Graag dienen wij hiermee enkele projectideeën in, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graag dienen wij hiermee enkele projectideeën in, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur."

Transcriptie

1 Noordereinde 60 Postbus ZS 's-g raveland Provincie Flevoland Gedeputeerde Nieuwe Natuur dhr J.N.J. Appelman T (035) F (035) n.ni Postbank ING Bank KvKnr Voo r contributie of giften Postbank 9933 Datum 8 januari 2014 Behandeld door Jan Akkerman Telefoonnummer Ons kenmerk Onderwerp Ov/FI Projectideeën Nieuwe Natuur Geachte heer Appelman, Graag dienen wij hiermee enkele projectideeën in, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur. Wij zijn verheugd dat provincie Flevoland vanuit de hele samenleving vraagt naar inspiratie en naar concrete projectideeën. Daarmee kan een beeld ontstaan welke kansen inwoners en partijen in Flevoland zien en welke ambities zij hebben voor de Flevolandse natuur. Wij zien in ieder geval vele kansen! Overigens is voor ons helder dat Programma Nieuwe Natuur de aanleiding is voor deze "inventarisatie", maar dat zeer waarschijnlijk niet alle ideeën (volledig) vanuit dit programma gefinancierd kunnen worden of in dit kader (volledig) gerealiseerd kunnen worden. Bovendien kunnen kansen en ambities iedere periode behelzen, van "morgen beginnen" tot "tussen nu en 2027 te realiseren". Daarbij past ons bescheidenheid: financiering moet immers voor een groot deel gevonden worden door verkoop van gronden van anderen. Toch grijpen wij de uitnodiging graag aan om kansen die wij zien en ambities die wij hebben, met u te delen. U vindt hierbij 5 projectideeën van Natuurmonumenten, variërend van heel groot tot heel klein. Vier in de gemeente Noordoostpolder, één in gemeente Zeewolde. Ze hebben gemeen dat ze bijdragen aan versterking en verbinding van de natuurgebieden aan de (oost)rand van de provincie en aan de belevingswaarde en -mogelijkheden van die gebieden. Sommige met een zwaarder accent op versterken van internationale natuurwaarden in aangrenzend N2000- gebied, andere juist vooral vanuit de recreatieve mogelijkheden. Maar alle in de zone die zo specifiek en kenmerkend voor Flevoland is. Flevoland is rijk met de omliggende wateren die een grote natuur- en recreatieve waarde vertegenwoordigen en de daaraan grenzende binnendijkse zone. Flevoland neemt een cruciale positie in in de Natte As van Nederland. De nu ingediende projecten kunnen bijdragen aan het versterken van de natuur- en recreatie-as. Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt. - llocmiiiioout"

2 Aan Datum Ons kenmerk Onderwerp Provincie Flevoland, dhr J.N.J. Appelman 8 januari 2014 Ov/FI Projectideeën Nieuwe Natuur pagina 2/2 Naast deze ingediende projecten, willen wij graag nog een ambitie als inspiratie mee geven: een groen-blauw-gele doeradering van Flevoland. Het verbinden van woonkernen met natuurgebieden en van natuurgebieden onderling met routes voor extensieve recreatie als wandelen of fietsen. Met een brede berm is de route aantrekkelijk te maken en bovendien bruikbaar voor planten en kleinere dieren om langs te migreren. Dit is bijvoorbeeld te combineren met natuurvriendelijke oevers (KRW), met waterberging, met concentratie van Ecological Focus Area's ( vergroeningseis voor GLB), met akkerrandenbeheer etc. Wij zien hiervoor kansen tussen bijvoorbeeld Marknesse en het Voorsterbos. Om bewoners van Marknesse een aantrekkelijke route naar het Voorsterbos te bieden. Of tussen Harderbroek en Horsterwold. Dit is nu niet als apart projectidee opgenomen, omdat onderzoek nodig zou zijn waar de beste kansen liggen, waar de meeste winst te halen is, waar de meeste combinaties mogelijk zijn. Kortom: exacte locaties en routes en ook de termijn waarop dit te realiseren zou zijn, zijn nog niet helder. Maar het is wel een kans en een ambitie voor natuur, landschap en recreatief medegebruik van het landschap. Wij hopen dat veel initiatieven en ideeën die bij de provincie binnenkomen, gerealiseerd zullen kunnen worden. Is het niet nu vanuit Programma Nieuwe Natuur, dan mogelijk via een andere weg. Wij werken in ieder geval graag verder met u en anderen aan het verwezenlijken van de ambities voor natuur, landschap en recreatie. Uiteraard zijn wij van harte bereid tot nadere toelichting van de door ons ingediende ideeën. Contactpersoon is onze beheerder Flevoland Jan Akkerman Met vriendelijke groet, J.A.W. Bisschops Interim regiodirecteur Overijssel en Flevoland

3 Projectidee 1: Aankoop en inrichting NLR-terrein Dit eerste projectidee, dienen wij in mede namens het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium (NLR). Daarnaast heeft Stichting Flevo-landschap aangegeven dit een inspirerend project te vinden, vanwege de verbinding van natuur in Flevoland en Overijssel. Wij zullen komende maanden gezamenlijk onderzoeken of Stichting Flevo-landschap dit project mede mogelijk kan maken door het inzetten van een deel van de door haar verworven gronden. Daarmee willen Natuurmonumenten en Stichting Flevo-landschap hun samenwerking hier en elders in de provincie ook verder versterken. Het doel van de aankoop en inrichting van het NLR-terrein is middels een grondtransactie de toekomstbeelden van het Waterloopbos in brede zin een impuls te geven, voor zowel Natuurmonumenten als voor NLR. NLR kan zich door de grondverkoop toekomstbestendig heroriënteren: het bedrijf heeft nieuwe investeringsplannen. Voor NLR is het een essentiële voorwaarde dat er voldoende financiën gevonden worden om duurzame nieuwbouw te kunnen financieren. Bij duurzame nieuwbouw houdt NLR rekening met een mogelijke groei in werkgelegenheid van 10-15%. Alleen als voldoende financiën hiervoor gevonden worden, ziet NLR een duurzame toekomst voor zichzelf in Flevoland. Natuurmonumenten ziet kans om middels grondverwerving niet alleen de natuur robuuster te maken, maar ook het Waterloopbos met het Nationaal Park Weerribben-Wieden te verbinden, een prachtige entree en verblijfsrecreatie voor de NOP en Vollehove te creëren en energieopwekking te realiseren. Dit alles bij elkaar zorgt voor een bijzonder multiplier effect. Het past o.i. voor onderdelen binnen het Programma Nieuwe Natuur (PNN), voor andere delen sluit het aan bij de programma Zuiderzeelijngelden (ZZL). De mogelijkheden voor ZZL met dit projectidee liggen vooral in de economische impuls die verbreed kan worden met verblijfsrecreatie, uitbreiden fiets-wandelnetwerk, gebiedsbrede marketing en samenwerking met Nationaal Park Weerribben-Wieden. Hieronder is het projectidee beschreven via de criteria van de meetlat. Echter, het projectidee heeft ook elementen die moeilijker binnen deze criteria zijn toe te lichten. Dit is aanvullende informatie welke ook is beschreven in het ontwikkelplan Waardevol Waterloopbos. Dit rapport is als bijlage bij deze aanvraag meegestuurd en vooral hoofdstuk 5 is voor dit projectidee relevant. Verder ligt direct grenzend aan het gebied van dit projectidee, een perceel (ca 3 ha) dat ook eigendom is van het NLR. Een tweede (apart) projectidee is om dit gebied als toegangspoort voor het Voorsterbos vanuit Vollenhove in te richten. De uitwerking daarvan is opgenomen als Projectidee 2. Omschrijving Projectidee 1 (Aankoop en inrichting NLR-terrein) volgens de Meetlat Belevingswaarde Het projectidee bestaat uit het verwerven van gronden van het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) in de Noordoostpolder door/ ten behoeve van Natuurmonumenten (NM). NM wil met de inrichting van deze beschikbare 152 ha aansluiten op omliggende natuur- en recreatieve inrichting. Deze gronden maken het mogelijk om een robuust gebied te realiseren en een natuurlijke koppeling van de (bos)gronden rondom het Waterloopkundig laboratorium te maken met het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het

4 bezoekerscentrum De Wieden van Natuurmonumenten ligt op 7,5 km afstand van het Informatiecentrum Waterloopbos, dat onlangs geheel vernieuwd is. Er zijn vele arrangementen denkbaar in de combinatie tussen Weerribben-Wieden en Waterloopbos. Andere delen van de bedoelde gronden kunnen ingericht worden t.b.v. bijvoorbeeld zonneenergie, biomassa of duurzame ecologische voedselproductie. Daarmee kan natuur hier gecombineerd worden met verschillende andere functies. In het Waterloopbos worden verschillende evenementen georganiseerd, waaronder een terugkerend drukbezochte kunstroute. De toevoeging van deze gronden aan het areaal van NM in de Noordoostpolder, sluit goed aan bij bestaande (dag)recreatie in de direct aansluitende omliggende gebieden (Waterloopbos, Nationaal Park Weerribben - Wieden). NM ziet met deze uitbreiding kansen om het recreatief medegebruik verder te vergroten. Ecologische waarde 1) Verbindingsfunctie: door het ontwikkelen van een bosrandzone met een of enkele wateren in het noordoostelijke deel van het NLR-gebied wordt de verbinding en ecologische samenhang voor bosdieren en libellen versterkt. Dit geldt tussen de natuurgebieden in de regio: Voorsterbos/Waterloopbos Nationaal park Weerribben- Wieden Kuinderbos. Veel bosdieren en libellen hebben juist behoefte aan overgangen van bos naar grazig gebied (met struiken en nectarplanten en af en toe een waterpartij): een parkachtig landschap heeft meer waarde dan een massief bos of een grasvlakte. 2) Variatie: de bodem omvat keileem, kalkrijk zand en kalkrijke zavel. Deze afwisseling in bodem en vooral de overgangen daartussen bieden ecologisch waardevolle variatie, waardoor een soortenrijk geheel kan worden ontwikkeld. 3) Robuustheid: de actuele natuurwaarde van het gebied is beperkt vanwege het actuele landgebruik. Omvormen naar natuur versterkt niet alleen het huidige gebied Voorsterbos-Waterloopbos, maar het geheel wordt dan ook zodanig groot dat er vestigingsmogelijkheden komen voor de bosuil en zwarte specht en steviger populaties van raaf en boommarter. En zeker ook voor vogelsoorten als grauwe klauwier, paapje en andere zoogdieren en vlinders van een bosrandmilieu. 4) Ruimte voor spontane bosontwikkeling, in tegenstelling tot massale aanplant. Zeker op deze schaal is dat ongekend voor Nederland. Flevoland geeft de ruimte voor spontane natuurlijke processen. Het projectidee draagt bij aan het realiseren van het Flevolandse natuurbeleid, specifiek door het versterken en verbinden van natuurgebieden. Met het project worden (nog) geen bestaande compensatieverplichtingen ingevuld. Gezien de wens voor ook bosontwikkeling, zouden toekomstige boscompensatieverplichtingen hier wel een plek kunnen krijgen. Multiplier Duurzame energie: Naast de aansluiting met reeds bestaande natuurgebieden, biedt de realisatie van dit projectidee grote kansen om natuur en duurzame energie grootschalig in samenhang te ontwikkelen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie van Flevoland om al in 2020 energieneutraal te zijn (excl. vervoer).

5 Door realisatie van dit project wordt ruimte gegeven aan één van de grotere werkgevers in de NOP voor verdere ontwikkeling en investering in de vestiging in Marknesse. Bestaande recreatieve voorzieningen in de directe omgeving krijgen door deze ontwikkelingen grotere recreatieve mogelijkheden. Bovendien ontstaan er kansen voor nieuwe recreatieve ondernemingen, bijvoorbeeld door op het te verwerven terrein ruimte te bieden aan verblijfsrecreatie, zoals een nieuw hotel in het bestaande NLR pand: de Vrije Vlucht. Door verwerving van het NLR terrein ontstaat een robuuster natuurgebied: het Waterloopbos wordt verbonden met Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit biedt ook nieuwe mogelijkheden voor arrangementen. Natuurmonumenten is met gemeenten Steenwijkerland en Noordoostpolder in gesprek hoe we betere faciliteiten kunnen aanbieden. Zekerheid Voorliggend projectidee wordt ingediend in een samenwerking tussen Natuurmonumenten en het NLR. Stichting Flevo-landschap heeft aangegeven dit een inspirerend project te vinden en komende maanden te willen onderzoeken of zij hieraan kan bijdragen. Het project kan gefaseerd uitgevoerd worden. Realisatie van de natuurwaarden is mogelijk binnen 5 jaar. Vervolgstappen Er worden momenteel gesprekken gevoerd met verschillende partijen, waaronder met energiemaatschappijen over de invulling van de doelstellingen voor duurzame energie. De economische en maatschappelijke effecten van het ontwikkelplan Waardevol Waterloopbos worden in het voorjaar van 2014 doorgerekend door bureau ZKA. De volgende fase is het verwerken van de resultaten uit gesprekken en onderzoeken. Daarnaast wordt dan het opstellen van de businesscase voor de verwerving van de gronden gestart.

6 Projectidee 2: Entree Voorsterbos-Vollenhove Aankoop en inrichting van een klein perceel (ca 3 ha) dat nu een beetje verloren tussen wegen en de dijk ligt, maar dat een mooie entree vanaf Vollenhove naar de Noordoostpolder kan worden. Daarmee ontstaat een verbinding voor fietsers en wandelaars vanuit Vollenhove en Blokzijl, vanaf het drukke fietspad op de Vollenhovermeerdijk naar de toeristisch-recreatieve infrastructuur in het Voorsterbos. Gemeente Steenwijkerland wil bovendien het uitzicht vanaf de oude historische haven in Vollenhove verbeteren. Omschrijving Projectidee 2 (Entree Voorsterbos-Vollenhove) volgens de Meetlat Belevingswaarde In welke mate levert het project beleefbare, functionele en inpasbare natuur op? In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of biedt het kansen voor economische ontwikkeling? Het project levert beleefbare en functionele natuur op. Het zorgt voor een aantrekkelijke verbinding tussen 2 routestructuren voor fietsers en wandelaars en zorgt ervoor dat de gevoelsafstand tussen Weerribben-Wieden en het Waterloopbos/Voorsterbos wordt verkleind: meteen vanuit Vollenhove, als men de Noordoostpolder in komt over de brug, kan men het Voorsterbos inlopen of fietsen. Het is uitstekend inpasbaar en een verbetering voor het aanzicht vanuit de oude haven van Vollenhove richting de Noordoostpolder. Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische voorzieningen? Het nieuw te verwerven perceel ligt direct naast Vollenhove. Het Waterloopbos ligt vlakbij; hier wil Natuurmonumenten vanaf 2015 jaarlijks kunstroutes en kunst- en sportevenementen organiseren. Het doel is hier minimaal bezoekers per jaar te trekken (naast de dagelijkse wandel- en fietstochten die omwonenden maken). Ecologische waarde In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van internationale natuurdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en/of het robuuster maken van Flevolandse natuur? In welke mate draagt het project bij aan het realiseren van het Flevolandse natuurbeleid? Ook voor plant en dier (met name insecten en kleine zoogdieren) kan door inrichting van dit perceel de oversteek van Nationaal Park Weerribben-Wieden via Vollenhovermeer en Ettenlandse Veld naar Waterloopbos/Voorsterbos aantrekkelijker gemaakt worden. Dit bevordert de biodiversiteit en de robuustheid van het gebied. In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande natuurcompensatieverplichtingen ingevuld? n.v.t.

7 Multiplier In welke mate is er sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten hectares (i.v.v. extra hectares natuur, extra financiële ruimte voor inrichting, etc.)? Het idee sluit aan bij projectidee 1 en het ontwikkelplan Waardevol Waterloopbos. De aankoop van dit kleine perceel zorgt ervoor dat een entree mogelijk is vanuit Vollenhove / Nationaal Park Weerribben-Wieden. Voor aanleg van daadwerkelijke recreatieve routestructuren wordt financiering gezocht bij andere bronnen, zoals Zuiderzeegelden. In welke mate draagt het project naast natuurwaarden ook bij aan de integrale ontwikkeling van andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water, cultuur? Het project sluit met name aan bij de ontwikkeling van recreatie. Zekerheid In welke mate is er sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijk draagvlak voor het project? De eigenaar van dit perceel (NLR) ondersteunt het projectidee. Het idee sluit aan bij projectidee, bij de Toekomstvisie Voorsterbos en bij het ontwikkelplan Waardevol Waterloopbos, waarvoor zeer ruim maatschappelijk draagvlak aanwezig is. Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaar uitgevoerd kan worden? In overleg met de gemeente Steenwijkerland en de gemeente Noordoostpolder zal de inrichting van de entree uitgewerkt moeten worden. Financiering van de inrichting van de entree zou binnen programma ZZL aangevraagd kunnen worden. In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet uitvoerbaar blijkt te zijn? Dit betreft een kleiner onderdeel van het verwerven van een groter deel van het NLR terrein. De delen zijn in fases te verwerven en in te richten in overleg met de verkopende partij NLR. In welke mate is sprake van juridisch of financiële risico's of onzekerheden en hoe wordt hiermee omgegaan? Er kleven geen juridische of financiële risico s aan dit plan.

8 Projectidee 3: Zwarte Hoek Afronding weidevogelkerngebied Belevingswaarde In welke mate levert het project beleefbare, functionele en inpasbare natuur op? Zwarte Hoek is te overzien vanaf de Zwartemeerdijk (buiten broedseizoen een fietspad) en de gewenste uitbreiding vanaf de Zwartemeerweg. De wens is om in de toekomst (na afronding van het gebied) een vogelkijkhut tegen de dijk te plaatsen. In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of biedt het kansen voor economische ontwikkeling? Het project heeft vooral belevingswaarde voor vogelliefhebbers. Als het 7e provinciale landschapskunstwerk hier buitendijks gerealiseerd zou worden, wordt ook de recreatieve waarde van het geheel vanaf fietspad en vanuit toekomstige kijkhut nog groter. Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische voorzieningen? Het project ligt niet direct naast stedelijk gebied. Gezien de doelgroep is dat geen bezwaar: vogelaars zijn over het algemeen bereid grotere afstanden te rijden voor hun hobby. Bovendien ligt het gebied wel vlak bij Nationaal Park Weerribben-Wieden en dicht bij het Bezoekerscentrum De Wieden en Informatiecentrum Waterloopbos van Natuurmonumenten. Ecologische waarde In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van internationale natuurdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en/of het robuuster maken van Flevolandse natuur? Zwarte Hoek grenst aan N2000-gebied Zwarte Meer en kan bij ontwikkeling en beheer naar natuur het systeem van laaglandmeer dat het Zwarte Meer is, completer maken. Bij een natuurlijk laaglandmeer horen natte graslanden, waar watervogels kunnen foerageren en weidevogels broed- en foerageergebied vinden. Op het Zwarte Meer rusten een reeks van wintergasten waarvoor de graslanden om het meer van groot belang zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Natura 2000 soorten grutto, kolgans, grauwe gans, kleine zwaan, krakeend en wintertaling. Het gebied kan dus een belangrijk functie vervullen voor N2000 soorten en zo bijdragen aan het bereiken van internationale natuurdoelstellingen. Het huidige eigendom is onlangs ingericht voor weidevogels, met slenken waarin lang water blijft staan. Met behulp van de extra percelen kan de hydrologie hier nog beter op afgestemd worden (begrenzing als EHS vond plaats op basis van hydrologie) en kan bovendien door de grotere oppervlakte een robuuster weidevogelgebied gerealiseerd worden. Verder kan een plas gemaakt worden, die een belangrijke toevoeging betekent voor het N2000 gebied Zwarte Meer als vluchtplaats voor watervogels bij slecht weer. Ons gebied vormt dan de kern, aangrenzend is het gebied begrensd voor agrarisch natuurbeheer, voor collectief weidevogelbeheer, langs de Zwarte Meerdijk. Agrarisch weidevogelbeheer heeft meer kans op succes als het grenst aan een nat weidevogel-kerngebied. In welke mate draagt het project bij aan het realiseren van het Flevolandse natuurbeleid? Zwarte Hoek maakt onderdeel uit van de natte natuur aan de randen van Flevoland die karakteristiek is voor Flevoland: de natuur op de overgang van water en land.

9 In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande natuurcompensatieverplichtingen ingevuld? n.v.t. Multiplier In welke mate is er sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten hectares (i.v.v. extra hectares natuur, extra financiële ruimte voor inrichting, etc.)? Er is sprake van het versterken van een bestaand natuurgebied, waardoor het totaal voor meer soorten een leefgebied kan vormen. In welke mate draagt het project naast natuurwaarden ook bij aan de integrale ontwikkeling van andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water, cultuur? Door een robuust weidevogelkerngebied, heeft agrarisch weidevogelbeheer in de buurt meer kans van slagen. Daarnaast nemen belevingsmogelijkheden toe door de uitbreiding, de aanleg van een plas waarop vaak vogels te zien zullen zijn en een vogelkijkhut. Zekerheid In welke mate is er sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijk draagvlak voor het project? Oorspronkelijke begrenzing EHS is bepaald door provincie, gemeente, waterschap, LTO en terreinbeherende organisaties samen. Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaar uitgevoerd kan worden? Na verwerving (afhankelijk van de medewerking van de eigenaar) is inrichting binnen 5 jaar mogelijk. In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet uitvoerbaar blijkt te zijn? Het plan is per perceel faseerbaar. Tevens is fasering mogelijk in mate van aanpassing. D.w.z.: het is ook mogelijk dat de huidige eigenaren/pachters hydrologie en beheer wel willen aanpassen t.b.v. weidevogels, maar (nog) niet willen optimaliseren. In welke mate is sprake van juridisch of financiële risico's of onzekerheden en hoe wordt hiermee omgegaan? Geen risico s, uitvoering alleen op basis van vrijwilligheid.

10 Projectidee 4: Afronding weidevogelgebied Ettenlandse Veld Het Ettenlandse Veld grenst aan het Vollenhovermeer, onderdeel van Vogelrichtlijngebied De Wieden. Twee kavels hiervan zijn verworven en zijn onlangs ingericht voor kritische weidevogels. Daarvoor is met medewerking van het waterschap een hevel aangepast. Die investering kunnen we anderhalf keer beter benutten: door het 3 e perceel hier aan toe te voegen kunnen we een robuustere kern maken, al moeten deze percelen niet op zichzelf maar in samenhang met het Vollenhovermeer en De Wieden aan de overkant beoordeeld worden. Op het Vollenhovermeer rusten belangrijke aantallen kleine zwaan, grauwe gans en kolgans. Voor deze soorten met een Natura 2000 aanwijzing is de aanwezigheid van natte graslanden in de nabijheid van het meer van groot belang. De overige ha s tussen Ettenlandse Weg en Vollenhovermeer zijn begrensd voor Agrarisch Natuurbeheer, collectief weidevogelbeheer. Ook hier is de bedoeling: een zeer natte kern (te nat voor de meeste agrariërs) op onze grond, aangevuld met AN eraan grenzend. Belevingswaarde In welke mate levert het project beleefbare, functionele en inpasbare natuur op? Het gebied is zeer goed beleefbaar vanaf de Vollenhovermeerdijk, waarover een druk gebruikt fietspad loopt. In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of biedt het kansen voor economische ontwikkeling? Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische voorzieningen? Het project ligt niet direct naast stedelijk gebied, wel grenst het aan een goed gebruikt fietspad op een hogere dijk. Bovendien ligt het gebied vlak bij Nationaal Park Weerribben-Wieden en dicht bij het Bezoekerscentrum De Wieden en Informatiecentrum Waterloopbos van Natuurmonumenten. Ecologische waarde In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van internationale natuurdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en/of het robuuster maken van Flevolandse natuur? Ettenlandse Veld grenst aan Vogelrichtlijn-gebied De Wieden en kan het laaglandmeersysteem completer maken. Bij een natuurlijk laaglandmeer horen natte graslanden, waar watervogels kunnen foerageren en weidevogels broed- en foerageergebied vinden. Het huidige eigendom is onlangs ingericht voor weidevogels, met greppels waarin lang water blijft staan. Met behulp van het extra perceel kan door de grotere oppervlakte een robuuster weidevogelgebied gerealiseerd worden. Ons gebied vormt dan de kern, aangrenzend is het gebied begrensd voor agrarisch natuurbeheer, voor collectief weidevogelbeheer, langs de Vollenhovermeerdijk. Agrarisch weidevogelbeheer heeft meer kans op succes als het grenst aan een nat kerngebied. In welke mate draagt het project bij aan het realiseren van het Flevolandse natuurbeleid? Ettenlandse Veld maakt onderdeel uit van de natte natuur aan de randen van Flevoland die karakteristiek is voor Flevoland: de natuur op de overgang van water en land. In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande natuurcompensatieverplichtingen ingevuld?

11 n.v.t. Multiplier In welke mate is er sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten hectares (i.v.v. extra hectares natuur, extra financiële ruimte voor inrichting, etc.)? Er is sprake van het versterken van een bestaand natuurgebied, waardoor het totaal voor meer soorten een leefgebied kan vormen. In welke mate draagt het project naast natuurwaarden ook bij aan de integrale ontwikkeling van andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water, cultuur? Door een robuust weidevogelkerngebied, heeft agrarisch weidevogelbeheer in de buurt meer kans van slagen. Zekerheid In welke mate is er sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijk draagvlak voor het project? Oorspronkelijke begrenzing EHS is bepaald door provincie, gemeente, waterschap, LTO en terreinbeherende organisaties samen. Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaar uitgevoerd kan worden? Na verwerving (afhankelijk van de medewerking van de eigenaar en gebruiker) is inrichting binnen 5 jaar mogelijk In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet uitvoerbaar blijkt te zijn? Fasering is mogelijk in mate van aanpassing. D.w.z.: het is ook mogelijk dat de huidige pachter hydrologie en/of beheer wil aanpassen t.b.v. weidevogels (bijv. om te voldoen aan vergroeningseis i.k.v. GLB), maar (nog) niet wil optimaliseren. In welke mate is sprake van juridisch of financiële risico's of onzekerheden en hoe wordt hiermee omgegaan? Geen risico s, uitvoering alleen op basis van vrijwilligheid.

12 Projectidee 5: Pluvierentochtstrook Inrichten van een strook (in totaal ca 15 ha) langs de Pluvierentocht, ter hoogte van golfbaan Harderwold, als verbinding tussen Harderbos en Harderbroek. Hiervoor is geen extra grond nodig, maar een plus op het nu beschikbare inrichtingsbudget. Belevingswaarde In welke mate levert het project beleefbare, functionele en inpasbare natuur op? Door inrichting van een robuuste Pluvierentochtstrook, is er op de aangrenzende golfbaan Harderwold sprake van meer natuurbeleving. In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of biedt het kansen voor economische ontwikkeling? Golfbaan Harderwold komt door de inrichting nog beter in een natuurlijke groene setting te liggen. Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische voorzieningen? Direct grenzend aan golfbaan Harderwold. Dicht bij Harderwijk, bij Landal en bij Hans & Grietje (speelpark kinderen). Ecologische waarde In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van internationale natuurdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en/of het robuuster maken van Flevolandse natuur? Een robuuste Pluvierentochtstrook zorgt voor een versterking van de EHS door een betere verbinding tussen Harderbos via de faunapassage onder de Ganzenweg naar Harderbroek. Daarmee draagt deze strook bij aan het verbinden en robuuster maken van de natuurgebieden aan de Oostrand van Flevoland. In welke mate draagt het project bij aan het realiseren van het Flevolandse natuurbeleid? Het project draagt bij aan het realiseren van een aaneengesloten zone langs de Oostrand van Flevoland waar dieren langs kunnen migreren. In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande natuurcompensatieverplichtingen ingevuld? Ca een kwart van de oppervlakte moet beplant worden met bos en struweel vanwege compensatie (voor in het plangebied zelf gekapt bos voor o.a. de natuurvriendelijke oever). Multiplier In welke mate is er sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten hectares (i.v.v. extra hectares natuur, extra financiële ruimte voor inrichting, etc.)? Er worden voor het project geen ha s gevraagd (de in te richten ha s zijn reeds eigendom Natuurmonumenten). De basis inrichting van een smalle strook langs de Pluvierentochtstrook als natuurvriendelijke oever- wordt gerealiseerd uit gelden voor natuurvriendelijke oevers van waterschap Zuiderzeeland. Om niet alleen aan waterdoelstellingen bij te dragen maar tegelijkertijd een goede migratiezone voor fauna te creëren en een aantrekkelijke omlijsting van de golfbaan, is inrichting van een bredere zone gewenst. Daarvoor wordt in dit kader een bijdrage gevraagd vanuit Programma Nieuwe Natuur.

13 In welke mate draagt het project naast natuurwaarden ook bij aan de integrale ontwikkeling van andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water, cultuur? Er wordt tegelijkertijd een natuurvriendelijke oever aangelegd t.b.v. paaiplaatsen voor vis, waarmee bijgedragen wordt aan de opgave i.k.v. KRW. Bovendien wordt middels dit project extra ruimte voor waterberging gecreëerd. Zekerheid In welke mate is er sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijk draagvlak voor het project? Alle betrokken partijen (provincie, waterschap, eigenaar aangrenzende golfbaan Harderwold) staan achter dit project. De bestemmingsplanwijziging heeft reeds plaats gevonden. De gronden hebben de bestemming natuur. Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaar uitgevoerd kan worden? De gronden hebben reeds de bestemming natuur dus er zal na het aanvragen van alle vergunningen en de aanbesteding direct gestart kunnen worden (doorlooptijd ontgrondingsvergunning maximaal 6 maanden). In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet uitvoerbaar blijkt te zijn? Het plan is faseerbaar in de zin van eerst een smalle strook als natuurvriendelijke oever aanleggen over een lengte van 1100 m1 en evt. later deze strook verder versterken door het inrichten van de aangrenzende 15 ha. In welke mate is sprake van juridisch of financiële risico's of onzekerheden en hoe wordt hiermee omgegaan? Geen riscico s: als financiering gevonden is kan het totale project uitgevoerd worden.

14 Legenda Natuurgebieden Kraggenburg Zwarte Hoek Agrarisch Natuurbeheer (weidevogels) Zwarte Meer projectidee 3 Zwarte Hoek Datum : Schaal : 1: Links onder Rechts boven : X = Y = Vereniging Natuurmonumenten dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn aerogrid NL2007, Aerodata Int. Surveys

15 Legenda bij de kaartjes van de projectideeën van Natuurmonumenten locatie voor projectidee begrensd voor Agrarisch Natuurbeheer collectief weidevogelbeheer in beheer bij Natuurmonumenten Oppervlaktes Hieronder staat per projectidee genoemd over hoeveel ha het idee gaat (de rood gearceerde percelen op het betreffende kaartje). Daarnaast is voor de beeldvorming aangegeven hoeveel ha Natuurmonumenten momenteel al beheert, aansluitend aan het betreffende projectidee. Buitendijkse gebieden (Zwarte Meer, Vollenhovermeer en Kadoelermeer) en gebieden in Overijssel (De Wieden) in beheer van Natuurmonumenten, staan wel met de blauwe arcering op de kaartjes, maar zijn niet meegenomen in de genoemde ha s. Projectidee 1: Aankoop en inrichting NLR-terrein: 152 ha Opmerking: We zijn aan het onderzoeken hoeveel ha hiervan via welke weg gefinancierd zou kunnen worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de volledige 152 ha uit PNN te financieren. Bestaand natuurterrein in beheer (eigendom/erfpacht) bij Natuurmonumenten is ca. 960 ha groot (binnendijks, het deel in provincie Flevoland; dus excl. oppervlakte aansluitende natuurterreinen Overijssel en excl. Vollenhovermeer en Kadoelermeer). Projectidee 2: Entree Voorsterbos Vollenhove: 3 ha Bestaand natuurterrein in beheer (eigendom/erfpacht) bij Natuurmonumenten is ca. 960 ha groot (binnendijks, het deel in provincie Flevoland; dus excl. oppervlakte aansluitende natuurterreinen Overijssel en excl Vollenhovermeer en Kadoelermeer). Projectidee 3: Afronding Zwarte Hoek: 35 ha Reeds verworven en ingerichte deel Zwarte Hoek (blauw gearceerd): (ook) 35 ha. Het reeds verworven deel van Zwarte Hoek maakt onderdeel uit van bestaand natuurterrein in beheer (eigendom/erfpacht) bij Natuurmonumenten ter grootte van ca. 960 ha (excl. oppervlakte aansluitende Zwarte Meer). Projectidee 4: Afronding Ettenlandse Veld: 13 ha Reeds verworven en ingerichte deel Ettenlandse Veld (blauw gearceerd): 23 ha. Het reeds verworven deel van Ettenlandse Veld maakt onderdeel uit van bestaand natuurterrein in beheer (eigendom/erfpacht) bij Natuurmonumenten ter grootte van ca. 960 ha (excl. oppervlakte aansluitende Vollenhovermeer en aansluitende natuurterreinen Overijssel). Projectidee 5: Inrichting Pluvierentochtstrook: 15 ha Opmerking: geen aankoop, alleen inrichting. Deze strook maakt onderdeel uit van bestaand natuurterrein in beheer (eigendom/erfpacht) bij Natuurmonumenten ter grootte van ca ha).

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Winst voor weidevogels en wintergasten

Winst voor weidevogels en wintergasten Winst voor weidevogels en wintergasten Weidevogels en wintergasten voelen zich thuis in Flevoland. Natte weilanden zijn daarvoor een voorwaarde. Door uitbreiding van de Zwarte Hoek en het Ettenlandse Veld

Nadere informatie

Ruimte en lucht voor natuur

Ruimte en lucht voor natuur Ruimte en lucht voor natuur Het terrein van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium vormt een verbinding tussen Nationaal Park Weerribben-Wieden en het Voorsterbos. Zowel voor mens als voor plant

Nadere informatie

Projectidee voor nieuwe natuur in Flevoland. Landgoed Wellerwaard

Projectidee voor nieuwe natuur in Flevoland. Landgoed Wellerwaard Projectidee voor nieuwe natuur in Flevoland Landgoed Wellerwaard 2 Natuur én wonen - Landgoed Wellerwaard 1 Nieuw landgoed in de Wellerwaard De gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland en het waterschap

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Programma Nieuwe Natuur Flevoland Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Aangepaste versie augustus 2014 Indiener De heer J.A. Schenk Zaakwaarnemer Agrivesta makelaardij en onteigening J.A.J.M. Huijbregts

Nadere informatie

LO 03 Luierpark. auteur(s) Tineke Ras

LO 03 Luierpark. auteur(s) Tineke Ras LO 03 Luierpark auteur(s) Tineke Ras blad 2 van 2 Colofon Projectgroep bestaande uit: Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving: Datum van uitgave: Contactadres: Copyright Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr.

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr. Nieuw Natuur Flevoland Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde Rangorde Projectnr. Project 1 12 Oostvaardersplassengebied Omschrijving van het project

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 1 Onderwerp: Economische kustontwikkeling Flevoland - Lelystad Rijsberman, M. & Lodders, J. 1. De

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen.

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen. Beschrijving kwelderherstelmaatregelen 1 1.1 Inleiding Aan de noordkust van Groningen heeft Groningen Seaports, mede ten behoeve van RWE, circa 24 ha. kwelders aangekocht. Door aankoop van de kwelders

Nadere informatie

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde 22 december 2011 Zoon buro voor ecologie Colofon Project: Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Opdrachtgever: mro Uitvoerder Zoon

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

Aan de Statenfracties van de Provincie Flevoland Swifterbant, 17-11-2014

Aan de Statenfracties van de Provincie Flevoland Swifterbant, 17-11-2014 Aan de Statenfracties van de Provincie Flevoland Swifterbant, 17-11-2014 Betreft: toewijzingsvoorstel Nieuwe Natuur Geachte heer, mevrouw, Afgelopen maand hebben wij per mail kennis genomen van het toewijzingsvoorstel

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Centrale Zandwinning Weert. Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling

Centrale Zandwinning Weert. Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling Centrale Zandwinning Weert Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling Centrale Zandwinning Weert Situatie Medio 2015: specie uit huidige winning definitief op De continuïteit van een lokale werkgever

Nadere informatie

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding Onderwerp: Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden Datum: woensdag 23 oktober 2013 Van: Inleiding Netterden Zand en Grind BV Voorliggende notitie vormt een uitwerking van de kennismaking van de raden

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier

Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier Het formulier volledig ingevuld en ondertekend sturen aan Stichting IKL Postbus 154 6040AD ROERMOND Of stuur het ingescande formulier aan ikl@ikl-limburg.nl Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier 1) Naam

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Hoeve de Biesbosch ONTVANGST BEVESTIGIIMG D.D; CODE: ':*.' Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch

Hoeve de Biesbosch ONTVANGST BEVESTIGIIMG D.D; CODE: ':*.' Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch IS/09 2009 10:46 FAX ++0788188958 Hoeve de Biesbosch Gemeenteraad Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Per telefax: 078-6398080 ONTVANGST BEVESTIGIIMG D.D; CODE: ':*.' Dordrefcht, 15 September I! 5 SEP,

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Rapport. Lelystad, 2014 J. Reinhold. Van beheergebouw Staatsbosbeheer naar verblijfsrecreatiegebouw: de effecten op de EHS

Rapport. Lelystad, 2014 J. Reinhold. Van beheergebouw Staatsbosbeheer naar verblijfsrecreatiegebouw: de effecten op de EHS Rapport Lelystad, 2014 J. Reinhold Van beheergebouw Staatsbosbeheer naar verblijfsrecreatiegebouw: de effecten op de EHS Landschap verbindt Landschapsbeheer Flevoland streeft naar ontwikkeling, beheer

Nadere informatie

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Masterplan Zwarte Water gebied

Masterplan Zwarte Water gebied Masterplan Zwarte Water gebied - Ligging projectgebied tussen Zwolle, Hasselt en Genemuiden langs het Zwarte water - Gebied is onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta -Met polder Mastenbroek als

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Betreft Risico inventarisatie ecologie voor percelen Brabantse Wal 1 Inleiding De Buisleidingenstraat N.V. onderzoekt op

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom AB 0 VERGADERING D.D. : 31 januari 2012 0 NUMMER : WS/ZOM/GVe/6946 OPSTELLER : ing. G. Verstoep, 0522-278621

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Uitleg titel en projectacroniem LIFE Going up a level

Uitleg titel en projectacroniem LIFE Going up a level Met het project More water forwet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel Zwolle, 25 oktober Henk Hunneman Natuuronderzoek pompstation Wageningen Aanleiding Vitens is voornemens om op de locatie van productiebedrijf Wageningen het huidige drinkwaterreservoir te vervangen door

Nadere informatie

Van idee tot projectvoorstel: Een vierkante meter natuur. Natuur díchtbij mensen, vóór mensen, dóór mensen.

Van idee tot projectvoorstel: Een vierkante meter natuur. Natuur díchtbij mensen, vóór mensen, dóór mensen. De Freelance Boswachter Voor natuur-consultancy en publieksvoorlichting Uitwerking LO10: Een vierkante meter natuur Martine Dubois, De freelance boswachter Van idee tot projectvoorstel: Een vierkante meter

Nadere informatie

Plan Tureluur in Servicecentrum Kerkwerve

Plan Tureluur in Servicecentrum Kerkwerve Informatiebulletin Nationaal Park Oosterschelde december 2005, nummer 16 Bron: Informatiebulletin Nationaal Park Oosterschelde Voor activiteiten overzicht kijk op www.npoosterschelde.nl Oosterscheldekering

Nadere informatie

Koppel kuifeenden. Kuifeenden

Koppel kuifeenden. Kuifeenden 42 Ecologie en natuurfuncties Het IJsselmeergebied is een uniek natuurgebied van (inter-)nationale betekenis. Het is een van de zee afgesloten, benedenstrooms gelegen, zoet laaglandmeer met een relatief

Nadere informatie

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant,

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, hoe doen we dat en werkt het? Wiel Poelmans Programma Natuur Provincie Noord-Brabant Wat komt er aan de orde? Positie biodiversiteit in natuurbeleid Waarom, wat,

Nadere informatie

AKKERNATUUR VOOR ALLEN

AKKERNATUUR VOOR ALLEN AKKERNATUUR VOOR ALLEN BOER, BIJ, VOGEL EN WANDELAAR GENIETEN VAN NIEUWE PIONIERNATUUR IN FLEVOLAND Een boereninitiatief van Agrarische Natuurvereniging Akkerwaard in samenwerking met ANV Rondom Het Greppelveld

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Een golfbaan natuurlijk!

Een golfbaan natuurlijk! Een golfbaan natuurlijk! Kansen van golfbanen voor natuur, landschap en recreatie Een golfbaan biedt kansen voor natuur en Steeds meer mensen spelen golf. Regelmatig worden initiatieven voor nieuwe golfbanen

Nadere informatie

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Lijst van indieners van zienswijzen 1. Indiener 1 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 2. Indiener 2 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 3. Gedeputeerde

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

Leeswijzer internationale doelen binnen het gebiedsproces van agrarisch natuurbeheer Versie 0.1 16 mei 2014

Leeswijzer internationale doelen binnen het gebiedsproces van agrarisch natuurbeheer Versie 0.1 16 mei 2014 Leeswijzer internationale doelen binnen het gebiedsproces van agrarisch natuurbeheer Versie 0.1 16 mei 2014 Inleiding In deze leeswijzer vindt u een uitgebreidere uitleg over de het gebruik en interpretatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Familie van Dalen 1

VOORWOORD. Familie van Dalen 1 OFL 13 VOORWOORD Dit document dient als aanvraag voor het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland. Het programma is ontwikkeld om nieuwe natuurinitiatieven binnen Flevoland te stimuleren om

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Economisch profiel Geld verdienen met "leuke dingen" Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 5 Score kwetsbaarheid (groene ronde stickers): 2 gecombineerd ruimtegebruik

Nadere informatie

Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld. Wat betekent dit voor mij?

Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld. Wat betekent dit voor mij? Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld Wat betekent dit voor mij? 1 Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden

Nadere informatie

Gewestplan 1978 tot GRUP

Gewestplan 1978 tot GRUP Gewestplan 1978 tot GRUP Samenvatting 8.000 Evolutie oppervlaktes 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Rechteroever Linkeroever Groen Landbouw e.a 1.000 0 1978 2000 2013 2 Natuur in en rond Waaslandhaven

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

LANDSCAPING YOUR FUTURE. business edition

LANDSCAPING YOUR FUTURE. business edition LANDSCAPING YOUR FUTURE business edition Bouw jij mee aan het landschap van morgen? Planvorming Ecological redesign of your businesspark Bon voor Een harmonisch plan voor uw bedrijventerrein Naam + Voornaam

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Natuur- en recreatie ontwikkeling in de Verenigde Polders Portefeuille M. Divendal Auteur R. Elsenaar Telefoon 5113386 E-mail: relsenaar@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/164842

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013 Gemeente Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 ' ÉÉÉ Midden-Delfland *^f* E gemeente@middendelfland.nl, 1 www.middendelfland.nl Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo 2. Gegevens aanvrager Gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Inhoudelijk contactpersoon: Joyce Langenacker (projectleider) Projectmanager

Nadere informatie