Pedagogisch Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch Beleidsplan"

Transcriptie

1 Pedagogisch Beleidsplan

2 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid Voorwaarden voor het verlaten van de groepsruimte Sociaal-emotionele ontwikkeling Cognitieve of verstandelijke ontwikkeling Motorische ontwikkeling Taalontwikkeling 5. Toetsing en vroegsignalering en doorverwijzing 6 6. Aanname van kinderen met een beperking 6 7. Oudercontact 7 Intakegesprek en rondleiding Gewenningsprocedure Informatie uitwisseling Hulpouder Halen door derden Observatiemomenten Thema-avond/Ouderavond Projecten 8. Samenwerking met andere instanties 9 9. Verzorging en hygiëne 9 Eten en drinken Verschonen 10. Klachtenprocedures Privacy Aansprakelijkheid Ons personeel Wetgeving 10 2

3 Pedagogisch Beleidsplan 1. Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal de Peuterhof te Bunschoten. Door middel van dit plan willen wij aangeven wat onze visie is op ontwikkeling en welzijn van kinderen. Tevens willen wij hiermee ons handelen verantwoorden naar de ouders en naar onszelf. Daar waar wij het woord ouders gebruiken bedoelen wij tevens verzorgers. 2. Christelijke Identiteit De peuterspeelzaal de Peuterhof heeft een christelijke identiteit. Die komt in de volgende activiteiten tot uiting: aan het begin en einde van elk dagdeel wordt er gebeden om de nabijheid van God. Ook wordt er elk dagdeel een Bijbelverhaal verteld op het niveau van de peuter. Wij werken met de peutermethode van Stichting Timotheus. Dit is om een allereerste kennismaking met God, Jezus en de Heilige Geest te laten plaatsvinden. Er wordt de kinderen verteld van Zijn Liefde en Genade voor ons, maar ook over de liefde en vergeving aan elkaar. De leidsters leren de peuters verschillende Bijbelliederen aan. Ook worden op de speelzaal de christelijke feestdagen gevierd. Dit alles proberen de leidsters zo Bijbelgetrouw mogelijk te doen. Er wordt daarom ook van de leidsters verwacht dat zij een persoonlijke band met God, Jezus en de Heilige Geest hebben en dat zij passie hebben voor hun geloof. Zij moeten de Bijbel aanvaarden als Gods onfeilbaar Woord, en belijdend lid zijn van een protestants-christelijke gemeente. De speelzaal heeft respect voor een ieders geloof, maar de peuterspeelzaal zal haar christelijke identiteit niet verloochenen. 3. Pedagogisch beleid ( visie en doel) Visie op de ontwikkeling van kinderen: Kinderen willen geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden. Als basis voor het zich kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid en vertrouwen voor hen en ons van groot belang. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en in zijn/haar eigen tempo. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zijn/haar eigen mogelijkheden te ontdekken. Ons pedagogisch doel is: de peuters helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen. Wij willen ruimte geven voor de eigenheid van elk kind, en tegelijkertijd het kind leren om rekening te houden met anderen en met (onze/uw) normen en waarden. Dit evenwicht realiseren wij door situaties op de speelzaal te creëren waarin kinderen zich prettig voelen, er vertrouwen is in eigen kunnen en kinderen ook voor zichzelf op durven komen. Zij leren zo respect te ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen. 3

4 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen Omgangsregels: Op de speelzaal zijn algemene omgangsregels opgesteld: * Rekening houden met elkaar; * Lief zijn voor elkaar; * Troosten bij verdriet; En als het mis mocht gaan dan zeggen we: * Elkaar geen pijn doen; * Elkaar niet bang maken; * Niet met speelgoed of met zand gooien; Normen en waarden: Binnen de speelzaal hebben we te maken met kinderen en hun ouders en/of verzorgers die allemaal hun eigen cultuur en achtergrond meebrengen. Er zijn dus verschillen in geloof en sociale klasse. In onze speelzaal zijn kinderen van alle gezindten en sociale klassen welkom. Wij vinden het belangrijk dat iedereen het gevoel krijgt dat hij/ zij er mag zijn. Elkaar respecteren is dan ook een van de waarden waar we veel belang aan hechten. Wij willen er actief voor waken dat er vooroordelen ontstaan bij de kinderen, juist omdat kinderen van nature nieuwe dingen open tegemoet zullen treden. Elkaar pijn doen, zowel lichamelijk als geestelijk, wordt op de speelzaal niet getolereerd. Negatief gedrag wordt genegeerd en het positieve beloond. Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid Op de speelzaal willen wij de zelfredzaamheid van de kinderen stimuleren. Wij willen het kind leren zelfstandig te eten en drinken, handen wassen en drogen, naar het toilet gaan, jas aan- en uittrekken en de schoenen aan- en uittrekken. De zelfstandigheid van het kind stimuleren wij door: de kinderen zelf te laten spelen, de kinderen zelf ruzietjes te laten oplossen. Als het kind er zelf niet uitkomt grijpen wij in of als de situatie gevaarlijk of bedreigend is. De kinderen moeten hun speelgoed opruimen en wij complimenteren hen als dit goed gaat en wij stimuleren en helpen als het niet lukt. Voorwaarden voor het verlaten van de groepsruimte Kinderen verlaten de ruimte uitsluitend vanwege: * Toiletbezoek * Afnemen van toetsen * Ter bevordering van de motorische ontwikkeling (in gymlokaal of buitenspeelruimte) * Bij individuele spelmomenten ter bevordering van de cognitieve ontwikkeling * Incidentele uitstapjes En altijd onder begeleiding van de leidster(s) 4

5 Sociaal-emotionele ontwikkeling: Op de speelzaal is de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind van groot belang. Belangrijk is dat het kind leert om vriendschappen aan te gaan, mee te doen met een groepsspel of rollenspellen te spelen. Het kind maakt zich de regels, gewoonten, normen en waarden genoeg eigen om zijn/haar omgeving waardevol te vinden. Het kind ontdekt dat het een onafhankelijk persoontje is, dat het een eigen wil heeft en zelf besluiten kan nemen. Dit zijn allerlei aspecten die een grote rol spelen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Cognitieve of verstandelijke ontwikkeling: De cognitieve of verstandelijke ontwikkeling wordt op de speelzaal goed gevolgd door de leidsters en er wordt gekeken of het denken van de peuter zich ontwikkelt. Kan de peuter oplossingen bedenken voor eenvoudige problemen. En kan het kind opdrachten/feiten onthouden en dingen combineren. In het kindvolgsysteem (KIJK!) kunnen de leidsters het niveau monitoren van het kind. Hierbij wordt het kind gevolgd tot aan de basisschool en is de overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool eenvoudig. Motorische ontwikkeling: Op de speelzaal volgen wij ook de motorische ontwikkeling van de kinderen. De fijne motoriek wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door te puzzelen, plakken, tekenen, knippen, prikken en blokken bouwen. De grove motoriek wordt o.a. gestimuleerd door te fietsen en te sporten in het speel-/sportlokaal van de school. Ook wordt er aandacht besteed aan de sensomotorische ontwikkeling dit is de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. Taalontwikkeling: Het is belangrijk om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren, zodat het kind leert te communiceren en er verbaal contact met het kind gemaakt kan worden. Het stimuleren van de taalontwikkeling gebeurt op verschillende manieren. Dit kan door het zingen van liedjes, rijmspelletjes, voorlezen, kringgesprekken en spelletjes. Sinds 2013 heeft de gemeente een nieuw taalontwikkelingsproject geïntroduceerd Puk & Ko Aan dit VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) project doen alle peuterspeelzalen in Bunschoten-Spakenburg mee. Jaarlijks vinden er ook cursussen plaats, zodat de leidster de kinderen goed kan ondersteunen. Waar staat VVE voor? VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VVE programma. 5

6 Waarom VVE? Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VVE van kracht geworden. Voor wie is het VVE programma? Alle kinderen op de peuterspeelzaal krijgen het VVE programma aangeboden. Maar het is speciaal gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar die risico lopen op ontwikkelingsachterstand of die een ontwikkelingsachterstand hebben en die minimaal 4 middagen in de week de peuterspeelzaal bezoeken. Welk programma wordt er gevolgd? Bij de Stichting Peuterspeelzaal Bunschoten wordt er met het programma Puk & Ko gewerkt. Dat is een educatief totaalprogramma dat is afgestemd op de behoeftes van peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Meer informatie hierover is te vinden op: Wat zijn de plaatsingseisen voor VVE? Een kind mag geplaatst worden als er een officiële verwijzing van het consultatiebureau is. Het kind moet dan minimaal 4 middagen per week geplaatst worden en ook daadwerkelijk komen. Hoe komt een kind in aanmerking voor VVE? Op het consultatiebureau wordt aangegeven of een kind tot deze doelgroep behoord. Zo ja, dan krijgt de gekozen peuterspeelzaal bericht van het consultatiebureau dat het kind een doelgroepkind is. In dat geval wordt de financiering (ouderbijdrage) aangepast. Het kan voorkomen dat het kind al op de peuterspeelzaal zit en dat de leidster constateert dat het eigenlijk een doelgroepkind is. In dat geval zal de leidster contact opnemen met het consultatiebureau met het verzoek het kind aan te merken als doelgroepkind. Uiteindelijk zal dit door het consultatiebureau moeten worden bevestigd. 5. Toetsing, observatie, vroegsignalering en doorverwijzing KIJK! en Cito Bij 3 jaar en 2 maanden en 3 jaar en 8 maanden worden er toetsen afgenomen dan wel het kindvolgsysteem KIJK! in gevuld. De toetsen worden één op één afgenomen door de vaste leidster van de groep. Door de toetsen en het kindvolgsysteem krijgen de leidsters een goed beeld van het kind. Aan de hand van de resultaten gaat er door middel van tutoring( individueel) gewerkt worden aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Denk hierbij vooral aan de taalontwikkeling, de sociaal- en emotionele ontwikkeling en het voorbereidend rekenen. Dit alles gebeurt op een hele speelse en ontspannen manier. De resultaten worden besproken met de ouders en na ondertekening door de ouders doorgestuurd naar de basisschool. De toetsboeken 6

7 zijn in te zien op de locatie. Voor de doorgaande lijn is bewust gekozen voor Cito en KIJK! omdat alle basisscholen in het dorp ook met KIJK! en Cito werken. Vroegsignalering en doorverwijzing Indien uit observatie door de leidsters, toetsresultaten of anderszins een vermoeden rijst dat het kind een ontwikkelingsachterstand op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch gebied zou kunnen hebben, gaan we een gesprek aan met de ouders/verzorgers. Wij zullen adviseren contact op te nemen met ondersteunende instanties of zullen dit zelf doen in overleg met de ouders. Onze leidsters zijn door hun opleidingsniveau (zie onder 13. Ons personeel) voldoende toegerust om deze vroegsignalering op een verantwoorde wijze uit te voeren. 6. Aanname kinderen met een beperking Zolang het binnen de mogelijkheden van de speelzaal ligt, zijn kinderen met een beperking van harte welkom. Wij kijken naar wat het kind kan en niet naar het onmogelijke. Dit alles in het belang van de peuter. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen. Dit geldt ook voor kinderen met een beperking. Zij moeten niet overvraagd worden door een grote groep. Indien mogelijk en natuurlijk altijd in overleg met de ouders van het kind, wordt er geprobeerd ambulante hulp op de speelzaal te krijgen. Wel wordt er naar de groepscohesie gekeken. Dit kan betekenen dat als er al een kind met een beperking op de groep zit, er geen andere kinderen met een beperking geplaatst kunnen worden. Dit hangt natuurlijk wel af van de beperking, het kind zelf en de groep. 7. Oudercontact Intakegesprek en rondleiding De leidinggevende nodigt de ouders uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek het is de bedoeling dat de peuter hier ook bij aanwezig is. Tijdens dit gesprek en rondleiding wordt er van alles verteld over het reilen en zeilen binnen de peuterspeelzaal. Er is ook voor de ouders voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De rondleiding en het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur. Het intakegesprek wordt gevoerd met de leidster van de betreffende groep. Met haar worden alle gegevens vastgelegd met betrekking tot het kind en de bereikbaarheid van de ouders. Ouders hebben in dit gesprek de mogelijkheid om hun vragen te stellen. Wij vertellen gedetailleerd over de gang van zaken op de speelzaal en de geldende afspraken m.b.t. het ophalen van een ziek kind, wijze van opzegging, haal- en brengtijden, het aanvragen van eventuele extra dagdelen, de wijze van betaling. Het informatieboekje wordt meegegeven aan de ouders, zodat zij thuis alles nog eens op hun gemak kunnen doornemen. Er wordt altijd vermeld dat zij bij verdere vragen contact op kunnen nemen met de hoofdleidster. Zie ook onze website Gewenningsprocedure 7

8 Als het kind bij ons op de speelzaal komt, dan is het aan de ouder of deze die dag er even bij wil blijven of liever stand-by wil blijven d.m.v. de telefoon. Wel wordt er gevraagd aan de ouder het kind de eerste keer zelf te brengen en er ook tijd voor uit te trekken. Als blijkt dat het kind moeilijk kan wennen en/of verlatingsangst heeft wordt er in overleg met de ouders een plan van aanpak gemaakt over het wennen van het kind. Mocht in de eerste maand blijken dat het echt niet gaat, dan wordt er een gesprek aangegaan met de ouders en het advies gegeven om het kind nog een paar maanden thuis te houden om het later nog eens te proberen. Ook kan het advies worden gegeven om het kind meerdere keren naar de speelzaal te laten gaan, zodat het kind wat sneller gewend is. Informatie uitwisselen: Bij het halen en brengen van het kind is er altijd de mogelijkheid om aan de leidster kleine dingen door te geven of vragen te stellen. Bij bijzondere of privé gevoelige gesprekken is het raadzaam om van te voren te bellen en een gesprek aan te vragen. Hulpouder: De Peuterhof is bekend geworden door inzet van een hulpouder. Zo waren de ouders betrokken bij hun kind en konden zij zien wat wij op de speelzaal gedaan werd en was er ook nauw contact tussen moeder/vader en de leidster. Met ingang van 1 april 2011 is er een wetswijziging, waarbij alle peuterspeelzalen verplicht twee gediplomeerde leidsters op de groep hebben staan. Vanaf die tijd zal er geen hulpouder meer ingezet worden. Om ouders toch nog te betrekken bij de opvang van hun kind worden er kijkochtenden/-middagen georganiseerd( zie ook projecten). Halen door derden: Als uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dan is het noodzakelijk dat de leidsters hiervan op de hoogte zijn. Graag ruim van te voren aangeven, door de ouders zelf. Tenzij er een moeilijke situatie is, dan kan daarover gebeld worden. Bij geen melding kan de leidster besluiten om het kind niet mee te geven. Thema-avond/ ouderavond: Twee keer per jaar zal er een thema-avond/ouderavond worden georganiseerd. Graag horen de leidsters tips of ideeën. Op zo n avond is de hoofdleidster samen met de leidsters aanwezig om informatie te verstrekken of een presentatie te verzorgen. Projecten: * Verteltas: dit is een tas vol met boeken en speelmateriaal Deze tas krijgen de kinderen een week mee naar huis. Dit is om het voorleesplezier te vergroten en de ouderbetrokkenheid te stimuleren. * Kijk- en informatie ochtend: zes maal per jaar kunnen de ouders een lesje volgen in de klas. Daarna krijgen zij van een medewerkster van Sovee (Stichting Onderwijs Voorrang Eemland) uitleg over het thema dat op de peuterspeelzaal behandeld 8

9 wordt. Dit is om de ouderbetrokkenheid te vergroten en de taalontwikkeling te stimuleren. * Boekenpret: maandelijks krijgen de kinderen een boekenprettas mee, met een leesboek erin, dat thuis en op de peuterspeelzaal gelezen wordt. Tevens zitten er in de tas ook werkbladen waar ouder en kind thuis mee aan de slag kunnen. Dit is om de taalontwikkeling bevorderen en het voorlezen te stimuleren. 8. Samenwerking met andere instanties * CJG = Centrum Jeugd & Gezin : voor ondersteuning en opvoedkundige vragen. * Opvoedondersteuner: voor opvoedkundige problemen. * Logopedie. * Fysiotherapie. * De Lingt: sociaal team Bunschoten. * Consultatiebureau. * Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs (VVGO). * Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor (PCO). * Gemeente Bunschoten: o.a. regiegroep onderwijs en werkgroep VVE. * Sovee * Amerpoort 9. Verzorging en Hygiëne Eten en drinken Het fruit eten en limonade drinken is op de Peuterhof een groepsgebeuren. Alle kinderen nemen een stuk fruit mee van thuis. Het fruit wordt door de leidster schoongemaakt en aan alle kinderen aangeboden. Het is daarom niet mogelijk om kinderen koek of iets anders mee te geven. Het drinken krijgen de kinderen in bekers van de speelzaal. Alleen bij allergieën of dieetvoorschriften, welke gemeld zijn bij de leidster, mag er ander eten en/of drinken meegegeven worden. Verschonen Als een peuter nog niet zindelijk is, is het noodzakelijk dat er door de ouder een verschoning wordt meegegeven. De peuter met een vieze broek wordt op de locatie verschoond. Er zijn geen vaste verschoontijden. Als een kind net zindelijk is, wordt er aangeraden om een extra set schone kleren mee te geven voor eventuele ongelukjes. 10. Klachtenprocedures Een klacht van een ouder wordt in eerste instantie aan de leidster van de groep kenbaar gemaakt en behandeld door de leidster en/of de hoofdleidster. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Komt de leidster/hoofdleidster niet tot een wederzijdse goede afhandeling van een klacht, dan wordt de klacht overgedragen aan het bestuur van de speelzaal. Zij nemen de klacht schriftelijk dan wel mondeling met de ouder op en proberen tot een goede afhandeling te komen. Mocht dit uiteindelijk ook niet tot een goede oplossing leiden, dan wordt de klacht schriftelijk ter afhandeling overgedragen aan een klachtencommissie. 9

10 Deze klachtencommissie zal bestaan uit een lid van het bestuur van de Peuterhof. De voorzitter van deze commissie zal één van de bovenschoolse directeuren van de Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs of van de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor zijn. Het klachtenreglement is op alle locaties te vinden. 11.Privacy Om de privacy te waarborgen worden door de Christelijke Peuterspeelzaal De Peuterhof, zonder toestemming, geen gegevens van ouders, kinderen en leidsters verstrekt aan derden. Wilt u geen publicatie van foto s van uw kind op onze website of andere publicaties dan dient u dit bij ons aan te geven. 12.Aansprakelijkheid De speelzaal heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de aanwezige leiding en kinderen. 13. Ons personeel Ons personeel is volledig gekwalificeerd naar de eisen van de wet. Alle leidsters hebben de volgende cursussen gevolgd: Training Puk & Ko. Nascholing/verdieping Puk & Ko (jaarlijks) EHBO (jaarlijks). Training voor het afnemen van toetsen voor het peutervolgsysteem CITO. BHV (jaarlijks) Training KIJK Logopedische Screening. Bovendien hebben meerdere leidsters de volgende cursussen gevolgd: Training via Bartimeüs voor blinden en slechtzienden. Omgaan met kinderen met een verstandelijke beperking (MEE, vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking). Training voor het begeleiden van stagiaires. Tutoring. Cursus V-Versterk, een cursus voor Voor- en Vroeg Schoolse Educatie gevolgd aan de Hogeschool in Utrecht. Verdiepingscursus V-Versterk Verdiepingscursus: Ik ben BAS. Training sporten met het jonge kind via de KNGU. Hieraan verbonden is een lesmethode die wij gebruiken voor de motorische ontwikkeling. Training voor het project Boekenpret. Training Meldcode 10

11 De leidinggevende is getraind voor het project Verteltas, management V-Versterk, Train de Trainster Uk en Puk en heeft een opleiding Coachend Leidinggeven gevolgd. 14 Wetgeving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen De Peuterhof inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico s. De binnen- en buitenruimtes waar kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Er is een meldcode kindermishandeling aanwezig. Ook is er sinds 1 mei 2015 beleid gemaakt op het vier ogen, vier oren principe. Onze beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. De maximale groepsgrootte is 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen is 1 leidster op 8 kinderen. Controle vindt jaarlijks plaats door de GGD in opdracht van de gemeente Bunschoten. Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De maximale groepsgrootte is 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Alle leidsters zijn VVE geschoold en beschikken over een diploma op minimaal SPW- 3 niveau. Wij bieden voorschoolse educatie aan op ten minste vier dagdelen. Er wordt gewerkt met een erkend VVE programma. Dit programma stimuleert op speelse wijze de taal- en rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek van kinderen. Controle op de kwaliteit van onze peuterspeelzaal vindt plaats door het ministerie van OCW. 11

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje 1. DOEL van de voorschool Het doel van de voorschool is door middel van het bieden van een ontmoetingsplaats voor kinderen hen in contact te brengen met

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzaal Risdam

Stichting Peuterspeelzaal Risdam Stichting Peuterspeelzaal Risdam Postbus 487 1620 AL Hoorn ING bank 498346 KvK nr. S 41234108 Veel méér dan alleen spelen Info- en Bewaarboekje groep VVE Piramide op onze peuterspeelzaal tekening Dagmar

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3. Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3.2 Hygiëne 4. Dagelijkse gang van zaken 4.1 Openingstijden 4.2 Ziekte en ongevallen 4.3 Normen

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522)

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522) INFORMATIEBOEKJE gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg 19 7954 GC Rouveen ( 0522) - 29 27 41 www.peutergroepopstap.nl info@peutergroepopstap.nl De peutergroep Op Stap is een stichting voor protestants-

Nadere informatie

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam t Speelhuisje t Kattekopje de Ark Hofstede 2a Foksiastraat 1b Val van Urk 7 Tel. 0299-321440 Tel. 0299-324335 Tel. 0299-369108 De peuterspeelzalen zijn geopend;

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Informatieboekje Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Voorstellen Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot

Nadere informatie

Informatiegids september 2015

Informatiegids september 2015 Informatiegids september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal Ploegmaatjes. Ploegmaatjes is een zelfstandige peuterspeelzaal gevestigd binnen basisschool de Ploeg. Wij staan voor een

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Informatiefolder Peuter Vriendjes

Informatiefolder Peuter Vriendjes Informatiefolder Peuter Vriendjes Organisatie Peuterspeelzaal Peuter Vriendjes is een stichting zonder winstoogmerk maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Glijbaan 1 Inhoud 1. informatie over peuteropvang de Glijbaan p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p. 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 Peuterspeelzaal De kleine bas 1 Algemene informatie De kleine bas is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar (peuters). Het woord peuterspeelzaal doet vermoeden

Nadere informatie

Pedagogisch plan Het Spölhuusken. 1. Pedagogisch plan. Pedagogisch beleid peuterspeelzaal Het Spölhuusken v01 - d.d Pagina 1 van 6

Pedagogisch plan Het Spölhuusken. 1. Pedagogisch plan. Pedagogisch beleid peuterspeelzaal Het Spölhuusken v01 - d.d Pagina 1 van 6 Pedagogisch plan Het Spölhuusken 1. Pedagogisch plan 1.1 Pedagogische doelstelling De peuterspeelzaal heeft tot doel kinderen tussen 2 en 4 jaar te begeleiden bij hun ontwikkeling. De motorische, cognitieve

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje - 1 Peuterspeelzaal t Hummeltje Rhenoyseweg 34a 4152 EL Rhenoy 0345-680805 ; hethummeltje@tele2.nl Peuterspeelzaal t Hummeltje Geachte ouders en verzorgers,

Nadere informatie

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 22-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken In het pedagogisch beleidsplan van onze peuterspeelzaal beschrijven we hoe we tegen peuters en hun ontwikkeling aankijken en hoe de peuterspeelzaal bij

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN

DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN Spelenderwijs naar de basisschool DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN Kiezen voor de peuterspeelzaal Kinderdagverblijven, gastouders, peuterspeelzalen, er zijn heel wat

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK

Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 11-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan

Pedagogisch beleids- en werkplan Pedagogisch beleids- en werkplan Christelijk Kindcentrum Bunschoten Peuterhof Vogelpad 1 3752 KV Bunschoten 033-3030728 / 06-83219318 info@ckcb.nl www.ckcb.nl pag. 1 Inleiding 3 Christelijke identiteit

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

Ouderbeleid Peuterdorp

Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid = de visie op de positie en rol in de eigen voorziening Ouderparticipatie = de vertaling van het ouderbeleid: hoe doe je dat Ouder als klant Ouder

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Aanleiding Op basis van de Wet Primair Onderwijsartikel 167 en artikel 167b lid 1 sub b (WPO) en in samenhang met de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

STICHTING R.K. PEUTERSPEELZALEN BELEIDSPLAN

STICHTING R.K. PEUTERSPEELZALEN BELEIDSPLAN STICHTING R.K. PEUTERSPEELZALEN BELEIDSPLAN RKPZ Augustinus RKPZ De Rakkertjes Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting R.K. Peuterspeelzalen gevestigd te Culemborg. In dit beleidsplan worden

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje INLEIDING Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal t Dwersliggertje. Alle leidsters en vrijwilligsters van peuterspeelzaal t Dwersliggertje

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Deze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om ouders van kinderen met een VVE indicatie binnen de kinderopvang / peuteropvang van KOV-Hebbes een helpende hand te bieden m.b.t.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien

Ruimte om te groeien Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Christelijke peuterspeelzaal Ot en Sien 2016 2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen.

Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen. Inleveren bij de directeur: uiterlijk. Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen. ndergetekenden melden hun kind aan bij Basisschool, Sint Franciscus, Zuidersloot 61 te Weiteveen Gegevens

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT Ben ik in Beeld maakt gebruik het programma Puk en Ko thuis. Daarnaast zijn er aanvullingen beschikbaar: Het bronnenboek Ouderbetrokkenheid en een ouderwerkplan. Materiaal

Nadere informatie

Peuterspeelzaal t Boterbloempje

Peuterspeelzaal t Boterbloempje Peuterspeelzaal t Boterbloempje Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 5 4. Dagritme 5 5. Locatie-eigen regels en rituelen 5 6. PSZ Boterbloempje in de wijk 7

Nadere informatie

Stappenplan Oudergesprekken

Stappenplan Oudergesprekken Stappenplan Oudergesprekken Dit is het stappenplan oudergesprekken, met uitleg over: - 1 e gesprek: kennismaking - 2 e gesprek: wenperiode - 3 e gesprek: tussenmoment na observeren/toetsen - 4 e gesprek:

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Dribbel is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Dribbel is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Dribbel Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven

Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven Informatieboek je Inhoudsopgave ʻt Peuterplein 4 Doelstelling 4 De stichting Peuterspeelzalen Bodegraven - ʻt Peuterplein 4 Geschiedenis en ontwikkeling Peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters.

In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters. Voorwoord Dit is het informatieboekje van voorschool De Mussen. In dit boekje willen wij in het kort informatie geven over de doelstellingen, de dagelijkse gang van zaken en wat praktische zaken van de

Nadere informatie