De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap"

Transcriptie

1 De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou.

2 Een vijver vol talenten Scholen hechten veel waarde aan hun medewerkers. Samen zorgen zij voor een leeromgeving waarin zowel leerlingen als collega s het naar hun zin hebben, zich veilig voelen en vooral het beste uit zichzelf naar boven halen. Een gemotiveerde en motiverende school- of projectleider is daarbij essentieel. Leiding geven aan collega s doe je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. De opleiding Kweekvijver volgen, bijvoorbeeld. Ook komend schooljaar gaat weer een traject van start. Speciaal voor talenten van de IRIS-, Werkkring-, ROSA- en andere samenwerkende scholen. Kweekvijver, iets voor jou? Het kweekvijvertraject is voor iedereen die zich verder wil bekwamen op het gebied van leiderschap. Als je de opleiding hebt afgerond kan je aan de slag als school- of teamleider. Maar dat hoeft zeker niet! De opleiding biedt een breed pallet aan vaardigheden waar je ook als LC- of LD-docent, sectieleider/vakgroepvoorzitter of beleidsmedewerker op school veel baat bij hebt. Na afloop ben je in ieder geval een volwaardige gesprekspartner voor het management(team). Hoofdopleider is Ruud Jansen, interne opleider, trainer en coach van IRIS CVO (www.iris-cvo.nl) en tevens opleider bij de managementopleiding Master in Educational Leadership van CNA (www.centrumvoornascholing.nl). Hij zal daarbij ondersteund worden door Klaas Loeve als co-opleider. Ook zullen af ten toe gastdocenten een korte workshop geven over leiderschapsthema s en hoe zij daar in de praktijk mee omgaan. Wil je weten of de opleiding Kweekvijver ook wat voor jou is? Overleg het met je eigen leidinggevende of schoolleider of neem contact op met Ruud Jansen / (06) ).

3 Ik heb veel geleerd over de school als organisatie en daardoor ben ik ook actiever in de school en laat ik eerder en op een constructieve manier van me horen. Joachim Galenkamp, docent Aardrijkskunde en Coördinator Verzuimregistratie op het Herbert Vissers College in Nieuw Vennep. Je krijgt een andere kijk op leiderschap, op waar jouw invloed ligt aan een andere kant dan de managementkant. De opleiding verduidelijkt echt je keuze, ook als je twijfelt of teamleiderschap wel wat voor jou is. Willem Verkuil, teamleider havo bovenbouw, SG Jan Arentsz in Alkmaar.

4 Wat houdt de opleiding in? Voor wie? De Kweekvijver is voor mensen die: ervaring hebben met projecten, werkgroepen of coaching en begeleiding en die als LC- of LD-docent, sectieleider/vakgroepvoorzitter of coördinator een actieve rol (willen) spelen in de school willen onderzoeken of een middenmanagement-functie op het niveau van teamleider een wenselijke en haalbare vervolgstap in de loopbaan kan zijn; geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om te investeren in zichzelf (het eigen loopbaanperspectief) en in de schoolontwikkeling van de eigen school; nieuwsgierig zijn naar wat ze nog meer kunnen en willen en wie ze nog meer zijn dan de goede docent/collega van nu. De twee hoofdlijnen 1. Ambachtelijke ontwikkeling (schoolontwikkeling) Dit toon je aan in een praktijkopdracht (project). Je geeft leiding aan een klein project in de eigen school waarbij je oefent met het inhoudelijk en procesmatig aansturen van collega s (zonder lijnbevoegdheid). Inhoudelijke thema s: Achtergronddomeinen; schoolomgeving, visie, wet- en regelgeving; Scharnierpunt; de (school)leider als spil/spin in het web; diens rol en functioneren; Sturingsdomeinen; schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair, cultuur. Sturen in deze domeinen met als doel het verbeteren van het leren van leerlingen; Onderzoeksmatig leiding geven (gebruiken van data in/buiten de school); Verder zal het leiden van projecten en werkgroepen een belangrijk thema zijn (onderwijskundig leiderschap); daarbij ligt de focus op de veranderkundige aspecten (o.a. fasering) van een project en op het sturen van de teamontwikkeling. 2. Persoonlijke professionele ontwikkeling (leiderschap) Dit toon je aan met een systematische reflectie op je eigen persoonlijk leiderschap en in de communicatie naar leden van een kleine werkgroep/projectgroep, het MT en andere collega s in de school die betrokken zijn bij de praktijkopdracht in de eigen school. Inhoudelijke thema s: (Jezelf) presenteren en daarop feedback krijgen en geven maakt deel uit van de groepsbijeenkomsten. Daar oefen je met het hanteren van je eigen rol en die van je groepsgenoten als oefenteam (groepsdynamica, teamontwikkeling en de schoolleider als procesbegeleider ); Reflectie, feedback, communicatie en gespreksvoering. Hoe wordt er gewerkt? Er zijn 15 groepsbijeenkomsten (op donderdagen tussen en uur) met een tussenperiode van 2 á 4 weken. Tussendoor werk je op school aan het project, maak je opdrachten, lees je literatuur en doe je onderzoekjes in en buiten je eigen school. Een traject van intervisie maakt deel uit van de opleiding (deels tijdens de bijeenkomsten en deels tussen de bijeenkomsten door). Ook werken we met een vorm van collegiale consultatie (leren van en met een maatje). Het is de bedoeling om in de school een interne coach/critical friend te zoeken. Dit kan een schoolleider zijn, maar dat hoeft niet. Ook is het meelopen met/schaduwen van een eigen schoolleider én een schoolleider buiten de eigen school onderdeel van het programma.

5 Studiebelasting Een opleiding van een jaar die toegang geeft tot de geaccrediteerde schoolleidersopleidingen van CNA ( De studielast bedraagt 560 uur. Die worden grofweg als volgt ingedeeld: 150 uur lestijd (tijdens bijeenkomsten), 175 uur voorbereiding voor de bijeenkomsten en andere opdrachten. Gemiddeld 1 á 2 dagdelen per week aan studiebelasting. De rest van de tijd bestaat uit schoolactiviteiten die je verricht voor je project in de school (inclusief andere opdrachten die daarmee verbonden zijn). Sommige (onderzoeks)opdrachten kunnen alleen op school worden uitgevoerd. Zorg er vooraf voor dat je hier de ruimte, tijd en mogelijkheid voor krijgt binnen je school. Het betreffende project of onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling in de school, net als jouw toenemende deskundigheid. Om de 3 á 4 weken vindt op donderdag een werkbijeenkomst plaats (van uur in het Trefpunt in Nieuw Vennep). Twee keer tijdens de opleiding vindt er een tweedaagse opleidingsbijeenkomst (5 dagdelen per tweedaagse) plaats in de Stal op De Kaag (met overnachting). Literatuurstudie, intervisie, (zelf)reflectie, feedback geven en ontvangen, uitvoeren van praktijkopdrachten, schrijven en bijhouden van je portfolio, presentaties en boekbesprekingen, schaduwen van een eigen en een externe schoolleider. Facilitering van de opleiding gebeurt grotendeels vanuit jezelf: contacttijd (ook in de avond), studietijd en uitvoeren van opdrachten in en buiten de school. Je school of het bestuur draagt de kosten van de opleiding, maakt contacttijd vrij in je lesrooster en faciliteert eventueel een deel van de studietijd. Wat verwachten we van de deelnemers? Het is belangrijk voor een effectieve en gemotiveerde deelname dat er goede afspraken worden gemaakt met de schoolleiding over de inzet en facilitering van de deelnemer en de wederzijdse verwachtingen op dit gebied. De opleiding blijkt vaak intensiever dan dat de deelnemer of schoolleider inschatten. Indien gewenst kan er een uitgebreide studiewijzer/studiehandleiding aangevraagd worden die een goed beeld geeft van de inhoud en (pittige) studiebelasting. Het is tevens essentieel dat de deelnemer in de school de mogelijkheden en de ruimte krijgt om een project te leiden en daarbij enkele collega s aan te sturen (ook al is er geen lijnverantwoordelijkheid). Verder moet de deelnemer af en toe mee kunnen kijken in de keuken van een eigen schoolleider om zo de praktijk van alledag te ervaren en te observeren (ook bijvoorbeeld MT-overleg of bovenschoolse activiteiten). Noodzakelijke ondersteuning vanuit de school De opleiding wordt afgesloten met een certificaat als startbekwaam (school)leider. Daarvoor moet je als deelnemer voldoen aan de volgende beoordelingseisen: Een kwalitatief en kwantitatief voldoende portfolio waarin is opgenomen een uitgebreide schoolanalyse, een verslag van het uitgevoerde project op de eigen school en een verslag van de persoonlijke ontwikkeling als leider (POP); Het uitvoeren van een workshop op de afsluitende werkdag voor collegadeelnemers en leidinggevende collega s uit de scholen over een leiderschapsthema. Daarin is de profilering van de deelnemer als leider (beeld van de eigen ontwikkeling en ambitie voor vervolgstappen) een verplicht onderdeel; De deelnemers krijgen een uitgebreid mondeling advies van de opleiders (en feedback van hun intervisiegenoten) over hun functioneren als leider tijdens de opleiding en over mogelijke en gewenste vervolgstappen in hun loopbaan (geen assessment). De opleiders zijn als referent beschikbaar; Actieve deelname, proactief gedrag en minimaal 80% aanwezigheidsplicht. Afsluiting

6 Selectieprocedure en tijdpad Selectie Werving en selectie gaat via de teamleiders (en binnen de IRIS-scholen tevens via de schoolopleiders!) of in overleg met de directie. Waar mogelijk wordt gestreefd naar twee deelnemers per school in verband met het praktijkonderzoek op de eigen school en het collegiaal leren. De geïnteresseerde kan pas deelnemen aan de voorlichting en het opleidingstraject als daar vooraf toestemming voor is van de betrokken schoolleider. Voorlichting Op maandag 13 mei vindt er van tot uur een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Vanaf uur ben je welkom in lokaal 13 van de Haemstede-Barger Mavo. Haemstede-Barger Mavo Koediefslaan BT Heemstede (023) Na deze datum kan je voorlichting op maat aanvragen bij hoofdopleider Ruud Jansen / (06) ). Tijdspad Intakegesprekken vinden plaats op maandag 17 juni en woensdag 19 juni (op afspraak volgens rooster): op het bestuursbureau van IRIS in Heemstede naar aanleiding van een startportfolio (opsturen naar Ruud Jansen vóór vrijdag 7 juni) Beoogde start is op donderdag 5 september 2013 ( uur) Locatie Opleiding: Het Trefpunt in Nieuw Vennep. De tweedaagsen vinden plaats in De Stal op de Kaag. Door de opleiding krijg je meer inzicht in hoe een school eigenlijk functioneert. De school is echt meer dan de leerlingen en de docenten! De school is complexer dan je als docent denkt en dat schept meer begrip voor de schoolleiding. Astrid ten Boom, afdelingsleider vmbo afdeling Zorg en Welzijn, Petrus Canisius College in Alkmaar.

7 De leiderschapscompetenties Omdat de kweekvijver is opgezet in samenwerking met CNA en de mogelijkheid biedt voor doorstroming naar de schoolleidersopleidingen van CNA, volgen hieronder de vereiste leiderschapscompetenties. Basiscompetenties van de (school)leider De leiderschaps-basiscompetenties die de grondslag vormen van onze opleiding zijn geformuleerd in de brochure van de VO-raad (http://www.vo-raad.nl/ publicaties/brochures/basiscompetenties-schoolleider). Hieraan heeft het CNA een zesde competentie toegevoegd: onderzoeksmatig leidinggeven. Competenties op startbekwaam niveau Ter afsluiting van de opleiding Leiderschap (IRIS) of Integraal Leiderschap 1 (CNA) word je geacht (minimaal) onderstaande competenties op startbekwaam niveau te beheersen: 1. Visiegerichtheid De (school)leider kan een visie op onderwijs formuleren en deze visie communiceren en uitdragen teneinde optimale leerlingresultaten te realiseren. a. de visie van je school expliciteren, benoemen welke opvattingen over leren en onderwijzen eraan ten grondslag liggen, en voorbeelden geven van de zichtbaarheid van die visie in het beleid en de dagelijkse werkelijkheid van de school; b. je eigen visie op onderwijs formuleren, gericht op de optimale ontwikkeling van leerlingen en deze in relatie brengen met de schoolvisie; c. bij het uitvoeren van het project in je eigen school werken vanuit een visie en ervoor zorgen dat die visie zichtbaar wordt; d. met je projectcollega s over visie communiceren en tot een gemeenschappelijke visie komen; e. je visie concretiseren en toepassen op praktische vraagstukken. 2. Omgevingsbewustzijn De (school)leider kan factoren uit de omgeving van de school wegen, op consequenties bezien en vertalen naar de eigen situatie teneinde de leerlingresultaten te optimaliseren. a. benoemen welke belangrijke omgevingsfactoren van invloed zijn op de school en deze analyseren; b. wet- en regelgeving opsporen die van invloed is op beleid van de school, en je die eigen maken; c. een duidelijk beeld schetsen van de invloed die omgevingsfactoren en wettelijke regelingen op je project hebben; d. reflecteren op het schoolbeleid in deze achtergronddomeinen en daarbij sterke en te ontwikkelen punten aanwijzen. 3. Strategieën inzetten De (school)leider is in staat tot transformationeel, inspirerend, moreel en onderzoekend leiderschap teneinde de schoolontwikkeling te bevorderen. a. de verschillende leiderschapsstijlen beschrijven; b. je eigen leiderschapsstijl in verband met deze stijlen expliciteren; c. een plan voor je eigen leiderschapsontwikkeling formuleren en uitvoeren; d. je leiderschapsontwikkeling in relatie brengen met de schoolontwikkeling; e. relevante communicatie- en gespreksvaardigheden effectief inzetten. 4. Organisatiebewustzijn De (school)leider kan met het oog op optimaliseren van de leerlingresultaten sturen in de domeinen in de school. a. beschrijven en analyseren hoe binnen de eigen school in de domeinen wordt gestuurd; b. beschrijven en analyseren hoe de sturing in de verschillende domeinen samenhangt met de schoolontwikkeling; c. reflecteren op de sturing in de domeinen en daarbij sterke/te ontwikkelen punten aanwijzen. 5. Hogere orde denken De (school)leider kan handelen vanuit inzicht in de samenhang tussen alle factoren die een rol spelen bij het leren van de leerlingen. a. de samenhang beschrijven van het eigen project met andere ontwikkelingen in de school; b. reflecteren op de integraliteit van het schoolbeleid en daarbij sterke en te ontwikkelen punten aanwijzen. 6. Onderzoeksmatig leidinggeven De (school)leider cultiveert een kritische opstelling t.a.v. alle vormen van kennis en inzicht waarop de schoolpraktijk en -beleid (impliciet of expliciet) gebaseerd zijn. Hij is erop gebrand zo goed mogelijk gebruik te maken van elders verkregen onderzoeksresultaten en is initiatiefnemer tot en opdrachtgever voor eigen onderzoek. Hij stimuleert de ontwikkeling van een onderzoekscultuur binnen de school. a. data in en over de school benutten; b. externe kennisbronnen ontsluiten en benutten; c. een klein onderzoek uitvoeren van een praktijkprobleem op basis van een vraagstelling met als resultaat een goed onderbouwde conclusie.

8 Meer informatie Ruud Jansen Intern opleider IRIS CVO e m (06) IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs bezoekadres Koediefslaan BT Heemstede postadres Postbus AA Heemstede contact (023) informatie De opleiding leiderschap is een initiatief van IRIS CVO voor eigen medewerkers. De opleiding is ook toegankelijk voor medewerkers van de bij Werkkring aangesloten scholen en andere samenwerkende scholen. De opleidingskosten voor deelnemers buiten IRIS bedragen 4500 euro.

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Leergang Hoger Management Informatiebrochure

Leergang Hoger Management Informatiebrochure Leergang Hoger Management Informatiebrochure Inhoud Leren is veranderen is leren Alleen door gevarieerd te kijken Kun je complexiteit hanteren Interstudie NDO Mevrouw drs. Enny Keijsers KL Academie Mevrouw

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs

Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs Inventarisatie nascholing Praktijkonderwijs Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 20 april 2012 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave bevat hyperlinks. Door op onderstaande titels

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie