Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsbrief. Aan de raad."

Transcriptie

1 Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan. In de nota van toelichting, nr. 08 Tl029 die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust. Het college, De secretaris, J.J.M. Som. Mr. C.M. Kuikman

2 Ontwerpbesluit Nr.: 08Rb038 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat de raad door het vaststellen van de begroting zijn budgetrecht uitoefent; dat de raad is aangeboden de ontwerpbegroting 2009; gelezen, de nota van toelichting, nr. 08Tl029, behorende bij dit besluit; het verslag van de commissie(s) gelet op, beleidsveld: 10 gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) wetsartikel: m.n. art. 189, 190 en 191 van de Gemeentewet I. De begroting 2009 vast te stellen. b e s l u i t : Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d De voorzitter van de raad, De griffier, J.J.M. Som Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen

3 Nota van toelichting Nr.: 08 Tl029 Kerkrade, 22 Oktober 2008 Onderwerp: Begroting 2009 Behorend bij ontwerpbesluit nr: 08 Rb038 Aanleiding van het besluit De begroting 2009 is thans gereed en kan volgens planning in de raad van 29 oktober 2008 worden vastgesteld. Doelstelling Het vaststellen van de begroting 2009 en daarmee inzichtelijk te maken het voorgenomen beleid met bijbehorende financiële consequenties voor het begrotingsjaar Financiële consequenties Ten opzichte van de Voorjaarsnota zijn er geen financiële mutaties, aangezien deze financieel gezien 1-op-1 aansluit met de Begroting Actuele mutaties ná peildatum Voorjaarsnota zullen worden meegenomen in de Najaarsnota die volgens planning ook in de raad van 29 oktober 2008 zal worden vastgesteld Adviesorganen/inspraak n.v.t. Informatie/Communicatie Zoals gebruikelijk zal informatie/communicatie plaatsvinden via het Stadsjournaal en op de website. Motivering van het besluit (afwegingen) Met het vaststellen van de begroting 2009 wordt voldaan aan de verplichtingen zoals deze zijn neergelegd in de Gemeentewet en de Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex. art.212 GW).

4 Inhoudsopgave begroting 2009 Aanbieding...3 Beleidsbegroting...5 Algemene beschouwingen...5 Overzicht programmaplan, paragrafen en beleidsvelden...7 Programma s (nieuwe stijl, nog in ontwikkeling)...9 Leeswijzer en programma s...9 Jeugd voortijdig schoolverlaters (VSV)...11 Toerisme...15 Integraal gezondheidsbeleid...19 Algemene dekkingsmiddelen...23 Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf (treasury) Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid...44 Beleidsvelden...51 Leeswijzer beleidsvelden...51 Overzicht lasten en baten op beleidsveldniveau Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer...96 Financiële begroting Financiële beschouwingen Financiële positie - recapitulatie baten, lasten, investeringsprogramma Toelichting baten en lasten Bijlagen Afkortingslijst Overzicht verbonden partijen Staat van reserves en voorzieningen Beknopte samenvatting beleidskaders per beleidsveld Overzicht Cofinancieringsfonds Kerkrade Strategische Agenda Parkstad Limburg Vaststelling

5 2

6 Aanbieding Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u aan de begroting De opbouw van deze begroting wijkt af van voorgaande jaren. In de begroting 2009 zijn namelijk de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuwe stijl, conform de door de raad in december 2006 overgenomen aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Doelen aan de horizon van de Rekenkamercommissie Kerkrade. Sleutelbegrippen uit het rapport waren: sturen op prioriteiten, bij de reguliere beleidsvelden sturen op uitzonderingen aan de hand van rapportagekaders, doelenbomen en de w-vragen 1, maatschappelijke effecten en indicatoren. Het jaar 2007 stond vooral in het teken van bewustwording en het denkproces dat bij deze nieuwe stijl hoort. In de raad van juni 2008 heeft u ook formeel de kaders voor deze begroting nieuwe stijl vastgelegd in de nieuwe Financiële verordening ex. art. 212 GW. De begroting 2009 is opgebouwd uit 3 programma s nieuwe stijl (te weten jeugdbeleid - onderdeel voortijdig schoolverlaters, toerisme en integraal gezondheidsbeleid), de algemene dekkingsmiddelen, de 7 verplichte paragrafen en 11 beleidsvelden (de voormalige programma s 1 t/m 11). Voor de 3 programma s nieuwe stijl zijn door middel van een zogenaamde doelenboom de (veronderstelde) relaties tussen doelstellingen, activiteiten en indicatoren weergegeven. In verschillende commissies zijn de concepten hiervan met u afgestemd c.q. verduidelijkt en is ook aangegeven dat een verdere doorontwikkeling wenselijk is. De verdere doorontwikkeling van de begroting nieuwe stijl gebeurt gezamenlijk door de raad, het college en het ambtelijk apparaat, onder regie van de daartoe ingestelde werkgroep programmabegroting. Daarvoor is een voorlopig tijdpad uitgetrokken tot en met de begroting Er zijn namelijk nog diverse belangrijke stappen te zetten in wat een uitdagend ontwikkelingsproces genoemd mag worden. Zo moeten bijvoorbeeld de 3 bestaande programma s nieuwe stijl verder worden verbeterd (met name nog meer SMART 2 maken en indicatoren i.r.t. gewenste maatschappelijke effecten verder ontwikkelen), moeten met een actuele raadsagenda als vertrekpunt eventuele additioneel benoemde prioriteiten worden uitgewerkt en moeten er als sluitstuk voor de reguliere beleidsvelden nog rapportagekaders worden ontwikkeld. In de Voorjaarsnota 2008 zijn de mee- en tegenvallers welke begin april 2008 bekend waren meegenomen. Deze Voorjaarsnota 2008, jaarschijf 2009, is financieel 1-op-1 vertaald naar de nu voorliggende begroting Er is dan ook bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met de effecten van de mei-circulaire of het terugdraaien van de geplande 1% extra OZB-verhoging in 2009 en Ontwikkelingen nà de Voorjaarsnota 2008 worden financieel meegenomen in de Najaarsnota die ook in de raad van oktober wordt behandeld. De Najaarsnota 2008 geeft dan ook het meest actuele financiële beeld. De Provincie Limburg heeft in het tweede kwartaal 2008 haar Financieel Verdiepingsonderzoek 2008 afgerond om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de wijze van toezicht die Kerkrade verdient. De gemeente Kerkrade komt in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht, hetgeen positief is. Wel werden nog een aantal aandachtspunten genoemd en werden er nog enkele verbetervoorstellen gedaan ten aanzien van de verslaggeving. De verbetervoorstellen ten aanzien van de verslaggeving zijn daar waar mogelijk reeds verwerkt in de voorliggende begroting. Tot slot zal de Tarievennota 2009 in de raad van december 2008 worden behandeld, waarna de tarieven definitief worden vastgesteld. In paragraaf lokale heffingen (pag. 25) gaan wij nader in op deze gewijzigde gedragslijn. Het college, J.J.M. Som De secretaris, mr. C.M. Kuikman 1 Wat willen we bereiken (bij voorkeur in termen van maatschappelijke effecten)? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Een vierde w-vraag kan ook worden gesteld: Wanneer zijn we tevreden? 2 Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. 3

7 4

8 Beleidsbegroting Algemene beschouwingen Van de huidige bestuursperiode is het een na laatste begrotingsjaar aan de orde. Het jaar van het Wereldmuziekconcours, waarin Kerkrade het centrum is van de blaasmuziek. Dit evenement is niet alleen van maatschappelijk belang, maar tevens van betekenis in economisch opzicht èn van belang in verband met het imago van de stad en de naamsbekendheid. Al enige jaren zetten we in op citymarketing en stadspromotie of tegenwoordig liever citybranding. In 2009 met name maar ook in volgende jaren zullen wij onze stad blijven profileren vanuit een eigen identiteit. Het eerste deel van de bestuursperiode is geëvalueerd door middel van de zogenaamde mid-term review. Hierbij is het collegeprogramma als uitgangspunt genomen. De mid-term review wordt separaat aan uw raad voorgelegd. Kijkend naar de laatste jaren zien wij diverse positieve ontwikkelingen en aanzetten en zijn daar ook trots op. Met het oog op de qua aantal inwoners krimpende regio is in Parkstad de Regionale Woonvisie tot stand gekomen, op basis waarvan aan de woningbouwprogrammering invulling wordt gegeven. In dit verband zijn ook de prestatiecontracten die de gemeente met de woningcorporaties sluit van eminent belang. Steeds meer worden bij de contractbesprekingen de sociale aspecten betrokken, die de wijken niet alleen in fysiek opzicht maar ook qua sociale structuur sterker moeten maken. Als kerntaak van de overheid wordt sterk ingezet op veiligheid en leefbaarheid in de wijken en de centra. Tegen de achtergrond van een afnemende bevolking en daaraan gekoppeld minder inkomsten via de algemene uitkering van het Gemeentefonds is de stedelijke herstructurering in Kerkrade de grote opgave voor de toekomst. Wij zullen bij het Rijk blijven pleiten voor extra middelen voor de herstructurering of een vergelijkbaar additionele vangnetfunctie. Op een ander schaalniveau dan in het verleden nagestreefd worden zes gemeenschapshuizen opgewaardeerd of volledig nieuw gerealiseerd. De investeringsmiddelen zijn hiervoor vrijgemaakt en dit met raadsbrede steun. Naast het investeren in de fysieke vorm van deze accommodaties voor de toekomst wordt sociaal geïnvesteerd in mensen en wijken. Wij kunnen uiteindelijk met enige trots stellen dat in 2008 een start is gemaakt met de herstructurering van het centrum van Kerkrade-West (Carboonplein), een start ook is gemaakt met de gebiedsontwikkeling van het centrum van Eygelshoven, het centrumplan vlot is getrokken, de bouw van het Werkplein is gerealiseerd en de renovatie van de Rodahal wordt aangepakt om voor het WMC als accommodatie te kunnen voldoen. Het masterplan Atrium Kerkrade is tevens een majeur project voor Kerkrade, waarmee de ontwikkeling van zorgfuncties in en rondom Atrium Kerkrade alsmede een kwalitatieve stedenbouwkundige herontwikkeling plaatsvindt nabij het centrum. Kerkrade streeft inmiddels al enige jaren naar een verdere ontplooiing van de toeristisch-recreatieve bouwstenen, dit zowel binnen de regio Parkstad-Limburg, de grensregio (HULK-gemeenten) als in de Euregio (Groenmetropool). Met inbegrip van de kwaliteitsimpulsen voor de gehele stad zullen wij hierop blijven koersen. De daarmee samenhangende ambities komen tevens naar voren in het koersdocument, waarover met uw raad een discussie heeft plaatsgevonden. Ter realisering van de strategische agenda van Parkstad wordt vanaf 2009 een Cofinancieringsfonds in het leven geroepen. Dit geschiedt vanuit de gedachte om samen optrekkend met de provincie effectiever externe middelen vrij te krijgen. Het gaat om een groeimodel, waarbij uit diverse gemeentelijke cofinancieringsfondsen gevuld met gelabeld geld uiteindelijk een regionaal cofinancieringsfonds met uitsluitend ongelabeld geld wordt gecreëerd. In de begroting 2009 wordt dit tot uitdrukking gebracht. De precieze invulling en uitwerking krijgt momenteel vorm. In de bijlagen achterin is een overzicht opgenomen van de aan de top-5-agenda Parkstad gerelateerde projecten. Enerzijds wordt ter informatie aangegeven welke uitgaven in het verleden reeds zijn gedaan, anderzijds voor welke projecten in de toekomst gelden zijn gereserveerd. Het spreekt voor zich dat dit overzicht een momentopname is. 5

9 Aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening zullen wij de komende jaren de nodige prioriteit geven. Bij een recente benchmark publiekzaken scoorde de gemeente Kerkrade een totaalgemiddelde van 8,0. Een zeer bevredigende score. Eveneens verwierf de gemeente een prijs voor innovatief WMO-beleid. Met het Kerkraads WMO-model is gekozen voor een sociale, wijkgerichte en pro-actieve aanpak, die de klant centraal stelt en landelijk in de schijnwerpers staat. De uitvoering van het WMO-beleid als open einde-regeling en dus als risico zullen wij echter zeer nauwgezet volgen. Wij kijken uit naar de resultaten van de door de Provincie uitgevoerde Bestuurskrachtmeting 2008 en zullen in 2009 en volgende jaren eventuele maatregelen treffen om de bestuurskracht te vergroten. In 2009 zullen wij de geformuleerde ambities blijven volgen. Niet alles kan tegelijkertijd worden gerealiseerd, maar het bewaken van de voortgang mede gerelateerd aan de raadsagenda is de weg die we blijven volgen. Daarbij worden ook de beschikbare middelen betrokken. De begroting 2009 bevat vele lopende zaken, waarvoor we verwijzen naar de programma s en beleidsvelden. 6

10 Overzicht programmaplan, paragrafen en beleidsvelden De begroting 2009 is voor wat betreft het beleidsmatige gedeelte opgebouwd uit de programma s nieuwe stijl, de algemene dekkingsmiddelen, de verplichte paragrafen en de beleidsvelden (de voormalige programma s). De basis wordt gevormd door de beleidsvelden. Een beleidsveld is een samenhangend geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de diverse reguliere en min of meer vaste beleidsterreinen. De raad wil hier sturen op uitzonderingen. Een prioriteit is een afzonderlijk herkenbaar onderdeel van een beleidsveld, bestaande uit een samenstel van een aantal samenhangende producten of een enkel product van de productenraming en productenrealisatie, waaraan de raad een bijzonder belang hecht en waarop hij intensief wil sturen. Een prioriteit kan ook investeringen omvatten. De prioriteiten worden als programma (nieuwe stijl) in de begroting opgenomen. De algemene dekkingsmiddelen worden apart genoemd, omdat deze volgens het BBV buiten de programma s/beleidsvelden moeten worden gehouden. In volgend overzicht wordt de indeling gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor de genoemde onderwerpen. Omschrijving Programma s 1. Jeugd voortijdig schoolverlaters BS 2. Toerisme GEZ 3. Integraal gezondheidsbeleid BS Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Beleidsvelden Commissie AZM AZM 1. Bouwen en wonen GEZ 2. Verkeer en vervoer GEZ 3. Milieu GEZ 4. Economie en toerisme GEZ 5. Veiligheid en handhaving AZM 6. Jeugd BS 7. Welzijn, sport en cultuur BS 8. Zorg BS 9. Werk en inkomen BS 10. Bestuur en bedrijfsvoering AZM / PL 11. Beheer GEZ Alle Parkstad - aangelegenheden m.b.t. overgedragen taken ten aanzien van economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen alsook de voorbereiding vergaderingen Parkstadraad PL AZM = Algemene Zaken en Middelen GEZ =Grondgebied en Economische Zaken BS = Burgers en Samenleving PL = Parkstad Limburg 7

11 8

12 Programma's (nieuwe stijl, nog in ontwikkeling) Leeswijzer Voor de begroting 2009 gaat het om 3 programma s nieuwe stijl. Het betreft jeugdbeleid - onderdeel voortijdig schoolverlaters, toerisme en integraal gezondheidsbeleid. Voor de 3 programma s nieuwe stijl zijn door middel van een zogenaamde doelenboom de (veronderstelde) relaties tussen doelstellingen, activiteiten en indicatoren weergegeven. In verschillende commissies zijn de concepten hiervan geheel of gedeeltelijk met u afgestemd c.q. verduidelijkt. Een verdere doorontwikkeling is wenselijk. De opgenomen financiële en niet-financiële informatie heeft slechts een experimentele status, mede gelet op het ontwikkelingsstadium waarin de programma s nieuwe stijl zich nog bevinden. Uiteraard worden de genoemde activiteiten wel uitgevoerd voorzover ze binnen de beleidsmatige en budgettaire kaders passen. De autorisatie van budgetten vindt conform de 212-verordening overigens altijd plaats op het niveau van de beleidsvelden. Naam programma: De naam van het betreffende programma nieuwe stijl, tevens is de verantwoordelijke portefeuillehouder aangegeven. Wat willen we bereiken? Middels een doelenboom worden de algemene en afgeleide doelstellingen of taakgebieden aangegeven. Deze dienen te zijn geformuleerd in termen van maatschappelijke effecten. Op het niveau van de afgeleide doelstellingen of taakgebieden worden ter informatie de voor de nieuwe activiteiten 2009 beschikbare budgetten (exploitatie en/of investeringen) aangegeven. Deze budgetten vormen de optelsom van de beschikbare budgetten op het niveau van de activiteiten. De doelstellingen zullen nog meer SMART moeten worden gemaakt. Wat gaan we doen? In de doelenboom is het uitgangspunt dat de afgeleide doelstellingen of taakgebieden (mede) kunnen worden gerealiseerd door het uitvoeren van de genoemde activiteiten. Het activiteitenplan voor 2009 wordt aangegeven. Het gaat hier om nieuwe activiteiten. Tussen de genoemde activiteiten kan budgettair worden geschoven. Prestatie-indicatoren In de doelenboom worden een aantal indicatoren/kengetallen benoemd waarvan verondersteld wordt dat deze een indicatie geven van enerzijds het realiseren van de activiteiten, maar vooral van het realiseren van de doelstellingen op langere termijn. Een verdere verbetering op dit punt is bijvoorbeeld nog het toevoegen van streefwaarden, vooral ten aanzien van de maatschappelijke effecten. Vervolgblad Hier is indien nodig nog een korte toelichting opgenomen ten aanzien van de hiervoor genoemde zaken. Daar waar mogelijk c.q. van toepassing is ook cijfermateriaal opgenomen ten aanzien van de indicatoren. Programma s Op de hierna volgende pagina s worden de programma s nieuwe stijl uitgewerkt: 1. Jeugd voortijdig schoolverlaters 2. Toerisme 3. Integraal gezondheidsbeleid 9

13 10

14 11

15 12

16 Nadere toelichting programma Jeugd VSV (2009): Voorzieningen Realisatie nieuwbouw basisschool Plein Realisatie unilocatie basisschool Blokkenberg Verbouwing gebouw de Cirkel met herhuisvesting van ZMLK Uitvoering van het vastgesteld speelplekkenplan Start van nieuw exploitatiemodel Campus en Brede School de Steltloper Lokale activiteiten De grensoverschrijdende activiteiten met Herzogenrath in het kader van onderwijs en jeugd worden verder uitgebouwd. De voor- en vroegschoolse educatie wordt verder uitgebreid mede via deelname aan de landelijke pilot VVE Zuid Limburg De harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wordt voorbereid De schakelklassen worden verder uitgebouwd en verstevigd. Regionale activiteiten Uitvoering van de productovereenkomst BVE 2009 Doorontwikkeling van bureau V.S.V., retour en de sluitende aanpak van de jeugdwerkeloosheid mede in het kader van het project ITJ (= integraal toezicht jeugd) Jeugdzorgbeleid Het centrum voor Jeugd en Gezin wordt in 2009 gerealiseerd, mede in samenwerking met de ketenpartners. Hoe meten we dat? Kengetallen bureau VSV (jaarverslag) Indicatoren relatief schoolverzuim = leerplichtigen die wel zijn ingeschreven maar de school kort of langere tijd (minimaal 3 schooldagen) niet bezoeken absoluut schoolverzuim = aantal leerplichtige kinderen niet bij een school of onderwijsinstituut ingeschreven aantal voortijdige schoolverlaters (zonder startkwalificatie) 2004/ / /2007 relatief schoolverzuim absoluut schoolverzuim aantal voortijdige schoolverlaters (zonder startkwalificatie)

17 14

18 15

19 16

20 Nadere toelichting programma Toerisme (2009) Regionale agenda Investeren in toeristische basisvoorzieningen: Toeristische routestructuren: bewegwijzerde fiets- en wandelroutes. Hierbij worden de volgende fases en kwaliteitsslagen onderscheiden: 1. creëren uniform basiskwaliteitsniveau inclusief wegwerken achterstallig onderhoud door de gemeenten; 2. (publieke) kwaliteitsslag door routepunt, onder meer in de vorm van inrichting themaroutes, signing (aanduiden wat te zien is) en aanvullende bewegwijzering; 3. (commerciële) kwaliteitsslag door ondernemers (verbeteren, uitbreiden voorzieningen, accommodatie, relatie met fiets- en wandelstimuleringsregeling) ontwikkeling arrangementen, groenfietsplan en dergelijke; 4. gebruik van multimedia (ICT) Voorts zal in het kader van de kwaliteitsslag van de basisvoorzieningen aandacht uitgaan naar het organiseren van attractievervoer. Investeren in gerichte promotie van de toeristische bestemming Zuid-Limburg in Noord Rijnland Westfalen, met name het Ruhrgebied Deze marktuitbreiding wordt veelbelovend geacht over de hele linie van het toeristisch product Zuid- Limburg. Het gaat om een meerjaren aanpak die zal starten met een verkenning van de markt in relatie tot ons aanbod. Onderzoek moet uitwijzen of Zuid-Limburg beschikt over een passend aanbod en of de voorwaarden bij ondernemers zijn vervuld, gegeven de wensen van de Duitse gasten. De promotie moet leiden tot uitbreiding van het marktbereik. Grensoverschrijdende samenwerking Euregionale 2008-project Grensland Wormdal in uitvoering brengen: Deelproject Eurodepark: gestart met restauratie Baalsbruggermolen en inrichten infopunt; Inrichting Eurodepark (gebied tussen Rolduc en Baalsbruggen, inclusief Berenbos): zie onder kopje stimuleren bestaand beleid. Bruggenslag Samen met de Nederlandse gemeente Landgraaf en vier Duitse gemeenten heeft de gemeente via een internationale ontwerpwedstrijd ontwerpen laten maken voor 9 bruglocaties. Kerkrade heeft inmiddels geld vrij gemaakt voor de realisatie van één van deze bruggen, samen met de gemeente Herzogenrath. Pferdelandpark Het betreft een toeristisch/recreatieve ontwikkeling van het groengebied tussen Aken, Herzogenrath en Kerkrade. Doel is de burgers een nieuw recreatief aanbod te geven en Duitse recreanten/toeristen uit te nodigen voor een bezoek aan Park Gravenrode (Gaiapark/industrion). Groenmetropool een Duits/Nederlands/Belgisch project in het oude steenkolenbekken tussen Düren en Beringen. Kerkrade participeert in dit project als co-financier en als verantwoordelijke voor de realisatie van een infopunt in de Baalsbruggermolen. Stimuleren bestaand beleid Gaiapark Realiseren toegang vanaf de Brughofweg; Oplevering Dinodome Versterken relatie met Brughof/Kasteel Industrion Onderzoek samenwerking Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij Opleveren science center 17

21 Eurodepark In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking heeft de gemeente samen met de Duitse partnerstad Herzogenrath een project Eurodepark in voorbereiding. Daartoe is een masterplan opgesteld. Binnen dit park neemt het initiatief van hotel en conferentieoord Rolduc voor de aanleg van een 18 holes golfbaan een belangrijke plaats in. Stimuleren nieuw beleid Haalbaarheidsonderzoek minestone: Dag- en verblijfsrecreatief project van Industrion en schacht Nulland met doel het mijnverleden en de verworvenheden van hedendaagse techniek en wetenschap op een bijzondere manie te laten beleven. Doorontwikkeling Anstelvallei: Financiële doorontwikkeling van de Anstelvallei als landgoed met een duurzame en hoogwaardige inrichting, met als speerpunten kasteel Erenstein en hoeve nieuw Erenstein. Promotie toeristisch product Kerkrade Samenwerking VVV Zuid-Limburg Door actieve participatie (bestuurlijk en ambtelijk) bij het werk van de VVV garanderen dat Kerkrade voldoende aandacht krijgt. Hoe meten we dat? Registratie overnachtingen verblijfsaccommodatie (toeristenbelasting) Registratie dagrecreatievoorzieningen Indicatoren Aantal overnachtingen verblijfsaccommodaties Aantal bezoekers toeristisch recreatieve voorzieningen < Industrion < GaiaPark Kerkrade Zoo

22 19

23 20

24 Nadere toelichting programma Integraal gezondheidsbeleid (2009) Een specifieke toelichting is thans nog niet aan de orde, in afwachting van de verdere ontwikkeling van dit programma. Zie ook de toelichting bij beleidsveld Zorg (8), met name onderdelen gezondheidszorg en wmo. 21

25 22

26 Algemene dekkingsmiddelen In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter, zoals voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de beleidsvelden/programma s te worden gehouden. Hiervoor is het administratieve beleidsveld 0 gecreëerd. Naast de algemene dekkingsmiddelen en eventueel direct daarmee verband houdende uitgavenbudgetten, staan hier ook de post onvoorzien, de mutaties in de reserves (m.u.v. afval en riool), posten die te maken hebben met btw en kapitaallasten alsook de saldi van de kostenplaatsen. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste posten. Lokale heffingen Bij lokale heffingen treffen we die heffingen aan, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de onroerende zaak belasting, de hondenbelasting, de baatbelasting, de precariorechten en de toeristenbelasting. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die direct verband houden met deze opbrengsten, zoals bijvoorbeeld taxatie, bezwaar en beroep. In totaliteit gaat het voor 2009 om een geraamd bedrag van circa 8,9 miljoen aan opbrengsten uit algemene dekkingsmiddelen, waarvan circa 8,4 miljoen aan OZB. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen, rioolrechten en diverse leges, worden op de desbetreffende beleidsvelden verantwoord. Voor een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste heffingen en in welke beleidsvelden deze zijn opgenomen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in deze begroting en naar de jaarlijkse tarievennota. Algemene uitkering Basis voor de raming van de algemene uitkering 2009 en volgende jaren in deze begroting is nog de septembercirculaire 2007 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij de berekening in lopende prijzen zijn in deze begroting (peil: septembercirculaire 2007) o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd: Maatstaf 2009 inwoners bijstandsontvangers woonruimten uitkeringsfactor 1,494 Totaal algemene uitkering x 1 mln 50,2 Een gedetailleerde rekenexercitie van de algemene uitkering van het begrotingsjaar is zoals gebruikelijk opgenomen in de separate Staten en Bijlagen. De gevolgen van de meicirculaire 2008 zullen worden verwerkt in de Najaarsnota Op pagina 102 bij Financiële beschouwingen wordt een doorkijk gegeven van de gevolgen van de meicirculaire 2008 op basis van de actuele gegevens. Dividend In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Van een aantal daarvan wordt op basis van historische én actuele informatie een dividenduitkering verwacht. De totale verwachte dividendopbrengst 2009 bedraagt afgerond 2,0 miljoen. Van de BNG wordt in 2009 een dividend verwacht van (algemene dekkingsmiddelen) en van Essent wordt verwacht een bedrag van bijna 1,7 miljoen (beleidsveld 3). In de Voorjaarsnota 2008 was voorzichtigheidshalve de voor het jaar 2009 eerder geraamde extra uitkering van de BNG van geschrapt, conform het toezichtskader van de Provincie. 23

27 In 1993 zijn onze aandelen in het Bouwfonds Limburgse Gemeenten overgedragen aan BLG Hypotheekbank Holding NV (onderdeel van de SNS Bank Nederland NV). Jaarlijks, over een periode tot en met 2012, ontvangt de gemeente een afkoopsom van als gevolg van deze transactie. Vooruitlopend op Provinciale richtlijnen was in de Voorjaarsnota 2005 reeds geanticipeerd op het vervallen van deze afkoopsom voor een jaarlijks bedrag van Deze gewenningsbijdragen worden ingezet ten behoeve van de reserve kernagenda Parkstad. Daarnaast ontvangen wij van Essent jaarlijks een zogenaamde inconveniëntentoeslag, voor 2009 bedraagt deze (beleidsveld 11). De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gebruikt tot op heden haar positieve bedrijfsresultaten ter versterking van het eigen vermogen en keert geen dividend uit, conform de statutaire bepalingen. Er zijn geen signalen dat dit beleid gaat veranderen. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie betreft het renteresultaat. Bij het opstellen van de begroting wordt een berekening gemaakt van het te verwachten financieringsoverschot respectievelijk -tekort en afgezet tegenover de financiering van lang en kort geld, conform de beleidsregels van de wet FIDO en onze financieringsparagraaf. Totaalfinanciering is daarbij het uitgangspunt, waarbij de dagelijkse overschotten en tekorten aan kort geld rentetechnisch zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd. Dit betreft diverse budgetten. De geraamde rentekosten over de langlopende leningen bedragen in 2009 circa 3,1 miljoen. Meer informatie is opgenomen in de financieringsparagraaf (treasury) op pag. 37. De afschrijvingskosten en renteresultaten vormen samen de kapitaallasten. De kapitaallasten van het investeringsprogramma zijn berekend per jaarschijf met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en een rentepercentage van 5 %. Met de kapitaallasten van deze investeringen is rekening gehouden in de exploitatiebegroting. Deze worden namelijk doorberekend aan de diverse beleidsvelden. BTW-Compensatiefonds (BCF) Eind 2007 was sprake van een budgettair neutrale situatie. Vanaf 2008 kwamen namelijk de geraamde toevoegingen aan de egalisatiereserve BTW compensatiefonds overeen met de geraamde onttrekkingen Vandaar dat middels de Nota Reserves en Voorzieningen 2007 de reserve was opgeheven. Vanaf 2007 kan jaarlijks de compensabele BTW bij de Belastingdienst worden gedeclareerd. Over 2007 ging het om een bedrag van circa 5,3 miljoen. Onvoorzien In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post onvoorzien. Dit betreft een structurele post van in totaliteit , waarvan ongeveer de helft is toegewezen aan de sectoren. Dit komt ongeveer overeen met 0,6% van het zogenaamde genormeerde uitgavenniveau, conform de in het verleden gehanteerde beleidskaders begrotingstoezicht van de provincie. De provincie schrijft het bedrag niet meer dwingend voor, maar eist wel een reële raming. Daarnaast is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post onvermijdbaar opgenomen van Deze posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven resp. investeringen. Overige algemene dekkingsmiddelen De gemeente voegt de rente over de reserves en voorzieningen toe aan de exploitatie. Dit heeft echter geen gevolgen voor de vrije inzetbaarheid van de reserves. In de praktijk levert de inzet namelijk geen problemen op voor de exploitatie, omdat de gemeente nadrukkelijk rekening houdt met de ontwikkeling van de reservepositie. De bespaarde rente is daar rechtstreeks op afgestemd en maakt deel uit van de periodieke berekening van de totale kapitaallasten. Alleen een extreem grote èn onverwachte inzet kan in theorie een probleem zijn. In totaliteit bedraagt de geraamde bespaarde rente op reserves en voorzieningen in ,379 miljoen. Behalve de reeds hiervoor genoemde zijn er geen noemenswaardige andere algemene dekkingsmiddelen. Een analyse is nog opgenomen in de financiële begroting op pag

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lokale heffingen

Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 1. Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven in principe zelf bepalen. Het totaal van de stijgingen van alle gemeenten samen mag echter de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 Aan de gemeenteraad 5 november 2013 Gemeentestukken: 2013-316 /32892 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 1. Voorstel Wij stellen u voor de tarieven van gemeentelijke belastingen,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013.

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR365857_1 15 november 2016 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 De gemeenteraad van Wassenaar, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 1: Lokale heffingen Paragraaf 1: Lokale heffingen inzameling van regenwater evenals de zorg voor de grondwaterstand. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van woningen en

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Nummer: 8d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Beoogd effect

Voorstel aan de raad. Beoogd effect Verantwoordelijk team Financiën Nummer Kenmerk Raad d.d. 133009 17 december 2014 Paragraaf begroting n.v.t. Portefeuillehouder E. Heinrich Steller R. van Lit Datum 25 november 2014 Geadviseerd besluit

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Nummer: 6h. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Gemeente Boxmeer Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2008 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: raadsvoorstel vaststelling begroting 2014 incl. meerjarenraming

Onderwerp: raadsvoorstel vaststelling begroting 2014 incl. meerjarenraming Reg.nr: Z.03359 INT.03495 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 12 november 2013 Agendapunt: RTG: N.v.t. AAN DE RAAD Onderwerp: raadsvoorstel vaststelling begroting 2014 incl. meerjarenraming 2015-2017 1.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen. WW w m «,, oosterhout J: NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160518 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Belastingverordeningen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Raadsvoorstel *Z01C3C9D81F* Aan de raad Documentnummer : INT-15-18695 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Inleiding In het door het college

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0140 Rv. nr.: 10.0140 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1217 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A.

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. Raadsvoorstel OP.16 Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. van Loon Onderwerp : belasting- en legesvoorstellen 2017 Aan de raad,

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden.

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden. RAADSVOORSTEL status: A Agendapunt: 11 Onderwerp: Verordeninjg OZB 2010, 2e wijziging legesverordening 2009, Legesverordening 2010. Commissie: 7-12-2009, nr. 14 Raadsvoorstel: 17-11-2009, nr. 196 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Datum voorstel: 28 oktober 2015 Vergaderdatum: 15 december 2015 Registratienr.: Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Cuijk 2010).

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Cuijk 2010). De raad van de gemeente Cuijk; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet: besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie