Eindrapport Onderzoek deelaspecten koppeling lening aan de woning. AGENTSCHAP NL 12 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport Onderzoek deelaspecten koppeling lening aan de woning. AGENTSCHAP NL 12 april 2013"

Transcriptie

1 Eindrapport Onderzoek deelaspecten koppeling lening aan de woning AGENTSCHAP NL 12 april 2013 Eversheds Faasen B.V. Wibautstraat DN Amsterdam, Nederland Postbus AX Amsterdam, Nederland Phone: + 31 (0) Fax: + 31 (0) Eversheds Faasen B.V. Bahialaan WC Rotterdam, Nederland Postbus AA Rotterdam, Nederland Phone: + 31 (0) Fax: + 31 (0)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 BIJLAGEN... 4 Samenvatting Voornaamste bevindingen... 5 Inleiding Woninggebonden lening & Hypotheekrecht Inleiding Woninggebonden lening Betekenis Het huidig wettelijk kader Verhouding woninggebonden lening en hypothecaire lening Het recht van hypotheek Consumptieve lening / zakelijke lening Opeisbaarheid van de woninggebonden lening gekoppeld aan de energierekening Koppeling woninggebonden lening aan leveringsovereenkomst Kredietovereenkomst en energieovereenkomst Afdwingbaarheid woninggebonden lening versus een hypotheekrecht Overgang woninggebonden lening bij executie van het hypotheekrecht in huidige wettelijk kader Kwalitatieve verplichting Kettingbeding Conclusie Energiecanon Erfpachtcanon Kwalitatieve verplichting Kettingbeding Alternatieve oplossingen PACE-model...24 Figuur 2: PACE-model The Engelse Green Deal Mogelijke oplossing voor een energiecanon in Nederland Energieleveranciers Zonder uniforme aanpak geen schaal Garantiebepalingen vereist Conclusie Het ESCO-model Energy Service Company (ESCO) ESCO en woninggebonden financiering Voorgesteld ESCO-model met separate factuur Perceptie banken Conclusie...37 Rapport datum: 12 april

3 5. Perceptie van de hypotheekverstrekkers Energiebesparing Nieuwe financiële constructie: de energiecanon Wenselijkheid nieuwe constructie? Waarom worden bestaande financieringsconstructies nauwelijks aangewend? Extra hypotheekruimte Groenfinancieringen Explain-regeling Woninggebonden financiering (de energiecanon) Rol van de banken...46 BIJLAGE I JURIDISCH KADER Juridisch kader Woninggebonden lening Wat gebeurt er bij wanbetaling?...54 Vordering tot nakoming...54 (Gedeeltelijke) ontbinding...55 Vorderen van schadevergoeding Financiële diensten...57 Vergunning 58 Bemiddeling 60 Zakelijk krediet 60 BIJLAGE II ENGAGEMENTBRIEF BIJLAGE III SELECTIE HYPOTHEEKVERSTREKKERS SELECTIE HYPOTHEEKVERSTREKKERS Rapport datum: 12 april

4 BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Juridisch kader Engagementbrief Selectie benaderde hypotheekverstrekkers Rapport datum: 12 april

5 Samenvatting Voornaamste bevindingen Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek deelaspecten koppeling lening aan de woning. Onderstaande samenvatting is niet uitputtend en dient te worden gelezen in samenhang met het volledige rapport. Huidige stand van zaken juridische mogelijkheden woninggebonden financiering Binnen het huidige wettelijke kader bestaan verschillende opties om een aan een woning gekoppelde verplichting in het leven te roepen. Een verplichting die ook doorwerkt op rechtsopvolgers en strekt tot betaling van een vergoeding voor energiebesparende maatregelen. De belangrijkste juridische mogelijkheden om een lening te koppelen aan een woning zijn (i) het recht van erfpacht, (ii) de kwalitatieve verplichting en (iii) het kettingbeding. Aan deze mogelijkheden kleven beperkingen van juridische en praktische aard die een belemmering vormen voor de rechtszekerheid en financierbaarheid en grootschalige toepassing van woninggebonden financiering in de weg staan. Een erfpachtconstructie is vaak omslachtig en verschaft geen eigendom. Onbekendheid is ook een belangrijk aandachtspunt. Een kwalitatieve verplichting heeft vanwege het flexibele (verbintenissenrecht), maar tevens goederenrechtelijke (doorwerking naar rechtsopvolgers) karakter, de voorkeur. Een kwalitatieve verplichting gaat van rechtswege over op rechtsopvolgers. Echter, een kwalitatieve verplichting betreft op dit moment slechts een passieve verplichting (iets niet doen of iets dulden) en derhalve geen actieve verplichting (een doen). Een wetswijziging om een kwalitatieve verplichting tevens actief te kunnen maken of om een uitzondering toe te staan voor woninggebonden financiering, zou dit wel mogelijk kunnen maken, maar lijkt op korte termijn niet haalbaar. Een kettingbeding gaat niet van rechtswege over op een rechtsopvolger in tegenstelling tot het recht van erfpacht en de kwalitatieve verplichting. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Vanuit financieringsperspectief is dit een belangrijk nadeel. Rapport datum: 12 april

6 Banken zullen bij het verstrekken van een hypotheek ter financiering van een woning een inkomens- en lastentoets verrichten om te kunnen oordelen in hoeverre het verantwoord is om een hypothecaire lening te verstrekken aan een woningeigenaar. Hierbij worden alle lasten waaronder een woninggebonden lening voor energiebesparende maatregelen meegenomen. De voorwaarden van de woninggebonden lening zullen worden meegewogen in voormelde inkomens- en lastentoets. Bij wanbetaling van de woninggebonden lening leidt dit in beginsel niet tot executie van het hypotheekrecht. De ongezekerde woninggebonden lening is weliswaar gekoppeld aan de woning, maar deze lening is niet gezekerd door een hypotheek. Indien een koppeling met de energieleveringsovereenkomst kan worden gemaakt, leidt het niet betalen van de energierekening mogelijk tot afsluiting, maar niet tot gedwongen verkoop van de woning. In geval van wanbetaling van de hypothecaire lening verschaft het hypotheekrecht de bank onder andere het recht van parate executie. Dit betekent dat de bank in geval van wanbetaling door de woningeigenaar de woning kan verkopen aan een derde zonder dat daarvoor een gerechtelijke uitspraak vereist is. Hoe bij executie met de betalingsachterstanden in het kader van de woninggebonden lening moet worden omgegaan, is op zijn minst onzeker. Waarschijnlijk rest niets anders dan een vordering op een dubieuze debiteur. Aandachtspunt zal voorts zijn, dat indien de betalingsachterstand op grond van de woninggebonden leningsvoorwaarden overgaat op de koper op de executieveiling, dit van invloed zal zijn op de uiteindelijke verkoopopbrengst. Mogelijke oplossingen De huidige belemmeringen in de wet- en regelgeving kunnen worden weggenomen. Dit kan door verkopers en verhuurders van woningen wettelijk te verplichten de overdracht van een woninggebonden financiering, een energiecanon, met kopers en huurders overeen te komen. Dit dient dan op grond van de wet in de respectievelijke koop- of huurovereenkomst te worden afgesproken. Dat heeft als voordeel dat rechtszekerheid wordt geboden. Ook wordt de financierbaarheid door de banken van de energiecanon bevordert. Een nadeel is dat een wetswijziging vereist is. Verder zijn de banken op dit moment in het algemeen terughoudend met het aanbieden van nieuwe financieringsproducten. Dat kan worden opgelost door het vastleggen van een energiecanon in de bancaire gedragscodes voor hypotheken en kredieten zodat deze compliant wordt. Rapport datum: 12 april

7 Om inning van de betalingen terzake van de woninggebonden financiering te bevorderen kunnen energiebedrijven door de wet worden aangewezen als partijen die de inning van de aflossingen via de energierekening kunnen of moeten verzorgen. Dit zal gunstig zijn voor het incasso risico en de administratieve lasten, hetgeen financierbaarheid van de energiecanon bevordert. Een nadeel is dat een wetswijziging vereist is. Ook zullen afspraken tussen de energiebedrijven en de banken moeten worden gemaakt om de afhandeling van het betalingsverkeer rondom de energiecanon te regelen. Om grootschalige toepassing van de energiecanon te bevorderen is uniformering nodig van werkwijzen voor betrokken partijen zoals bouwers, installateurs, energiebedrijven, financiers, adviseurs. Dat kan door middel van een wettelijke regeling of via zelfregulering. Een dergelijke standaardisering zal leiden tot meer rechtszekerheid, verlaging van kosten en meer vertrouwen van de consument. Een nadeel is dat een hoge mate van organisatie is vereist om dit mogelijk te maken. Een wettelijke regeling voor een energiecanon kan onderdeel worden van de implementatie van de nieuwe EU richtlijn betreffende energie-efficiëntie ( Richtlijn 2012/27/EU ). Deze richtlijn dient uiterlijk op 5 juni 2014 te zijn geïmplementeerd. Juridisch gezien zijn er geen belemmeringen voor een ESCO om geleverde diensten of een energiecanon door middel van een separate factuur in rekening te brengen. Het voordeel is in dat geval dat er een rechtstreekse relatie bestaat tussen de leverancier en de afnemer van de energiedienst. Een belangrijk nadeel kan zijn dat het proces van factureren en innen moet worden ingericht en beheerd. Het aansluiten bij bestaande administratieve processen biedt waarschijnlijk een kostenvoordeel. Vanuit oogpunt van incasso risico zal een zelfstandige facturering door de ESCO ook betekenen dat dat risico moet worden beheerst door actief debiteurenbeheer. De banken zijn wel gecharmeerd van een ESCO-model. Het voordeel van een ESCO voor de banken is dat het risico bij één partij komt te liggen in plaats van verschillende individuen. Een nadeel is dat sterke marktpartijen moeten participeren. Garantstellingen van de overheid, woningcorporaties of vergelijkbare partijen bevorderen de financierbaarheid aanzienlijk. Rapport datum: 12 april

8 Rol van de banken De banken onderschrijven het belang van energiebesparing, maar zullen geen initiatiefnemer zijn in de mogelijke financiering daarvan. De banken staan wel open voor een woninggebonden financiering voor het treffen van energiebesparende maatregelen. De prioriteit ligt op dit moment evenwel niet bij het ontwikkelen van nieuwe financiële producten en/of constructies. De focus van de banken is voornamelijk gericht op het behoud van het huidige cliëntenbestand. Voor grootschalige toepassing van een energiecanon moeten de toepasselijke gedragscodes voor hypothecair en consumptief krediet worden aangepast. De explain regeling wordt door de banken weinig toegepast, maar zou eventueel ook kunnen voorzien in de energiecanon. Volgens de banken dienen de overheid en marktpartijen een belangrijke rol te spelen om de toepassing van een energiecanon te bevorderen. Het gaat in de praktijk vaak niet om het ontbreken van een goede financieringsconstructie, maar om de terughoudendheid van de consument om een krediet aan te wenden voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Het is de rol van de overheid om de consumenten bewust te maken van het belang van het treffen van energiebesparende maatregelen. En te stimuleren dat de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk worden genomen. De financierbaarheid van een energiecanon wordt bevorderd als de overheid participeert in een financieringsconstructie. Bijvoorbeeld doordat de overheid een garantie afgeeft voor het afdekken van wanbetalersrisico. Een soortgelijke garantie van een energie(diensten) leverancier dan wel woningcoöperatie heeft soortgelijk effect. De banken staan ook open voor het ESCO-model, mits professionele en solvabele partijen daarin participeren. De banken staan positief tegenover de mogelijkheid om de betaling van een energiecanon of lening via de energierekening te laten geschieden, mede vanwege de administratieve lastenverlichting. Rapport datum: 12 april

9 Inleiding In opdracht van het Rijk zorgt Agentschap NL voor ondersteuning van consortia die zich richten op grootschalige energiebesparing in het kader van de blok voor blok aanpak. In dat kader worden verschillende initiatieven op gebied van financiering geïnventariseerd en uitgewerkt. Een van deze initiatieven betreft de mogelijkheid van koppeling van een lening aan de woning. De kern van deze aanpak is dat de lening voor financiering van energiebesparende maatregelen aan de woning wordt gekoppeld. De aan de woning gekoppelde lening wordt afgegeven zonder een onderpand of zekerheid. Voor wat betreft de inning van de aflossingstermijnen van de lening wordt gedacht aan de mogelijkheid om dit te laten verlopen via de energierekening. In dit kader zijn ons een aantal vragen voorgelegd. Onze bevindingen met betrekking tot deze vragen zijn vastgelegd in dit Eindrapport Onderzoek deelaspecten koppeling lening aan de woning ten behoeve van Agentschap NL ( het Eindrapport ). Het Eindrapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag hoe een aan de woning gekoppelde lening zich verhoudt met een hypotheekrecht op diezelfde woning. In het bijzonder: wat gebeurt er met de lening bij wanbetaling door de woningeigenaar, eventueel gevolgd door executieverkoop van de woning? Wat is de positie van de hypotheekverstrekkers? In Hoofdstuk 3 komt de vraag aan de orde of de verplichting tot het betalen van de energiecanon net zo dwingend kan worden gemaakt als een erfpachtcanon? In Hoofdstuk 4 komen vragen rondom het ESCO-model aan de orde. Wat als de investering niet via de energierekening afbetaald wordt, maar via een separate factuur? In Hoofdstuk 5 wordt een samenvatting gegeven van de perceptie van de banken met betrekking tot de in Hoofdstuk 2, 3 en 4 behandelde onderwerpen. Rapport datum: 12 april

10 Langs deze weg dank ik Kees-Jan Hooglander voor het waardevolle commentaar bij de totstandkoming van dit rapport. Met vriendelijke groet, Michel Chatelin Partner Eversheds Faasen Rapport datum: 12 april

11 2.Woninggebonden lening & hypotheekrecht 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de eerste onderzoeksvraag aan de orde. Hoe verhoudt zich de aan de woning gekoppelde lening met een hypotheekrecht op diezelfde woning? In het bijzonder: wat gebeurt er met de lening bij wanbetaling door de woningeigenaar, eventueel gevolgd door executieverkoop van de woning, mede bezien vanuit de positie van de hyptheekverschaffer? Als uitgangspunt geldt dat de bank die de woning financiert, niet de financier zal zijn van de woninggebonden lening. Indien in beide gevallen dezelfde bank financier zal zijn, zal de woninggebonden lening waarschijnlijk onderdeel uitmaken van de totale financiering en zal er defacto geen sprake meer zijn van een woninggebonden lening Verder geldt als uitgangspunt dat de aan de woning gekoppelde lening wordt verstrekt zonder dat de financier een onderpand of zekerheid verkrijgt. In het midden wordt gelaten wie de lening uiteindelijk gaat verstrekken Voor het beantwoorden van deze vraag is van belang op welke wijze de aan de woning gekoppelde lening juridisch is vormgegeven. Derhalve zal in paragraaf 2.2 het begrip woninggebonden lening worden besproken en de huidige wettelijke mogelijkheden voor een dergelijke lening worden benoemd, te weten de erfpachtconstructie, de kwalitatieve verplichting en het kettingbeding. In paragraaf 2.3 komt de relatie tussen een woninggebonden lening en een hypothecaire lening aan de orde. Het recht van hypotheek wordt bezien in relatie tot het verstrekken van consumptieve of zakelijk lening. Vervolgens komt in paragraaf 2.4 de opeisbaarheid van de woninggebonden lening aan de orde. In paragraaf 2.5 en 2.6 wordt stilgestaan bij de mogelijkheid om de woninggebonden lening te koppelen aan een energieleveringsovereenkomst. De afdwingbaarheid van de woninggebonden lening en het hypotheekrecht komt in paragraaf 2.7 aan de orde. In paragraaf 2.8 wordt besloten met een korte conclusie. Rapport datum: 12 april

12 2.2 Woninggebonden lening Betekenis Strikt genomen, kan een woning geen leningen aangaan. Uiteindelijk zal de woningeigenaar contractspartij zijn ten opzichte van de financier. Echter, bij overdracht van de woning dient de lening/schuld (van rechtswege) over te gaan op de rechtsopvolger/nieuwe eigenaar. Met andere woorden, met de overdracht van een woning wijzigt niet alleen de eigenaar, maar daarmee ook de debiteur. Als debiteur zal de nieuwe eigenaar de lening in verband met de energiebesparende maatregelen voor zijn rekening nemen/krijgen. De lening dient derhalve goederenrechtelijk effect te hebben, dat is noodzakelijk om de lening aan de woning te koppelen. Dat houdt in dat de lening overgaat op een rechtsopvolger (verkrijger van de woning). Bedoeld goederenrechtelijk effect kan binnen het huidig wettelijk kader op verschillende wijzen worden voorgegeven. Hieronder wordt een aantal wijzen kort beschreven, waarbij tevens de aandacht wat de juridische knelpunten zijn Het huidig wettelijk kader Hieronder wordt in het kort een aantal mogelijkheden voor het juridisch vormgeven van een woninggebonden lening binnen het huidig wettelijk kader weergegeven. Het gaat om mogelijkheden waarbij aan verplichtingen goederenrechtelijk effect kan worden toegekend (lees: worden doorgelegd aan rechtsopvolgers). Aan de orde komen het recht van erfpacht, de kwalitatieve verplichting en het kettingbeding. Voor een meer uitgebreide uitleg van de verschillende mogelijkheden wordt verwezen naar bijlage I bij dit rapport. Rapport datum: 12 april

13 A) Het recht van erfpacht Een recht van erfpacht ontstaat krachtens uitgifte. Een recht van erfpacht ziet op het gebruik van de woning door de erfpachter (woninggebruiker). Dit rechts is in beginsel overdraagbaar aan rechtsopvolgers en kan worden belast met een hypotheekrecht ten behoeve van de bank, die de aankoop van de woning financiert. In de notariële akte van uitgifte worden de zogenaamde erfpachtvoorwaarden vastgelegd. Erfpachtvoorwaarden hebben van rechtswege goederenrechtelijk effect. Een van deze voorwaarden kan zijn een (periodieke) betalingsverplichting (canon). Vanuit het oogpunt van financiering van energiebesparende investeringen, zou bij erfpacht de erfverpachter (eigenaar) tevens financier zijn van bedoelde investeringen. In de erfpachtvoorwaarden zou dan moeten worden opgenomen, dat de erfpachter verplicht is tot het doen/in stand houden van de energie besparende investeringen, dat hij daartoe een lening zal aangaan met de erfverpachter en dat de erfpachter (woninggebruiker) verplicht is bij vervreemding de woninggebonden lening over te dragen aan zijn/haar rechtsopvolgers. Een erfpachtconstructie is vaak omslachtig en verschaft geen eigendom. Onbekendheid is ook een belangrijk aandachtspunt. Het recht van erfpacht wordt uiteindelijk alleen maar gecreëerd om er uiteindelijk voor te zorgen, dat er sprake kan zijn van een woninggebonden lening met goederenrechtelijk effect. Nog los van de vraag of voormelde verplichtingen wettelijk kunnen kwalificeren als erfpachtvoorwaarden met goederenrechtelijk effect. Vanuit financieringsperspectief geeft het recht van erfpacht veel administratieve lasten. B) Kwalitatieve verplichting Een kwalitatieve verplichting is een verplichting die verbonden is aan de eigenaar van de woning. In jouw kwaliteit als eigenaar heb je een bepaalde verplichting, die van rechtswege ook geldt voor rechtsopvolgers in jouw kwaliteit als eigenaar. Deze verplichting kan echter slechts betrekking hebben op een dulden of een niet doen. Bijvoorbeeld, toegang tot kabels en leidingen van een nutsvoorziening. Hierin schuilt dan ook direct een beperking om bijvoorbeeld betalingsverplichtingen kwalitatief te maken. Rapport datum: 12 april

14 C) Kettingbeding Een kettingbeding is een beding, waarbij de verplichting wordt opgelegd om bepaalde verplichtingen op te leggen aan rechtsopvolgers. Deze oplegging moet actief gebeuren. Een kettingbeding moet worden opgelegd/doorgelegd en door een rechtsopvolger worden aanvaard. De verplichting tot oplegging/doorlegging kan worden versterkt met een boete. Een mogelijk voordeel ten opzichte van een kwalitatieve verplichting is, dat ook een doen als verplichting kan worden opgenomen. Een nadeel is, dat een kettingbeding daadwerkelijk moet worden opgelegd. Een kettingbeding gaat niet van rechtswege over op een rechtsopvolger in tegenstelling tot het recht van erfpacht en de kwalitatieve verplichting. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Vanuit financieringsperspectief is dit een belangrijk nadeel. 2.3 Verhouding woninggebonden lening en hypothecaire lening Voor de verhouding tussen een woninggebonden lening en een hypothecaire lening is bepalend welke zekerheden worden bedongen. Het hypotheekrecht is met name van belang Het recht van hypotheek Een hypotheekrecht wordt gevestigd tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de woningeigenaar tot terugbetaling van de lening aan de bank. Het hypotheekrecht verschaft de bank onder andere het recht van parate executie. Het recht van parate executie houdt kort gezegd in, dat de bank in geval van wanbetaling door de woningeigenaar de woning kan verkopen aan een derde zonder dat hij daarvoor een gerechtelijke uitspraak nodig heeft Consumptieve lening / zakelijke lening In geval van energiebesparende investeringen kan een derde optreden als financier, zonder dat er sprake zal zijn van onderpanden/zekerheden in de vorm van bijvoorbeeld een hypotheekrecht. De reden hiervoor zal voornamelijk zijn, dat de lening in beginsel de woning moet volgen en niet de oorspronkelijke debiteur. Bij overdracht zal de lening in stand moeten blijven. Rapport datum: 12 april

15 De mogelijkheden om betaling af te dwingen zal worden versterkt indien deze gekoppeld is aan de energierekening en geïnd wordt door de energieleverancier of netbeheerder. Immers, dan dreigt tevens het stopzetten van energieleveringen (zogenaamde afsluitingen). Hiervoor is een koppeling noodzakelijk tussen de woninggebonden lening en de overeenkomst op grond waarvan de energie wordt geleverd (leveringsovereenkomst). Anders dan het recht van parate executie met een uitgebreide wettelijke basis, is een dergelijke vorm van afdwingen/handhaven met de nodige mitsen en maren omgeven. 2.4 Opeisbaarheid van de woninggebonden lening gekoppeld aan de energierekening De woningeigenaar verkrijgt een woninggebonden lening voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Betaling van rente en aflossing geschiedt via de energierekening. Er zal daarom een koppeling moeten worden gemaakt met de energieleveringsovereenkomst. Indien een woningeigenaar ophoudt met betalen van rente en/of aflossing zal het in praktijk zo zijn dat de financier de woningeigenaar eerst zal aanmanen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Deze aanmaning moet ook vanuit het perspectief van financiering kunnen leiden tot een betalingsregeling, incassomaatregelen en uiteindelijk tot afsluiting. Een energieleverancier of netbeheerder mag de woningeigenaar in zijn hoedanigheid van afnemer of kleinverbruiker tijdens de winterperiode in principe niet afsluiten. Er bestaat echter een aantal uitzonderingen. De woningeigenaar mag door de netbeheerder ook in de winter worden afgesloten, tenzij er sprake is van ziekte of aanwijsbare financiële problemen, indien: de woningeigenaar daar zelf om verzoekt, bijvoorbeeld bij een verhuizing; er sprake is van fraude (bijvoorbeeld knoeien met de meter) of misbruik (illegaal aftappen); er sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld bij een gaslek); er bij de netbeheerder op de aansluiting geen leverancier bekend is; er een leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en deze afloopt; de woningeigenaar zijn verplichtingen ten aanzien van de schuldhulpverlening niet nakomt dan wel uw schuldhulpverlening eindigt. Rapport datum: 12 april

16 2.5 Koppeling woninggebonden lening aan leveringsovereenkomst Of de ontbinding van de leveringsovereenkomst tevens zal leiden tot ontbinding (lees opeisbaarheid) van de woninggebonden lening, zal afhangen van de wijze waarop beide overeenkomsten op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt om een zorgvuldige regie en afstemming. Daarnaast rijst de vraag of een dergelijke koppeling toelaatbaar en/of maatschappelijk aanvaardbaar is. Indien een dergelijke koppeling niet mogelijk/aanvaardbaar is, valt de financier van een woninggebonden lening terug op het algemene verbintenissenrecht zonder aanvullende zekerheden. 2.6 Kredietovereenkomst en energieovereenkomst De lening is weliswaar aan de woning gekoppeld, maar zoals eerder benoemd zal er altijd een partij achter de lening schuilen, de kredietverstrekker, die het risico loopt op wanbetaling van de consument. Of de kredietovereenkomst samen met de energieovereenkomst wordt ontbonden, is geheel afhankelijk van de invulling van de kredietovereenkomst dan wel energieovereenkomst. In de kredietovereenkomst kan namelijk worden vastgelegd dat de gehele lening ineens opeisbaar wordt bij wanbetaling. Hoe hiermee precies dient te worden omgegaan is geheel afhankelijk van de kredietverstrekker. De kredietverstrekker kan eventueel een bank zijn. Is de kredietverstrekker namelijk een bank dan gelden voor hem de algemene bankvoorwaarden. In de algemene bankvoorwaarden is namelijk een zorgplicht opgenomen van de bank en cliënt: 1 De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen. De cliënt neemt jegens de bank de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de bank. De cliënt stelt de bank in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. De cliënt mag van de diensten en/of producten van de bank geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, 1 Artikel 2 Algemene Bankvoorwaaden. Rapport datum: 12 april

17 waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met weten regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor de bank of haar reputatie of voor de integriteit van het financiële stelsel. Het mes snijdt dus aan twee kanten in dit geval. Beide partijen dienen zorgvuldig met elkaar om te gaan. De bank heeft, afhankelijk van de kredietovereenkomst, en met inachtneming van de algemene bankvoorwaarden, eventueel de mogelijkheid om de kredietovereenkomst te ontbinden omdat de consument niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen. Het gevolg hiervan kan zijn dat het krediet volledig vervroegd opeisbaar wordt. Veel voorkomende redenen voor de kredietverstrekker om de lening vervroegd op te eisen zijn: achterstallige betaling door de kredietnemer; de kredietnemer overlijdt en de kredietverstrekker is onzeker of de nabestaanden de lening wel kunnen afbetalen; de kredietnemer overlijdt en komt niet in aanmerking voor kwijtschelding; de kredietnemer gaat Nederland uit; de kredietnemer gaat failliet; de kredietnemer heeft aan de bank onjuiste inlichtingen verstrekt; het object dat als zekerheid dient voor de kredietverstrekker (het object waarop een pandrecht rust) is door de kredietnemer verkocht zonder toestemming van de kredietverstrekker. Indien er in de kredietovereenkomst in het geheel niets is overeengekomen hieromtrent, dan valt men terug op het algemene verbintenissenrecht, zoals eerder uiteengezet. 2.7 Afdwingbaarheid woninggebonden lening versus een hypotheekrecht Banken zullen bij het verstrekken van een hypotheek ter financiering van een woning een inkomens- en lastentoets verrichten om te kunnen oordelen in hoeverre het verantwoord is om een hypothecaire lening te verstrekken aan een woningeigenaar. Hierbij worden alle lasten waaronder een woninggebonden lening voor energiebesparende maatregelen meegenomen. De voorwaarden van de woninggebonden lening zullen worden meegewogen in voormelde inkomens- en lastentoets. Rapport datum: 12 april

18 Een bank kan een additionele hypotheek vertrekken voor het treffen van de energie besparende maatregelen. In dat geval zijn de hypotheek en de lening ter financiering van de energiebesparende maatregelen (de woninggebonden lening) samengetrokken. Indien een lening ter financiering van de energiebesparende maatregelen geen aanvulling is op de hypotheek, dan gaat het dus om twee separate overeenkomsten. Bij wanbetaling van de woninggebonden lening leidt dit in beginsel niet tot executie van het hypotheekrecht. De ongezekerde woninggebonden lening is weliswaar gekoppeld aan de woning, maar deze lening is niet gezekerd door een hypotheek. Indien een koppeling met de leveringsovereenkomst kan worden gemaakt, leidt het niet betalen van de energierekening mogelijk tot afsluiting, maar niet tot gedwongen verkoop van de woning. Indien de woningeigenaar met betrekking tot een hypothecaire lening ophoudt aan zijn betalingsverplichtingen jegens de bank te voldoen, kan dit leiden tot gedwongen verkoop van de woning, lees parate executie door de bank. Niet uitgesloten is, dat er sprake zal zijn van samenloop. Betalingsnood geldt vaak ten opzichte van alle crediteuren. Hoe bij executie met de betalingsachterstanden in het kader van de woninggebonden lening moet worden omgegaan, is op zijn minst onzeker. Waarschijnlijk rest de energieleverancier of de netbeheerder niets anders dan een vordering op een dubieuze debiteur. Aandachtspunt zal voorts zijn, dat indien de betalingsachterstand op grond van de woninggebonden leningsvoorwaarden overgaat op de koper op de executieveiling, dit van invloed zal zijn op de uiteindelijke verkoopopbrengst Overgang woninggebonden lening bij executie van het hypotheekrecht in huidige wettelijk kader Bij executieverkoop van een recht van erfpacht (een beperkt zakelijk recht) bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid de woning te zuiveren van bepaalde beperkte rechten (zoals hypotheken) en beslagen. Vereisten voor zuivering zijn dat de woning aan de koper is geleverd ingevolge een executoriale verkoop en de koopprijs is voldaan. Als aan voornoemde vereisten is voldaan verkrijgt koper de het recht van erfpacht van de woning zonder beslagen en/of andere beperkte rechten, zoals hypotheken. Indien het mogelijk is de woninggebonden lening op te nemen in de erfpachtvoorwaarden, dan zullen deze voorwaarden ook gelden na executie voor de veilingkoper. Rapport datum: 12 april

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Voorblad Dit document bevat de bancaire richtlijn voor de hypothecaire financiering van woningen voor zover deze particuliere

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van afkortingen v xv Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderwerp, presentatie van de onderzoeksvraag 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De mogelijkheden 2 1.3 De vraag 4 1.4 De methode 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid. ARTIKEL 3 Aanbod. ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht

Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid. ARTIKEL 3 Aanbod. ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 Toepasselijkheid ARTIKEL 3 Aanbod ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht ARTIKEL 5 Duur van de opdracht ARTIKEL 6 Einde van de opdracht ARTIKEL 7 Omzetbelasting

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over executieverkoop nieuwbouwproject Calypso.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over executieverkoop nieuwbouwproject Calypso. Rotterdam, 3 juli 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over executieverkoop nieuwbouwproject Calypso. Aan de Gemeenteraad. Op 26 juni

Nadere informatie

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening 000000 DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie tussen RMS Venlo BV Varsseveldseweg 65 D 7131 JA Lichtenvoorde KVK-Nr. 62399446 - hierna genoemd Afnemer- en Bedrijf:.... Naam:... Straat

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Samenvatting financieringsovereenkomst

Samenvatting financieringsovereenkomst Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50, Amsterdam Samenvatting financieringsovereenkomst Aan Metropoolgemeente Rotterdam Den Haag ("MRDH") T.a.v. Evert Visser en Brigitte van Beers Datum

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwe wet incassokosten

Nieuwe wet incassokosten Nieuwe wet incassokosten Op 01 juli jl. is de nieuwe wet betreffende de incassokosten in werking gegaan. Het doel van deze wet is enerzijds om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten en

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo

DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een ESCo? 3. Wat is de meerwaarde van een ESCo? 4. Organisatie en positionering 5. Belemmeringen en risico s 1.1 DEventer Energieke

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie tussen RMS Venlo B.V. Varsseveldseweg 65 D 7131 JA Lichtenvoorde KVK-Nr. 62399446 - hierna genoemd Afnemer- en Bedrijf:.... Naam:...

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Leekster Erfpacht een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Erfpacht anno 2014 Een lange historie Erfpacht bestaat al heel lang. Het werd door zowel de oude Egyptenaren als de Romeinen gebruikt als middel

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

Slimmer Kopen Infoblad voor financiers Versie 1 januari 2012

Slimmer Kopen Infoblad voor financiers Versie 1 januari 2012 Slimmer Kopen Infoblad voor financiers Versie 1 januari 2012 Wat is Slimmer Kopen Een Slimmer Kopen -woning is een woning die de koper met korting koopt van Trudo. De korting varieert veelal tussen de

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Tussen 1. De toetredende persoon (het Lid ) en 2. Coöperatie Blijstroom Noorderhavenkade U.A., gevestigd te Schiekade 189 4.03, 3013 BR te

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk!

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! inhouds opgave 3 Inleiding 4 Wat is het verschil tussen eigendom en erfpacht? 5 Wat zijn de voor- en nadelen van erfpacht? 6 Canon 6 Grondwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mlus edelsmid.

Algemene voorwaarden Mlus edelsmid. Algemene voorwaarden Mlus edelsmid. - Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Mlus edelsmid en consumenten. 1.2 Voor zover onderdelen

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-428 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 23 september 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

ARTIKEL 5 Duur van de opdracht Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 5 Duur van de opdracht Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd. Algemene Voorwaarden I. Algemene bepalingen ARTIKEL 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Vragen en opmerking over erfpacht regeling, gemaakt tijdens informatievergadering Bestuur en Beheer op 28 januari 2014

Vragen en opmerking over erfpacht regeling, gemaakt tijdens informatievergadering Bestuur en Beheer op 28 januari 2014 Vragen en opmerking over erfpacht regeling, gemaakt tijdens informatievergadering Bestuur en Beheer op 28 januari 2014 Inleiding Bij de behandeling van het raadsvoorstel over een erfpachtregeling is een

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders Het crowdfunding platform voor Professionals Voor investeerders INDEX Hoofdpunten 3 Hoe werkt het? 4 Rente 5 Risico 6 Zekerheden leningen 7 Overige voorwaarden 8 2 Hoofdpunten Purple24 is een crowdfunding

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Pixelcloud ("Opdrachtnemer"). Het adres van Pixelcloud is Jacob Cabeliaustraat 13 3554VG Utrecht, met het KvK-nummer 61835366.

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemene bepalingen. Artikel 3 Aanbiedingen. De Algemene Voorwaarden: De Horecatussenpersoon makelaardij

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemene bepalingen. Artikel 3 Aanbiedingen. De Algemene Voorwaarden: De Horecatussenpersoon makelaardij De Algemene Voorwaarden: De Horecatussenpersoon makelaardij Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De Horecatussenpersoon: de opdrachtnemer de eenmanszaak De Horecatussenpersoon,

Nadere informatie