Voorstel voor de nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur van de KNSB professionalisering als opdracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel voor de nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur van de KNSB professionalisering als opdracht"

Transcriptie

1 Voorstel voor de nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur van de KNSB professionalisering als opdracht

2 Vooraf De snel veranderende omgeving stelt steeds weer nieuwe en vaak ook hogere eisen aan een overkoepelende sportorganisatie als de KNSB. Het is daarom nodig periodiek de bestaande bestuurs- en organisatiestructuur tegen het licht te houden en zo nodig veranderingen door te voeren die het functioneren verbeteren. Eind juni spreekt het Bondscongres van de KNSB zich uit over mijn kandidatuur voor het voorzitterschap. Dit gebeurt nadat de Bondsraad eerder unaniem instemde met het voorstel van de selectiecommissie om mij in deze functie voor te dragen. In de aanloop naar het Bondscongres heb ik mij georiënteerd op de huidige bestuurs- en organisatiestructuur en mezelf de vraag gesteld binnen welke formule het belang van alle betrokkenen bij de KNSB het beste tot zijn recht kan komen. Hierover heb ik een aantal gesprekken gevoerd met bestuurders en functionarissen in en rond de schaats- en skatewereld, evenals met een organisatieadviseur en een aantal sportbestuurders. Mede op basis van hun inzichten leg ik in deze notitie een model op hoofdlijnen voor. De notitie is voor het overgrote deel gebaseerd op de belangrijke analyse van de commissie Schenk omtrent het reilen en zeilen van de KNSB. Het is deze analyse die ik als uitgangspunt heb gebruikt voor de toekomstige structuur van de KNSB. Het rapport van de commissie Schenk verdient alle lof voor de gedegenheid. Voor wat betreft de inrichting van de structuur van de KNSB zijn her en der andere accenten gelegd, dan wel oplossingen gekozen die minder juridisch van aard zijn, maar hetzelfde beogen als wat de commissie Schenk als wenselijk beschouwt. Het biedt goede kansen om de positie van de Nederlandse schaats- en skatesport verder te versterken. Zowel in de breedte als op topniveau. Doekle Terpstra

3 Inleiding Schaatsers en skaters moeten erop kunnen vertrouwen dat de KNSB hun belangen zo goed mogelijk behartigt. Dit vereist een sportbond die optimaal presteert en de voorwaarden schept die nodig zijn om in de wensen en behoeften te kunnen voorzien. Deze nota geeft de structuur aan die bestuurlijk en organisatorisch nodig is om hieraan invulling te kunnen geven. Stand van zaken De ontwikkelingen die gaande zijn in en rond de wereld van de sport raken ook de KNSB. Enkele algemene trends zijn: Een sterk toenemende professionalisering en commercialisering. Een verdere verzakelijking in de verhouding tussen sporters en partijen die hierin financieel participeren (o.a. sponsors). Afnemende bereidheid om vrijwilligerswerk te doen. Openheid, transparantie en het afleggen van verantwoording zijn vanzelfsprekend. Toenemende juridisering in de samenleving, hetgeen steeds hogere eisen stelt aan besluitvormingsprocessen en de uitvoering ervan. In de schaats- en skatewereld gelden naast deze algemene trends ook nog specifieke ontwikkelingen, zoals: De positie van topsport binnen de KNSB is (nog) niet goed verankerd. Een commissie onder leiding van oud-topschaatser Ard Schenk heeft hiervoor een voorstel geformuleerd. Atleten en merkenteams hebben niet of onvoldoende invloed op zaken die voor hen van belang zijn. De commissie bestuurlijke organisatie heeft inzicht gegeven in de verbeteringsmogelijkheden van de huidige bestuurlijke structuur. Een stuurgroep werkt aan inpassing van het kunstrijden binnen de KNSB-structuur, waarbij de adviezen van de Werkgroep Kunstrijden richtinggevend zijn. Inpassing van de Skate Bond Nederland in de KNSB-structuur is in gang gezet. Waarom aanpassing bestuurs- en organisatiemodel? De positie die topsport inneemt binnen de KNSB is de primaire aanleiding om na te denken over een andere bestuurs- en organisatiestructuur. Daarnaast is er aanleiding om de verenigingstructuur te moderniseren en te professionaliseren. Het functioneren van topsport staat onder druk als gevolg van grote veranderingen die zich voordoen in en rond het topschaatsen. De bestaande structuur is bestuurlijk en organisatorisch niet meer opgewassen tegen de eisen die eraan mogen worden gesteld. De situatie belemmert het optimaal functioneren van de schaatsbond. Het Algemeen Bestuur van de KNSB gaf daarom in 2008 opdracht aan de commissie Schenk voorstellen te doen om de topsportactiviteiten binnen de nationale schaatsbond verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Eind maart 2009 zijn de resultaten gepresenteerd. In de analyse constateert de commissie Schenk een wij-zij mentaliteit op het speelveld van de partijen die betrokken zijn bij topsport: atleten, merkenteams, sponsors, bondsbureau, secties, gewesten en algemeen Bestuur van de KNSB. Er is onvoldoende sprake van kennisdeling, kruisbestuiving en overleg. Deze situatie heeft geleid tot fricties en het gegeven dat topsport steeds meer buiten de KNSB is komen te staan. De discipline heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een subsysteem met een eigen dynamiek, kansen en problemen, hetgeen op gespannen voet staat met de traditionele verenigingswereld. Het advies van de commissie Schenk geeft een structuur op hoofdlijnen weer met als kern een herpositionering en een meer autonome positie van de discipline topsport binnen de KNSB. De nieuwe situatie moet tevens meer betrokkenheid van sponsors en atleten waarborgen. Omdat er ook verbindingen zijn met de breedtesport is bijsturing van het totale bestuurs- en organisatiemodel noodzakelijk. Dit geldt zowel op beleidsbepalend als uitvoerend niveau, zo adviseert de commissie Schenk terecht

4 Bij het opnieuw inrichten van het KNSB-huis dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor: Schaatsverenigingen die aan de basis staan van de KNSB. Zij hebben recht op een positie binnen de nieuwe structuur die garandeert dat ze hun belangrijke werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Transparantie en democratie, twee basisvoorwaarden die in een moderne sportbond moeten zijn gegarandeerd. Besluitvorming moet zodanig zijn georganiseerd dat betrokkenen er invloed op uit kunnen oefenen en zich erin kunnen herkennen. De cruciale rol die het Bondsbureau speelt in de beleidsontwikkeling en de uitvoering ervan. Kwalitatief hoogwaardige inzet en ondersteuning van processen vraagt om een overzichtelijke opbouw van de totale organisatie met duidelijke lijnen en helder omschreven procedures. Ook hierin dient het nieuwe bestuurs- en organisatiemodel te voorzien. Uitgangspunten nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur Bij het vormgeven van het nieuwe bestuurs- en organisatiemodel gelden de navolgende grondbeginselen: De KNSB respecteert de 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur van NOC*NSF en handelt hiernaar. De KNSB heeft een Algemeen Bestuur dat zorgt voor eenheid in beleid, organisatie en structuur, waarbij optimale transparantie, doelmatigheid, doeltreffendheid en slagvaardigheid vertrekpunten zijn. De KNSB werkt met één integraal beleidsplan, één jaarplan en één begroting. De fundamentele verschillen in DNA tussen topsport (waaronder commerciële partijen en atleten) en breedtesport / wedstrijdsport (verenigingen) vinden hun vertaling in de nieuwe structuur. Er zijn voldoende waarborgen dat beide takken zich krachtig kunnen ontwikkelen binnen de gestelde bestuurlijke kaders. Bestuur en organisatie van de KNSB hanteren een duidelijke en consequente scheiding tussen beleid en strategie (het WAT) aan de ene kant en de uitvoering (het HOE) aan de andere kant. Stakeholders krijgen een sterkere positie binnen de KNSB. Zij nemen deel aan besluitvorming op beleidsniveau en worden ook betrokken bij de uitvoering. Het rapport van de commissie Schenk dient als basis voor het nieuwe bestuurs- en organisatiemodel. De structuur kent korte lijnen met duidelijke afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor bestuurders en functionarissen. Met het oog op de Olympische Winterspelen in Vancouver (2010) is vooral de topsport gebaat bij een voortvarende aanpak die resulteert in een nieuwe bestuurlijke en organisatorische structuur

5 Nieuwe structuur In de nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur is een strikte scheiding tussen strategie & toezicht en de uitvoering. Dit komt duidelijk tot uiting in twee verschillende organogrammen. Het organogram hieronder heeft betrekking op het WAT. Het 2 e organogram geeft het HOE weer. ORGANOGRAM Strategie & Toezicht Gewesten Ledenraad Merkenteams Atletencommissie Verenigingen Alg. Bestuur Directie De Ledenraad, thans bekend als het Bondscongres, is het hoogste orgaan binnen de KNSB. Conform het voorstel van de commissie Schenk wijzen de acht gewesten ieder hun eigen afgevaardigden aan. Een vorm van getrapte vertegenwoordiging dus. De afgevaardigden in de Ledenraad zijn gekozen tijdens gewestelijke vergaderingen uit kringen van de aangesloten verenigingen, geacht wordt dat zij een representatieve afvaardiging zijn van het gewest. Zij functioneren zonder last of ruggespraak. De omvang van de delegatie is evenredig aan de grootte van het betreffende gewest. Het aantal afgevaardigden kan variëren. Dit punt behoeft nadere uitwerking en precisering. Om te voorkomen dat een paar grote gewesten bij een stemming de rest overvleugelen, worden nadere regels geformuleerd die dat verhinderen. Bijvoorbeeld door te bepalen dat een voorstel alleen kan worden aangenomen of verworpen als een minimum aantal gewesten zich daarvoor of daartegen uitspreekt. De vertegenwoordigers van de gewesten zijn de zogenoemde Verenigingsleden. Om ook atleten en merkenteams te betrekken bij strategiebepaling en toezicht, kunnen zij eigen vertegenwoordigers aanwijzen in de Ledenraad. Het betreft hier alle relevante KNSB-disciplines. Dit zijn de zogenoemde Topsport-leden. De procedure hiervoor en het aantal Topsportleden moeten nog worden bepaald. Logisch lijkt dat de Verenigingsleden beschikken over de meerderheid van stemmen, waarbij in algemene zin consensus uitgangspunt is voor besluitvorming. De Ledenraad komt meerdere malen drie of vier keer - per jaar bijeen. Soms om toezichthoudende taken te vervullen en soms om mee te denken en te praten over de strategie van de KNSB. Tot de taken van de Ledenraad behoren onder andere: het vaststellen van statuten en reglementen, het benoemen, schorsen of ontslaan van leden van het Algemeen Bestuur (AB) en van de organen van de Bond, het afnemen van rekening en verantwoording van het AB en het oordelen (meerjaren)plannen en (meerjaren)begrotingen

6 Tot de organen van de KNSB behoren ook twee permanente stuurgroepen: één voor topsport en één voor breedtesport. Geen aparte besturen dus. Dit model brengt het risico met zich mee van twee beleidskernen die naast elkaar opereren en hiermee de eenheid in beleid, uitvoering en uitstraling van de KNSB ondermijnen. De Ledenraad benoemt de leden van de twee stuurgroepen, met dien verstande dat de ledenraad voor de stuurgroep topsport slechts de minderheid van het aantal stuurgroepleden aanwijst. De Topsportleden, zijnde vertegenwoordigers van de atleten en de merkenteams / Vereniging Professioneel Schaatsen (VPS), hebben het exclusieve recht de meerderheid van de leden van deze stuurgroep te benoemen. De voorzitter van de stuurgroepen is de directeur Sport. De Verenigingsleden benoemen de leden van de stuurgroep Breedtesport. Elke stuurgroep bestaat uit een nog nader in te vullen aantal leden. Beide stuurgroepen stellen onder leiding van de directeur Sport met behulp van het Bondsbureau conceptbeleidsplannen en conceptbegrotingen voor. Ze leggen die ter goedkeuring voor aan het AB. De stuurgroepen beschikken derhalve over zowel uitvoerende als adviserende taken. Het bestuur heeft de finale en integrale verantwoordelijkheid voor de aangereikte adviezen en plannen. Vooraf geeft het bestuur via een kaderbrief nadere richtlijnen voor het inhoudelijke beleid en de financiële ruimte die voor de conceptbegroting beschikbaar is. Het Algemeen Bestuur (AB) geeft leiding aan de KNSB, coördineert de verschillende activiteiten en is eindverantwoordelijk voor de hele gang van zaken binnen de schaatsbond. Voor de beleidsbepalende en toezichthoudende rol gelden kaders waarbinnen de sturing plaatsvindt. De Ledenraad benoemt de (tenminste) vijf leden van het AB. Zij beheren portefeuilles evenals de in functie benoemde voorzitter, secretaris en penningmeester, met kennisgebieden. Naast sturing op hoofdlijnen is ook het vervullen van representatieve taken een belangrijk aandachtsgebied van het AB. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de directie van het Bondsbureau, de gewesten en de secties. Een onderzoek moet uitwijzen in hoeverre het wenselijk is een vorm van regionalisering door te voeren bij de huidige acht gewesten. Inzicht in de voor- en nadelen is nodig om hierover weloverwogen besluiten te kunnen nemen. De positie en de functie van de secties blijven nagenoeg ongewijzigd: secties behartigen op uitvoerend niveau de nationale- en/of de gewesten overstijgende sportbelangen in hun discipline. De leden worden benoemd door het algemeen bestuur op voordracht van de GTC s (Gewestelijke Technische Commissies) en namens de licentiehouders. Daarnaast hebben de VPS en de atletencommissie het recht in iedere sectie een vertegenwoordiger aan te wijzen. Sectiebesturen zijn via de directeur sport functioneel verbonden met de stuurgroepen voor top- en breedtesport, zij rapporteren aan het algemeen bestuur en kunnen daaraan adviseren. Het Bondsbureau geeft ambtelijke ondersteuning aan de secties bij het werk dat ze doen. Waar mogelijk gaan secties in de toekomst fuseren of nauwer met elkaar samenwerken. De directie zal door middel van ondersteuning van het bondsbureau de voorzitters van de gewesten en de secties in de gelegenheid stellen periodiek sonderend en meningsvormend met elkaar te overleggen. De inpassing van het kunstrijden binnen de KNSB-structuur laat nog even op zich wachten. De ingestelde stuurgroep komt met een advies hierover. Het ligt voor de hand dat de discipline verantwoording aflegt aan het AB en nauw samenwerkt met het Bondsbureau

7 ORGANOGRAM Uitvoering Stuurgroep Directie / Stuurgroep BREEDTESPORT / Bondsbureau TOPSPORT WEDSTRIJDSPORT Secties Merkenteams Atletencommissie Sponsors De KNSB heeft één werkorganisatie, het Bondsbureau. Dit bereidt beleid voor en is belast met de uitvoering. Het is initiërend, faciliterend en ondersteunend. De secties ontvangen ambtelijke ondersteuning voor het verrichten van hun taken. De directie is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van beleid. Zij voert daartoe ook regelmatig overleg met belanghebbenden, zoals de secties, de VPS, de atletencommissie in oprichting, de merkenteams, sponsors, voorzitters van de Gewesten, NOC*NSF etc. Per discipline is op het Bondsbureau een vast loket (accountmanagement) waar stakeholders terecht kunnen met vragen, suggesties of anderszins. Ging de commissie Schenk uit van twee gelijkwaardige directeuren op het Bondsbureau, in dit voorstel is gekozen voor een algemeen directeur en een directeur sport. In feite is het een tweehoofdige leiding in de vorm van één directie, maar uiteindelijk is één eindverantwoordelijk. Dit is de algemeen directeur, die door het algemeen bestuur wordt aangesteld. Hij of zij fungeert als primus interparis van de directie en is tevens ambtelijk secretaris van het AB. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering. Deze persoon zorgt tevens voor samenhang in beleid en uitvoering op het Bondsbureau. De directeur sport draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de top-, de wedstrijd- en de breedtesport. Hij of zij heeft een eigenstandige, inhoudelijke verantwoordelijkheid naar het bestuur. Een senior manager die onder zijn of haar leiding functioneert, zou indien nodig verantwoordelijk kunnen zijn voor de disciplines breedte- en wedstrijdsport. De directie is als geheel bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Daarnaast dienen de commerciële-,marketing-en sponsorfuncties op een zodanig professioneel niveau belegd te worden dat snelle en adequate besluitvorming mogelijk is. Overwogen kan worden dit eventueel op directieniveau vorm te geven. De te benoemen algemeen directeur doet hiervoor op basis van zijn/haar inzichten een nader voorstel in het implementatieplan (zie hieronder: Het vervolg). Woordvoering is een vak apart. Er is veel voor te zeggen en daar gaat ook de voorkeur naar uit deze taak bij de directeur sport te beleggen. Hij of zij wordt daarmee het gezicht van de KNSB. De structuur met een algemeen directeur - die tevens de eindverantwoordelijkheid op het Bondbureau draagt - en een directeur sport schept intern en extern duidelijkheid. Uiteindelijk is er één persoon die als puntje bij paaltje komt knopen doorhakt en hierover verantwoordelijkheid aflegt aan het AB. Het vervolg Deze nota beschrijft op hoofdlijnen hoe de KNSB nieuwe stijl moet gaan functioneren. Na behandeling in het AB (27 mei) en de Bondsraad (4 juni) is het op 27 juni aan het Bondscongres om er een uitspraak over te doen. Bij aanvaarding van deze nota vindt nog voor de zomervakantie overleg plaats binnen het AB over de procedure om een algemeen directeur aan te stellen. Na overeenstemming hierover start onmiddellijk de werving, selectie en aanstelling. Direct erna wordt in samenspraak met hem of haar een directeur sport aangetrokken

8 Een implementatieplan moet ervoor zorgen dat het nieuwe bestuurs- en organisatiemodel binnen een jaar na de benoeming van de algemeen directeur zijn beslag krijgt. De toekomstige inrichting van de organisatie is hiermee een product van het Algemeen Bestuur en de algemeen directeur. Zij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige en vlotte procedure die invulling moet geven aan de structuur. Vanzelfsprekend zal tijdens het proces van implementatie veelvuldig overleg plaatsvinden met alle relevante partijen. De implementatie is er op gericht dat in december 2009 besluitvorming in het congres kan plaatsvinden over de benodigde statuten- en reglementenwijzigingen. Vertraging mag niet optreden. Snelheid en slagvaardigheid zijn geboden om vervolgens weer alle aandacht te kunnen richten op het echte werk: het in de volle breedte faciliteren van de schaats- en skatesport. Dit is een kerntaak van de nationale schaatsbond. Ten slotte De KNSB opereert in een dynamische omgeving. Veranderingen binnen en buiten de schaats- en skatesport zijn aan de orde van de dag. Alleen door hierop te anticiperen kan de nationale bond de verwachtingen bij de sporters en andere betrokken partijen blijvend waarmaken. Dit vereist voortdurend aandacht voor het eigen functioneren. Hiertoe behoort zeker ook het van tijd tot tijd heroverwegen en actualiseren van het gekozen bestuurs- en organisatiemodel. Dit zal ook na invoering van dit voorstel nodig blijven. Het eerste ijkpunt is twee jaar na invoering van de nu voorliggende structuur. Dan is een grondige evaluatie voorzien, waarbij alle partijen worden betrokken die in het bestuurs- en organisatiemodel een rol spelen. Waar nodig vindt aanpassing in de structuur plaats. Tijdens de implementatiefase zal nader onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van alle overige, resterende overleggremia binnen de KNSB. In tweede instantie zal eveneens tijdens deze zelfde periode een nader voorstel gedaan worden over de positie van de vrijwilligers. Het is van groot belang dat een krachtig vrijwilligersbeleid wordt ontwikkeld. Het bestuur zal tevens alles in het werk stellen om via de reguliere contacten in gesprek te blijven met alle relevante partijen. Het nu voorliggende ontwerp behelst een structuur die de schaats- en skatewereld op een hedendaagse wijze krachtig en professioneel ondersteunt met als doel de positie van onze sporten op nationaal en internationaal niveau verder te versterken. Dit model maakt de KNSB, de atleten en de vrijwilligers toekomstproof. Invoering ervan biedt perspectief voor de komende jaren, waarin het herstel van rust en vertrouwen binnen alle geledingen van de schaatsbond royaal aandacht dient te krijgen

Bestuurs- en organisatiestructuur KNSB. Voorstel inrichting Ledenraad en stuurgroepen. Versie 17 november 2009

Bestuurs- en organisatiestructuur KNSB. Voorstel inrichting Ledenraad en stuurgroepen. Versie 17 november 2009 Bestuurs- en organisatiestructuur KNSB Voorstel inrichting Ledenraad en stuurgroepen Versie 17 november 2009 Inhoud Ledenraad Stuurgroep breedtesport Stuurgroep topsport Secties Positionering kunstrijden

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Algemeen Reglement KNSB

Algemeen Reglement KNSB HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 OPRICHTING De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), hierna te noemen de vereniging, is opgericht op 17 september 1882. Artikel 2 DEFINITIES 2.1. bond, de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Protocol KNSB Ledenraad Verkiezing

Protocol KNSB Ledenraad Verkiezing Protocol KNSB Ledenraad Verkiezing 1. Algemeen profiel KNSB Ledenraad 2. Functieprofiel Lid van de KNSB Ledenraad 3. Verkiezingsprocedure van de KNSB Ledenraad 4. Kandidaatstelling voor de KNSB Ledenraad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Sectiebestuur Shorttrack 2015 en verder

Sectiebestuur Shorttrack 2015 en verder Sectiebestuur Shorttrack 2015 en verder Aanleiding In 2014 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan binnen en in de periferie van het Sectiebestuur. Eerst stapte de voorzitter op, en later de secretaris

Nadere informatie

Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011

Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011 Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011 Het bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) besluit: overwegende dat de KNBSB de beginselen

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2 2. Begripsbepaling 2 3. Structuur 3 4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Directie 4 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur 1. Werkveld Het bestuur van de KNVvL is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNVvL. In dit kader stelt zij het jaarbeleid

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie 5 Reglement Structuur Versie december 2013 1 5.1 Algemeen 5.1.1.1 Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 12.5 t/m 12.7 van de Statuten en regelt de werkwijze en bevoegdheid van de commissies,

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN Profiel Bestuur Taekwondo Bond Nederland December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN INHOUDSOPGAVE: 1. WERKVELD 3 2. HOOFDTAKEN 3 3. BENOEMING LEDEN VAN BESTUUR 3 4. OMVANG VAN HET BESTUUR 3 5. ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling gemeentebestuur PURMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling Openbaar Primair Speciaal Onderuijs Purmerend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Structuur van het NPZ

Structuur van het NPZ Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht T 030 8506061 E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Structuur van het NPZ Adviesdocument 1. Inleiding structuur van het NPZ Het document structuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Artikel 1 Begripsbepaling Stichting Kinderopvang Landerd: Bestuur: Kindercentrum: Coördinator: Centrale oudercommissie: Oudercommissie : Beroepskracht:

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Directiereglement Fonds Slachtofferhulp. Pre-ambule

Directiereglement Fonds Slachtofferhulp. Pre-ambule Directiereglement Fonds Slachtofferhulp Pre-ambule Statutaire doelstelling - Het werven en besteden van fondsen ten behoeve van slachtofferhulpverlening, preventie van slachtofferschap en het anderszins

Nadere informatie

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Inleiding Dit bestuursprofiel gaat uit van de ideale situatie. In de praktijk zijn er anno 2016 twee actieve bestuursleden en zijn ook de regio s in

Nadere informatie

Basisdocument 1PV Uitgangspunten. Eén Personeelsvereniging. 1. Inleiding

Basisdocument 1PV Uitgangspunten. Eén Personeelsvereniging. 1. Inleiding Eén Personeelsvereniging 1. Inleiding De besturen van de PVMB en WSOV hebben op hun jaarvergaderingen 2006 mandaat gekregen om gesprekken met elkaar aan te gaan, met als doel te komen tot één nieuwe personeelsvereniging.

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: Reglement bestuur Pensioenfederatie In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: 1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

Het rapport is tot stand gekomen na gesprekken met betrokkenen. De lijst van betrokkenen maakt onderdeel uit van dit rapport.

Het rapport is tot stand gekomen na gesprekken met betrokkenen. De lijst van betrokkenen maakt onderdeel uit van dit rapport. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200183 503016 / 503016 ONDERWERP Onderzoeksrapport OSG. L. de Jong SAM Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA 01

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie