Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten"

Transcriptie

1 Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk aan de toeslagrechten... 3 Voorstel verlenging pacht geen redelijk aanbod. 4 Openstelling SNL in Subsidie voor verwerkers vlas- en hennepvezel. 5 Asbestdaken vanaf 2024 verboden... 5 Korte wenken... 6 Belangrijke data... 6 Voortgang mestwetgeving Er wordt steeds meer bekend over de wijziging van de mestwetgeving, waarover u in de vorige editie van AgroActualiteiten al heeft kunnen lezen. Zo lijken een paar praktische oplossingen gevonden te zijn voor o.a. de problemen rond de definitie van mestverwerking. Verplichte mestverwerking In de vorige editie is aangegeven, dat er maar weinig partijen zijn die aan de definitie van mestverwerking voldoen. Mest verwerken betekent in dit kader namelijk, dat de mest dusdanig behandeld moet worden dat de eindproducten geen dierlijke mest meer zijn. Daarnaast valt ook export van mest onder de definitie van mestverwerking. Feitelijk voldoet op dit moment alleen de mestverbranding in Moerdijk aan de definitie van mestverwerking. De snelste en meest haalbare methode om extra fosfaat te verwerken lijkt daarmee de export van (bewerkte) mest. Export Een probleem is echter, dat niet alle mest exportwaardig is. Door allerlei (fytosanitaire) regels mag alleen droge pluimveemest onbewerkt de grens over. Wanneer u varkens- of rundveemest wilt gaan exporteren, kan dat alleen maar wanneer de mest exportwaardig is gemaakt door bijvoorbeeld een hittebehandeling. Dit kan eventueel op uw eigen bedrijf, maar veelal zal het via een intermediair of een mestexporteur gebeuren. MVO met exporteur Mocht u straks middels mestexport aan uw verwerkingsplicht willen voldoen, dan kunt u met een exporteur een mestverwerkingsovereenkomst (MVO) afsluiten. U levert vervolgens uw mest aan deze exporteur en hij moet uw mest in het buitenland afzetten. U voldoet dan aan de verplichting, dat u een MVO heeft afgesloten en u heeft de mest daadwerkelijk aan een verwerker (exporteur) geleverd. Nieuw: Export via mestbewerker Naast de eerder genoemde mestverbrander zijn er in Nederland meer bedrijven die mest bewerken, maar de producten die zij produceren zijn volgens de definitie van de wet nog steeds dierlijke mest. Deze mestbewerkers voldoen niet aan de definitie van mestverwerker. Inmiddels is hiervoor een oplossing in de maak. U kunt straks ook aan de verwerkingsplicht voldoen wanneer u uw mest levert aan een mestbewerker, mits (een deel van) deze mest na bewerking alsnog wordt geëxporteerd. Dit werkt als volgt: Stel, u levert uw mest aan een mestbewerker die de mest scheidt in een dikke en dunne fractie. Dit bedrijf laat deze dikke fractie vervolgens door een ander bedrijf exporteren. U levert uw mest dan niet direct aan een exporteur, wat eigenlijk wel verplicht is. Voor deze situatie wil het ministerie een zogenaamde driepartijenovereenkomst toestaan. Door een overeenkomst af te sluiten met zowel de exporteur als de bewerker wordt toch gegarandeerd, dat (een gedeelte van) de bewerkte mest uiteindelijk wordt geëxporteerd. Naast het afsluiten van een MVO bent u verplicht de mest ook te leveren aan een verwerker. Bij de levering van de mest draagt u de verantwoordelijkheid voor het verwerken over aan de verwerker. Overdracht mestverwerkingsplicht Het wordt nagenoeg zeker mogelijk om straks uw mestverwerkingsplicht over te dragen. Voor wie is dit handig? Er zijn veehouders die hun volledige mestoverschot nu laten verwerken. Dit is veel meer dan hun toekomstige verwerkingsplicht. Daarnaast zijn er veehouders die straks maar een relatief Kijk ook eens op

2 kleine hoeveelheid mest hoeven laten verwerken, omdat ze maar een klein mestoverschot hebben. Of ze hebben een diersoort waarvan de mest moeilijk of niet te verwerken is. Voor deze bedrijven zijn de verwerkingskosten vaak extra hoog. Deze laatste groep kan straks haar verwerkingsplicht aan een bedrijf uit de eerstgenoemde groep (tegen een vergoeding) overdragen. Voorbeeld U heeft een mestoverschot van 500 kg fosfaat waarvan u straks 30% moet verwerken. U moet dan voor 150 kg fosfaat een MVO sluiten. U kunt er ook voor kiezen om uw mestverwerkingsverplichting over te dragen naar een collega-veehouder die méér mest laat verwerken dan dat hij verplicht is. Deze collega-veehouder zal dan voor 150 kg fosfaat extra MVO moeten afsluiten met de mestverwerker, en deze mest ook daadwerkelijk leveren. Wel of geen schotten tussen de sectoren? Voor het overdragen van de verwerkingsplicht loopt nog de discussie of het mogelijk moet zijn, dat de overdracht tussen alle diersoorten wordt toegestaan. Er wordt ook gepleit om een zogenaamd schot aan te brengen tussen de pluimveehouderij en de overige sectoren. Dit zal betekenen, dat wanneer u varkenshouder bent, dat u uw mestverwerkingsplicht niet kan overdragen naar een pluimveehouder. Varkens- en rundveehouders kunnen onderling wel hun mestverplichting overdragen, en pluimveehouders onderling ook. Halen we 2013? Het is nog steeds de bedoeling om de nieuwe regels per 1 januari 2013 in te voeren. Na de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen en moeten alle formele procedures nog afgerond worden. De tijd is dus krap! Bent u zich aan het oriënteren om mest te laten verwerken of exporteren? Overtuigt u ervan, dat de contracten die u hiervoor sluit aan de toekomstige voorwaarden voldoen of neem hiervoor ontbindende voorwaarden op. Blijven de dierrechten? Dierrechten kennen we in Nederland al sinds vele jaren. Begonnen met mestproductierechten hebben deze nationale regels zich ontwikkeld tot het huidige stelsel van dierrechten, dat wij sinds 2006 kennen. In de Meststoffenwet is destijds een harde 2 Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten einddatum opgenomen van 1 januari Wanneer niets verandert, zijn de huidige dierrechten op 1 januari 2015 verdwenen. Evenwichtsbemesting fosfaat De overheid heeft in 2006 aangegeven, dat dierrechten niet meer nodig zijn op het moment dat er een evenwichtsbemesting t.a.v. fosfaat is bereikt. Met de presentatie van de nieuwe plannen voor o.a. verplichte mestverwerking en het voerspoor is aangegeven, dat de dierrechten pas kunnen verdwijnen wanneer het nieuwe systeem zich heeft bewezen. Gaan de dierrechten verdwijnen? De aangescherpte mestwetgeving treedt op zijn vroegst per 2013 in werking. De staatssecretaris heeft aangegeven, dat het nu nog niet te voorzien is of het nieuwe stelsel goed genoeg gaat werken. Daarom is aan de Tweede Kamer voorgesteld om de huidige einddatum in de wet te schrappen en deze op een later moment opnieuw vast te stellen. De komende twee jaar zal moeten blijken of het nu bedachte systeem zo goed werkt, dat er in Nederland nauwelijks meer een fosfaatoverschot is. Lukt dat niet dan is de kans groot dat de dierrechten voorlopig niet worden afgeschaft. Gezien de politieke en maatschappelijke discussies van de afgelopen jaren over alles wat met het houden van dieren te maken heeft, is het allerminst zeker dat dierrechten daadwerkelijk de komende jaren worden afgeschaft. Dierrechten voor melkvee? Het melkquotum fungeert nu als rem op de fosfaatproductie van rundvee. Feit is ook dat de melkveehouderij vanaf 2015 relatief eenvoudig kan groeien. Er is inmiddels veel overcapaciteit in stallen en veel bedrijven hebben groeiplannen. Daarnaast zou het unfair zijn om de fosfaatproductie in de intensieve veehouderij wettelijk te beperken, terwijl de melkveehouderij wel kan groeien. Aan de andere kant is het niet logisch dat de overheid voor een paar jaar een nieuw systeem voor de rundveehouderij zal optuigen. Alleen wanneer de overheid ook op middellange termijn het aantal dieren in Nederland wil begrenzen, lijkt de invoering van een dierrechtensysteem voor de melkveehouderij reëel.

3 Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Geen reden voor verdere matiging mestboete Een landbouwer kocht in april 2008 drie percelen landbouwgrond en nam deze direct in gebruik. Hij gaf de percelen op bij de Gecombineerde opgave 2008, maar vergat om grondmonsters in het kader van derogatie te nemen. Pas in november 2009 werden de percelen bemonsterd. Na controle op basis van een AID-rapport legde Dienst Regelingen mestboetes op over 2008 en 2009, omdat de gebruiksnorm dierlijke meststoffen - vanwege het niet voldoen aan de derogatievoorwaarden - in beide jaren was overschreden. Er gold volgens Dienst Regelingen voor dierlijke mest een gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare. De geconstateerde overschrijdingen zouden leiden tot een boete van ruim , respectievelijk Gezien de aard en omvang van de overtredingen besloot Dienst Regelingen conform het bepaalde in het document handhavingsbeleid derogatie de boete over beide jaren te matigen tot De landbouwer stelde beroep in bij de rechtbank. Hij betoogde dat hij slechts had vergeten van de aangekochte percelen tijdig een grondmonster te nemen. De opgelegde mestboetes stonden daarom niet in verhouding tot de ernst van de overtreding. De rechtbank was het echter niet eens met de landbouwer. Bij bijzondere omstandigheden kan een lagere boete opgelegd worden. Vergeten de grond tijdig te bemonsteren, was echter geen bijzondere omstandigheid. Dienst Regelingen had bij de bepaling van de hoogte van de boete terecht in aanmerking genomen dat het om derogatie ging, die onder strikte voorwaarden wordt toegestaan door de Europese Commissie. De hoogte van de mestboetes was daarom in overeenstemming met de ernst van de overtreding. Heeft u derogatie aangevraagd en neemt u een nieuw perceel grond in gebruik? Neem dan het grondmonster over van de vorige gebruiker of laat tijdig (binnen 7 dagen) een nieuw grondmonster nemen. 3 Grond verhuren: denk aan de toeslagrechten In Nederland verandert jaarlijks een paar honderdduizend hectare grond van gebruiker. Veel van deze grond wordt maar voor 1 of enkele jaren gehuurd. In voorkomende gevallen worden hierover afspraken voor meerdere jaren gemaakt. In 2014 wordt, als alles volgens planning verloopt, een nieuw stelsel van toeslagrechten ingevoerd. Doordat het areaal grond dat u in 2014 in gebruik heeft, een belangrijke basis voor de toekomstige bedrijfstoeslag, heeft het huren of verhuren van grond in 2014 gevolgen voor uw toekomstige betalingen. Mocht u in 2014 tijdelijk grond (ver)huren dan is daarom het volgende voor u van belang. Nieuwe toeslagrechten Zoals het er nu naar uitziet, ontvangt u in 2014 nieuwe toeslagrechten. Het aantal nieuwe toeslagrechten dat u krijgt, is gelijk aan de hectares grond die u in 2014 in gebruik heeft. Dus inclusief de los gehuurde hectares. Aan deze toeslagrechten wordt de basispremie verbonden. Wanneer u in 2014 grond verhuurt en die huur wordt in de jaren beëindigd, dan ontvangt u van DR geen extra toeslagrechten. U kunt wel de rechten, die de huurder in 2014 heeft verkregen, van hem overnemen. Compensatie in de waarde van het toeslagrecht Er komt een overgangsregeling voor de overgang van het huidige naar het nieuwe systeem. Als gevolg hiervan zullen de meeste bedrijven t/m 2018 jaarlijks een compensatiebedrag ontvangen. Ook dit compensatiebedrag wordt in de waarde van de toeslagrechten opgenomen. Uw compensatie wordt in 2014 in de waarde van uw toeslagrechten opgenomen en blijft aan uw toeslagrechten gekoppeld. Wanneer u uw toeslagrecht overdraagt, draagt u ook uw compensatie over. Afhankelijk van oppervlakte grond in 2014 De hoogte van de compensatie is gebaseerd op het verschil tussen de totale waarde van uw huidige toeslagrechten op enerzijds, en de totale basispremie die u in 2014 ontvangt anderzijds. Dit is dus mede afhankelijk van de oppervlakte grond die u in 2014 in gebruik heeft. Huurt u in 2014 extra grond, dan wordt uw basispremie in 2014 hoger. Hierdoor wordt het

4 verschil tussen de waarde van uw oude toeslagrechten enerzijds en uw totale basispremie anderzijds kleiner en zal uw compensatie lager zijn. Doordat de compensatie voor de hele overgangstermijn (t/m 2018) gebaseerd wordt op uw hectares in 2014 zal een hectare grond meer of minder in 2014, gevolgen hebben voor de hoogte van uw compensatie t/m Wanneer u in 2014 extra grond huurt, dan levert dit u weliswaar extra toeslagrechten op, maar uw totale compensatie daalt voor de hele compensatieperiode! Afspraken tussen huurder en verhuurder Toeslagrechten kunnen net als nu straks ook vrij overgedragen worden. Echter, de markt zal veel beperkter zijn, omdat er vanaf 2014 nauwelijks meer hectares grond zijn, waarop geen toeslagrechten zijn toegekend. De huurder zal (na beëindiging van de huur van 2014) zonder nieuwe grond ook niets met de toeslagrechten kunnen. Mede daarom is overdracht van de toeslagrechten met de grond vanaf 2014 de meest voor de hand liggende oplossing. Compensatie en einde huur Als u na het beëindigen van de huur, bijvoorbeeld begin 2015, de grond en de toeslagrechten overdraagt naar de verhuurder, dan wordt uw compensatie die aan het toeslagrecht is gekoppeld mee overgedragen. Dit betreft de vastgestelde compensatie over de periode Door het overnemen van de toeslagrechten benut de verhuurder in de volgende jaren in feite uw compensatie. Dit compensatiebedrag zou de verhuurder met u moeten verrekenen. Als u afspraken maakt over (ver)huur in 2014 en daarna, laat dan door uw adviseur de gevolgen in beeld brengen. De financiële consequenties kunnen aanzienlijk zijn. Conclusie Naast structurele verhuur heeft vooral incidentele (ver)huur in 2014 diverse gevolgen voor uw bedrijfstoeslag vanaf De financiële gevolgen hiervan zijn wel sterk individueel bepaald en vergt het nodige rekenwerk. Mede ook omdat de gevolgen t/m 2018 doorwerken. Zonder meer afspreken, dat de toeslagrechten na beëindiging van de verhuur mee terug gaan naar de verhuurder, is in veel gevallen nadelig voor de huurder. Breng daarom bij (ver)huur in 2014 de financiële gevolgen hiervan voor zowel huurder als verhuurder in beeld, voordat u afspraken gaat maken over de verhuur en het overdragen van toeslagrechten na 4 de verhuurperiode. Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten De huidige regelgeving is nog niet definitief. Mocht u afspraken maken over de teruglevering van toeslagrechten en/of een financiële verrekening van de voor- en nadelen, zorg dan voor ontbindende voorwaarden in het contract. Voorstel verlenging pacht geen redelijk aanbod Een landbouwer pachtte sinds 1980 een tweetal percelen landbouwgrond. In 2002 ging hij een maatschap aan met zijn zoon, waarbij het gebruik en genot van het gepachte werd ingebracht. In 2003 werd een verzoek tot medepacht van de zoon door de verpachters afgewezen. Medio 2008 stelden de verpachters voor de reguliere pachtovereenkomst in onderling overleg te beëindigen per 1 november 2010 en eventueel een zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomst af te sluiten. De landbouwer ging hiermee niet akkoord, waarna de verpachters de pachtovereenkomst bij exploot opzegden tegen het einde van de lopende pachttermijn (1 november 2010). Volgens de Pachtkamer was de opzegging terecht. De pachter had namelijk niet toegestemd in een redelijk aanbod tot het aangaan van nieuwe pachtovereenkomst. Het Gerechtshof Arnhem was het echter in hoger beroep niet eens met de Pachtkamer. Volgens het hof kon het aanbod van de verpachters tot het aangaan van een geliberaliseerde pachtovereenkomst niet beschouwd kon worden als een redelijk aanbod. Dit betekende immers een aanzienlijke verslechtering van de rechtspositie van de pachter. Het was juist de bedoeling van de wetgever om de pachter te beschermen bij het opzeggen/beëindigen van de pachtovereenkomst. Gelet op het belang van de pachter bij voortzetting van de pacht samen met zijn zoon was het aanbod van de verpachters niet redelijk. De overige aangevoerde opzeggingsgronden werden ook niet toegewezen. Zo stelden de verpachters dat het in strijd was met de Pachtwet dat op het gepachte maïs werd geteeld, waarbij de pachter de werkzaamheden volledig door derden liet uitvoeren. Volgens het hof was dit algemeen gangbaar bij de teelt van maïs. De maïs werd op het bedrijf van de pachter gevoerd aan de rosékalveren en de percelen werden gebruikt voor de afzet van mest.

5 Er was daarom geen reden voor opzegging van de reguliere pachtovereenkomst. Het gerechtshof wees vervolgens wel de vordering van de pachter toe om zijn zoon aan te merken als medepachter. De zoon bood voldoende waarborgen voor een goede bedrijfsvoering. Openstelling SNL in 2013 Het Subsidiestelsel natuur- en Landschapsbeheer (SNL) wordt voor 2013 beperkt opengesteld. Uw provincie bepaalt of u op uw perceel een (agrarisch) beheerpakket kunt afsluiten. Dit is opgenomen in het provinciaal natuurbeheerplan. Daarnaast bepaalt de provincie jaarlijks voor welke beheerspakketten er geld beschikbaar wordt gesteld, inclusief de hoogte van de vergoeding. Dit zal per provincie verschillen. In dit artikel is de algemene landelijke lijn voor agrarisch natuurbeheer opgenomen. De in dit artikel opgenomen regels zijn van algemene aard. Controleer altijd of voor uw situatie wellicht een uitzondering geldt. Openstelling De aanvraagperiode voor SNL 2013 loopt van 15 november t/m 31 december Op dit moment van schrijven hebben nog niet alle provincies hun openstellingsbesluit gepubliceerd. Wel is inmiddels bekend, dat de SNL beperkt zal worden opengesteld. Agrarisch natuurbeheer Landelijk gezien is het beeld, dat u voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor de volgende situaties wel of geen SNL-subsidie kunt aanvragen. Wel aanvragen? Verlenging van subsidies voor agrarisch natuurbeheer binnen de EHS. Aanpassingen van het collectieve weidevogelen akkervogelbeheer. Verlenging van subsidies voor agrarisch landschapbeheer, binnen en buiten de EHS. Nieuw agrarisch landschapsbeheer voor nieuwe landschapselementen, die onlangs zijn ingericht met inrichtingssubsidie. Niet aanvragen? Nieuw agrarisch natuurbeheer, binnen en buiten de EHS. Uitbreiding van bestaand agrarisch natuurbeheer, binnen en buiten de EHS. Verlenging van subsidies voor agrarisch 5 Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten natuurbeheer buiten de EHS. Tussentijds overstappen van PSAN naar SNL. Dit is in 2013 niet mogelijk. Subsidietarieven De tarieven voor agrarisch natuurbeheer blijven, evenals in 2012, op het niveau van Subsidie voor verwerkers vlasen hennepvezel In 2012 is de gekoppelde steun voor de verwerking van vezelvlas en vezelhennep (vezelgewassen) ontkoppeld, evenals de steun voor zaaizaad van vlas. Daarmee zijn alle GLB-subsidies ontkoppeld. Traditioneel wordt van vlas linnen gemaakt. Vlasen hennepvezel kunnen een belangrijke rol spelen in de zoektocht naar alternatieven voor producten waarin olie is verwerkt, zoals plastic. Omdat de graanprijs momenteel hoog is, zullen akkerbouwers bij het vaststellen van het bouwplan voor volgend jaar mogelijk minder vezelgewassen gaan telen. De staatssecretaris van EL&I heeft daarom besloten om in 2013 eenmalig een bedrag van vanuit het Europees landbouwbudget beschikbaar te stellen voor verwerkers van vezelgewassen. Via de verwerkers worden hiermee enkele honderden landbouwers gesteund die op bijna hectare vlas of vezelhennep telen. Het steunbedrag bedraagt 300 per hectare tot een totaal van maximaal ha. Asbestdaken vanaf 2024 verboden De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het vanaf 2024 verboden is om asbestdaken of asbestgolfplaten te bezitten. Het vervroegd vervangen van asbestdaken brengt extra kosten met zich mee. Anderzijds biedt vervanging de mogelijkheid energie op te wekken door zonnepanelen op het nieuwe dak te plaatsen. De staatssecretaris wil daarom eenmalig een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar stellen, dat verdeeld wordt via de provincies naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie. Enkele provincies (bijv. Overijssel,

6 Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Gelderland) hebben al een eigen subsidieregeling (gehad) voor asbest eraf, zonnepanelen erop. Eerder dit jaar verruimde het kabinet al de fiscale stimuleringsregeling (VAMIL) die ondernemers kunnen aanspreken wanneer ze asbestdaken saneren en zonnepanelen monteren. Het extra geld dat de staatssecretaris nu beschikbaar stelt, is nadrukkelijk niet bedoeld als investeringspremie voor zonnepanelen. Daarvoor bestaan voor ondernemers de energieinvesteringsaftrek en SDE+ subsidie van het ministerie van EL&I en uitsluitend voor particulieren een subsidieregeling van 15 procent. Geld uit de nieuwe regeling mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwijderen van asbest; de provincies zullen het geld echter alleen verstrekken voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. Houdt de berichtgeving van uw provincie in de gaten wanneer en onder welke voorwaarden er een regeling opengaat. Korte wenken Vanggewas na maïs De maïsoogst is inmiddels in volle gang. Het is niet nieuw, maar ieder jaar zijn er nog collega s van u die op zand- of lössgrond vergeten een vanggewas na de maïs in te zaaien. Nog even de regels: Na maïs (maakt niet uit welk soort) moet direct aansluitend een vanggewas worden ingezaaid. U mag hiervoor de volgende gewassen gebruiken: gras, winterrogge, -tarwe en -gerst, triticale, bladrammenas en bladkool. Deze regel is een randvoorwaarde. Het niet voldoen aan deze verplichting kost ieder jaar weer een aantal bedrijven naast een boete ook een deel van hun bedrijfstoeslag. Overdrachtsdatum toeslagrechten Wilt u voor het jaar 2013 nog toeslagrechten overdragen, dan moet u dit uiterlijk 31 maart hebben gemeld via Mijn dossier op het DR-loket. Mocht het nieuwe GLB in 2014 worden ingevoerd, is dit wellicht het laatste jaar dat u de compensatie nog kunt beïnvloeden. Meldingen na 31 maart tellen niet mee voor de benutting in 2013, maar tellen mogelijk wel mee bij de waarde van de TSR eind Het is belangrijk om te weten, dat voor de compensatieberekening in 2014 alleen het eigendom van toeslagrechten geldt. Dus gehuurde toeslagrechten tellen mee voor de compensatieberekening van de verhuurder en niet bij de huurder! Dit kan soms een reden om (ver)huur om te zetten in permanente overdracht. Grondbemonstering Het is nu de tijd om te controleren of uw grondmonsters volgend jaar nog wel geldig zijn. Voor het bemestingsplan 2013 zijn monsters met analysedatum vóór 1 februari 2009 niet meer geldig. Ook voor het toepassen van de fosfaatdifferentiatie is het verstandig om na te gaan of uw fosfaatmonsters op 15 mei 2013 nog wel geldig zijn (monsterdatum mag niet vóór 15 mei 2009 liggen). Gaat u grond huren, informeer dan bij uw verhuurder of hij over geldige monsters beschikt. Belangrijke data 3 t/m 28 december 2012 Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen Categorie 3: Mestsilo's Categorie 4: Energie-efficiëntie Categorie 5: Hernieuwbare energie 15 november t/m 31 december 2011 Aanvraagperiode Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) t/m 31 december 2012 Aanmelding fosfaatverrekening Met onze Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Baker Tilly Berk N.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. 6

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Landbouwbeleid EL&I in 2013. Wetsvoorstel plattelandswoning aangenomen. Uitgave: oktober 2012

Agro-Nieuwsbrief. Landbouwbeleid EL&I in 2013. Wetsvoorstel plattelandswoning aangenomen. Uitgave: oktober 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2012 Bedrijfsvoering Landbouwbeleid EL&I in 2013 1 Controle op voetzoollaesies bij vleeskuikens 2 Gedeeltelijke vrijstelling octrooien

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Landbouwbeleid EL&I in 2013 1 Controle

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Op een sombere herfstdag in oktober zit ik het voorwoord te schrijven voor onze agrarische nieuwsbrief. Zijn andere zaken, net als het weer, ook somber? De melkprijs lijkt op z n dieptepunt

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland

Mestbeleid in Nederland Mestbeleid in Nederland Harm Smit Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, DG AGRO Inhoud 1. Mest van Nederland a. Productie b. Gebruik 2. Beleidsontwikkelingen a. Vijfde Actieprogramma

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;.

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Nertsenhouderijen verboden vanaf 2024 2 Lagere aardgasprijs voor tuinbouw 4 Fiscaal Verdeling investeringsaftrek bij maatschappen 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief juni 2013

Agro-nieuwsbrief juni 2013 Agro-nieuwsbrief juni 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief oktober 2015

Agro-nieuwsbrief oktober 2015 Agro-nieuwsbrief oktober 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht 1 Kennisbijeenkomst Agrarisch recht Veehouderij & Fosfaat/Mest 26 januari 2016 Door: mr. S. (Stefan) Jansen Programma Waarom is er mestwetgeving? Het systeem van de mestwetgeving ( twee sporen ). De gebruiksnormen.

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

De voorwaarden voor een derogatie (periode ) zijn als volgt gewijzigd:

De voorwaarden voor een derogatie (periode ) zijn als volgt gewijzigd: Onderwerp: Wat is het effect van gewijzigde derogatievoorwaarden op het mestoverschot? Naar: Harm Smit, Min EZ Van: Jaap Schröder, WUR-PRI Datum: 31 maart 2014 Inleiding De ruimte voor de plaatsing van

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36002 16 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ/14129109,

Nadere informatie

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM ondernemen MESTVERWERKING KOMT OP STOOM Plannen genoeg, regie en tijd ontbreken 8 Verwachte verwerkings-capaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7854 25 maart 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 maart 2013, nr. WJZ / 13038391, tot wijziging

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Stikstofbeleid PAS stelt extra eisen aan veehouderij. Forse mestboetes opgelegd. Uitgave: februari 2012

Agro-Nieuwsbrief. Stikstofbeleid PAS stelt extra eisen aan veehouderij. Forse mestboetes opgelegd. Uitgave: februari 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2012 Bedrijfsvoering Controles antibioticagebruik 3 Financieren wordt steeds meer een opgave 5 Rente zegt veel over het risico 6 Eerst

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Steun voor instandhouding vezelgewassen. Subsidieopenstellingen tweede helft 2013. Uitgave: juni 2013

Agro-Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Steun voor instandhouding vezelgewassen. Subsidieopenstellingen tweede helft 2013. Uitgave: juni 2013 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: juni 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Wijziging pachtnormen per 1 juli 2013 3 Fiscaal Geen versnelde afschrijving in 2013 2 Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Controle en handhaving binnen het ANLb 2016 Wat betekent het voor de agrarische collectieven?

Controle en handhaving binnen het ANLb 2016 Wat betekent het voor de agrarische collectieven? Controle en handhaving binnen het ANLb 2016 Wat betekent het voor de agrarische collectieven? Het controle- en handhavingsbeleid voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) moet rechtvaardig,

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

VERIJSSEL SBEST- AKEN RIJ

VERIJSSEL SBEST- AKEN RIJ VERIJSSEL SBEST- AKEN RIJ Een voorstel voor het verwijderen van alle asbestdaken en het saneren van de bijbehorende grond in Overijssel Maart 2015 SP Overijssel Inleiding Al jaren pleit de SP voor haast

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht Notitie pachtbeleid Inleiding In het buitengebied heeft de gemeente Bergen veel eigendommen. Deze eigendommen bestaan uit landbouwgronden, bossen en natuurterreinen. De gemeente heeft ongeveer 600 ha.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 december 2014 Betreft Mestverwerking

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 december 2014 Betreft Mestverwerking > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Fosfaatproblematiek en mestverwerking

Fosfaatproblematiek en mestverwerking Fosfaatproblematiek en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello www.dofco.nl 19 januari 2016, Lettele Inhoud presentatie 1. Introductie 2. Binnenlandse mestmarkt 3. Mestverwerkingsplicht 4. Export 5.

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna W.J. Willems (PBL) & J.J. Schröder (PRI Wageningen UR) november 2013 Sinds 2010 is de gebruiksnorm

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven 1 WOZ-waarde in aardbevingsgebieden 3 GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB 1 Huur

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 41: Mestbeleid Maart 2017

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 41: Mestbeleid Maart 2017 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 41: Mestbeleid Maart 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De mestwetgeving is de laatste jaren volop in beweging. Vanaf 2014 zijn er ieder jaar nieuwe regels bijgekomen,

Nadere informatie

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland De business case: Mest verwaarden Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland Hengelo 28 maart 2014 mln. kg fosfaat Export van fosfaat moet met 50% stijgen 200 175 150 125 100 75 50

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Dienst Regelingen Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM DEN HAAG Postbus

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie