ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag. 6 Stroomdiagram alarmering pag. 7 Ontruimingsprocedure pag. 8 Brandmeldinstructie voor algemeen personeel pag. 9 Brandmeldinstructie voor zorgpersoneel pag. 10 Hoofdstuk 1 Taak / instructie Receptie pag. 11 / 12 Hoofdstuk 2 Taak / instructie HBHV / plaatsvervanger pag. 13 / 14 Hoofdstuk 3 Taak / instructie Teamleider / afdelingsmanagers pag. 15 Hoofdstuk 4 Taak / instructie Avond / nacht / weekenddienst pag. 16 Hoofdstuk 5 Taak / instructie Bedrijfshulpverleners pag. 17 Hoofdstuk 6 Taak / instructie Directie / Management pag. 18 Hoofdstuk 7 Lijst plattegrondtekeningen pag. 19 Logboek pag. 20 Bijlage 1 Namenlijst BHV Bijlage 2 Preventieve voorzieningen, verklaring van afkortingen Bijlage 3 Algemene preventieve richtlijnen Bijlage 4 Brandveiligheids instructies voor personeel Bijlage 5 Informatie m.b.t. brandgevaar Bijlage 6 Blusmethoden 2 versie

3 INLEIDING Het ontruimingsplan heeft tot doel de hulpverlening bij calamiteiten in of rond het pand van samenwerkingsschool Balans aan de Klaverveld 5 te Den Haag, goed en georganiseerd te laten verlopen. Het draagt hiertoe bij door het geven van een beeld van de betrokken interne bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en het omschrijven van taken en bevoegdheden. Voorts geeft het ontruimingsplan een beeld van de indeling en het gebruik van de gebouwen. Zowel personeel en overige aanwezigen kunnen hier hun informatie aan ontlenen. Het ontruimingsplan kan bij de navolgende calamiteiten in werking treden. Bij brand, grote wateroverlast, bommelding, stormschade, gas lekkage, in opdracht van bevoegd gezag, oorzaken van technische aard en andere voorkomende gevallen. Kort samengevat kan worden gesteld dat de BHV organisatie in hoofdzaak een mensgerichte lokale hulporganisatie is, bestaande uit leden die in staat zijn om hun taakelementen uit te voeren. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in het gebouw volgens Arbo-wet artikel 15. Het hoofd BHV, gemandateerd door de directie, is verantwoordelijk voor het coördineren van acties, die moeten worden ondernomen na een melding van een calamiteit. Het totale plan omvat, naast objectgegevens, taken en instructies voor diverse personen in geval van een calamiteit. Het is nodig, deze afspraken over taken en bevoegdheden regelmatig door te nemen. Mocht het in de toekomst tot een calamiteit komen dan weet iedereen dat de aanwijzingen en opdrachten van de BHV-organisatie onverwijld moeten worden opgevolgd. Dit geldt ook wanneer het om een oefening gaat. Bij het beoefenen van het plan in de praktijk is het mogelijk dat er aanleiding bestaat om het plan aan te passen zodat het up to date blijft en zo met de organisatie mee groeit. Het voor u liggende plan pretendeert niet in alle gevallen volledig te zijn. Waar niet in is voorzien zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. Wij vertrouwen op uw medewerking, indien door de BHV-organisatie een beroep op u wordt gedaan in het belang van uw veiligheid en die van anderen. Namens commissie BHV 3 versie

4 SITUATIESCHETS OPVANG / VERZAMELPLAATS BRUINE NOODGEBOUW HOOFD GEBOUW WITTE NOODGEBOUW HOOFD EN BRANDWEERINGANG Samenwerkingsschool Balans Klaverveld 5 DEN HAAG 4 versie

5 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE LOCATIE Naam: Samenwerkingsschool Balans Schoolbestuur: Lucas onderwijs Adres: Klaverveld 5 Adres: Saffierhorst MA Den Haag 2592 GK Den Haag Telefoon: Telefoon: De locatie, bestaat uit 2 verdiepingen, 17 leslokalen, 2 speellokalen en een gymnastiek lokaal. Tevens is er in het gebouw een BSO en peuterspeelzaal met een eigen ontruimingsplan. Het pand wordt echter wel aangestuurd door de centrale brandmelder waardoor zij ook ontruimen wanneer de school ontruimd wordt. Er zijn tevens naast de school twee noodvoorzieningen gevestigd aan de kant van de kleuterspeelplaats. Het witte noodgebouw heeft drie lokalen en bevindt zich direct naast de hoofdingang van het hoofdgebouw. Op dit moment zijn alle lokalen in gebruik. De groepen 3 zijn er geplaatst. Het andere noodgebouw bevindt zich verder naar achteren en heeft twee verdiepingen. Hier zijn 6 lokalen. Het hoofdgebouw is eigendom van Lucas onderwijs. AANWEZIGEN De school is open op maandag t/m vrijdag van : uur tot uur Aantal personeelsleden van uur tot uur : ± 40 personen. Aantal personeelsleden, kinderen en ouders van uur tot uur: ± 650 personen. Aantal personeelsleden, kinderen en ouders van uur tot uur: ± 620 personen. Incidenteel op avonden. Aantal personeelsleden ouders en kinderen van uur tot uur: variërend van 8 tot 200 personen. HOOFDINGANG De hoofdingang van het gebouw bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw aan een groot speelplein. Om het plein bevindt zich een hek met een toegangshek dat toegang geeft op een speelplein. Aan de zijkant van de school is een toegangsweg met parkeergelegenheden en fietsrekken met aan de overkant een groot grasveld (Arena). Het gebouw is goed bereikbaar voor hulpdiensten (zie situatieschets). De weg heeft wel een scherpe bocht, die niet door lange voertuigen is te nemen. BRANDWEERINGANG De hoofdingang is als brandweeringang aangemerkt. BRANDMELDCENTRALE Het hoofdgebouw is voorzien van een brandmeldcentrale waarop de plaats en het type melding kunnen worden afgelezen. De brandmeldcentrale, type CS1110, is in de teamkamer voor in het hoofdgebouw geplaatst. Alarmering vindt plaats middels handbrandmelders en automatische melders. Automatische melders zijn zowel in alle ruimtes en op de gangen geplaatst. Bij een automatische alarmering en handbrandmelding is er geen vertraging op de doormelding naar de alarmcentrale. Er is geen doormelding naar de twee noodgebouwen.in het bruine noodgebouw is een op zichzelf staande brandmelder. De brandmeldcentrale, type Siemens FC10, handt in de hal bij de hoofdingang. STUURFUNCTIES VAN DE BRANDMELDCENTRALE Doormelding naar de regionale alarmcentrale. Nevenindicatoren bij alle ruimten met een automatische melder. Ontruimingsalarm. Voordeuren gaan open. Tussendeuren, begane grond, gaan open. Automatische ramen (in de gang boven de trap van het hoofdgebouw) gaan open. Flitslicht aan de voorzijde van het gebouw. 5 versie

6 LIFTEN Het gebouw is voorzien van 1 lift. Deze lift wordt niet bij een brandalarm naar de begane grond gestuurd. VERZAMELPLAATS / OPVANGPLAATS Bij ontruiming zullen alle leerkrachten samen met de kinderen zich naar de Arena verplaatsen. Dit is de algemene verzamelplaats bij ontruiming. Indien noodzakelijk zal men uitwijken naar basisschool Waterland, Eendenplein 1 Den Haag. COMMUNICATIEMIDDELEN De navolgende communicatiemiddelen staan op Samenwerkingsschool Balans tot beschikking. - Telefoon (vast en mobiel) - Portofoons t.b.v. de bedrijfshulpverlening. De BHV is dan bij de ontruiming en bij het contoleren met elkaar in verbinding. BHV / ONTRUIMINGSORGANISATIE Binnen het gebouw is ten behoeve van de algemene veiligheid een BHV / ontruimingsorganisatie opgezet, deze organisatie bestaat uit medewerk(st)ers van Samenwerkingsschool Balans. Bij een calamiteit zal iedereen die binnen de BHV organisatie een taak heeft eerst de kinderen naar buiten brengen en daarna zich melden bij de hoofdingang. Daar ontvangt men een portofoon en volgen er instructies om een controle uit te gaan voeren. Middels taken die in dit ontruimingsplan staan, de instructies van het HBHV / plaatsvervanger en informatie omtrent de calamiteit, weten de betrokken personen wat te doen in geval van brand of ontruiming. Middels trainingen, oefeningen en opleidingen wordt het kennisniveau van de BHV gewaarborgd. Tevens worden er jaarlijks oefeningen in het gebouw gehouden om de kennis van ontruimen, blussen en de vluchtwegen te toetsen. Na elke oefening vindt een evaluatie plaats; eerst in BHV-verband, waarna de resultaten in het team besproken worden. 6 versie

7 ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN ALARMERING INTERN ALGEMEEN. Een brandalarm vindt plaats middels handbrandmelders en automatische melders. De meldingen van handbrandmelders en automatische melders komen binnen op de brandmeldcentrale. Waarna er zonder vertraging een doormelding is naar de alarmcentrale. PERSONEEL/LEERLINGEN/OUDERS. Alarmering van personeel geschiedt middels het algemene alarmsignaal. BHV. Alarmering van de BHV organisatie geschiedt middels het algemene alarmsignaal. ALARMERING EXTERN Na het indrukken van een handbrandmelder of alarmering via een automatische melder zal, zonder vertraging, een automatische doormelding naar Regionale alarmcentrale plaatsvinden. Indien noodzakelijk kan men de Regionale alarmcentrale alarmeren en informeren via het Landelijk alarmnummer 112. Vermeld * Plaats, benodigde hulpdienst * Uw naam, * Samenwerkingsschool Balans. * Klaverveld 5 * Plaats, grootte en aard van de calamiteit * Eventuele slachtoffers * Verdere bijzonderheden VERZAMELPLAATSEN BIJ ONTRUIMING GAAN ALLE VOLWASSENEN EN LEERLINGEN NAAR DE ARENA. DIT IS HET GROTE GRASVELD AAN DE ZIJKANT VAN DE SCHOOL. INDIEN NOODZAKELIJK WORDEN DE LEERLINGEN ONDER BEGELEIDING NAAR BASISSCHOOL WATERLAND GEBRACHT. 7 versie

8 STROOMDIAGRAM ALARMERING Handbrand melding Automatische melding Brandmeldcentrale ONTRUIMINGS ALARM BMC HANDMELDING BMC AUTOMATISCHE MELDING ONTRUIMING ALLE GEBOUWEN DE KINDEREN WORDEN ONDER BEGELEIDING VAN LEERKRACHTEN NAAR BUITEN GEBRACHT directe doormelding zonder vertraging REGIONALE ALARMCENTRALE BRANDWEER HBHV STUURT EHBO EN BHV AAN BHV CONTROLEERT BHV MELDT ZICH BIJ HBHV Externe instantie Intern Balans 8 versie

9 DAGSITUATIE ONTRUIMINGSPROCEDURE Bij calamiteiten anders dan brand, zal de HBHV en BHV indien noodzakelijk mondeling of telefonisch gealarmeerd en geïnformeerd worden. Bij een brandmelding zal er direct een automatische doormelding naar de Regionale alarmcentrale plaatsvinden en het brandalarm in werking gaan. De ambulante directieleden, of hun plaatsvervangers zullen zo snel als mogelijk de leerkrachten in het witte en bruine noodgebouw op de hoogte brengen waarna ook deze gebouwen ontruimd worden. Alle leerkrachten brengen eigen leerlingen naar de aangegeven verzamelplaats, de Arena. Deze bevindt zich naast de school. Daar aangekomen nemen ze zij de groepen over van de leerkrachten die een bijzondere taak hebben toegewezen in deze situatie. Andere aanwezigen en bezoekers gaan op eigen initiatief, maar volgens de aangewezen looproutes naar de verzamelplaats. Bij controle door de bhv-ers worden de overgebleven aanwezigen ontruimd. HBHV en BHV verzamelen zich bij de hoofdingang. Deze gaan direct controle op deze melding uitvoeren. De bevindingen moeten direct aan de HBHV worden doorgegeven, ook bij brandgerucht. Bij een terechte melding zal men de benodigde maatregelen nemen in overleg met het HBHV. Tijdens en na de ontruiming (ambulante bhv-ers direct; leerkrachten met bhv nadat zij hun kinderen veilig gesteld hebben) zal de BHV in actie komen. Zij begeven zich naar de hoofdingang. Alwaar zij geïnformeerd worden omtrent de calamiteit door het HBHV en geïnformeerd worden over de calamiteiten en eventueel een controle gaan uitvoeren. Het HBHV zal de BHV'ers inzetten, daar waar hij of zij dat het meest noodzakelijk acht naar aanleiding van de informatie, die uitgelezen is van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en eigen observatie. Het HBHV/ plaatsvervanger, die m.b.t. ontruiming de verantwoordelijkheid draagt, controleert of de ontruiming (gebouw, lokalen, toiletten, gymzalen, kleedkamers, lift en overige ruimtes) volledig heeft plaatsgevonden middels informatie van de BHV en telling op de verzamelplaats. De brandweer laat zich informeren door het HBHV / verantwoordelijke of ontruiming volledig heeft plaatsgevonden, dit is bepalend voor de inzet van de brandweer. Indien ontvluchten via de gebruikelijke vluchtwegen niet meer mogelijk is, zal iedereen zover mogelijk van de brandhaard verwijderd dienen te worden. Onder geen beding mogen geëvacueerden terugkeren in het gebouw. AVOND / NACHT / WEEKENDSITUATIE Bij een brandalarm tijdens de avond spreekt ieder personeelslid, kinderen, bezoekers en ouders aan om zich naar buiten te begeven. HBHV controleert of de melding correct is en begeeft zich, net als de BHV ers naar de hoofdingang. Alwaar zij geïnformeerd worden omtrent de calamiteit door de HBHV en geïnformeerd worden over de calamiteiten en eventueel een controle gaan uitvoeren. Er zal direct een automatische doormelding, naar de Regionale alarmcentrale plaatsvinden en het brandalarm in werking gaan. Een brandgerucht (loze melding) zal direct doorgegeven worden aan politie Haaglanden via de nummers; of 112. De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zal na toestemming van de brandweer gereset worden. Zodra de hulpdiensten ter plaatse zijn worden deze geïnformeerd over de situatie waarna de leiding aan hun zal worden overgedragen. 9 versie

10 BRANDMELDINSTRUCTIE VOOR PERSONEEL HOE TE HANDELEN INDIEN U DAADWERKELIJK BRAND ONTDEKT. 1. Sla direct een handbrandmelder in (zo dicht mogelijk bij de brandhaard). 2. Waarschuw mensen in de omgeving. 3. Informeer de HBHV over de plaats, grootte en aard van de brand. Monique: Indien afwezig, informeer de plaatsvervanger. Daan: Uitbreiding voorkomen door het sluiten van ramen en deuren 5. Tracht indien mogelijk de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen. 6. Begeef u rustig, met de ander of met eigen klas, via de kortste vluchtroute naar de verzamelplaats. 7. Verlaat de verzamelplaats NOOIT zonder toestemming. 8. Gebruik bij ontruiming nooit de lift. 9. Volg tijdens de ontruiming de aanwijzingen van de BHV op. 10. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. INDIEN U GEALARMEERD WORDT MET ONTRUIMINGSALARM 1. Indien ontruiming kenbaar word gemaakt moet u het gebouw verlaten. 2. Sluit ramen en deuren. 3. Begeleid leerlingen via de aangegeven vluchtwegen naar de verzamelplaats, Arena. Groot veld naast de school. 4. Verlaat de verzamelplaats NOOIT zonder toestemming. 5. Gebruik bij ontruiming nooit de lift. 6. Volg tijdens de ontruiming de aanwijzingen van de BHV op. ANDERE CALAMITEITEN Bij calamiteiten anders dan brand, zal de HBHV en BHV indien noodzakelijk mondeling of telefonisch gealarmeerd en geïnformeerd worden. Geef zoveel mogelijk relevante informatie door omtrent de calamiteit. VERZAMELPLAATSEN BIJ ONTRUIMING IS DE ARENA ALS VERZAMELPLAATS AANGEWEZEN. DEZE BEVINDT ZICH NAAST DE SCHOOL. INDIEN NOODZAKELIJK WIJKEN WIJ UIT NAAR BASISSCHOOL WATERLAND, EENDENPLEIN 1 DEN HAAG. HOE TE HANDELEN BIJ OVERHEIDSALARM Indien het overheidsalarm klinkt, dan dient de radio of tv te worden afgestemd op de regionale zender (rtvwest). Hier kunt u vernemen welke maatregelen er moeten worden getroffen. In afwachting van nadere instructies kunnen vast de deuren en ramen worden gesloten. HET ONTRUIMINGSALARM BESTAAT UIT EEN VAN LAAG NAAR HOOG OPLOPEND GELUIDSSIGNAAL (SLOW-WHOOP) DE LEERKRACHT IS BIJ EEN ONTRUIMING VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN / HAAR KINDEREN BEZOEKERS EN ANDERE AANWEZIGEN DIENEN OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID ZICH NAAR BUITEN TE BEVINDEN 10 versie

11 Hoofdstuk 1 TAAK / INSTRUCTIE ADMINISTRATIE Aanwezig administratie is op maandag t/m vrijdag uur tot uur. Bij calamiteiten bereikbaar op telefoonnummer (070) HOE TE HANDELEN BIJ EEN BRANDMELDING TOT UUR 1. Laat bij een telefonische of mondelinge melding van een daadwerkelijke brand in het gebouw direct een handbrandmelder inslaan (door ontdekker van de brand), zo dicht mogelijk bij de plaats van de brand. Vraag naar de plaats, grootte en aard van de brand. 2. Informeer het HBHV over deze calamiteit. 3. Neem adressenlijst van alle personeelsleden mee. 4. Neem de leerlingen over van de HBHV. Neem deze klas mee naar de verzamelplaats. AUTOMATISCH BRANDALARM 1. Neem de leerlingen over van het HBHV en neem deze klas mee naar de verzamelplaats. HOE TE HANDELEN BIJ EEN BRANDALARM NA UUR 1. Bij een brandalarm na uur zal er direct controle op de melding worden uitgevoerd door de BHV. 2. Bij brandgerucht (loze melding) dient u de alarmcentrale hier direct over te informeren via de brandweertelefoon of U dient de brandweer op te vangen en te informeren, houd u beschikbaar voor de BHV en de hulpdiensten. HOE TE HANDELEN BIJ MELDING VAN ANDERE CALAMITEITEN 1. Alarmeer en informeer het HBHV, de plaats en aard van de melding. 2. Houdt u beschikbaar voor het HBHV. VERZAMELPLAATSEN BIJ ONTRUIMING GAAN ALLE VOLWASSENEN EN LEERLINGEN NAAR DE ARENA. DIT IS HET GROTE GRASVELD AAN DE ZIJKANT VAN DE SCHOOL. INDIEN NOODZAKELIJK WORDEN DE LEERLINGEN ONDER BEGELEIDING NAAR BASISSCHOOL WATERLAND GEBRACHT. 11 versie

12 Hoofdstuk 2 TAAK / INSTRUCTIE HBHV / PLAATSVERVANGER Het HBHV / plaatsvervanger is aanwezig van uur tot uur. In de avond kunnen, HBHV en plaatsvervanger aanwezig zijn. HOE TE HANDELEN BIJ EEN BRANDMELDING 1. U wordt gealarmeerd door het horen van de slow-whoop. 2. U dient zich direct naar de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te begeven, voor het verkrijgen van informatie, het aflezen van de melding en het bepalen op welke plaats de calamiteit zich bevind. 3. Indien noodzakelijk geeft u per telefoon/administratie/collega opdracht de noodgebouwen te informeren. Indien de nood minder hoog is voor de noodgebouwen, dient u de 2 e twee aankomende bhv-ers deze informatie te laten overbrengen. Indien er een ontruiming plaatsvindt op initiatief van de bhv-er in het noodgebouw, zal de hbhv-er altijd zsm op de hoogte worden gebracht. 4. Daarna begeeft u zich naar de hoofdingang. Waar u met adressenlijst en portofoon wacht, op het zich melden van de BHV. 5. Stuur de 1 e twee aankomende BHV'ers, met portofoon naar de plaats van melding. 6. Bepaal naar aanleiding van de informatie van deze BHV'ers de inzet van de overige BHV'ers (controleren van de lift en overige ruimtes, ontruiming, gewondenverzorging, blussen, enz). 7. Informeer de overige BHV ers over de bijzonderheden van de calamiteit en hun inzet, geef een portofoon aan iedere BHV er mee voor communicatie. 8. Zorg dat op de verzamelplaats iemand present is om registratie van geëvacueerden bij te houden, de (aanwezigheid) lijst van leerlingen zit in de klassenmap. 9. Zorg voor opvang van de hulpdiensten, coördineer en geef leiding. 10. U zal door de BHV, via de portofoon op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de ontruiming en / of ontwikkeling van de brand. 11. U dient goed overzicht te houden van de situatie aangaande ontruimen en ontwikkeling van de brand, registreer goed welke delen gecontroleerd zijn. 12. Informeer de hulpdiensten zodra deze aanwezig zijn over de situatie ter plaatse. 13. Waar niet in is voorzien zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 14. Na afloop van de calamiteit dient de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie gereset te worden. 15. Blijkt het om brandgerucht (loos alarm) te gaan zal er direct contact met u worden opgenomen waarna u de centrale kan resetten. HOE TE HANDELEN BIJ MELDING VAN ANDERE CALAMITEITEN 1. U zal mondeling gealarmeerd en geïnformeerd worden omtrent de plaats en aard van de melding. 2. Begeef u naar de plaats van melding om u op de hoogte te stellen omtrent de bijzonderheden. 3. Neem gepaste maatregelen. 4. Houdt indien nodig overleg met de directie. 5. Alarmeer indien ontruiming of ondersteuning noodzakelijk is de BHV. (bijlage 1). "Alarmeer en informeer zodra mogelijk de directie over een calamiteit" 12 versie

13 CHECKLIST HBHV 1. Zijn de brandweer en /of andere hulpdiensten gewaarschuwd? 2. Is de BHV / personeel ingezet? 3. Heeft de BHV een portofoon voor de communicatie? 4. Wordt de brandweer opgevangen en nader geïnformeerd? 5. Zijn de benodigde tekeningen en sleutels voor de brandweer aanwezig? 6. Is er iemand present op de verzamelplaats (opvangdienst) en is de namenlijst aanwezig? 7. Wordt er door de BHV teruggekoppeld over de voortgang van de ontruiming? 8. Is de directie gealarmeerd en geïnformeerd? INDIEN NOODZAKELIJK KAN PERSONEEL OP DE VERZAMELPLAATS TER ASSISTENTIE GEVRAAGD WORDEN BIJ HET ONTRUIMEN. ZET DE AANWEZIGE BHV'ERS EN EHBO-ERS DOELGERICHT IN: ONTRUIMEN, GEWONDENVERZORGING, BLUSSEN VAN DE BRAND (INDIEN DIT MOGELIJK EN VERANTWOORD IS), ONDERSTEUNING VAN DE HULPDIENSTEN. VERZAMELPLAATSEN BIJ ONTRUIMING IS DE ARENA ALS VERZAMELPLAATS AANGEWEZEN. DEZE BEVINDT ZICH NAAST DE SCHOOL. INDIEN NOODZAKELIJK WIJKEN WIJ UIT NAAR BASISSCHOOL WATERLAND, EENDENPLEIN 1 DEN HAAG. 13 versie

14 Hoofdstuk 3 TAAK LEERKRACHT MET KLAS Bij een ontruimingssignaal gaat de leerkracht met een klas te allen tijde direct naar de verzamelplaats. HOE TE HANDELEN BIJ EEN BRANDMELDING Indien mogelijk volgt de ontruiming volgens onderstaande stappen. Deze zijn na veel ontruimingen en evaluaties opgesteld. Stelregel 1: De leerkracht gebruikt zijn/haar gezonde verstand bij een ontruiming. Mocht een bepaalde stap gevaar opleveren, mag een leerkracht altijd besluiten een stap over te slaan/anders uit te voeren. 1. Stop alle bezigheden. 2. Sluit ramen en schakel zo mogelijk elektrische apparatuur uit. 3. Neem adressenlijst leerlingen; 4. Als jouw groep gym heeft, dan brengt de gymleerkracht de groep tot aan de buitendeur. Dit is de uitgang bij de kleedkamers. Daar neem jij de groep over en brengt de kinderen in veiligheid op de verzamelplaats. 5. Loop rustig naar buiten, begeleid de leerlingen naar de verzamelplaats. Bespreek met de kinderen: het belang van een ontruimingsplan; het doel van de oefening; dat de veiligheid van mensen voorop staat; de vluchtroute en wanneer daarvan wordt afgeweken; het doel van de verzamelplaats en controle van aanwezigheid van de kinderen op die plaats; waarom de ramen dicht, licht uit en tenslotte ook de deur dicht moet; waarom de liften niet gebruikt mogen worden; praat ook over wat je moet doen als je in het speellokaal bent, of in de gymzaal, in de kleedkamers, douches, op het toilet of als je buiten bent; probeer zoveel mogelijk het belang van rust en orde te benadrukken. 14 versie

15 Hoofdstuk 4 TAAK / INSTRUCTIE NA UUR Bij een brandmelding zal er direct een automatische doormelding naar de Regionale alarmcentrale plaatsvinden en het brandalarm in werking gaan. HOE TE HANDELEN BIJ EEN BRANDMELDING 1. Breng jezelf en de mensen in je directe omgeving in veiligheid en ga u direct naar de aangegeven verzamelplaats. 2. Als er geen BHV aanwezig is verlaat het pand en blijf op afstand. 3. Informeer de hulpdiensten zodra deze aanwezig zijn over de situatie ter plaatse. 4. Waar niet in is voorzien zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 5. Bij brandgerucht (loze melding) neemt u geen stappen als er geen BHV op school is. Als er wel BHV aanwezig is, dient de BHV deze melding door te geven aan politie Haaglanden via de nummers; / of Als er een calamiteit of een terechte brand is, sla direct een handbrandmelder in, zo dicht mogelijk bij de plaats van de brand. LET OP DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN U ZELF EN ANDEREN. BLIJF BIJ ROOKONTWIKKELING LAAG BIJ DE GROND. WIJS MENSEN OP DE VLUCHTWEGEN. GEBRUIK BIJ ONTRUIMING NOOIT DE LIFT. VERZAMELPLAATSEN BIJ ONTRUIMING IS DE ARENA ALS VERZAMELPLAATS AANGEWEZEN. DEZE BEVINDT ZICH NAAST DE SCHOOL. INDIEN NOODZAKELIJK WIJKEN WIJ UIT NAAR BASISSCHOOL WATERLAND, EENDENPLEIN 1 DEN HAAG. 15 versie

16 Hoofdstuk 5 TAAK / INSTRUCTIE BEDRIJFSHULPVERLENERS De bedrijfshulpverleners worden bij calamiteiten verzocht zich te melden bij hoofdingang, en volgen bij calamiteiten de aanwijzingen op van het HBHV. De BHV is bij calamiteiten herkenbaar aan een oranje hesje. HOE TE HANDELEN INDIEN U DAADWERKELIJK BRAND ONTDEKT 1. Sla direct een handbrandmelder in (zo dicht mogelijk bij de brandhaard). 2. Waarschuw mensen in de omgeving en breng in gevaar verkerende personen in veiligheid. 3. Informeer de administratie of het HBHV over de plaats, grootte en aard van de brand. 4. Sluit ramen en deuren (niet op slot). 5. Tracht de brand te blussen met de aanwezige kleine blusmiddelen. 6. Breng je klas naar de Arena. 7. Aanwezig personeel dient de aanwijzingen van u op te volgen. 8. Volg instructies van het HBHV op. 9. Gebruik bij ontruiming nooit de lift. HOE TE HANDELEN BIJ EEN BRAND / ONTRUIMINGSALARM 1. Bij een brandalarm brengt u eerst de leerlingen naar de Arena en draag deze kinderen over aan een andere leerkracht. 2. Begeef u naar de hoofdingang en meldt u bij het HBHV. 3. Laat u informeren over de calamiteit en uw inzet (BHV'ers, denk aan herkenbare kleding). 4. De 1 e twee aankomende BHV'ers worden met een portofoon voor controle ingezet. 5. Geef zodra uw inzet is volbracht of bijzonderheden door aan het HBHV via uw portofoon. 6. Het HBHV zal u informeren over uw verdere inzet. 7. Zorg voor een korte en duidelijke communicatie tijdens uw inzet. 8. Let op de algemene veiligheid, blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. 9. Volg aanwijzingen op van het HBHV of diens plaatsvervanger. LET OP DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN U ZELF EN ANDEREN. BLIJF BIJ ROOKONTWIKKELING LAAG BIJ DE GROND. WIJS MENSEN OP DE VLUCHTWEGEN. GEBRUIK BIJ ONTRUIMING NOOIT DE LIFT. VERZAMELPLAATSEN BIJ ONTRUIMING IS DE ARENA ALS VERZAMELPLAATS AANGEWEZEN. DEZE BEVINDT ZICH NAAST DE SCHOOL. INDIEN NOODZAKELIJK WIJKEN WIJ UIT NAAR BASISSCHOOL WATERLAND, EENDENPLEIN 1 DEN HAAG. 16 versie

17 Hoofdstuk 6 TAAK DIRECTIE / MANAGEMENT De directie / management zal bij calamiteiten gealarmeerd en geïnformeerd worden. Bij belangrijke beslissingen tijdens een calamiteiten zal het HBHV kort overleg houden met de directie. De directie is verantwoordelijk voor eventuele organisatie van facilitaire zaken welke bij een calamiteit van toepassing zijn. De directie is tevens verantwoordelijk voor contacten met de media. HOE TE HANDELEN BIJ EEN BRANDALARM 1. U begeeft zich na oproep (telefoon) naar de school. 2. Bij klinken van het ontruimingsalarm gaat u direct naar de hoofdingang en meld zich bij HBHV, waar u door het HBHV / verantwoordelijke nader geïnformeerd zal worden omtrent de bijzonderheden. 3. Indien noodzakelijk houd u kort overleg met het HBHV over eventuele beslissingen of te regelen facilitaire zaken die op dat moment nodig zijn. 4. Informeert zonodig algemeen bestuur. Het algemeen bestuur informeert de desbetreffende ambtenaar van de gemeente, bedrijfarts, het medisch adviesbureau en evt. de nieuwsmedia. 5. Zorg dat de media (indien deze aanwezig is) op passende wijze wordt geïnformeerd. 6. U dient zich verder zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor het HBHV en de hulpdiensten. LET OP DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN U ZELF EN ANDEREN. BLIJF BIJ ROOKONTWIKKELING LAAG BIJ DE GROND. WIJS MENSEN OP DE VLUCHTWEGEN. VERZAMELPLAATSEN BIJ ONTRUIMING IS DE ARENA ALS VERZAMELPLAATS AANGEWEZEN. DEZE BEVINDT ZICH NAAST DE SCHOOL. INDIEN NOODZAKELIJK WIJKEN WIJ UIT NAAR BASISSCHOOL WATERLAND, EENDENPLEIN 1 DEN HAAG. 17 versie

18 Hoofdstuk 7 LIJST PLATTEGRONDTEKENINGEN BEGANEGROND Pagina 20 EERSTE VERDIEPING Pagina 21 VILLA BEGANEGROND Pagina 22 VILLA EERSTE VERDIEPING Pagina 23 WITTE HUIS Pagina versie

19 Verklarende tekens Brandmeldcentrale Brandslang Handbrandmelder Meterkast W.C. Werkruimte Trap Magazijn/berging Directiekamer Nis Kleedkamers gym Lift 19 versie

20 Plattegrond hoofdgebouw. Begane grond Ontruimingsplan basisschool Balans Richting Arena Speellokaal 4 3 S P E E L H U I S J E S M 7 1 Berging Begin van de trap Begin van de trap 8 Richting Arena 20 versie

21 c.v. ketel Plattegrond hoofdgebouw. 1 e verdieping Ontruimingsplan basisschool Balans Balkon trap materialen gymlokaal 21 versie

22 Plattegrond witte noodgebouw versie

23 Plattegrond noodgebouw Villa Evenwicht 1 e verdieping cv ruimte 24 Werkruimte voor leerlingen 24 Noodtrap Richting Arena 23 versie

24 Plattegrond noodgebouw Villa Evenwicht Begane grond Richting Arena Richting Arena 24 versie

25 LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN MUTATIES ONTRUIMINGSPLAN DATUM REDEN OMSCHRIJVING ONTRUIMINGSOEFENINGEN DATUM BIJZONDERHEDEN 25 versie

26 Bijlage 1 NAMENLIJST BHV/EHBO NAMENLIJST BHV NAAM Lokaal Aanwezig Monique (HBHV) Bhv 4 Ma/di/wo/do af en toe op vrij Daan (plaatsvervanger HBHV) Bhv Werkruimte Villa Ma/di/wo/do/vrij Antoinette Bhv Directieruimte (hoofdgebouw) Ma/di/wo/do/vrij Jessica Bhv 21 Ma/di/wo/do/vrij Amba Bhv 18 Ma/di/wo/do Om de week op ma of do aanwezig Dimitri Bhv 19 Ma/wo/do/vrij Prekash Bhv Ma/di/wo/do/vrij Lucia Bhv Werkruimte villa Di/wo/do Chantal Bo Ehbo 14 Ma/di/wo/do/vrij Koen Ehbo Gymlokaal Ma/di/do/vrij Radhia Ehbo Werkruimte hoofdgebouw Ma/di/wo/do/vrij 26 versie

27 Bijlage 2 PREVENTIEVE VOORZIENINGEN PREVENTIEVE VOORZIENINGEN Brandmeldcentrale. Handbrandmelders en automatische melders. Rook- en brandwerende deuren. Brandblusapparaten. Brandslanghaspels. Noodschakelaars t.b.v. technische ruimten. Nooduitgangen. Noodverlichting. Vluchtwegverlichting. VERKLARING VAN TERMEN EN AFKORTINGEN BHV = Bedrijfshulpverlening. BMC = Brandmeldcentrale. HBHV = Hoofd van de bedrijfshulpverlening. RAC = Regionale alarmcentrale. Verzamelplaats = Centrale opvangplaats bij ontruiming van het gebouw. 27 versie

28 Bijlage 3 ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN 1. Er dient te allen tijde op te worden toegezien dat alle in- en uit- en doorgangen vrijgehouden worden van obstakels. 2. Buitendeuren dienen door iedereen van binnenuit gemakkelijk te openen te zijn. 3. De vloeren van vluchtwegen mogen nooit, door welke oorzaak dan ook, glad zijn. Vloermatten dienen zodanig aangebracht te zijn dat zij niet kunnen verschuiven en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken. 4. In het gebouw dienen de noodzakelijke blusvoorzieningen aanwezig te zijn. 5. De aanwezige brandblusmiddelen dienen steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en bereikbaar te zijn. Zij dienen zodanig aangebracht te zijn dat altijd duidelijk is waar het materiaal zich bevindt. 6. De aanwezige brandblusapparaten en brandslanghaspels dienen jaarlijks door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te worden gecontroleerd. 7. Zelfsluitende deuren dienen nooit in geopende toestand geblokkeerd te worden. 8. Prullenbakken, vergaarbakken e.d. dienen bij voorkeur van metaal gemaakt te zijn en moeten, zo mogelijk voorzien zijn van een deksel. 9. In de ruimte van de centrale verwarmingsinstallatie mag geen opslag plaatsvinden van materialen die niet tot de installatie behoren. 10. Onder trappen in trappenhuizen en in gangen mogen geen goederen worden opgeslagen. 11. Magazijnruimten moeten opgeruimd zijn. Deze ruimten dienen altijd vrij te betreden c.q. te verlaten te zijn. Roken is aldaar verboden. 12. In het gebouw mogen geen brandgevaarlijke stoffen op andere dan de voorgeschreven wijze aanwezig c.q. opgeslagen zijn. 13. Bij het verrichten van brandgevaarlijke handelingen bij reparaties en dergelijke dient altijd de nodige voorzorg in acht genomen te worden. 14. Voor elektrische aansluitingen mogen geen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten gebruikt worden. 15. Leiding en personeel dienen op de hoogte te zijn van de aanwezigheid en werking van blusmaterialen. 16. Leiding en personeel dienen bekend te zijn met het ontruimingsplan. 28 versie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Situatieschets... 4 Algemene gegevens van de locatie... 5 Alarmeringsprocedure intern en extern... 7 Stroomdiagram

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd.

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd. Onderwerp : Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouw Datum : mei 2008 Bron : Kerkrentmeesterlijk beheer Auteur :- Nummer : NotSt76-011 REGELGEVING De problematiek van brandveiligheid van kerkelijke gebouwen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie