1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 7 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Jongerenraad Ondernemingsraad 14 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen Financieel beleid 30 5 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Overzicht langlopende schulden aan kredietinstellingen ultimo Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen Toelichting op de resultatenrekening over Gesegmenteerde resultatenrekening over Panden in eigendom Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 59 Overige gegevens 60 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant jaarverslag 2011

3 Voorwoord In vele opzichten is 2011 een succesvol jaar geweest voor Cardea. Als nieuwe bestuurder heb ik in het eerste half jaar dat ik in functie ben, op diverse terreinen mogen ervaren dat Cardea een gezonde en gewaardeerde organisatie is met zeer betrokken, gemotiveerde en kundige professionals. Hierin sta ik niet alleen: cliënten waarderen Cardea in hoge mate, gezien de rapportcijfers die we hebben gekregen (een 8 van ouders en een 7,9 van jeugdigen van 12 jaar en ouder). In 2011 zijn in totaal bijna 200 cliënten meer ge holpen dan in 2010, bij een vrijwel gelijkblijvend budget. Dit is een resultaat van het feit dat Cardea doorlopend innoveert om bij gelijkblijvend budget meer cliënten adequaat te helpen. Dat Cardea hierin slaagt, laten ook de cijfers zien: meer dan 85 procent van de samen met cliënten geformuleerde hulp verleningsdoelen zijn in 2011 geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. Van belang hierbij is de vermelding dat deze resultaten zijn gebaseerd op input van de cliënten. Een belangrijk uitgangspunt van Cardea is, dat hulp die onze professionals bieden aan cliënten, zoveel mogelijk wordt geboden in de normale alledaagse omgeving van de cliënten. In dit licht is de grote toename van het aantal jeugdigen dat wordt bereikt in het onderwijs teneinde schooluitval te voorkomen, een positief resultaat. De vernieuwingen van Cardea zijn er vooral ook op gericht om de draagkracht van cliënten te versterken in de eigen omgeving: zoals gezegd binnen het onderwijs, maar ook binnen de kinderopvang en in de woonwijk. Cardea is niet alleen in de meer traditionele hulpvormen succesvol: de toename van de vraag naar hulp na echtscheiding en de naar hulp die Cardea biedt op het snijvlak van somatische zorg en jeugdzorg is explosief. In 2011 kende Cardea een bestuurswissel. Na een dienstverband van 10 jaar is Marianne Harten afgetreden als bestuurder. Daarnaast zijn Martin van Rijn (voorzitter), Corry Langelaar en Henk van Heuven afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Vanaf deze plaats bedank ik hen voor alles wat zij voor Cardea hebben betekend. Cardea is klaar voor morgen. Wij willen wil een toonaangevende speler zijn en blijven in de zorg voor jeugd in Zuid-Holland Noord. Met deze ambitie bereidt Cardea zich actief voor de stelselherziening in de jeugdzorg en de overheveling van de financieringsverantwoordelijkheid van de provincie naar de gemeenten. Ik ben trots op wat wij in 2011 hebben gerealiseerd en zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Gerrit Jan Hoogeland Bestuurder 3 - jaarverslag 2011

4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Cardea doet in het jaardocument 2011 verslag van haar activiteiten in het jaar Het verslag geeft een weergave van de koers, de ontwikkelingen, de inspanningen en de gerealiseerde resultaten van Cardea. Dit verslag is opgesteld volgens het format 'jaardocument jeugdzorg', dat is afgeleid van het 'jaardocument zorg'. Het verslag is gekoppeld aan de informatie op Digimv. De standaard is opgesteld om transparantie en standaardisatie te bevorderen, bij te dragen aan de vermindering van administratieve lasten en het creëren van een landelijk beeld van de sector. Het jaarverslag bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de provinciaal gefinancierde jeugd- en opvoedhulp, van de vanwege de AWBZ gefinancierde zorg en gemeentelijke gelden. Het jaarverslag 2011 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. "Het lukt ons gezin nu beter om met elkaar te praten en we pakken sommige situaties anders aan."

5 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Cardea Jeugdzorg Haagse Schouwweg 8 E/F, Postbus KG Leiden Rechtsvorm: Stichting Kamer van Koophandel: Structuur van de organisatie Juridische structuur Cardea Jeugdzorg is een stichting. Besturingsmodel Cardea kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Samen met de Raad van Bestuur vormen de sectormanagers en stafmanagers het MT van Cardea. Binnen de sectoren wordt de aansturing door teamleiders en gedragswetenschappers ingevuld. De ondersteunende diensten zijn: Behandelzaken (Onderzoek & Ontwikkeling, Cliëntenservice en Kwaliteit), Bedrijfsvoering (Informatisering, ICT, Financiën, Facilitaire dienst en Huisvesting), HRM (Salarisadministratie, P&O en Juridische zaken) en Strategie & Bestuur (Strategisch beleid, Beleidscyclus Cardea, Marketing, Communicatie en PR). Medezeggenschap Cardea heeft een actieve Ondernemingsraad die functioneert met alle advies- en instemmingbevoegdheden zoals zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De cliëntenraad van Cardea heeft een in de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen verankerd informatie- en adviesrecht. De betrokkenheid en inbreng van cliënten wordt daarnaast ingevuld door andere vormen van cliëntparticipatie, zoals bewonersraden, ouderbijeenkomsten en groepsgesprekken met cliënten. Cardea heeft een bijzonder actieve Jongerenraad die naast haar rol in de medezeggenschap ook jongeren stimuleert om andere talenten te ontwikkelen. De Jongerenraad heeft onder andere een training "bejegening" voor medewerkers van Cardea ontwikkeld, die zij aan alle nieuwe medewerkers geven bij de start van hun dienstverband met Cardea. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en kerngegevens Jeugdzorg Cardea Jeugdzorg is een zorgaanbieder in het kader van de Wet op de jeugdzorg. Cardea wordt voor het grootste deel gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. De organisatie biedt ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en ouders bij opvoedings- en opgroeivraagstukken en intensieve hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen. De organisatie biedt de functies 'Jeugdhulp', (deeltijd en 24-uurs) 'Verblijf' en 'Observatiediagnostiek' en Crisisopvang aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop naar 23) of combinaties van functies. Deze functies worden in verschillende programma's geboden: Jeugdhulp in intensieve ambulante programma's, veelal met het predicaat 'evidence based'; Verblijf in deeltijd in de Cardea campussen; Verblijf in kleinschalige units en in of naast gezinnen (beide Cardea huizen); Observatiediagnostiek, gekoppeld aan (deeltijd)verblijf; Crisishulp in ambulante vorm of in 24-uur opvang. AWBZ In het kader van de AWBZ is Cardea toegelaten tot de functies begeleiding, behandeling en verblijf gericht op licht verstandelijk beperkte jeugdigen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Met het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstelland en Meerlanden zijn productieafspraken gemaakt voor de functies begeleiding, behandeling en verblijf (inclusief dagbesteding). Gemeenten Cardea biedt in samenwerking met gemeenten en voorliggende gemeentelijke voorzieningen zorg die met gemeentelijke financiering wordt gerealiseerd. Het 5 - jaarverslag 2011

6 belangrijkste voorbeeld hiervan is het Werkhotel. Deze voorziening voor oudere jeugd (dikwijls 18+) biedt een geïntegreerd aanbod gericht op wonen, leren en werken. Contractzorg Cardea werkt in toenemende mate op contractbasis in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs Cliënten, productie, personeel, opbrengsten en ratio's Cliënten/productie Cliënttevredenheid Ouders 8,0 8,1 Jongeren > 12 jaar 7,9 7,9 Aantal cliënten* in zorg ultimo jaareinde Provinciaal Ambulant Daghulp uurshulp Aantal cliënten* in zorg verslagjaar Provinciaal Ambulant Daghulp uurshulp Aantal cliënten in zorg verslagjaar AWBZ, WMO AWBZ WMO/overigen Productie Aantal dagen verblijfszorg PZH (regulier) Aantal uren verblijf deeltijd PZH (regulier) Aantal ambulante cliënt-contacturen individueel PZH (regulier) Aantal ambulante cliënt-contacturen groep PZH (regulier) Aantal trajecten Observatiediagnostiek PZH (regulier) Aantal uren gespecialiseerde begeleiding AWBZ Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar AWBZ Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo jaareinde (exclusief stagiaire) Aantal FTE in loondienst ultimo jaareinde (excl. stagiaire) Ziekteverzuim % 5,2% 4,6% * Cliënten worden eenmaal geteld op basis van de "zwaarste" uit voeren/uitgevoerde zorgaanspraak uit het indicatiebesluit, omvat zowel reguliere als incidentele subsidie. 6 - jaarverslag 2011

7 De hulp van Cardea wordt met name gefinancierd uit de doeluitkering Jeugdzorg, de AWBZ en Gemeente- lijke gelden. In 2011 worden geen private activiteiten ontplooid. Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten (x euro) Provinciale Jeugd en Opvoedhulp AWBZ WMO/overigen Ratio's Budgetratio (weerstandsvermoge/totaal baten) 9,3% 5,9% Solvabiliteit (weerstandsvermogen/totaal vermogen) 23,3% 11,5% Liquiditeit - current ratio 1,44 1,03 Resultaatratio (nettowinst/totaal baten) 1,1% 0,9% Werkgebieden Cardea heeft de regio Zuid-Holland Noord als haar werkgebied, voor zowel de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als de zorg in het kader van de AWBZ. Voor het project Tienermoeders/jong ouderschap heeft Cardea ook een bovenregionale provinciale - functie. De kerngemeenten van de regio Zuid-Holland Noord zijn Leiden, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Lisse. 2.4 Samenwerkingsrelaties Cardea werkt nauw samen met een groot aantal ketenpartners omdat dit grote winst oplevert voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor de cliënt. De keten van Cardea wordt gevormd door partners uit de jeugdzorg, zoals Bureau Jeugdzorg de provinciale collega-organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en organisaties voor JeugdzorgPlus, organisaties uit aangrenzen zorgsectoren, zoals de LVB-zorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, somatische geneeskunde en justitiële jeugdzorg. Daarnaast werkt Cardea nauw samen met het (speciaal) onderwijs (basis-, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs) en in toenemende mate met gemeentelijk gepositioneerde organisaties, zoals de GGD, organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en de centra voor Kinderopvang. Ook heeft Cardea nauwe samenwerkingsrelaties met woningbouwcorporaties. Voorbeelden van organisaties waarmee op operationeel niveau wordt samengewerkt: Provinciale Jeugdzorg: Bureau Jeugdzorg, Stek, Trivium-Lindenhof, Horizon LVB-zorg: Ipse De Bruggen; GGZ: GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Curium; Somatische geneeskunde: LUMC, Rijnland Ziekenhuis; Justitiële jeugdzorg: Teylingereind; Gemeentelijk ingebedde organisaties, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, GGD, Kwadraad, maatschappelijke opvang, B4Kids; Diverse scholen, zoals PROO Leiden, Leidse buitenschool, Don Boscoschool, Parkschool, Leo Kanner Onderwijsgroep, ROC Leiden, Groene Hartcollege, ID-college. Kinderopvang: B4Kids (Alert4you); Woningbouwcorporaties: De Sleutels, De Vooruitgang, Portaal. Belangrijke samenwerkingspartners waarmee periodiek diverse overleggen plaatsvinden, zijn: Overheden Provincie Zuid Holland, gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord, Ministerie van VWS en daaraan gelieerde instellingen. Zorgkantoor Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstelland en Meerlanden. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. 7 - jaarverslag 2011

8 Toezichthouders Inspectie Jeugdzorg. Cliëntenorganisaties JeugdWelzijnBeraad, Landelijk cliëntenforum jeugdzorg, provinciaal overleg cliëntenraden, Nationale Jeugdraad, Landelijk Cliënten Forum jeugdzorg, Zorgbelang Zuid Holland, Collegio AKJ. Universiteiten/kennisinstituten Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Nederlands Jeugd instituut (NJI), TNO. Samenwerkingsorganen Cardea is actief lid van een aantal samenwerkingsof overlegorganen. Op landelijk niveau is dit de brancheen werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. Eveneens op landelijk niveau participeert Cardea in meer inhoudelijke platforms die zijn gekoppeld aan bepaalde interventies, zoals Ambulante Spoedhulp-FF, PMTO en Jeugdzorg in de Buurt. In de provincie vormt Cardea met de collega-organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg de samenwerkingsorganisatie PSJ. Deze organisatie is belangrijke gesprekspartner van de provinciale overheid. Op regionaal niveau (Zuid-Holland Noord) is Cardea lid van de projectgroep Ketenaanpak van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland. Tevens op regionaal niveau is Cardea actief in het Prentenkabinet: een platform van bestuurders van organisaties uit verschillende sectoren op het gebied van zorg voor jeugd. Met Rivierduinen (GGZ) wordt op het gebied van diverse hulpverleningsprogramma's samengewerkt (co-producten). Giovanni (14): "Het leerwerktraject was echt wat ik nodig had. Nu kan ik volgend jaar weer aan een studie beginnen."

9 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Cardea heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De statuten en het Reglement van de Raad van Toezicht vormen de basis voor het toezicht op het bestuur. In 2011 is een nieuw Reglement Raad van Toezicht opgesteld en dit wordt in 2012 vastgesteld. In het Reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich houdt aan de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en juiste verantwoording, zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. Deze code heeft een groot aantal principes en gedragslijnen die bijdragen aan een integere en transparante gang van zaken binnen organisaties. De Raad van Bestuur vervult aantoonbaar geen nevenfuncties die strijdig zijn met de belangen van Cardea, zodat belangenverstrengeling is uitgesloten. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur en haar eigen functioneren. In de evaluatie wordt in het bijzonder de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. In het jaarverslag 2011 (inclusief de jaarrekening) legt de Raad van Toezicht verantwoording af over haar handelwijze. 3.2 Raad van Bestuur Inleiding De eenhoofdige Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid van Cardea. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel correct gewaarborgd zijn, inzichtelijk zijn en worden verantwoord aan cliënten, financiers en opdrachtgevers. In juli 2011 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de vorige Bestuurder. De huidige Raad van Bestuur heeft verantwoording over 2011 afgelegd aan de Raad van Toezicht in overeenstemming met de statutaire bevoegdheden en het Reglement Raad van Bestuur. De honorering van de Raad van Bestuur staat vermeld in de jaarrekening 2011 en is overeenkomstig de beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Geen functionaris heeft in 2011 of 2010 een beloning ontvangen boven de WOPT-grens. Samenstelling Per kende de Raad van Bestuur de volgende samenstelling: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties tot en met M.H. Harten - Bestuurder Lid raad van toezicht PROO Leiden - Bestuurslid FICE-sectie Nederland, Rotterdam - Bestuurslid Stichting Circus Elleboog - Voorzitter stichting Madi - Voorzitter Quality4Children - Voorzitter stichting Jorik tot heden G.J. Hoogeland - Bestuurder Lid Coöperatiebestuur PGGM - Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) - Bestuurslid stichting Jorik 9 - jaarverslag 2011

10 3.3 Raad van Toezicht Inleiding De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de belangen van Cardea. De leden van worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. Aftredende leden kunnen éénmaal worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven op basis van een vooraf opgestelde profielschets. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties M. van Rijn, voorzitter Voorzitter Raad van Bestuur tot PGGM G.J. van Zoelen Voorzitter Raad van Bestuur Vlietland Ziekenhuis Schiedam L. Geluk Voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland G. van Pijkeren Zelfstandig organisatieadviseur, interim manager C. Langelaar Burgemeester gemeente Lisse tot H.W. van Heuven Interim directeur InHolland tot Suriname - Lid Raad van Commissarissen Rijnland Zorggroep - Lid Raad van Commissarissen Sanquin - Lid Adviesraad Nederlandse Zorgautoriteit - Voorzitter Raad van Commissarissen Espria - Lid bestuur Stichting Steun Alzheimercentrum - Voorzitter bestuur De Groene Zaak - Vicevoorzitter Regionale Commissie Gezondheidszorg Nieuwe Waterweg Noord - Voorzitter Regionale Commissie Gezondheidszorg DSW (interim) - Lid bestuur SRZ (Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen) - Secretaris Facilitaire Stichting Huisartsenzorg - Lid werkcommissie Ziekenhuizen College Bouw Ziekenhuizen - Voorzitter bestuur Stichting Trombosedienst Schiedam - Lid bestuur stichting Centrale Huisartsen Post - Lid Raad van Toezicht Stichting Pathan - Lid bestuur Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis - Lid Raad van Toezicht Nederlands Jeugdinstituut - voorzitter Stichting Laurenskerk Rotterdam - Lid bestuur Stichting Rotterdam Basketbal - Lid Onderwijsraad - Voorzitter Raad van Toezicht zorg- en welzijnsorganisatie Libertas Leiden - Voorzitter Raad van Toezicht ondersteuningsorganisatie cliëntenraden LOC-Zeggenschap in Zorg. - Lid Raad van Commissarissen organisatie voor ambulante ggz. Max Ernst - Lid Raad van Commissarissen organisatie ggz/maatschappelijke opvang Jan Arends - Voorzitter Raad van Advies Zorgkantoor Amsterdam - Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden - Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Federatie Opvang - Lid van het bestuur van de Vereniging Federatie Opvang - Lid van het bestuur van Comensha Met ingang van 1 januari 2012 zijn de nieuwe leden de heer I. Ivakic en mevrouw H. Möhring toegetreden tot de Raad van Toezicht jaarverslag 2011

11 Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten van Cardea d.d. 29 oktober De aangepaste statuten zijn op 2 februari 2012 gepasseerd. Overleg Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden die valt binnen het kader van het advies van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders (NVTZ). De vergoeding staat vermeld in de jaarrekening In het verslagjaar 2011 is de Raad van Toezicht vijf keer bijeen geweest. Thema's Het toezicht in 2011 bevatte de reguliere jaarlijkse beleidscyclus zoals het strategisch beleid, financiële rapportages en verslagen over de productierealisatie, de begroting en de jaarrekening. Hiernaast zijn de volgende thema's aan de orde geweest: - Strategisch beleid in het perspectief van de op handen zijnde stelselwijziging; - Wijziging van de statuten; - Reglement van de Cliëntenraad; - Samenstelling van de Raad van Toezicht; - Procedure inzake de opvolging van de Bestuurder; - Bevindingen van de nieuwe Bestuurder; - Subsidieaanvraag, - beschikking en afrekening Provincie; - Toelating en productieafspraken AWBZ-functie 'verblijf'. De jaarrekening en begroting zijn in twee separate vergaderingen van de financiële commissie besproken, voorafgaand aan het overleg met de voltallige Raad. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid van de accountant in zowel de financiële commissie als in de vergadering van de Raad van Toezicht. Verder is er binnen de Raad een benoemingscommissie ingesteld inzake de opvolging van de Bestuurder. De huisvestingscommissie heeft in 2011 drie maal vergaderd. Belangrijk onderwerp was daarbij de nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw in Leiderdorp. De Business Case is tevens besproken in de voltallige Raad van Toezicht waarbij de plannen ook in aanwezigheid van de architect zijn besproken. Ander centraal thema binnen de huisvestingscommissie was de Bouwimpuls Zorginstellingen van het vorige kabinet. Verlenen van goedkeuring In 2011 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: - Het financieel en inhoudelijk jaarverslag van 2010; - De Kwartaalrapportages van 2011; - De benoeming van de nieuwe Bestuurder; - De benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht; - Het Jaarplan en de interne begroting van 2012; - De Subsidieaanvraag voor 2012; - De nieuwe statuten. 3.4 Bedrijfsvoering Beleidscyclus De beleidscyclus van Cardea is een belangrijke bouwsteen van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Cardea. De cyclus omvat de totale kwaliteitscirkel van Deming (Plan, Do, Check, Act). Plan Cardea hanteert een strategieformuleringsproces waarbij aan de hand van een externe analyse en interne analyse de strategie wordt herijkt. In het jaar 2011 stond de stelselwijziging centraal. Er zijn verschillende sessies gehouden met diverse geledingen in de organisatie en deels in aanwezigheid met een vertegenwoordiger van de cliëntenraad. Uitkomsten zijn onder andere besproken in de Raad van Toezicht. Deze fase is afgesloten met een meerjarenplan en jaarplan. Do Het meerjarenplan wordt geoperationaliseerd door vertaling ervan in een strategische agenda. Monitoring vindt plaats via de kwartaalrapportage waarin wordt gewerkt met een managementdashboard en een statusomschrijving. Het jaarplan is geoperationaliseerd door vertaling ervan in een meer gedetailleerd activiteitenplan (Cardea-breed en per afdeling). De financiële vertaling van het jaarplan is vastgelegd in de begroting die is vastgesteld door de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De begroting is opgebouwd vanuit de subsidiebeschikking van de Provincie Zuid Holland, toegekend budget vanwege de AWBZ en overige contracten. Check en Act De taakstellende begroting wordt jaarlijks vertaald naar een Balanced Scorecard met als perspectieven klant jaarverslag 2011

12 tevredenheid en hulpverleningsresultaat, wachtlijst, kwaliteit, personeel, productiviteit en financiën. Bij elk perspectief zijn kritische succesfactoren opgenomen, waarbij de status wordt aangegeven door middel van een verkeerslicht. Naast deze maandelijkse monitoring wordt in de kwartaalrapportage ook de status weer gegeven van de hiervoor genoemde strategische agenda en activiteitenplan. De kwartaalrapportage wordt besproken in de Raad van Toezicht. In 2011 zijn de voorbereidingen in gang gezet om de rapportages verder digitaal en dynamisch aan te bieden aan de lijn- en staffunctionarissen via een Business Intelligence Tool. Een positieve landelijke ontwikkeling is het besluit van Ministerie van VWS, IPO, Jeugdzorg Nederland (en een aantal andere partijen) om over te gaan tot invoering van een jaardocument Jeugdzorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het jaardocument Zorg. Het is een belangrijke stap richting verdere professionalisering van de sector, uniformering van de verantwoording, de vermindering van administratieve lasten en vergroting van de transparantie richting stakeholders. Cardea heeft besloten om voorafgaand aan de landelijke implementatie het format al toe te passen voor het jaarverslag van Kort samengevat bestaat het jaardocument uit drie delen: het maatschappelijk verslag, de Jaarrekening en de Kwantitatieve gegevens. Het jaardocument is bedoeld voor en kan worden gebruikt door financiers / overheden, brancheorganisatie en is grotendeels openbaar toegankelijk voor het publiek. Voortgangsbewaking en interne controle Cardea werkt met een jaarplanning waarin de hiervoor beschreven beleidscyclus in de tijd is uitgezet. Cardea werkt met een prospectieve jaaragenda waarin alle agendapunten van het Managementteam, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad zijn opgenomen. Dit is voor de overige echelons van de organisatie de basis voor de overlegcyclus, waarin de hiervoor genoemde rapportages worden besproken en de plannen worden gemonitord. De agenda is onderwerp van gesprek tijdens het bilaterale overleg tussen bestuurder en afzonderlijke leden van het Management Team, het overleg tussen sectormanager en teamleiders, het teamleideroverleg en het overleg van gedragswetenschappers. Een belangrijk onderdeel van de interne controle is de beleidscyclus waarbij het strategisch beleid wordt vertaald in normen en een planning, die vervolgens kritisch worden gevolgd. Met financiers bestaat een overlegcyclus, waarin het jaarplan van Cardea, de voortgang en verantwoording van de resultaten centraal staan. Risicobeheersing Risicobeheersing is verankerd in het Kwaliteit Management Systeem. Cardea hanteert de Zorgbrede Governance Code. Cardea heeft haar strategieformuleringsproces dusdanig vormgegeven dat de externe ontwikkelingen in kaart zijn gebracht en zijn vertaald in kansen en bedreigingen. Dit wordt afgezet tegen de sterktes en zwaktes in de interne organisatie. Hieruit ontstaat een SWOT-matrix die is meegenomen in de formulering van het meerjarenplan en jaarplan. Belangrijkste externe ontwikkelingen zijn de op handen zijnde stelselwijziging en de bezuinigingen. Jaarlijks controleert de accountant tijdens de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie. Deze controle omvat een beoordeling van de inherente risico's. De EDP-auditor beoordeelt jaarlijks de organisatie van de automatisering en de IT-beheersmaatregelen. Cardea is HKZ-gecertificeerd. Het risicobewustzijn en kwaliteitsdenken zijn verankerd in de beleidscyclus en de daarmee samenhangende processen en procedures (plan-do-check-act). Cardea toetst dit jaarlijks via een interne audit. De uitkomsten worden geclusterd en kunnen resulteren in verbeterplannen. Deze verbeterplannen kennen een vaste template en worden gevolgd via de kwartaalrapportage. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een systeem waarmee medewerkers via Webforms verbetervoorstellen gedurende het jaar kunnen indienen die vervolgens op structurele wijze kunnen worden afgehandeld en gevolgd. De verbeterformulieren worden elk kwartaal gevolgd via het activiteitenplan. De actualiteit van het kwaliteitshandboek wordt geborgd doordat voor elk protocol de evaluatiedatum is vastgelegd met een automatische 'herzieningswaarschuwing' ten behoeve van de proceseigenaar. In 2011 heeft Cardea haar financiële workflowmanagement uitgebreid van inkoopfacturen naar het 12 - jaarverslag 2011

13 vastleggen van de procesgang rondom de beschikkingen, de productietoekenning en de contracten. Via een automatische alert worden belangrijke rapportagedata of overige verplichtingen extra gevolgd en gecontroleerd. Op het gebied van HR is Raet Self Service in gebruik genomen waarmee de verdere borging van de kwaliteit van de administratieve processen, het papierarm werken en het faciliteren van de medewerkers worden gerealiseerd. Het onderhoud van de panden van Cardea vindt plaats op basis van een meerjaren-onderhoudsplan dat is opgesteld door een extern bureau. Cardea heeft een subsidie van Provincie Zuid Holland ontvangen voor de vervangende nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw. Op 7 september 2011 is de omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) aangevraagd bij de gemeente Leiderdorp. Conform de planning wordt in 2012 gestart met de bouw. Er is een intern Vastgoedoverleg onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Deelnemers zijn de sectormanagers, de manager Bouwzaken en de manager Bedrijfsvoering. Vaste agendapunten zijn het evalueren van het huisvestingsbestand (functioneel en technisch), de verhouding huur/eigendom, knelpunten en acties. Tevens wordt in het overleg vastgesteld of bestaande en nieuwe accommodaties voldoen aan de geldende eisen (bijvoorbeeld in het kader van de Arbo wet- en regelgeving). Richtinggevend is de strategische huisvestingsvisie waarin nadrukkelijk een koppeling wordt gemaakt met risico's en maatregelen. De subsidieverstrekking door de Provincie Zuid-Holland vindt plaats op basis van de PxQxE systematiek. Cardea streeft naar een vergaande integratie van PxQxE in haar processen. De kern hierbij is dat inhoud en kosten waar mogelijk met elkaar worden verbonden. Cardea investeert in de verdere ontwikkeling van de sector. Naast participatie in de werkgroepen rondom het jaardocument Jeugdzorg neemt Cardea deel in de voorbereidende werkgroep van een landelijke benchmark die in 2012 voor het eerst wordt uitgevoerd in de sector Jeugd- & Opvoedhulp (met Berenschot als uitvoerder). Binnen de afdeling ICT wordt gewerkt volgens de ITIL-methode. ITIL is een referentiekader voor de inrichting van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Dit is tevens vastgelegd in het ICT-procedureboek. Cardea maakt gebruikt van een ticketsysteem (incidentenregistratie). Het biedt de mogelijkheid om de doorloop- en responstijden te volgen en controleren en te bepalen vanuit welke locatie meldingen worden gedaan. De servers en het netwerk worden met behulp van een applicatie pro-actief gemonitord. Cardea werkt met een comptabiliteitsmatrix. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke applicaties en software compatibel met elkaar zijn. Wijzigingen in het beheer vindt plaats via een zogeheten Request for Change procedure. Cardea werkt met een derde lijn: een gespecialiseerd IT-bedrijf dat toegang heeft tot dit ticketsysteem. Cardea heeft in 2011 verdere stappen gemaakt in het kader van privacybescherming en autorisatie. Zo is het gehele kopieerpark overgegaan op het follow-me principe waarbij prints pas worden afgedrukt als de medewerker zijn persoonlijke pincode ingeeft. De Single Sign-on functie is operationeel voor belangrijke kernapplicaties zoals Care4 (Cliëntregistratiesysteem) en HRM Selfservice. In 2011 is verder het pakket Umra in gebruik genomen waarmee er een koppeling is tussen het personeelssysteem en de Active Directory (toegangs- en beveiligingssysteem) van de ICT-infrastructuur. Op deze wijze vindt een verdere borging plaats dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot gegevens van Cardea. Het genereert ook automatisch alerts naar de applicatiebeheerders inzake indienst- en uitdiensttreding van personeel. Cardea hanteert een hoge mate van complexiteit ten aanzien van wachtwoordeisen. Inzake 2011 heeft Lloyd's een externe audit gehouden, die heeft geleid tot continuering van het HKZ-certificaat. Daarnaast hebben er (onder andere) inspecties plaatsgevonden door de Inspectie Jeugdzorg en de Arbeidsinspectie. Voorts zijn de RI&E (Arbowet) geactualiseerd en heeft er een EDP-audit plaatsgevonden (interne controlemaatregelen rondom ICT) als onderdeel van de interim- en jaarrekeningcontrole. Hierbij zijn de opzet en werking van de administratieve procedures beoordeeld. Inspecties brandveiligheid, speeltoestellen, legionellapreventie en machines zijn uitbesteed aan daartoe gecertificeerde organisaties. Monitoring van deze organisaties door Cardea is vast onderdeel van het HKZ. 3.5 Cliëntenraad Cardea beschikt over een cliëntenraad (hierna: CR) conform het gestelde in de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De 13 - jaarverslag 2011

14 CR heeft in 2011 haar reglement herzien. De CR wordt administratief ondersteund door het bestuurssecretariaat van Cardea en voorgezeten door een onafhankelijke functionaris. De CR bestaat minimaal uit vijf leden (voorzitter en vier ouders). Op 31 december 2011 kende de CR de volgende samenstelling: Mevrouw F. Schelling Mevrouw S. de Vries Mevrouw K. Stelck Mevrouw J. Everink Meneer F. de Pater Jongerenraad (Anne en Shakira) Voorzitter lid lid lid lid lid De CR is in 2011 acht keer bij elkaar geweest. De bestuurder heeft iedere vergadering bijgewoond en diverse medewerkers van Cardea hebben gedurende het jaar voorlichting gegeven over hun werkzaamheden. De CR heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: klachtenregeling, My Cardea, Tripio, de implementatie van het cliëntenbeleid. Ook is de CR actief betrokken geweest bij de werving van de nieuwe bestuurder en leden van de Raad van Toezicht. Verder zijn de volgende onderwerpen besproken: Transitie van de jeugdzorg en de stelselherziening; Het project Jeugdzorg in de buurt; Crisisopvang; Cardea-richtlijnen voor het gebruik van social media; Een spaarplan voor jongeren uit de residentiele zorg; Bereikbaarheidsdienst; De relatie tussen onderwijs en jeugdzorg en het stimuleren van de schoolcarrière van jongeren; Het stimuleren van de talentontwikkeling van jongeren als onderdeel van de hulp. De CR heeft samen met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht het reglement van de CR aangepast. In mei is begonnen met een nieuwe wervingscampagne onder het motto "Ben jij het nieuwe gezicht van de Cliëntenraad?". Vervolgens heeft de voorzitter van de CR voorlichting gegeven aan de gezinsbegeleiders bij campus Leiden, campus Alphen en campus oudere jeugd in Leiden. De wervingsactie in 2011 heeft drie nieuwe leden opgeleverd. De werving van leden vraagt continue aandacht van de CR. De voorzitter van de CR schrijft regelmatig artikelen voor intranet of de website over de werkzaamheden van de raad. 3.6 Jongerenraad Cardea heeft een actieve jongerenraad die ook is af gevaardigd in de cliëntenraad. Voor jongeren is participeren in de jongerenraad vooral een platform om te leren. Voor Cardea is de jongerenraad een belangrijke invulling van het participatiebeleid. In 2011 is een aantal wisselingen geweest in de jongerenraad, waarbij ervaren zittende leden hebben plaatsgemaakt voor nieuwe leden. De jongerenraad vergadert iedere twee weken en heeft werkgroepen op diverse onderwerpen. Twee leden van de jongerenraad zijn afgevaardigd naar de cliëntenraad. De jongerenraad geeft ook trainingen aan nieuwe medewerkers (bejegening) en jongeren van Cardea die 18 worden. Vanuit een landelijke bijeenkomst van het Jeugd- WelzijnsBeraad zijn twee jongeren afgevaardigd naar het Nationaal JeugdDebat. In het verslagjaar zijn onder andere de volgende thema's aan de orde geweest: PR van de jongerenraad; Looptocht; Training aan jongeren van Cardea die 18 worden (op-jezelf-woon-kit); Spaarplan 18+; Digitale checklist uitstroom jeugdzorg; Bijeenkomst JeugdWelzijnsBeraad; Bezoek vertrouwenspersoon; Première filmweek in Trianon; Kennismaken nieuwe bestuurder; Bezoek en gesprek gedeputeerde R. Jansen, provincie Zuid Holland; Bezoek en gesprek wethouder R. van Gelder, Leiden; Bijeenkomst stelselwijziging; Online hulpverlening; Talentontwikkeling als hulpaanbod (Cardea got talent); Serious Request; Kindermishandeling (Signs of Safety). 3.7 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad bestaat uit 11 leden. De zetels zijn gedurende het jaar niet volledig bezet geweest vanwege langdurige ziekte en het vertrek van één van de leden. De samenstelling van de OR is een afspiegeling van de organisatie (functies, sectoren, locaties en sexe) jaarverslag 2011

15 Vergaderen Eens in de veertien dagen vindt er een regulier overleg plaats met alle OR-leden. In 2011 heeft de OR 20 keer vergaderd. De overlegvergadering, waarin de OR overlegt met de Raad van Bestuur, vindt gemiddeld eens per 6 tot 8 weken plaats. Tijdens de overlegvergadering is bij het eerste gedeelte de manager HRM aanwezig om de zaken met betrekking tot het personeelsbeleid door te spreken. In het tweede deel van de vergadering bespreekt de Raad van Bestuur de OR over de ontwikkelingen binnen de organisatie en de zaken die spelen binnen de jeugdzorg. Thema's Een greep uit de besproken onderwerpen binnen de OR: - Stelselherziening jeugdzorg en transitie naar gemeenten; - Opvolging Raad van Bestuur en leden Raad van Toezicht; - Jaarplan en meerjarenplan; - OR reglement, verkiezingen, contacten met achterban; - Interne en externe audit; - Bezoek arbeidsinspectie; - Organisatiestructuur, Quickscan SA; - Medewerkerstevredenheidsonderzoek; - P&O (vakantiebeleid en opbouw, ziekteverzuim, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon); - Indexatie reiskosten werkverkeer; - Software en digitalisering; - Situatie sector Jongere Jeugd; - Nieuwbouw Leiderdorp. Taakverdeling De OR heeft haar taken over werkgroepen verdeeld: achterban, verkiezingen, contact met de Raad van Bestuur, Arbo-beleid en financiën. De werkgroep 'achterban' heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van haar contactpersonen. Via deze contactpersonen raadpleegt de OR de medewerkers over belangrijke bespreekpunten. Daarnaast informeert de OR de medewerkers via 'het bericht van de OR' wat een samenvatting is van de besproken onderwerpen met de Raad van Bestuur. De notulen van de OR en OV-verslagen zijn openbaar en worden geplaatst op intranet. Professionalisering De OR hecht waarde aan het goed kunnen uitoefenen van haar taken. Jaarlijks volgt zij daarom een scholing van twee dagen. Het voorbereiden van de verkiezingen, de visie en missie en het samenwerken met de nieuwe Raad van Bestuur was één van de onderwerpen van de scholing. In 2012 treden zes leden af en stellen vijf leden zich herkiesbaar. Instemming De OR heeft instemming verleend aan de volgende onderwerpen: bereikbaarheid en achterwacht, beroepsregistratie, jaargesprekken, kwaliteitsdoelstellingen, opleidingsbeleid, studiefaciliteiten, vakantiebeleid, vakantie-opbouw, vertrouwenspersoon en wijzigingen invoeringsdatum vervallen van vitaliteits- en garantieuren voor OBU-gerechtigden, herinrichting personeelsen salarisadministratie, agressie, geweld en seksuele intimidatie, besmettelijke ziekten en biologische agentia, sociale media jaarverslag 2011

16 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In 2011 is een start gemaakt met het herijken van de strategische oriëntatie en positionering van Cardea. In diverse bijeenkomsten van het managementteam met teamleiders en gedragswetenschappers zijn onder andere de externe en interne analyse en de strategische opties besproken. Dit proces loopt door in Missie/Visie Cardea biedt kinderen, jongeren en ouders professionele intensieve hulp bij het oplossen van complexe gezins-, gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. In de aanpak van Cardea staat de veiligheid van het kind / de jongere voorop. Kenmerkend is de systeemgerichte benadering: Cardea richt zich niet alleen op het kind, maar ook actief en intensief op het gezin en de leefomgeving. 'Oplossingsgericht werken' is een belangrijk element in de visie. Aangezien de aantoonbare effectiviteit van de geboden zorg voor Cardea uitgangspunt is, investeert de organisatie in het meten van resultaten van de zorg en de tevredenheid van de cliënten. Leidende zorgprincipes Gezinsgericht Vraaggericht Empowerment Oplossingsgericht Systeemgericht Normaliseren De hulp beperkt zich niet alleen tot kinderen, jongeren en ouders. Ook het gezin, de familie (grootouders) en andere relevante personen uit het netwerk van de cliënt worden zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. De werkzaamheden worden bij voorkeur binnen het gezin uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de school. Als het belang van het kind of jongere en/of het gezin hiermee is gediend, wordt het kind of de jongere in een vervangende gezinssituatie, behandelvorm of begeleide woonvorm geplaatst. En ook dan worden ouders en gezin zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. De vraag van de cliënt staat centraal en vormt het uitgangspunt voor verdere hulpverlening. Cliënten komen in de dialoog met de hulpverlener over hun problemen zelf tot een hulpvraag. Op basis van hun vraag komen zij zelf tot keuzes over de behandeling of begeleiding. De hulpverleners zijn in staat cliënten te informeren over de verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden, alsmede over de doelen die daarbij worden nagestreefd en de resultaten die daarvan verwacht mogen worden. De gedachte hierachter is dat cliënten hierdoor meer gemotiveerd zijn en meer verantwoordelijkheid nemen voor 'hun' hulpverlening, als zij daarin zelf een keuze hebben kunnen maken. De hulp is gericht op het vergroten van de zelfsturing van gezinnen en het vermogen van het gezin om op eigen kracht de problemen op te lossen. De hulpverlener richt zich op het opsporen van de in het gezin aanwezige krachten en competenties en op het benutten en versterken van deze krachten en competenties. In de hulp ligt de focus op de oplossingen en niet op de problemen van de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt in staat is zijn eigen oplossingen te construeren. Er is altijd sprake van veranderingen en deze kunnen benut worden als kansen. Herhaling van geslaagde gedragingen, hoe klein ook, vormt de basis voor positieve verandering. De hulp richt zich op het hele systeem rond de cliënt. De hulpverleners hebben aandacht voor processen, relaties en interactie in het gezin en voor posities van gezinsleden en de invloed van het bredere systeem waar het gezin deel van uitmaakt. Er is niet één oorzaak voor één probleem, maar er is sprake van circulaire causaliteit: een wederkerig beïnvloedingsproces. Het streven is om voor elke cliënt de situatie zo gewoon mogelijk te maken, de problemen hanteerbaar te maken en toe te werken naar het 'herstel van het gewone leven'. Daarom streven we ernaar een uitgebalanceerd zorgpakket 'op maat' samen te stellen. Het zorgaanbod is daartoe opgedeeld in modules die - afhankelijk van de situatie - op flexibele wijze kunnen worden ingezet. De hulp moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de eigen omgeving en passen in het gewone leven jaarverslag 2011

17 4.1.2 Strategische context De omgeving van Cardea verandert de komende jaren sterk, ten gevolge van de stelselherziening en de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Cardea wil optimaal kunnen inspelen op het veranderende krachtenveld. Decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten Er komt een nieuwe ordening in de bestuurlijke context van de jeugdzorg: de taken en verantwoordlijkheden op het terrein van planning en financiering van de zorg voor jeugdigen worden overgeheveld naar gemeenten. Er ontstaat een ongedeeld stelsel 'zorg voor jeugd': preventie, gemeentelijk welzijnsbeleid, jeugdbescherming, provinciale jeugdzorg, ggz voor jeugdigen en de zorg aan lvb-jeugd komen binnen een nieuw wettelijk kader met een eenduidige financiering. Er komt zoals het zich nu laat aanzien een centrale rol voor de Centra voor Jeugd en Gezin. De gemeenten zijn nu al een prominente bestuurslaag als het gaat om de eerste lijnsverantwoordelijkheden, preventieve en licht-curatieve zorg aan jeugdigen en hun ouders. De centra zijn laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar; ouders en kinderen kunnen voor vragen terecht en krijgen direct hulp. Het doel is het voorkomen van het ontstaan van of verergeren van problemen of oplossing van problemen in een vroeg stadium. Van 'recht op jeugdzorg' naar 'opvoeden versterken' De jeugdzorg heeft te maken met een paradigmashift van het recht op jeugdzorg naar de het recht op een adequate opvoeden. Er is een focus op het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid. De voorzieningen worden zoveel mogelijk (preventief) dicht bij de omgeving van het kind, gezin en de jongere verleend en sluit zoveel als mogelijk aan bij de vindplaatsen. Marktwerking Marktwerking doet hoe dan ook langzaam maar zeker haar intrede. Vooralsnog is nog niet zeker op welke wijze gemeenten contracten gaan afsluiten en op welke wijze zorgleveranciers zich dienen te presenteren. Duidelijk is wel dat gemeenten maximale vrijheid willen hebben. Dit betekent dat ook nieuwe aanbieders zich zullen gaan melden. Uniformering financieringskader Er komt een nieuw wettelijk kader voor de zorg voor jeugd. Hierbij zullen gemeenten zelf de uiteindelijke zeggenschap krijgen over de exacte besteding van de middelen. Terug dringen vraag geïndiceerde jeugdzorg De vraag naar jeugdzorg is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft oplopende wachtlijsten tot gevolg gehad. Met de speerpunten 'laagdrempelige zorg' en 'zorg in de leefomgeving' geven de overheden en zorgverzekeraars richting aan het doel om de vraag naar zorg te verminderen. Veiligheid Het beschermen van jeugdigen tegen geweld en kinder - mishandeling krijgt in de samenleving veel aandacht. Transparantie De eisen ten aanzien van het afleggen van verantwoording en aansprakelijkheid worden strenger. Dit wordt versterkt door de politieke reactie op gebeurtenissen in de jeugdzorg die maatschappelijk veel commotie veroorzaken Strategische uitgangspunten Cardea Cardea heeft haar ambities uit het meerjarenbeleid vertaald naar (strategische) uitgangspunten die richting geven aan de jaarplannen. De focus ligt op: Inspelen op de regierol van lokale overheden. Uitbreiding inzet evidence based methoden: Veiligheid en aanpak kindermishandeling; Aanpak jeugdwerkeloosheid bij multi-problem jongeren: uitbreiding van het Werkhotel-model naar andere gemeenten: sociale en maatschappelijke re-integratie van jongeren van 18 jaar en ouder; Realiseren AWBZ-financiering voor medischpsychosociale programma's en programma's gericht op oudere jeugd; Ontwikkeling en inzet van moderne technologie bij de hulp aan wachtlijstcliënten; Kwaliteitsmanagementsysteem in het kader van HKZ-certificaat. 4.2 Algemeen beleid 2011 In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan het jaarplan De voortgang is in het verslagjaar door middel van periodieke rapportages (maandcijfers en kwartaalrapportages) zowel binnen de afdelingen als op het niveau van het managementteam kritisch gevolgd, geëvalueerd en daar waar gewenst bijgestuurd jaarverslag 2011

18 Belangrijke opdracht die Cardea zichzelf in 2011 stelde, is de start van de voorbereiding van de organisatie op de transitie van taken en bevoegdheden op het terrein van de brede jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten en de stelselherziening, waarin bestaande schotten tussen deelsectoren moet verdwijnen. Daarnaast moet de organisatie anticiperen op forse bezuinigingen, waarmee de transitie en stelselherziening gepaard zullen gaan. Cardea heeft in 2011 op een aantal terreinen veranderingen ingezet: Door te investeren in nieuwe zorgmarkten en door versterking van de positie in bestaande markten; Door te investering in innovatie, vergroting van de efficiency en effectiviteit; Door te investeren in meten en verantwoorden; Door te investeren in ketensamenwerking en versteviging van het organisatorische draagvlak. Hierna worden kort de belangrijkste resultaten genoemd. Daarna worden de daadwerkelijke resultaten van 2011 gekoppeld aan de beoogde resultaten uit het Jaarplan van Tenslotte wordt beschreven op welke wijze ondersteunende afdelingen hebben zorg gedragen voor de realisatie van randvoorwaarden. Verbreding en transitie zorgmarkt Investering in nieuwe zorgmarkten en versterking van de positie in bestaande markten In 2011 heeft Cardea haar werkzaamheden in het preventieve veld versterkt door te starten met de voorbereiding van het project Jeugdzorg in de Buurt. Daarnaast zijn preventieve werkzaamheden binnen het onderwijs zeer sterk gegroeid. In overleg met de provincie Zuid-Holland en Bureau Jeugdzorg wordt de uitvoering van jeugdzorg zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg voorbereid binnen het onderwijs. Voorts heeft Cardea de toelating in het kader van de Wet toelating zorginstellingen voor de functies behandeling en verblijf gekregen. Met het zorgkantoor zijn onderhandelingen succesvol afgerond over de uitbreiding van de productieruimte. Cardea kan in 2012 de combinatie van verblijf met behandeling en begeleiding gaan leveren voor licht- verstandelijk beperkte jeugdigen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Met verzekeraar Zorg en Zekerheid zijn gesprekken gestart over het onderbrengen van delen van het programma Dialoog onder de verzekeringswet. Cardea participeert in netwerken die de transitie en stelselherziening in het werkgebied aansturen. Van belang is dat de nieuwe initiatieven krachtig worden omarmd, zonder dat dit ten koste gaat van de door de provincie gefinancierde jeugdzorg en de goede relatie die Cardea heeft met de provincie Zuid-Holland. Innovatie, vergroten efficiency en effectiviteit De Zuid-Hollandse organisaties voor jeugdzorg hebben met de provincie afgesproken om in 2011 en 2012 te komen tot een verkorting van de verblijf- en behandelduur en tot een uitbreiding van het aantal cliënten dat wordt geholpen. In 2011 heeft Cardea projectfinanciering ontvangen om de functie uitstroomcoördinatie te realiseren en heeft extra geld ontvangen om meer jeugdigen ambulant te kunnen helpen. Voor de vormgeving van de functie uitstroomcoördinatie wordt nauw samengewerkt met de collega-organisaties in PSJ-verband. In samenwerking met het NJi wordt gewerkt aan de totstandkoming van een valide instrument voor de identificatie en analyse van doelgroepen. Hiermee is in 2011 gestart. In 2012 moet dit resulteren in een operationeel instrument, waarmee de aard en omvang van de doelgroepen waarop Cardea zich richt, in kaart kunnen worden gebracht. Hieraan worden vervolgens interventies en competenties gekoppeld, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Meten en verantwoorden Het thema 'meten en verantwoorden' is ook in 2011 één van de prioriteiten geweest van Cardea. Zo is er een impuls gegeven aan de optimalisering van de registratie en informatieverstrekking van prestatieindicatoren, mede in het licht van de bepaling van de kosteneffectiviteit van de zorg. Op provinciaal niveau is nauw samengewerkt met collega-organisaties in het programma Zicht op Effectiviteit. Intersectorale ketensamenwerking Cardea heeft ingezet op versterking van de ketensamenwerking door met partners zorgaanbod te ontwikkelen (Rivierduinen, Kwadraad) of door het leveren van diensten (bijvoorbeeld binnen het onderwijs). Voor 2011 waren continuering en uitbreiding van de bestaande samenwerkingsverbanden prioriteit. De resultaten hiervan zijn positief. Op het niveau van 18 - jaarverslag 2011

19 de individuele casuïstiek heeft Cardea geïnvesteerd in samenwerking met partners zoals de Hoenderloo Groep. Met deze organisatie is een verkenning uitgevoerd en een plan opgesteld om te komen tot structurele samenwerking in de vormgeving en uitvoering van Jeugdzorgplus-zorgtrajecten. In 2012 wordt dit verder uitgewerkt en worden plannen gerealiseerd. Participatie in zorg- en/of onderwijsnetwerken Cardea is in toenemende mate actief binnen het onderwijs (zowel het basis- als het voorgezet onderwijs). Naast de werkzaamheden op scholen, participeert Cardea ook in onderwijsnetwerken, waaraan scholen en andere zorgorganisaties zijn gekoppeld. Voorts is Cardea actief in PSJ: het provinciale samenwerkingsverband van Bureau Jeugdzorg en de organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Mede in het perspectief van de stelselherziening is Cardea actief lid van de projectgroep ketenaanpak van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Ook is Cardea lid vanaf het eerste uur van het Prentenkabinet: het overleg van alle zorginstellingen in de regio met een aanbod voor jeugd. Overzicht doelstellingen en realisatie van beleid 2011 In het hierna volgende overzicht zijn de beoogde resultaten uit het Jaarplan 2011 opgenomen en is aangegeven welke resultaten in het verslagjaar zijn geboekt. In de beoogde resultaten is vooral aandacht geschonken aan nieuwe initiatieven en specifieke (dikwijls innovatieve) projecten. De 'reguliere productie' (op verschillende subsidietitels) is enigszins onderbelicht. Gesteld kan worden (zie ook de cijfermatige en financiële overzichten) dat op alle fronten Cardea erin is geslaagd om de met de financier afgesproken productie te realiseren. Doelstellingen jaarplan 2011 Uitbreiding productie in andere zorgmarkten Uitbreiding preventie met 30% (onderwijs) Realisatie uitbreiding AWBZ-gefinancierde zorg Start vrij toegankelijke zorg zonder indicatie BJz Bekostiging Dialoog door zorgverzekeraar Intersectorale ketensamenwerking Continuering en intensivering bestaande intersectorale samenwerkingsverbanden Realisatie Pluscoach: De productieafspraken zijn gerealiseerd en er is een overbruggingsfinanciering voor 2012 bij de gemeente Leiden gerealiseerd Rebound Duin- en Bollenstreek: er is gestart met daghulp op locatie in Voorhout. De Poort: In 2011 is daghulp in De Poort gerealiseerd. Bij zowel De Poort als Cardea is de intentie uitgesproken om de samenwerking structureel te maken. PC Hooftcollege: In het nieuwe schooljaar is gestart met daghulp en rebound voor Leidse leerlingen (via het zorgloket). ID-College: binnen school is een schoolcoach gestart voor geïndiceerde zorg. Cardea heeft de toelating voor de functies behandeling en verblijf verkregen. Met het zorgkantoor zijn productieafspraken gemaakt voor 20 plaatsten intramurale zorg (j-lvb en GGZ) voor Hiermee beschikt Cardea vanaf 2012 over de functies begeleiding, behandeling en wonen. Hiermee is een bedrag van 1,5 miljoen gemoeid. In Leiden en Alphen aan den Rijn zijn RAS-gelden ingezet voor training en coaching in het VO. Er is gestart met het opstellen van een bedrijfsplan om de financiering en delen van het product van Dialoog onder de zorgverzekeringswet te plaatsen. De kern van het plan: toegevoegde waarde van deze dienstverlening, voor cliënten, financiers en verwijzers aantoonbaar maken. Dit traject heeft een doorloop in De samenwerking met Rivierduinen is verstevigd door de afstemming rondom de zogenaamde co-producten te verbeteren. Gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de aansturing en de uitvoering van drie soorten samenwerking: - Kennisuitwisseling. - Consultatie ten behoeve van diverse cliënten. - Samenwerking in gezinnen jaarverslag 2011

20 In het kader van project Jeugdzorg in de Buurt wordt samengewerkt met Kwadraad. Cardea is een van de vier pilot organisaties die het concept buurtzorg (vanuit de thuiszorg) toetsen op werkbare onderdelen voor in de jeugdzorg. Uitgangspunten hierin zijn: zelfstandige teams in de wijk ondersteund door een goed werkende ICT-omgeving en faciliterende ondersteunende diensten. Deze pilot wordt ondersteund door Stichting Innovatie Jeugdzorg en de Provincie Zuid-Holland. Participatie in zorg- en onderwijsnetwerken Continuering participatie in netwerken in de zorg Evaluatie van de samenwerking met Hoge School Leiden heeft plaatsgevonden, en het onderwijs, gericht op individuele casuïstiek afspraken ter verbetering en continuering zijn gemaakt. en verbetering van de samenwerking Met ROC Mondriaan zijn afspraken gemaakt om in diverse projecten samen te werken. Dit wordt in 2012 verder uitgewerkt. Op landelijk niveau is gewerkt aan een samenvoeging van de verenigingen van Ambulante Spoedhulp en Families First. Op landelijk niveau is een orgaan opgericht dat de methodiek Gezin Centraal verder gaat verbeteren en verbreden. De effectiviteit van de methode staat centraal: door onderzoek en training van medewerkers. Marketing Marketingplan De analysefase is in 2011 afgerond. Loopt door in Productie met structurele provinciale middelen Cardea realiseert de gemaakte productieafspraken Cardea heeft haar productieafspraken gehaald. met de provincie Zuid-Holland Project CliëntenService is gestart met de volgende doelstellingen: Overdracht en snelheid van in- door en uitstroom van cliënten bevorderen door interne afstemming en afstemming met BJZ te verbeteren; Het verbeteren van de interne doorplaatsingsprocedure; Voorbereiding van Cliëntenservice en de cliëntenadministratie op de veranderingen in het kader van de stelselherziening, (qua taken en efficiency). Maximale wachttijd vijf weken De wachttijd is gedurende het verslagjaar gemaximeerd op 9 weken. Binnen Cardea worden cliënten bij een langere wachttijd dan 7 weken uitgenodigd voor een eerste gesprek, waarin indien nodig vervangende hulp wordt aangeboden en afspraken worden gemaakt over het moment van de start van de hulpverlening. Productie met incidentele provinciale middelen Tijdelijke middelen worden voor een periode van In 2011 is Cardea erin geslaagd om de tijdelijke subsidie voor het Tienermoederproject (Jong Ouderschap) voor drie jaar veilig te stellen. Andere tijde- tenminste drie jaar ingezet lijke middelen (wachtlijsten, vertrekcoördinatie) zijn weliswaar voor een kortere periode toegekend, maar worden na de projectperiode structureel toegevoegd aan het budget. Project Jong Ouderschap/ Tienermoeders Op 1 april 2011 is in Lisse het tienermoederhuis van start gegaan. Met de provincie is afgesproken dat over een periode van drie jaar 19 moeders met één of meer kinderen instromen in het project. In het startjaar zijn conform de afspraak 5 moeders geplaatst Wetenschappelijk onderzoek effecten project Dit wordt in 2012 uitgevoerd. Tienermoeders 20 - jaarverslag 2011

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg . Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 1 Jaarverslag Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 2015 Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Met Cardea kun je verder!

Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Hulp aan jonge kinderen en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Campus Alphen aan den Rijn

Campus Alphen aan den Rijn Campus Alphen aan den Rijn Met Cardea kun je verder! Campus ALPHEN AAN DEN RIJN Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

EEn afspraak met cardea

EEn afspraak met cardea EEn afspraak met cardea EEn afspraak met cardea U en EN Uw UW kind KIND zijn ZIJN verwezen VERWEZEN naar NAAR CARDEA Cardea JEUGDZORG jeugdzorg EN en STAAN staan AAN aan HET het BEGIN begin VAN van EEN

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie