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN AMSTERDAM dinsdag 13 september 2016 3 Circulaire economie: Amsterdam Circulair ANALYSE VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN AMSTERDAM Context: de vraag van de gemeente Amsterdam Aanpak: Kwantitatieve

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid Circulaire Economie Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid John Nederstigt Inleider Hoe maken we de MRA Circulair? Jacqueline Cramer Ambassadeur

Nadere informatie

Gemeentelijke aanpak van de circulaire stad. Bron: Week van de Stad

Gemeentelijke aanpak van de circulaire stad. Bron: Week van de Stad Gemeentelijke aanpak van de circulaire stad Bron: Week van de Stad Prof. dr. Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, 9 mei 2014 Wat betekent een circulaire stad? Uitgangspunt van een circulaire

Nadere informatie

Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur

Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur Aanpak van het USI Vraaggericht expertise mobiliseren om kennis te valoriseren ( integrating

Nadere informatie

Gebouwinrichting. Circular Economy Lab: Welkom: Jacqueline Cramer. Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke

Gebouwinrichting. Circular Economy Lab: Welkom: Jacqueline Cramer. Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie Gebouwinrichting een aantal

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

De Transitie naar een Circulaire Economie in Flevoland: Kansen voor People, Planet en Profit. Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie

De Transitie naar een Circulaire Economie in Flevoland: Kansen voor People, Planet en Profit. Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie De Transitie naar een Circulaire Economie in Flevoland: Kansen voor People, Planet en Profit Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie PEOPLE People, Planet, Profit (PPP) Van een lineaire naar

Nadere informatie

Circulaire Economie Tilburg. Analyse grondstofstromen op gemeenteniveau

Circulaire Economie Tilburg. Analyse grondstofstromen op gemeenteniveau Circulaire Economie Tilburg Analyse grondstofstromen op gemeenteniveau 28 november 2017 Aanleiding Aanpak circulaire economie Tilburg (december 2016): Voedsel: minder voedselverspilling Consumptiegoederen

Nadere informatie

Het grondstofpaspoort

Het grondstofpaspoort Het grondstofpaspoort Samen werken aan een circulaire economie Alliander & Duurzaam ondernemen In de transitie naar een duurzame samenleving is het van belang om samen te zoeken naar houdbare oplossingen,

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Circular Economy Lab: Recycling. bouw- en sloopafval

Circular Economy Lab: Recycling. bouw- en sloopafval Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke

Nadere informatie

Samen vooruit. in de circulaire economie. CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis. Re-creating (y)our environment

Samen vooruit. in de circulaire economie. CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis. Re-creating (y)our environment Samen vooruit in de circulaire economie Re-creating (y)our environment CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis Circulaire economie wat moet ik ermee? Circulaire economie: u hoort

Nadere informatie

Samen halen we alles eruit

Samen halen we alles eruit Waarom kennisinstellingen kiezen voor innoveren met afval en de laatste ontwikkelingen inzameling & reiniging Samen halen we alles eruit Nico Spaansen NVRD Noord 3 november 2016 Transitie in de markt Van

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Initiatieven op het gebied van circulaire economie in de zorg Workshop NEN & RadboudMC 31 augustus 2017

Initiatieven op het gebied van circulaire economie in de zorg Workshop NEN & RadboudMC 31 augustus 2017 Initiatieven op het gebied van circulaire economie in de zorg Workshop NEN & RadboudMC 31 augustus 2017 Transitieprogramma Zorgeloos Afval Jolein Baidenmann Transitiemanager Circulaire Economie in de Zorg

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Uitnodiging Werkconferentie Logistiek in een Circulaire Economie 31 oktober :00-17:30

Uitnodiging Werkconferentie Logistiek in een Circulaire Economie 31 oktober :00-17:30 Uitnodiging Werkconferentie Logistiek in een Circulaire Economie 31 oktober 2018 13:00-17:30 Beste genodigde, Een urgenter vraagstuk dan de toekomst van onze planeet is er niet. Daarom is er ook geen urgentere

Nadere informatie

praktijkcase groene aanbesteding stadsregio Arnhem Nijmegen

praktijkcase groene aanbesteding stadsregio Arnhem Nijmegen praktijkcase groene aanbesteding stadsregio Arnhem Nijmegen 1. ambitie en aanbesteding als middel idee / visie / proces / conclusie 2. model de Groene Cockpit ontwikkeling / structuur / toepassingsgebieden

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

Circulair Inkopen Van theoretisch kader naar pragmatische uitwerking. Pieter van den Herik & Menno van der Valk Alkmaar:

Circulair Inkopen Van theoretisch kader naar pragmatische uitwerking. Pieter van den Herik & Menno van der Valk Alkmaar: Circulair Inkopen Van theoretisch kader naar pragmatische uitwerking Pieter van den Herik & Menno van der Valk Alkmaar: 8-9-2016 Circulair inkopen Alkmaar 8 september 2016 Pieter van den Herik - MVO Nederland

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

Circulaire economie en de bouw & vastgoed sector

Circulaire economie en de bouw & vastgoed sector Circulaire economie en de bouw & vastgoed sector Cradle2Cradle Café Geert Dirkse & Irene Samwel 12 april 2018 Irene Samwel Den Haag 6 april 2017 2 2 Circulariteit in de praktijk 1 Circulaire economie:

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Insights Zorg. Uw partner in ehealthimplementatie

Insights Zorg. Uw partner in ehealthimplementatie Insights Zorg Uw partner in ehealthimplementatie Social Return on Investment Plan van Aanpak maatschappelijke business case ehealth Doel professionaliseren van investeringsbeslissingen opbouwen van kennis

Nadere informatie

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Bedrijfsafval: een waardevolle grondstof Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Toelichting onderdelen VANG-programma NVRD themadag 27 november Marc Pruijn Directie Duurzaamheid Van regeerakkoord naar ketens Rutte 2: groene groei, circulaire economie Circulaire

Nadere informatie

De kansen voor de Circulaire Economie - met oog op recycling - Ton Bastein

De kansen voor de Circulaire Economie - met oog op recycling - Ton Bastein De kansen voor de - met oog op recycling - The Limits to growth Verscheen in 1972 Uitgangspunt: Één wereld Overshoot Exponentiële groei Actie (o.a.): Systeemveranderingen Resource efficiency Recycle Vervangen/Substitutie

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Samen bouwen aan de circulaire economie voor Nederland in 2050

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Samen bouwen aan de circulaire economie voor Nederland in 2050 Transitieagenda Circulaire Bouweconomie Samen bouwen aan de circulaire economie voor Nederland in 2050 De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting

Nadere informatie

Open leeromgeving 10 april 2019

Open leeromgeving 10 april 2019 Open leeromgeving 10 april 2019 Agenda 09:00-09:15u Inloop 09:15-09:30u Welkom - Peter de Raaf 09:30-09:40u Hoe kom je van theorie naar praktijk? - Maurice 09:40-10:00u Het proces van de themalijnen -

Nadere informatie

Circulair denken en doen in de Metropool regio Amsterdam. Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie

Circulair denken en doen in de Metropool regio Amsterdam. Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie Circulair denken en doen in de Metropool regio Amsterdam Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie Ambitie De MRA wil wereldwijd voorloper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte

Nadere informatie

Benodigde capaciteit, middelen, faciliteiten en infrastructuur

Benodigde capaciteit, middelen, faciliteiten en infrastructuur Elementen van een businessplan De toegevoegde waarde en doelstellingen Doelgroepen en waarde proposities Aanbod van producten en diensten Risicoanalyse en Concurrentie Speelveld / Ecosysteem Business model

Nadere informatie

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 2 Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 ontwikkelt een aantal transitieagenda s om de circulaire economie vorm te geven. Wat is de rol van gemeenten

Nadere informatie

WORKSHOP MONARC (GEOPTIMALISEERDE RISICOANALYSEMETHODE CASES)

WORKSHOP MONARC (GEOPTIMALISEERDE RISICOANALYSEMETHODE CASES) WORKSHOP MONARC (GEOPTIMALISEERDE RISICOANALYSEMETHODE CASES) OPLEIDING MONARC V2.0 19 SEPTEMBER 2018 VERTALING EN UPDATE UITGEVOERD DOOR PETER GEELEN @ CCB SECURITYMADEIN.LU Juridische vorm: E.S.V. (Economisch

Nadere informatie

Akkoord Bespreken Naam Datum

Akkoord Bespreken Naam Datum Reg. nr.: 1310125 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Biomassaplein Samenvatting De gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, Best en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

GEN Kasstromenmodel. Product beschrijving

GEN Kasstromenmodel. Product beschrijving GEN Kasstromenmodel Product beschrijving Inhoudsopgave 1. Introductie 2. GEN modellen 3. Kasstromenmodel 4. Uitkomsten kasstromenmodel 5. Bijlagen 1. Introductie - achtergrond Binnen GEN is er een kasstromenmodel

Nadere informatie

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm! STAND VAN ZAKEN OP HET GEBIED VAN NORMALISATIE CIRCULAIRE ECONOMIE DE WERELD OP ÉÉN LIJN.

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm! STAND VAN ZAKEN OP HET GEBIED VAN NORMALISATIE CIRCULAIRE ECONOMIE DE WERELD OP ÉÉN LIJN. Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm! STAND VAN ZAKEN OP HET GEBIED VAN NORMALISATIE CIRCULAIRE ECONOMIE DE WERELD OP ÉÉN LIJN. WAT GEBEURT ER AL OP HET GEBIED VAN NORMONTWIKKELING IN HET KADER

Nadere informatie

Initiatief Duurzaam GWW

Initiatief Duurzaam GWW Status Definitief Versie/revisie 1.0 Datum Opdrachtnemer Opgesteld door Gecontroleerd door Jeroen Winkelmolen John Liebrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Visie op samenwerken aan Duurzaamheid met

Nadere informatie

Circulair aanbesteden. 24 januari 2017 Sarah Naipal

Circulair aanbesteden. 24 januari 2017 Sarah Naipal Circulair aanbesteden 24 januari 2017 Sarah Naipal Waar gaan we het over hebben? Kort de noodzaak voor de transitie naar een circulaire economie Onze uitgangspunten De verschillende fasen van een circulair

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

INTERVIEW. Assetmanagement ontmoet circulaire economie. Door Ingrid Zeegers

INTERVIEW. Assetmanagement ontmoet circulaire economie. Door Ingrid Zeegers INTERVIEW Assetmanagement ontmoet circulaire economie Door Ingrid Zeegers 20 Lichtkogel 2-2016 Voormalig VROM-minister Jacqueline Cramer, boegbeeld van de circulaire economie, en Jenne van der Velde, topadviseur

Nadere informatie

WOW 27 september Paul Mul

WOW 27 september Paul Mul WOW 27 september 2018 - Paul Mul Programma Waar staan we in de Transitie Wat doet Almere om stappen te zetten? Case 1: Circulariteit koppelen aan beheersysteem Case 2: Circulair inkopen 3.0 Plasticfabriek

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Workshop circulaire economie. Jan Weide Certification Manager SGS Nederland Gert-Jan Vroege Senior Consultant SGS Search

Workshop circulaire economie. Jan Weide Certification Manager SGS Nederland Gert-Jan Vroege Senior Consultant SGS Search Workshop circulaire economie Jan Weide Certification Manager SGS Nederland Gert-Jan Vroege Senior Consultant SGS Search SGS NEDERLAND BV Certificatie van o.a ISO 9001 ISO 14001 VCA/VCU Voedselveiligheid

Nadere informatie

Circulair met E-Waste

Circulair met E-Waste Circulair met E-Waste Gemakkelijk Elektronica Recyclen Ernest de Weert Sims Metal Management Werelds grootste metaal recycler Beursgenoteerd in Australië 8,7 miljoen ton jaarlijks Wereldwijd beschikbaar

Nadere informatie

Aan de slag: opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen versie 1.0, april 2014

Aan de slag: opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen versie 1.0, april 2014 Aan de slag: opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen versie 1.0, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoe werkt het opstellen van hoogst haalbare doelen en brancheverduurzamingsplannen?

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Circular Economy Lab: Waardering. recycling in de bouw

Circular Economy Lab: Waardering. recycling in de bouw Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Circular Economy Lab: Lokale. kringloopsluiting

Circular Economy Lab: Lokale. kringloopsluiting Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Oproep: Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied

Oproep: Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied Oproep: Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied Meld nu uw bouwproject aan voor het Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied. Daarin bundelen overheden,

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. "Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar" DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN CRM QUICKSCAN In 1 dag een analyse van je huidige en gewenste situatie op het gebied van customer relationship management Met heldere aanbevelingen om praktisch aan de slag te gaan ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL

Nadere informatie

STRATAEGOS CONSULTING

STRATAEGOS CONSULTING STRATAEGOS CONSULTING EXECUTIE CONSULTING STRATAEGOS.COM WELKOM EXECUTIE CONSULTING WELKOM BIJ STRATAEGOS CONSULTING Strataegos Consulting is een strategie consultancy met speciale focus op strategie executie.

Nadere informatie

Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie

Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie Opdrachtgevers: - Provincie Utrecht - Gemeente Utrecht - Gemeente Amersfoort Middag/avond over biobased aanbesteden Centre of Expertise

Nadere informatie

CIRCULAIR. NOORD-HOLLAND Inzichten in het speelveld van de circulaire economie

CIRCULAIR. NOORD-HOLLAND Inzichten in het speelveld van de circulaire economie CIRCULAIR NOORD-HOLLAND Inzichten in het speelveld van de circulaire economie Introductie De provincie Noord-Holland werkt aan welvaart en welzijn door zich in te zetten voor een duurzame, ondernemende

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Transitievisie Warmte. voor gemeenten

Transitievisie Warmte. voor gemeenten Transitievisie Warmte voor gemeenten Wij zijn Over Morgen. Energieke ruimdenkers en versnellers. Adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. Oplossingen

Nadere informatie

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West 2030 Station Nieuwe Meer is niet alleen een nieuwe metrostation verbonden met Schiphol, Hoofddorp, Zuidas en de Amsterdamse

Nadere informatie

Denktank Grondstoffen uit reststromen. Startnotitie 9 december 2016

Denktank Grondstoffen uit reststromen. Startnotitie 9 december 2016 Denktank Grondstoffen uit reststromen Startnotitie 9 december 2016 1 Inhoudsopgave 1 3 12 19 Denktank recapitulatie startbijeenkomst 8 sept 2016 Inhoud komende sessies Wat is circulair? Bronnen 2 Denktank

Nadere informatie

Bent u. duurzaamheid. al de baas?

Bent u. duurzaamheid. al de baas? Bent u al de baas? Wat levert het je op? Inzicht in hoe u het sbereik binnen een leefgebied kunt vergroten door slimme inrichting van uw sbeleid en duurzame aanpak van infrastructurele (her)inrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Antwoord op uw opgave. Circulair aanbesteden

Antwoord op uw opgave. Circulair aanbesteden Antwoord op uw opgave Circulair aanbesteden Inhoudsopgave Inleiding: over ons Korte enquête Waarom? Ambities Circulair aanbesteden hoe doe je dat Aan de slag! Afsluiting en vragen Over ons 10 jaar 115

Nadere informatie

Artificial Intelligence in Business

Artificial Intelligence in Business 2-daagse training Artificial Intelligence in Business Voeg met AI waarde toe aan uw organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De verschillende vormen van AI

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling CO 2 Communicatieplan A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. De communicatiemiddelen 8 5. Planning 9 6. Overige zaken 11 2/11 1. Inleiding Dit communicatieplan

Nadere informatie

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0 Gemeente Breda t.a.v. mevrouw J de Bruijn Postbus 90156 4800 RH BREDA Breda, 9 juli 2007 Betreft : Referentie: Offerte ontwerpfase websites GemeenteBreda002 Geachte mevrouw De Bruijn, Met plezier sturen

Nadere informatie

? ? 1990 B Hergebruik C Recycling D Verbranden voor energie E Verbranden F Storten of lozen = 10% van het totaal verwerkte afval 2010 B Hergebruik C Recycling D Verbranden voor energie E Verbranden F Storten

Nadere informatie

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Prof.dr. Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht Opzet lezing Wat zijn de grote opgaven in de bouw op het gebied van duurzaamheid? Hoe kunnen deze opgaven worden

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Transformatie naar een slimme, datagedreven tuinbouw

Transformatie naar een slimme, datagedreven tuinbouw Transformatie naar een slimme, datagedreven tuinbouw de rol van onderzoek 19 oktober 2017, prof.dr.ir. Jack van der Vorst, lid concernraad Wageningen University & Research Wereldwijde uitdagingen land-

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Initiatie Fieldlab Circulaire Bouw & Infra Twente Agenda voor Twente: Innovatietafel circulaire economie & duurzaamheid

Initiatie Fieldlab Circulaire Bouw & Infra Twente Agenda voor Twente: Innovatietafel circulaire economie & duurzaamheid Initiatie Fieldlab Circulaire Bouw & Infra Twente Agenda voor Twente: Innovatietafel circulaire economie & duurzaamheid Programmawerksessie Agenda 09.00 uur: welkom door gedeputeerde M. van Haaf 09.10

Nadere informatie

Masterclass reeks Circulair Ontwerpen & Bouwen voor Architecten

Masterclass reeks Circulair Ontwerpen & Bouwen voor Architecten Masterclass reeks Circulair Ontwerpen & Bouwen voor Architecten ALGEMENE DOELSTELLINGEN Na het volgen van deze masterclass reeks: Kan ik de waarde onderschrijven van de circulaire economie Ken ik de definitie

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

DATAMODELLERING SIPOC

DATAMODELLERING SIPOC DATAMODELLERING SIPOC Inleiding In dit whitepaper wordt de datamodelleervorm Sipoc beschreven. Deze modelleervorm staat in verhouding tot een aantal andere modelleervormen. Wil je een beeld krijgen van

Nadere informatie

Recyclebaar? Check t! Workshop Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen 28 maart 2019

Recyclebaar? Check t! Workshop Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen 28 maart 2019 Recyclebaar? Check t! Workshop Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen 28 maart 2019 Programma Workshop Introductie KIDV Uitleg Recyclecheck Presentatie KIDV voorbeelden obv recyclecheck. Deelnemers

Nadere informatie

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 ACTIEPLAN Als uitwerking van de Ambitie Nutriënten 2018 zullen de leden van het Nutrient Platform, ondersteund door het secretariaat, de komende twee jaar de volgende activiteiten

Nadere informatie

Monitoring. Uitwerking plan van aanpak monitoring project duurzame inzetbaarheid in de V&V. Oktober Uitvoerders: Disworks DISWORKS

Monitoring. Uitwerking plan van aanpak monitoring project duurzame inzetbaarheid in de V&V. Oktober Uitvoerders: Disworks DISWORKS Monitoring Uitwerking plan van aanpak monitoring project duurzame inzetbaarheid in de V&V Oktober 2012 Aanvrager: Opdrachtgevers: Uitvoerders: A+O VVT Bestuur A+O VVT en Bestuur SBCM CAOP Disworks DISWORKS

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Rijkswaterstaat werkt Circulair in 2030

Rijkswaterstaat werkt Circulair in 2030 werkt Circulair in 2030 Kansen en uitdagingen Evert Schut Sr. adviseur dienst WVL Programma Wat is circulaire economie? Rijksbrede ambities en aanpak circulaire economie Ambities en aanpak RWS Kennisagenda

Nadere informatie

Strategisch plan. Opdrachtgever. Auteur. NBB-groep D. Doornenbal. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs

Strategisch plan. Opdrachtgever. Auteur. NBB-groep D. Doornenbal. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Strategisch plan Opdrachtgever NBB-groep D. Doornenbal Auteur C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstelling scope 3 emissies... 4 2.1 MAATREGELEN... 4 3 Scope

Nadere informatie

De Amsterdamse haven als Hub voor circulair bouwen

De Amsterdamse haven als Hub voor circulair bouwen De Amsterdamse haven als Hub voor circulair bouwen UITKOMSTEN VAN DE LOGICE EXPERTSESSIE VAN 19 DECEMBER 2017 1. Introductie De gemeente van Amsterdam werkt al enige tijd aan het stimuleren van circulair

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Samenvatting ketenanalyse FORZ Toeslagmateriaal

Samenvatting ketenanalyse FORZ Toeslagmateriaal Samenvatting ketenanalyse FORZ Toeslagmateriaal Mineralz b.v. Datum: 16-12-2018 Versie: 2.0 Auteur: Martin Vos, Bart Nevels Status: Concept Autorisatiedatum: 20-12-2018 INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 Wat

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

De kracht van een goede opdracht

De kracht van een goede opdracht PREVIEW De kracht van een goede opdracht Het moment is nu Als er íets zeker is, dan is het wel dat dit een bijzonder interessante tijd is om bij een woningcorporatie te werken. Naast de sociale opgave

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie