12. Verkaveling haaks op hoofdstructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12. Verkaveling haaks op hoofdstructuur"

Transcriptie

1 Bijlagen Landschapstypen I Het bekengebied / de Zuidwesthoek II Gaasterland III Kleigebied / voormalige Middelzee IV Laagveen V Merengebied VI Noordelijke wouden 113

2 12. Verkaveling haaks op hoofdstructuur 114

3 I HET BEKENGEBIED / DE ZUIDOOSTHOEK Het bekengebied in het zuidoosten van Friesland is een uitloper van het Drents Plateau en bestaat uit een ondergrond van dekzand, op basis van keileem. In het gebied is een aantal parallelle zandruggen te onderscheiden, die van noordoost naar zuidwest lopen. Deze zandruggen zijn hier de structuurdragende elementen. Ze worden gescheiden door de brede beekdalen van de Boorne of het Koningsdiep, de Tjonger of de Kuinder, en de Linde. De eerste bewoners in dit gebied vestigden zich langs de oevers van deze beken, maar door verveningen en maaivelddaling werden de leefomstandigheden steeds slechter en schoven de dorpen op naar de hoogten van de zandruggen. De belangrijkste wegen in dit gebied zijn te vinden op de zandruggen en benadrukken daarmee de noordoost zuidwest structuur. Het gebied wordt gekenmerkt door: afwisseling van open, halfopen tot besloten landschap; hoofdstructuur bepaald door overwegend open brede beekdalen in de midden- en benedenlopen met parallel daaraan de zandruggen met bebouwing en met van beplanting voorziene hoofdwegen. verkavelingrichting is haaks op de hoofdwegen, veelal van beplanting voorzien (afb. 12) afwisseling van rationele regelmatige structuren en plaatselijke onregelmatige structuren plaatselijke reliëfverschillen specifieke vormen van kleinschalige esstructuren, structurerende elementen als bossen/natuurterreinen, beken, vaarten, wijken, landgoederen, (hout)wallen, houtsingels, bosstroken pingoruïnes, lint- en vaartdorpen, (afb. 13) wegen en paden met laanbeplanting 13. Lippenhuizen lintdorp Lippenhuizen lintdorp 115

4 14. Oudemirdum: veel variatie, maar aan de basis als structurerende element de stuwwallen 116 Onder Oudemirdum: veel variatie, maar aan de basis als structurerende element de stuwwallen (afb. 13)

5 II GAASTERLAND Gaasterland is gelegen in het zuidwesten van Friesland. Het aanzicht en de opbouw van dit gebied is bepaald door de reliëfvorming uit de Saalien ijstijd. Nadat de ijslagen gesmolten waren, bleven opgestuwde lagen keileem achter. In Gaasterland zijn zo verschillende keileemruggen ontstaan. Deze hoogten hebben het gebied lang tegen de zee beschermd. Doordat de Zuiderzee wel delen keileem heeft weggeslagen zijn steile kliffen ontstaan. Gaasterland staat tegenwoordig niet alleen bekend vanwege de hoogteverschillen maar ook vanwege de bossen. Deze zijn vanaf de zestiende eeuw op schrale heide- en zandgronden aangeplant. De belangrijkste wegen van dit gebied zijn gevormd langs hoogten en hebben een licht bochtig karakter. aardkundige elementen (stuwwallen en klif kusten), wegen, paden, kanalen, vaarten en dijken (afb. 14, 15) contrast tussen hoger gelegen beboste en de lager gelegen open delen (polders en IJsselmeer) aanwezige esstructuren afwisseling van grasland, akkerbouw Het gebied wordt gekenmerkt door: besloten kleinschalig, deels half-open tot open landschap met plaatselijk grootschalige vergezichten op het IJsselmeer afwisseling van reliëf en schaal, en verscheidenheid aan structurerende elementen als bos, beplantingen, nder oudemirdum 15. Oudemirdum 117

6 16. Omgeving Huns bij Hûns met naast de hoofdweg een kleinschalige structuur Het aanzicht op het terpdorp Hûns

7 III KLEIGEBIED / VOORMALIGE MIDDELZEE Het kleigebied omvat een groot gebied langs de kust in Friesland: Westergo, Oostergo en het bedijkingenlandschap. Dit gebied is sterk beïnvloed door inbraken van de zee. Westergo en Oostergo zijn door hun vruchtbare kleigronden al in de eeuwen voor de jaartelling belangrijke vestigingsgebieden. De (eerste) bewoning vindt plaats op de hogere kwelderruggen. Op de lagere kleigronden wordt voornamelijk vee gehouden. Om zich te wapenen tegen gevaren van de zee verhoogden de bewoners allereerst hun huizen en door de aaneenschakeling van deze huizen onstonden de eerste terpdorpen. Zo ontwikkelde zich een kleinschalige en onregelmatige structuur. Dit kleinschalige karakter is nog goed te zien aan de wegen (afb. 16, 17). Er is een dichtheid aan wegen, die gezamenlijk de verspreid liggende dorpen ontsluiten. Het gebied van de voormalige Middelzee heeft weliswaar eveneens een zeekleibodem, maar toont verder andere kenmerken dan de kleigebieden van Westergo en Oostergo. De geschiedenis van het gebied komt neer op een opeenvolging van aanslibbingen en inpolderingen. De eerste afsluitingen van de Middelzee begonnen vanaf de elfde eeuw. Het Bildt werd pas vanaf 1505 ingepolderd en is nooit intensief bewoond geweest maar werd wel een belangrijk landbouwgebied (met name pootaardappels). Het gebied is systematisch in cultuur gebracht. Dit is te zien aan de systematische verkaveling met overwegend rechte wegen. Het gebied wordt gekenmerkt door: open en grootschalig met structurerende elementen als dijken, kwelderwallen, slenken, terpen, paden, eendenkooien, vaarten onregelmatige blokverkaveling met plaatselijk bijzondere verkavelingvormen (afb. 18, 19) beplanting puntvormig geconcentreerd rondom boerderijen en dorpen, langs hoofdontsluitingswegen, kwelderwallen en randen van de Middelzee aanwezigheid van grasland in lagere delen en akker- en tuinbouw op de kwelderwallen, in voormalige Middelzee rationele verkaveling, ondersteund door wegenstructuur 18. St Jacobi en St Annaparochie 19. De rationele rechte verkaveling in de voormalige middelzee 119

8 20. Gebied rond Warniahuizen, ten zuiden van de Veenhoop, met open graslanden, watergebieden (petgaten) en verspreide bebouwing ebied rond Warniahuizen, ten zuiden van de Veenhoop, met open graslanden, watergebieden (petgaten) en verspreide 120 ebouwing (19)

9 IV LAAGVEEN Het laagveengebied ligt in het midden van Friesland. In de vroege Middeleeuwen bestond dit gebied vermoedelijk nog uit hoogveen. Waarschijnlijk vond toen al op kleine schaal turfwinning plaats. Maar de woonomstandigheden waren er slecht, mede door ontwatering en bodemdaling. Pas in de achttiende eeuw begonnen hier grootschalige veenactiviteiten, waarbij het veen van onder de waterspiegel werd weggebaggerd. Dit leidde tot de vorming van enorme plassen. In een aantal gevallen zijn ze drooggemaakt, maar nog altijd bestaat het gebied uit grote petgatencomplexen (bijvoorbeeld de Rottige Meenthe en de Deelen). Het gebied wordt gekenmerkt door: grootschalige open ruimten begrensd door bebouwings- en beplantingslinten langs wegen, vaarten en plaatselijke beeklopen nadrukkelijke aanwezigheid van lineaire structuren van beeklopen, wegdorpen, vaarten en dijken opstrekkende strokenverkaveling haaks op ontginningsassen, vaak in een waaiervormig patroon incidentele groene verdichtingen door moerasgebieden, boselementen en verlande petgaten verspreide bebouwing langs wegen en vaarten aanwezigheid van overwegend open graslanden, grazige natuurgebieden en petgaten (afb. 20, 21) opvallende aanwezigheid van hoogteverschillen in maaiveld en waterniveaus 21. De Veenhoop, met petgaten 121

10 22. Grote waterwegen 122

11 V MERENGEBIED Het Merengebied vormt een duidelijk te onderscheiden gebied in Friesland en bestond oorspronkelijk uit hoogveen. Door ontginningswerkzaamheden daalde de bodem snel en overstroomde zeewater het gebied. Het gezakte veen werd met een kleilaag bedekt. De nieuwe ontginningen en zoutwinningen resulteerden in de vorming van de huidige meren. Door de waterrijkdom is het gebied tot aan de twintigste eeuw slecht bewoonbaar geweest. Er zijn dan ook maar weinig wegen in het gebied aangelegd Het gebied wordt gekenmerkt door: grootschalige openheid en weidsheid, met een grote afwisseling tussen overwegend grasland, natuur en water van gevarieerde omvang water met oeverbegroeiing (rietkragen) langs meren, vaarten en kanalen (afb. 22) ondergeschikte puntvormige verdichtingen (vaart)dorpen, (agrarische) bebouwing met erfbeplanting onregelmatige, opstrekkende strokenverkaveling, stelsel van mied- en op vaarten en instekend miedwegenpatroon van hemdijken en slaperdijken, herkenbaar heid van ingepolderde boezemlanden met binnendijken (afb. 23) aanwezigheid van grasland 23. Op de dijk bij Pikemar pikemar 123

12 op de dijk bij het Pykemar 24. Omgeving Twijzelerheide met houtwallen en elsensingels, pingoruines en een smalle strokenverkaveling Omgeving Twijzelerheide met houtwallen en elsensingels, pingoruines en een smalle strokenverkaveling 124

13 op de dijk bij het Pykemar VI NOORDELIJKE WOUDEN Ten zuiden van de noordoostelijke kleigronden liggen de Noordelijke Wouden. In de laatste ijstijd is hier een dikke laag dekzand afgezet. Hierdoor is een licht reliëf ontstaan. Het gebied bestaat uit hoge en droge zandgronden en lagere, natte gronden. Op de hogere gronden werden om weilanden aarden wallen opgeworpen waarop bomen werden geplant. Deze houtwallen zorgden ervoor dat het vee afgebakend was en tegen de wind beschermd werd. Op de natte gronden groeiden elzensingels, nadat het overtollig water door sloten werd afgevoerd. De houtwallen en elzensingels vormen een herkenbaar (geometrisch) verkavelingspatroon. Hiertussen liggen lager gelegen hooilanden, die vaak dienst doen als natuurreservaat. Het gebied wordt ook gekenmerkt door een groot aantal pingoruïnes. Dit zijn overblijfselen van een pingo (een heuvel die in de ijstijd ontstaan is doordat ondergronds ijs de bodem heeft opgedrukt). Wat overblijft is een ringvormig gat dat vaak is opgevuld met (smelt)water. Andere kenmerken zijn: kleinschalig patroon van lintbebouwing, houtwallen (hege dyken), elzensingels, met daartussen geleidelijke overgangen naar open enclaves (mieden en hooilanden) en plaatselijk esgronden (afb. 24) relatief dicht netwerk van houtwallen en elzensingels afwisseling van schaal en (beperkt) reliëf opstrekkende stroken met gevarieerde lengte-, breedte verhoudingen van gemiddeld 4:1 à 5:1 tot (plaatselijk on-) regelmatige blokverkaveling structurerende elementen als beplantingen, aardkundige elementen (pingoruïnes, dobben), lintdorpen, wegen en paden met laanbeplanting (afb. 25) specifieke vormen van esstructuren geving Twijzelerheide met houtwallen en elsensingels, pingoruines en een smalle strokenverkavelin Wedze in de omgeving van Twijzel, weg met laanbeplanting en kleinschalige strokenverkaveling 25. De Wedze in de omgeving van Twijzel, weg met laanbeplanting en kleinschalige strokenverkaveling 125

Landschapstypering van Fryslân

Landschapstypering van Fryslân Landschapstypering van Fryslân Inleiding Fryslân heeft een rijke schakering aan landschappen: kleinschalige zandlandschappen in het (zuid)oosten, het weidse veenweide- en merenlandschap in het Lage Midden

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

Landschapstypering van Fryslân

Landschapstypering van Fryslân Landschapstypering van Fryslân Inleiding Fryslân heeft een rijke schakering aan landschappen: kleinschalige zandlandschappen in het (zuid)oosten, het weidse veenweide- en merenlandschap in het Lage Midden

Nadere informatie

LEZEN. Terpentijd - 1500

LEZEN. Terpentijd - 1500 1 LEZEN Terpentijd - 1500 Friesland bestaat eigenlijk uit drie delen: de klei, het veen en het zand. De eerste boeren woonden op het zand (De Wouden en Gaasterland). Hun aardewerk in de vorm van trechters

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Landschappelijke eenheden

BIJLAGE 1. Landschappelijke eenheden BIJLAGE 1 Landschappelijke eenheden Oeverlanden langs Meppelerdiep Slagenlandschap Olde Maten Open Slagenlandschap Houtsingelgebied van de Streek Hoge, halfopen zandontginningenlandschap Staphorster Bos

Nadere informatie

Aanleiding / Problematiek / Doel

Aanleiding / Problematiek / Doel Dorpsranden een onderzoek naar dorpsranden in het landschap door Lea van Liere, Katarina Noteberg en Maike Warmerdam Aanleiding / Problematiek / Doel Aanleiding rivierverruimende maatregelen langs de IJssel

Nadere informatie

Kustlijn van de Noordzee

Kustlijn van de Noordzee International Wadden Sea School www.iwss.org 150.000 jaar geleden - 150.000 jaar geleden was het hele Noordzeebekken bedekt met een dikke ijslaag: dit was de Saale ijstijd. - Alle zeewater was in gletsjers

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Legenda Provinciegrens Gemeentegrenzen Monumentale bomen Overige bouwkunst Zichtrelaties (lijn) Zichtrelaties (vlak) Eendenkooi Molenbiotoop Schootsveld Historische geografie (lijn)

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

Vragen over landschappen die we gaan behandelen

Vragen over landschappen die we gaan behandelen Landschappen Vragen over landschappen die we gaan behandelen Wat zijn landschappen? Waar komen ze voor? Hoe zien ze er uit? Welke informatie geven ze? Hoe zijn ze ontstaan? Wat is landschap? Dit? Kerk

Nadere informatie

Texel Landschappelijke ontwikkelingen

Texel Landschappelijke ontwikkelingen Texel Landschappelijke ontwikkelingen Een LIA-presentatie LIA staat voor: Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm. Lia is ook de geograaf die zich gespecialiseerd heeft in de veranderende Noord-Hollandse

Nadere informatie

WERKBLAD pingo. naam. Heel lang geleden was het hier erg koud. Dat noemen we de ijstijd. Er waren heuvels, heel bijzondere heuvels.

WERKBLAD pingo. naam. Heel lang geleden was het hier erg koud. Dat noemen we de ijstijd. Er waren heuvels, heel bijzondere heuvels. WERKBLAD pingo Heb je wel eens gehoord van een pingo? Pingo betekent heuvel die groeit. Het is een woord uit de taal van de Eskimo s of Inuït. Dat lijkt ver weg, maar pingo s zijn heel dichtbij geweest!

Nadere informatie

Oud cultuurland. Beplanting begeleidt wegen

Oud cultuurland. Beplanting begeleidt wegen Oud cultuurland Daar waar het IJssellandschap overgaat in het dekzandlandschap ligt op de lijn Hengelo-Keijenborg-Zelhem een groot essencomplex. Aan de randen van het complex komen eenmansessen; kampen

Nadere informatie

Jeroen Zomer, beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie DE LANDSCHAPSGESCHIEDENIS VAN NOORD-HOLLAND OVER LANDSCHAPSDYNAMIEK EN ENERGIELANDSCHAPPEN

Jeroen Zomer, beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie DE LANDSCHAPSGESCHIEDENIS VAN NOORD-HOLLAND OVER LANDSCHAPSDYNAMIEK EN ENERGIELANDSCHAPPEN Jeroen Zomer, beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie DE LANDSCHAPSGESCHIEDENIS VAN NOORD-HOLLAND OVER LANDSCHAPSDYNAMIEK EN ENERGIELANDSCHAPPEN Paleogeografie van Nederland Zeespiegelstijging Tussen

Nadere informatie

Een zoektocht naar Ruimte E e n o n d e r z o e k n a a r d e i n p a s s i n g v a n b e b o u w i n g i n o p e n l a n d s c h a p p e n

Een zoektocht naar Ruimte E e n o n d e r z o e k n a a r d e i n p a s s i n g v a n b e b o u w i n g i n o p e n l a n d s c h a p p e n Een zoektocht naar Ruimte E e n o n d e r z o e k n a a r d e i n p a s s i n g v a n b e b o u w i n g i n o p e n l a n d s c h a p p e n R i a B o s D e n i s e F e r n h o u t M a r i a n n e v a n

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN DE POTTEN SNEEK 20 RECREATIEWONINGEN

BEELDKWALITEITSPLAN DE POTTEN SNEEK 20 RECREATIEWONINGEN BEELDKWALITEITSPLAN DE POTTEN SNEEK 20 RECREATIEWONINGEN ONTWERP: JUNI 2013 1 Beeldkwaliteitsplan De Potten Sneek - 20 recreatiewoningen Inhoudsopgave blz 1. DOEL EN STATUS 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Achtergronden

Nadere informatie

Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes

Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes Datum: 04-04-2016 Getekend door ing. J.Collou 1 Aanleiding De familie Roes heeft

Nadere informatie

FRIESE VEENWEIDEGEBIED HISTORIE EN VEENWEIDEVISIE

FRIESE VEENWEIDEGEBIED HISTORIE EN VEENWEIDEVISIE FRIESE VEENWEIDEGEBIED HISTORIE EN VEENWEIDEVISIE 30-3-2015 1 INTRODUCTIE Andrea Suilen Planvormer bij Wetterskip Fryslân o.a. betrokken bij; Uitvoeringsplan Veenweidevisie Waterbeheersingsprojecten veenweidegebied

Nadere informatie

KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland

KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland 15 september 2012 i.s.m. Provincie Noord-Holland o.l.v. Pim Beukenkamp (KNAG) Rob Adriaens (KNAG) Eric Khodabux (Provincie Noord-Holland) Deon Slagter

Nadere informatie

LANDSCHAPSANALYSE. 3: Landschapsvormen Hoog-Nederland. Sabine Geerlings Academie van Bouwkunst - 27 aprii. 27 september 2013 Academie van Bouwkunst

LANDSCHAPSANALYSE. 3: Landschapsvormen Hoog-Nederland. Sabine Geerlings Academie van Bouwkunst - 27 aprii. 27 september 2013 Academie van Bouwkunst LANDSCHAPSANALYSE 3: Landschapsvormen Hoog-Nederland 27 september 2013 Academie van Bouwkunst Sabine Geerlings Academie van Bouwkunst - 27 aprii Onderwerpen 1. Rivierenlandschap 2. Zandlandschap 3. Krijt-

Nadere informatie

Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas

Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas Eindrapport Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas november 2011 In opdracht van de gemeente Peel en Maas Eindrapport Kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas In opdracht van Gemeente Peel en Maas

Nadere informatie

Landschapsontwikkelingsplan Zwolle-Zwartewaterland-Kampen. Wat is het en waarvoor is het bedoeld?

Landschapsontwikkelingsplan Zwolle-Zwartewaterland-Kampen. Wat is het en waarvoor is het bedoeld? Landschapsontwikkelingsplan Zwolle-Zwartewaterland-Kampen Wat is het en waarvoor is het bedoeld? Het plangebied Wat is het en waarvoor is het bedoeld? Het landschapsontwikkelingsplan Status Vastgesteld

Nadere informatie

MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RECREATIE LANGELILLE

MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RECREATIE LANGELILLE Recreatie ontwikkeling Langelille de driesprong d.d.21-11-2013 MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RECREATIE LANGELILLE 1 Recreatie ontwikkeling Langelille de driesprong d.d.21-11-2013 MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Geschiedenis van de duinen

Geschiedenis van de duinen Geschiedenis van de duinen Bijna de hele Nederlandse kust bestaat uit duinen. We weten hier niet beter, dan dat dat heel normaal is. Toch is dat niet zo. De kust van Frankrijk, Spanje en Portugal bijvoorbeeld

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende Landschapskenmerken De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende landschapskaart. 1. B e s c h r i j v i n g l a n d s c h a p s w a a r d

Nadere informatie

Drie aardkundige monumenten

Drie aardkundige monumenten 10 Drie aardkundige monumenten Aardkundige monumenten geven iets weer van de ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Een geschiedenis die ons honderden, duizenden of zelfs miljoenen jaren terugvoert in

Nadere informatie

Beleid, bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Beleid, bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 2 Beleid, bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Twee perspectieven bepalen het beleid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit inhet bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan: het verleden en de toekomst.

Nadere informatie

Het gebied Begrenzing

Het gebied Begrenzing Cursus Reitdiep Het gebied Begrenzing -In het Oosten: de lijn Westerdijkshorn Wolddijk - Noorderhogebrug -In het Westen: de lijn Zuurdijk Lammerburen - Balmahuizen -In het Noorden: de lijn Onderwierum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem.

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem. B e l e i d s k a d e r R a a l t e Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1. Kies de positie 14-15 Luttenberg 24-25 Broekland 16-17 Mariënheem 26-27 Heeten 18-19 Nieuw-Heeten 28-29 Heino 2-21 Raalte 3-31 Liederholthuis

Nadere informatie

Bijlage: omschrijving kernkwaliteiten landschap. Geologische basis. Archeologie. Esdorpenlandschap en veenontginningen. Projectnummer: 070109

Bijlage: omschrijving kernkwaliteiten landschap. Geologische basis. Archeologie. Esdorpenlandschap en veenontginningen. Projectnummer: 070109 Bijlage: omschrijving kernkwaliteiten landschap Projectnummer: 070109 Geologische basis De basis van het landschap wordt gevormd door het hooggelegen keileemplateau met het beekdal van de Drentse Aa en

Nadere informatie

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet Lieren 182 Dorpsrecepten Lieren 183 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo / Wenum-Wiesel / Beemte / Beekbergen

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR HET LANDSCHAP. richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk van het Landschapsontwikkelingsplan voor de Stadsregio Leeuwarden

HANDBOEK VOOR HET LANDSCHAP. richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk van het Landschapsontwikkelingsplan voor de Stadsregio Leeuwarden HANDBOEK VOOR HET LANDSCHAP richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk van het Landschapsontwikkelingsplan voor de Stadsregio Leeuwarden oktober 2012 2 Handboek voor het Landschap afb. 1. Kaart Ontwikkelingsvisie

Nadere informatie

Legenda. Bufferzones. Landschapstypen

Legenda. Bufferzones. Landschapstypen Legda Bufferzones Landschapstyp Maasdal ruimte voor natuurlijke rivierdynamiek laagste del opheid behoud op hogere terrass is verdichting mogelijk Kwaliteitsverbeterde maatregel ++ met name in de vorm

Nadere informatie

Groningen - Piccardthofplas. Stedenbouwkundig ontwerp voor landgoederenzone met een woonwijk in de stadsrand van Groningen.

Groningen - Piccardthofplas. Stedenbouwkundig ontwerp voor landgoederenzone met een woonwijk in de stadsrand van Groningen. Groningen - Piccardthofplas Stedenbouwkundig ontwerp voor landgoederenzone met een woonwijk in de stadsrand van Groningen. Groningen - Piccardthofplas Stedenbouwkundig ontwerp voor landgoederenzone met

Nadere informatie

Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010

Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010 Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010 Nieuwvestiging Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem COLOFON Erfeigenaar G.J. van der Velde

Nadere informatie

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage.

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage. 2 VIER MODELLEN In dit hoofdstuk beschrijven we vier verschillende inrichtingsmodellen: Kleinschalig landschap, Moeraszone, Nat kralensnoer en Droog kralensnoer. In extra informatiepagina s geven we aan

Nadere informatie

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Nieuw landgoed De Horst schetsvisie studio 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Topografische kaart 1868 met globale aanduiding projectlocatie Zicht op boerderij De Horst vanaf Schammersteeg Boerderij

Nadere informatie

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne Heffen: Verklaring naam Heffen: Eerste maal vermelding in 1088 Heffena = Heffe en A Wil zeggen bezinksel en water Mogelijke betekenis: modderbeek of moerasgebied Een andere mogelijke betekenis is dat het

Nadere informatie

ADVIES NIJE PLEATS. Agrarisch bedrijf, Familie Anema-Visbeek te Hallum

ADVIES NIJE PLEATS. Agrarisch bedrijf, Familie Anema-Visbeek te Hallum Hallum, Piebewei 2 ADVIES NIJE PLEATS Agrarisch bedrijf, Familie Anema-Visbeek te Hallum Datum: 7 augustus 2013 COLOFON Nije Pleats, 7 augustus 2013 Status rapport: definitief Rapport opgesteld door:

Nadere informatie

Molenpaal 3 Onstwedde. Landschaps - en inrichtingsplan.

Molenpaal 3 Onstwedde. Landschaps - en inrichtingsplan. Molenpaal 3 Onstwedde Landschaps - en inrichtingsplan. oktober 2011 september 2012 gew. 02-2013 1 Landschaps - en inrichtingsplan. Molenpaal 3 Onstwedde Locatie De locatie aan de Molenpaal 3 in Onstwedde,

Nadere informatie

Extra: Terpen hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79565

Extra: Terpen hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79565 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 oktober 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/79565 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Curringhepad C & HEK. Cultuur en Historisch Erfgoed Kornhorn I N L E I D I N G

Curringhepad C & HEK. Cultuur en Historisch Erfgoed Kornhorn I N L E I D I N G C & HEK I N L E I D I N G Curringhepad Het Curringhepad voert u door een markant en representatief gedeelte van het Zuidelijk Westerkwartier met als start en eindpunt het dorp Kornhorn. Met zijn dobben,

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Emmer Erfscheidenveen Meetnet 2015

Emmer Erfscheidenveen Meetnet 2015 Emmer Erfscheidenveen Meetnet 2015 Landschapsbeheer Drenthe Nijend 18a, 9465 TR, Anderen Inhoudsopgave Inventarisatiegebied Emmer-Erfscheidenveen... 3 Overzicht alle waarnemingen... 3 Type elementen...

Nadere informatie

Nota ruimtelijk beleid buitengebied Kollumerland c.a. 2010 2020. Vastgesteld 10 november 2011

Nota ruimtelijk beleid buitengebied Kollumerland c.a. 2010 2020. Vastgesteld 10 november 2011 Nota ruimtelijk beleid buitengebied Kollumerland c.a. 2010 2020 Vastgesteld 10 november 2011 Nota ruimtelijk beleid buitengebied Kollumerland c.a. 2010 2020 Vastgesteld 10 november 2011 Projectnummer:

Nadere informatie

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten.

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten. Meander groep 5 Thema 1 Onderweg Aardrijkskunde Waarom is een nieuwe wijk hier gebouwd en niet daar? Wat voor gebouwen staan er? Waarom staan ze juist op die plek? Huizen, boerderijen, fabrieken en kantoren

Nadere informatie

HET WESTELIJK VEENWEIDEGEBIED

HET WESTELIJK VEENWEIDEGEBIED HET WESTELIJK VEENWEIDEGEBIED Herman van den Bijtel Het Utrechtse Westelijk Veenweidegebied omvat het laaggelegen graslandgebied in het westen van de provincie Utrecht dat ruwweg begrensd wordt door de

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Bijlagen bij de regels 3

Bijlagen bij de regels 3 Bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015 Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2 4 Bijlage 2 Beschrijving landschapswaarden per deelgebied

Nadere informatie

Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender

Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender Plan voor de landschappelijke inpassing van nieuwe functies Zelhem, mei 2011 Rapportnummer 1170 Projectnummer 1626 opdrachtgever René Plaggenburg Kerkdijk 6 7134

Nadere informatie

Westergo. Deelgebied/Culturele entiteit:

Westergo. Deelgebied/Culturele entiteit: Deelgebied/Culturele entiteit: Westergo 1. Geomorfologie Het IJsselmeer en de Waddenzee begrenzen het deelgebied Westergo in het westen en het noorden. Het dijkenstelsel van Middelzee en Marne en een aantal

Nadere informatie

LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016

LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016 opdrachtgever gemeente De Ronde Venen documentstatus definitief documentversie 2 datum 8 januari

Nadere informatie

LOG. g e b i e d s v i s i e. gemeenten Montferland & Oude IJsselstreek. projectnummer oktober 2010 SAB Arnhem

LOG. g e b i e d s v i s i e. gemeenten Montferland & Oude IJsselstreek. projectnummer oktober 2010 SAB Arnhem LOG g e b i e d s v i s i e gemeenten Montferland & Oude IJsselstreek projectnummer 71119.01 13 oktober 2010 SAB Arnhem BROEKGEBIED 1 LOG 1. SPELREGELS BROEKGEBIED LOG Karakteristiek van het gebied: Regelmatige

Nadere informatie

Landschappen met toekomstwaarde. Cultuurhistorische karakteristiek van de nationale landschappen

Landschappen met toekomstwaarde. Cultuurhistorische karakteristiek van de nationale landschappen Landschappen met toekomstwaarde Cultuurhistorische karakteristiek van de nationale landschappen Landschappen met toekomstwaarde Cultuurhistorische karakteristiek van de nationale landschappen Voorwoord

Nadere informatie

Gierzwaluw. Boomleeuwerik. Witte kwikstaart. Nachtzwaluw

Gierzwaluw. Boomleeuwerik. Witte kwikstaart. Nachtzwaluw Boomleeuwerik Leeft in droge, schrale heidevelden met losse boompjes en boomgroepen. Broedt ook in jonge aanplant van naaldbos (spar of den). Gierzwaluw Broedt onder daken van oudere gebouwen in Roermond.

Nadere informatie

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 -

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 - Inrichtingsplan Verlengde Looweg 7 Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Advies landschappelijke inpassing bloemenkwekerij aan de Veldhuizenweg te Hoogersmilde

Advies landschappelijke inpassing bloemenkwekerij aan de Veldhuizenweg te Hoogersmilde Landschapsbeheer Drenthe aaaaaaaaaaaaa Landschapsplan van het perceel Grietmanswijk 5a te Bovensmilde t.b.v. nieuwbouw loonbedrijf provinciale organisatie beschikt Advies landschappelijke inpassing bloemenkwekerij

Nadere informatie

BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN

BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN Landschapskenmerken In deze bijlage worden op beknopte wijze de landschapskenmerken beschreven. De verschillende deelgebieden staan op de bijgevoegde Landschapskaarten weergegeven.

Nadere informatie

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE in relatie tot de dijk Hieronder zijn vanuit het thema de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in relatie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling

Nadere informatie

Staatsbosbeheer T Anloërdiep. Wandelen tussen de houtwallen - 11 km

Staatsbosbeheer T Anloërdiep. Wandelen tussen de houtwallen - 11 km Staatsbosbeheer T 0592 248 984 www.staatsbosbeheer.nl Anloërdiep Wandelen tussen de houtwallen - 11 km Beekdal met groene kamers Voor een beleving van de intieme sfeer van het Drentse Beek- en esdorpenlandschap

Nadere informatie

Vanaf de Veluwe meanderen de beken door de langgerekte dalen, om uit te komen in het vlakke gebied bij de IJssel. Geweldige recreatieve routes!

Vanaf de Veluwe meanderen de beken door de langgerekte dalen, om uit te komen in het vlakke gebied bij de IJssel. Geweldige recreatieve routes! Vanaf de Veluwe meanderen de beken door de langgerekte dalen, om uit te komen in het vlakke gebied bij de IJssel. Geweldige recreatieve routes! Beekdalen 76 De nieuwe kaart van Apeldoorn Beekdalen 77 Als

Nadere informatie

Onderwerp : Inspraakrijpverklaring voorontwerpbestemmingsplan

Onderwerp : Inspraakrijpverklaring voorontwerpbestemmingsplan Aan de Gemeenteraad Raad Status Punt no. : : : 8 november 2007 Informerend 10 Onderwerp : Inspraakrijpverklaring voorontwerpbestemmingsplan De Wedze inclusief wijziging/aanpassing Welstandsnota Korte toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding! Afweging!... 11

Inhoudsopgave Inleiding! Afweging!... 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding!... 5 2. Afweging!... 11 2.1. Inleiding!... 11 2.2. Ontsluiting / Infrastructuur!... 13 2.3. Nabijheid wonen!... 15 2.4. Nabijheid natuur!... 16 2.5. Grondpositie!... 17 2.6.

Nadere informatie

Hoogtebeelden rond Nijkerk en Putten Een nieuwe kijk op het landschap

Hoogtebeelden rond Nijkerk en Putten Een nieuwe kijk op het landschap Hoogtebeelden rond Nijkerk en Putten Een nieuwe kijk op het landschap Peter Bijvank In maart van 2014 kwam het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) beschikbaar via internet. Een breed publiek heeft

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

TURFROUTE PER FIETS BEKNOPTE WEERGAVE BOEKJE

TURFROUTE PER FIETS BEKNOPTE WEERGAVE BOEKJE TURFROUTE PER FIETS BEKNOPTE WEERGAVE BOEKJE tekst, foto s en samenstelling hans nunnikhoven hans nunnikhoven n] De Turfroute in Friesland en de kop van Overijssel vormt het uitgangspunt voor een tweetal

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

2 Bemesting 44 2.1 Meststoffen 44 2.2 Soorten meststoffen 46 2.3 Grondonderzoek 49 2.4 Mestwetgeving 49

2 Bemesting 44 2.1 Meststoffen 44 2.2 Soorten meststoffen 46 2.3 Grondonderzoek 49 2.4 Mestwetgeving 49 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Bodem en grond 9 1.1 Grond, bodem en grondsoorten 9 1.2 Eigenschappen van grond 20 1.3 Problemen met de grond 23 1.4 Verbeteren van landbouwgronden 30 1.5 Transport van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassingsvisie N381 Drachten Drentse grens

Landschappelijke inpassingsvisie N381 Drachten Drentse grens Landschappelijke inpassingsvisie N381 Drachten Drentse grens LANDSCHAPPELIJKE INPASSINGSVISIE N381 DRACHTEN DRENTSE GRENS PROVINCIE FRYSLÂN VERSIE 14 AUGUSTUS 2009 Landschappelijke inpassingvisie N381Drachten

Nadere informatie

Biografie van het IJsselmeer

Biografie van het IJsselmeer Biografie van het IJsselmeer Ontstaan Zuiderzee Historisch gebruik, ontwikkeling land & stad Ruimtelijke weerslag: karakterisbeken Jan Nee'es, Hans Bleumink, Overland Historische karakteris6eken van het

Nadere informatie

De economische structuur van het Oldambt*

De economische structuur van het Oldambt* 98 De economische structuur van het Oldambt* Onder het Oldambt verstaan wij thans de gemeenten Termünten, Noordbroek, Zuidbroek, Meeden, Scheemda, Midwolda, Finsterwold, Beerta, Nieuwe Schans, Winschoten,

Nadere informatie

ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland

ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland rivierenlandschap - vlak - open - lange lijnen - grote schaal - nat - fruitteelt - uiterwaarden - steenfabrieken - kastelen

Nadere informatie

Een Aardkundige Wandeling in de Appelbergen

Een Aardkundige Wandeling in de Appelbergen Een Aardkundige Wandeling in de Appelbergen door: Anja Verbers februari 2012 A. Luchtfoto Appelbergen B. Hoogtekaart Appelbergen (Bron: resp. Google Earth en AHN) C. Deze wandeling is tot stand gekomen

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

P Parkeerplaats. Natuurwandelpad Halfmijl. Halfmijl. Wandelroute. Bebouwing. Informatiebord. Bos. Verharde weg. Weiland. Onverharde weg.

P Parkeerplaats. Natuurwandelpad Halfmijl. Halfmijl. Wandelroute. Bebouwing. Informatiebord. Bos. Verharde weg. Weiland. Onverharde weg. prijs ƒ 2,50 e 1,25 VESSEMSEDIJK Wintelre Oerle Groote Vliet KLEINE VLIET Papegaaiencentrum KLEIN E Kleine Vliet VLIET Hoogeloon-Vessem Vessem Halfmijl Postelsche Weijer WEIJERSEWEG VESSEMSE DIJK HOOGELOONSE

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt.

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt. Meander Samenvatting groep 5 Thema 3 Waterland Samenvatting Langs de kust Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel. Heel vroeger woonden mensen dicht bij zee op terpen. Langs de kust beschermen

Nadere informatie

Verbreding 33 552 554 556 55 56 1 Assen 2 3 4 Rolde 5 6 KAART A. CULTGIS-ELEMETE - WEST 1 Wonen Infrastructuur Landschap grens zoekgebied 33 deeltracé met nummer geconcentreerde bewoning lineaire bewoning

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Staatsbosbeheer T Ballooërveld. Wandelen op de heide - 9 km

Staatsbosbeheer T Ballooërveld. Wandelen op de heide - 9 km Staatsbosbeheer T 0592 248984 www.staatsbosbeheer.nl Ballooërveld Wandelen op de heide - 9 km Eindeloze vergezichten Uitkijkend over het Ballooërveld maakt u kennis met het grootste heideveld van het Drentsche

Nadere informatie

LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016

LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016 opdrachtgever gemeente De Ronde Venen documentstatus definitief documentversie 2 datum 8 januari

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RECREATIE LANGELILLE

MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RECREATIE LANGELILLE 1 Inhoudsopgave Colofon Intitiatiefnemer Betrokken partijen pag. 3 Beschikbare gegevens pag. 4 Het plangebied pag. 5 Kwaliteiten landschapstypen pag. 6 Uitgangspunten ruimtelijke invulling pag. 7 Reactie

Nadere informatie

Beplantingsproject Loil in het Groen

Beplantingsproject Loil in het Groen Beplantingsproject Loil in het Groen Agenda Welkom Aanleiding project Loil in het Groen Landschap Loil Pauze Cultuurhistorisch erfinrichtingsprincipe Werkwijze project Loil in het Groen Intekenen voor

Nadere informatie

Landschappelijke Inpassing Hooglandse Tiendweg 1A te Kedichem

Landschappelijke Inpassing Hooglandse Tiendweg 1A te Kedichem Landschappelijke Inpassing Hooglandse Tiendweg 1A te Kedichem Gemeente Leerdam (Zuid-Holland) Opgesteld: november 2014 Aangepast: juli 2015 Janka Borgo, Tuin- en Landschapsarchitecte bnt Borgo Tuin- en

Nadere informatie

Samenvatting Nederland ABC

Samenvatting Nederland ABC Samenvatting Nederland ABC Week 1ABC: Nederland Info: Nederland Het noorden van een windroos wijst naar boven. Het zuiden wijst naar beneden. Het oosten naar rechts. Het westen naar links. Nederland ligt

Nadere informatie

Erfadvies Zuiderzeestraatweg Doornspijk Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2013

Erfadvies Zuiderzeestraatweg Doornspijk Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2013 Erfadvies Zuiderzeestraatweg 11-13 Doornspijk Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2013 Erfadvies Zuiderzeestraatweg 11-13 Doornspijk Gemeente Elburg COLOFON Contactpersoon gemeente

Nadere informatie

Noord-Hollandse toplandschappen route km

Noord-Hollandse toplandschappen route km Noord-Hollandse toplandschappen route 235.88 1 0 m 0 Grachtengordel van Amsterdam De grachtengordel van Amsterdam is het gebied rond de kern van Amsterdam langs de drie Amsterdamse hoofdgrachten: de Herengracht,

Nadere informatie

Vroeger, toen hier ijs lag...

Vroeger, toen hier ijs lag... Vroeger, toen hier ijs lag... Opdrachtenboekje bij het geologisch leerpad Datum Naam Boekje Geo-pad 1 Inleiding Vroeger, toen hier ijs lag De titel van dit opdrachtenboekje is niet voor niets gekozen.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing kleine windmolens in de veenkoloniën en het noordelijk zeekleigebied Piet Ziel Landschapsarchitect Bnt.

Landschappelijke inpassing kleine windmolens in de veenkoloniën en het noordelijk zeekleigebied Piet Ziel Landschapsarchitect Bnt. Landschappelijke inpassing kleine windmolens in de veenkoloniën en het noordelijk zeekleigebied Piet Ziel Landschapsarchitect Bnt. 10 Maart 2015 De veenkoloniën en het noordelijk zeekleigebied zijn volgens

Nadere informatie

Mooi hè? Weststellingwerf! Handleiding schaalvergroting agrarische sector Gemeente Weststellingwerf

Mooi hè? Weststellingwerf! Handleiding schaalvergroting agrarische sector Gemeente Weststellingwerf Mooi hè? Weststellingwerf! Handleiding schaalvergroting agrarische sector Gemeente Weststellingwerf HOOFDSTUK 1 WAAROM DEZE HANDLEIDING 03 HOOFDSTUK 2 IN WELK TYPE LANDSCHAP LIGT HET BOUWPLAN? 07 WOUDONTGINNINGEN

Nadere informatie

MISTERWEG 179 WINTERSWIJK 19 AUG. 13 JOYCE RAS

MISTERWEG 179 WINTERSWIJK 19 AUG. 13 JOYCE RAS MISTERWEG 179 WINTERSWIJK 19 AUG. 13 JOYCE RAS 1 INHOUD Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige situatie... 5 Landschap... 8 Cultuurhistorische Atlas Winterswijk... 9 Historische kaarten... 10 Bebouwing...

Nadere informatie

19 Deellandschap12 : Noordelijke laagveengebieden

19 Deellandschap12 : Noordelijke laagveengebieden 19 Deellandschap12 : Noordelijke laagveengebieden Veenpolder De Ontginning in Friesland. In de veenpolders is een veenlaag van ongeveer 1 meter afgegraven. Wegen en paden liggen nog op het oude niveau

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan Biesheuvelweg 2, Wijk en Aalburg

Landschappelijk inpassingsplan Biesheuvelweg 2, Wijk en Aalburg Landschappelijk inpassingsplan Biesheuvelweg 2, Wijk en Aalburg 3 augustus 2016 Toelichting landschappelijke inpassing Initiatiefnemer J. van Rijswijk is voornemens om het agrarisch bouwvlak, gelegen aan

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie