Pedagogisch Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch Beleidsplan"

Transcriptie

1 Pedagogisch Beleidsplan

2 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid Voorwaarden voor het verlaten van de groepsruimte Sociaal-emotionele ontwikkeling Cognitieve of verstandelijke ontwikkeling Motorische ontwikkeling Taalontwikkeling 5. Toetsing en vroegsignalering en doorverwijzing 6 6. Aanname van kinderen met een beperking 6 7. Oudercontact 7 Intakegesprek en rondleiding Gewenningsprocedure Informatie uitwisseling Hulpouder Halen door derden Observatiemomenten Thema-avond/Ouderavond Projecten 8. Samenwerking met andere instanties 9 9. Verzorging en hygiëne 9 Eten en drinken Verschonen 10. Klachtenprocedures Privacy Aansprakelijkheid Ons personeel Wetgeving 10 2

3 Pedagogisch Beleidsplan 1. Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal de Peuterhof te Bunschoten. Door middel van dit plan willen wij aangeven wat onze visie is op ontwikkeling en welzijn van kinderen. Tevens willen wij hiermee ons handelen verantwoorden naar de ouders en naar onszelf. Daar waar wij het woord ouders gebruiken bedoelen wij tevens verzorgers. 2. Christelijke Identiteit De peuterspeelzaal de Peuterhof heeft een christelijke identiteit. Die komt in de volgende activiteiten tot uiting: aan het begin en einde van elk dagdeel wordt er gebeden om de nabijheid van God. Ook wordt er elk dagdeel een Bijbelverhaal verteld op het niveau van de peuter. Wij werken met de peutermethode van Stichting Timotheus. Dit is om een allereerste kennismaking met God, Jezus en de Heilige Geest te laten plaatsvinden. Er wordt de kinderen verteld van Zijn Liefde en Genade voor ons, maar ook over de liefde en vergeving aan elkaar. De leidsters leren de peuters verschillende Bijbelliederen aan. Ook worden op de speelzaal de christelijke feestdagen gevierd. Dit alles proberen de leidsters zo Bijbelgetrouw mogelijk te doen. Er wordt daarom ook van de leidsters verwacht dat zij een persoonlijke band met God, Jezus en de Heilige Geest hebben en dat zij passie hebben voor hun geloof. Zij moeten de Bijbel aanvaarden als Gods onfeilbaar Woord, en belijdend lid zijn van een protestants-christelijke gemeente. De speelzaal heeft respect voor een ieders geloof, maar de peuterspeelzaal zal haar christelijke identiteit niet verloochenen. 3. Pedagogisch beleid ( visie en doel) Visie op de ontwikkeling van kinderen: Kinderen willen geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden. Als basis voor het zich kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid en vertrouwen voor hen en ons van groot belang. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en in zijn/haar eigen tempo. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zijn/haar eigen mogelijkheden te ontdekken. Ons pedagogisch doel is: de peuters helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen. Wij willen ruimte geven voor de eigenheid van elk kind, en tegelijkertijd het kind leren om rekening te houden met anderen en met (onze/uw) normen en waarden. Dit evenwicht realiseren wij door situaties op de speelzaal te creëren waarin kinderen zich prettig voelen, er vertrouwen is in eigen kunnen en kinderen ook voor zichzelf op durven komen. Zij leren zo respect te ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen. 3

4 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen Omgangsregels: Op de speelzaal zijn algemene omgangsregels opgesteld: * Rekening houden met elkaar; * Lief zijn voor elkaar; * Troosten bij verdriet; En als het mis mocht gaan dan zeggen we: * Elkaar geen pijn doen; * Elkaar niet bang maken; * Niet met speelgoed of met zand gooien; Normen en waarden: Binnen de speelzaal hebben we te maken met kinderen en hun ouders en/of verzorgers die allemaal hun eigen cultuur en achtergrond meebrengen. Er zijn dus verschillen in geloof en sociale klasse. In onze speelzaal zijn kinderen van alle gezindten en sociale klassen welkom. Wij vinden het belangrijk dat iedereen het gevoel krijgt dat hij/ zij er mag zijn. Elkaar respecteren is dan ook een van de waarden waar we veel belang aan hechten. Wij willen er actief voor waken dat er vooroordelen ontstaan bij de kinderen, juist omdat kinderen van nature nieuwe dingen open tegemoet zullen treden. Elkaar pijn doen, zowel lichamelijk als geestelijk, wordt op de speelzaal niet getolereerd. Negatief gedrag wordt genegeerd en het positieve beloond. Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid Op de speelzaal willen wij de zelfredzaamheid van de kinderen stimuleren. Wij willen het kind leren zelfstandig te eten en drinken, handen wassen en drogen, naar het toilet gaan, jas aan- en uittrekken en de schoenen aan- en uittrekken. De zelfstandigheid van het kind stimuleren wij door: de kinderen zelf te laten spelen, de kinderen zelf ruzietjes te laten oplossen. Als het kind er zelf niet uitkomt grijpen wij in of als de situatie gevaarlijk of bedreigend is. De kinderen moeten hun speelgoed opruimen en wij complimenteren hen als dit goed gaat en wij stimuleren en helpen als het niet lukt. Voorwaarden voor het verlaten van de groepsruimte Kinderen verlaten de ruimte uitsluitend vanwege: * Toiletbezoek * Afnemen van toetsen * Ter bevordering van de motorische ontwikkeling (in gymlokaal of buitenspeelruimte) * Bij individuele spelmomenten ter bevordering van de cognitieve ontwikkeling * Incidentele uitstapjes En altijd onder begeleiding van de leidster(s) 4

5 Sociaal-emotionele ontwikkeling: Op de speelzaal is de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind van groot belang. Belangrijk is dat het kind leert om vriendschappen aan te gaan, mee te doen met een groepsspel of rollenspellen te spelen. Het kind maakt zich de regels, gewoonten, normen en waarden genoeg eigen om zijn/haar omgeving waardevol te vinden. Het kind ontdekt dat het een onafhankelijk persoontje is, dat het een eigen wil heeft en zelf besluiten kan nemen. Dit zijn allerlei aspecten die een grote rol spelen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Cognitieve of verstandelijke ontwikkeling: De cognitieve of verstandelijke ontwikkeling wordt op de speelzaal goed gevolgd door de leidsters en er wordt gekeken of het denken van de peuter zich ontwikkelt. Kan de peuter oplossingen bedenken voor eenvoudige problemen. En kan het kind opdrachten/feiten onthouden en dingen combineren. In het kindvolgsysteem (KIJK!) kunnen de leidsters het niveau monitoren van het kind. Hierbij wordt het kind gevolgd tot aan de basisschool en is de overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool eenvoudig. Motorische ontwikkeling: Op de speelzaal volgen wij ook de motorische ontwikkeling van de kinderen. De fijne motoriek wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door te puzzelen, plakken, tekenen, knippen, prikken en blokken bouwen. De grove motoriek wordt o.a. gestimuleerd door te fietsen en te sporten in het speel-/sportlokaal van de school. Ook wordt er aandacht besteed aan de sensomotorische ontwikkeling dit is de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. Taalontwikkeling: Het is belangrijk om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren, zodat het kind leert te communiceren en er verbaal contact met het kind gemaakt kan worden. Het stimuleren van de taalontwikkeling gebeurt op verschillende manieren. Dit kan door het zingen van liedjes, rijmspelletjes, voorlezen, kringgesprekken en spelletjes. Sinds 2013 heeft de gemeente een nieuw taalontwikkelingsproject geïntroduceerd Puk & Ko Aan dit VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) project doen alle peuterspeelzalen in Bunschoten-Spakenburg mee. Jaarlijks vinden er ook cursussen plaats, zodat de leidster de kinderen goed kan ondersteunen. Waar staat VVE voor? VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VVE programma. 5

6 Waarom VVE? Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VVE van kracht geworden. Voor wie is het VVE programma? Alle kinderen op de peuterspeelzaal krijgen het VVE programma aangeboden. Maar het is speciaal gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar die risico lopen op ontwikkelingsachterstand of die een ontwikkelingsachterstand hebben en die minimaal 4 middagen in de week de peuterspeelzaal bezoeken. Welk programma wordt er gevolgd? Bij de Stichting Peuterspeelzaal Bunschoten wordt er met het programma Puk & Ko gewerkt. Dat is een educatief totaalprogramma dat is afgestemd op de behoeftes van peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Meer informatie hierover is te vinden op: Wat zijn de plaatsingseisen voor VVE? Een kind mag geplaatst worden als er een officiële verwijzing van het consultatiebureau is. Het kind moet dan minimaal 4 middagen per week geplaatst worden en ook daadwerkelijk komen. Hoe komt een kind in aanmerking voor VVE? Op het consultatiebureau wordt aangegeven of een kind tot deze doelgroep behoord. Zo ja, dan krijgt de gekozen peuterspeelzaal bericht van het consultatiebureau dat het kind een doelgroepkind is. In dat geval wordt de financiering (ouderbijdrage) aangepast. Het kan voorkomen dat het kind al op de peuterspeelzaal zit en dat de leidster constateert dat het eigenlijk een doelgroepkind is. In dat geval zal de leidster contact opnemen met het consultatiebureau met het verzoek het kind aan te merken als doelgroepkind. Uiteindelijk zal dit door het consultatiebureau moeten worden bevestigd. 5. Toetsing, observatie, vroegsignalering en doorverwijzing KIJK! en Cito Bij 3 jaar en 2 maanden en 3 jaar en 8 maanden worden er toetsen afgenomen dan wel het kindvolgsysteem KIJK! in gevuld. De toetsen worden één op één afgenomen door de vaste leidster van de groep. Door de toetsen en het kindvolgsysteem krijgen de leidsters een goed beeld van het kind. Aan de hand van de resultaten gaat er door middel van tutoring( individueel) gewerkt worden aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Denk hierbij vooral aan de taalontwikkeling, de sociaal- en emotionele ontwikkeling en het voorbereidend rekenen. Dit alles gebeurt op een hele speelse en ontspannen manier. De resultaten worden besproken met de ouders en na ondertekening door de ouders doorgestuurd naar de basisschool. De toetsboeken 6

7 zijn in te zien op de locatie. Voor de doorgaande lijn is bewust gekozen voor Cito en KIJK! omdat alle basisscholen in het dorp ook met KIJK! en Cito werken. Vroegsignalering en doorverwijzing Indien uit observatie door de leidsters, toetsresultaten of anderszins een vermoeden rijst dat het kind een ontwikkelingsachterstand op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch gebied zou kunnen hebben, gaan we een gesprek aan met de ouders/verzorgers. Wij zullen adviseren contact op te nemen met ondersteunende instanties of zullen dit zelf doen in overleg met de ouders. Onze leidsters zijn door hun opleidingsniveau (zie onder 13. Ons personeel) voldoende toegerust om deze vroegsignalering op een verantwoorde wijze uit te voeren. 6. Aanname kinderen met een beperking Zolang het binnen de mogelijkheden van de speelzaal ligt, zijn kinderen met een beperking van harte welkom. Wij kijken naar wat het kind kan en niet naar het onmogelijke. Dit alles in het belang van de peuter. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen. Dit geldt ook voor kinderen met een beperking. Zij moeten niet overvraagd worden door een grote groep. Indien mogelijk en natuurlijk altijd in overleg met de ouders van het kind, wordt er geprobeerd ambulante hulp op de speelzaal te krijgen. Wel wordt er naar de groepscohesie gekeken. Dit kan betekenen dat als er al een kind met een beperking op de groep zit, er geen andere kinderen met een beperking geplaatst kunnen worden. Dit hangt natuurlijk wel af van de beperking, het kind zelf en de groep. 7. Oudercontact Intakegesprek en rondleiding De leidinggevende nodigt de ouders uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek het is de bedoeling dat de peuter hier ook bij aanwezig is. Tijdens dit gesprek en rondleiding wordt er van alles verteld over het reilen en zeilen binnen de peuterspeelzaal. Er is ook voor de ouders voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De rondleiding en het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur. Het intakegesprek wordt gevoerd met de leidster van de betreffende groep. Met haar worden alle gegevens vastgelegd met betrekking tot het kind en de bereikbaarheid van de ouders. Ouders hebben in dit gesprek de mogelijkheid om hun vragen te stellen. Wij vertellen gedetailleerd over de gang van zaken op de speelzaal en de geldende afspraken m.b.t. het ophalen van een ziek kind, wijze van opzegging, haal- en brengtijden, het aanvragen van eventuele extra dagdelen, de wijze van betaling. Het informatieboekje wordt meegegeven aan de ouders, zodat zij thuis alles nog eens op hun gemak kunnen doornemen. Er wordt altijd vermeld dat zij bij verdere vragen contact op kunnen nemen met de hoofdleidster. Zie ook onze website Gewenningsprocedure 7

8 Als het kind bij ons op de speelzaal komt, dan is het aan de ouder of deze die dag er even bij wil blijven of liever stand-by wil blijven d.m.v. de telefoon. Wel wordt er gevraagd aan de ouder het kind de eerste keer zelf te brengen en er ook tijd voor uit te trekken. Als blijkt dat het kind moeilijk kan wennen en/of verlatingsangst heeft wordt er in overleg met de ouders een plan van aanpak gemaakt over het wennen van het kind. Mocht in de eerste maand blijken dat het echt niet gaat, dan wordt er een gesprek aangegaan met de ouders en het advies gegeven om het kind nog een paar maanden thuis te houden om het later nog eens te proberen. Ook kan het advies worden gegeven om het kind meerdere keren naar de speelzaal te laten gaan, zodat het kind wat sneller gewend is. Informatie uitwisselen: Bij het halen en brengen van het kind is er altijd de mogelijkheid om aan de leidster kleine dingen door te geven of vragen te stellen. Bij bijzondere of privé gevoelige gesprekken is het raadzaam om van te voren te bellen en een gesprek aan te vragen. Hulpouder: De Peuterhof is bekend geworden door inzet van een hulpouder. Zo waren de ouders betrokken bij hun kind en konden zij zien wat wij op de speelzaal gedaan werd en was er ook nauw contact tussen moeder/vader en de leidster. Met ingang van 1 april 2011 is er een wetswijziging, waarbij alle peuterspeelzalen verplicht twee gediplomeerde leidsters op de groep hebben staan. Vanaf die tijd zal er geen hulpouder meer ingezet worden. Om ouders toch nog te betrekken bij de opvang van hun kind worden er kijkochtenden/-middagen georganiseerd( zie ook projecten). Halen door derden: Als uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dan is het noodzakelijk dat de leidsters hiervan op de hoogte zijn. Graag ruim van te voren aangeven, door de ouders zelf. Tenzij er een moeilijke situatie is, dan kan daarover gebeld worden. Bij geen melding kan de leidster besluiten om het kind niet mee te geven. Thema-avond/ ouderavond: Twee keer per jaar zal er een thema-avond/ouderavond worden georganiseerd. Graag horen de leidsters tips of ideeën. Op zo n avond is de hoofdleidster samen met de leidsters aanwezig om informatie te verstrekken of een presentatie te verzorgen. Projecten: * Verteltas: dit is een tas vol met boeken en speelmateriaal Deze tas krijgen de kinderen een week mee naar huis. Dit is om het voorleesplezier te vergroten en de ouderbetrokkenheid te stimuleren. * Kijk- en informatie ochtend: zes maal per jaar kunnen de ouders een lesje volgen in de klas. Daarna krijgen zij van een medewerkster van Sovee (Stichting Onderwijs Voorrang Eemland) uitleg over het thema dat op de peuterspeelzaal behandeld 8

9 wordt. Dit is om de ouderbetrokkenheid te vergroten en de taalontwikkeling te stimuleren. * Boekenpret: maandelijks krijgen de kinderen een boekenprettas mee, met een leesboek erin, dat thuis en op de peuterspeelzaal gelezen wordt. Tevens zitten er in de tas ook werkbladen waar ouder en kind thuis mee aan de slag kunnen. Dit is om de taalontwikkeling bevorderen en het voorlezen te stimuleren. 8. Samenwerking met andere instanties * CJG = Centrum Jeugd & Gezin : voor ondersteuning en opvoedkundige vragen. * Opvoedondersteuner: voor opvoedkundige problemen. * Logopedie. * Fysiotherapie. * De Lingt: sociaal team Bunschoten. * Consultatiebureau. * Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs (VVGO). * Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor (PCO). * Gemeente Bunschoten: o.a. regiegroep onderwijs en werkgroep VVE. * Sovee * Amerpoort 9. Verzorging en Hygiëne Eten en drinken Het fruit eten en limonade drinken is op de Peuterhof een groepsgebeuren. Alle kinderen nemen een stuk fruit mee van thuis. Het fruit wordt door de leidster schoongemaakt en aan alle kinderen aangeboden. Het is daarom niet mogelijk om kinderen koek of iets anders mee te geven. Het drinken krijgen de kinderen in bekers van de speelzaal. Alleen bij allergieën of dieetvoorschriften, welke gemeld zijn bij de leidster, mag er ander eten en/of drinken meegegeven worden. Verschonen Als een peuter nog niet zindelijk is, is het noodzakelijk dat er door de ouder een verschoning wordt meegegeven. De peuter met een vieze broek wordt op de locatie verschoond. Er zijn geen vaste verschoontijden. Als een kind net zindelijk is, wordt er aangeraden om een extra set schone kleren mee te geven voor eventuele ongelukjes. 10. Klachtenprocedures Een klacht van een ouder wordt in eerste instantie aan de leidster van de groep kenbaar gemaakt en behandeld door de leidster en/of de hoofdleidster. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Komt de leidster/hoofdleidster niet tot een wederzijdse goede afhandeling van een klacht, dan wordt de klacht overgedragen aan het bestuur van de speelzaal. Zij nemen de klacht schriftelijk dan wel mondeling met de ouder op en proberen tot een goede afhandeling te komen. Mocht dit uiteindelijk ook niet tot een goede oplossing leiden, dan wordt de klacht schriftelijk ter afhandeling overgedragen aan een klachtencommissie. 9

10 Deze klachtencommissie zal bestaan uit een lid van het bestuur van de Peuterhof. De voorzitter van deze commissie zal één van de bovenschoolse directeuren van de Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs of van de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor zijn. Het klachtenreglement is op alle locaties te vinden. 11.Privacy Om de privacy te waarborgen worden door de Christelijke Peuterspeelzaal De Peuterhof, zonder toestemming, geen gegevens van ouders, kinderen en leidsters verstrekt aan derden. Wilt u geen publicatie van foto s van uw kind op onze website of andere publicaties dan dient u dit bij ons aan te geven. 12.Aansprakelijkheid De speelzaal heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de aanwezige leiding en kinderen. 13. Ons personeel Ons personeel is volledig gekwalificeerd naar de eisen van de wet. Alle leidsters hebben de volgende cursussen gevolgd: Training Puk & Ko. Nascholing/verdieping Puk & Ko (jaarlijks) EHBO (jaarlijks). Training voor het afnemen van toetsen voor het peutervolgsysteem CITO. BHV (jaarlijks) Training KIJK Logopedische Screening. Bovendien hebben meerdere leidsters de volgende cursussen gevolgd: Training via Bartimeüs voor blinden en slechtzienden. Omgaan met kinderen met een verstandelijke beperking (MEE, vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking). Training voor het begeleiden van stagiaires. Tutoring. Cursus V-Versterk, een cursus voor Voor- en Vroeg Schoolse Educatie gevolgd aan de Hogeschool in Utrecht. Verdiepingscursus V-Versterk Verdiepingscursus: Ik ben BAS. Training sporten met het jonge kind via de KNGU. Hieraan verbonden is een lesmethode die wij gebruiken voor de motorische ontwikkeling. Training voor het project Boekenpret. Training Meldcode 10

11 De leidinggevende is getraind voor het project Verteltas, management V-Versterk, Train de Trainster Uk en Puk en heeft een opleiding Coachend Leidinggeven gevolgd. 14 Wetgeving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen De Peuterhof inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico s. De binnen- en buitenruimtes waar kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Er is een meldcode kindermishandeling aanwezig. Ook is er sinds 1 mei 2015 beleid gemaakt op het vier ogen, vier oren principe. Onze beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. De maximale groepsgrootte is 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen is 1 leidster op 8 kinderen. Controle vindt jaarlijks plaats door de GGD in opdracht van de gemeente Bunschoten. Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De maximale groepsgrootte is 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Alle leidsters zijn VVE geschoold en beschikken over een diploma op minimaal SPW- 3 niveau. Wij bieden voorschoolse educatie aan op ten minste vier dagdelen. Er wordt gewerkt met een erkend VVE programma. Dit programma stimuleert op speelse wijze de taal- en rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek van kinderen. Controle op de kwaliteit van onze peuterspeelzaal vindt plaats door het ministerie van OCW. 11

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie