Agri Nieuwsbrief. Belastingplan In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief NOVEMBER 2014 KLEURCOLOFON Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten Juridisch Mestwetgeving Subsidies Milieu/omgeving Belangrijke data In deze nieuwsbrief Belastingplan Maatregelen n.a.v. Russische boycot 2 Belang opstellen prognose mest 2 VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen 3 Fiscale voordelen nog in 2014 benutten? 3 Let op de aanzegtermijn! 3 (Ver-)huur grond: afspraken vastleggen 4 Goedkeuringen verruimde verliesverrekening 4 Landbouwbeleid EZ in Inschrijving Kamer van Koophandel en GLB 5 Vruchtwisseling rechtvaardigt onderpacht niet 5 Controleer uw GLB referentie 6 Bedrijfsoverdracht en betalingsrechten 6 Effecten wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 7 Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto 7 Wachten op de PAS? 8 belangrijke data 8 Belastingplan 2015 Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 aangeboden. De belangrijkste maatregelen die landbouwers (kunnen) raken zijn: De algemene heffingskorting wordt in 2015 verhoogd van naar Voor belasting plichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt deze heffingskorting verhoogd van naar Het belastingtarief in de eerste schijf wordt met 0,25% verhoogd naar 36,5%. De lengte van de belastingschijven is verlengd. De verhoging van het heffingvrij vermogen voor AOWgerechtigden komt met ingang van 2016 te vervallen. Hierdoor wordt de vermogensgrens voor de zorg- en huurtoeslag eerder bereikt. Tevens zullen ouderen eerder een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor zorg op grond van de AWBZ. Werkgevers kunnen onbelaste vergoedingen verstrekken aan werknemers, waarbij de werkgever momenteel de keuze heeft tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2015 kan alleen nog maar de werkkostenregeling toegepast worden. Met deze regeling kan in 2015 maximaal 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf belastingvrij worden uitbetaald als vergoeding of verstrekking. Bedrijven hoeven dit niet meer per werknemer bij te houden, maar mogen één berekening maken voor het gehele bedrijf. In het Belastingplan 2014 was afgesproken dat er een degressieve tariefstructuur bij de belasting op leidingwater zou worden ingevoerd. Dit wordt terug gedraaid. Er blijft één uniform tarief ongeacht de omvang van het gebruik. De derving van inkomsten voor de staat wordt gecompenseerd door een verhoging van de energiebelasting. De energiebelasting op aardgas wordt met ingang van 2015 verhoogd voor afnemers van meer dan kubieke meter op jaarbasis. Deze verhoging geldt niet voor de glastuinbouw. De energiebelasting op elektriciteit wordt verhoogd. Dit geldt voor de tariefschijven van kwh tot 10 miljoen kwh. 1

2 Maatregelen naar aanleiding van Russische boycot Begin augustus heeft Rusland importrestricties voor verschillende agrarische producten afgekondigd als reactie op de EU-sancties tegen dit land. De restricties hebben grote gevolgen voor bedrijven die naar Rusland exporteren en hebben daarnaast invloed op de marktprijzen. Om de gevolgen te beperken, heeft de Europese Commissie een interventieregeling voor groenten en fruit ingesteld. Via deze regeling is het mogelijk om producten uit de markt te nemen, groen te oogsten of niet te oogsten. De geboden compensatie is echter minimaal, in vergelijking met de kostprijs van de producten. Per bedrijf dat door de importrestricties in problemen is geraakt, zal bekeken moeten worden welke aanvullende maatregelen voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, zoals: het aanvragen van werktijdverkorting; het verlagen van voorlopige aanslagen; een versnelde teruggave van belastingen; het aanvragen van uitstel van belastingbetaling; uitstel van aflossingen aan banken; toepassing van bestaande garantie- en borgstellingsregelingen. Werktijdverkorting Bedrijven die als gevolg van de Russische sancties abrupt tenminste 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit niet kunnen benutten, kunnen een aanvraag doen voor de werktijdverkortingsregeling. Zij zullen wel aannemelijk moeten maken dat zij zich binnen afzienbare tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. De regeling geldt maximaal 24 weken. Verlagen voorlopige aanslagen Men kan de Belastingdienst verzoeken voorlopige aanslagen in de winstsfeer te verlagen indien de winstverwachting als gevolg van de boycot naar beneden moet worden bijgesteld. Uitstel van belastingbetaling Het kabinet heeft aangegeven de Russische boycot te zien als een externe oorzaak waarvoor levensvatbare bedrijven betalingsuitstel kunnen krijgen voor het betalen van belastingen. Garantie- en borgstellingsregelingen Bedrijven kunnen gebruik maken van de bestaande garantie- en borgstellingsregelingen, zoals: Garantie ondernemingsfinanciering; Borgstelling MKB-kredieten; Garantstelling landbouw en Garantstelling Landbouw plus. Belang opstellen prognose mest Het uitrijdseizoen voor mest is, behoudens enkele uitzonderingen, inmiddels voorbij. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Desondanks is het in veel gevallen raadzaam nu alvast een prognose van de uitkomst van de mestboekhouding te maken en op basis daarvan te bepalen of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn. Afvoer mest Het afvoeren van mest heeft feitelijk geen invloed meer op de uitkomst van de mestboekhouding. De afvoer gaat immers ten koste van de voorraad en vermindert niet de hoeveelheid aangewende mest. Afvoer van mest heeft alleen nog zin indien nog niet is voldaan aan de mestverwerkingsplicht en/of er onvoldoende mestopslagcapaciteit aanwezig is. Afvoer mest naar mestverwerking Bij de prognose zullen bedrijven met een mestverwerkingsplicht tevens moeten kijken of er voldoende mest is afgezet naar de mestverwerking (incl. export) of dat er voldoende mest is afgezet via één van de uitzonde ringen (bijv. afzet in de regio). Let er daarbij op dat de juiste opmerkingscodes zijn gebruikt op de vervoersbewijzen zodat de RVO weet dat er sprake is van een afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht. Het kan voorkomen dat er in totaal voldoende mest is afgevoerd, zodat de gebruiksnormen niet worden overschreden, maar dat er nog niet genoeg mest is afgevoerd in het kader van de mestverwerking. In dat geval zal er nog wel mest afgevoerd moeten worden. Indien er te weinig mest is verwerkt, leidt dit tot een boete van 11 per kg fosfaat dat te weinig is verwerkt. Alternatief voor het verwerken van mest is het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst. De verwerkingsplicht wordt dan tegen vergoeding overgedragen aan een andere veehouder. Fosfaatverrekening Als uit de prognose blijkt dat er teveel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men zich aanmelden voor fosfaatverrekening. 2 Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: de aanmelding moet vóór 1 januari 2015 plaatsvinden; de verrekening geldt alleen voor bouwland; de maximale overschrijding is 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Bij een grotere overschrijding kan geen fosfaatverrekening worden toegepast; het teveel aan fosfaat moet volgend jaar gecompenseerd worden.

3 VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen De huidige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft zijn langste tijd gehad. De verklaring gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffingen. De aanvraag van een beschikking gaat straks via een webmodule en opdrachtgevers worden medeverantwoordelijk voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. De Beschikking geen loonheffingen is nog niet definitief. Op maandag 22 september jl. is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. De Tweede en Eerste Kamer moeten dus nog instemmen met de vervanging van de VAR. Beschikking geen loonheffingen Op dit moment zijn er verschillende VAR verklaringen. Al deze verschillende VAR s worden straks vervangen door één beschikking: de Beschikking geen loonheffingen. De beschikking geeft een oordeel of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kwalificeert als dienstbetrekking. Zo ja, dan moet u als opdrachtgever dus loonbelasting en premies afdragen. Medeverantwoordelijkheid Op dit moment is de ondernemer (zzp er) met een VAR-wuo volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens waarop de VAR is gebaseerd. Als opdrachtgever hoeft u niet te controleren of de Belastingdienst de VAR-wuo wel op de goede gronden heeft afgegeven. U bent niet verantwoordelijk, maar dat gaat veranderen. Met de Beschikking geen loonheffingen wordt u namelijk medeverantwoordelijk. U moet voordat u de opdracht verstrekt, controleren of hetgeen op de beschikking staat ook klopt. Zo staat bijvoorbeeld op de beschikking vermeld dat de opdrachtnemer zich mag laten vervangen voor de uitvoering van de werkzaamheden of dat hij doorbetaald krijgt bij ziekte of verlof. Fiscale voordelen nog in 2014 benutten? Diverse duurzame investeringen komen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit zijn fiscale stimuleringsmaatregelen waarmee u kunt profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Met de Vamil kan de investering willekeurig worden afgeschreven. Transportmiddelen In aanmerking komen onder andere de volgende transportmiddelen: een bandenspanningsregelsysteem voor landbouwvoertuigen waarbij de bandenspanning kan worden ingesteld; een bestelauto, vrachtwagen of oplegger met een koelinstallatie die gekoeld wordt met behulp van zonnecellen; een Segway. Let op de aanzegtermijn! Akkerbouw Voor deze regeling(en) komen onderstaande investeringen voor toepassing in de akkerbouw in aanmerking: voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij; regenwaterinstallatie; grondwaterpeil gestuurde drainage; waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater in de akkerbouw of veehouderij; apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen; teeltsysteem voor volle grondgewassen in de openlucht; spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen met een driftbeperkend of middelbesparend systeem; U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 in werking treedt. En voordat u het weet, is het al zover. Dat betekent dat u alert moet zijn op de aanzegtermijn. GPS/GIS-systeem voor precisie- landbouw; warmteterugwinning op koelinstallaties; debietregeling ventilatoren; verbetering van de isolatie van bestaande constructies. Wilt u in één van bovenstaande zaken investeren? Dan is het aan te raden dat u de investeringsverplichting nog in 2014 aangaat. Het is niet zeker dat deze investeringen in 2015 opnieuw in aanmerking komen. Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van EIA, MIA en Vamil moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag zijn ingediend. Aanzegtermijn Wat houdt nu precies de aanzegtermijn in? Aanzeggen betekent dat u uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd tijdig moet laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Het gaat hierbij om contracten van minimaal 6 maanden die eindigen op een vooraf overeengekomen einddatum. U moet dan minimaal een maand voordat het contract afloopt schriftelijk laat weten of u dit contract wilt verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden. U geeft hiermee invulling aan een stukje goed werkgeverschap en u creëert duidelijkheid. De aanzegverplichting geldt niet bij contracten waarbij de einddatum niet op een kalenderdatum is bepaald. Zegt u niet aan, dan bent u een boete verschuldigd van een all-in bruto maandsalaris, dan wel een pro rato deel als u te laat aanzegt. Als u niet of te laat hebt aangezegd, heeft een werknemer op zijn beurt twee maanden de tijd, gerekend vanaf het einde van het dienstverband, om een procedure bij de kantonrechter te starten om aanzegvergoeding te claimen. Wacht de werknemer langer dan twee maanden, dan vervalt zijn recht op aanzegvergoeding. Ingangsdatum aanzegtermijn De aanzegtermijn gaat in voor contracten die eindigen op of na 1 februari Dit betekent dat u voor contracten die eindigen op 1 februari 2015 al moet aanzeggen op 31 december 2014 of liefst nog eerder. Ook al is op dat moment dit onderdeel van de wet nog niet in werking getreden. In feite moet u dus al gaan anticiperen op wat er gaat komen. 3

4 (Ver-)huur grond: afspraken vastleggen De oppervlakte grond in gebruik op 15 mei 2015 bepaalt het aantal betalingsrechten die u krijgt. Uw eventuele overgangsbetaling wordt over deze nieuwe betalingsrechten verdeeld. Pacht (huur of verhuur) van grond in 2015 heeft dus gevolgen voor het aantal rechten, die u krijgt en op de waarde daarvan. Van wie zijn de betalingsrechten? Verhuurt u in 2015 grond en legt u niets vast? Dan zijn de betalingsrechten van de huurder. Is dat niet de bedoeling, dan moet u hierover afspraken maken. Twee opties U kunt op twee manieren afspreken dat de nieuwe rechten op de verhuurde grond voor u zijn. U kunt afspreken dat de rechten aan het einde van de huur overgedragen moeten worden of u regelt dit vooraf met een zogenaamde Private Overeenkomst (PO). Rechten overdragen U kunt afspreken dat de huurder bij het einde van de huur de rechten aan u overdraagt. Dit kan prima indien de huurder niet of nauwelijks een overgangsbetaling ontvangt. Ontvangt de huurder wel een overgangsbetaling dan wordt een deel van zijn overgangsbetaling met de betalingsrechten aan u als verhuurder overgedragen. De huurder zal hiervoor van u een vergoeding willen ontvangen. Private Overeenkomst Een betere optie is wellicht om een PO af te sluiten. De kern van deze overeenkomst is, dat u afspreekt dat de rechten die ontstaan op de verhuurde grond van u als verhuurder zijn. Bij RVO wordt dan vastgelegd dat u de eigenaar bent. Vervolgens worden deze rechten datzelfde jaar direct verhuurd aan de huurder van de grond. Deze kan dan de uitbetaling aanvragen. Bij beëindiging van de verhuur van de grond komen de rechten weer op uw naam te staan. Voordeel Het voordeel van een dergelijke PO is dat duidelijk is van wie de rechten zijn. Daarnaast hoeft u geen afspraken te maken over de overgangsbetaling van de huurder. Schriftelijke overeenkomst De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en volgend jaar bij RVO worden gemeld middels een formulier Private Overeenkomst. 4 Goedkeuringen verruimde verliesverrekening Ondernemers kunnen het verlies in een bepaald jaar verrekenen met de winst in het voorgaande jaar of met winsten in maximaal 9 volgende jaren. In verband met de kredietcrisis gold voor de jaren 2009 tot en met 2011 de mogelijkheid om op verzoek een verlies te verrekenen met winsten in drie voorgaande jaren, de zogenaamde verruimde achterwaartse verliesverrekening. Daartegenover stond dat de voorwaartse verrekening van verliezen beperkt werd tot zes jaar. Het verzoek moest uiterlijk 31 december 2012 ingediend worden bij de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat een belastingplichtige op verzoek alsnog voor de verruimde achterwaartse verliesverrekening mag kiezen als hij te goeder trouw pas na het verstrijken van genoemde termijn wist dat over een jaar een belastbare winst ontstond waarmee alsnog het verlies uit 2009, 2010 of 2011 kon worden verrekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als er later een navorderings aanslag is opgelegd of als er een discussie liep met de Belastingdienst over de belastbare winst. Daarnaast is goedgekeurd dat bij belastingplichtigen die zich per abuis hebben aangemeld voor de verruimde verliesverrekening, maar hier geen voordelen uit hebben gehaald, de algemene termijn van 9 jaar voor voorwaartse verliesverrekening blijft gelden. Dit wordt automatisch geregeld door de Belastingdienst. Deze goedkeuring geldt niet, als belastingplichtigen slechts een kleine teruggaaf uit achterwaartse verliesverrekening ontvingen, maar achteraf bezien toch liever voor een langere voorwaartse verliesverrekeningstermijn kiezen. Landbouwbeleid EZ in 2015 Het Ministerie van EZ zet in 2015 in op de volgende speerpunten en beleidswijzigingen in de landbouwsector: Implementatie en nationale invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wijziging van de Meststoffenwet per 1 januari 2015 voor implementatie van een stelsel voor verantwoorde groei van de melkveehouderij. De keuring en toezicht in de vleesketen door de NVWA en de aanpak van fraude zal opnieuw worden bezien. Er zal uitvoering gegeven worden aan het vorig jaar aangekondigde beleid voor de verbetering van dierenwelzijn, onder andere door inzet op vermindering van ingrepen, stimuleren van een maatschappelijk geaccepteerde fokkerij en het tegengaan van impulsaankopen. In overleg met de betrokken partijen wordt de uitvoering van de visie tuinbouw opgepakt. Doel hiervan is te komen tot samenwerkende tuinbouwketens die nationaal en internationaal toonaangevend zijn in concurrentiekracht en duurzaamheid. Gevolgen opheffen Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties en samenvoegen keuringsinstellingen alsmede de consequenties hiervan in 2015.

5 Inschrijving Kamer van Koophandel en GLB Alleen actieve landbouwers komen vanaf 2015 in aanmerking voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. Om als actief landbouwer te kunnen worden aangemerkt, moet men ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. In de praktijk blijkt dat de Kamer van Koophandel nogal eens weigert een klein bedrijf in te schrijven. Daarnaast suggereert de RVO in een nieuwsbrief dat een bedrijf kan worden uitgeschreven als er twee jaar geen winst behaald wordt. Altijd onderneming De wet bepaalt dat bij een NV, BV, vennootschap onder firma, openbare maatschap of coöperatie altijd een onderneming behoort. Bij de overige rechtsvormen, waaronder een eenmanszaak, wordt een aantal toetsingscriteria gehanteerd om te bepalen of er sprake is van een onderneming. Toetsingscriteria De volgende criteria worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van een onderneming: Worden er goederen en/of diensten geleverd? Wordt er een meer dan symbolische vergoeding voor gevraagd? Wordt deelgenomen aan het (normale) economische verkeer? Is er een organisatie van arbeid en kapitaal? Is er sprake van geregelde deelname aan het economische verkeer (duurzaamheid)? Is er sprake van meer dan één opdrachtgever/ afnemer (zelfstandigheid)? Bestaat de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten? Dit zijn dezelfde richtlijnen die de Belastingdienst gebruikt om te bepalen of btw betaald moet worden. Als men btw-plichtig is, heeft men dus meestal een onderneming. Aanvullend criterium Als aan de criteria wordt voldaan, is er sprake van een onderneming. Soms geven de criteria niet genoeg duidelijkheid. Dan telt ook de tijd die u in uw bedrijf steekt mee. Gemiddeld moet dat meer dan 15 uur per week zijn. Vruchtwisseling rechtvaardigt onderpacht niet Een pachter had sinds 1978 ononderbroken een perceel landbouwgrond in gebruik binnen zijn landbouwbedrijf. Vanaf mei 2012 werd het perceel enige tijd gebruikt door een derde, die daar voor eigen rekening en risico aardappelen teelde. De verpachter vorderde daarop ontbinding van de pachtovereenkomst. In hoger beroep voor de pachtkamer van het Gerechtshof legde de verpachter aan de vordering tot ontbinding ten grondslag, dat er sprake was van onderverpachting. Volgens de pachtwetgeving is onderverpachting alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verpachter. Deze toestemming was volgens de verpachter niet door hem verleend. De pachter beriep zich erop dat de verpachter steeds van alles op de hoogte was geweest. Daarnaast was er sprake van vruchtwisseling die de bodemkwaliteit van het gepachte ten goede kwam. Het Gerechtshof oordeelde dat niet was gebleken dat de verpachter toestemming had gegeven. Vervolgens kwam de vraag aan de orde of de tekortkoming de ontbinding wel of niet rechtvaardigde. Het argument van de pachter dat de vruchtwisseling goed is voor de bodemkwaliteit, rechtvaardigde volgens het hof de onderverpachting niet. welke mate hij voor het voortbestaan van zijn bedrijf van het gepachte perceel afhankelijk was, bleek niet uit zijn stellingen. Evenmin had hij inzicht gegeven in zijn inkomens- en vermogenspositie. De pachter had daarom onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigde. Het Gerechtshof concludeerde dat ontbinding moest volgen. De pachter was verplicht het gepachte bij het einde van de pacht weer in goede staat op te leveren. Omdat het perceel als grasland uit gebruik was gegeven, omvatte oplevering in goede staat mede dat oplevering als grasland plaats moest vinden. Als u een perceel wilt onderverpachten, zorg dat u hiervoor schriftelijke toestemming hebt. Het gaat ook om de ernst van de gevolgen van ontbinding voor de pachter en zijn bedrijf. Daarin had de pachter geen inzicht gegeven. Uit de beantwoording van vragen op de zitting bleek dat het agrarische bedrijf van de pachter aanzienlijk meer grond omvatte dan alleen het gepachte perceel. Dat, waarom en in 5

6 Controleer uw GLB referentie Nog enkele maanden en dan is het Het jaar waarin de nieuwe betalingsrechten worden ingevoerd. Het verleden heeft geleerd, dat bij een dergelijke grote stelselwijziging er nog wel eens iets mis gaat. Om vroegtijdig mogelijke problemen op te sporen, heeft RVO een controlemogelijkheid beschikbaar gesteld, waarmee u de uitgangspositie van uw bedrijf voor de nieuwe betalingsrechten kunt controleren en eventueel corrigeren. Controle geregistreerde gegevens U kunt via de site van RVO (mijn.rvo.nl) door het beantwoorden van enkele vragen controleren of u in 2015 recht op betalingsrechten heeft. Tevens kunt u zien wat de referentiewaarde voor de vaststelling van uw overgangsbetaling is. Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl en kies voor: ([REGELS] -> [GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID NIEUWE GLB] -> [DIRECT REGELEN] -> [BEKIJKEN REFERENTIEGEGEVENS]). Recht op toegang Onderdeel van de controle is of u recht heeft op betalingsrechten. Hiervoor moet u in ieder geval als landbouwbedrijf bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Ook moet uw KvK-nummer bij RVO bekend zijn. Uw landbouwactiviteit moet blijken uit de SBI code, waarmee u bij de KvK staat ingeschreven. De SBIcode geeft aan welke activiteiten uw bedrijf uitvoert. Ook dit aspect wordt gecontroleerd. Referentie voor de overgangsbetaling De waarde van de toeslagrechten, die u op 15 mei 2014 in eigendom had, is de referentie voor de overgangsbetaling. Voor de vaststelling van de overgangsbetaling is het van groot belang dat deze gegevens kloppen. Altijd controleren Het advies is om altijd uw gegevens te controleren en eventueel te corrigeren. Uw KvK-nummer kunt u aan RVO doorgeven, uw SBI-code kunt u wijzigen bij de Kamer van Koophandel. Ontbreekt uw referentie of andere gegevens of zijn deze niet juist, neem dan contact op met RVO of stuur indien nodig een brief. Bedrijfsoverdracht en betalingsrechten 6 Heeft u een (deel van een) bedrijf overgenomen of gaat u dit nog doen voor 15 mei 2015? Heeft u grond gekocht en moet er ook referentie worden overgedragen? Of bent u met uw partner of één van uw kinderen in maatschap gegaan. Enkele voorbeelden waarbij u extra moet opletten i.v.m. de toekenning van de nieuwe betalingsrechten. Ander KvK-nummer Overdracht van de referentie of het recht op toegang is van belang wanneer het bedrijf, dat de betalingsrechten moet krijgen, een ander KvK-nummer heeft dan het oorspronkelijke bedrijf. Wanneer iemand toetreedt tot uw bestaande maatschap of Vof, dan hoeft u niets te regelen. Het KvK-nummer blijft dan normaal gesproken gelijk! Vaak automatische overdracht In veel gevallen gaat RVO de referentie (waarde toeslagrechten op 15 mei 2014) automatisch overzetten naar het nieuwe bedrijf. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij splitsingen, fusies en volledige bedrijfsoverdrachten. Vaak betekent echter niet altijd. Private Overeenkomst Als de referentie niet automatisch wordt overgezet, kunt u hier zelf afspraken over maken. Deze zogenaamde Private Overeenkomst (PO) moet u schriftelijk vastleggen en bij de Gecombineerde Opgave 2015 melden. Verkoper nog actief landbouwer Aan deze PO zijn wel een aantal eisen verbonden. Zo moet de verkoper in 2015 nog actief landbouwer zijn. Actief landbouwer betekent in deze context, dat de verkoper in januari 2015 nog over een geldige inschrijving bij de KvK moet beschikken. Ook moet hij in 2015 nog landbouwactiviteiten uitvoeren, door bijv. minimaal 0,3 ha grond feitelijk in gebruik te hebben. Recht van toegang Soms is het ook noodzakelijk om het recht op toegang tot het nieuwe systeem met de koper te delen. Dit is alleen noodzakelijk wanneer de koper zelf niet over dit recht beschikt. Voor de overdracht van dit recht gelden dezelfde voorwaarden als die voor de referentieoverdracht.

7 Effecten wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij In december 2013 heeft het kabinet het stelsel van verantwoorde groei melkveehouderij aangekondigd, welke op 1 januari 2015 moet ingaan. Het bijbehorende wetsvoorstel is op 30 juni 2014 naar de Tweede Kamer verzonden. Het stelsel moet borgen dat de groei van de melkveehouderij na het afschaffen van de melkquotering plaatsvindt binnen de milieurandvoorwaarden. Het stelsel stuurt niet direct op de productie in de melkveehouderij, maar op een milieuverantwoorde afzet van het bedrijfsoverschot dat het gevolg is van de uitbreiding van deze productie. Fosfaatplafond Het stelsel stuurt ook niet direct op het nationale fosfaatproductieplafond 2002 (172,9 miljoen kg fosfaat). Dit plafond stelt wel een grens aan de maximale groei van de veehouderij en is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking voor de periode Voor de melkveehouderij betekent dit dat de jaarlijkse fosfaatproductie niet boven 84,9 miljoen kg fosfaat mag uitkomen. LEI-onderzoek naar effecten wetsvoorstel In opdracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft het LEI de gevolgen van het wetsvoorstel onderzocht. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn: Het wetsvoorstel zet nagenoeg geen rem op de groei van de melkveehouderij. In geval het resultaat van het voerspoor op het niveau van 2013 blijft, neemt de fosfaatproductie toe tot 90 miljoen kg in Indien de zuivelketen de doelstellingen van het voerspoor realiseert, neemt de fosfaatproductie toe tot 85 miljoen kg. Melkveehouders kiezen bij uitbreiding van de productie van het bedrijf hoofdzakelijk voor de optie mestverwerking, in plaats van voor de optie grond. De extra mestverwerkingsplicht zal voornamelijk gerealiseerd worden door het afsluiten van vervangende verwerkingsovereenkomsten met de varkenshouderij. Het wetsvoorstel zal de trend van verdergaande schaalvergroting en intensivering licht afremmen. Het wetsvoorstel heeft geen effect op de mate van beweiding. Reactie kabinet De staatssecretaris ziet in de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging dat het stelsel verantwoorde groei het juiste instrument is om economische ontwikkeling in de melkveehouderij mogelijk te maken binnen de milieurandvoorwaarden. Mocht echter het fosfaatproductieplafond worden overschreden waardoor niet langer wordt voldaan aan de derogatievoorwaarden, dan zullen alsnog productiebeperkende maatregelen aan de orde komen. Invoering van (verhandelbare) dierrechten in de melkveehouderij ligt dan het meest voor de hand. De uitwerking van de maatregel zal er op gericht zijn te voorkomen dat anticiperend gedrag wordt beloond. De staatssecretaris acht het van groot belang dat het stelsel op 1 januari 2015 in werking kan treden. Als deze datum niet wordt gehaald, ligt het in rede dat Nederland de derogatie verliest. Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto Overweegt u de aanschaf of het leasen van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2015 fiscaal voordelig rijden? Dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 7, 14 of 20%. Volgend jaar worden de CO2-normen wederom aangescherpt en dat valt ongunstig uit voor de bijtelling van veel populaire automodellen. Drukke tijd Het is momenteel een drukke tijd voor de leasemaatschappijen en autobedrijven. Dat heeft alles te maken met de verdere aanscherping van de CO2-grenzen voor de bijtellingspercentages van de zakelijke auto per Zo is het bestellen van stationwagens met 14%-bijtelling nauwelijks meer mogelijk. Heeft u plannen voor de aanschaf van een nieuwe zakelijke auto, wees er dan snel bij, gelet op de levertijden van nieuwe auto s. U kunt immers alleen profiteren van de huidige fiscale regels wanneer de auto op kenteken wordt gezet vóór 1 januari Wordt de auto nog dit jaar voor het eerst op kenteken gezet dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen: Heeft u liever geen bijtelling? Dat kan als u, bijvoorbeeld met een sluitende rittenregistratie, kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woonwerkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen. Aanscherping per 2015 Vanaf 2015 worden de CO2-grenzen verder aangescherpt en is het bijtellingspercentage niet meer afhankelijk van het soort brandstof. De CO2- uitstoot van een zéér zuinige auto met 14% bijtelling mag dan niet meer dan 82 gr/km bedragen. Voor het 20%-bijtellingspercentage dient de auto een uitstoot te hebben tussen de 83 en 110 gr/km. Let op! Het aanscherpen van de CO2-grenzen betekent niet dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. De nieuwe auto blijft het percentage bij aanschaf houden voor een periode van zestig maanden. Pas na deze periode wordt het bijtellingspercentage opnieuw vastgesteld. Soort auto Bijtelling Diesel, Anders, CO2-uitstoot CO2-uitstoot Nulemissie 4% 0 0 Vrijwel nulemissie 7% 1 t/m 50 g/km 1 t/m 50 g/km Zeer zuinig 14% 51 t/m 85 g/km 51 t/m 88 g/km Zuinig 20% 86 t/m 111 g/km 89 t/m 117 g/km Overig 25% Toekomst van de auto Er gaan geruchten dat er vanaf 2016 nieuwe, aangescherpte regels gaan gelden waardoor bezitters van vervuilende auto s in de toekomst meer gaan betalen. Ook gaat dan mogelijk het huidige systeem van bijtelling voor de auto van de zaak op de schop. 7

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2014

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2014 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2014 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Landbouwbeleid EZ in 2015 1 Maatregelen naar aanleiding van Russische boycot 2 Behandelbedrag Faunafonds ingevoerd 3 Regel tijdig eherkenning

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2014

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2014 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2014 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Landbouwbeleid EZ in 2015 1 Maatregelen naar aanleiding van Russische boycot 2 Behandelbedrag Faunafonds ingevoerd 3 Regel tijdig eherkenning

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer,

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, Nieuwsbrief AGRO Oktober 2014 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt u naar aanleiding

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: oktober Goed in het nieuws!!

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: oktober Goed in het nieuws!! Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2014 Voorwoord Goed in het nieuws!! Gezinsbedrijven spelen een cruciale rol bij de bestrijding van de honger in de wereld. Dat zei koningin Máxima afgelopen donderdag

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Inhoud 1. Van VAR naar modelovereenkomst 2. Auto van de zaak : ouder dan 15 jaar? 3. Weer schenkingsvrijstelling van

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

de ondernemers krant #02 2015

de ondernemers krant #02 2015 de ondernemers krant #02 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad leest u over: auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf 2 aanzegplicht vanaf 1 januari 3 vrijwilligers en werkkostenregeling 4

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2015. 1. Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf

NIEUWSBRIEF 01-2015. 1. Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf NIEUWSBRIEF 01-2015 1. Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf Overweegt u de aanschaf van een nieuwe auto van de zaak, hou dan rekening met een aanscherping van de CO2-grenzen. Hoe milieuvriendelijker

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015 INHOUD 2 3 4 5 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling Nieuwe verplichtingen voor werkgevers Kabinet scherpt werkkostenregeling aan 6 & 7 KORT

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016 INHOUD 2 3 5 6 VAR definitief ten einde! Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds Crisisheffing blijft intact Geld verdienen met innovatie 7 & 8 KORT NIEUWS 1. Boete voor personeel inlenen? 2. Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing Loonheffingen Programma 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing 2 Werkkostenregeling - Verplicht sinds 1 januari 2015

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling. NIEUWSBRIEF 07 2015 1. Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget Prinsjesdag 2014 Uit de schaduw van de crisis dat is de titel van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt is. Hoe pakt het kabinet het aan? Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2014

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Voor u ligt de tweede Lentink De Jonge nieuwsbrief van 2016. Onderstaande berichten worden toegelicht: VAR definitief ten einde! Themabijeenkomst verdwijnen VAR Fiscaal vriendelijk

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie