PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf - 3 APR Dat. ontv.: Routing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf - 3 APR 2013. Dat. ontv.: Routing"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf Dat. - 3 APR 2013 ontv.: Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl R <\BO Zwolle I ilichtingen bij ' iw. H.K. van Dijk - de Leeuw ïlefoon K.v.Dijk-d. Routing Wijziging inkoop- en aanbestedingsbeleid Datum Kenmerk 2013/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Inkoop- en aanbestedingsbeleid (te raadplegen via en ligt ter inzage bij de receptie van het Provinciehuis) Op 1 april 2013 treedt de Aan bested ingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking. Deze wetgeving heeft onder meer ten doel meer uniformiteit, vereenvoudiging en proportionaliteit te brengen in aanbestedingsregels en aanbestedingsprocedures, de naleving te verbeteren en de toegang van het MKB te bevorderen. De nieuwe wetgeving maakt een wijziging van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid op een aantal punten noodzakelijk. Wij hebben derhalve besloten tot aanpassing van inkoopen aanbestedingsbeleid Bij deze wijziging hebben wij er voor gekozen om waar mogelijk het beleid te harmoniseren met de samenwerkingspartners in het Shared Service Center Bedrijfsvoering, de gemeenten Zwolle en Kampen. De wijzigingen hebben inhoudelijk hoofdzakelijk betrekking op de volgende punten: Drempels voor aanbestedingsprocedure: deze zijn (grotendeels) geharmoniseerd met de gemeente Zwolle en Kampen en in lijn met de Aanbestedingswet; Uitnodigingenbeleid: samen met de gemeenten Zwolle en Kampen wordt een objectief systeem gehanteerd om de keuze voor ondernemers die mogen inschrijven op onderhandse aanbestedingen, te bepalen. Dit is in lijn met de Aanbestedingswet. Hierbij wordt waar mogelijk ten minste één regionale partij uitgenodigd voor het doen van een aanbieding. Deze toevoeging is mogelijk bij onderhandse aanbestedingen en heeft ten doel om de toegang voor het regionale MKB tot provinciale opdrachten te vergoten. Maatschappelijke waarde. Doelstelling van de aanbestedingswet is dat overheden zoveel mogelijk maatschappelijke waarde behalen. Naast het kiezen van de beste prijs/kwaliteit kunnen daarbij andere aspecten een rol spelen. Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij de aspecten die hierover bij de Eerste Kamerbehandeling van de Aanbestedingswet zijn genoemd, te weten: innovativiteit, duurzaamheid en social return. Deze aspecten zijn reeds in het beleid uitgewerkt. Datum verzending 03. APR 2013 provincie W \s*> Ë I I fcs# *«# ^M9l I

2 Wijziging inkoop- en aanbestedingsbeleid Klachtafhandeling: voorzien wordt in het opnemen van een klachtafhandelingswijze in de aanbestedingsstukken. De Aanbestedingswet verplicht tot laagdrempelige manier van afdoening van klachten tijdens een aanbestedingsprocedure. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, Ajg&öL»*'*^ secretaris, Datum Kenmerk 2013/ Pagina 2

3 Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010, gewijzigd op 7 februari 2012 en 2 april 2013 Zwolle, Maart 2013 Shared Service Center Bedrijfsvoering

4 Colofon Datum Maarti 2013 Auteur Shared Service Center Bedrijfsvoering Project/kenmerk Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Inlichtingen bij Shared Service Center Bedrijfsvoering Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle

5 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Inleiding 5 3 Het beleid Rechtmatigheidsthema s Doelmatigheidsthema s 10 4 Slotbepalingen Wijzigingen Afwijkingen 12 Inkoop- en aanbestedingsbeleid

6 1 Voorwoord Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Overijssel (verder te noemen: het beleid) is door Gedeputeerde Staten vastgesteld voor de periode 1 juli 2010 tot en met 31 december 2015 en vervangt het laatst vastgestelde inkoop- een aanbestedingsbeleid welke is vastgesteld op 12 december Het inkoopbeleid bestaat uit drie verschillende onderdelen: I. De basis a. De inleiding b. Wat is het beleid c. Basisbijlagen (Algemene Inkoopvoorwaarden, nota Scheiding van Belang en de handleiding over Social Return,) II. III. Nadere uitwerking van de verschillende basisonderdelen (in de vorm van bijlagen, zoals factsheets over bepaalde thema s/ voor intern gebruik) Inkoopinfrastructuur nader uitgewerkt (voor intern gebruik) a. Inkoopprocessen b. Sjablonen voor gebruik door de organisatie (praktische ondersteuning), waaronder een startformulier inkopen Alleen onderdeel I. wordt gepubliceerd. De onderdelen II. en III. zijn bedoeld voor intern gebruik en worden beheerd door het Shared Service Center Bedrijfsvoering. Alleen op schriftelijk verzoek van externe partijen aan het Shared Service Center Bedrijfsvoering zullen deze onderdelen geheel/ gedeeltelijk verstrekt worden. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

7 2 Inleiding Het beleid beschrijft op een transparante wijze hoe de provincie Overijssel de doelstellingen op inkoop- en aanbestedingsgebied, te weten rechtmatig en doelmatig handelen, verwezenlijkt en op welke manier zij haar inkooptaken uitvoert. Verleden Tot 1 april 2009 was de inkoopfunctie binnen de provincie Overijssel decentraal georganiseerd met centraal één inkoopcoordinator. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid was op deze situatie afgestemd. Alle eenheden, teams en ambtenaren waren zelf verantwoordelijk voor zowel het inkoop- (en aanbestedings)proces als de inhoud. De inkoopcoördinator had geen formele bevoegdheden. Consequentie daarvan was dat kennis, die aanwezig was, verspreid was, waardoor het veel energie kostte om de doelmatigheid en rechtmatigheid procesmatig te borgen. Met het herorganiseren van verschillende processen binnen de provinciale organisatie is ook het inkoopproces nader onder de loep genomen en uiteindelijk herontworpen. Het herontwerp heeft geleid tot het besluit de inkoopfunctie voor de provincie Overijssel met ingang van 1 april 2009 als Shared Service Center in te richten. Heden Het inkoop- en aanbestedingsbeleid loopt in 2010 af en de organisatie is gewijzigd. Daarom is dit het moment om het beleid te herformuleren. Met het herformuleren kan tevens in de behoefte worden voorzien het inkoopbeleid aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de organisatie en de actuele jurisprudentie. Het Shared Service Center Inkoop is sinds 1 april 2009 hét kenniscentrum van de provincie Overijssel op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het zorgt, binnen de kaders van de Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving 1, voor het behalen van de doelstellingen, rechtmatig en doelmatig inkopen. Het borgen van de doelstellingen vindt op een efficiënte manier plaats, door de verantwoordelijkheid van het inkoop- en aanbestedingsproces centraal te beleggen bij het Shared Service Center Inkoop Per 1 januari 2013 maakt het Shared Service Center Inkoop onderdeel uit van het SSC Bedrijfsvoering van de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de gemeente Kampen. De samenwerking tussen deze aanbestedende diensten heeft onder meer ten doel de efficiency en kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking. Deze wetgeving heeft onder meer ten doel meer uniformiteit, vereenvoudiging en proportionaliteit te brengen in aanbestedingsregels en aanbestedingsprocedures, de naleving te verbeteren en de toegang van het MKB te bevorderen. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de beginselen en uitgangspunten van de Aanbestedingswet verwerkt. 1 Zoals onder meer, maar niet uitputtend: de Europese aanbestedingsrichtlijnen; de Aanbestedingswet 2012; het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012); de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB); het provinciale huisstijlbeleid; het provinciale deelnemingenbeleid en het provinciale beleid met betrekking tot open source. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

8 Ontwikkelingen van het beleid Binnen de kaders van rechtmatig en doelmatig handelen, legt de provincie Overijssel in dit beleid de nadruk op een aantal thema s waarvan zij voorziet dat deze gedurende de beleidsperiode ( ) een belangrijke rol gaan spelen, zoals duurzaamheid en integriteit. De ontwikkelingen binnen deze thema s zijn leidend bij het uitvoeren van haar inkooptaken. De invulling van deze thema s vindt plaats binnen de algemene beginselen van aanbestedingsrecht: gelijkheid, transparantie en proportionaliteit. De thema s worden in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

9 3 Het beleid Uitwerking doelstellingen Het beleid beslaat de volgende processen: Tactische inkoop Operationele inkoop 1. Inventariseren 2. Specificeren 3. Selecteren 4. Contracteren 5. Bestellen 6. Bewaken 7. Nazorg Aanbesteden Figuur 1: processen Voor deze processen zijn de hiernagenoemde rechtmatigheids- en doematigheidsthema s leidend. Zij geven richting aan de wijze hoe de provincie Overijssel met inkoop omgaat. 3.1 Rechtmatigheidsthema s Procedures Naast de Europese aanbestedingsprocedures kent de provincie Overijssel ook aanbestedingsprocedures onder de Europese drempel 2. Dit zijn de enkelvoudige, meervoudig onderhandse en nationale aanbestedingen, waarbij de volgende drempels worden gehanteerd: Aanbestedingsprocedures Werken Leveringen en Diensten Enkelvoudig (EO) < ,- < ,- Meervoudig onderhands (MVO) (minimaal 3 offertes) Nationaal ,- < ,- < , ,- < , ,- n.v.t. Europees , ,- Figuur 2: procedures 2 De Europese aanbestedingsdrempels zoals die tweejaarlijks door de EU/EC worden vastgesteld, worden automatisch verwerkt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

10 Let op: De provincie Overijssel heeft reeds in 2005 besloten om bij aanbestedingen van Werken het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012) van toepassing te verklaren. De raming van de opdracht bepaalt de aanbestedingsprocedure. Om tot een goede raming te komen, zal BIJLAGE 1 (onderdeel II) gehanteerd worden. De voorgeschreven aanbestedingsprocedures zijn minimale eisen. Het is zonder meer toegestaan een hoger regime (= een regime welke hoort bij een grotere contractwaarde) te kiezen. Voor alle aanbestedingsprocedures geldt dat de sjablonen uit BIJLAGE 2 (onderdeel III) gebruikt moeten worden. Uitnodigingenbeleid De keuze van ondernemer(s) die de provincie uitnodigt voor het doen van een aanbieding bij een Enkelvoudige of Meervoudig onderhandse procedure vindt plaats op objectieve en transparante criteria, waarbij waar mogelijk ten minste één regionale ondernemer uitgenodigd wordt voor het doen van een aanbieding. Meerwerk en herhalingsopdrachten In alle aanbestedingsprocedures is het mogelijk om een opdracht aan een zelfde leverancier toe te kennen, mits de regels zoals beschreven in artikel van de Aanbestedingswet 2012 worden nageleefd. Voor meerwerk (een aanvullende opdracht) betekent dit dat de opdracht aan dezelfde leverancier mag worden verstrekt, indien aan alle onderstaande punten is voldaan: - er altijd sprake is van onvoorzienbaarheid en; - meerwerk maximaal 50% van de oorspronkelijke opdracht bedraagt en; - meerwerk onlosmakelijk verbonden is aan de oorspronkelijke opdracht (dus geen nieuwe opdracht!) Voor herhalingsopdrachten (een nieuwe opdracht) betekent dit dat de opdracht aan dezelfde leverancier mag worden verstrekt, indien aan alle onderstaande punten is voldaan: - de opdracht voorzien was (bij de raming) en kenbaar is gemaakt en; - de herhalingsopdracht altijd binnen 3 jaar na de oorspronkelijke opdracht moeten worden verstrekt. B-diensten Indien de raming van een opdracht boven de Europese drempel uitkomt, is het in gevallen waarin geen sprake is van grensoverschrijdend belang mogelijk om meervoudig onderhands aan te besteden. Het gaat slechts om de onderwerpen die zijn beschreven in bijlage II-B van richtlijn 2004/18/EG. De provincie Overijssel heeft in een zogenaamde factsheet het beleid hieromtrent nader uitgewerkt. Deze uitwerking is leidend. Zie BIJLAGE 2 (onderdeel II). Integriteit De provincie Overijssel doet alleen zaken met integere partners. Dat betekent dat deze partners zich houden aan wet- en regelgeving. Dit zal getoetst worden door middel van: - Het zoveel mogelijk opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor (natuurlijke) personen die provinciale informatie ter beschikking krijgen in alle inkooptrajecten; - Het opvragen van een Gedragsverklaring aanbesteden voorafgaande aan de gunning in Europese en nationale aanbestedingen; - Het toepassen van model K in alle Europese en nationale aanbestedingsprocedures voor werken; - Het bij inschrijvers opvragen van de uniforme eigen verklaring, conform de daartoe Inkoop- en aanbestedingsbeleid

11 vastgestelde modellen 3 ; - Het waar nodig laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring; - Het handhaven van het provinciale BIBOB-beleid. Scheiden van belangen Belangenverstrengeling rond een aanbesteding kan zich voordoen wanneer een inschrijvende marktpartij betrokken was, of is, bij de voorbereiding van het project of de aanbesteding of de beoordeling van de inschrijvingen. Belangenverstrengeling kan leiden tot het vervalsen van de mededinging door a) inschrijven met voorkennis of b) manipulatie van de opdracht, de aanbesteding of de gunning. 4 Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen hanteert de provincie Overijssel als basis het beleid Scheiding van Belang van Rijkswaterstaat. Zie BIJLAGE 2 (onderdeel I.). Duurzaam inkopen Op 1 november 2004 heeft de provincie Overijssel de Milieubeleidsverklaring ondertekend. In deze verklaring is vastgelegd dat de provincie Overijssel de verantwoordelijkheid op zich neemt om de milieuprestaties van de provincie Overijssel continue te verbeteren met behulp van een milieumanagementsysteem. Dit heeft nadien geresulteerd in het ondertekenen van de verklaring deelname aan het landelijke programma duurzaam inkopen van Agentschap NL. Met het ondertekenen van deze verklaring verplicht de Provincie Overijssel zich om met ingang van 2010 tenminste 50 % van haar inkoopbehoeften duurzaam te verwerven. Daarbij heeft de Provincie Overijssel vastgelegd dat het percentage duurzaam inkopen met ingang van % zal bedragen. De provincie hanteert daarbij de duurzaamheidscriteria zoals deze worden gepubliceerd door Pianoo. In de notitie duurzaam inkopen (zie BIJLAGE 3, onderdeel II) wordt het beleid hieromtrent nader uitgewerkt. Zie ook Met het aannemen van de motie De Bree in oktober 2011 heeft PS de opdracht gegeven om bij aanbestedingen die daarvoor geschikt zijn Social Return criteria toe te passen. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op besloten om het Rijksbeleid hieromtrent toe te passen (zie BIJLAGE 4, onderdeel I). 3 In de eigen verklaring verklaart een ondernemer dat hij voldoet aan de gevraagde uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. Vervolgens hoeft alleen de winnende inschrijver of de geselecteerde gegadigden hiervoor originele bewijsstukken aan te leveren als de aanbestedende dienst hiernaar vraagt. De inschrijver verklaart onder meer dat hij niet onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld dan wel in omstandigheden vanfaillissement, surséance van betaling verkeert niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of een ernstige fout heeft begaan). 4 Scheiding van belang, beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding. Zoals vastgesteld door DT-RWS op 14 september 2007, met verwerking van de discussie met bouwdepartementen e.a. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

12 3.2 Doelmatigheidsthema s Maatschappelijke waarde De provincie wil met haar aanbestedingen zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëren. Zij hanteert daarvoor het uitgangspunt van een zo optimaal mogelijke prijs/kwaliteitverhouding. Daarbij wordt de kwaliteit mede bepaald door de in het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen doelstellingen met betrekking tot innovatie, duurzaamheid en social return. Innovatie De provincie Overijssel wil innovatie bevorderen en, daar waar mogelijk, gebruik maken van de kennis van de markt. Voordat zij een opdracht in de markt zet, kan een marktconsultatie gehouden worden. Innovatie wordt daarnaast bevorderd door middel van de vorm van aanbesteden, waarbij in plaats van het traditioneel beschrijven van het bestek, meer functioneel gespecificeerd wordt en het gebruik maken van geïntegreerde contractvormen (PPS (publiek-private samenwerking)) zoals DB(F)M(O) 5. Efficiënt inkopen Samenwerkingsverbanden De provincie Overijssel werkt in inkoopverband samen met de gemeenten Zwolle en Kampen in het Shared Service Center Bedrijfsvoering. Op termijn bestaat de mogelijkheid dat het aantal partners in deze samenwerking uitgebreid wordt. Uit oogpunt van efficiency en kostenbesparing kan de samenwerking er toe leiden dat opdrachten van de deelnemende aanbestedende diensten gezamenlijk aanbesteed worden. Buiten deze samenwerking zal de provincie Overijssel, waar dit vanuit oogpunt van efficiency en kostenbesparing wenselijk is en zich kansen voordoen, de samenwerking met andere aanbestedende diensten opzoeken. In geval van een gezamenlijke aanbesteding zal onder meer gekeken worden naar de grootte en de aard van de opdracht en de samenstelling van de relevante markt, alvorens opdrachten samen te voegen. Uitgangspunt hierbij is dat de mededinging te allen tijde gewaarborgd blijft, de toegang van het MKB tot de opdracht niet onnodig wordt beperkt en de concurrentie blijft gewaarborgd. Lead-buyership Intern Bij alle aanbestedingsprocedures wordt door het verantwoordelijk organisatieonderdeel bezien of er sprake is van een eenheidsoverstijgende inkoop/aanbesteding, waarvoor een eenheidsoverstijgend inkoop-/aanbestedingstraject wordt gestart. Een dergelijk eenheidsoverstijgend inkooptraject wordt onder verantwoordelijkheid van een, nader aan te wijzen, lead-buyer 6 uitgevoerd. Extern In geval van een gezamenlijke aanbesteding door het SSC Bedrijfsvoering zal de inkoopprocedure onder verantwoordelijkheid van een gezamenlijk aan te wijzen lead-buyer 7 plaatsvinden. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de organisatie van deze lead-buyer zal daarbij leidend zijn. In geval van een gezamenlijke aanbesteding met andere aanbestedende diensten zal in onderling overleg worden vastgesteld welk inkoop- en aanbestedingsbeleid van toepassing is. 5 DB(F)M(O) is een integraal contract waarin ontwerp, bouw en exploitatie en evt. ook de financiering van ontwerp en uitvoering bij een opdrachtnemer belegd worden. De opdrachtgever betaalt in de explotatiefase naar prestatie. 6 In het algemeen zal dit de meest belanghebbende eenheid of het meest belanghebbende team zijn. 7 In het algemeen zal dit de meest belanghebbende organisatie zijn. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

13 Kostenvergoeding De provincie Overijssel vergoedt in principe geen kosten voor deelname aan aanbestedingsprocedures. Deze komen voor rekening van de betreffende leverancier. Alleen indien een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen (bijvoorbeeld in geval van visiepresentaties, maquettes en modellen, schetsen of (constructie-)doorberekening) kan er een kostenvergoeding gegeven worden. In de aanbestedingsstukken zal altijd aangegeven worden of er al dan niet een bepaalde kostenvergoeding zal plaatsvinden. Algemene inkoopvoorwaarden en concept-overeenkomst De provincie Overijssel maakt bij al haar inkopen voor leveringen en diensten gebruik van Algemene Inkoopvoorwaarden (zie BIJLAGE 1, onderdeel I.) Opdrachtverlening voor werken geschiedt conform de daartoe paritair opgestelde voorwaarden (UAV 2012 en UAV GC). Voorwaarden van de opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij iedere aanbesteding zullen potentiële opdrachtnemers wel in de gelegenheid gesteld worden om suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden. Klachtafhandeling De provincie doet haar uiterste best om elke aanbestedingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Naast de mogelijkheid van het stellen van vragen in een aanbestedingsprocedure is het ook mogelijk dat ondernemers, branche- en belangenorganisaties klachten over een aanbestedingsprocedure indienen. De wijze van klachtafhandeling zal in de aanbestedingsstukken aangegeven worden. Mediation Door de provincie Overijssel is de methode Overijssel ontwikkeld waarbij mediation plaatsvindt om een geschil op te lossen. Ook in het geval van een geschil op het gebied van inkopen en aanbesteden wordt waar mogelijk gekozen voor deze methode. Wanneer partijen minnelijk ook na mediation geen oplossing vinden, zal het geschil worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter. Contractbeheer De provincie Overijssel streeft naar professioneel en zorgvuldig opdrachtgeverschap. In het kader van onder andere continuïteit, transitie en kwaliteitsverbetering wil de provincie Overijssel inzicht hebben in het aantal gesloten overeenkomsten, de gecontracteerde omvang, de mate van naleving van contractvoorwaarden en de expiratie van overeenkomsten. De provincie Overijssel houdt derhalve een contractenregister bij, waarin deze gegevens opgenomen worden. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

14 4 Slotbepalingen 4.1 Wijzigingen Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Jaarlijks wordt op initiatief van het Shared Service Center Bedrijfsvoering het beleid geëvalueerd. Wanneer de (rechts)praktijk aanleiding geeft tot wijzigingen die betrekking hebben op onderdeel I., zullen deze door de Directie op voorstel van het Shared Service Center Bedrijfsvoering worden doorgevoerd. Wanneer de (rechts)praktijk aanleiding geeft tot wijzigingen die betrekking hebben op de onderdelen II. en/of III. worden deze door het Shared Service Center Bedrijfsvoering aangepast. 4.2 Afwijkingen Incidentele afwijkingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden door de eenheden aan de Directie voorgelegd, vergezeld van het advies van het Shared Service Center Bedrijfsvoering. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010, gewijzigd op 7 februari 2012, 2 april 2013 en 6 januari 2015 Zwolle, December 2014 Shared

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 JAN 201S. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 JAN 201S. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl 1! Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg 4 april 2013 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe integrale inkoop- en aanbestedingsbeleid van de RUD Zuid-Limburg. Dit beleid is gestoeld op het Model Inkoop-

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 1. Definities In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder: Contractant De in de overeenkomst genoemde wederpartij van SWB Midden Twente SWB Midden De

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG)

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG) Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG) Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente weert dd. 13 maart 2013. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Heiloo 13 maart 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Heiloo 13 maart 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Heiloo 13 maart 2013 INLICHTINGEN BIJ SECTOR Inkoop Advies Groep Bestuurs- en Organisatieondersteuning AFDELING stafbureau Bestuurs- en Organisatieondersteuning

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Kenmerk: Versie: Status: Bizob2012MVI 1.01 Definitief Opdrachtgever: Datum: Gemeente Eersel 12-07-2013 1 Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overwegingen bij het beleid: 1) Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de MRDH moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving zoals die

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 Gemeenten Mook en Middelaar (conform concept VNG)

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 Gemeenten Mook en Middelaar (conform concept VNG) Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 Gemeenten Mook en Middelaar (conform concept VNG) Vastgesteld in de Collegevergadering van de gemeente Mook en Middelaar dd. 28 februari 2017 Versie februari 2017 n.a.v.

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Documentnr. 2013-5933 Voorwoord Professionalisering van de inkoop is niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

PR0VINC1ALESTATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr. ^ j CM^> J & 2. 26 AUG 2010

PR0VINC1ALESTATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr. ^ j CM^> J & 2. 26 AUG 2010 PR0VINC1ALESTATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr. ^ j CM^> J & 2. 26 AUG 2010 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 Fax 038425 4888 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle39

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inhoud Inleiding...3 1 Definities...4 2 Gemeentelijke doelstellingen...5 2.1 Inkoopdoelstellingen...5

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leusden

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leusden Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leusden IBMN 1 juni 2013 Opgesteld met Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Inleiding De Gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Definitief Vastgesteld in het DB SK op 17 december 2013 1 Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 16-04-2013 Pagina 1 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1 Definities... 5 2 Gemeentelijke doelstellingen... 6 3 Juridische uitgangspunten... 8 3.1 Algemeen juridisch kader...

Nadere informatie

De Provincie wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

De Provincie wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR603025_1 28 september 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent inkopen en aanbesteden Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Vastgesteld: 25 juni 2013 Inhoud Inleiding 1. Definities 4 2. Gemeentelijke doelstellingen 5 3. Juridische uitgangspunten 7 4. Ethische en ideële uitgangspunten 9 5. Economische

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Inkoopbeleid gemeente Waalre

Inkoopbeleid gemeente Waalre Inkoopbeleid gemeente Waalre Kenmerk: Bizob2016Bel Opdrachtgever: Gemeente Waalre Versie: 2.1 Datum: 6 september 2016 Status: concept Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende

Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012Bel Versie: 1.6, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop-

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

inkoop- en aanbestedingsbeleid

inkoop- en aanbestedingsbeleid inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Inhoud Inleiding 5 1. Definities 7 2. Gemeentelijke doelstellingen 9 3. Juridische uitgangspunten 11 4. Ethische en ideële uitgangspunten 13 5. Economische uitgangspunten

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Leveringen - Diensten Werken Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht versie 1.0, december 2015 ter bespreking

Nadere informatie

Beleidsregels inkoop en aanbesteding. Voorwoord

Beleidsregels inkoop en aanbesteding. Voorwoord Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden. Het geactualiseerd inkoopbeleid geeft de

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007

Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007 Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007 Inleiding In deze kaderregeling geeft de Provincie Zuid-Holland de beleidskaders aan die gelden voor alle inkopen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Vlissingen 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 3 3. Gemeentelijke doelstellingen... 4 4. Juridische uitgangspunten... 5 4.1 Algemeen juridisch kader...

Nadere informatie

NOTITIE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2013

NOTITIE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2013 NOTITIE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2013 Inleiding Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Naar aanleiding hiervan hebben de Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Nadere informatie

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Welkom bij de Gemeente Breda T r a i n i n g Abe Goldman Programma Met welke wetten en besluiten hebben wij te maken? Vanaf welke bedragen nationaal of europees

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen Adviseur inkoop Wilco van Schagen 8 april 2014 Inkoop en aanbesteding gemeente Schagen Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Vastgesteld door het college van Burgemeester en We thouders in hun vergadering van 26 maart 2013.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en We thouders in hun vergadering van 26 maart 2013. KADERNOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Vastgesteld door het college van Burgemeester en We thouders in hun vergadering van 26 maart 2013. 1 Inhoudsopgave INLEIDING 1. Definities 2. Gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Op weg naar de groenste hogeschool

Op weg naar de groenste hogeschool Op weg naar de groenste hogeschool Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. VHL DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) juni 2013 Hoofdstuk 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Goes Door middel van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente een professionele

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Brielle

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Brielle Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Gemeente Brielle Inhoud Inleiding... 3 Definities... 4 Gemeentelijke doelstellingen... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Integriteit bestuurders en ambtenaren... 5 3.3 Social

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (hierna: GGDrU) spant zich continu in voor een verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Langedijk. Definitief 24 oktober 2013.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Langedijk. Definitief 24 oktober 2013. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Langedijk Definitief 24 oktober 2013. Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE BERGEN, oktober 2013

INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE BERGEN, oktober 2013 INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE BERGEN, oktober 2013 Vastgesteld door het College van B&W d.d. 2 juli 2013 Vastgesteld door de Gemeenteraad d.d. 3 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 2. DOELSTELLINGEN 3. UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Algemene

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012MVI Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

Handreiking. inkopen onder de Aanbestedingswet 2012

Handreiking. inkopen onder de Aanbestedingswet 2012 Handreiking inkopen onder de Aanbestedingswet 2012 Facility Services/Demand Management/Inkoop Januari 2014 Handreiking inkopen onder de Aanbestedingswet 2012 Page 1 of 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk IBMN 28 januari 2014 (na consultatie afdelingen en verificatie juridische zaken) Opgesteld met Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) 1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

2. Inkoop is maatwerk, waarbij de gemeente zoveel mogelijk uniforme documenten en voorwaarden toepast.

2. Inkoop is maatwerk, waarbij de gemeente zoveel mogelijk uniforme documenten en voorwaarden toepast. Samenvatting 13 uitgangspunten die de basis vormen voor het Zeists inkoopbeleid: Juridisch 1. De gemeente leeft de relevante wet- en regelgeving na. 2. Inkoop is maatwerk, waarbij de gemeente zoveel mogelijk

Nadere informatie

Nota Inkoopbeleid 2013

Nota Inkoopbeleid 2013 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Gemeentelijke Doelstellingen... 3 3 Juridische uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen juridisch kader... 5 3.2 Uniforme documenten... 5 3.3 Algemene beginselen bij inkoop... 6 3.4 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Landsmeer 2014

Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Landsmeer 2014 Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Landsmeer 2014 Inhoudsopgave 1. Definities 5 2. Beleid en Doelstellingen 6 2.1. Organisatiedoelstellingen 6 2.2. Inkoopdoelstellingen 6 3. Juridische uitgangspunten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Terschelling 2015

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Terschelling 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Terschelling 2015 1 Inhoudsopgave Kaders en richtlijnen...3 1. Definities... 4 2. Doelstellingen... 8 3. Juridische uitgangspunten... 9 3.1. Algemeen juridisch kader...9

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2013 2016 6 november 2013 1 VOORWOORD Door de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 zijn een aantal regels in aanbestedingsprocedures ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 De Fryske Marren 1 Inleiding Inkoop vindt plaats in een dynamische omgeving. Hierdoor is het verbeteren van de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meierijstad

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meierijstad Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meierijstad 1. Inleiding Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Meierijstad draagt bij aan het verwezenlijken van het gemeentelijke beleid. Daarnaast spant de Gemeente

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) 2017-2020 Beleid treedt in werking op 1 mei 2017 Kenmerk: Bizob2016Bel/MvD Opdrachtgever: GRSK Versie: 2.2 Datum: April 2017

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 1 Inhoudsopgave 1. Definities... 2 2. Doelstellingen... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1 Algemeen juridisch

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 1 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme documenten 3.3 Algemene beginselen

Nadere informatie