SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek"

Transcriptie

1 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek nov Korte beschrijving van VSO de Korenaer locatie Stevensbeek VSO de Korenaer locatie Stevensbeek is een school voor speciaal voortgezet onderwijs die zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Er wordt onderwijs op drie niveaus geboden, namelijk de Arbeidsgerichte leerweg, VMBO- Basisberoepsgerichte leerweg en VMBO- Theoretische leerweg. Hierbij wordt een IQ richtlijn van gehanteerd. De locatie heeft 85 leerlingen, verdeeld over 7 klassen. De klassendeler is maximaal 12. Hierbij worden alle theorielessen door dezelfde leerkracht in hetzelfde lokaal gegeven. De klassen zijn (zoveel mogelijk) homogeen wat betreft niveau. Wat betreft problematiek van de leerlingen zijn de klassen heterogeen opgebouwd. De basisstructuur op VSO de Korenaer locatie Stevensbeek duurt voor de leerweg VMBO T 5 jaar. Tijdens leerjaar 3 wordt de sectorkeuze bepaald. Voor de leerweg VMBO B staat een basisstructuur van 4 jaar. Tijdens leerjaar 2 wordt de sectorkeuze bepaald. De volgende vakken worden aangeboden: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer 1 en 2, koken, algemene techniek, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en CKV. Daarnaast wordt gewerkt met leerlijnen sociaal gedrag en leren leren ten behoeve van het bevorderen van de sociaal- emotionele ontwikkeling en ter voorbereiding op het toekomstig traject voor de leerlingen. Certificering/diplomering: Arbeidsgerichte leerweg: certificering op niveau KSE 1 en 2 via particulier examenbureau IVIO. VMBO- Basisberoepsgerichte leerweg: certificering staatsexamens VMBO theoretische gedeelte (Volledig VMBO B diploma schooljaar ). VMBO- Theoretische leerweg: Staatsexamens. NB: Andere scholen/ketenpartners kunnen kennis en begeleiding krijgen van VSO de Korenaer, onder andere in de vorm van PH- metingen (pedagogisch handelen), consultatie naar aanleiding van een hulpvraag van een leerling of medewerker van de school, observatie, deelname aan het ZAT. 2 Visie op ondersteuning De Korenaer Stevensbeek biedt elke leerling een onderwijsaanbod dat past. Leerling- ontplooiing Ieder die werkt met leerlingen gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling (en niet van de beperkingen). We begeleiden leerlingen met speciale behoeften op zodanige wijze dat er sprake blijft van een voortdurende ontwikkeling, zowel in didactisch als sociaal- emotioneel opzicht. Doen wat werkt Ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling worden vertaald in haalbare onderwijs, scholings- en ondersteuningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter. Samenwerken Alle partners in deze regio gaan voor resultaatgerichte samenwerking en leggen naar elkaar verantwoording af. Partners zijn leerlingen, ouders en professionals in het onderwijs, in de zorg en bij gemeenten. 1

2 3 Basisondersteuning (eerste lijn) 3.1 De rollen Mentor: Alle theorielessen worden verzorgd door de eigen mentor. De mentor schept, samen met de overige medewerkers, een pedagogisch klimaat waarin een leerling zich zowel didactisch als gedragsmatig/sociaal- emotioneel goed kan ontwikkelen. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Deze signaleert positieve ontwikkelingen en stagnaties bij leerlingen en is eerste aanspreekpunt voor ouders Vakdocent: De vakken koken en algemene techniek worden door een vakdocent verzorgd. Tijdens deze lessen werken leerlingen aan zowel vakspecifieke doelen als aan doelen voor de leerlijnen sociaal gedrag en leren leren. Decaan/stagedocent: Verzorgt loopbaanoriëntatie, begeleidt leerlingen tijdens hun stage en verzorgt een warme overdracht richting een vervolgtraject. Commissie van Begeleiding (CvB): De CvB bestaat uit de coördinator, schoolmaatschappelijk werkende en orthopedagoog. Directeur op afroep. In de eerste lijn heeft de CvB de volgende taken: - Aanname: Alle nieuwe leerlingen krijgen een uitgebreid intakegesprek naar aanleiding waarvan (i.c.m. dossierstudie) deel A van het OPP wordt ingevuld. Hierin zijn onder andere compenserende en belemmerende factoren, hulpverleningsgeschiedenis en medische zaken terug te vinden. - Groepsbespreking: Driemaal per jaar wordt de voortgang en het perspectief van alle leerlingen met de mentor besproken. - Huisbezoeken: De schoolmaatschappelijk werkende gaat bij elke nieuwe leerling op huisbezoek. - Klassenbezoeken - Maandelijkse bespreking van verzuim en incidenten. - Coördinatie stage- en loopbaanoriëntatietrajecten. - Protocollen opstellen/bespreken. 3.2 De organisatie van de eerstelijns ondersteuning Systematisch volgen van de leerlingen: - Methodegebonden toetsen en rapporten. - AMN: Jaarlijks wordt in de maand november toetsing AMN afgenomen. - Groepsbesprekingen: driemaal per jaar wordt de voortgang en het onderwijsperspectief van elke leerling door mentor met CvB besproken. - Oudergesprekken: minimaal twee maal per jaar vindt door de mentor een oudercontact plaats van ongeveer 45 minuten. - PH- meting: Driemaal per jaar wordt bij elke leerkracht een PH- meting afgenomen om de kwaliteit van het pedagogisch handelen van de leerkrachten richting de leerlingen te vergroten en te waarborgen. - Inschaling leerlijnen sociaal gedrag en leren leren: Driemaal per jaar wordt ingeschaald op welk niveau van de betreffende leerlijnen de leerlingen functioneren. - Screening dyslexie: Alle leerlingen worden na instroom gescreend op aanwijzingen van dyslexie. Indien nodig wordt in overleg met ouders een vervolgtraject ingezet. Pedagogische hulp: Er is altijd pedagogische hulp op school aanwezig. Dit kan op verschillende wijzen ingezet worden, namelijk - Om de docent te ondersteunen bij het voeren van een individueel of groepsgesprek. - - Mee te denken over een passende interventie. De pedagogische hulp kan de les overnemen op het moment dat de leerling het pedagogische gesprek voert met de leerling. 2

3 Loopbaanoriëntatie: - Gebruikelijk volgt elke leerling in het derde leerjaar het traject Heft in eigen handen. In uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld bij jongere of oudere leerlingen, kan hiervan worden afgeweken. - Het traject Heft in eigen handen bestaat uit een onderzoek en oriënterende stage. Hieruit kan een interne stage, een externe stage of een traject bij Metameer voortvloeien. Zie hiervoor de flowcharts Heft, interne stage en externe stage. Protocollen en gedragscodes: Er is een schoolveiligheidsplan aanwezig, dit bevat onder andere - Protocol leerplicht en kwalificatieplicht - Protocol kindermishandeling en huislijk geweld - Protocol bij overlijden en rouwverwerking - Protocol grensoverschrijdend gedrag Korenaer Stevensbeek - Protocol pesten en discriminatie - Kledingvoorschriften (leerkrachten en leerlingen) - Internet- en e- mailprotocol - Protocol strafbare feiten en aangifte - Protocol middelengebruik en roken - Protocol bewaren en verstrekken medicijnen - Dyslexieprotocol (in ontwikkeling) Samenwerking met ketenpartners - Toeleverende scholen: Bij aanname vindt een warme overdracht plaats met de school van herkomst. - Metameer: In bepaalde gevallen kunnen leerlingen beroepsvakken volgen bij Metameer, naast de theorievakken die op de Korenaer gevolgd worden. - GGD en Novadic Kentron: Preventie en voorlichting over alcohol, middelengebruik, voeding en sociale media voor alle leerlingen. - Jeugdarts: Alle leerlingen krijgen na plaatsing op de Korenaer een onderzoek bij de jeugdarts. - Diverse hulpverleningsinstanties: Wij streven naar zoveel mogelijk afstemming tussen school en hulpverlening in thuis- en/of vrije tijdssituatie. Dit gebeurt door middel van gesprekken tussen ouders, hulpverlener en mentor. 4 Ondersteuning tweede lijn 4.1 Gespecialiseerde medewerkers Leerkracht LC: Verricht klassenobservaties gericht op interactie tussen leerling en leerkracht naar aanleiding van een PH- meting of een andere hulpvraag of houdt zich bezig met andere kwaliteitsverhogende ontwikkelingen, zoals examenbeleid, rekenbeleid etc. Orthopedagoog: Adviseert mentoren, begeleidt leerlingen en voert gerichte observaties uit. Uitvoeren van psychologisch onderzoek. Onderhouden van contacten met ouders en hulpverleningspartners. Deelname aan CvB en ZAT. Schoolmaatschappelijk Werkende: Begeleidt ouders en leerlingen naar aanleiding van een hulpvraag. Deelname aan CvB en ZAT. Coördinator: Verricht klassenobservaties gericht op interactie tussen leerling en leerkracht naar aanleiding van een PH- meting of andere hulpvraag, adviseert mentoren, begeleidt leerlingen en voert didactisch onderzoek uit. Onderhouden van contacten met ouders en hulpverleningspartners. Voorzitter van CvB en ZAT. Dyslexiecoach: Begeleidt mentoren om de leerling goed te laten werken met 3

4 compenserende maatregelen. Opstellen schoolspecifiek dyslexieprotocol en bewaking van uitvoering van landelijk protocol. Stagebegeleider: Deelname aan CvB bij hulpvragen met betrekking tot stage, overleg met externen met betrekking tot uitstroom, begeleiding bij aanvraag Wajong. Vanaf schooljaar : PMT- training (psychomotorische therapie) voor leerlingen. De CvB filtert de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Deze training vindt 2 dagen per week plaats. Taken CvB en ZAT in de tweede lijn CvB (bestaand uit coördinator, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werkende, directeur op afroep) : Wekelijks bespreken van hulpvragen van mentoren en/of ouders met betrekking tot leerlingen, advisering en het uitzetten van vervolgacties. ZAT (bestaand uit CvB, contactpersoon GGZ, jeugdarts, jeugdagent, leerplichtambtenaar): Zeswekelijks overleg waarin hulpvragen van school en/of ouders besproken worden. Advisering en afstemming tussen ketenpartners en school zijn hierbij belangrijke doelen. Samenwerking met ketenpartners Naast het ZAT en de samenwerking met ketenpartners in de eerste lijn, worden in de tweede lijn in overleg tussen school en ketenpartners hulpverleningslijnen uitgezet. GGD en Novadic Kentron bieden in de tweede lijn behandeling/individuele begeleiding aan individuele leerlingen en eventueel ouders. Opdidakt verzorgt (in overleg met ouders en school) Remedial Teaching voor leerlingen die aanwijzingen van dyslexie vertonen bij de screening na instroom. Indien nodig/gewenst wordt ook samengewerkt met Opdidakt voor vervolgonderzoek betreffende de diagnostisering van dyslexie. 5 Ondersteuning derde lijn 5.1 Wanneer is er sprake van derdelijns zorg op het VSO? Als blijkt dat de ontwikkeling van een leerling, ondanks de eerste- en tweedelijnszorg, niet positief verloopt en er handelingsverlegenheid door school ontstaat. Als de problematiek zo groot is dat door de leerling niet voldaan wordt aan de basisvoorwaarden om onderwijs te kunnen volgen en wanneer de behoefte aan behandeling op de voorgrond staat. Ook deze situatie leidt tot handelingsverlegenheid door school, aangezien er geen mogelijkheid tot behandeling is op school. Er zal dan verwezen worden naar een gespecialiseerde instantie passend bij de zorgvraag van de leerling. 5.2 Organisatie derdelijns ondersteuning Voordat een leerling op school zit: Wanneer een leerling wordt aangemeld waarvan op basis van het dossier de verwachting is dat de zorgvraag van de leerling dat wat de school biedt te boven gaat, wordt een gesprek aangegaan met de ouders en de toeleverende school. Blijft het beeld daarna ongewijzigd, wordt het dossier afgewezen. Er wordt een advies aan ouders en toeleverende school uitgebracht over welke vorm van onderwijs/hulpverlening wel passend zou kunnen zijn voor de leerling. Als een leerling al op school zit: Wanneer school in handelingsverlegenheid dreigt te komen is dit vaak een proces dat parallel loopt aan hulpverlening die rondom de leerling aanwezig is. Intensieve samenwerking met de hulpverlening en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen is 4

5 hierin onontbeerlijk. Wanneer een leerling in het ZAT besproken wordt en geconcludeerd wordt dat de eerste- en tweedelijnzorg niet volstaan, zal uitgebreidere consultatie met het GGZ plaatsvinden. Wanneer na het aanbieden van de eerste- en tweedelijns zorg en hierboven beschreven stappen blijkt dat de zorgvraag van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgt, wordt de leerling in de CvB en het ZAT besproken om te zoeken naar een juiste plek voor de betreffende leerling. In overleg met de leerplichtambtenaar wordt indien nodig/gewenst gezocht naar een alternatief traject ter overbrugging tot een definitieve oplossing voorhanden is. Dit alles wordt persoonlijk met ouders besproken. 6 Communicatie Communicatie met ouders staat hoog in het vaandel op de Korenaer. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders het beste uit onze leerlingen te halen op zowel didactisch als sociaal- emotioneel gebied. Dit is onder andere terug te zien in de volgende contactmomenten: Uitgebreide intake waarbij zowel de leerling zelf, de ouders als de toeleverende school actief betrokken worden. Minimaal twee maal per jaar een gesprek met de mentor naar aanleiding van het OPP. Zeer regelmatig mailcontact met de mentor, waarbij de mentor ouders informeert over het welbevinden van de leerling, huiswerk en algemene klassenzaken. Wanneer er acute zaken zijn of als er zorgen zijn neemt de mentor telefonisch contact op met ouders. Als de ontwikkeling van de leerling stagneert, vindt er contact plaats met een afvaardiging van de CvB. Algemene ouderavonden waarbij voorlichting gegeven wordt over onderwijszaken of thema s rondom de gezonde school. PLAATSING OP DE SCHOOL VAN AANMELDING NIET ALTIJD MOGELIJK De school streeft ernaar dat alle leerlingen geplaatst kunnen worden op de school van aanmelding. Echter niet altijd past de leerling bij de school van aanmelding. De school zoekt dan samen met de ouders een beter passende school. 1. het kind voldoet niet aan het niveau van de school. 2. De school kan niet voldoen aan de te specifieke ondersteuningsvraag. 3. Een teveel aan kinderen met ondersteuningsvragen kan de ondersteuningskracht van de school te boven gaan. De scholen van Nijmegen en omgeving zijn lid van Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving. Het SWV zorgt ervoor dat elke leerling een onderwijsplek op een school krijgt. In overleg met ouders/verzorgers, de school van herkomst, de school van aanmelding en de andere school wordt de leerling door het Samenwerkingsverband op een school geplaatst waar voldaan wordt aan de zorgvraag/onderwijsbehoefte van het kind. 5

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Onderwijsconcept. Locatie Ede

Onderwijsconcept. Locatie Ede Onderwijsconcept Locatie Ede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie... 3 1.1 De leerlingen... 3 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid... 3 1.3 Scholen van herkomst...

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Leerwegen sectoren Bijzonderheden Specifieke profielen Praktijkschool Breda Frankenthalerstraat 17 4816 KA BREDA Praktijkonderwijs Voor het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Zorgplan De Atlant 2012-2015

Zorgplan De Atlant 2012-2015 Zorgplan De Atlant 2012-2015 1 Inhoudsopgave Zorgplan De Atlant Hoofdstuk 1 Zorg in de school/ het Kader Pagina: 7 Hoofdstuk 2 Generiek Zorgaanbod Pagina: 8 2.1 Het Startformulier 2.2 Contacten met Ouders

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht

Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht Samenwerkingsafspraken Monitoring; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Monitoring onderwijs en jeugdhulp Met de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet hebben samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie