Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio"

Transcriptie

1 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

2 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012

3 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar Het Noorderpoort Organisatiestructuur Governance en sturing Raad van Toezicht College van Bestuur Medezeggenschap Klachten Helderheid Strategisch beleid Noorderpoort Noorderpoort versterkt Vakmanschap Proces nieuw strategisch beleid Samenwerkingsverbanden Ontwikkelingen interne organisatie Vooraf Beroepsgerichte kwalificatiestructuur Generieke eisen Begeleiding van studenten Ambassadeurs digitale didactiek Deskundigheid examenfunctionarissen Begeleiding instroom en uitstroom (Internationale) projecten en bijzondere onderwijstrajecten Toppers en uitblinkers Jaar- en diplomaresultaten Voortijdig School Verlaten (VSV) Student-/leerlingtevredenheid Oudertevredenheid VO Kwaliteitszorg Toezicht Inspectie Onderwijs Herziening onderwijs Kerncijfers leerlingen en studenten Nieuwe projectdirecteur HRM Met trots, passie en vakmanschap de toekomst in Noorderpoort Academie Interne mobiliteit in relatie tot herplaatsing Meerjaren-personeelsplanning Functiebouwwerk Verzuimbeleid Medewerkersonderzoek Voortgangsgesprekken Beheersing uitkeringen na ontslag Ontwikkelde P&O-documenten Pilot Lerarenregister Noorderlinkdag Kerncijfers personeel Bestuursdienst Cursisten dienstverlening (CDV) Marketing & Communicatie (M&C) Facilitair Bedrijf & ICT Huisvesting Financieel beleid Financiële cijfers Treasurybeleid Accountantsverklaring Begroting Verklaring bevoegd gezag Onderwijskundige opbrengsten op instellingsniveau Financiële kengetallen Informatie in verband met specifieke regelingen Bezoldiging en nevenfuncties College van Bestuur Noorderpoort in Vergoeding en (neven)functies leden Raad van Toezicht Lijst met afkortingen 84

4 4 Leeswijzer Het jaarverslag van het Noorderpoort is meer dan een terugblik. Het is onderdeel van een cyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en opnieuw richten. Daarom beginnen we ieder hoofdstuk van dit jaarverslag met een korte samenvatting van de beoogde doelen, het behaalde resultaat en een vooruitblik. In de afgelopen jaren werd het jaarverslag van het Noorderpoort vormgegeven aan de hand van het INK-model. Dit jaar kozen wij voor de volgende indeling: 1. Algemeen 2. Strategie 3. Onderwijs 4. Medewerkers 5. Bedrijfsvoering 6. Financiën 7. Resultatenbox Dit jaarverslag is vormgegeven als een interactief pdf-bestand. U kunt door het digitale document bladeren alsof u een website aan het bekijken bent. De inhoudsopgave aan de linkerzijde en de blauwgekleurde woorden zijn aan te klikken en brengen u naar het betreffende hoofdstuk, de paragraaf of bijlage. Bladeren kan ook met de knoppen rechtsonder en het woord inhoudsopgave bovenin. Wilt u reageren op het Noorderpoort-jaarverslag 2012? U vindt onze contactgegevens aan het eind van dit jaarverslag. De financiële gegevens die in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag zijn opgenomen, zijn ontleend aan de Noorderpoort-jaarrekening 2012 (apart document). Dit jaarverslag richt zich op de externe stakeholders (zoals het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, ouders, gemeenten uit de regio, aanleverend en afnemend onderwijs, het afnemende beroepenveld) en de interne stakeholders, zoals medewerkers en studenten/cursisten. Naast deze uitgebreide versie is er dit jaar ook een publieksversie verschenen.

5 5 Voorwoord Het jaarverslag 2012 laat een getrouw beeld zien van het Noorderpoort. Dit beeld werd in 2012 goeddeels bepaald door een wake up call betreffende onderwijs- en examenkwaliteit. De ontwikkeling van onze kwaliteit bleef achter bij datgene dat wat onze omgeving van ons mag verwachten. Het feit dat die verwachting toeneemt doet daar niets aan af. Zowel door interne onderzoeken als door het onderzoek van de inspectie naar de staat van de instelling werden we hier op geattendeerd. Wel is het zo, dat het pedagogisch didactisch handelen bij het Noorderpoort op orde is en dat we met het jaar- en diplomaresultaat èn VSV boven het landelijk gemiddelde scoren. In het nieuwe strategische beleid voor de komende jaren is dan ook dé eerste keus om het succes van de student tot uitgangspunt van ons handelen te maken. Dat betekent dat we om dat te realiseren zowel studentenraad, ouderraad (bij het Voortgezet Onderwijs) en ondernemingsraad betrekken bij de keuzes die gemaakt worden. Gelukkig konden we in 2012 ook weer trots zijn op onze toppers en uitblinkers. Op veel verschillende gebieden hebben onze studenten regionaal of landelijk goed gepresteerd. In het jaarverslag hebben die prestaties natuurlijk ook een plaats gekregen. Dit vraagt ook veel van de ondersteunende diensten die de komende jaren met minder middelen méér kwaliteit in ondersteuning moeten gaan leveren. Het succes van de student centraal betekent namelijk ook meer middelen naar het onderwijsproces en minder naar de ondersteuning. Het Noorderpoort is gelukkig financieel gezond, zodat we ook de laatste nieuwbouwprojecten kunnen gaan realiseren. In 2012 werd de school voor Zeevaart, Energie en Procestechniek in Delfzijl al opgeleverd en werd begonnen met de nieuwbouw in Stadskanaal. Voor de komende jaren staat nog een nieuwe school voor Automotive en Logistiek gepland in Groningen en wordt de locatie Muntinglaan geheel gerenoveerd. Het goed aanwenden van publiek geld doen we door én de ontwikkelingen op het gebied van goed bestuur (governance) te volgen en na te leven én door onze middelen doelmatig in te zetten. Dit laatste betekent ook dat we kritisch kijken naar de opleidingen die we aanbieden. In 2012 hebben we een deel van de techniek opleidingen uitgeruild met het Alfa-college, zodat we beiden op een gezonde basis een deel van de techniek opleidingen kunnen aanbieden. Ook ons Voortgezet Onderwijs (vmbo) in de stad Groningen dragen we over aan O2G2. Dit laatste is in 2012 voorbereid en wordt in 2013 geëffectueerd. Ook is in 2012 het scholenmodel geëvalueerd en is gebleken dat we met de keus voor de scholenstructuur een goede weg zijn ingeslagen zowel voor studenten en medewerkers als voor de herkenbaarheid bij onze externe stakeholders. Vanaf de zomer is ook ingezet op verdere scholing van onze medewerkers. Onder de noemer Professionalisering Noorderpoort: met trots, passie en vakmanschap de toekomst in is ingezet op verder professionaliseren, want dat is ook voor het mooie vak van docent een noodzaak. De wereld om ons heen verandert zo snel. Beroepen veranderen, verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Het gebruik van ICT in de samenleving en als hulpmiddel bij het leren vraagt een open mind en creativiteit. Dat vragen wij dus ook van onze studenten én van onze medewerkers. Natuurlijk is er in 2012 ook hard gewerkt aan het borgen van de kwaliteit, het sneller en eerder werken aan het oplossen van klachten en het verbeteren van de onderwijsresultaten. Kortom, ook 2012 was weer een dynamisch jaar voor het Noorderpoort. Op deze plaats willen we ook onze dank uitspreken aan al onze studenten en leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden, omdat met u allen het Noorderpoort vorm krijgt. Wij wensen u veel leesplezier! College van Bestuur, Rob Schuur (voorzitter) Wim van de Pol (lid)

6 6 1Algemeen

7 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Het Noorderpoort Het Noorderpoort is een regionaal opleidingencentrum (ROC) van algemeen bijzondere signatuur in de provincie Groningen. Het heeft 22 verschillende scholen, verspreid over het gehele werkgebied. Het Noorderpoort telt ca studenten/ leerlingen, jaarlijks cursisten en medewerkers. Ons ROC biedt: reguliere middelbare beroepsopleidingen (MBO, niveau 1 t/m 4) contractonderwijs (na-, bij- en omscholing op MBO-niveau) VMBO (in samenhang met onze MBO-opleidingen) educatie en inburgeringstrajecten voortgezet onderwijs (Havo, VWO) De scholen van het Noorderpoort Leek school voor commerciële dienstverlening school voor zakelijke dienstverlening school voor gastvrijheid en toerisme school voor de kunsten school voor ICT school voor logistiek school voor gezondheidszorg en welzijn school voor gezondheidszorg Assen school voor technologie school voor techniek, veiligheid en vakmanschap school voor zeevaart, energie en productietechnologie school voor laboratoriumtechniek school voor beroepsonderwijs Appingedam school voor beroepsonderwijs Veendam school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College school voor werkwijs school voor maatwerk school voor educatie school voor vwo/havo/mbo Stadskanaal/Musselkanaal campus Winschoten dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland Noorderpoort Contract Winsum Groningen Assen Delfzijl Appingedam Hoogezand Winschoten Veendam Stadskanaal Musselkanaal 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur In het bijgevoegde organogram wordt de organisatiestructuur van het Noorderpoort weergegeven. Het College van Bestuur bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In hoofdstuk 3 is meer informatie te vinden over o.a. het opleidingsaanbod en het aantal studenten/ leerlingen per school. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door de diensten Onderwijs, kwaliteitszorg & innovatie, Personeel & organisatie, Financieel economische zaken, Cursistendienstverlening, Facilitair bedrijf & ICT, Planning & Control, Marketing & Communicatie en een bestuursdienst. Het Noorderpoort heeft een Ondernemingsraad, een Studentenraad, een ouderraad VO en een Noorderpoort Adviesraad. Juridische structuur De statutaire naam van het Noorderpoort is de Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet Onderwijs. Zoals uit de naam blijkt, is de rechtsvorm een stichting. Noorderpoort is de verkorte naam. Het Noorderpoort is gevestigd te Groningen en wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Gelieerde rechtspersonen Noorderpoort Training en Advies B.V. (NTA) alsmede Noorderpoort Flex B.V. zijn twee aan het Noorderpoort gelieerde rechtspersonen, te beschouwen als dochters van het Noorderpoort. Het Noorderpoort is dan ook 100% aandeelhouder van beide rechtspersonen. De vestigingsplaats van beide rechtspersonen is Groningen. Noorderpoort Flex B.V. is te beschouwen als een flexibele schil rondom het Noorderpoort om de schommelingen in de vraag naar personeel op te vangen. Het geheel van de drie rechtspersonen is te beschouwen als een fiscale eenheid. Omdat er geen activiteiten meer werden uitgevoerd, is de NTA BV per 1 januari 2013 opgeheven.

8 8 1 Raad van Toezicht 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur College van Bestuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Studentenraad Bestuursdienst Dienst Financieel Economische Zaken Deelnemerszaken Personeelsbeheer Financiële administratie Bekostigings- en projectadministratie Controling Inkoop Dienst Huisvesting school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor commerciële dienstverlening school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor laboratoriumtechniek school voor technologie school voor werkwijs campus Winschoten Noorderpoort Automotive Noorderpoort Eemsdollard Beroepsonderwijs Appingedam Ondernemingsraad HRM Noorderpoort Academie Cursistendienstverlening Marketing & Communicatie OKI school voor beroepsonderwijs Veendam school voor de kunsten school voor gezondheidszorg Assen school voor ICT school voor logistiek Dansacademie Lucia Marthas Facilities ICT Facilitair bedrijf school voor vwo/havo/mbo Stadskanaal/Musselkanaal school voor zakelijke dienstverlening Noorderpoort Contract Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime Organogram Noorderpoort

9 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Governance en sturing Het Noorderpoort zet in op sturing en ondersteuning van het primaire proces, gericht op optimale onderwijsresultaten van studenten. Wij doen dit op basis van de uitgangspunten van goed bestuur (good governance). In toezicht, bestuur en management spelen onderstaande actoren en instrumenten een rol. Rol Functie Documenten Overleg Toezicht Raad van Toezicht Statuten Governance-code MBO Raad Bestuursreglement Toezichtkader Inspectie Bestuursrapportages 3 x per jaar Prestatieafspraken met CvB Bestuur College van Bestuur Strategisch beleidsplan per drie jaar Jaarbrief Procuratieregeling Managementcontract met schoolen dienstdirecteuren/hoofden Managementrapportages van scholen en diensten Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden (definitie MBO Raad). De RvT vergadert tenminste zes maal per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur Jaarlijks beoordelingsgesprek met de leden van het CvB Werkbezoeken aan scholen en teams Directeurenconferenties 2x per jaar Startdag voor het management Large scale meetings Teambezoeken CvB-schooldirecteuren-overleg 10x Maandelijks individueel werkoverleg met school- en dienstdirecteuren/hoofden Voortgangsgesprek met school- en dienstdirecteuren/hoofden Management School- dienstdirecteuren / hoofden School- of dienstplan Managementrapportages van teams MT-overleg met teammanagers Individueel werkoverleg met teammanagers Voortgangsgesprek met teammanagers Teammanagers en leidinggevenden van ondersteunende eenheden Teamplannen Zelfevaluatie Audits Werkoverleg met teamleden (teams hebben ook eigen werkoverleg) Voortgangsgesprekken met alle medewerkers 1.4 Raad van Toezicht Samenstelling In 2012 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit de volgende personen: Dhr. P.M. de Bruijne (voorzitter) Dhr. drs. J.R.M.F. Cooijmans Mevr. drs. G.E. Hommes-Medendorp Dhr. G.J. Kral Mevr. E.I. van Leeuwen-Seelt Dhr. drs. P.E. Wagner Dhr. C.G. Zijderveld Vergaderingen en bijeenkomsten De Raad van Toezicht als toezichtorgaan kwam in 2012 zesmaal bijeen. Voorts bracht de Raad diverse werkbezoeken aan verschillende delen van de organisatie en was hij aanwezig bij overleg met de adviesraad en voor het Noorderpoort bijzondere gelegenheden. Met de Ondernemingsraad (OR) werd in 2012 tweemaal overlegd; met de studentenraad werd eenmaal gesproken.

10 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 10 1 Het afgelopen jaar besteedde de Raad van Toezicht bijzondere aandacht aan: De decentralisaties van jeugdzorg, de AWBZ en het UWV (Wajong) naar de gemeenten en de eventuele consequenties voor het beroepsonderwijs. Het advies van de SBB (stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven) over de verkorting van de meeste opleidingen van vier naar drie jaar. De uitruil van techniekopleidingen tussen het Noorderpoort en het Alfa-college in het kader van Macrodoelmatigheid (uiteindelijk door de RvT geaccordeerd). De nieuwbouw van de school in Delfzijl, de start van de nieuwbouw in Stadskanaal en de voorbereiding van de nieuwbouw voor de School voor Automotive en Logistiek. Het nieuwbouwproject Stadskanaal is door de RvT geaccordeerd conform de afspraken in het meerjaren-huisvestingsplan. De wijziging van de organisatiestructuur door het samenvoegen van scholen, zodat van 22 naar 12 scholen wordt overgegaan. De voorgenomen overdracht van het VMBO-deel van het Noorderpoort aan Openbaar Onderwijs Groep Groningen (door de Rvt ondersteund). Evaluatie RvT, vragenlijst governance. Het Strategisch Beleidsplan en het daarin geïntegreerde nieuwe HRM-beleid met trots, passie en vakmanschap. De ontwikkeling rondom het horizontaal toezicht van de belastingdienst en de daaruit voortvloeiende complianceverklaring. Het onderwerp governance (n.a.v. de berichtgeving over enkele ROC s en het verschijnen van de conceptrapportage van de commissie De Hooge over dit onderwerp. Liquidatie van de stichting NTA per 1 januari De Raad van Toezicht kent drie commissies die onderwerpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige Raad van Toezicht: 1. Commissie Control (de heren Cooijmans, Wagner en Zijderveld). Deze commissie besprak de jaarrekening, de begroting en de managementletter ter voorbereiding op de bespreking in de RvT en bereidde het gesprek met de accountant voor. Speciaal aandachtspunt was dit jaar het vastgoed. Zowel een eventuele afwaardering van sommige op termijn te verkopen panden als het financieren van de geplande nieuwbouw kwamen aan de orde. 2. Remuneratiecommissie (dhr. De Bruijne en mevr. Van Leeuwen). Deze commissie voerde de beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur op basis van het toetsingskader voor de beoordeling van het CvB. Ook is dit jaar de zelfevaluatie van de RvT voorbereid en uitgevoerd (m.b.v. externe ondersteuning). Omdat het de eerste keer was, is met de OR overlegd over de voordracht vanuit de OR voor een nieuw lid van de RvT. De (oude) profielschets voor leden van de RvT is daartoe geactualiseerd. 3. Onderwijscommissie (dhr. Kral, dhr. De Bruijne en mevr. Hommes). Deze commissie ziet toe op de interne controle van de onderwijskwaliteit. Dit jaar lag de nadruk op bespreking van de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie naar de staat van de instelling. In het kader van zijn toezicht op de onderwijs- en examenkwaliteit is dit voor de RvT een majeur onderwerp. In 2012 evalueerde de Raad van Toezicht het functioneren van het College van Bestuur middels een 360-graden feedback methode, het realiseren van prestatie-indicatoren en het invullen van een self-assessment. De resultaten vormden input voor het beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt tenslotte vast dat in 2012, inzake de hem aangeboden informatie, voorstellen en de besluitvorming op belangrijke onderwerpen, door het College van Bestuur steeds grote zorgvuldigheid is betracht. De nevenfuncties en bezoldigingsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in bijlage 8.2 van dit jaarverslag. Bestuursreglement In verband met de statutenwijziging in 2011 en de eisen in de code Goed bestuur in de BVE-sector werd in 2012 een nieuw bestuursreglement opgesteld. Belangrijkste punten van dit reglement zijn: de verantwoordelijkheidsverdeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht de wijze waarop het CvB zijn taken uitoefent de samenstelling, taken en werkwijze van de RvT de relatie tussen het CvB en de organisatorische eenheden voor welke majeure beslissingen het CvB toestemming van de RvT behoeft.

11 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 11 1 Naleving governance-code In 2009 is de code Goed bestuur in de BVE sector ingevoerd. Deze bevat afspraken en handreikingen op het gebied van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Tijdens de algemene vergadering van de MBO Raad in 2012 is afgesproken dat elke instelling in haar jaarverslag aan de hand van een checklist verantwoording aflegt over de naleving van de governance-code. Het Noorderpoort voldoet aan de code Goed bestuur in de BVE sector en overige governance-elementen in de regelgeving over jaarverslaglegging in het onderwijs. Een drietal punten behoeft aanscherping, zie het schema hieronder. 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Onderdelen governance-code die verbetering behoeven (o.b.v. de checklist MBO Raad) De RvT stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van CvB-leden. De zittingsperiode voor leden van de RvT is vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de profielschets. Huidige stand van zaken De nevenfuncties van het CvB worden beoordeeld op basis van impliciete criteria. De zittingstermijn wordt aangehouden, maar bij herbenoeming wordt geen expliciete relatie gelegd met de profielschets. Voorgenomen actie Bij de naleving van deze onderdelen zal meer aandacht worden besteed aan het opstellen en vastleggen van criteria, afwegingen en besluiten. De RvT benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening tot nietcontrolerende werkzaamheden wordt goedgekeurd door de RvT. Vergaderingen van de RvT waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter worden door de externe accountant bijgewoond. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen over de jaarrekening tegelijkertijd aan de RvT en het CvB. De keuze voor de accountant wordt om de zes jaar gemotiveerd heroverwogen. Aan het eerste gedeelte van dit punt wordt voldaan. De keuze van de accountant is de laatste keer (2010) wel heroverwogen, maar de motivatie is niet expliciet vastgelegd. 1.5 College van Bestuur In 2012 bestond het College van Bestuur van het Noorderpoort uit twee leden: de heer drs. R. Schuur, voorzitter en de heer drs. W. van de Pol, lid. De bezoldigingsgegevens en nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur zijn opgenomen in bijlage 8.1 van dit jaarverslag. In 2012 is de sturing meer en meer gericht op de onderwijskwaliteit. De andere zaken, zoals een gezonde bedrijfsvoering, zijn daarmee niet minder belangrijk geworden, maar wel onderliggend. Het is niet voor niets dat in het nieuwe strategisch beleidsplan het belangrijkste speerpunt is: het succes van leerlingen en studenten ècht voorop. De focus op de onderwijskwaliteit krijgt onder andere vorm vanuit de volgende in 2012 geüpdate documenten: a) de Noorderpoortonderwijsvisie: Onderwijs als begeleidingsmodel en de daarmee samenhangende visie op begeleiding en zorg in Noorderpoort versterkt de leerling; b) het vernieuwend HRM-beleid: Noorderpoort professionalisering: Met trots, passie en vakmanschap de toekomst in. Sturing op kwaliteit heeft als uitgangspunt vertrouwen en zorgt voor controle. Het gaat om een juiste uitvoering van taken, van beleid en van wet- en regelgeving. Het is belangrijk om toe te zien op de naleving hiervan en (externe) verantwoording af te leggen. Maar kwaliteit gaat ook over professionele ruimte. Over vertrouwen geven aan gepassioneerde beroepsuitoefenaars, die hun vak verstaan. Horizontale dialoog met externe belanghebbenden In 2012 is het nieuwe strategisch plan opgesteld in nauwe samenwerking met externe belanghebbenden uit het hele werkgebied. Er is gesproken met gemeentebesturen, gedeputeerden van de Provincie Groningen en Drenthe, vertegenwoordigers van grote bedrijven in de regio, het

12 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 12 1 toeleverend en het afnemend onderwijs, organisaties voor jeugdzorg en de externe Noorderpoort Adviesraad. Daarnaast bracht het CvB het gehele jaar reguliere bezoeken aan een groot aantal externe stakeholders van het Noorderpoort. Bestuursrapportages Twee keer per jaar brengt het College van Bestuur een bestuursrapportage uit, bestaande uit een financiële paragraaf, een beleidsparagraaf en een onderdeel risicomanagement. In de rapportage worden de belangrijkste ontwikkelingen in de betreffende periode beschreven. Zij wordt besproken met de Raad van Toezicht. Beleidsnetwerken Vanaf 2009 vindt de beleidsvoorbereiding binnen het Noorderpoort onder andere plaats via beleidsnetwerken. Inmiddels zijn verschillende netwerken, na een beleidsadvies te hebben uitgebracht, opgeheven. In 2012 waren nog drie netwerken actief: HRM, IDU (In-, Door- en Uitstroom) en stakeholdermanagement. De adviezen van deze netwerken zijn verwerkt in het beleid zoals aangegeven in de hoofdstukken Strategie(2), Onderwijs(3) en Medewerkers(4). (School)directeurenconferenties Het CvB organiseert een aantal keren per jaar een 1- of 2-daagse conferentie voor alle school- en stafdirecteuren/hoofden om met elkaar vooruit te kijken naar de grotere beleidsonderwerpen. In 2012 zijn er drie directeurenconferenties geweest. 1) In april is met de directeuren de inhoud van het nieuwe strategisch plan verkend. Verschillende onderwerpen werden in kleine groepen uitgewerkt (relatie docent-student, onderwijs voorop, teamontwikkeling). Verder is besproken welk model Noorderpoort wil kiezen bij de inrichting van een centrum voor studentendienstverlening. 2) In juni werden de volgende onderwerpen besproken: - de evaluatie van het scholenconcept en de dienstverlening; - begroten op schooljaar; - ontwikkelingen Focus op Vakmanschap; - het strategisch plan Ook is het thema professionalisering Noorderpoort uitgebreid aan de orde geweest. Er is gesproken over mogelijke programmalijnen voor het nieuwe beleidsplan professionalisering. 3) In november - is door het bureau Zuiderlicht een inleiding gehouden over het Nieuw Europees Organiseren (het Rijnlands model). Dit onderwerp werd nader verkend op de thema s professionele ruimte voor de teams en sturing door teammanager en schooldirecteur. - is de conceptinhoud van het strategisch plan toegelicht; deze werd opgesteld na gesprekken met in- en externe stakeholders. Startdag Noorderpoortmanagers Jaarlijks begint het Noorderpoortmanagement het schooljaar met een startdag. Op donderdag 30 augustus 2012 informeerde het CvB het Noorderpoortmanagement omtrent de actuele ontwikkelingen in het MBO en werden belangrijke agendapunten voor het komende jaar langsgelopen, zoals: de inkorting van de studieduur van niveau 4-opleidingen; het ophogen van het aantal uren onderwijstijd; het inschrijven in opleidingsdomeinen; de verdere professionalisering van onze docenten en teams. Large scale meeting Alle leidinggevenden (80) en een aantal ondersteuners (32) zijn door het CvB in april 2012 uitgenodigd voor een zgn. Large scale meeting. Het CvB wilde hiermee een wake-up call geven omdat het Noorderpoort de belofte voor een goede kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende structureel waarmaakte. Het tijdstip voor de bijeenkomst was zorgvuldig gekozen aangezien alle teams in de periode april-juni werken aan de zelfevaluatieverbeterplannen-het teamplan. Het CvB wilde het belang van een sluitende PDCA-cyclus benadrukken en heeft uitgesproken dat er geen verschil meer mag zitten tussen plan en praktijk. Het CvB heeft duidelijk gemaakt dat het Noorderpoort vanaf nu gaat voor kwaliteit en transparantie. Aan het eind van de bijeenkomst heeft het CvB alle teams opdracht gegeven om tijdens de zelfevaluatie en in de teamplannen kritisch te kijken naar de kwaliteit van het eigen onderwijs. Daarbij is aangegeven dat het College van iedereen een professionele houding vraagt. Men dient elkaar aan te spreken, het goede voorbeeld te geven, bereid te zijn om te leren en ondersteuning te accepteren. Direct na de large scale meeting heeft het CvB laten weten alle teams van het Noorderpoort vóór 1 februari 2013 te zullen bezoeken.

13 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 13 1 In de periode vóór de zomervakantie zijn alle zelfevaluaties en teamplannen geschreven met behulp van het digitale instrument Yucan. Teambezoeken In het kader van de dialoog met de medewerkers bezocht het CvB tot en met 2011 alle Noorderpoort-locaties onder de noemer scholenkaravaan. Na de large scale meeting werden dit teambezoeken. Tijdens deze bezoeken spreekt het CvB met het team over in ieder geval de onderwijskwaliteit, examinering, kwaliteitsborging, zelfevaluatie en teamplannen. Van de bijeenkomsten doet het CvB verslag in de vorm van een brief aan het team. Deze wordt gepubliceerd op Kompas, de interne website van het Noorderpoort. 1.6 Medezeggenschap Sinds 2010 kent het MBO gedeelde medezeggenschap voor medewerkers, studenten en ouders. Voor deze drie geledingen zijn aparte medezeggenschapsorganen ingesteld; voor de medewerkers een ondernemingsraad, voor leerlingen en studenten een studentenraad en voor het VO-deel een ouderraad. Daarnaast wordt, indien noodzakelijk, overleg gevoerd met de vakbonden over in de cao genoemde onderwerpen op instellingsniveau. Op 29 mei 2012 heeft voor de eerste maal een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van het CvB met de ondernemingsraad en de studentenraad. Studentenraad Sinds oktober 2011 heeft het Noorderpoort een Studentenraad (SR). Deze bestaat uit (maximaal) 15 leden. De studentenraad overlegt met het College van Bestuur. De raad wordt begeleid door een bestuursadviseur en heeft secretariële ondersteuning. Medio 2012 evalueerde de SR het eerste jaar van zijn bestaan. Hierin klonk tevredenheid door over de start en de studenten waren positief over de toegankelijkheid van het CvB. Op 21 juni 2012 ontving de SR het keurmerk van het JOB voor een goed functionerende studentenraad. Het dagelijks bestuur van de SR heeft in februari 2012 deelgenomen aan een JOB-cursus over medezeggenschap en studentenraden. De SR heeft een eigen pagina op de website van het Noorderpoort; hier zijn o.m. de verslagen van de vergaderingen te vinden. De studenten ontvangen een vergoeding van 20,- per bezochte vergadering. De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daarnaast 250,- op jaarbasis. Studenten die tenminste 70% van de vergaderingen hebben bijgewoond, krijgen na afloop van hun lidmaatschap een certificaat. In 2012 is de studentenraad 10 keer bijeen geweest, waarvan zes keer met het CvB. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: In 2012 heeft de studentenraad na overleg ingestemd met: In 2012 heeft de studentenraad na overleg positief geadviseerd inzake: Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Deelnemersstatuut Noorderpoort Gebruik van sociale media (ongevraagd advies) Reglement studentenraad Noorderpoort Calamiteitenplan Noorderpoort Uitruil technische opleidingen met het Alfa-college Decentrale medezeggenschap van studenten Reglement commissie van beroep examens Noorderpoort Vakantieregeling Beëindigen School voor Maatwerk Schoolkosten Naamgeving onderwijsgebruiker: student (MBO) en leerling (VO) Overdracht VMBO Groningen-Zuid naar het Zernike College Strategisch beleidsplan Studenten Service Center Leerlingbegeleidingssysteem Feest voor nieuwe eerstejaars Digitalisering in het onderwijs Uitkomst JOB-monitor 2012 Gesprek met de onderwijsinspectie in het kader van De staat van de instelling Ouderbetrokkenheid Onderwijstijd en lidmaatschap studentenraad Integriteit bestuurders (n.a.v. Amarantis)

14 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 14 1 In 2012 hebben de volgende studenten deel uitgemaakt van de studentenraad van het Noorderpoort: Naam School Shelly Abels Penningmeester Zakelijke dienstverlening Örsan Akman x Zakelijke dienstverlening Frea Baalman x x Gezondheidszorg en Welzijn Cardy Garretsen Voorzitter Commerciële dienstverlening Dennis Gerding x ICT Rosa Geertsema-Lacroy x VWO/HAVO/VMBO Stadskanaal Jan Roelof Haisma x Secretaris Logistiek Kevin Jonker x x Gastvrijheid en Toerisme Peter Koetje x Laboratoriumtechniek Lex van der Laan Lid DB x Gastvrijheid en Toerisme Quinten Manuel Penningmeester Voorzitter Gezondheidszorg en Welzijn Joost Mulder Vicevoorzitter x Gezondheidszorg en Welzijn Ricardo Pruis Secretaris x Logistiek Angelo Reijgersberg x Gezondheidszorg en Welzijn Rogér Schoenmaker x Beroepsonderwijs Stadskanaal Gabriëlla Somboek x Vicevoorzitter Zakelijke dienstverlening Robbert Tromp x x ICT Lisa-mae de Vries x VWO/HAVO/VMBO Stadskanaal Ela Yazgili x Gezondheidszorg en Welzijn Halim Zoer Lid DB Commerciële dienstverlening SCHÍTTER OP TWITTER Ondernemingsraad De medezeggenschap van medewerkers van het Noorderpoort is vormgegeven op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad (OR) van het Noorderpoort bestaat uit 15 leden. De ondernemingsraad heeft een drietal voorbereidingscommissies ingesteld: a) financiën en organisatie; b) sociaal beleid en c) professioneel statuut en onderwijs. In deze commissies wordt de besluitvorming van de OR voorbereid. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de OR. Alle OR-leden hebben zitting in tenminste één van de commissies; de commissies worden aangestuurd door een lid van het dagelijks bestuur van de OR. Daarnaast zijn er nog de volgende zes voorbereidingscommissies: a) scholing; b) medewerkersonderzoek; c) decentrale medezeggenschap, reglementen en regeling werkoverleg; d) communicatie achterban; e) profiel lid Raad van Toezicht; f) School voor ICT. De OR heeft in 2012 een scholing gevolgd van twee dagdelen. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Wilma Westerbrink. In 2012 is de OR 19 keer plenair bij elkaar gekomen. De ondernemingsraad heeft in zijn plenaire vergadering zes keer met het CvB overlegd. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Twitter respectvol en sociaal! Denk na, justitie leest mee. Noorderpoort versterkt je toekomst Studentenraad Noorderpoort

15 1.1 Het Noorderpoort 15 1 In 2012 heeft de ondernemingsraad na overleg/ aanpassing ingestemd met: Vakantieregeling deelnemers MBO en VO Groningen Zuid In 2012 heeft de ondernemingsraad na overleg positief geadviseerd inzake: Businessconcentratie techniek in de stad Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Inzetbaarheid deeltijdmedewerkers 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing Beleid detacheringen Shared Service Center PeopleSoft Campus Solutions (Decentrale) medezeggenschap 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Deelnemersstatuut MBO en Educatie Procuratieregeling Profielschets lid Raad van Toezicht en voordracht lid Arbocontract Aansluiting MBO-HBO School voor ICT Integriteitscode voor medewerkers Noorderpoort Herindeling stafafdeling FAB Medewerkersonderzoek Taal en rekenen Beëindiging School voor Maatwerk Overleg met bedrijfsarts Privacyreglement Begroting 2012 Overleg met Raad van Toezicht Calamiteitenplan Update huisvestingsplan Overleg met studentenraad Flankerend beleid herplaatsing Educatie en boventalligen ICT Organisatiestructuur scholen en diensten Onderzoek naar de staat van de instelling Organisatie van het werk Overdracht VMBO Groningen Zuid Participeren in beleidsnetwerken Wet BIO bekwaamheidsdossier Strategisch plan Noorderpoort Examenreglement MBO Beleidsuitgangspunten begroting 2013 Functiebouwwerk (gedeeltelijk, rest 2013) Begroting en Jaarbrief 2013 Bevoegd en benoembaar docenten Noorderpoort Transitie in programmalijnen Professionalisering Noorderpoort Taal en rekenen deelname 3F pilotexamens Verplichte vakantiedagen OP 2013 Handboek examinering MBO Uitgangspunten plaatsingstraject inclusief flankerend beleid 2013 en verder

16 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 16 1 In 2012 hebben de volgende medewerkers deel uitgemaakt van de ondernemingsraad van het Noorderpoort: Naam Functie School Roelf Kuipers Voorzitter, Beroepsonderwijs Stadskanaal lid dagelijks bestuur René van der Heijden Secretaris (vanaf februari 2012), Zakelijke dienstverlening plaatsvervangend voorzitter, lid dagelijks bestuur Estrelita Ranchor Secretaris (tot februari 2012), Zakelijke dienstverlening lid dagelijks bestuur tot juli 2012 Astrid de Jong Plaatsvervangend voorzitter, Gezondheidszorg penningmeester, lid dagelijks bestuur en welzijn Ypke Huisman Plaatsvervangend voorzitter, Educatie lid dagelijks bestuur vanaf juni 2012 Nico Bruns Laboratoriumtechniek Willy Wollerich Beroepsonderwijs Stadskanaal Margreet Jager Werkwijs en Beroepsonderwijs Veendam Rolien van Leeuwen (tot mei 2012) Zakelijke dienstverlening Rob Mengerink (vanaf april 2012) Zakelijke dienstverlening Wiebranda Snoeyer Gastvrijheid en toerisme Afke Verkooijen Commerciële dienstverlening Didi de Vries Gezondheidszorg en welzijn Jacques de Vries (tot april 2012) Techniek, veiligheid en vakmanschap Rob van der Horst (vanaf mei 2012) Techniek, veiligheid en vakmanschap Jan Witholt Beroepsonderwijs Stadskanaal Henk Zandstra Zeevaart, energie en productietechnologie Vakbonden In 2012 is tweemaal met de vakbonden overlegd. In april over het jaarverslag 2010 en 2011 (concept). Ook is in eerste termijn gesproken over een aanpassing van het Sociaal Convenant (2001). Daarnaast zijn de vakbonden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de uitruil van de technische opleidingen, het beëindigen van de School voor Maatwerk, de ontwikkelingen bij de School voor Educatie en de overdracht van het VMBO Groningen-Zuid naar het Zernike College. In oktober 2012 heeft inzake dit laatste een technisch overleg plaatsgevonden over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen. Ouderbetrokkenheid Er is toenemende aandacht voor de rol en positie van ouders in het MBO. In 2012 is een werkgroep ingesteld om te adviseren over ouderbetrokkenheid binnen het Noorderpoort. Directe aanleiding hiertoe was een oproep van de minister van OCW om hier binnen het MBO meer aandacht aan te schenken. Dit mede op basis van een advies van de Onderwijsraad. Daarnaast zijn er ook interne overwegingen om meer aandacht te besteden aan de rol van ouders; het maakt deel uit van onze visie op onderwijs als begeleidingsmodel. School en ouders hebben een onderscheiden maar ook gezamenlijke rol in de begeleiding van jongeren. Het Noorderpoort hecht aan een goede interactie met ouders. Dit onder erkenning van een toenemende zelfstandigheid van de student gedurende zijn onderwijsloopbaan en met oog voor de verschillende leef- en gezinssituaties van de studenten. In oktober 2012 adviseerde de werkgroep ouderbetrokkenheid het CvB en de Studentenraad om m.b.t. het onderwerp ouderbetrokkenheid samen op te trekken. Het gaat er immers om hoe ouderbetrokkenheid zich verhoudt tot de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Ook adviseerde de werkgroep om middels een enquête de behoeften van ouders te peilen. Beide adviezen zijn overgenomen en in februari 2013 zijn 500 ouders van BOL-studenten tot 21 jaar geënquêteerd. Aan de ouders is onder meer gevraagd naar de huidige contacten met de school en de behoefte aan meer betrokkenheid. Ouderraad VO Stadskanaal Voor studenten/leerlingen jonger dan 18 jaar zijn de ouders de formele belangenbehartigers; in het voortgezet onderwijs is dat doorgaans het geval. Het Noorderpoort verzorgt voortgezet onderwijs op verschillende scholen, in een aantal gevallen in samenwerking met andere instellingen. Dat heeft ook gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschap. Derhalve is ervoor gekozen de medezeggenschap van ouders in het VO vorm te geven op schoolniveau, met als overlegpartner de schooldirecteur. Op de School voor VWO/HAVO/VMBO Stadskanaal/Musselkanaal is sinds november 2011 een ouderraad actief. De ouders uit de ouderraad vertegenwoordigen dit gremium tijdens Open Dagen op de beide locaties. Deze ouderraad is in 2012 drie keer bijeen geweest met het MT van de school. Daarnaast heeft hij drie keer separaat vergaderd en bijscholing gevolgd.

17 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 17 1 De gespreksonderwerpen waren o.a.: Communicatiemogelijkheden met de ouders van de school Leerling-panels De kwaliteitscyclus van de school, specifiek het verbetertraject VWO/Havo Specifieke onderwijstrajecten, zoals mavo 5.1 Onderwijsinhoudelijke zaken, zoals kleine zorg De plaats van de school in de regio In het samenwerkingsverband VMBO Groningen-Zuid van het Zernike College en het Noorderpoort wordt al jaren gewerkt met een oudercommissie. Na overdracht van het VMBO van het Noorderpoort zal worden aangesloten bij de formele medezeggenschap van het Zernike College. 1.7 Klachten Centraal binnengekomen klachten In 2012 zijn in totaal 20 klachten ingediend bij het College van Bestuur (3), de klachtencommissie (15), het algemene telefoonnummer van het Noorderpoort (1) en de MBO raad (1). Dit zijn er twee meer dan in het jaar ervoor. Qua onderwerp waren de klachten als volgt verdeeld: 1. Onderwijskwaliteit : 8 (studenten) 2. Gedrag personeel : 3 (2 studenten, 1 medewerker) 3. Examinering : 2 (studenten) 4. Beroepspraktijkvorming : 1 (student) 5. Uitschrijving : 2 (studenten) 6. Inschrijving : 1 (student) 7. Spaarloon : 1 (medewerker) 8. Begeleiding student met handicap : 1 (student) 9. Privacy : 1 (student) Bij het Noorderpoort is sprake van een indeling in drie soorten klachten: klachten en bezwaren die betrekking hebben op examens; klachten die betrekking hebben op sociale veiligheid en overige klachten. Alle drie soorten klachten hebben een eigen reglement. Klachten dienen in eerste instantie besproken te worden met degene die verantwoordelijk is voor het gedrag waarover wordt geklaagd. Lukt dit niet dan kan een klacht inzake examenresultaten worden ingediend bij de Schoolexamencommissie, een klacht inzake sociale veiligheid bij de vertrouwenspersoon die op elke school aanwezig is en een algemene klacht bij de betreffende school- of dienstdirecteur. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan inzake examenresultaten beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Met betrekking tot sociale veiligheid en algemene klachten kan de klacht worden voorgelegd aan de Onafhankelijke Klachtencommissie van het Noorderpoort. De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit vier leden: dhr. H. Oostmeijer, mw. mr. C. Tuinstra, mw. mr. I. Riemen en dhr. mr. drs. H. Ananias. De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit dezelfde vier leden, aangevuld met dhr. J. Lanting vanwege zijn specifieke deskundigheid op het gebied van Examens. In 2012 leidden zeven klachten tot een hoorzitting. 14 klachten werden naar tevredenheid opgelost, vier klachten werden ongegrond verklaard en twee deels ongegrond. 1.8 Helderheid In 2004 is door de commissie Schutte uitgebreid onderzoek gedaan naar onregelmatigheden met bekostigingsvoorschriften in het HBO en het MBO. Sinds die tijd moet onder de noemer Helderheid expliciet verantwoording worden afgelegd over acht thema s. Thema 1: Uitbesteding De ontvangen rapportages geven aan dat de scholen in 2012 geen opleidingen geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed. Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten De rapporterende scholen hebben aangegeven dat zij in 2012 geen publieke middelen hebben ingezet t.b.v. private activiteiten. Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen Uit de ontvangen rapportages blijkt dat alleen bij de School voor Logistiek 33 studenten vrijstellingen hebben gekregen en dat de overige 22 scholen geen vrijstellingen hebben verleend. De rapporterende scholen voeren alleen onderwijsprogramma s die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Er is sprake van horizontale stapeling. In totaal gaat het om 298 studenten die zowel in 2011 als in 2012 een diploma gehaald hebben.

18 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 18 1 De verhouding tussen BOL-vt, BOL-dt en BBL bedroeg voor 2012: Aantal studenten BOL-vt BOL-dt BBL Totaal per opleiding % 1% 25% 100% Thema 4: Les- en cursusgeld Het ROC Noorderpoort heeft in 2012 voor geen enkele student het lesgeld voor zijn rekening genomen. Bij 1227 studenten is het cursusgeld door derden overgenomen. Dit geldt voor alle studenten die een opleiding volgen via de NCvB. Het Noorderpoort heeft voor geen enkele student twee of meer keer lesgeld en/of cursusgeld in rekening gebracht. Thema 5: In- en uitschrijvingen van studenten De aanwezigheid van de studenten wordt door de scholen geregistreerd, waardoor het mogelijk is om aan te tonen dat de IIVO (voor zowel BOL als BBL) waargemaakt wordt. De vooropleiding van de studenten wordt in het ERP-systeem van het ROC Noorderpoort ingevoerd. Er is een rapportagecyclus die het mogelijk maakt om te rapporteren over de studenten wier dossier niet op orde is. Studenten waarvoor geldt dat hun dossier niet op orde is, worden niet meegenomen bij de telling. Maandelijks worden rapportages gegenereerd die aangeven welke studenten nog niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen inzake lesgeld en cursusgeld. Het Noorderpoort verzorgt geen geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs. In de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 hebben 261 studenten hun laatstgenoten opleiding ongediplomeerd verlaten. De redenen voor uitschrijving waren als volgt: Thema 6: De student volgt een andere opleiding dan waarvoor zij/hij ingeschreven is De kadernotitie wordt niet door alle rapporterende scholen toegepast. Voor al deze scholen geldt wel dat de VOA-gelden ingezet worden voor de desbetreffende doelgroep. De vrije ruimte wordt vooral gebruikt voor individuele begeleiding. Het LOB-beleid is niet door alle onderwijsteams geïmplementeerd. In het ROC Noorderpoort zijn in 2012 tenminste 215 studenten van leerweg, niveau of opleiding veranderd. Het aantal en soort omzwaaiers wordt in de maandelijkse rapportages inzichtelijk gemaakt. Op grond van de ontvangen rapportages kan gesteld worden dat de scholen geen horizontale en verticale stapeling van diploma s toepassen. Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven In 2012 werden er in totaal 11 maatwerktrajecten uitgevoerd bij 11 verschillende bedrijven. De trajecten voldeden aan de gestelde eisen. School Beroepsonderwijs Veendam Logistiek Maatwerk Maatwerktraject t.b.v. bedrijf De Meent TRIO Wedeka Koopman Cargo Vierhouten Koning en Drenth Koopman Warehouse Van de Burg Nieboer Reym Fivelingo Jobber Reden voor uitschrijving aantal Arbeidsmarkt en omgevingsfactoren 45 Studie- en beroepskeuze gebonden factoren 38 Instellingsgebonden factoren 33 Persoonsgebonden factoren, niet beïnvloedbaar door de instelling 48 Persoonsgebonden factoren, beïnvloedbaar door de instelling 64 Overig / Onbekend 33 Totaal 261 Thema 8: Buitenlandse studenten Binnen het Noorderpoort stonden 95 buitenlandse studenten geregistreerd, die voornamelijk afkomstig zijn uit Duitsland. Via de AO instroom wordt ervoor gezorgd dat de buitenlandse studenten alle benodigde documenten inleveren om voor bekostiging in aanmerking te komen.

19 19 2Strategie

20 2.1 Strategisch beleid Noorderpoort Noorderpoort versterkt Vakmanschap 2.3 Proces nieuw strategisch beleid Samenwerkingsverbanden 2.5 Ontwikkelingen interne organisatie 2 Wat waren we van plan Bron: strategisch beleidsplan a) Knooppunt van leren, voor jongeren en volwassenen, voor een leven lang leren en georganiseerd in herkenbare scholen. b) Structurele en open dialoog over onze prestaties met alle stakeholders. c) Permanente aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijstrajecten, samen met onze partners op de regionale arbeidsmarkt. In 2012 betekende dit specifiek: het voorbereiden op de invoering focus op vakmanschap inclusief macrodoelmatigheid. d) Medewerkers die optimaal betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en doorlopend zijn gericht op de eigen ontwikkeling. Wat hebben we bereikt Via introductie en doorontwikkeling van het scholenmodel zijn in deze vorderingen geboekt. Evaluatie leidde tot enkele aanpassingen van de scholenstructuur. Deze worden per 1 augustus 2013 doorgevoerd. Contractonderwijs (Leven Lang Leren) is nog niet toekomstvast; Het stakeholderbeleid is vastgesteld. De structurele dialoog met externe stakeholders (m.n. gemeenten en bedrijven) is naar tevredenheid gestart. De stakeholders zijn betrokken bij ontwikkeling nieuw strategisch beleid. Nog niet elke school kent een adviesraad. Medezeggenschap heeft zich via de OR en Studentenraad goed ontwikkeld. Het nieuw strategisch beleidsplan is mede gebaseerd op startplan MBO15 en leerkracht Eén en ander is uitgebreid met stakeholders besproken. Regiegroep Noorderpoort versterkt Vakmanschap voert het procesmanagement over alle plannen en maatregelen. Met name binnen de sector techniek waren we in dit opzicht succesvol. Pilot School voor Maatwerk afgesloten. De Noorderpoort Academie is inmiddels twee jaar actief, maar de doorgroei verloopt vooralsnog langzaam. De nieuwe projectdirecteur HRM heeft als expliciete missie dit punt verder uit te werken. Het Noorderpoort faciliteert (interne) ambassadeurs voor de beroepsvereniging MBO Zie ook en 4.3 e) Duurzaam: in onze blik op de wereld, in hoe wij omgaan met onze studenten, onze externe relaties en collega s en onze eigen organisatie. Zowel v.w.b. het onderwijs als de bedrijfsvoering zijn m.b.t. dit punt vorderingen geboekt. Zo is het gelukt het aantal voortijdig schoolverlaters aanzienlijk te verkleinen Algemeen Geen van de vijf speerpunten uit het vorige Strategisch Plan werd volledig afgerond. Omdat het Noorderpoort deze punten onverminderd waardevol houdt, keren ze alle terug als speerpunt voor de komende strategische planperiode. Vooruitblik Er ligt een nieuw Strategisch Plan In 2013 begint de nieuwe plan periode, waarbij de nadruk nog meer op het succes van de student komt te liggen. Het onderwijs wordt vernieuwd zowel qua programma (kwalificatiedossiers) als qua aanpak (modern, eigentijds). De professionalisering om het voorgaande te realiseren wordt ook intensiever dan hiervoor aangepakt.

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie