Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013"

Transcriptie

1 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De zelfbouwkavels op Kop Weespertrekvaart worden in erfpacht uitgegeven. De erfpachter krijgt het voortdurende gebruiksrecht van de grond. Op basis van de bestemming, de ligging en de grootte van het bouwvolume is voor de kavels een grondwaarde vastgesteld. Deze waarde blijft 50 jaar geldig en wordt daarna eens in de 50 jaar opnieuw bepaald. De erfpachter hoeft de grondwaarde niet in een keer te betalen maar kan er ook voor kiezen een jaarlijkse vergoeding over de grondwaarde te betalen. Deze jaarlijkse vergoeding heet canon. De hoogte van de canon wordt marktconform vastgesteld op basis van de grondwaarde en een rentepercentage (genaamd het canonpercentage). In feite is canon dus niets anders dan rente over de grondwaarde. Het canonpercentage bij optieneming, geldt voor de gehele periode van optieneming tot en met de vestiging van de erfpacht. Veranderingen in het canonpercentage na het moment waarop de optie op het kavel is genomen leiden niet tot aanpassing. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de betaling van de erfpacht waaruit u kunt kiezen: Canon Bij indexcanon betaalt u jaarlijks een percentage over de grondwaarde aan de eigenaar van de grond. Deze canon wordt jaarlijks aangepast (inflatie min 1%), het belangrijkste voordeel is het lage aanvangsniveau. Nadeel is de onzekerheid over het verloop van de canon in de toekomst. U kunt er ook voor kiezen de canon vast te laten zetten voor 10 of 25 jaar. U heeft dan voor een langere periode zekerheid over de hoogte van de canon. U betaalt dan een hogere canon. Ook hier bestaat na afloop van de gekozen periode onzekerheid over het verloop van de canon. De canon wordt in twee halfjaarlijkse termijnen betaald en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Afkoop U kunt de erfpacht ook afkopen voor 50 jaar en de afkoopsom eventueel meefinancieren in een hypotheek. De rente is dan aftrekbaar. Bij afkoop betaalt u een bedrag dat gelijk is aan de grondwaarde exclusief BTW. Welke vorm van betaling van de erfpacht voor u financieel het gunstigst is, kunt u het beste bepalen in overleg met uw belastingadviseur of uw hypotheekverstrekker. U kunt de betalingsvariant kiezen die het beste bij uw situatie past. Heeft u eenmaal gekozen, dan kunt u tijdens de looptijd van het eerste erfpachttijdvak van 50 jaar niet meer kiezen voor een andere variant. U kunt wel altijd besluiten om tussentijds af te kopen voor het resterende deel van het erfpachttijdvak. Voorstel verbeteringen Erfpachtstelsel Het College heeft op 22 mei jl. een voorstel vrijgegeven voor consultatie met als doel het verbeteren van het erfpachtstelsel. Het voorstel dient nog vastgesteld te worden in de Raad. Eventuele wijzigingen die hieruit voortkomen worden naar verwachting doorgevoerd vanaf 1 januari Op erfpachtovereenkomsten die vóór 1 januari 2014 tot stand komen zijn de Algemene Bepalingen 2000 van kracht. Voor meer informatie over dit voorstel:

2 BTW U bent BTW over de grondwaarde (nu: 21%) verschuldigd op het moment dat de gemeente de kavel bouwrijp aan u levert (tevens de ingangsdatum en de datum van juridische vestiging van het erfpachtrecht). Dit geldt ongeacht de vorm die u kiest voor de betaling van de canon. U kunt dit bedrag ook meefinancieren in een hypotheek. Meer informatie over het systeem van erfpacht in Amsterdam kunt u vinden op de website van de Gemeente Amsterdam Voorwaarden in de erfpachtovereenkomst In de erfpachtovereenkomst is een aantal belangrijke aanvullende voorwaarden voor de uitgifte van de zelfbouwkavels opgenomen, zoals bijvoorbeeld: U mag de kavel niet doorverkopen voordat u de kavel heeft bebouwd met een woningen de woning zelf in gebruik heeft genomen. U dient uiterlijk 6 weken vóór het uiterste moment van bouwrijpe levering te beschikken over een bouwvergunning voor de woning. Indien u om welke reden dan ook niet voldoet aan deze voorwaarde zal de gemeente de erfpachtovereenkomst ontbinden. In dat geval wordt de waarborgsom niet terugbetaald en heeft u geen enkel recht meer op de betreffende kavel. U bent verplicht de woning binnen 18 maanden te voltooien en zelf te bewonen. Wanneer u niet aan deze verplichting voldoet, legt de gemeente u een boete op van euro per maand. De gemeente ziet nauwlettend toe op de nakoming van deze verplichtingen! De gemeente beoogt hiermee onder andere zoveel mogelijk te bevorderen dat de Kop Weespertrekvaart waarin de kavels zijn gelegen op een zeker moment klaar is, zodat de overlast voor de bewoners tot een bepaalde periode beperkt blijft. De gemeente doet dit vanuit de zorgplicht die zij heeft aangaande het woonklimaat in de wijk. Meer informatie over erfpacht in Amsterdam en de erfpachtovereenkomst kunt u vinden op de website of en over het systeem van erfpacht in Amsterdam op de website De verwerving van een kavel voor individuele zelfbouw via optie; hoe werkt het? De zelfbouwkavels voor individuele zelfbouw op de Kop Weespertrekvaart in Overamstel worden vanaf 8 juni 2013 aangeboden volgens het principe wie het eerst komt het eerst maalt. U krijgt de gelegenheid om een optie te nemen op een kavel voor individuele zelfbouw. Een optie geeft u gedurende acht weken het recht om voor een bepaalde kavel een erfpachtovereenkomst met de gemeente te sluiten. De optieverlening start op 8 juni 2013 om uur tijdens de Zelfbouwmarkt volgens het principe wie eerst komt het eerst maalt. Voor het verkrijgen van een optie dient u een optieformulier in te vullen en te ondertekenen. In dit optieformulier zijn de optie voorwaarden opgenomen. Ook dient u 500,- 1 inschrijfgeld die u voor de optie verschuldigd bent te betalen en een kopie van uw paspoort te overhandigen. Per huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, mag maximaal één optie worden genomen. Het is toegestaan dat u met meerdere huishoudens een optie neemt op één kavel om samen te bouwen. Dit geldt uitsluitend voor de kavels 7-12 en De kavels kunnen gesplitst worden in een benedenbovenwoning of 2-onder-1-kap woning, welke geschikt zijn voor maximaal 2 huishoudens. 1 Voor de waterpercelen (de ligplaatsen) geldt een inschrijfbedrag van 100,-

3 Als het kavel van uw keuze reeds onder optie is, dan kunt u zich aanmelden voor de reservelijst. Op het moment dat het betreffende kavel toch weer beschikbaar komt, dan wordt u benaderd of u alsnog een optie op het kavel wilt nemen. Als u besluit de optie terug te geven, binnen vier weken, dan krijgt u het inschrijfgeld van 500,- terug. Bedenkt u zich na deze termijn, dan krijgt u het inschrijfgeld niet terug. Als het afnamegesprek met u wordt ingepland binnen de bovengenoemde termijn van 4 weken, dan kunt u tijdens of na het afnamegesprek uw optieneming niet meer annuleren en dan kunt u geen aanspraak meer maken op terugbetaling van het inschrijfgeld. Binnen de termijn van vier weken kunt kosteloos een nieuwe optie afsluiten voor een ander kavel. Na de termijn van vier weken wordt hiervoor opnieuw een optievergoeding in rekening gebracht. De uitgifte en erfpachtovereenkomst Als u een optie op een kavel heeft genomen wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de erfpachtuitgifte en afname van de kavel. Tijdens dit gesprek krijgt u de definitieve erfpachtaanbieding overhandigd en een mondelinge toelichting daarop. Na het gesprek heeft u vier weken de tijd om de erfpachtaanbieding te accepteren. Tot vier weken na het moment van optieneming bent u in de gelegenheid om kosteloos van uw optie af te zien. Annuleert u uw optie later dan vier weken na de datum van optieneming dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld. Let op: In de erfpachtvoorwaarden zijn geen ontbindende voorwaarden voor de financiering opgenomen. Het niet verkrijgen van financiering is dus géén ontbindende voorwaarde en komt voor uw rekening en risico. Na acceptatie van de erfpachtaanbieding bent u een waarborgsom (gelijk aan 1 jaar indexcanon) verschuldigd. Het door u betaalde inschrijfgeld van 500 euro wordt hiervan afgetrokken. De waarborgsom wordt bij afname van de kavel verrekend met de canon over het eerste jaar of de afkoopsom. Na betaling van de waarborgsom is de erfpachtovereenkomst tot stand gekomen. Indien u de erfpachtaanbieding niet binnen vier weken heeft geaccepteerd, vervalt de erfpachtaanbieding en kunt u geen enkel recht meer doen gelden op de betreffende kavel. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Dit is ook het geval als de waarborgsom niet tijdig wordt betaald. Go-/ no go-besluit In het gebied Kop Weespertrekvaart moet de gemeente voorbereidingen treffen en kosten maken om uw kavel bouwrijp te kunnen leveren. Dit betekent een forse voorinvestering die niet zondermeer gedaan kan worden. Het college van Burgemeester en Wethouders besluit uiterlijk 31 januari 2014 of het project doorgang kan vinden (go/ no go). Indien het college, om welke reden dan ook, vóór deze datum besluit om het project geen doorgang te laten vinden, dan wordt de erfpachtovereenkomst ontbonden. Door u betaalde optievergoeding en waarborgsom zullen door de gemeente aan u worden terugbetaald. Is de erfpachtaanbieding nog niet geaccepteerd, dan vervalt de aanbieding. Uiterste datum omgevingsvergunning / Ontbindende voorwaarde erfpachtovereenkomst Zodra u de erfpachtaanbieding heeft geaccepteerd bent u verplicht de kavel af te nemen en te bebouwen. Geadviseerd wordt om na het definitieve besluit over doorgang van het project (zie hierboven go/ no go besluit) te starten met het ontwikkelen van uw zelfbouwplan, u heeft dan immers de zekerheid over doorgang van het project. Ook kan u vanaf dat moment een omgevingsvergunning aanvragen. U dient uiterlijk 6 weken vóór het uiterste moment van bouwrijpe levering te beschikken over een in werking getreden omgevingsvergunning. Zo niet, dan wordt de erfpachtovereenkomst ontbonden. U kunt dan geen enkel recht meer doen gelden op de betreffende kavel. De betaalde waarborgsom wordt niet terugbetaald.

4 Indien u wél tijdig beschikt over de bedoelde in werking getreden omgevingsvergunning, dan wordt de erfpachtovereenkomst zo spoedig mogelijk door de gemeente met een bestuurlijk besluit tot uitgifte bekrachtigd. De juridische vestiging van het erfpachtrecht geschiedt daarna door middel van het passeren en inschrijven in de openbare registers van een notariële akte. Vanaf het moment van juridische vestiging van het erfpachtrecht kan er ook daadwerkelijk worden gebouwd. Bij de juridische vestiging vindt tevens de feitelijke levering van de bouwrijpe kavel plaats. De ingangsdatum van het erfpachtrecht wordt in principe bepaald op de 1e van de maand volgend op de datum gelegen 6 weken na de datum van het besluit tot uitgifte. Bijvoorbeeld: als het uitgiftebesluit wordt genomen op 9 januari 2015, dan wordt de ingangsdatum vastgesteld op 1 maart 2015 en kan de erfpacht rond die datum worden gevestigd. De tijdsspannen tussen de datum van het besluit tot uitgifte en de ingangsdatum van het erfpachtrecht geeft de notaris de gelegenheid de erfpachtakte voor te bereiden en u de gelegenheid de afname (erfpachtakte, bouwrijpe levering en eventueel hypotheek) en opvolgende bouw voor te bereiden. Vóór de dag waarop de juridische vestiging plaatsvindt mag de kavel niet in gebruik worden genomen en mag er dus niet worden gebouwd. Indien u snel bent en eerder over de bedoelde in werking getreden omgevingsvergunning beschikt dan op het genoemde tijdstip kunt u een verzoek doen voor eerdere juridische vestiging. Aan dat verzoek kan alleen worden voldaan indien de kavel bouwrijp is en met u schriftelijk overeenstemming wordt bereikt over de eerdere datum van juridische vestiging (tevens ingangsdatum recht en datum feitelijke levering). De kavelprijzen Op een losse bijlage bij deze brochure, genaamd Prijslijst Kop Weespertrekvaart vindt u informatie over de prijzen van de kavels. Risicodelingsregeling Wanneer u een optie heeft genomen op een kavel krijgt u de gelegenheid te kiezen tussen ❶ een vaste kavelprijs (zijnde de kavelprijs die geldt bij optieneming) en ❷ een risicodelingsregeling. ❶ Wanneer u kiest voor een vaste kavelprijs ligt de prijs voor de kavel met ingang van de optieneming tot en met het moment van vestiging van de erfpacht vast. ❷ De risicodelingsregeling betekent keuze voor winst- en verliesdeling met de Gemeente over de kavelprijs die geldt bij optieneming. Als in de periode van optieneming tot en met de daadwerkelijke overdracht van de grond (zijnde het moment waarop het erfpachtrecht gevestigd wordt) de prijzen dalen, dan profiteert de zelfbouwer daarvan deels mee. Als de prijzen in die periode stijgen dan komt deze stijging deels voor rekening van de zelfbouwer. Bij acceptatie van de erfpachtaanbieding dient u uw keuze te bepalen. De nadere uitwerking van de risicodelingsregeling zal in de definitieve erfpachtaanbieding zijn opgenomen. Financiering Om geen tijd verloren te laten gaan is het van belang dat u parallel aan de periode van acceptatie van de erfpachtaanbieding zo nodig kijkt of u financiering kunt verkrijgen bij een bank. Bij zelfbouw kunnen er andere eisen gesteld worden dan bij de koop van een bestaand of nieuwbouwhuis waarvan immers de waarde bekend is. Bij verkrijging van de financiering kan de bank bijvoorbeeld vragen om het ontwerp van uw woning te laten taxeren. Een andere voorwaarde kan zijn dat u de omgevingsvergunning en/of de koop-aanneemovereenkomst die u hebt gesloten met een aannemer moet overleggen. Het is belangrijk dat u zich hierover tijdig laat informeren.

5 Kosten Wanneer u besluit uw eigen huis te bouwen krijgt u te maken met allerlei soorten kosten. Naast de kosten voor erfpacht krijgt u met een aantal andere kostenposten te maken, zoals notariskosten en het bouwbudget waaruit niet alleen aannemer en bouwmaterialen moeten worden bekostigd maar ook zaken als een architect en bouwleges. Denk ook aan de kosten voor aanleg van de nutsvoorzieningen, inrichtingskosten, financieringskosten, dubbele woonlasten, etc.

Bouw zelf uw huis in Buiksloterham

Bouw zelf uw huis in Buiksloterham Bouw zelf uw huis in Buiksloterham Informatiebrochure 2013 over zelfbouwkavels in Buiksloterham 1 Zelf uw huis bouwen? Is Amsterdam uw stad en zoekt u een plek om zelf of met een groep vrienden uw toekomstige

Nadere informatie

Zelfbouwen in het Eenhoorngebied

Zelfbouwen in het Eenhoorngebied Zelfbouwen in het Eenhoorngebied amsterdam.nl/zelfbouw Een eigen huis bouwen? Het Eenhoorngebied 1 Het zelfbouwkavel 2 Erfpacht 3 Inschrijving, loting en toewijzing, erfpachtovereenkomst en uitgifte 6

Nadere informatie

Zelfbouwen in Amsterdam Noord in Het Entreegebied

Zelfbouwen in Amsterdam Noord in Het Entreegebied Zelfbouwen in Amsterdam Noord in Het Entreegebied amsterdam.nl/zelfbouw Een eigen huis bouwen? Amsterdam Noord 1 De zelfbouwkavels: Het Entreegebied 3 Erfpacht 4 Inschrijving, loting en toewijzing, erfpachtovereenkomst

Nadere informatie

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Leekster Erfpacht een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Erfpacht anno 2014 Een lange historie Erfpacht bestaat al heel lang. Het werd door zowel de oude Egyptenaren als de Romeinen gebruikt als middel

Nadere informatie

Bouw uw eigen huis aan de Sloterweg

Bouw uw eigen huis aan de Sloterweg Bouw uw eigen huis aan de Sloterweg 8 individuele zelfbouwkavels voor vrijstaande en geschakelde woningen aan de Sloterweg Inhoudsopgave 1. Bouw uw eigen huis aan de historische Sloterweg 3 2. De Kavels

Nadere informatie

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk!

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! inhouds opgave 3 Inleiding 4 Wat is het verschil tussen eigendom en erfpacht? 5 Wat zijn de voor- en nadelen van erfpacht? 6 Canon 6 Grondwaarde

Nadere informatie

Van erfpacht naar eigen grond

Van erfpacht naar eigen grond Van erfpacht naar eigen grond Hoe wordt u eigenaar van de grond? Van erfpacht naar eigen grond U bezit een woning, maar de grond onder uw huis is eigendom van de gemeente. Misschien zou u liever de grond

Nadere informatie

Amsterdam, college van b&w van 12 november 2013

Amsterdam, college van b&w van 12 november 2013 Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2013 Publicatiedatum 15 november 2013 Onderwerp Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid de heer M. Mulder van 21 augustus 2013 op de schriftelijke

Nadere informatie

De uitgifte in erfpacht geschiedt onder de navolgende Algemene en Bijzondere Voorwaarden

De uitgifte in erfpacht geschiedt onder de navolgende Algemene en Bijzondere Voorwaarden Bezoekadres Anton de Komplein 150 1102 CW Amsterdam Zuidoost Postbus 12491 1100 AL Amsterdam Zuidoost Telefoon 020 2525 000 Fax 020 691 2015 www.zuidoost.amsterdam.nl Directie Realisatie Projectbureau

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID Versie 01-10-2012 De kavels In het plan De Laan Zuid zijn in totaal 72 kavels beschikbaar. De kavels zijn gereed voor uitgifte. Er zijn nog kavels beschikbaar. Er zijn 64

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Koop van erfpachtgrond in Alkmaar door woningeigenaren Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

Getijenveld fase kavels voor geschakelde zelfbouw. Blok D. Blok C tot per kavel per kavel

Getijenveld fase kavels voor geschakelde zelfbouw. Blok D. Blok C tot per kavel per kavel Amsterdam.nl/zelfbouw Getijenveld fase 2 21 kavels voor geschakelde zelfbouw Blok C 11 kavels van 99 m 2 Bruto vloeroppervlak: minimaal 198 m 2, maximaal 250 m 2 89.500 per kavel Blok D 10 kavels van 114

Nadere informatie

Maria Montessori-locatie. 19 kavels voor geschakelde zelfbouw aan de Slotervaart. Prof. R. Casimirstraat. Aan de Slotervaart. 76.

Maria Montessori-locatie. 19 kavels voor geschakelde zelfbouw aan de Slotervaart. Prof. R. Casimirstraat. Aan de Slotervaart. 76. Amsterdam.nl/zelfbouw Maria Montessori-locatie 19 kavels voor geschakelde zelfbouw aan de Slotervaart Aan de Slotervaart 10 kavels van 129 m² Bruto vloeroppervlak: maximaal 180 m² bvo 90.000 tot 95.000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

Toelichting bij algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2014

Toelichting bij algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2014 Toelichting bij algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2014 De algemene erfpachtbepalingen vormen de basis waarop uitgifte van gronden in erfpacht door de gemeente Midden-Delfland plaatsvindt.

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

inschrijfformulier kavels Blok 59

inschrijfformulier kavels Blok 59 inschrijfformulier kavels Blok 59 meld je vast aan! Financieringsverklaring ten behoeve van de aankoop van een kavel in Blok 59. Dit is een voorbeeld van de gevraagde inhoudelijke gegevens. Het is de

Nadere informatie

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Voorblad Dit document bevat de bancaire richtlijn voor de hypothecaire financiering van woningen voor zover deze particuliere

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..'

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..' ..' H.. ' '.. %.',,...... Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht d Erfpacht is het recht op het 'vol genot. iet onroerend goed van iemand anders. Voor dat recht moet de erfpachter een vergoeding betalen

Nadere informatie

Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen

Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen In de gemeente Zaanstad is het mogelijk om het recht van erfpacht bij woningbouwterreinen om te zetten naar vol eigendom. Hiervan dient de grond door

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Achterstand Gieterij Drunen Beheer BV heeft een achterstand in het betalen van de erfpachtcanon van circa een jaar.

Achterstand Gieterij Drunen Beheer BV heeft een achterstand in het betalen van de erfpachtcanon van circa een jaar. Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Zoals bij u bekend, is Gieterij Drunen BV enkele weken geleden failliet verklaard. Wethouder Van Aart heeft u wekelijks geïnformeerd over de stand van zaken

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Beleid voor uitgifte van gronden in erfpacht Agendapunt Portefeuillehouder: C. van Dijk Kenmerk: 169593 / 171795

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd. Openbaar Onderwerp Erfpacht in crisistijd Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst en J. van der Meer Samenvatting De economische crisis heeft er onder andere

Nadere informatie

Koopsom VON exclusief afkoop erfpacht* Grondwaarde exclusief BTW

Koopsom VON exclusief afkoop erfpacht* Grondwaarde exclusief BTW Bouwnr. Type Verdieping Oppervlakte GBO (m2) Grondwaarde exclusief BTW Koopsom VON exclusief afkoop erfpacht* Koopsom VON incl. afgekochte erfpacht** K51 KA 88 68.720 291.280 360.000 K30 KD 72 34.278 264.722

Nadere informatie

Aan de belangstellende

Aan de belangstellende Aan de belangstellende Het doet ons genoegen u hierbij de brochure inclusief de prijslijst en bebouwingsmogelijkheden per kavel te mogen aanbieden van het project Create@Müllerpier fase 2; 10 zelfbouwkavels

Nadere informatie

Het door u te bebouwen terrein is gelegen aan >. Het terrein is kadastraal bekend als gemeente >, sectie >, nr. > en is groot ongeveer > m².

Het door u te bebouwen terrein is gelegen aan >. Het terrein is kadastraal bekend als gemeente >, sectie >, nr. > en is groot ongeveer > m². Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Afdeling Gronduitgifte > > > Datum > Ons Projectnaam

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

CONVERSIEREGELING 2016

CONVERSIEREGELING 2016 1 CONVERSIEREGELING 2016 Algemene bepalingen voor de conversie naar de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989) voor in erfpacht uitgegeven gronden

Nadere informatie

Overeenkomst uitgifte in erfpacht IbbA: Toelichting

Overeenkomst uitgifte in erfpacht IbbA: Toelichting Overeenkomst uitgifte in erfpacht IbbA: Toelichting Vooraf: IbbA in het kort De grond wordt door IbbA uitgegeven in erfpacht; de koper verkrijgt een recht van gebruik op de grond alsof hij eigenaar is.

Nadere informatie

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht Hierna wordt eerst in grote lijnen uiteengezet wat erfpacht is, waarna nader ingegaan wordt op de mogelijke financiële risico s die aan erfpacht verbonden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling ERFPACHT óf EIGEN GROND ERFPACHT óf EIGEN GROND Inhoud Deze brochure 5 Wat is eigendom en wat is erfpacht 5 Van erfpacht naar eigen grond 6 Wat kost het

Nadere informatie

A2 A1 BG De Jonge Frederik A3 A2 BG De Jonge Frederik A4 A1 BG De Liefde

A2 A1 BG De Jonge Frederik A3 A2 BG De Jonge Frederik A4 A1 BG De Liefde A2 A1 BG De Jonge Frederik 84 73.647 260.853 334.500 A3 A2 BG De Jonge Frederik 101 88.551 313.449 402.000 A4 A1 BG De Liefde 84 73.647 260.853 334.500 A5 A2 BG De Liefde 101 88.551 308.449 397.000 A6

Nadere informatie

Verkoopprocedure (info 22 februari 2017)

Verkoopprocedure (info 22 februari 2017) Verkoopprocedure (info 22 februari 2017) Hieronder vindt u informatie over de verschillende stappen in de verkoopprocedure. 1. Start verkoop 22 februari 2017 2. Voorbereiding op een inschrijving 3. Stappenplan

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Kamperfoelie 6 RODEN

Kamperfoelie 6 RODEN Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Kamperfoelie 6 RODEN Vraagprijs 339.000,00 kosten koper Kamperfoelie 6 9301 PP Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Adresgegevens Adres

Nadere informatie

MINISTERIO DI ENSEÑANSA ASUNTONAN SOCIAL Y INFRASTRUCTURA

MINISTERIO DI ENSEÑANSA ASUNTONAN SOCIAL Y INFRASTRUCTURA MINISTERIO DI ENSEÑANSA ASUNTONAN SOCIAL Y INFRASTRUCTURA DIP Directie Infrastructuur en Planning Optie ten behoeve van projecten voor commerciële, toeristische en industriële doeleinden Optie De verkrijging

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen Erfpacht in Amsterdam Meest gestelde vragen INHOUD INLEIDING 5 VRAGEN OVER ERFPACHT 7 1 Wat is erfpacht? 7 2 Waarom erfpacht in Amsterdam? 7 3 Hoeveel brengt erfpacht de gemeente op? 8 4 Wat doet de gemeente

Nadere informatie

Toelichting algemene voorwaarden Erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Toelichting algemene voorwaarden Erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Toelichting algemene voorwaarden Erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 In deze toelichting vindt u allereerst een uitleg over erfpacht: wat is erfpacht en waarom maakt Staatsbosbeheer gebruik van erfpacht?

Nadere informatie

De baten van erfpacht De feiten, de cijfers

De baten van erfpacht De feiten, de cijfers De baten van erfpacht De feiten, de cijfers De baten van erfpacht Sinds 1896 verkoopt Amsterdam als regel geen grond meer, maar geeft deze uit in erfpacht. Eén van de argumenten voor het invoeren van erfpacht

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl

Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl Conversieregeling 2016 Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken Technische Toelichting Conversieregeling 2016 Mark Poley Äge van Beest Remco van Essen Opbouw presentatie

Nadere informatie

Zelf bouwen op Zeeburgereiland. 17 kavels Strook 4B

Zelf bouwen op Zeeburgereiland. 17 kavels Strook 4B Zelf bouwen op Zeeburgereiland 17 kavels Strook 4B 1 Een eigen huis bouwen? Zelf uw huis bouwen in Amsterdam? Helemaal volgens uw eigen inzichten? Dat kan nu op Zeeburgereiland. Op het Zeeburgereiland

Nadere informatie

Nieuwbouwwoning

Nieuwbouwwoning 22082016 Inhoudsopgave Hypotheek voor een nieuwbouwwoning 3 Een bouwdepot voor uw nieuwbouwwoning 7 Zelfbouw en uw hypotheek 11 2 Hypotheek voor een nieuwbouwwoning Weinig onderhoud, lage energiekosten

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET WIJZIGINGEN VAN OF HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET WIJZIGINGEN VAN OF HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 7 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET WIJZIGINGEN VAN OF HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

interne mededeling Ontwikkelingsbedrijf Gebiedsontwikkeling Evaluatie Conversieregeling 2003

interne mededeling Ontwikkelingsbedrijf Gebiedsontwikkeling Evaluatie Conversieregeling 2003 interne mededeling Ontwikkelingsbedrijf Gebiedsontwikkeling Postbus 8613 3503 RP Utrecht Telefoon: 030-286 71 10 Fax: 030-286 42 16 Betreft: evaluatie Conversieregeling 2003 Van: projectgroep Erfpacht

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer T.U. Dander. sv 2013.076 RIS 256861 Regnr. DSO/2013.0280 Den Haag, 12 maart 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer T.U. Dander. sv 2013.076 RIS 256861 Regnr. DSO/2013.0280 Den Haag, 12 maart 2013 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer T.U. Dander sv 2013.076 RIS 256861 Regnr. DSO/2013.0280 Den Haag, 12 maart 2013 Inzake: Erfpacht De gemeenteraad Het raadslid

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht

Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht Risico s bij uitgifte van gronden in erfpacht In deze notitie zetten wij eerst in grote lijnen uiteen wat erfpacht is. Daarna gaan wij in op de mogelijke financiële risico s die aan erfpacht verbonden

Nadere informatie

AANVULLENDE REGELING ERFPACHT WADDEN

AANVULLENDE REGELING ERFPACHT WADDEN AANVULLENDE REGELING ERFPACHT WADDEN Aanvullend op de Overgangsregeling Erfpacht Staatsbosbeheer 2012 27 april 2012 versienummer 2.1.or.2.12.1 INLEIDING Staatsbosbeheer heeft onlangs nieuwe erfpachtvoorwaarden

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

Bonairedreef 10 UTRECHT

Bonairedreef 10 UTRECHT Bonairedreef 10 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Bonairedreef 10 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

Erfpacht. Meest gestelde vragen. in Amsterdam

Erfpacht. Meest gestelde vragen. in Amsterdam Erfpacht Meest gestelde vragen in Amsterdam Inhoud Inleiding 5 Vragen over erfpacht 7 1 Wat is erfpacht? 7 2 Waarom erfpacht in Amsterdam? 8 3 Hoeveel brengt erfpacht de gemeente op? 8 4 Wat doet de gemeente

Nadere informatie

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k.

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k. TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Regeling erfpacht 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp Regeling erfpacht 2014 Raadsvoorstel Inleiding Bij de financiering van woningbouwprojecten, woningen en bedrijven worden ontwikkelaars, bedrijven en particuliere kopers geconfronteerd met steeds strengere eisen voor de financiering.

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA in Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter bij uw erfpacht. April Versie 1.0 Brede erfpacht commissie

Financiële Bijsluiter bij uw erfpacht. April Versie 1.0 Brede erfpacht commissie Financiële Bijsluiter bij uw erfpacht April 2017 - Versie 1.0 Brede erfpacht commissie ^ G De financiële bijsluiter bij uw erfpacht, aangeboden door de gemeente Amsterdam. U heeft een woning op erfpacht.

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14 Art. 15. Art. 16. Art.

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 ALGEMENE ERFPACHTVOORWAARDEN VAN SCHIELAND 1993 Zoals vastgesteld bij besluit van de verenigde vergadering d.d. 31 maart 1993. Gewijzigd bij besluit van de verenigde

Nadere informatie

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B)

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) kavel m² land m² water m² totaal bijdrage stichting per maand 1 6 7 8 9 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TYPE

Nadere informatie

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Lotingsreglement Gemeente Breda 2009 Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Evertsenlaan 79 Terneuzen. Vraagprijs 130.000,= k.k.

Evertsenlaan 79 Terneuzen. Vraagprijs 130.000,= k.k. Evertsenlaan 79 Terneuzen Vraagprijs 130.000,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs centraal In overleg 135000,= k.k. Aantal kamers 4 verdieping 4e Servicekosten incl. bijdrage reservefonds Woonoppervlakte

Nadere informatie

inschrijfformulier kavels Blok 59

inschrijfformulier kavels Blok 59 KIES JE KAVEL! inschrijfformulier kavels Blok 59 INSCHRIJFFORMULIER KAVELS BLOK 59 Persoonlijke gegevens inschrijver: Achternaam Voornamen (voluit) Postcode / Woonplaats Geboorteplaats+datum Telefoon privé

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING ERFPACHT STAATSBOSBEHEER april 2012 versienummer 2.1.or

OVERGANGSREGELING ERFPACHT STAATSBOSBEHEER april 2012 versienummer 2.1.or OVERGANGSREGELING ERFPACHT STAATSBOSBEHEER 2012 27 april 2012 versienummer 2.1.or.1.12.2 1 Inleiding Per 1 januari 2012 hanteert Staatsbosbeheer de Algemene voorwaarden erfpacht en opstal 2012 bij de uitgifte

Nadere informatie

Erfpacht bij Staatsbosbeheer

Erfpacht bij Staatsbosbeheer Erfpacht bij Staatsbosbeheer Deze informatiebrochure bevat een algemene toelichting op de belangrijkste onderwerpen die bij erfpacht kunnen spelen. Wat in elk specifiek geval is afgesproken, blijkt uit

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Wat kost het bouwen van een eigen huis?

Wat kost het bouwen van een eigen huis? Wat kost het bouwen van een eigen huis? Op de vraag hoeveel kost een auto? is het onbevredigende antwoord ergens tussen de 10.000 en 250.000. De onderliggende vraag is namelijk of u een Dacia of een Mercedes

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per kavel m² land m² water m² totaal maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 11 1 1.004 m² 33 m² 1.037 m² 78 TYPE

Nadere informatie

Twee unieke bouwkavels nabij Huize Almelo Gravenallee Almelo

Twee unieke bouwkavels nabij Huize Almelo Gravenallee Almelo Deldenerstraat 61 Postbus 1271 7550 BG Hengelo Tel: 085-273 28 00 info@kromhofpullen.nl www.kromhofpullen.nl Twee unieke bouwkavels nabij Huize Almelo Gravenallee Almelo In de parkachtige omgeving van

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OUDE RIELSEBAAN 51 PERCEEL GROND (DAGRECREATIE) TE TILBURG

INFORMATIEBROCHURE OUDE RIELSEBAAN 51 PERCEEL GROND (DAGRECREATIE) TE TILBURG INFORMATIEBROCHURE OUDE RIELSEBAAN 51 PERCEEL GROND (DAGRECREATIE) TE TILBURG VRAAGPRIJS 85.000,-- KOSTEN KOPER 1 OMSCHRIJVING Perceel Ligging Bosperceel (dagrecreatie) met tennisbaan, schuur en een dagverblijf

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

B&W 18 november 2008 Gemeenteblad

B&W 18 november 2008 Gemeenteblad Jaar: 2008 Nummer: 78 Besluit: B&W 18 november 2008 Gemeenteblad LOTINGSREGLEMENT BOUWKAVELS HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Artikel 1 Definities In dit reglement wordt

Nadere informatie

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam 9 januari 2017 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Inleiding Door ontwikkelingen in de markt is het beleid van een aantal hypothecaire geldverstrekkers ten aanzien van de verstrekking

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING U hebt Frank Ruis Financiële Rust B.V. ingeschakeld voor het verkrijgen van financieel advies en/of voor de bemiddeling in een of meerdere financiële producten.

Nadere informatie

Vaststellen van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017

Vaststellen van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 141356 11 augustus 2017 Vaststellen van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 Burgemeester

Nadere informatie