Jaarverslag Noorderpoort 2013 SUCCES VOOROP! Noorderpoort versterkt de regio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Noorderpoort 2013 SUCCES VOOROP! Noorderpoort versterkt de regio"

Transcriptie

1 Jaarverslag Noorderpoort 2013 SUCCES VOOROP! Noorderpoort versterkt de regio

2 Succes voorop! Jaarverslag Noorderpoort 2013 Noorderpoort versterkt de regio

3 Leeswijzer 4 Begeleiding van studenten Overige HR-trajecten 55 JAARVERSLAG 2013 Voorwoord College van Bestuur 5 1 Algemeen 6 Studentendienstverlening 31 Doorontwikkeling Leerlingbegeleidingssysteem Herziening functiebouwwerk 55 Plaatsingstraject Noorderpoort inclusief flankerend beleid Noorderpoort Organisatiestructuur 7 Ontwikkelingen opleiding IBS 32 Bijzondere onderwijstrajecten en (internationale) Beheersing uitkeringen na ontslag Resultaten 57 Organieke structuur 7 projecten 32 Medewerkersonderzoek Juridische structuur 7 Bewegen en sport Kerncijfers personeel Governance-code 7 Centrum voor Innovatief Vakmanschap Raad van Toezicht 8 (Inter)nationale projecten 34 5 Ondersteuning College van Bestuur Uitstroom Bestuurdienst, Informatiemanagement Medezeggenschap 11 Doorstroom MBO-HBO Financieel Economische zaken 62 Ondernemingsraad 11 School ex Marketing en communicatie 63 Studentenraad Toppers en uitblinkers Huisvesting 63 Ouderraad VO Stadskanaal Resultaten Facilitair bedrijf en ICT Klachten 16 Jaar- en diplomaresultaat 39 Voortijdig School Verlaten 40 6 Resultaten Jaarbrief Strategie 17 Student- en leerlingtevredenheid Realisatie resultaten jaarbrief Strategisch beleid Noorderpoort Oudertevredenheid VO Conclusies en toekomstparagraaf Ontwikkelingen interne organisatie 20 Bedrijventevredenheid 42 Nieuwe scholenstructuur Kwaliteitsborging 44 7 Financiën 74 Overdracht VMBO Groningen-Zuid 20 Tegenlezen zelfevaluaties Financiële cijfers 75 Overdracht VO Stadskanaal 20 Audits Financiële indicatoren 76 Evaluatie uitruil technische opleidingen Alfa-college 21 Stand van zaken examinering Treasury beleid Focus op Vakmanschap 21 Inspectie onderzoeken Begroting Stakeholderbetrokkenheid Kerncijfers studenten en leerlingen Risicomanagement Samenwerkingsverbanden Helderheid 78 4 Medewerkers Accountantsverklaring 80 3 Onderwijs De professional aan zet Onderwijsproces 27 Professionaliteitscan 50 8 Resultatenbox Instroom 27 Gesprekscyclus Verklaring bevoegd gezag 82 Instroombeleid Noorderpoort Academie Specifieke regelingen 82 Provinciale aanpak entreeopleidingen 27 Professionalisering digitale didactische vaardigheden 51 Passend onderwijs 27 Professionalisering Examinering MBO 51 9 Continuiteitsparagraaf 84 Informatievoorziening studenten 28 Bevoegd en bekwaam 53 Informatievoorziening ICT voor studenten 28 Community Noorderpoort 53 Bijlagen Doorstroom 28 Talent 53 Nevenfuncties en bezoldiging RvT en CvB 95 Generiek Het team aan zet 54 Lijst met afkortingen 97 Voortgang Taal en Rekenen 28 GION onderzoek taal Appingedam/Stadskanaal 30 Het team aan zet De veranderde rol van management en Colofon 98 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 30 staf/ondersteuning 54 Management Development traject 54 Leiderschapsprofiel 55 Managementscan voor teammanagers onderwijs Dienstenscan managers en medewerkers 55

4 JAARVERSLAG 2013 Leeswijzer Middels haar jaarverslag 2013 informeert Noorderpoort zowel externe stakeholders (zoals het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, ouders, gemeenten in de regio, aanleverend en afnemend onderwijs, het afnemende beroepenveld) als interne stakeholders (zoals medewerkers en studenten/cursisten) over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag is geschreven onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van Noorderpoort en blikt terug op de behaalde resultaten van 2013 in vergelijking met de vooraf gestelde doelen. Deze evaluatie biedt daarmee input voor de plannen van de komende periode. Het jaarverslag is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1. Algemeen - Organisatiestructuur - Raad van Toezicht - Medezeggenschap Thema s die in het hoofdstuk o.a. aan bod komen: 2. Strategie - Strategisch beleid - Stakeholderbetrokkenheid - Samenwerkingsverbanden 3. Onderwijs - Instroom: o.a. Instroombeleid Doorstoom: o.a. Studentendienstverlening - Uitstroom: o.a. Examinering - Resultaten: o.a. VSV, studenttevredenheid 4. Medewerkers - Uitwerking professionaliseringsplan: De professional aan zet Het team aan zet Versterkt zelfbewust management en ondersteuning 5. Ondersteuning - Huisvesting - Marketing en Communicatie 6. Resultaten Jaarbrief - Resultaten jaarbrief Toekomstparagraaf 7. Financiën - Financiële cijfers (ontleend aan de jaarrekening 2013, apart document) - Treasury beleid 8. Resultatenbox - Verklaring bevoegd gezag - Specifieke regelingen 9. Bijlagen - Nevenfuncties Wilt u reageren op het Noorderpoort-jaarverslag 2013? U vindt onze contactgegevens op pagina 98 4

5 JAARVERSLAG 2013 Voorwoord Het jaarverslag 2013 laat een getrouw beeld zien van Noorderpoort. Het was het startjaar van ons nieuwe Strategisch plan waarmee we gerichte keuzes hebben gemaakt voor de toekomst. Het succes van de studenten en leerlingen staat écht voorop stond onder meer in het teken van: de voorbereiding van Focus op Vakmanschap. Voor de onderwijsteams betekent dit dat de opleidingen verkort en geïntensiveerd worden, zodat de onderwijsprogramma s grotendeels heringericht moeten worden. Een majeure operatie die veel voorbereiding en energie kost. de start van de voorbereiding om ons VO in Stadskanaal over te dragen aan het Ubbo Emmius (per 1 augustus 2015). Dit is een eerste stap in een beweging van alle besturen in het VO en MBO in de provincie Groningen. Dit samenwerkingsverband VO/ MBO, geïnitieerd door Noorderpoort, moet zorgen voor een toekomstvast VO en MBO in de provincie op het moment dat de krimp echt voelbaar wordt. de nieuwe indeling van de scholen (van 22 naar 17) en de benoeming van de directeuren na een uitgebreid assessment-traject. De herkenbaarheid van de scholen voor zowel studenten, ouders als bedrijven is hierdoor vergroot. de scholing van alle medewerkers vanuit het Noorderpoort Professionaliseringsplan. Zowel docenten als stafmedewerkers moeten klaar zijn om te functioneren in een moderne onderwijsorganisatie die midden in de maatschappij staat en het onderwijs aantrekkelijk inricht. Voor het onderwijs betekent het Nationaal Onderwijs Akkoord een wenkend perspectief, omdat er de komende jaren extra middelen beschikbaar komen om het werken aan kwalitatief hoogstaand onderwijs te intensiveren. de vorderingen van de nieuwbouwplannen in bijvoorbeeld Stadskanaal. De locatie Muntinglaan in Groningen wordt geheel gerenoveerd en tot slot zijn de plannen voor een sportcentrum, in samenwerking met de gemeente Groningen, in 2013 verder ontwikkeld. Noorderpoort blijft financieel gezond. 5 5 Daarnaast ging speciale aandacht uit naar het verder verbeteren van de examenkwaliteit (borging). Door middel van de externe Instellingsaudit werd aangetoond dat we de goede maatregelen hebben genomen die inmiddels ook resultaten laten zien. Naast de in 2012 voldoende bevonden onderwijskwaliteit, heeft de Inspectie van het Onderwijs in haar heronderzoek (april 2014) namelijk geconcludeerd dat ook de examinering en de kwaliteitsborging bij Noorderpoort op orde zijn. In 2013 bleef het economisch herstel uit en bleef ook de jeugdwerkloosheid hoog. Dit betekende dat we ook energie moesten inzetten om minder gemotiveerde studenten te begeleiden. Zij, die na hun diploma willen werken, maar geen werk kunnen krijgen, studeren (dan maar) door op een hoger niveau. Anderzijds betekent dit dat de krimp in de provincie zich door deze tendens nog niet vertaalt naar minder studenten. Tegelijkertijd zijn er branches waar minder stageplaatsen zijn, zodat het aantal instromende studenten gemaximaliseerd moest worden. Vanzelfsprekend konden we in 2013 ook weer trots zijn op onze toppers en uitblinkers. Op veel verschillende gebieden hebben onze studenten regionaal of landelijk goed gepresteerd. In het jaarverslag hebben die prestaties natuurlijk een mooie plaats gekregen. Kortom, ook 2013 was weer een dynamisch jaar voor Noorderpoort. Via deze weg willen we onze dank uitspreken aan al onze studenten en leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden, omdat met u allen Noorderpoort vorm krijgt. Veel leesplezier, College van Bestuur, Rob Schuur (voorzitter) en Wim van de Pol (lid)

6 6 ALGEMEEN 1

7 1.1 Noorderpoort JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten Winsum Groningen Leek Business & Administratie Technologie & Ict Noorderpoort Euroborg Gastvrijheid & Toerisme Kunst & Multimedia Automotive & Logistiek Gezondheidszorg & Welzijn Gezondheidszorg Assen Laboratorium- & Procestechniek Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime Noorderpoort Eemsdollard Beroepsonderwijs Appingedam Beroepsonderwijs Veendam Beroepsonderwijs Stadskanaal VO Stadskanaal Entree Opleidingen Dansacademie Lucia Marthas Noorderpoort Contract Campus Winschoten Delfzijl Appingedam Hoogezand Winschoten Veendam Assen Stadskanaal De scholen van Noorderpoort Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) van algemeen bijzondere signatuur in de provincie Groningen. We hebben 17 verschillende scholen, verspreid over het gehele werkgebied. Noorderpoort telt ca studenten/ leerlingen, jaarlijks cursisten en medewerkers. Ons ROC biedt: reguliere middelbare beroepsopleidingen (MBO, niveau 1 t/m 4) contractonderwijs (na-, bij- en omscholing op MBO-niveau) VMBO (in samenhang met onze MBO-opleidingen) educatie en inburgeringstrajecten voortgezet onderwijs (Havo, VWO) 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur In het bijgevoegde organogram wordt de organisatiestructuur van Noorderpoort weergegeven. Het College van Bestuur bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Elke school wordt aangestuurd door een schooldirecteur en bestaat uit één of meerdere onderwijsteams met een teammanager. In hoofdstuk 3 is meer informatie te vinden over o.a. het opleidingsaanbod en het aantal studenten/leerlingen per school. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door de diensten Onderwijs, Kwaliteitszorg en Innovatie, Personeel en Organisatie, Studentendienstverlening, Facilitair bedrijf/ict, Marketing & Communicatie, Financieel economische zaken,de Bestuursdienst (incl. Planning & Control en Informatiemanagement) en het projectbureau Huisvesting. Noorderpoort heeft een Ondernemingsraad, een Studentenraad, een ouderraad VO en een Noorderpoort Adviesraad. Studentenraad Bestuursdienst Raad van Toezicht College van Bestuur Ondernemingsraad HRM Noorderpoort Academie Juridische structuur De statutaire naam van Noorderpoort is de Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet Onderwijs. Zoals uit de naam blijkt, is de rechtsvorm een stichting. Noorderpoort is de verkorte naam. Noorderpoort is gevestigd te Groningen en wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Dienst Financieel Economische zaken Studentzaken Personeelsbeheer Financiële administratie Bekostigings- en projectadministratie Controling Inkoop Dienst Huisvesting Business & Administratie Studentendienstverlening Marketing & Communicatie Onderwijs, Kwaliteitszorg en Innovatie Facilities Noorderpoort Eemsdollard Beroepsonderwijs Appingedam Gelieerde rechtspersoon Noorderpoort Flex B.V. is een aan Noorderpoort gelieerde rechtspersoon, te beschouwen als dochter van Noorderpoort. Noorderpoort is dan ook 100% aandeelhouder. De vestigingsplaats is Groningen. In Noorderpoort Flex B.V. worden medewerkers met een tijdelijk contract ondergebracht. Hun rechtspositie is grotendeels gelijk aan die van Noorderpoortmedewerkers. Het geheel van de twee rechtspersonen is te beschouwen als een fiscale eenheid. Technologie & Ict Beroepsonderwijs Veendam Noorderpoort Euroborg Gastvrijheid & Toerisme Kunst & Multimedia Automotive & Logistiek Gezondheidszorg & Welzijn Beroepsonderwijs Stadskanaal VO Stadskanaal Entree Opleidingen Dansacademie Lucia Marthas 1.3 Governance-code 7 7 Gezondheidszorg Assen Laboratorium- & Procestechniek Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime Noorderpoort Contract Campus Winschoten Organogram Noorderpoort In de code Goed bestuur in de BVE-sector zijn afspraken en handreikingen op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, toezicht en horizontale dialoog vastgelegd voor door de overheid bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Eind 2012 is tijdens de algemene vergadering van de MBO Raad afgesproken dat elke instelling

8 JAARVERSLAG Algemeen in haar jaarverslag aan de hand van een checklist verantwoording aflegt over de naleving van de governance-code. Noorderpoort voldoet aan de code Goed bestuur in de BVE sector en overige governance-elementen in de regelgeving over jaarverslaglegging in het onderwijs. In het jaarverslag 2012 is een drietal punten uit de checklist genoemd die verdere aanscherping behoefden. Deze punten zijn in 2013 met de Raad van Toezicht besproken waarna de volgende afspraken werden gemaakt: Onderdelen Governance code Gemaakte afspraken in 2013: De RvT stelt criteria vast op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van CvB-leden (code goed bestuur 3.1.3). De volgende criteria zijn vastgelegd: Tijdbesteding; Belangenverstrengeling; Imago. 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Succes voorop! Julian Westendorp, Aanmoedigingsprijs 2013 De zittingsperiode voor leden van de RvT is vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de profielschets (code goed bestuur ). De volgende procedure wordt gehanteerd Jaarlijks wordt door de remuneratiecommissie van de RvT bekeken wie er voor herbenoeming in aanmerking komen, deze leden worden uitgenodigd voor een formeel gesprek. De remuneratiecommissie verzoekt andere leden van de RvT gesprekspunten aan te leveren en eventueel belemmeringen voor herbenoeming te benoemen. De remuneratiecommissie voert een formeel gesprek met het te herbenoemen lid. Remuneratiecommissie adviseert de RvT over herbenoeming. De RvT neemt een besluit over de herbenoeming. Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal Verder is afgesproken dat bij herbenoeming, gebruik wordt gemaakt van de score van het deskundigheidsprofiel RvT en dat er wordt gekeken naar het functioneren in de RvT. 1.7 Klachten De keuze voor de accountant wordt om de zes jaar gemotiveerd heroverwogen (code goed bestuur ). Het reglement van de commissie control van de RvT is aangepast met de volgende wijziging De commissie brengt eens in de zes jaar gemotiveerd advies uit inzake de keuze voor een externe accountant. 1.4 Raad van Toezicht Samenstelling In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Dhr. P.M. de Bruijne (voorzitter) Dhr. J.R.M.F. Cooijmans Mevr. G.E. Hommes-Medendorp Dhr. G.J. Kral Mevr. E.I. van Leeuwen-Seelt (vicevoorzitter) Dhr. P.E. Wagner Mevr. M.P.C. van der Werf Dhr. C.G. Zijderveld 8

9 JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten Vergaderingen en bijeenkomsten De Raad van Toezicht kent o.a. de volgende overlegmomenten: Raad van Toezicht overleg in aanwezigheid van het College van Bestuur, 6 keer per jaar; Jaarlijks beoordelingsgesprek met de leden van het CvB; Jaarlijks overleg met de OR (tweemaal) en de Studentenraad (eenmaal); Bijeenkomsten van de commissie Control, de commissie Bestuurszaken en de Onderwijscommissie, die onderwerpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige Raad van Toezicht (zie ook hieronder); Diverse werkbezoeken aan scholen en teams. Belangrijkste thema s RvT Het afgelopen jaar besteedde de Raad van Toezicht bijzondere aandacht aan: Macrodoelmatigheid en regionale arbeidsmarktperspectieven. De samenwerking op deze thema s tussen de noordelijke ROC s en de noordelijke hogescholen werd hierin belicht. De mogelijkheden van laptops in het onderwijs. Door middel van een aantal praktische voorbeelden en een gesprek met studenten heeft de RvT zich laten informeren. De resultaten van het medewerkers tevredenheid onderzoek werden uitgebreid besproken. Het strategisch beleidsplan werd in zijn definitieve vorm besproken. Reeds eerder was een concept versie van advies voorzien door de RvT. De herplaatsing van bovenformatief personeel is uitvoerig besproken. Zowel de procedure als de effecten hiervan op middellange termijn zijn aan de orde geweest. De benoemingsprocedure van schooldirecteuren per 1 augustus Evaluatie RvT, vragenlijst governance. Het definitief rapport van de Inspectie van het Onderwijs - onderzoek Staat van de Instelling is besproken. Met name de acties die hier uit voortvloeien, op o.a. kwaliteitsborging en examinering, zijn uitgebreid besproken. De problemen bij de opleiding IBS (International Business Studies), die ook in de pers verschenen en de maatregelen die het CvB daarop nam, zijn nauwlettend gevolgd door de RvT. Het beleidsvoornemen rond ouderbetrokkenheid binnen het MBO. De nieuwe branchecode Goed Bestuur in het MBO werd besproken. Daarnaast werd het toetsingskader van de RvT hierop afgestemd en meer formeel vastgelegd. Dit werd beschreven in de notitie Toezicht en Bestuurskwaliteit in het MBO. Het huisvestingsplan is een aantal vergaderingen aan de orde geweest. De start van de nieuwbouw Automotive en de ontwikkelingen rond het Sportcentrum Europapark zijn uitgebreid besproken. De problemen bij Energy & Maritime zijn besproken. De genomen interventies werden akkoord bevonden. De samenwerking in de Maritieme Academie Holland werd met instemming besproken. Het Management Development programma van de schooldirecteuren. De RvT heeft zich door middel van een presentatie door de projectdirecteur HRM laten informeren over het programma dat de directeuren, samen met het CvB, volgen. De contouren voor de overdracht van Noorderpoort VO in Stadskanaal aan het Ubbo Emmius werden besproken. Definitieve besluitvorming volgt in

10 JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten De Raad van Toezicht kent drie commissies die onderwerpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige Raad van Toezicht: 1. Commissie Control (de heren Cooijmans, Wagner en Zijderveld). Deze commissie besprak de jaarrekening, de begroting en de managementletter ter voorbereiding op de bespreking in de RvT en bereidde het gesprek met de accountant voor. De nieuwbouwprojecten in relatie tot het meerjaren financieel perspectief werden aan de orde gesteld. 2. Commissie Bestuurszaken (dhr. de Bruijne en mevr. van Leeuwen). Deze commissie voerde de beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur op basis van het toetsingskader voor de beoordeling van het CvB. Ook is dit jaar de zelfevaluatie van de RvT voorbereid en uitgevoerd (m.b.v. externe ondersteuning). 3. Onderwijscommissie (dhr. Kral, mevr. Hommes en mevr. van der Werf). Deze commissie ziet toe op de interne controle van de onderwijskwaliteit. Dit jaar lag de nadruk op de effecten van de maatregelen die het CvB genomen heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie naar de staat van de instelling. In het kader van zijn toezicht op de onderwijs- en examenkwaliteit zijn de vorderingen op dit punt voor de RvT een majeur onderwerp. In 2013 evalueerde de Raad van Toezicht het functioneren van het College van Bestuur middels een 360-graden feedback methode, het realiseren van prestatie-indicatoren en het invullen van een self-assessment. De resultaten vormden input voor het beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur. Afgesproken is dat deze vorm van het evalueren van het functioneren ook ingezet gaat worden voor de directeuren binnen Noorderpoort. Ook in 2013 heeft de Raad van Toezicht in de bespreking van de eerste en tweede Bestuursrapportage het bestuur ondersteund en geadviseerd over majeure beleidsvraagstukken (zie ook belangrijkste thema s RvT) en de financiële uitdagingen. De Raad van Toezicht stelt tenslotte vast dat in 2013, inzake de aangeboden informatie, voorstellen en de besluitvorming op belangrijke onderwerpen, door het College van Bestuur steeds grote zorgvuldigheid is betracht. De nevenfuncties en bezoldigingsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de bijlage van dit jaarverslag

11 1.5 College van Bestuur JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten Succes voorop! Anastasiya Burakova, kandidaat Noorderpoortjaarprijs 2013 Samenstelling In 2013 bestond het College van Bestuur van Noorderpoort uit twee leden: de heer R. Schuur, voorzitter en de heer W. van de Pol, lid. De bezoldigingsgegevens en nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur zijn opgenomen in de bijlagen van dit jaarverslag. Vergaderingen en bijeenkomsten Het College van Bestuur kent o.a. de volgende overlegmomenten met de Raad van Toezicht en het management: Raad van Toezicht overleg, tenminste 6x per jaar Directeurenconferenties, 2x per jaar CvB-schooldirecteuren-overleg, 10x per jaar Startdag voor het gehele management, jaarlijks in augustus Individueel werkoverleg met school- en dienstdirecteuren/ hoofden, maandelijks Voortgangsgesprek met school- en dienstdirecteuren/hoofden, jaarlijks Teambezoeken (De onderwerpen van de teamgesprekken zijn: het toetsingskader van de inspectie, de kwaliteit van het onderwijsproces, de examenkwaliteit en de kwaliteitsborging, de professionalisering van medewerkers en het strategische plan en de implementatie ervan.) Daarnaast heeft het College van Bestuur (periodiek) contact met externe toezichthouders zoals de Inspectie van het Onderwijs en de accountant. Meer informatie over de wijze waarop Noorderpoort contacten onderhoudt met de stakeholders, is in hoofdstuk 2.4 te vinden. 1.6 Medezeggenschap In het kader van gedeelde medezeggenschap zijn aparte medezeggenschapsorganen ingesteld voor personeel, studenten en ouders; voor het personeel een ondernemingsraad, voor studenten en leerlingen een studentenraad en voor het VO-deel een ouderraad. Daarnaast wordt, indien noodzakelijk, overleg gevoerd met de vakbonden over in de cao genoemde onderwerpen op instellingsniveau. Ondernemingsraad De medezeggenschap van medewerkers van Noorderpoort is vormgegeven op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Ondernemingsraad van Noorderpoort bestond in 2013 uit 15 leden De Ondernemingsraad heeft een drietal voorbereidingscommissies ingesteld: a) financiën en organisatie; b) sociaal beleid en c) onderwijs en professioneel statuut. In deze commissies wordt de besluitvorming van de Ondernemingsraad voorbereid. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de Ondernemingsraad. Alle Ondernemingsraadleden hebben zitting in ten minste één van de commissies; de commissies worden voorgezeten door een lid van het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad.

12 JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten Naam Functie School Roelf Kuipers Voorzitter, Beroepsonderwijs lid dagelijks bestuur Stadskanaal René van der Heijden Secretaris, Business & Administratie plaatsvervangend voorzitter, lid dagelijks bestuur Ypke Huisman Plaatsvervangend Contract & Educatie voorzitter, lid dagelijks bestuur Astrid de Jong Plaatsvervangend Gezondheidszorg & Welzijn voorzitter, penningmeester, lid dagelijks bestuur Nico Bruns Technologie, ICT en Laboratoriumtechniek Rob van der Horst Automotive & Logistiek Margreet Jager Werkwijs/Entree Opleidingen Rob Mengerink Automotive en Logistiek Estrelita Ranchor Business en Administratie Wiebranda Snoeyer Gastvrijheid en Toerisme Afke Verkooijen Business & Administratie Didi de Vries Gezondheidszorg en Welzijn Jan Witholt Beroepsonderwijs Stadskanaal Willy Wollerich Beroepsonderwijs Stadskanaal Henk Zandstra Technologie, ICT en Laboratoriumtechniek De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Wilma Westerbrink. Daarnaast zijn er nog de volgende (tijdelijke) voorbereidingscommissies: a) scholing; b) medewerkersonderzoek; c) decentrale medezeggenschap, reglementen en regeling werkoverleg; d) communicatie achterban; e) profiel lid Raad van Toezicht; in 2013 is mevrouw M.P.C. van der Werf op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd tot lid van de Raad van Toezicht; f) functiewaardering; g) organisatie van het werk; h) ombudsman. In 2013 heeft de Ondernemingsraad stilgestaan bij zijn eigen functioneren; in deze bijeenkomst is ook samen met het College van Bestuur gesproken over de samenwerking tot nu toe en hoe deze nog verder verbeterd kan worden. Dit jaar zijn er verkiezingen geweest in het kader van decentrale medezeggenschap. De regeling met betrekking tot decentrale medezeggenschap bij Noorderpoort is door het College van Bestuur en de Ondernemingsraad gezamenlijk opgesteld. Met ingang van 1 augustus 2013 zijn deze zogenoemde onderdeelcommissies officieel van start gegaan. In het najaar hebben de leden een eerste scholingsbijeenkomst over medezeggenschap gevolgd. Deze wordt in 2014 vervolgd met een gezamenlijke scholing voor leden van de onderdeelcommissies en hun school- of dienstdirecteur. Verschillende leden van de Ondernemingsraad hebben individueel scholing gevolgd. In 2013 is de Ondernemingsraad 21 keer plenair bij elkaar gekomen. De Ondernemingsraad heeft in zijn plenaire vergadering vijf keer met het College van Bestuur overlegd. Één van deze gesprekken was een artikel-24- overleg (WOR) waarin de algemene gang van zaken binnen de instelling wordt besproken. Een afvaardiging van de Ondernemingsraad heeft twee keer overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. Ook is er overleg geweest met de Studentenraad. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: In 2013 hebben de bovenstaande medewerkers deel uitgemaakt van de Ondernemingsraad van Noorderpoort In 2013 heeft de Ondernemingsraad na overleg/aanpassing ingestemd met: In 2013 heeft de Ondernemingsraad na overleg/aanpassing positief geadviseerd inzake: Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Kaders Focus op Vakmanschap en herziening kwalificatiedossiers 3.0 Investering simulatieapparatuur Maritiem Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar de Staat van de Instelling Herziening functiebouwwerk Vakantieregeling leerlingen VO en studenten MBO Decentrale medezeggenschap en verkiezingen Arbocontract Instroombeleid MBO schooljaar Definitieve rapportage Cinop Aanvullingen professionaliseringsplan Noorderpoort Samenwerkingsverband Maritieme Academie Holland Organisatie van het werk Overwerkregeling Noorderpoort Aanpassing procuratieregeling Instellen ombudsman 12

13 JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten In 2013 heeft de Ondernemingsraad na overleg/aanpassing ingestemd met: Examenreglement MBO Inrichting Studentendienstverlening per In 2013 heeft de Ondernemingsraad na overleg/aanpassing positief geadviseerd inzake: Renovatie en herinrichting Muntinglaan Nieuwbouw Automotive en Logistiek Bornholmstraat Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Overleg met bedrijfsarts Overleg met Raad van Toezicht Handboek examinering MBO Betaalde leerbanen Overleg met Studentenraad Begrotingsbeleid 2014 BAPO ICT Beleidsplan Addendum klachtenregeling inburgering 2013 t.b.v. keurmerk inburgering Samenwerkingsovereenkomst pilot entreeopleiding Gronings Model (afgerond voorjaar 2014) Wijziging deelnemersstatuut MBO en Educatie Projectplan intensivering taal en rekenen Verplichte vakantiedagen OP 2014 Beëindiging opleidingsaanbod locatie Musselkanaal per Beëindiging opleidingsaanbod locatie Musselkanaal per Flex BV TRON (Taal en reken-ondersteuning Noorderpoort) Procedure en planning selectie schooldirecteuren, leiderschapsprofiel en specifieke opdrachten voor de scholen Stand van zaken uitruil techniek Toepassing vakantiewetgeving per (nog niet afgerond) Wijziging organisatiestructuur scholen per (nog niet afgerond) Privacyreglement Noorderpoort (nog niet afgerond) 13

14 JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten Je kunt ons bereiken op: MEER WETEN? noorderpoort.nl > leerlinginfo > studentenraad Noorderpoort versterkt je toekomst Studentenraad ideeën, MEEpRaTEN OVER NOORdERpOORT? Ontwerp: Klaas de Vries Fotografie: Rudmer Nijman Druk: VanLiereMedia Studentenraad Sinds oktober 2011 heeft Noorderpoort een Studentenraad (SR). Deze bestaat uit de volgende 15 leden: Naam School Shelly Abels Penningmeester Voorzitter Zakelijke dienstverlening Örsan Akman Zakelijke dienstverlening Frea Baalman Gezondheidszorg en Welzijn Jan Roelof Haisma Secretaris Secretaris Logistiek Kevin Jonker Gastvrijheid en Toerisme Peter Koetje Laboratoriumtechniek Lex van der Laan Gastvrijheid en Toerisme Quinten Manuel Voorzitter Gezondheidszorg en Welzijn Joost Mulder Gezondheidszorg en Welzijn Ricardo Pruis Logistiek Angelo Reijgersberg Gezondheidszorg en Welzijn Gabriëlla Somboek Vicevoorzitter Zakelijke dienstverlening Robbert Tromp ICT Ela Yazgili Gezondheidszorg en Welzijn Halim Zoer Lid DB Commerciële dienstverlening Yusof Hakimi Vicevoorzitter Gezondheidszorg en Welzijn Iris Westerink Penningmeester Kunst en Multimedia Michael ter Maat Gezondheidszorg en Welzijn Niels Musters Logistiek Jasper Schöbel Penningmeester Laboratoriumtechniek Melissa Lammers van Toorenburg Business en Administratie Danniek Sinnema Business en Administratie Cherinda Zwier Gezondheidszorg en Welzijn Daan Brouwer Gezondheidszorg en Welzijn De raad wordt begeleid door een bestuursadviseur en heeft secretariële ondersteuning. De studentenraad overlegt met het College van Bestuur. De SR heeft een eigen pagina op de website van Noorderpoort; hier zijn o.m. de verslagen van de vergaderingen te vinden. De studenten ontvangen een financiële vergoeding van 25,- per bezochte vergadering. Studenten die tenminste 70% van de vergaderingen hebben bijgewoond, krijgen na afloop van hun lidmaatschap een certificaat. In 2013 is de studentenraad 11 keer bijeen geweest, waarvan zes keer met het CvB. Uit de evaluatie van 2013 blijkt grote tevredenheid over de samenwerking tussen de Studentenraad en het CvB. 14

15 In het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten 15 Instemming Advies Overig Decentrale medezeggenschap (schoolraden) Aanpassing onderwijsovereenkomst Ouderbetrokkenheid Studentendienstverlening Schoolkosten 2013/2014 Beleidsplan ICT 2013/2014 VSV Pesten Rapport staat van de instelling Deelnemersstatuut Instroombeleid Noorderpoort Examenregeling Topsportbeleid en aangepaste onderwijstijd Verbeteren studenteninformatie MBO-tour minister Adviesraad VO Stadskanaal Richtlijnen social media Betere OV-kaart Versterking VO Stadskanaal / Sluiting vestiging Musselkanaal Melden van klachten Verder werden de volgende activiteiten ontplooid: Op 5 april lunchte een afvaardiging van de Studentenraad met Tweede Kamerlid mevrouw Tanja Jadnanansing (PvdA). Hoofdonderwerp: Wat vind jij belangrijk op school? In juni vond de jaarlijkse bijeenkomst van het CvB met de ondernemings- en de studentenraad plaats. Er werd gesproken over ouderbetrokkenheid, de onderwijsovereenkomst en schoolraden voor studenten. In september werd begonnen met de voorbereiding van de Studentenraadsverkiezingen in oktober. Alle Noorderpoortstudenten werden via een campagnekaart opgeroepen zich kandidaat te stellen. Op 24 september was er een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden. De verkiezingen werden gehouden op 11 oktober. Ouderraad VO Stadskanaal Voor leerlingen jonger dan 18 jaar zijn de ouders de formele belangenbehartigers; in het voortgezet onderwijs is dat doorgaans het geval. Noorderpoort verzorgt voortgezet onderwijs op verschillende scholen, in een aantal gevallen in samenwerking met andere instellingen. Dat heeft ook gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschap. Derhalve is ervoor gekozen de medezeggenschap van ouders in het VO vorm te geven op schoolniveau, met als overlegpartner de schooldirecteur. Op de School voor VWO/HAVO/VMBO Stadskanaal/ Musselkanaal is sinds november 2011 een ouderraad actief. De ouders uit de ouderraad vertegenwoordigen dit gremium tijdens Open Dagen op de beide locaties. Deze ouderraad heeft in 2013 bijeenkomsten gehad met het MT van de school en er hebben separate vergaderingen plaatsgevonden. De gespreksonderwerpen waren o.a.: Communicatiemogelijkheden met de ouders van de school De kwaliteitscyclus van de school, specifiek het verbetertraject VWO/ Havo Specifieke onderwijstrajecten, zoals mavo 5.1 Onderwijsinhoudelijke zaken, zoals kleine zorg De plaats van de school in de regio - Samenwerking met Ubbo Emmius - Businesscase van de overdracht van VO Stadskanaal/Musselkanaal van Noorderpoort aan Ubbo Emmius in Stadskanaal.

16 JAARVERSLAG Algemeen 1.1 Noorderpoort 1.2 Organisatiestructuur Organieke structuur Juridische structuur 1.3 Governance-code 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderraad VO Stadskanaal 1.7 Klachten Succes voorop! Joyce van den Bosch, kandidaat Noorderpoortjaarprijs Klachten Bij Noorderpoort is sprake van een indeling in drie soorten klachten: 1. klachten en bezwaren die betrekking hebben op examenresultaten; 2. klachten die betrekking hebben op Sociale Veiligheid; 3. overige klachten. Alle drie soorten klachten hebben een eigen reglement. Daarnaast is er in 2013 een apart Klachtenreglement voor Inburgering vastgesteld in het kader van het keurmerk inburgering. Klachten dienen in eerste instantie besproken te worden met diegene die verantwoordelijk is voor het gedrag waarover geklaagd wordt. Lukt dit niet dan kan een klacht inzake examenresultaten worden ingediend bij de Schoolexamencommissie, een klacht inzake Sociale Veiligheid bij de vertrouwenspersoon die op elke school aanwezig is en een Algemene Klacht bij de desbetreffende school- of dienstdirecteur. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan inzake examenresultaten beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Bij Sociale Veiligheid en Algemene Klachten kan de klacht worden voorgelegd aan de Onafhankelijke Klachtencommissie van Noorderpoort. De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit vier leden; dhr. H. Oostmeijer, mw. C. Tuinstra, mw. I. Riemen en dhr. H. Ananias. De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit dezelfde vier leden, aangevuld met dhr. J. Lanting vanwege zijn specifieke deskundigheid op het gebied van examens. Alle in 2013 ingekomen klachten hadden betrekking op categorie 3 (overige klachten). De klachten inzake examinering hadden geen betrekking op de resultaten. In 2013 hebben 3 klachten geleid tot het houden van een hoorzitting. Centraal binnengekomen klachten In 2013 zijn in totaal 31 klachten ingediend: bij het College van Bestuur (4), de klachtencommissie (20), schooldirecteuren die dit centraal hebben aangekaart (3) de website klacht.nl (1) de bestuurssecretaris (2) en de afdeling Marketing & Communicatie (1). Dit zijn er 11 meer dan het jaar ervoor. Qua onderwerp zijn de klachten als volgt in te delen: 1. Onderwijskwaliteit 13 (studenten) 2. Gedrag personeel 5 (3 studenten, 1 medewerker, 1 vrijwilligster) 3. Examinering 2 (studenten) 4. Beroepspraktijkvorming 3 (studenten) 5. Uitschrijving 1 (student) 6. Inschrijving 3 (2 medewerkers, 1 student) 7. Gedrag deelnemers 1 (externe) 8. Begeleiding student met ziekte/handicap 2 (1 student, 1 oud-student) 9. Ongewenste intimiteiten 1 (student) 23 klachten zijn naar tevredenheid opgelost (dan wel klager heeft het er verder bij gelaten), 3 klachten zijn niet behandeld wegens anonimiteit, 3 klachten waren om andere reden niet-ontvankelijk, 1 klacht is ongegrond verklaard en 1 klacht is deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk verklaard. 16

17 17 STRATEGIE 2

18 2. Strategie JAARVERSLAG Strategie 2.1 Strategisch beleid Noorderpoort Ontwikkelingen interne organisatie Nieuwe scholenstructuur Overdracht VMBO Groningen-Zuid Overdracht VO Stadskanaal Evaluatie uitruil technische opleidingen Alfa-college 2.3 Focus op Vakmanschap 2.4 Stakeholderbetrokkenheid 2.5 Samenwerkingsverbanden Vanaf 2013 is het nieuwe strategisch plan Verbinding, Vertrouwen en Vakmanschap van kracht. In dit jaar lag de focus op examinering, intensivering, het investeren in docenten en bovenschools samenwerken. De professionalisering van onze medewerkers speelde daarbij een belangrijke rol. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de missie, waarden en beleidsdoelen van Noorderpoort Uitgebreidere informatie hierover en over de visie van Noorderpoort op mensen, onderwijs en de regio, zijn te vinden op onze website noorderpoort.nl. 2.1 Strategisch beleid Noorderpoort Missie Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving en op het beroep van hun keuze en wil hen blijven begeleiden tijdens hun loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Het lemniscaat in het Noorderpoortlogo staat ook voor oneindig leren. Deze missie wordt zichtbaar in onze regio door de merkbelofte die wij doen: Noorderpoort versterkt de regio. Om deze merkbelofte na te komen, gaat Noorderpoort duurzame en intensieve verbindingen aan met medewerkers, studenten en regionale bedrijven en instellingen. Voor deze partijen willen wij een ontwikkelingspartner voor het leven zijn, op het gebied van beroepsvorming, loopbaan, onderwijs en kennis. Dit vanuit de overtuiging dat een langdurige bundeling van krachten Noordoost Nederland significant verder helpt in haar ontwikkeling tot een sterke regio. Waarden Onze kernwaarde is dan ook Verbindingen die ertoe doen. In het verlengde hiervan kennen we vijf waarden, die vooral over onze werkwijze gaan: Medewerkers van Noorderpoort zijn resultaatgericht en nemen hun verantwoordelijkheid, zodat onze omgeving weet wat zij aan ons heeft. Wij stellen ons ondernemend op omdat we niet willen afwachten, maar het als onze verantwoordelijkheid beschouwen ontwikkelingen en problemen vóór te zijn. We doen dit met openheid en respect voor een ieder. Tenslotte geldt bij alles wat we doen zonder uitzondering: afspraak is afspraak. Deze waarden stáán. Zij kenmerken ons, maar ondertussen onderscheiden ze Noorderpoort onvoldoende van andere ROC s. Het zijn categoriewaarden, die door elke serieuze onderwijsinstelling worden nagestreefd. Daarom hebben we drie merkwaarden geformuleerd, die Noorderpoort karakteriseren en onderscheiden. Trots, Echt Gronings en Met Elan. 18 Trots We zijn trots op wie we zijn en wat we kunnen. Zelfbewust in onze keuzes. We weten wat we willen en waar we goed in zijn; daarop richten we onze aandacht en energie. Echt Gronings Onze werkwijze is Gronings. Wij imiteren niemand. Zijn authentiek, nuchter, ingetogen, oprecht en betrouwbaar. t Kon minder. Met Elan We kennen onze mogelijkheden. Die zijn groot, en die zetten wij graag in. Wij kunnen het verschil maken. In verbinding met onze omgeving zijn we tot grote dingen in staat. Daarom nemen we het voortouw om onze regio te versterken.

19 JAARVERSLAG Strategie 2.1 Strategisch beleid Noorderpoort Ontwikkelingen interne organisatie Nieuwe scholenstructuur Overdracht VMBO Groningen-Zuid Overdracht VO Stadskanaal Evaluatie uitruil technische opleidingen Alfa-college 2.3 Focus op Vakmanschap 2.4 Stakeholderbetrokkenheid 2.5 Samenwerkingsverbanden Een eigen identiteit In onze visie beschrijven we ons beeld van de toekomst van Noordoost-Nederland. Onze missie geeft aan wat we belangrijk vinden en waarvoor we ons inzetten. De waarden gaan over hoe wij ons werk doen. Tezamen geven visie, missie en waarden Noorderpoort een eigen identiteit. Onze identiteit geeft weer wie we zijn en waar we voor staan. Zij maakt duidelijk wat ons bindt en wat ons onderscheidt. Onze identiteit maakt het verschil. Zij geeft uiteindelijk de doorslag of studenten/leerlingen, medewerkers, bedrijven en overige externe partners kiezen voor Noorderpoort of voor een ander ROC. De identiteit van Noorderpoort is opgenomen in het identiteitsbewijs en komt tevens tot uiting in de Noorderpoort-huisstijl. Strategische beleidsdoelen Het strategisch plan bestaat uit de volgende drie punten: Speerpunt 1: Het succes van leerlingen en studenten echt voorop Voorwaarde 1a: Intensivering, inkorting, verbreding: moderne onderwijsprogramma s Voorwaarde 1b: Onderwijs voor de web-generatie, eenheid en diversiteit in de organisatie, goede begeleiding Voorwaarde 1c: Duidelijke maatschappelijke opdrachten Speerpunt 2: Opleidingen waar behoefte aan is Speerpunt 3: Vakmanschap van onze medewerkers Voorwaarde 3a: De professional aan zet Voorwaarde 3b: Het team aan zet Voorwaarde 3c Versterkt zelfbewust management en ondersteuning De speerpunten worden ondersteund door twee algemene onderliggende Noorderpoortkeuzes, namelijk: Keuze 1: Scherp aan de wind, binnen financiële kaders Keuze 2: Noorderpoort duurzaam, duurzaam onderwijs De onderwerpen uit het strategisch plan sluiten aan bij bepaalde politieke beslissingen en/of wetswijzigingen. Zo zijn de onderwerpen uit de ministeriële notitie Focus op Vakmanschap opgenomen met dien verstande dat ze een eigen Noorderpoortaccent hebben gekregen. Daarnaast zijn professionalisering van medewerkers en teamontwikkeling belangrijke thema s. In de jaarbrief 2013 wordt aangegeven op welke onderwerpen, afgeleid van de strategische doelstellingen uit het strategisch plan , het College van Bestuur resultaten en inspanningen verwacht van de directeuren. Deze onderwerpen geven dus de accenten aan voor De jaarbrief maakt onderdeel uit van de reguliere Planning & Control-cyclus, waarin natuurlijk ook aandacht is voor operational excellence. In de volgende hoofdstukken wordt een beeld gegeven van de belangrijkste thema s/inspanningen in 2013 en in hoofdstuk 6 volgt een overzicht met de realisatie van de punten uit de jaarbrief. Uitrol strategisch plan Bij de uitrol van het strategisch plan zijn de speerpunten herkenbaar doorgetrokken in meerdere on- en offline stukken. Ieder speerpunt heeft een eigen kleur en icoon (ontworpen door Meinte Strikwerda, docent Gaming/ Multimedia Noorderpoort). Deze lijn komt terug in verschillende publicaties, zoals het Strategisch plan in zakformaat, de Kaders van Focus op Vakmanschap voor scholen en onderwijsteams, een praatplaat, een Noorderpoort-animatie over de door het CvB gemaakte keuzes en de publieksversie van het jaarverslag Daarnaast zijn de iconen verwerkt in ons intranet. 19

20 JAARVERSLAG 2013 Tijdens de Startdag van het management in augustus ontvingen alle leidinggevenden de koffer voor aanpakkers met daarin bovengenoemde publicaties. Dit initiatief was bedoeld om het gesprek met elkaar aan te gaan en met elkaar inhoud te geven aan de doelstellingen van het Strategisch Plan Strategie 2.1 Strategisch beleid Noorderpoort Ontwikkelingen interne organisatie Nieuwe scholenstructuur Overdracht VMBO Groningen-Zuid Overdracht VO Stadskanaal Evaluatie uitruil technische opleidingen Alfa-college 2.3 Focus op Vakmanschap 2.4 Stakeholderbetrokkenheid 2.5 Samenwerkingsverbanden Ontwikkelingen interne organisatie Nieuwe scholenstructuur Na evaluatie van de scholenstructuur besloot het CvB het aantal scholen per 1 augustus 2013 terug te brengen van 22 naar 17. Dit besluit had consequenties voor de zittende schooldirecteuren. Begin 2013 werd op basis van het Strategisch Plan met de directeuren een leiderschapsprofiel opgesteld. Alle directeuren spraken hun persoonlijke voorkeur uit en deden een ontwikkelassessment gebaseerd op het leiderschapsprofiel. Op basis hiervan werd door het CvB de plaatsing van de directeuren voorbereid. Alle directeuren op één na werden per 1 augustus 2013 voor vier jaar benoemd. Vanwege de externe onzekerheid geldt de benoeming van de directeur van Contract en Educatie voor twee jaar. Ook de ondersteunende functies zijn per 1 augustus 2013 opnieuw toegedeeld. Overdracht Vmbo Groningen Zuid Aansluitend bij de macrodoelmatigheidsdoelstelling uit het Strategisch Plan van Noorderpoort werd op 1 augustus 2013 het Vmbo in Groningen-Zuid formeel overgedragen aan het Zernike College. In de hieraan voorafgaande periode werden navolgende stappen gezet: Voor de doorontwikkeling van het Vmbo in Groningen-Zuid werden twee visie-documenten ontwikkeld. Het eerste betreft de pedagogisch-didactische richting, het tweede de contouren van het toekomstig onderwijs in Groningen-Zuid. Met alle personeelsleden werden individuele gesprekken gevoerd, onder meer over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de overdracht, de loopbaansituatie en de genoten opleidingen (bevoegdheden). In mei werd met de vakbonden overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor de betrokken medewerkers. Er is afgesproken dat niemand er de komende drie jaar op achteruit gaat en dat er gedurende het eerste jaar na de overdracht een vangnet is voor, door onvoorziene effecten, gedupeerden. In juni heeft de gemeente Groningen de gebouwen aan de Vondellaan en de Van Iddekingeweg overgenomen van Noorderpoort. Het gebouw aan de Van Schendelstraat blijft eigendom van Noorderpoort, het Zernike College wordt huurder. Eind juni vond de bestuurlijke overdracht plaats tijdens een minisymposium met als thema: Toekomst van het Vmbo en werk voor jongeren in 050. Begin juli nam het CvB afscheid van alle Noorderpoortcollega s die overstapten naar het Zernike College. Overdracht VO Stadskanaal In 2013 besloten de besturen van Ubbo Emmius en Noorderpoort tot het onderzoeken van de mogelijkheden voor een overdracht van het voortgezet onderwijs van Noorderpoort Stadskanaal aan Ubbo Emmius per 1 augustus Beide besturen menen dat de continuïteit van het aanbod van voortgezet onderwijs in Stadskanaal het best wordt gewaarborgd door Vmbo, Havo en VWO bij één bestuur onder te brengen. Ook ten tijde van bevolkingskrimp garandeert dit naar verwachting een breed onderwijsaanbod. Het al dan niet voortzetten van het onderwijsaanbod in Musselkanaal werd in het onderzoek meegenomen. Begin oktober 2013 ondertekenden beide besturen een intentieverklaring waarin bovenbeschreven voornemen werd bekrachtigd. Er werd opdracht gegeven tot het opstellen van een business case. Hierin worden de gevolgen

21 JAARVERSLAG Strategie 2.1 Strategisch beleid Noorderpoort Ontwikkelingen interne organisatie Nieuwe scholenstructuur Overdracht VMBO Groningen-Zuid Overdracht VO Stadskanaal Evaluatie uitruil technische opleidingen Alfa-college 2.3 Focus op Vakmanschap 2.4 Stakeholderbetrokkenheid 2.5 Samenwerkingsverbanden Gewogen aantal studenten Noorderpoort Alfa-college van de overdracht voor onder andere het onderwijs, personeel, de financiën en huisvesting in beeld gebracht. Bedoeling is om op basis van de business case in uiterlijk maart 2014 tot een definitief voorgenomen besluit te komen. Dit zal worden voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen en Raden van Toezicht van beide instellingen. In het kader van het opstellen van de business case werd het project Versterking VO Stadskanaal ingesteld. Op 9 oktober was er een startbijeenkomst voor alle leden van de projectgroepen en het management van beide organisaties. Er werd een startnotitie uitgebracht met opdrachten voor vier werkgroepen: onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. Een projectgroep van de directeuren van de scholen in Stadskanaal en de twee projectleiders coördineren dit proces. De beide bestuurders (van Noorderpoort: het CvB) vormen de stuurgroep aan welke de besluitvorming is voorbehouden. Via een nieuwsbrief werden de medezeggenschapsorganen en medewerkers van beide scholen tussentijds geïnformeerd. Op Kompas (intranet) is een pagina met informatie over de voortgang van het project ingericht. In het kader van de voorgenomen overdracht werden twee belangrijke stappen gezet: het CvB van Noorderpoort nam een voorgenomen besluit om de vestiging in Musselkanaal per 1 augustus 2014 te sluiten; er werd een richtlijn opgesteld voor personele samenwerking voorafgaand aan de overdracht. Hierin is onder meer afgesproken dat vacatures bij voorrang aan de andere organisatie beschikbaar worden gesteld. Evaluatie uitruil technische opleidingen Alfa-college In maart besprakenen de CvB s van het Alfa-college en Noorderpoort nogmaals de uitruil van technische opleidingen. Vastgesteld werd: dat de uitruil financieel vrijwel quitte is verlopen; dat Alfa-college en Noorderpoort samen blijven optrekken in het door de provincie gesubsidieerde project Versterking Techniek in Groningen ; dat de (gewogen) studentaantallen in evenwicht zijn gebleven, helaas in combinatie met een algemene daling van het aantal belangstellenden voor technische opleidingen; dat de uitruil in het kader van macrodoelmatigheid een goede stap is geweest. De gezamenlijke CvB s hebben het ministerie van OCW schriftelijk laten weten dat door het overdragen van opleidingen de rendementscijfers ongunstig worden beïnvloed. De studenten die hun opleiding bij het Alfacollege vervolgen, worden namelijk voor Noorderpoort als uitstromers zonder diploma aangemerkt en vice versa. De Inspectie antwoordde hierop dat bij de uitvoering van het inspectietoezicht altijd wordt gevraagd naar het verhaal achter de cijfers vóórdat opbrengsten worden beoordeeld. De uitruil hoeft dus geen nadelige gevolgen voor de instellingen te hebben. 2.3 Focus op Vakmanschap 21 De Minister van Onderwijs neemt verschillende maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (zie onder meer de actieplannen Focus op Vakmanschap (FoV) en Leerkracht 2020 van het Ministerie van OCW). Binnen Noorderpoort is de regiegroep Noorderpoort versterkt Vakmanschap opgericht om het procesmanagement over deze maatregelen te voeren. De regiegroep Focus bood in januari het document Kaders voor scholen en onderwijsteams ter besluitvorming aan de OR aan. De OR ging met het besluit akkoord. De kaders zijn bedoeld om teams richting te bieden bij het

Resultaat dat telt. Jaarverslag 2014. Noorderpoort versterkt de regio TROTS, PASSIE, VAKMANSCHAP

Resultaat dat telt. Jaarverslag 2014. Noorderpoort versterkt de regio TROTS, PASSIE, VAKMANSCHAP TROTS, PASSIE, VAKMANSCHAP Resultaat dat telt Jaarverslag 2014 Noorderpoort versterkt de regio Resultaat dat telt Jaarverslag Noorderpoort 2014 Noorderpoort versterkt de regio Leeswijzer 4 Generiek 33

Nadere informatie

Identiteitsbewijs Noorderpoort

Identiteitsbewijs Noorderpoort Identiteitsbewijs Noorderpoort 1 school voor commerciële dienstverlening school voor de kunsten school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor technologie school

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst

noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst mbo-opleidingen Appingedam Noorderpoort Eemsdollard, beroepsonderwijs Appingedam vrijdag 25 januari, Opwierderweg 2, tel.: (0596) 69 29 29 Administratie,

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

14 december uur Van Schendelstraat

14 december uur Van Schendelstraat Studentenraad 14 december 2012 15.00-17.00 uur Van Schendelstraat Aanwezig: Shelly Abels, Halim Zoer, Quinten Manuel, Ricardo Pruis, Gabriella Somboek, Joost Mulder, Lex van der Laan, Robbert Tromp, Frea

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2011 SAMEN STA JE STERK. Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2011 SAMEN STA JE STERK. Noorderpoort versterkt de regio Jaarverslag Noorderpoort 2011 SAMEN STA JE STERK Noorderpoort versterkt de regio JAARVERSLAG NOORDERPOORT 2011 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord College van Bestuur 5 1. Organisatie 6 1.1 Het Noorderpoort

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 vruchten plukken. Noorderpoort versterkt de regio

JAARVERSLAG 2015 vruchten plukken. Noorderpoort versterkt de regio JAARVERSLAG 2015 vruchten plukken Noorderpoort versterkt de regio Vruchten plukken Jaarverslag Noorderpoort 2015 Noorderpoort versterkt de regio Leeswijzer 4 3.1.2 Doorstroom 37 4 Medewerkers 59 7 Financiën

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Reglement Adviesraad Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Kenmerk CvB : 2016/000171/CvB-REG Woord vooraf Dit reglement heeft

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Klacht over examens Oneens met uitslag Commissie van beroep voor Regeling beroep

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant 1. Inleiding Stichting Wellant verzorgt kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs voor vmbo en mbo en ontwikkelt en organiseert ten behoeve van leven lang

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bestuursreglement ROC Rivor

Bestuursreglement ROC Rivor Bestuursreglement ROC Rivor Inhoudsopgave Bestuursreglement Introductie Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Begripsbepalingen 2. Bestuursreglement 3. Bestuurlijke organisatie 4. Aansturing van de organisatie 5. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Bestuursreglement MBO Utrecht

Bestuursreglement MBO Utrecht Bestuursreglement MBO Utrecht Colofon Uitgave : 24 april 2014 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 24 april 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op : 24 april 2014 Advies Ondernemingsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 ZELF DE REGIE NEMEN. Noorderpoort versterkt de regio

JAARVERSLAG 2016 ZELF DE REGIE NEMEN. Noorderpoort versterkt de regio JAARVERSLAG 2016 ZELF DE REGIE NEMEN Noorderpoort versterkt de regio Zelf de regie nemen Jaarverslag Noorderpoort 2016 Noorderpoort versterkt de regio Leeswijzer 4 Voorwoord College van Bestuur 5 3. Onderwijs

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014 Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo Leergang BVE 7 oktober 2014 MBO Raad 69 leden: roc s, aoc s, vakinstellingen belangenbehartiging namens leden dienstverlening aan de leden collectieve

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Ouderplatform Albeda College

Reglement Ouderplatform Albeda College Reglement Ouderplatform Albeda College Dit reglement is vastgesteld op 31-05-17 en geldig tot 31-05-22 Artikel 1: begripsomschrijving en toelichting op begrippen In dit ouderplatform reglement wordt verstaan

Nadere informatie