Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio"

Transcriptie

1 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

2 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012

3 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar Het Noorderpoort Organisatiestructuur Governance en sturing Raad van Toezicht College van Bestuur Medezeggenschap Klachten Helderheid Strategisch beleid Noorderpoort Noorderpoort versterkt Vakmanschap Proces nieuw strategisch beleid Samenwerkingsverbanden Ontwikkelingen interne organisatie Vooraf Beroepsgerichte kwalificatiestructuur Generieke eisen Begeleiding van studenten Ambassadeurs digitale didactiek Deskundigheid examenfunctionarissen Begeleiding instroom en uitstroom (Internationale) projecten en bijzondere onderwijstrajecten Toppers en uitblinkers Jaar- en diplomaresultaten Voortijdig School Verlaten (VSV) Student-/leerlingtevredenheid Oudertevredenheid VO Kwaliteitszorg Toezicht Inspectie Onderwijs Herziening onderwijs Kerncijfers leerlingen en studenten Nieuwe projectdirecteur HRM Met trots, passie en vakmanschap de toekomst in Noorderpoort Academie Interne mobiliteit in relatie tot herplaatsing Meerjaren-personeelsplanning Functiebouwwerk Verzuimbeleid Medewerkersonderzoek Voortgangsgesprekken Beheersing uitkeringen na ontslag Ontwikkelde P&O-documenten Pilot Lerarenregister Noorderlinkdag Kerncijfers personeel Bestuursdienst Cursisten dienstverlening (CDV) Marketing & Communicatie (M&C) Facilitair Bedrijf & ICT Huisvesting Financieel beleid Financiële cijfers Treasurybeleid Accountantsverklaring Begroting Verklaring bevoegd gezag Onderwijskundige opbrengsten op instellingsniveau Financiële kengetallen Informatie in verband met specifieke regelingen Bezoldiging en nevenfuncties College van Bestuur Noorderpoort in Vergoeding en (neven)functies leden Raad van Toezicht Lijst met afkortingen 84

4 4 Leeswijzer Het jaarverslag van het Noorderpoort is meer dan een terugblik. Het is onderdeel van een cyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en opnieuw richten. Daarom beginnen we ieder hoofdstuk van dit jaarverslag met een korte samenvatting van de beoogde doelen, het behaalde resultaat en een vooruitblik. In de afgelopen jaren werd het jaarverslag van het Noorderpoort vormgegeven aan de hand van het INK-model. Dit jaar kozen wij voor de volgende indeling: 1. Algemeen 2. Strategie 3. Onderwijs 4. Medewerkers 5. Bedrijfsvoering 6. Financiën 7. Resultatenbox Dit jaarverslag is vormgegeven als een interactief pdf-bestand. U kunt door het digitale document bladeren alsof u een website aan het bekijken bent. De inhoudsopgave aan de linkerzijde en de blauwgekleurde woorden zijn aan te klikken en brengen u naar het betreffende hoofdstuk, de paragraaf of bijlage. Bladeren kan ook met de knoppen rechtsonder en het woord inhoudsopgave bovenin. Wilt u reageren op het Noorderpoort-jaarverslag 2012? U vindt onze contactgegevens aan het eind van dit jaarverslag. De financiële gegevens die in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag zijn opgenomen, zijn ontleend aan de Noorderpoort-jaarrekening 2012 (apart document). Dit jaarverslag richt zich op de externe stakeholders (zoals het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, ouders, gemeenten uit de regio, aanleverend en afnemend onderwijs, het afnemende beroepenveld) en de interne stakeholders, zoals medewerkers en studenten/cursisten. Naast deze uitgebreide versie is er dit jaar ook een publieksversie verschenen.

5 5 Voorwoord Het jaarverslag 2012 laat een getrouw beeld zien van het Noorderpoort. Dit beeld werd in 2012 goeddeels bepaald door een wake up call betreffende onderwijs- en examenkwaliteit. De ontwikkeling van onze kwaliteit bleef achter bij datgene dat wat onze omgeving van ons mag verwachten. Het feit dat die verwachting toeneemt doet daar niets aan af. Zowel door interne onderzoeken als door het onderzoek van de inspectie naar de staat van de instelling werden we hier op geattendeerd. Wel is het zo, dat het pedagogisch didactisch handelen bij het Noorderpoort op orde is en dat we met het jaar- en diplomaresultaat èn VSV boven het landelijk gemiddelde scoren. In het nieuwe strategische beleid voor de komende jaren is dan ook dé eerste keus om het succes van de student tot uitgangspunt van ons handelen te maken. Dat betekent dat we om dat te realiseren zowel studentenraad, ouderraad (bij het Voortgezet Onderwijs) en ondernemingsraad betrekken bij de keuzes die gemaakt worden. Gelukkig konden we in 2012 ook weer trots zijn op onze toppers en uitblinkers. Op veel verschillende gebieden hebben onze studenten regionaal of landelijk goed gepresteerd. In het jaarverslag hebben die prestaties natuurlijk ook een plaats gekregen. Dit vraagt ook veel van de ondersteunende diensten die de komende jaren met minder middelen méér kwaliteit in ondersteuning moeten gaan leveren. Het succes van de student centraal betekent namelijk ook meer middelen naar het onderwijsproces en minder naar de ondersteuning. Het Noorderpoort is gelukkig financieel gezond, zodat we ook de laatste nieuwbouwprojecten kunnen gaan realiseren. In 2012 werd de school voor Zeevaart, Energie en Procestechniek in Delfzijl al opgeleverd en werd begonnen met de nieuwbouw in Stadskanaal. Voor de komende jaren staat nog een nieuwe school voor Automotive en Logistiek gepland in Groningen en wordt de locatie Muntinglaan geheel gerenoveerd. Het goed aanwenden van publiek geld doen we door én de ontwikkelingen op het gebied van goed bestuur (governance) te volgen en na te leven én door onze middelen doelmatig in te zetten. Dit laatste betekent ook dat we kritisch kijken naar de opleidingen die we aanbieden. In 2012 hebben we een deel van de techniek opleidingen uitgeruild met het Alfa-college, zodat we beiden op een gezonde basis een deel van de techniek opleidingen kunnen aanbieden. Ook ons Voortgezet Onderwijs (vmbo) in de stad Groningen dragen we over aan O2G2. Dit laatste is in 2012 voorbereid en wordt in 2013 geëffectueerd. Ook is in 2012 het scholenmodel geëvalueerd en is gebleken dat we met de keus voor de scholenstructuur een goede weg zijn ingeslagen zowel voor studenten en medewerkers als voor de herkenbaarheid bij onze externe stakeholders. Vanaf de zomer is ook ingezet op verdere scholing van onze medewerkers. Onder de noemer Professionalisering Noorderpoort: met trots, passie en vakmanschap de toekomst in is ingezet op verder professionaliseren, want dat is ook voor het mooie vak van docent een noodzaak. De wereld om ons heen verandert zo snel. Beroepen veranderen, verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Het gebruik van ICT in de samenleving en als hulpmiddel bij het leren vraagt een open mind en creativiteit. Dat vragen wij dus ook van onze studenten én van onze medewerkers. Natuurlijk is er in 2012 ook hard gewerkt aan het borgen van de kwaliteit, het sneller en eerder werken aan het oplossen van klachten en het verbeteren van de onderwijsresultaten. Kortom, ook 2012 was weer een dynamisch jaar voor het Noorderpoort. Op deze plaats willen we ook onze dank uitspreken aan al onze studenten en leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden, omdat met u allen het Noorderpoort vorm krijgt. Wij wensen u veel leesplezier! College van Bestuur, Rob Schuur (voorzitter) Wim van de Pol (lid)

6 6 1Algemeen

7 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Het Noorderpoort Het Noorderpoort is een regionaal opleidingencentrum (ROC) van algemeen bijzondere signatuur in de provincie Groningen. Het heeft 22 verschillende scholen, verspreid over het gehele werkgebied. Het Noorderpoort telt ca studenten/ leerlingen, jaarlijks cursisten en medewerkers. Ons ROC biedt: reguliere middelbare beroepsopleidingen (MBO, niveau 1 t/m 4) contractonderwijs (na-, bij- en omscholing op MBO-niveau) VMBO (in samenhang met onze MBO-opleidingen) educatie en inburgeringstrajecten voortgezet onderwijs (Havo, VWO) De scholen van het Noorderpoort Leek school voor commerciële dienstverlening school voor zakelijke dienstverlening school voor gastvrijheid en toerisme school voor de kunsten school voor ICT school voor logistiek school voor gezondheidszorg en welzijn school voor gezondheidszorg Assen school voor technologie school voor techniek, veiligheid en vakmanschap school voor zeevaart, energie en productietechnologie school voor laboratoriumtechniek school voor beroepsonderwijs Appingedam school voor beroepsonderwijs Veendam school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College school voor werkwijs school voor maatwerk school voor educatie school voor vwo/havo/mbo Stadskanaal/Musselkanaal campus Winschoten dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland Noorderpoort Contract Winsum Groningen Assen Delfzijl Appingedam Hoogezand Winschoten Veendam Stadskanaal Musselkanaal 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur In het bijgevoegde organogram wordt de organisatiestructuur van het Noorderpoort weergegeven. Het College van Bestuur bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In hoofdstuk 3 is meer informatie te vinden over o.a. het opleidingsaanbod en het aantal studenten/ leerlingen per school. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door de diensten Onderwijs, kwaliteitszorg & innovatie, Personeel & organisatie, Financieel economische zaken, Cursistendienstverlening, Facilitair bedrijf & ICT, Planning & Control, Marketing & Communicatie en een bestuursdienst. Het Noorderpoort heeft een Ondernemingsraad, een Studentenraad, een ouderraad VO en een Noorderpoort Adviesraad. Juridische structuur De statutaire naam van het Noorderpoort is de Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet Onderwijs. Zoals uit de naam blijkt, is de rechtsvorm een stichting. Noorderpoort is de verkorte naam. Het Noorderpoort is gevestigd te Groningen en wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Gelieerde rechtspersonen Noorderpoort Training en Advies B.V. (NTA) alsmede Noorderpoort Flex B.V. zijn twee aan het Noorderpoort gelieerde rechtspersonen, te beschouwen als dochters van het Noorderpoort. Het Noorderpoort is dan ook 100% aandeelhouder van beide rechtspersonen. De vestigingsplaats van beide rechtspersonen is Groningen. Noorderpoort Flex B.V. is te beschouwen als een flexibele schil rondom het Noorderpoort om de schommelingen in de vraag naar personeel op te vangen. Het geheel van de drie rechtspersonen is te beschouwen als een fiscale eenheid. Omdat er geen activiteiten meer werden uitgevoerd, is de NTA BV per 1 januari 2013 opgeheven.

8 8 1 Raad van Toezicht 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur College van Bestuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Studentenraad Bestuursdienst Dienst Financieel Economische Zaken Deelnemerszaken Personeelsbeheer Financiële administratie Bekostigings- en projectadministratie Controling Inkoop Dienst Huisvesting school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor commerciële dienstverlening school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor laboratoriumtechniek school voor technologie school voor werkwijs campus Winschoten Noorderpoort Automotive Noorderpoort Eemsdollard Beroepsonderwijs Appingedam Ondernemingsraad HRM Noorderpoort Academie Cursistendienstverlening Marketing & Communicatie OKI school voor beroepsonderwijs Veendam school voor de kunsten school voor gezondheidszorg Assen school voor ICT school voor logistiek Dansacademie Lucia Marthas Facilities ICT Facilitair bedrijf school voor vwo/havo/mbo Stadskanaal/Musselkanaal school voor zakelijke dienstverlening Noorderpoort Contract Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime Organogram Noorderpoort

9 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Governance en sturing Het Noorderpoort zet in op sturing en ondersteuning van het primaire proces, gericht op optimale onderwijsresultaten van studenten. Wij doen dit op basis van de uitgangspunten van goed bestuur (good governance). In toezicht, bestuur en management spelen onderstaande actoren en instrumenten een rol. Rol Functie Documenten Overleg Toezicht Raad van Toezicht Statuten Governance-code MBO Raad Bestuursreglement Toezichtkader Inspectie Bestuursrapportages 3 x per jaar Prestatieafspraken met CvB Bestuur College van Bestuur Strategisch beleidsplan per drie jaar Jaarbrief Procuratieregeling Managementcontract met schoolen dienstdirecteuren/hoofden Managementrapportages van scholen en diensten Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden (definitie MBO Raad). De RvT vergadert tenminste zes maal per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur Jaarlijks beoordelingsgesprek met de leden van het CvB Werkbezoeken aan scholen en teams Directeurenconferenties 2x per jaar Startdag voor het management Large scale meetings Teambezoeken CvB-schooldirecteuren-overleg 10x Maandelijks individueel werkoverleg met school- en dienstdirecteuren/hoofden Voortgangsgesprek met school- en dienstdirecteuren/hoofden Management School- dienstdirecteuren / hoofden School- of dienstplan Managementrapportages van teams MT-overleg met teammanagers Individueel werkoverleg met teammanagers Voortgangsgesprek met teammanagers Teammanagers en leidinggevenden van ondersteunende eenheden Teamplannen Zelfevaluatie Audits Werkoverleg met teamleden (teams hebben ook eigen werkoverleg) Voortgangsgesprekken met alle medewerkers 1.4 Raad van Toezicht Samenstelling In 2012 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit de volgende personen: Dhr. P.M. de Bruijne (voorzitter) Dhr. drs. J.R.M.F. Cooijmans Mevr. drs. G.E. Hommes-Medendorp Dhr. G.J. Kral Mevr. E.I. van Leeuwen-Seelt Dhr. drs. P.E. Wagner Dhr. C.G. Zijderveld Vergaderingen en bijeenkomsten De Raad van Toezicht als toezichtorgaan kwam in 2012 zesmaal bijeen. Voorts bracht de Raad diverse werkbezoeken aan verschillende delen van de organisatie en was hij aanwezig bij overleg met de adviesraad en voor het Noorderpoort bijzondere gelegenheden. Met de Ondernemingsraad (OR) werd in 2012 tweemaal overlegd; met de studentenraad werd eenmaal gesproken.

10 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 10 1 Het afgelopen jaar besteedde de Raad van Toezicht bijzondere aandacht aan: De decentralisaties van jeugdzorg, de AWBZ en het UWV (Wajong) naar de gemeenten en de eventuele consequenties voor het beroepsonderwijs. Het advies van de SBB (stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven) over de verkorting van de meeste opleidingen van vier naar drie jaar. De uitruil van techniekopleidingen tussen het Noorderpoort en het Alfa-college in het kader van Macrodoelmatigheid (uiteindelijk door de RvT geaccordeerd). De nieuwbouw van de school in Delfzijl, de start van de nieuwbouw in Stadskanaal en de voorbereiding van de nieuwbouw voor de School voor Automotive en Logistiek. Het nieuwbouwproject Stadskanaal is door de RvT geaccordeerd conform de afspraken in het meerjaren-huisvestingsplan. De wijziging van de organisatiestructuur door het samenvoegen van scholen, zodat van 22 naar 12 scholen wordt overgegaan. De voorgenomen overdracht van het VMBO-deel van het Noorderpoort aan Openbaar Onderwijs Groep Groningen (door de Rvt ondersteund). Evaluatie RvT, vragenlijst governance. Het Strategisch Beleidsplan en het daarin geïntegreerde nieuwe HRM-beleid met trots, passie en vakmanschap. De ontwikkeling rondom het horizontaal toezicht van de belastingdienst en de daaruit voortvloeiende complianceverklaring. Het onderwerp governance (n.a.v. de berichtgeving over enkele ROC s en het verschijnen van de conceptrapportage van de commissie De Hooge over dit onderwerp. Liquidatie van de stichting NTA per 1 januari De Raad van Toezicht kent drie commissies die onderwerpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige Raad van Toezicht: 1. Commissie Control (de heren Cooijmans, Wagner en Zijderveld). Deze commissie besprak de jaarrekening, de begroting en de managementletter ter voorbereiding op de bespreking in de RvT en bereidde het gesprek met de accountant voor. Speciaal aandachtspunt was dit jaar het vastgoed. Zowel een eventuele afwaardering van sommige op termijn te verkopen panden als het financieren van de geplande nieuwbouw kwamen aan de orde. 2. Remuneratiecommissie (dhr. De Bruijne en mevr. Van Leeuwen). Deze commissie voerde de beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur op basis van het toetsingskader voor de beoordeling van het CvB. Ook is dit jaar de zelfevaluatie van de RvT voorbereid en uitgevoerd (m.b.v. externe ondersteuning). Omdat het de eerste keer was, is met de OR overlegd over de voordracht vanuit de OR voor een nieuw lid van de RvT. De (oude) profielschets voor leden van de RvT is daartoe geactualiseerd. 3. Onderwijscommissie (dhr. Kral, dhr. De Bruijne en mevr. Hommes). Deze commissie ziet toe op de interne controle van de onderwijskwaliteit. Dit jaar lag de nadruk op bespreking van de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie naar de staat van de instelling. In het kader van zijn toezicht op de onderwijs- en examenkwaliteit is dit voor de RvT een majeur onderwerp. In 2012 evalueerde de Raad van Toezicht het functioneren van het College van Bestuur middels een 360-graden feedback methode, het realiseren van prestatie-indicatoren en het invullen van een self-assessment. De resultaten vormden input voor het beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt tenslotte vast dat in 2012, inzake de hem aangeboden informatie, voorstellen en de besluitvorming op belangrijke onderwerpen, door het College van Bestuur steeds grote zorgvuldigheid is betracht. De nevenfuncties en bezoldigingsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in bijlage 8.2 van dit jaarverslag. Bestuursreglement In verband met de statutenwijziging in 2011 en de eisen in de code Goed bestuur in de BVE-sector werd in 2012 een nieuw bestuursreglement opgesteld. Belangrijkste punten van dit reglement zijn: de verantwoordelijkheidsverdeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht de wijze waarop het CvB zijn taken uitoefent de samenstelling, taken en werkwijze van de RvT de relatie tussen het CvB en de organisatorische eenheden voor welke majeure beslissingen het CvB toestemming van de RvT behoeft.

11 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 11 1 Naleving governance-code In 2009 is de code Goed bestuur in de BVE sector ingevoerd. Deze bevat afspraken en handreikingen op het gebied van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Tijdens de algemene vergadering van de MBO Raad in 2012 is afgesproken dat elke instelling in haar jaarverslag aan de hand van een checklist verantwoording aflegt over de naleving van de governance-code. Het Noorderpoort voldoet aan de code Goed bestuur in de BVE sector en overige governance-elementen in de regelgeving over jaarverslaglegging in het onderwijs. Een drietal punten behoeft aanscherping, zie het schema hieronder. 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Onderdelen governance-code die verbetering behoeven (o.b.v. de checklist MBO Raad) De RvT stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van CvB-leden. De zittingsperiode voor leden van de RvT is vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de profielschets. Huidige stand van zaken De nevenfuncties van het CvB worden beoordeeld op basis van impliciete criteria. De zittingstermijn wordt aangehouden, maar bij herbenoeming wordt geen expliciete relatie gelegd met de profielschets. Voorgenomen actie Bij de naleving van deze onderdelen zal meer aandacht worden besteed aan het opstellen en vastleggen van criteria, afwegingen en besluiten. De RvT benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening tot nietcontrolerende werkzaamheden wordt goedgekeurd door de RvT. Vergaderingen van de RvT waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter worden door de externe accountant bijgewoond. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen over de jaarrekening tegelijkertijd aan de RvT en het CvB. De keuze voor de accountant wordt om de zes jaar gemotiveerd heroverwogen. Aan het eerste gedeelte van dit punt wordt voldaan. De keuze van de accountant is de laatste keer (2010) wel heroverwogen, maar de motivatie is niet expliciet vastgelegd. 1.5 College van Bestuur In 2012 bestond het College van Bestuur van het Noorderpoort uit twee leden: de heer drs. R. Schuur, voorzitter en de heer drs. W. van de Pol, lid. De bezoldigingsgegevens en nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur zijn opgenomen in bijlage 8.1 van dit jaarverslag. In 2012 is de sturing meer en meer gericht op de onderwijskwaliteit. De andere zaken, zoals een gezonde bedrijfsvoering, zijn daarmee niet minder belangrijk geworden, maar wel onderliggend. Het is niet voor niets dat in het nieuwe strategisch beleidsplan het belangrijkste speerpunt is: het succes van leerlingen en studenten ècht voorop. De focus op de onderwijskwaliteit krijgt onder andere vorm vanuit de volgende in 2012 geüpdate documenten: a) de Noorderpoortonderwijsvisie: Onderwijs als begeleidingsmodel en de daarmee samenhangende visie op begeleiding en zorg in Noorderpoort versterkt de leerling; b) het vernieuwend HRM-beleid: Noorderpoort professionalisering: Met trots, passie en vakmanschap de toekomst in. Sturing op kwaliteit heeft als uitgangspunt vertrouwen en zorgt voor controle. Het gaat om een juiste uitvoering van taken, van beleid en van wet- en regelgeving. Het is belangrijk om toe te zien op de naleving hiervan en (externe) verantwoording af te leggen. Maar kwaliteit gaat ook over professionele ruimte. Over vertrouwen geven aan gepassioneerde beroepsuitoefenaars, die hun vak verstaan. Horizontale dialoog met externe belanghebbenden In 2012 is het nieuwe strategisch plan opgesteld in nauwe samenwerking met externe belanghebbenden uit het hele werkgebied. Er is gesproken met gemeentebesturen, gedeputeerden van de Provincie Groningen en Drenthe, vertegenwoordigers van grote bedrijven in de regio, het

12 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 12 1 toeleverend en het afnemend onderwijs, organisaties voor jeugdzorg en de externe Noorderpoort Adviesraad. Daarnaast bracht het CvB het gehele jaar reguliere bezoeken aan een groot aantal externe stakeholders van het Noorderpoort. Bestuursrapportages Twee keer per jaar brengt het College van Bestuur een bestuursrapportage uit, bestaande uit een financiële paragraaf, een beleidsparagraaf en een onderdeel risicomanagement. In de rapportage worden de belangrijkste ontwikkelingen in de betreffende periode beschreven. Zij wordt besproken met de Raad van Toezicht. Beleidsnetwerken Vanaf 2009 vindt de beleidsvoorbereiding binnen het Noorderpoort onder andere plaats via beleidsnetwerken. Inmiddels zijn verschillende netwerken, na een beleidsadvies te hebben uitgebracht, opgeheven. In 2012 waren nog drie netwerken actief: HRM, IDU (In-, Door- en Uitstroom) en stakeholdermanagement. De adviezen van deze netwerken zijn verwerkt in het beleid zoals aangegeven in de hoofdstukken Strategie(2), Onderwijs(3) en Medewerkers(4). (School)directeurenconferenties Het CvB organiseert een aantal keren per jaar een 1- of 2-daagse conferentie voor alle school- en stafdirecteuren/hoofden om met elkaar vooruit te kijken naar de grotere beleidsonderwerpen. In 2012 zijn er drie directeurenconferenties geweest. 1) In april is met de directeuren de inhoud van het nieuwe strategisch plan verkend. Verschillende onderwerpen werden in kleine groepen uitgewerkt (relatie docent-student, onderwijs voorop, teamontwikkeling). Verder is besproken welk model Noorderpoort wil kiezen bij de inrichting van een centrum voor studentendienstverlening. 2) In juni werden de volgende onderwerpen besproken: - de evaluatie van het scholenconcept en de dienstverlening; - begroten op schooljaar; - ontwikkelingen Focus op Vakmanschap; - het strategisch plan Ook is het thema professionalisering Noorderpoort uitgebreid aan de orde geweest. Er is gesproken over mogelijke programmalijnen voor het nieuwe beleidsplan professionalisering. 3) In november - is door het bureau Zuiderlicht een inleiding gehouden over het Nieuw Europees Organiseren (het Rijnlands model). Dit onderwerp werd nader verkend op de thema s professionele ruimte voor de teams en sturing door teammanager en schooldirecteur. - is de conceptinhoud van het strategisch plan toegelicht; deze werd opgesteld na gesprekken met in- en externe stakeholders. Startdag Noorderpoortmanagers Jaarlijks begint het Noorderpoortmanagement het schooljaar met een startdag. Op donderdag 30 augustus 2012 informeerde het CvB het Noorderpoortmanagement omtrent de actuele ontwikkelingen in het MBO en werden belangrijke agendapunten voor het komende jaar langsgelopen, zoals: de inkorting van de studieduur van niveau 4-opleidingen; het ophogen van het aantal uren onderwijstijd; het inschrijven in opleidingsdomeinen; de verdere professionalisering van onze docenten en teams. Large scale meeting Alle leidinggevenden (80) en een aantal ondersteuners (32) zijn door het CvB in april 2012 uitgenodigd voor een zgn. Large scale meeting. Het CvB wilde hiermee een wake-up call geven omdat het Noorderpoort de belofte voor een goede kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende structureel waarmaakte. Het tijdstip voor de bijeenkomst was zorgvuldig gekozen aangezien alle teams in de periode april-juni werken aan de zelfevaluatieverbeterplannen-het teamplan. Het CvB wilde het belang van een sluitende PDCA-cyclus benadrukken en heeft uitgesproken dat er geen verschil meer mag zitten tussen plan en praktijk. Het CvB heeft duidelijk gemaakt dat het Noorderpoort vanaf nu gaat voor kwaliteit en transparantie. Aan het eind van de bijeenkomst heeft het CvB alle teams opdracht gegeven om tijdens de zelfevaluatie en in de teamplannen kritisch te kijken naar de kwaliteit van het eigen onderwijs. Daarbij is aangegeven dat het College van iedereen een professionele houding vraagt. Men dient elkaar aan te spreken, het goede voorbeeld te geven, bereid te zijn om te leren en ondersteuning te accepteren. Direct na de large scale meeting heeft het CvB laten weten alle teams van het Noorderpoort vóór 1 februari 2013 te zullen bezoeken.

13 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 13 1 In de periode vóór de zomervakantie zijn alle zelfevaluaties en teamplannen geschreven met behulp van het digitale instrument Yucan. Teambezoeken In het kader van de dialoog met de medewerkers bezocht het CvB tot en met 2011 alle Noorderpoort-locaties onder de noemer scholenkaravaan. Na de large scale meeting werden dit teambezoeken. Tijdens deze bezoeken spreekt het CvB met het team over in ieder geval de onderwijskwaliteit, examinering, kwaliteitsborging, zelfevaluatie en teamplannen. Van de bijeenkomsten doet het CvB verslag in de vorm van een brief aan het team. Deze wordt gepubliceerd op Kompas, de interne website van het Noorderpoort. 1.6 Medezeggenschap Sinds 2010 kent het MBO gedeelde medezeggenschap voor medewerkers, studenten en ouders. Voor deze drie geledingen zijn aparte medezeggenschapsorganen ingesteld; voor de medewerkers een ondernemingsraad, voor leerlingen en studenten een studentenraad en voor het VO-deel een ouderraad. Daarnaast wordt, indien noodzakelijk, overleg gevoerd met de vakbonden over in de cao genoemde onderwerpen op instellingsniveau. Op 29 mei 2012 heeft voor de eerste maal een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van het CvB met de ondernemingsraad en de studentenraad. Studentenraad Sinds oktober 2011 heeft het Noorderpoort een Studentenraad (SR). Deze bestaat uit (maximaal) 15 leden. De studentenraad overlegt met het College van Bestuur. De raad wordt begeleid door een bestuursadviseur en heeft secretariële ondersteuning. Medio 2012 evalueerde de SR het eerste jaar van zijn bestaan. Hierin klonk tevredenheid door over de start en de studenten waren positief over de toegankelijkheid van het CvB. Op 21 juni 2012 ontving de SR het keurmerk van het JOB voor een goed functionerende studentenraad. Het dagelijks bestuur van de SR heeft in februari 2012 deelgenomen aan een JOB-cursus over medezeggenschap en studentenraden. De SR heeft een eigen pagina op de website van het Noorderpoort; hier zijn o.m. de verslagen van de vergaderingen te vinden. De studenten ontvangen een vergoeding van 20,- per bezochte vergadering. De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daarnaast 250,- op jaarbasis. Studenten die tenminste 70% van de vergaderingen hebben bijgewoond, krijgen na afloop van hun lidmaatschap een certificaat. In 2012 is de studentenraad 10 keer bijeen geweest, waarvan zes keer met het CvB. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: In 2012 heeft de studentenraad na overleg ingestemd met: In 2012 heeft de studentenraad na overleg positief geadviseerd inzake: Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Deelnemersstatuut Noorderpoort Gebruik van sociale media (ongevraagd advies) Reglement studentenraad Noorderpoort Calamiteitenplan Noorderpoort Uitruil technische opleidingen met het Alfa-college Decentrale medezeggenschap van studenten Reglement commissie van beroep examens Noorderpoort Vakantieregeling Beëindigen School voor Maatwerk Schoolkosten Naamgeving onderwijsgebruiker: student (MBO) en leerling (VO) Overdracht VMBO Groningen-Zuid naar het Zernike College Strategisch beleidsplan Studenten Service Center Leerlingbegeleidingssysteem Feest voor nieuwe eerstejaars Digitalisering in het onderwijs Uitkomst JOB-monitor 2012 Gesprek met de onderwijsinspectie in het kader van De staat van de instelling Ouderbetrokkenheid Onderwijstijd en lidmaatschap studentenraad Integriteit bestuurders (n.a.v. Amarantis)

14 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 14 1 In 2012 hebben de volgende studenten deel uitgemaakt van de studentenraad van het Noorderpoort: Naam School Shelly Abels Penningmeester Zakelijke dienstverlening Örsan Akman x Zakelijke dienstverlening Frea Baalman x x Gezondheidszorg en Welzijn Cardy Garretsen Voorzitter Commerciële dienstverlening Dennis Gerding x ICT Rosa Geertsema-Lacroy x VWO/HAVO/VMBO Stadskanaal Jan Roelof Haisma x Secretaris Logistiek Kevin Jonker x x Gastvrijheid en Toerisme Peter Koetje x Laboratoriumtechniek Lex van der Laan Lid DB x Gastvrijheid en Toerisme Quinten Manuel Penningmeester Voorzitter Gezondheidszorg en Welzijn Joost Mulder Vicevoorzitter x Gezondheidszorg en Welzijn Ricardo Pruis Secretaris x Logistiek Angelo Reijgersberg x Gezondheidszorg en Welzijn Rogér Schoenmaker x Beroepsonderwijs Stadskanaal Gabriëlla Somboek x Vicevoorzitter Zakelijke dienstverlening Robbert Tromp x x ICT Lisa-mae de Vries x VWO/HAVO/VMBO Stadskanaal Ela Yazgili x Gezondheidszorg en Welzijn Halim Zoer Lid DB Commerciële dienstverlening SCHÍTTER OP TWITTER Ondernemingsraad De medezeggenschap van medewerkers van het Noorderpoort is vormgegeven op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad (OR) van het Noorderpoort bestaat uit 15 leden. De ondernemingsraad heeft een drietal voorbereidingscommissies ingesteld: a) financiën en organisatie; b) sociaal beleid en c) professioneel statuut en onderwijs. In deze commissies wordt de besluitvorming van de OR voorbereid. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de OR. Alle OR-leden hebben zitting in tenminste één van de commissies; de commissies worden aangestuurd door een lid van het dagelijks bestuur van de OR. Daarnaast zijn er nog de volgende zes voorbereidingscommissies: a) scholing; b) medewerkersonderzoek; c) decentrale medezeggenschap, reglementen en regeling werkoverleg; d) communicatie achterban; e) profiel lid Raad van Toezicht; f) School voor ICT. De OR heeft in 2012 een scholing gevolgd van twee dagdelen. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Wilma Westerbrink. In 2012 is de OR 19 keer plenair bij elkaar gekomen. De ondernemingsraad heeft in zijn plenaire vergadering zes keer met het CvB overlegd. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Twitter respectvol en sociaal! Denk na, justitie leest mee. Noorderpoort versterkt je toekomst Studentenraad Noorderpoort

15 1.1 Het Noorderpoort 15 1 In 2012 heeft de ondernemingsraad na overleg/ aanpassing ingestemd met: Vakantieregeling deelnemers MBO en VO Groningen Zuid In 2012 heeft de ondernemingsraad na overleg positief geadviseerd inzake: Businessconcentratie techniek in de stad Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Inzetbaarheid deeltijdmedewerkers 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing Beleid detacheringen Shared Service Center PeopleSoft Campus Solutions (Decentrale) medezeggenschap 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid Deelnemersstatuut MBO en Educatie Procuratieregeling Profielschets lid Raad van Toezicht en voordracht lid Arbocontract Aansluiting MBO-HBO School voor ICT Integriteitscode voor medewerkers Noorderpoort Herindeling stafafdeling FAB Medewerkersonderzoek Taal en rekenen Beëindiging School voor Maatwerk Overleg met bedrijfsarts Privacyreglement Begroting 2012 Overleg met Raad van Toezicht Calamiteitenplan Update huisvestingsplan Overleg met studentenraad Flankerend beleid herplaatsing Educatie en boventalligen ICT Organisatiestructuur scholen en diensten Onderzoek naar de staat van de instelling Organisatie van het werk Overdracht VMBO Groningen Zuid Participeren in beleidsnetwerken Wet BIO bekwaamheidsdossier Strategisch plan Noorderpoort Examenreglement MBO Beleidsuitgangspunten begroting 2013 Functiebouwwerk (gedeeltelijk, rest 2013) Begroting en Jaarbrief 2013 Bevoegd en benoembaar docenten Noorderpoort Transitie in programmalijnen Professionalisering Noorderpoort Taal en rekenen deelname 3F pilotexamens Verplichte vakantiedagen OP 2013 Handboek examinering MBO Uitgangspunten plaatsingstraject inclusief flankerend beleid 2013 en verder

16 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 16 1 In 2012 hebben de volgende medewerkers deel uitgemaakt van de ondernemingsraad van het Noorderpoort: Naam Functie School Roelf Kuipers Voorzitter, Beroepsonderwijs Stadskanaal lid dagelijks bestuur René van der Heijden Secretaris (vanaf februari 2012), Zakelijke dienstverlening plaatsvervangend voorzitter, lid dagelijks bestuur Estrelita Ranchor Secretaris (tot februari 2012), Zakelijke dienstverlening lid dagelijks bestuur tot juli 2012 Astrid de Jong Plaatsvervangend voorzitter, Gezondheidszorg penningmeester, lid dagelijks bestuur en welzijn Ypke Huisman Plaatsvervangend voorzitter, Educatie lid dagelijks bestuur vanaf juni 2012 Nico Bruns Laboratoriumtechniek Willy Wollerich Beroepsonderwijs Stadskanaal Margreet Jager Werkwijs en Beroepsonderwijs Veendam Rolien van Leeuwen (tot mei 2012) Zakelijke dienstverlening Rob Mengerink (vanaf april 2012) Zakelijke dienstverlening Wiebranda Snoeyer Gastvrijheid en toerisme Afke Verkooijen Commerciële dienstverlening Didi de Vries Gezondheidszorg en welzijn Jacques de Vries (tot april 2012) Techniek, veiligheid en vakmanschap Rob van der Horst (vanaf mei 2012) Techniek, veiligheid en vakmanschap Jan Witholt Beroepsonderwijs Stadskanaal Henk Zandstra Zeevaart, energie en productietechnologie Vakbonden In 2012 is tweemaal met de vakbonden overlegd. In april over het jaarverslag 2010 en 2011 (concept). Ook is in eerste termijn gesproken over een aanpassing van het Sociaal Convenant (2001). Daarnaast zijn de vakbonden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de uitruil van de technische opleidingen, het beëindigen van de School voor Maatwerk, de ontwikkelingen bij de School voor Educatie en de overdracht van het VMBO Groningen-Zuid naar het Zernike College. In oktober 2012 heeft inzake dit laatste een technisch overleg plaatsgevonden over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen. Ouderbetrokkenheid Er is toenemende aandacht voor de rol en positie van ouders in het MBO. In 2012 is een werkgroep ingesteld om te adviseren over ouderbetrokkenheid binnen het Noorderpoort. Directe aanleiding hiertoe was een oproep van de minister van OCW om hier binnen het MBO meer aandacht aan te schenken. Dit mede op basis van een advies van de Onderwijsraad. Daarnaast zijn er ook interne overwegingen om meer aandacht te besteden aan de rol van ouders; het maakt deel uit van onze visie op onderwijs als begeleidingsmodel. School en ouders hebben een onderscheiden maar ook gezamenlijke rol in de begeleiding van jongeren. Het Noorderpoort hecht aan een goede interactie met ouders. Dit onder erkenning van een toenemende zelfstandigheid van de student gedurende zijn onderwijsloopbaan en met oog voor de verschillende leef- en gezinssituaties van de studenten. In oktober 2012 adviseerde de werkgroep ouderbetrokkenheid het CvB en de Studentenraad om m.b.t. het onderwerp ouderbetrokkenheid samen op te trekken. Het gaat er immers om hoe ouderbetrokkenheid zich verhoudt tot de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Ook adviseerde de werkgroep om middels een enquête de behoeften van ouders te peilen. Beide adviezen zijn overgenomen en in februari 2013 zijn 500 ouders van BOL-studenten tot 21 jaar geënquêteerd. Aan de ouders is onder meer gevraagd naar de huidige contacten met de school en de behoefte aan meer betrokkenheid. Ouderraad VO Stadskanaal Voor studenten/leerlingen jonger dan 18 jaar zijn de ouders de formele belangenbehartigers; in het voortgezet onderwijs is dat doorgaans het geval. Het Noorderpoort verzorgt voortgezet onderwijs op verschillende scholen, in een aantal gevallen in samenwerking met andere instellingen. Dat heeft ook gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschap. Derhalve is ervoor gekozen de medezeggenschap van ouders in het VO vorm te geven op schoolniveau, met als overlegpartner de schooldirecteur. Op de School voor VWO/HAVO/VMBO Stadskanaal/Musselkanaal is sinds november 2011 een ouderraad actief. De ouders uit de ouderraad vertegenwoordigen dit gremium tijdens Open Dagen op de beide locaties. Deze ouderraad is in 2012 drie keer bijeen geweest met het MT van de school. Daarnaast heeft hij drie keer separaat vergaderd en bijscholing gevolgd.

17 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 17 1 De gespreksonderwerpen waren o.a.: Communicatiemogelijkheden met de ouders van de school Leerling-panels De kwaliteitscyclus van de school, specifiek het verbetertraject VWO/Havo Specifieke onderwijstrajecten, zoals mavo 5.1 Onderwijsinhoudelijke zaken, zoals kleine zorg De plaats van de school in de regio In het samenwerkingsverband VMBO Groningen-Zuid van het Zernike College en het Noorderpoort wordt al jaren gewerkt met een oudercommissie. Na overdracht van het VMBO van het Noorderpoort zal worden aangesloten bij de formele medezeggenschap van het Zernike College. 1.7 Klachten Centraal binnengekomen klachten In 2012 zijn in totaal 20 klachten ingediend bij het College van Bestuur (3), de klachtencommissie (15), het algemene telefoonnummer van het Noorderpoort (1) en de MBO raad (1). Dit zijn er twee meer dan in het jaar ervoor. Qua onderwerp waren de klachten als volgt verdeeld: 1. Onderwijskwaliteit : 8 (studenten) 2. Gedrag personeel : 3 (2 studenten, 1 medewerker) 3. Examinering : 2 (studenten) 4. Beroepspraktijkvorming : 1 (student) 5. Uitschrijving : 2 (studenten) 6. Inschrijving : 1 (student) 7. Spaarloon : 1 (medewerker) 8. Begeleiding student met handicap : 1 (student) 9. Privacy : 1 (student) Bij het Noorderpoort is sprake van een indeling in drie soorten klachten: klachten en bezwaren die betrekking hebben op examens; klachten die betrekking hebben op sociale veiligheid en overige klachten. Alle drie soorten klachten hebben een eigen reglement. Klachten dienen in eerste instantie besproken te worden met degene die verantwoordelijk is voor het gedrag waarover wordt geklaagd. Lukt dit niet dan kan een klacht inzake examenresultaten worden ingediend bij de Schoolexamencommissie, een klacht inzake sociale veiligheid bij de vertrouwenspersoon die op elke school aanwezig is en een algemene klacht bij de betreffende school- of dienstdirecteur. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan inzake examenresultaten beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Met betrekking tot sociale veiligheid en algemene klachten kan de klacht worden voorgelegd aan de Onafhankelijke Klachtencommissie van het Noorderpoort. De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit vier leden: dhr. H. Oostmeijer, mw. mr. C. Tuinstra, mw. mr. I. Riemen en dhr. mr. drs. H. Ananias. De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit dezelfde vier leden, aangevuld met dhr. J. Lanting vanwege zijn specifieke deskundigheid op het gebied van Examens. In 2012 leidden zeven klachten tot een hoorzitting. 14 klachten werden naar tevredenheid opgelost, vier klachten werden ongegrond verklaard en twee deels ongegrond. 1.8 Helderheid In 2004 is door de commissie Schutte uitgebreid onderzoek gedaan naar onregelmatigheden met bekostigingsvoorschriften in het HBO en het MBO. Sinds die tijd moet onder de noemer Helderheid expliciet verantwoording worden afgelegd over acht thema s. Thema 1: Uitbesteding De ontvangen rapportages geven aan dat de scholen in 2012 geen opleidingen geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed. Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten De rapporterende scholen hebben aangegeven dat zij in 2012 geen publieke middelen hebben ingezet t.b.v. private activiteiten. Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen Uit de ontvangen rapportages blijkt dat alleen bij de School voor Logistiek 33 studenten vrijstellingen hebben gekregen en dat de overige 22 scholen geen vrijstellingen hebben verleend. De rapporterende scholen voeren alleen onderwijsprogramma s die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Er is sprake van horizontale stapeling. In totaal gaat het om 298 studenten die zowel in 2011 als in 2012 een diploma gehaald hebben.

18 1.1 Het Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance en sturing 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 1.7 Klachten 1.8 Helderheid 18 1 De verhouding tussen BOL-vt, BOL-dt en BBL bedroeg voor 2012: Aantal studenten BOL-vt BOL-dt BBL Totaal per opleiding % 1% 25% 100% Thema 4: Les- en cursusgeld Het ROC Noorderpoort heeft in 2012 voor geen enkele student het lesgeld voor zijn rekening genomen. Bij 1227 studenten is het cursusgeld door derden overgenomen. Dit geldt voor alle studenten die een opleiding volgen via de NCvB. Het Noorderpoort heeft voor geen enkele student twee of meer keer lesgeld en/of cursusgeld in rekening gebracht. Thema 5: In- en uitschrijvingen van studenten De aanwezigheid van de studenten wordt door de scholen geregistreerd, waardoor het mogelijk is om aan te tonen dat de IIVO (voor zowel BOL als BBL) waargemaakt wordt. De vooropleiding van de studenten wordt in het ERP-systeem van het ROC Noorderpoort ingevoerd. Er is een rapportagecyclus die het mogelijk maakt om te rapporteren over de studenten wier dossier niet op orde is. Studenten waarvoor geldt dat hun dossier niet op orde is, worden niet meegenomen bij de telling. Maandelijks worden rapportages gegenereerd die aangeven welke studenten nog niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen inzake lesgeld en cursusgeld. Het Noorderpoort verzorgt geen geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs. In de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 hebben 261 studenten hun laatstgenoten opleiding ongediplomeerd verlaten. De redenen voor uitschrijving waren als volgt: Thema 6: De student volgt een andere opleiding dan waarvoor zij/hij ingeschreven is De kadernotitie wordt niet door alle rapporterende scholen toegepast. Voor al deze scholen geldt wel dat de VOA-gelden ingezet worden voor de desbetreffende doelgroep. De vrije ruimte wordt vooral gebruikt voor individuele begeleiding. Het LOB-beleid is niet door alle onderwijsteams geïmplementeerd. In het ROC Noorderpoort zijn in 2012 tenminste 215 studenten van leerweg, niveau of opleiding veranderd. Het aantal en soort omzwaaiers wordt in de maandelijkse rapportages inzichtelijk gemaakt. Op grond van de ontvangen rapportages kan gesteld worden dat de scholen geen horizontale en verticale stapeling van diploma s toepassen. Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven In 2012 werden er in totaal 11 maatwerktrajecten uitgevoerd bij 11 verschillende bedrijven. De trajecten voldeden aan de gestelde eisen. School Beroepsonderwijs Veendam Logistiek Maatwerk Maatwerktraject t.b.v. bedrijf De Meent TRIO Wedeka Koopman Cargo Vierhouten Koning en Drenth Koopman Warehouse Van de Burg Nieboer Reym Fivelingo Jobber Reden voor uitschrijving aantal Arbeidsmarkt en omgevingsfactoren 45 Studie- en beroepskeuze gebonden factoren 38 Instellingsgebonden factoren 33 Persoonsgebonden factoren, niet beïnvloedbaar door de instelling 48 Persoonsgebonden factoren, beïnvloedbaar door de instelling 64 Overig / Onbekend 33 Totaal 261 Thema 8: Buitenlandse studenten Binnen het Noorderpoort stonden 95 buitenlandse studenten geregistreerd, die voornamelijk afkomstig zijn uit Duitsland. Via de AO instroom wordt ervoor gezorgd dat de buitenlandse studenten alle benodigde documenten inleveren om voor bekostiging in aanmerking te komen.

19 19 2Strategie

20 2.1 Strategisch beleid Noorderpoort Noorderpoort versterkt Vakmanschap 2.3 Proces nieuw strategisch beleid Samenwerkingsverbanden 2.5 Ontwikkelingen interne organisatie 2 Wat waren we van plan Bron: strategisch beleidsplan a) Knooppunt van leren, voor jongeren en volwassenen, voor een leven lang leren en georganiseerd in herkenbare scholen. b) Structurele en open dialoog over onze prestaties met alle stakeholders. c) Permanente aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijstrajecten, samen met onze partners op de regionale arbeidsmarkt. In 2012 betekende dit specifiek: het voorbereiden op de invoering focus op vakmanschap inclusief macrodoelmatigheid. d) Medewerkers die optimaal betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en doorlopend zijn gericht op de eigen ontwikkeling. Wat hebben we bereikt Via introductie en doorontwikkeling van het scholenmodel zijn in deze vorderingen geboekt. Evaluatie leidde tot enkele aanpassingen van de scholenstructuur. Deze worden per 1 augustus 2013 doorgevoerd. Contractonderwijs (Leven Lang Leren) is nog niet toekomstvast; Het stakeholderbeleid is vastgesteld. De structurele dialoog met externe stakeholders (m.n. gemeenten en bedrijven) is naar tevredenheid gestart. De stakeholders zijn betrokken bij ontwikkeling nieuw strategisch beleid. Nog niet elke school kent een adviesraad. Medezeggenschap heeft zich via de OR en Studentenraad goed ontwikkeld. Het nieuw strategisch beleidsplan is mede gebaseerd op startplan MBO15 en leerkracht Eén en ander is uitgebreid met stakeholders besproken. Regiegroep Noorderpoort versterkt Vakmanschap voert het procesmanagement over alle plannen en maatregelen. Met name binnen de sector techniek waren we in dit opzicht succesvol. Pilot School voor Maatwerk afgesloten. De Noorderpoort Academie is inmiddels twee jaar actief, maar de doorgroei verloopt vooralsnog langzaam. De nieuwe projectdirecteur HRM heeft als expliciete missie dit punt verder uit te werken. Het Noorderpoort faciliteert (interne) ambassadeurs voor de beroepsvereniging MBO Zie ook en 4.3 e) Duurzaam: in onze blik op de wereld, in hoe wij omgaan met onze studenten, onze externe relaties en collega s en onze eigen organisatie. Zowel v.w.b. het onderwijs als de bedrijfsvoering zijn m.b.t. dit punt vorderingen geboekt. Zo is het gelukt het aantal voortijdig schoolverlaters aanzienlijk te verkleinen Algemeen Geen van de vijf speerpunten uit het vorige Strategisch Plan werd volledig afgerond. Omdat het Noorderpoort deze punten onverminderd waardevol houdt, keren ze alle terug als speerpunt voor de komende strategische planperiode. Vooruitblik Er ligt een nieuw Strategisch Plan In 2013 begint de nieuwe plan periode, waarbij de nadruk nog meer op het succes van de student komt te liggen. Het onderwijs wordt vernieuwd zowel qua programma (kwalificatiedossiers) als qua aanpak (modern, eigentijds). De professionalisering om het voorgaande te realiseren wordt ook intensiever dan hiervoor aangepakt.

Identiteitsbewijs Noorderpoort

Identiteitsbewijs Noorderpoort Identiteitsbewijs Noorderpoort 1 school voor commerciële dienstverlening school voor de kunsten school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor technologie school

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2013 SUCCES VOOROP! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2013 SUCCES VOOROP! Noorderpoort versterkt de regio Jaarverslag Noorderpoort 2013 SUCCES VOOROP! Noorderpoort versterkt de regio Succes voorop! Jaarverslag Noorderpoort 2013 Noorderpoort versterkt de regio Leeswijzer 4 Begeleiding van studenten 31 4.4 Overige

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Resultaat dat telt. Jaarverslag 2014. Noorderpoort versterkt de regio TROTS, PASSIE, VAKMANSCHAP

Resultaat dat telt. Jaarverslag 2014. Noorderpoort versterkt de regio TROTS, PASSIE, VAKMANSCHAP TROTS, PASSIE, VAKMANSCHAP Resultaat dat telt Jaarverslag 2014 Noorderpoort versterkt de regio Resultaat dat telt Jaarverslag Noorderpoort 2014 Noorderpoort versterkt de regio Leeswijzer 4 Generiek 33

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2011 SAMEN STA JE STERK. Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2011 SAMEN STA JE STERK. Noorderpoort versterkt de regio Jaarverslag Noorderpoort 2011 SAMEN STA JE STERK Noorderpoort versterkt de regio JAARVERSLAG NOORDERPOORT 2011 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord College van Bestuur 5 1. Organisatie 6 1.1 Het Noorderpoort

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

14 december uur Van Schendelstraat

14 december uur Van Schendelstraat Studentenraad 14 december 2012 15.00-17.00 uur Van Schendelstraat Aanwezig: Shelly Abels, Halim Zoer, Quinten Manuel, Ricardo Pruis, Gabriella Somboek, Joost Mulder, Lex van der Laan, Robbert Tromp, Frea

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst

noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst mbo-opleidingen Appingedam Noorderpoort Eemsdollard, beroepsonderwijs Appingedam vrijdag 25 januari, Opwierderweg 2, tel.: (0596) 69 29 29 Administratie,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Bestuursreglement MBO Utrecht

Bestuursreglement MBO Utrecht Bestuursreglement MBO Utrecht Colofon Uitgave : 24 april 2014 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 24 april 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op : 24 april 2014 Advies Ondernemingsraad

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU AOC Terra Plaats : Groningen BRIN nummer : 01NJ Onderzoeksnummer : 290340 en 290341 Datum onderzoek : 10 t/m 27 oktober 2016

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014 Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo Leergang BVE 7 oktober 2014 MBO Raad 69 leden: roc s, aoc s, vakinstellingen belangenbehartiging namens leden dienstverlening aan de leden collectieve

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Klacht over examens Oneens met uitslag Commissie van beroep voor Regeling beroep

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Reglement Adviesraad Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Kenmerk CvB : 2016/000171/CvB-REG Woord vooraf Dit reglement heeft

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant 1. Inleiding Stichting Wellant verzorgt kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs voor vmbo en mbo en ontwikkelt en organiseert ten behoeve van leven lang

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht ROC TOP. Bestuursreglement ROC TOP Aldus vastgesteld door de RvT treedt in werking op

Regelingen Bestuur en Toezicht ROC TOP. Bestuursreglement ROC TOP Aldus vastgesteld door de RvT treedt in werking op Regelingen Bestuur en Toezicht ROC TOP Bestuursreglement ROC TOP Aldus vastgesteld door de RvT treedt in werking op 25-06-201. Toelichting Dit bestuursreglement is gebaseerd op de statuten van ROC TOP,

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Bestuursreglement. Colofon

Bestuursreglement. Colofon Bestuursreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Positief advies OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Goedkeuring Raad van Toezicht : 13 december 2013 Kenmerk : MBOA-15-324

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Reglement Ouderplatform Albeda College

Reglement Ouderplatform Albeda College Reglement Ouderplatform Albeda College Dit reglement is vastgesteld op 31-05-17 en geldig tot 31-05-22 Artikel 1: begripsomschrijving en toelichting op begrippen In dit ouderplatform reglement wordt verstaan

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleidingen Toerisme Harderwijk Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie