Agri Nieuwsbrief. Belastingplan In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief NOVEMBER 2014 KLEURCOLOFON Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten Juridisch Mestwetgeving Subsidies Milieu/omgeving Belangrijke data In deze nieuwsbrief Belastingplan Maatregelen n.a.v. Russische boycot 2 Belang opstellen prognose mest 2 VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen 3 Fiscale voordelen nog in 2014 benutten? 3 Let op de aanzegtermijn! 3 (Ver-)huur grond: afspraken vastleggen 4 Goedkeuringen verruimde verliesverrekening 4 Landbouwbeleid EZ in Inschrijving Kamer van Koophandel en GLB 5 Vruchtwisseling rechtvaardigt onderpacht niet 5 Controleer uw GLB referentie 6 Bedrijfsoverdracht en betalingsrechten 6 Effecten wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 7 Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto 7 Wachten op de PAS? 8 belangrijke data 8 Belastingplan 2015 Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 aangeboden. De belangrijkste maatregelen die landbouwers (kunnen) raken zijn: De algemene heffingskorting wordt in 2015 verhoogd van naar Voor belasting plichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt deze heffingskorting verhoogd van naar Het belastingtarief in de eerste schijf wordt met 0,25% verhoogd naar 36,5%. De lengte van de belastingschijven is verlengd. De verhoging van het heffingvrij vermogen voor AOWgerechtigden komt met ingang van 2016 te vervallen. Hierdoor wordt de vermogensgrens voor de zorg- en huurtoeslag eerder bereikt. Tevens zullen ouderen eerder een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor zorg op grond van de AWBZ. Werkgevers kunnen onbelaste vergoedingen verstrekken aan werknemers, waarbij de werkgever momenteel de keuze heeft tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2015 kan alleen nog maar de werkkostenregeling toegepast worden. Met deze regeling kan in 2015 maximaal 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf belastingvrij worden uitbetaald als vergoeding of verstrekking. Bedrijven hoeven dit niet meer per werknemer bij te houden, maar mogen één berekening maken voor het gehele bedrijf. In het Belastingplan 2014 was afgesproken dat er een degressieve tariefstructuur bij de belasting op leidingwater zou worden ingevoerd. Dit wordt terug gedraaid. Er blijft één uniform tarief ongeacht de omvang van het gebruik. De derving van inkomsten voor de staat wordt gecompenseerd door een verhoging van de energiebelasting. De energiebelasting op aardgas wordt met ingang van 2015 verhoogd voor afnemers van meer dan kubieke meter op jaarbasis. Deze verhoging geldt niet voor de glastuinbouw. De energiebelasting op elektriciteit wordt verhoogd. Dit geldt voor de tariefschijven van kwh tot 10 miljoen kwh. 1

2 Maatregelen naar aanleiding van Russische boycot Begin augustus heeft Rusland importrestricties voor verschillende agrarische producten afgekondigd als reactie op de EU-sancties tegen dit land. De restricties hebben grote gevolgen voor bedrijven die naar Rusland exporteren en hebben daarnaast invloed op de marktprijzen. Om de gevolgen te beperken, heeft de Europese Commissie een interventieregeling voor groenten en fruit ingesteld. Via deze regeling is het mogelijk om producten uit de markt te nemen, groen te oogsten of niet te oogsten. De geboden compensatie is echter minimaal, in vergelijking met de kostprijs van de producten. Per bedrijf dat door de importrestricties in problemen is geraakt, zal bekeken moeten worden welke aanvullende maatregelen voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, zoals: het aanvragen van werktijdverkorting; het verlagen van voorlopige aanslagen; een versnelde teruggave van belastingen; het aanvragen van uitstel van belastingbetaling; uitstel van aflossingen aan banken; toepassing van bestaande garantie- en borgstellingsregelingen. Werktijdverkorting Bedrijven die als gevolg van de Russische sancties abrupt tenminste 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit niet kunnen benutten, kunnen een aanvraag doen voor de werktijdverkortingsregeling. Zij zullen wel aannemelijk moeten maken dat zij zich binnen afzienbare tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. De regeling geldt maximaal 24 weken. Verlagen voorlopige aanslagen Men kan de Belastingdienst verzoeken voorlopige aanslagen in de winstsfeer te verlagen indien de winstverwachting als gevolg van de boycot naar beneden moet worden bijgesteld. Uitstel van belastingbetaling Het kabinet heeft aangegeven de Russische boycot te zien als een externe oorzaak waarvoor levensvatbare bedrijven betalingsuitstel kunnen krijgen voor het betalen van belastingen. Garantie- en borgstellingsregelingen Bedrijven kunnen gebruik maken van de bestaande garantie- en borgstellingsregelingen, zoals: Garantie ondernemingsfinanciering; Borgstelling MKB-kredieten; Garantstelling landbouw en Garantstelling Landbouw plus. Belang opstellen prognose mest Het uitrijdseizoen voor mest is, behoudens enkele uitzonderingen, inmiddels voorbij. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Desondanks is het in veel gevallen raadzaam nu alvast een prognose van de uitkomst van de mestboekhouding te maken en op basis daarvan te bepalen of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn. Afvoer mest Het afvoeren van mest heeft feitelijk geen invloed meer op de uitkomst van de mestboekhouding. De afvoer gaat immers ten koste van de voorraad en vermindert niet de hoeveelheid aangewende mest. Afvoer van mest heeft alleen nog zin indien nog niet is voldaan aan de mestverwerkingsplicht en/of er onvoldoende mestopslagcapaciteit aanwezig is. Afvoer mest naar mestverwerking Bij de prognose zullen bedrijven met een mestverwerkingsplicht tevens moeten kijken of er voldoende mest is afgezet naar de mestverwerking (incl. export) of dat er voldoende mest is afgezet via één van de uitzonde ringen (bijv. afzet in de regio). Let er daarbij op dat de juiste opmerkingscodes zijn gebruikt op de vervoersbewijzen zodat de RVO weet dat er sprake is van een afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht. Het kan voorkomen dat er in totaal voldoende mest is afgevoerd, zodat de gebruiksnormen niet worden overschreden, maar dat er nog niet genoeg mest is afgevoerd in het kader van de mestverwerking. In dat geval zal er nog wel mest afgevoerd moeten worden. Indien er te weinig mest is verwerkt, leidt dit tot een boete van 11 per kg fosfaat dat te weinig is verwerkt. Alternatief voor het verwerken van mest is het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst. De verwerkingsplicht wordt dan tegen vergoeding overgedragen aan een andere veehouder. Fosfaatverrekening Als uit de prognose blijkt dat er teveel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men zich aanmelden voor fosfaatverrekening. 2 Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: de aanmelding moet vóór 1 januari 2015 plaatsvinden; de verrekening geldt alleen voor bouwland; de maximale overschrijding is 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Bij een grotere overschrijding kan geen fosfaatverrekening worden toegepast; het teveel aan fosfaat moet volgend jaar gecompenseerd worden.

3 VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen De huidige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft zijn langste tijd gehad. De verklaring gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffingen. De aanvraag van een beschikking gaat straks via een webmodule en opdrachtgevers worden medeverantwoordelijk voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. De Beschikking geen loonheffingen is nog niet definitief. Op maandag 22 september jl. is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. De Tweede en Eerste Kamer moeten dus nog instemmen met de vervanging van de VAR. Beschikking geen loonheffingen Op dit moment zijn er verschillende VAR verklaringen. Al deze verschillende VAR s worden straks vervangen door één beschikking: de Beschikking geen loonheffingen. De beschikking geeft een oordeel of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kwalificeert als dienstbetrekking. Zo ja, dan moet u als opdrachtgever dus loonbelasting en premies afdragen. Medeverantwoordelijkheid Op dit moment is de ondernemer (zzp er) met een VAR-wuo volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens waarop de VAR is gebaseerd. Als opdrachtgever hoeft u niet te controleren of de Belastingdienst de VAR-wuo wel op de goede gronden heeft afgegeven. U bent niet verantwoordelijk, maar dat gaat veranderen. Met de Beschikking geen loonheffingen wordt u namelijk medeverantwoordelijk. U moet voordat u de opdracht verstrekt, controleren of hetgeen op de beschikking staat ook klopt. Zo staat bijvoorbeeld op de beschikking vermeld dat de opdrachtnemer zich mag laten vervangen voor de uitvoering van de werkzaamheden of dat hij doorbetaald krijgt bij ziekte of verlof. Fiscale voordelen nog in 2014 benutten? Diverse duurzame investeringen komen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit zijn fiscale stimuleringsmaatregelen waarmee u kunt profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Met de Vamil kan de investering willekeurig worden afgeschreven. Transportmiddelen In aanmerking komen onder andere de volgende transportmiddelen: een bandenspanningsregelsysteem voor landbouwvoertuigen waarbij de bandenspanning kan worden ingesteld; een bestelauto, vrachtwagen of oplegger met een koelinstallatie die gekoeld wordt met behulp van zonnecellen; een Segway. Let op de aanzegtermijn! Akkerbouw Voor deze regeling(en) komen onderstaande investeringen voor toepassing in de akkerbouw in aanmerking: voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij; regenwaterinstallatie; grondwaterpeil gestuurde drainage; waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater in de akkerbouw of veehouderij; apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen; teeltsysteem voor volle grondgewassen in de openlucht; spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen met een driftbeperkend of middelbesparend systeem; U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 in werking treedt. En voordat u het weet, is het al zover. Dat betekent dat u alert moet zijn op de aanzegtermijn. GPS/GIS-systeem voor precisie- landbouw; warmteterugwinning op koelinstallaties; debietregeling ventilatoren; verbetering van de isolatie van bestaande constructies. Wilt u in één van bovenstaande zaken investeren? Dan is het aan te raden dat u de investeringsverplichting nog in 2014 aangaat. Het is niet zeker dat deze investeringen in 2015 opnieuw in aanmerking komen. Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van EIA, MIA en Vamil moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag zijn ingediend. Aanzegtermijn Wat houdt nu precies de aanzegtermijn in? Aanzeggen betekent dat u uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd tijdig moet laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Het gaat hierbij om contracten van minimaal 6 maanden die eindigen op een vooraf overeengekomen einddatum. U moet dan minimaal een maand voordat het contract afloopt schriftelijk laat weten of u dit contract wilt verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden. U geeft hiermee invulling aan een stukje goed werkgeverschap en u creëert duidelijkheid. De aanzegverplichting geldt niet bij contracten waarbij de einddatum niet op een kalenderdatum is bepaald. Zegt u niet aan, dan bent u een boete verschuldigd van een all-in bruto maandsalaris, dan wel een pro rato deel als u te laat aanzegt. Als u niet of te laat hebt aangezegd, heeft een werknemer op zijn beurt twee maanden de tijd, gerekend vanaf het einde van het dienstverband, om een procedure bij de kantonrechter te starten om aanzegvergoeding te claimen. Wacht de werknemer langer dan twee maanden, dan vervalt zijn recht op aanzegvergoeding. Ingangsdatum aanzegtermijn De aanzegtermijn gaat in voor contracten die eindigen op of na 1 februari Dit betekent dat u voor contracten die eindigen op 1 februari 2015 al moet aanzeggen op 31 december 2014 of liefst nog eerder. Ook al is op dat moment dit onderdeel van de wet nog niet in werking getreden. In feite moet u dus al gaan anticiperen op wat er gaat komen. 3

4 (Ver-)huur grond: afspraken vastleggen De oppervlakte grond in gebruik op 15 mei 2015 bepaalt het aantal betalingsrechten die u krijgt. Uw eventuele overgangsbetaling wordt over deze nieuwe betalingsrechten verdeeld. Pacht (huur of verhuur) van grond in 2015 heeft dus gevolgen voor het aantal rechten, die u krijgt en op de waarde daarvan. Van wie zijn de betalingsrechten? Verhuurt u in 2015 grond en legt u niets vast? Dan zijn de betalingsrechten van de huurder. Is dat niet de bedoeling, dan moet u hierover afspraken maken. Twee opties U kunt op twee manieren afspreken dat de nieuwe rechten op de verhuurde grond voor u zijn. U kunt afspreken dat de rechten aan het einde van de huur overgedragen moeten worden of u regelt dit vooraf met een zogenaamde Private Overeenkomst (PO). Rechten overdragen U kunt afspreken dat de huurder bij het einde van de huur de rechten aan u overdraagt. Dit kan prima indien de huurder niet of nauwelijks een overgangsbetaling ontvangt. Ontvangt de huurder wel een overgangsbetaling dan wordt een deel van zijn overgangsbetaling met de betalingsrechten aan u als verhuurder overgedragen. De huurder zal hiervoor van u een vergoeding willen ontvangen. Private Overeenkomst Een betere optie is wellicht om een PO af te sluiten. De kern van deze overeenkomst is, dat u afspreekt dat de rechten die ontstaan op de verhuurde grond van u als verhuurder zijn. Bij RVO wordt dan vastgelegd dat u de eigenaar bent. Vervolgens worden deze rechten datzelfde jaar direct verhuurd aan de huurder van de grond. Deze kan dan de uitbetaling aanvragen. Bij beëindiging van de verhuur van de grond komen de rechten weer op uw naam te staan. Voordeel Het voordeel van een dergelijke PO is dat duidelijk is van wie de rechten zijn. Daarnaast hoeft u geen afspraken te maken over de overgangsbetaling van de huurder. Schriftelijke overeenkomst De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en volgend jaar bij RVO worden gemeld middels een formulier Private Overeenkomst. 4 Goedkeuringen verruimde verliesverrekening Ondernemers kunnen het verlies in een bepaald jaar verrekenen met de winst in het voorgaande jaar of met winsten in maximaal 9 volgende jaren. In verband met de kredietcrisis gold voor de jaren 2009 tot en met 2011 de mogelijkheid om op verzoek een verlies te verrekenen met winsten in drie voorgaande jaren, de zogenaamde verruimde achterwaartse verliesverrekening. Daartegenover stond dat de voorwaartse verrekening van verliezen beperkt werd tot zes jaar. Het verzoek moest uiterlijk 31 december 2012 ingediend worden bij de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat een belastingplichtige op verzoek alsnog voor de verruimde achterwaartse verliesverrekening mag kiezen als hij te goeder trouw pas na het verstrijken van genoemde termijn wist dat over een jaar een belastbare winst ontstond waarmee alsnog het verlies uit 2009, 2010 of 2011 kon worden verrekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als er later een navorderings aanslag is opgelegd of als er een discussie liep met de Belastingdienst over de belastbare winst. Daarnaast is goedgekeurd dat bij belastingplichtigen die zich per abuis hebben aangemeld voor de verruimde verliesverrekening, maar hier geen voordelen uit hebben gehaald, de algemene termijn van 9 jaar voor voorwaartse verliesverrekening blijft gelden. Dit wordt automatisch geregeld door de Belastingdienst. Deze goedkeuring geldt niet, als belastingplichtigen slechts een kleine teruggaaf uit achterwaartse verliesverrekening ontvingen, maar achteraf bezien toch liever voor een langere voorwaartse verliesverrekeningstermijn kiezen. Landbouwbeleid EZ in 2015 Het Ministerie van EZ zet in 2015 in op de volgende speerpunten en beleidswijzigingen in de landbouwsector: Implementatie en nationale invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wijziging van de Meststoffenwet per 1 januari 2015 voor implementatie van een stelsel voor verantwoorde groei van de melkveehouderij. De keuring en toezicht in de vleesketen door de NVWA en de aanpak van fraude zal opnieuw worden bezien. Er zal uitvoering gegeven worden aan het vorig jaar aangekondigde beleid voor de verbetering van dierenwelzijn, onder andere door inzet op vermindering van ingrepen, stimuleren van een maatschappelijk geaccepteerde fokkerij en het tegengaan van impulsaankopen. In overleg met de betrokken partijen wordt de uitvoering van de visie tuinbouw opgepakt. Doel hiervan is te komen tot samenwerkende tuinbouwketens die nationaal en internationaal toonaangevend zijn in concurrentiekracht en duurzaamheid. Gevolgen opheffen Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties en samenvoegen keuringsinstellingen alsmede de consequenties hiervan in 2015.

5 Inschrijving Kamer van Koophandel en GLB Alleen actieve landbouwers komen vanaf 2015 in aanmerking voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. Om als actief landbouwer te kunnen worden aangemerkt, moet men ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. In de praktijk blijkt dat de Kamer van Koophandel nogal eens weigert een klein bedrijf in te schrijven. Daarnaast suggereert de RVO in een nieuwsbrief dat een bedrijf kan worden uitgeschreven als er twee jaar geen winst behaald wordt. Altijd onderneming De wet bepaalt dat bij een NV, BV, vennootschap onder firma, openbare maatschap of coöperatie altijd een onderneming behoort. Bij de overige rechtsvormen, waaronder een eenmanszaak, wordt een aantal toetsingscriteria gehanteerd om te bepalen of er sprake is van een onderneming. Toetsingscriteria De volgende criteria worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van een onderneming: Worden er goederen en/of diensten geleverd? Wordt er een meer dan symbolische vergoeding voor gevraagd? Wordt deelgenomen aan het (normale) economische verkeer? Is er een organisatie van arbeid en kapitaal? Is er sprake van geregelde deelname aan het economische verkeer (duurzaamheid)? Is er sprake van meer dan één opdrachtgever/ afnemer (zelfstandigheid)? Bestaat de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten? Dit zijn dezelfde richtlijnen die de Belastingdienst gebruikt om te bepalen of btw betaald moet worden. Als men btw-plichtig is, heeft men dus meestal een onderneming. Aanvullend criterium Als aan de criteria wordt voldaan, is er sprake van een onderneming. Soms geven de criteria niet genoeg duidelijkheid. Dan telt ook de tijd die u in uw bedrijf steekt mee. Gemiddeld moet dat meer dan 15 uur per week zijn. Vruchtwisseling rechtvaardigt onderpacht niet Een pachter had sinds 1978 ononderbroken een perceel landbouwgrond in gebruik binnen zijn landbouwbedrijf. Vanaf mei 2012 werd het perceel enige tijd gebruikt door een derde, die daar voor eigen rekening en risico aardappelen teelde. De verpachter vorderde daarop ontbinding van de pachtovereenkomst. In hoger beroep voor de pachtkamer van het Gerechtshof legde de verpachter aan de vordering tot ontbinding ten grondslag, dat er sprake was van onderverpachting. Volgens de pachtwetgeving is onderverpachting alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verpachter. Deze toestemming was volgens de verpachter niet door hem verleend. De pachter beriep zich erop dat de verpachter steeds van alles op de hoogte was geweest. Daarnaast was er sprake van vruchtwisseling die de bodemkwaliteit van het gepachte ten goede kwam. Het Gerechtshof oordeelde dat niet was gebleken dat de verpachter toestemming had gegeven. Vervolgens kwam de vraag aan de orde of de tekortkoming de ontbinding wel of niet rechtvaardigde. Het argument van de pachter dat de vruchtwisseling goed is voor de bodemkwaliteit, rechtvaardigde volgens het hof de onderverpachting niet. welke mate hij voor het voortbestaan van zijn bedrijf van het gepachte perceel afhankelijk was, bleek niet uit zijn stellingen. Evenmin had hij inzicht gegeven in zijn inkomens- en vermogenspositie. De pachter had daarom onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigde. Het Gerechtshof concludeerde dat ontbinding moest volgen. De pachter was verplicht het gepachte bij het einde van de pacht weer in goede staat op te leveren. Omdat het perceel als grasland uit gebruik was gegeven, omvatte oplevering in goede staat mede dat oplevering als grasland plaats moest vinden. Als u een perceel wilt onderverpachten, zorg dat u hiervoor schriftelijke toestemming hebt. Het gaat ook om de ernst van de gevolgen van ontbinding voor de pachter en zijn bedrijf. Daarin had de pachter geen inzicht gegeven. Uit de beantwoording van vragen op de zitting bleek dat het agrarische bedrijf van de pachter aanzienlijk meer grond omvatte dan alleen het gepachte perceel. Dat, waarom en in 5

6 Controleer uw GLB referentie Nog enkele maanden en dan is het Het jaar waarin de nieuwe betalingsrechten worden ingevoerd. Het verleden heeft geleerd, dat bij een dergelijke grote stelselwijziging er nog wel eens iets mis gaat. Om vroegtijdig mogelijke problemen op te sporen, heeft RVO een controlemogelijkheid beschikbaar gesteld, waarmee u de uitgangspositie van uw bedrijf voor de nieuwe betalingsrechten kunt controleren en eventueel corrigeren. Controle geregistreerde gegevens U kunt via de site van RVO (mijn.rvo.nl) door het beantwoorden van enkele vragen controleren of u in 2015 recht op betalingsrechten heeft. Tevens kunt u zien wat de referentiewaarde voor de vaststelling van uw overgangsbetaling is. Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl en kies voor: ([REGELS] -> [GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID NIEUWE GLB] -> [DIRECT REGELEN] -> [BEKIJKEN REFERENTIEGEGEVENS]). Recht op toegang Onderdeel van de controle is of u recht heeft op betalingsrechten. Hiervoor moet u in ieder geval als landbouwbedrijf bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Ook moet uw KvK-nummer bij RVO bekend zijn. Uw landbouwactiviteit moet blijken uit de SBI code, waarmee u bij de KvK staat ingeschreven. De SBIcode geeft aan welke activiteiten uw bedrijf uitvoert. Ook dit aspect wordt gecontroleerd. Referentie voor de overgangsbetaling De waarde van de toeslagrechten, die u op 15 mei 2014 in eigendom had, is de referentie voor de overgangsbetaling. Voor de vaststelling van de overgangsbetaling is het van groot belang dat deze gegevens kloppen. Altijd controleren Het advies is om altijd uw gegevens te controleren en eventueel te corrigeren. Uw KvK-nummer kunt u aan RVO doorgeven, uw SBI-code kunt u wijzigen bij de Kamer van Koophandel. Ontbreekt uw referentie of andere gegevens of zijn deze niet juist, neem dan contact op met RVO of stuur indien nodig een brief. Bedrijfsoverdracht en betalingsrechten 6 Heeft u een (deel van een) bedrijf overgenomen of gaat u dit nog doen voor 15 mei 2015? Heeft u grond gekocht en moet er ook referentie worden overgedragen? Of bent u met uw partner of één van uw kinderen in maatschap gegaan. Enkele voorbeelden waarbij u extra moet opletten i.v.m. de toekenning van de nieuwe betalingsrechten. Ander KvK-nummer Overdracht van de referentie of het recht op toegang is van belang wanneer het bedrijf, dat de betalingsrechten moet krijgen, een ander KvK-nummer heeft dan het oorspronkelijke bedrijf. Wanneer iemand toetreedt tot uw bestaande maatschap of Vof, dan hoeft u niets te regelen. Het KvK-nummer blijft dan normaal gesproken gelijk! Vaak automatische overdracht In veel gevallen gaat RVO de referentie (waarde toeslagrechten op 15 mei 2014) automatisch overzetten naar het nieuwe bedrijf. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij splitsingen, fusies en volledige bedrijfsoverdrachten. Vaak betekent echter niet altijd. Private Overeenkomst Als de referentie niet automatisch wordt overgezet, kunt u hier zelf afspraken over maken. Deze zogenaamde Private Overeenkomst (PO) moet u schriftelijk vastleggen en bij de Gecombineerde Opgave 2015 melden. Verkoper nog actief landbouwer Aan deze PO zijn wel een aantal eisen verbonden. Zo moet de verkoper in 2015 nog actief landbouwer zijn. Actief landbouwer betekent in deze context, dat de verkoper in januari 2015 nog over een geldige inschrijving bij de KvK moet beschikken. Ook moet hij in 2015 nog landbouwactiviteiten uitvoeren, door bijv. minimaal 0,3 ha grond feitelijk in gebruik te hebben. Recht van toegang Soms is het ook noodzakelijk om het recht op toegang tot het nieuwe systeem met de koper te delen. Dit is alleen noodzakelijk wanneer de koper zelf niet over dit recht beschikt. Voor de overdracht van dit recht gelden dezelfde voorwaarden als die voor de referentieoverdracht.

7 Effecten wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij In december 2013 heeft het kabinet het stelsel van verantwoorde groei melkveehouderij aangekondigd, welke op 1 januari 2015 moet ingaan. Het bijbehorende wetsvoorstel is op 30 juni 2014 naar de Tweede Kamer verzonden. Het stelsel moet borgen dat de groei van de melkveehouderij na het afschaffen van de melkquotering plaatsvindt binnen de milieurandvoorwaarden. Het stelsel stuurt niet direct op de productie in de melkveehouderij, maar op een milieuverantwoorde afzet van het bedrijfsoverschot dat het gevolg is van de uitbreiding van deze productie. Fosfaatplafond Het stelsel stuurt ook niet direct op het nationale fosfaatproductieplafond 2002 (172,9 miljoen kg fosfaat). Dit plafond stelt wel een grens aan de maximale groei van de veehouderij en is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking voor de periode Voor de melkveehouderij betekent dit dat de jaarlijkse fosfaatproductie niet boven 84,9 miljoen kg fosfaat mag uitkomen. LEI-onderzoek naar effecten wetsvoorstel In opdracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft het LEI de gevolgen van het wetsvoorstel onderzocht. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn: Het wetsvoorstel zet nagenoeg geen rem op de groei van de melkveehouderij. In geval het resultaat van het voerspoor op het niveau van 2013 blijft, neemt de fosfaatproductie toe tot 90 miljoen kg in Indien de zuivelketen de doelstellingen van het voerspoor realiseert, neemt de fosfaatproductie toe tot 85 miljoen kg. Melkveehouders kiezen bij uitbreiding van de productie van het bedrijf hoofdzakelijk voor de optie mestverwerking, in plaats van voor de optie grond. De extra mestverwerkingsplicht zal voornamelijk gerealiseerd worden door het afsluiten van vervangende verwerkingsovereenkomsten met de varkenshouderij. Het wetsvoorstel zal de trend van verdergaande schaalvergroting en intensivering licht afremmen. Het wetsvoorstel heeft geen effect op de mate van beweiding. Reactie kabinet De staatssecretaris ziet in de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging dat het stelsel verantwoorde groei het juiste instrument is om economische ontwikkeling in de melkveehouderij mogelijk te maken binnen de milieurandvoorwaarden. Mocht echter het fosfaatproductieplafond worden overschreden waardoor niet langer wordt voldaan aan de derogatievoorwaarden, dan zullen alsnog productiebeperkende maatregelen aan de orde komen. Invoering van (verhandelbare) dierrechten in de melkveehouderij ligt dan het meest voor de hand. De uitwerking van de maatregel zal er op gericht zijn te voorkomen dat anticiperend gedrag wordt beloond. De staatssecretaris acht het van groot belang dat het stelsel op 1 januari 2015 in werking kan treden. Als deze datum niet wordt gehaald, ligt het in rede dat Nederland de derogatie verliest. Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto Overweegt u de aanschaf of het leasen van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2015 fiscaal voordelig rijden? Dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 7, 14 of 20%. Volgend jaar worden de CO2-normen wederom aangescherpt en dat valt ongunstig uit voor de bijtelling van veel populaire automodellen. Drukke tijd Het is momenteel een drukke tijd voor de leasemaatschappijen en autobedrijven. Dat heeft alles te maken met de verdere aanscherping van de CO2-grenzen voor de bijtellingspercentages van de zakelijke auto per Zo is het bestellen van stationwagens met 14%-bijtelling nauwelijks meer mogelijk. Heeft u plannen voor de aanschaf van een nieuwe zakelijke auto, wees er dan snel bij, gelet op de levertijden van nieuwe auto s. U kunt immers alleen profiteren van de huidige fiscale regels wanneer de auto op kenteken wordt gezet vóór 1 januari Wordt de auto nog dit jaar voor het eerst op kenteken gezet dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen: Heeft u liever geen bijtelling? Dat kan als u, bijvoorbeeld met een sluitende rittenregistratie, kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woonwerkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen. Aanscherping per 2015 Vanaf 2015 worden de CO2-grenzen verder aangescherpt en is het bijtellingspercentage niet meer afhankelijk van het soort brandstof. De CO2- uitstoot van een zéér zuinige auto met 14% bijtelling mag dan niet meer dan 82 gr/km bedragen. Voor het 20%-bijtellingspercentage dient de auto een uitstoot te hebben tussen de 83 en 110 gr/km. Let op! Het aanscherpen van de CO2-grenzen betekent niet dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. De nieuwe auto blijft het percentage bij aanschaf houden voor een periode van zestig maanden. Pas na deze periode wordt het bijtellingspercentage opnieuw vastgesteld. Soort auto Bijtelling Diesel, Anders, CO2-uitstoot CO2-uitstoot Nulemissie 4% 0 0 Vrijwel nulemissie 7% 1 t/m 50 g/km 1 t/m 50 g/km Zeer zuinig 14% 51 t/m 85 g/km 51 t/m 88 g/km Zuinig 20% 86 t/m 111 g/km 89 t/m 117 g/km Overig 25% Toekomst van de auto Er gaan geruchten dat er vanaf 2016 nieuwe, aangescherpte regels gaan gelden waardoor bezitters van vervuilende auto s in de toekomst meer gaan betalen. Ook gaat dan mogelijk het huidige systeem van bijtelling voor de auto van de zaak op de schop. 7

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Landbouwbeleid EL&I in 2013 1 Controle

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013 In dit nummer Jaargang 23 nr. 5-2013 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie