Bijlage 10: OVERHEIDSOPDRACHT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN Ethisch begeleiden van (jeugd)sport - Workshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 10: OVERHEIDSOPDRACHT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2014. Ethisch begeleiden van (jeugd)sport - Workshop"

Transcriptie

1 Bijlage 10: Ethisch begeleiden van (jeugd)sport - Workshop OVERHEIDSOPDRACHT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai Sint-Amandsberg/Gent -

2 INHOUD Handleiding workshop ethisch begeleiden (jeugd)sport Prezi-presentatie workshop ethisch begeleiden (jeugd)sport

3 HANDLEIDING Workshop ethisch begeleiden van (jeugd)sport Dit document is opgesteld om docenten die de workshop willen geven te helpen zodat het een aangename ervaring wordt voor zowel lesgever als cursisten. De docenten kunnen alle belangrijke informatie terugvinden in het rapport Ethisch verantwoord begeleiden van de (jeugd)sporter en het stimuleren van pro-sociaal gedrag van dit onderzoeksproject. We achten deze handleiding nodig omdat we het voor iedereen mogelijk willen maken deze workshop zo efficiënt en effectief als mogelijk te kunnen geven. Bovendien is het doceren van de inhouden niet altijd evident voor diegenen die niet nauw bij het bijhorende onderzoek betrokken waren. Gelieve bij het overnemen van (delen uit) deze handleiding correct te refereren naar de bron: De Rycke J. & De Martelaer, K. (2104). Handleiding workshop ethisch begeleiden van (jeugd)sport, Eindrapport Overheidsopdracht Ethisch verantwoord sporten , Gent: ICES In samenwerking met 1

4 INHOUD INHOUD Handleiding... 1 Inleiding... 3 Structuur van de workshop... 4 De 10 do s... 4 De opdrachten... 5 Opdracht 1: Zelfreflectie-stripverhalen... 5 Opdracht 2: Dilemma s - respect star...11 Opdracht 3: Reacties - coaching-stijl...16 Antwoordenbladen...19 Antwoordenblad opdracht Antwoordenblad opdracht

5 INLEIDING De workshop heeft de ambitie om sportbegeleiders praktijkgerichte hulp te bieden in het ethisch begeleiden van (jeugd)sport. Gezien de ruime context van sportief ethisch thema s spitst dit onderzoek zich toe op die zaken waar de sportbegeleider zelf een grote invloed op kan hebben. Deze tool heeft niet de ambitie te zeggen wat juist of fout of goed of slecht is. Het doel van deze tool is vooral een handvat te geven dat je als ethische gids kan gebruiken in de begeleiding van jeugdsport. We zijn er van overtuigd dat een goed ontworpen workshop ethisch en pro-sociaal gedrag kan bijbrengen. Studies (bv. Dyson et al., 2009) over de effectiviteit van een bepaalde lesgeefstijl, lesmethode of specifieke cursus in de lichamelijke opvoeding bevestigen dit. Ervaring leert ons dat het onderwerp sterk leeft binnen de sport en dat iedere begeleider situaties meemaakt en een mening heeft omtrent het omgaan met (on)ethische praktijken. Tracht je als lesgever dan ook niet op te stellen als alwetende, sta open voor discussie en stimuleer het lerend netwerk. Tijdens de workshop wordt een actieve participatie van de deelnemers gevraagd. Het is daarbij de bedoeling dat er met elkaar in dialoog wordt gegaan en dat van elkaar kan geleerd worden. Stel als lesgever geregeld vragen en pols actief naar opinies. Het is best ook mogelijk dat de cursisten zich niet in alle gegeven inhouden kunnen vinden of dat je als lesgever ook graag een eigen invalshoek benadrukt. Je kiest als docent best wat voor jou persoonlijk werkt, waaromtrent je ervaring hebt of persoonlijke input kan bij geven. Verder raden we aan (op voorhand) stil te staan bij de achtergrond en sportcontext van de cursisten en hier voldoende op in te spelen. 3

6 STRUCTUUR VAN DE WORKSHOP Er werd lesmateriaal ontwikkeld voor een workshop van 120 minuten. De workshop is opgebouwd in de vorm van een prezi presentatie. De workshop bevat de nodige theoretische achtergrond; tips, tricks, oefeningen en handvaten omtrent ethisch begeleiden op maat van jeugdsportbegeleiders. Lesgevers kunnen alle belangrijke informatie terugvinden in het rapport Ethisch verantwoord begeleiden van de (jeugd)sporter en het stimuleren van pro-sociaal gedrag van dit onderzoeksproject. Onderzoek wijst uit dat de beste tools om de bagage omtrent ethisch sporten te versterken deze zijn waarbij eerst de theorie meegeven wordt en waarbij nadien door middel van concrete voorbeelden de link dient worden gelegd met de praktijk (=deductieve benadering). Daarom wordt na een korte theoretische toelichting, vooral gefocust op reflectie omtrent het eigen ethische handelen, het omgaan met conflicten en de interactie tussen de verschillende actoren. Hierbij gaan de participanten actief aan de slag met de aangereikte inhoud. De gebruikte werkvormen werden geselecteerd uit de boeken, workshops, academische literatuur en werden ook zelf ontwikkeld. Er worden in de loop van deze workshop drie opdrachten afgewerkt. Deze handleiding bevat een overzicht van deze oefeningen en bevat de opdracht- en antwoordbladen. We geven verder ook tips mee omtrent de gewenste aanpak, de benodigdheden en de timing. De structuur van de workshop is als volgt: Het eerste deel van de sessie staat vooral in het teken van theoretisch achtergrond omtrent ethiek in de sport, de rol van de jeugdsportbegeleider en de nood aan een goed beleid. (+/- 25 min.) Vervolgens besteden we aandacht aan zelfreflectie en het correct reageren op onethische situaties. (+/- 35 min.) Tenslotte worden er handvaten uitgereikt en getest waarmee sportbegeleiders hun eigen ethisch handelen kunnen verhogen en pro-sociaal gedrag bij anderen kunnen stimuleren. (+/- 60 min.) DE 10 DO S We geven graag enkele aandachtspunten voor lesgevers mee zodat deze workshop een aangename en leerrijke ervaring wordt voor zowel lesgever als cursisten. 1. Ga niet te snel voorbij aan de theoretische achtergrond en gebruik deze om je mening te staven. Het is zeker de bedoeling dat de cursisten na de workshop de belangrijkste componenten omtrent ethisch handelen in de sport kennen. 2. Tracht zo relevant en herkenbaar mogelijke voorbeelden aan te halen zodat de workshop waardevol is voor de aanwezige cursisten. 3. Stimuleer het kritisch reflecteren omtrent de eigen ervaringen met ethisch handelen in de sport. En tracht (in de mate van het mogelijke) onverantwoorde ideeën omtrent ethisch handelen in de sport bij te stellen. 4. Geef de cursisten de kans om actief deel te nemen en te discussiëren. 5. Wees vriendelijk in de omgang heb voldoende oog voor elk individu in de cursus. 6. Wees ervan bewust dat de workshop pas aangenaam wordt indien je enthousiast doceert. 7. Volg de logische opbouw van de prezi presentatie en hou het tempo erin. 8. Wees behulpzaam wanneer vragen gesteld worden of bepaalde materie moeilijk wordt opgenomen. 4

7 9. Geef de cursisten tijdens de opdrachten de vrijheid om zelf aan de slag te gaan en eerst zelf goed na te denken. 10. Vraag na de workshop feedback van de cursisten en laat hen het evaluatieformulier invullen. DE OPDRACHTEN In het verloop van de workshop worden er drie opdrachten aangeboden. Deze worden aangekondigd in de bijhorende presentatie. Wat volg is een overzicht van de opdrachten, met info omtrent materiaal en aanpak. Ook zijn de opdracht- en antwoordbladen bijgevoegd. OPDRACHT 1: ZELFREFLECTIE-STRIPVERHALEN Reflecteren over eigen handelen via uitgewerkte cases in stripverhalen Belangrijk aspect van het didactisch proces is om als begeleider regelmatig stil te staan bij het eigen handelen. Vaak besteden begeleiders echter onvoldoende aandacht aan evaluatie en wordt aan zelfreflectie voorbijgegaan. Daarom werd een opdracht met casussen ontwikkeld in de vorm van stripverhalen. De uitgewerkte stripverhalen zijn allen afkomstig van de gevoerde focusgroepsgesprekken en zouden dus relevant moeten zijn voor de sportwereld. De stripverhalen zijn zelf gecreëerd via de online webtool genaamd Toondoo. Materiaal: Aanpak: - Opdrachtenblad 1 De deelnemers lezen een stripverhaal dat situaties omtrent (on)ethisch handelen bevat. Nu en dan wordt een blanco tekstballon weergegeven waar de deelnemers de opdracht krijgen in de huid van één van de personages te kruipen en aan te geven hoe zij zouden reageren. Aan de hand hiervan reflecteren de deelnemers over hun eigen ethisch handelen. Bedoeling is om achteraf te bespreken en van elkaars antwoorden te leren. De stripverhalen handelen over ethische aspecten die in de workshop ruim aan bod komen. Op deze manier kan de docent tijdens de workshop terugverwijzen naar de stripverhalen. De cursisten zullen op deze manier ook aandachtiger zijn, omdat ze reeds nagedacht hebben over deze aspecten en persoonlijk ervaren hebben wat voor hen moeilijk was. Verder is het zeker aangewezen om geïnteresseerde cursisten ook naar ander gerelateerd onderzoek of relevante tools (bv. Sport een Spel met Grenzen of brochure Ethiek: ook in jouw sportclub? ) te kunnen doorverwijzen. ICES beschikt over een website waar je heel wat interessant materiaal kan vinden. Nadat de cursisten de stripverhalen ingevuld hebben, volgt er een kort groepsgesprek omtrent het onderwerp waar de antwoorden overlopen worden. Om de zelfreflectie van de cursisten verder te stimuleren kan de docent hiernaast nog volgende vragen stellen: Zijn deze situaties herkenbaar? Heb je zelf iets gelijkaardigs meegemaakt? In welke mate ben je tevreden over je eigen ethisch handelen? 5

8 In welke mate ben je tevreden over het verloop van je trainingen (respect, omgaan met elkaar, fairplay, sfeer )? Op welke vlakken zou dit kunnen verbeterd worden? Welke ideaalbeeld omtrent ethisch gedrag wil je realiseren/heb je voor ogen? Wie of wat heeft u tot nu weerhouden om dit ideaalbeeld te realiseren? Wie of wat kan u helpen om dit ideaalbeeld te realiseren? 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 OPDRACHT 2: DILEMMA S - RESPECT STAR Een ethisch dilemma oplossen via de RESPECT STAR methodiek Het is niet makkelijk om tot een juiste beslissing te komen in een ethisch conflict of dilemma. Een ethisch dilemma is een situatie waar de waarden en normen op het spel staan en waarbij er een keuze moet gemaakt worden tussen verschillende alternatieven, terwijl er voor elk alternatief een goede reden kan gegeven worden. Er worden een aantal complexe ethisch dilemma s voorgesteld waar de deelnemers een oplossing trachten te formuleren aan de hand van de RESPECT STAR methodiek. De methodiek omvat een acroniem waarbij de letters van RESPECT de eerste letter van de woorden vormen die de situatie in kaart helpen te brengen. De letters van STAR bevatten dan weer de eerste letter van de woorden die oplossingsgericht focussen en het dilemma echt aanpakken. Materiaal: - Opdrachtenblad opdracht 2 - Antwoordenblad opdracht 2 Aanpak: De deelnemers lezen per twee de case die vermeld staat op het opdrachtenblad 2. Het blad met hierop de samenvatting van de theorie blijft zichtbaar. Aan de hand hiervan vullen de deelnemers de RESPECT STAR oefening in. Wanneer alle groepjes klaar zijn met alle cases wordt er klassikaal verbeterd. 11

14 RESPECT Reden: Wat is de oorsprong of achterliggende oorzaak van de case? Hoe is het tot dit probleem kunnen komen? (Bv. Persoonlijke problemen van een atleet, slechte clubsfeer ) Elementen: Wat typeert deze case? Wegnemen van onduidelijkheden en nagaan wat de feiten zijn. (bv. er is ruzie ontstaan, er zijn supporters op de vuist gegaan er is een slachtoffer, er zijn klachten gekomen, we zijn negatief in de pers gekomen Sport specifiek: Is het een ongewone situatie of bijna eigen aan de sport? Context afhankelijk? Op of naast het veld gebeurd? (bv. gelijkaardige gevallen, risicosport, risicowedstrijd ) Personen: Wie zijn de betrokken personen? (bv. atleet, coach, ouders, bestuur ) Wat staat er voor ieder van de betrokkenen bij deze kwestie op het spel? Welke normen en waarden zijn hier bepalend en welke rol spelen zij? Evenwicht: Is er een onevenwichtige machtsverhouding? Zijn de partijen gelijkwaardig? (verschil in positie, gezagsrelatie, leeftijdsverschil, fysiek verschil) Controle: In welke mate is de situatie onder controle? (bv. conflict is aan de gang of afgesloten, kans op herhaling, gevolgen ) Tijd: In welk tijdsbestek situeert het probleem zich? (eerste maal gebeurd, al uren bezig, regelmatig terugkerend, we wisten er al een tijdje van ) STAR Situering: Wat is de ernst van de situatie? (= conclusie van vragen uit RESPECT ) Welke handelingsalternatieven zijn er? Inventariseren wat mogelijk is, in logisch vervolg op de voorgaande stappen. Taak: Welke persoon of groep is verantwoordelijk om dit op te lossen? Welke nieuwe verantwoordelijkheden worden uitgedeeld? Actie: Welke actie ondernemen we? Welke beslissing nemen we? Knopen doorhakken! Op basis van de gewonnen inzichten moet nu beslist worden wat je zal doen. Centraal staat hier de verantwoording van de actie. Waarom is de actie te verkiezen boven de andere? Reflectie: Wanneer kunnen we als organisatie tevreden zijn over het de afloop van de case? Waar willen we uiteindelijk naartoe? Hoe motiveren we de gekozen actie? 12

15 ETHISCH DILEMMA 1 DRUK VAN DE OUDERS/TRAINERS Marieke is 14 jaar en doet gymnastiek op hoog niveau aan de topsportschool. Sinds een aantal maanden voelt ze zich niet goed in haar vel. Ze heeft steeds meer drang om met haar leeftijdsgenoten andere leuke dingen te doen. Het lijkt ook alsof ze niets goed meer kan doen voor haar coach; hij verwijt haar de laatste tijd een gebrek aan motivatie. Op wedstrijden wordt er niet vaak meer gewonnen. Het is voor hem niet leuk om te beseffen dat haar niveau stagneert. Een aantal bestuursleden stellen zich vragen omtrent de kwaliteiten van de coach nu Marieke onder de verwachtingen presteert. De coach heeft soms wel wat moeite om zich in te leven in haar leefwereld. Hij wil vooral het onderste uit de kan halen, haar potentieel verzilveren. Maar ook al wil Marieke erg graag de beste zijn, soms zijn de trainingen zwaar om te dragen. Turnen is een harde wereld en de concurrentie is erg hard. Haar mama wil zeer graag dat Marieke slaagt in wat zij als jong meisje niet kon, nl. het maken in de turnwereld. En daarvoor investeert de mama erg veel tijd in haar, haar naar trainingen en wedstrijden voeren, aangepaste voeding klaarmaken,. Haar papa hecht minder belang aan de prestaties en wil vooral dat ze blij is. Mocht Marieke niet meer willen turnen zou ze dat niet meer moeten doen van hem. Papa en mama hebben hier geregeld verhitte discussies over, wat Marieke helemaal niet wil. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen aan de huidige situatie. We kruipen in de huid van de coach en trachten deze situatie op de best mogelijke manier aan pakken. We gebruiken de RESPECT STARmethode. Reden Elementen.. Sportspecifiek. Personen Evenwicht.. Controle. Tijd Situatie Taak.... Actie... Resultaat. 13

16 ETHISCH DILEMMA 2 SELECTIE VAN TALENTEN OP BASIS VAN LICHAAMSBOUW De danswereld is soms een harde wereld waarin perfectie volgens velen een must is. De trainers van dansclub Designed To Move willen naar de top. Als ex-topdansers weten ze dat ze onder meer veeleisend moeten zijn op het vlak van lichaamsbouw. Meisjes die te klein, te dik of niet talentvol genoeg zijn trachten ze uit hun lessen te weren. Een trainer liet weten dat er meisjes geweigerd of zelfs uit de dansschool gezet zijn omdat ze niet voldoen aan de eisen van de dansschool. Op het einde van elk seizoen zijn er eindproeven. Deze bepalen of dansers verder mogen naar een hoger niveau of blijven in hun huidige groep. In het slechtste geval worden ze de deur gewezen. Enkele meisjes kregen eerder al een waarschuwing van de trainers omdat ze volgens hen te dik zijn. Er werd hen verteld dat ze beter een dieet zouden volgen. Anderen werden geweigerd omdat ze te klein zijn, ook al dansen ze goed. De club kreeg in het verleden geregeld klachten van misnoegde ouders omtrent hun strenge selectiepolitiek. Maar zonet verscheen er in de lokale krant een pittig artikel van een meisje dat onlangs uit de club werd gezet en de club in een slecht daglicht plaatst. De telefoon van het clubsecretariaat staat bijgevolg roodgloeiend van ouders die willen horen wat er aan de hand is. Het clubbestuur vreest dat deze negatieve reclame gevolgen zou kunnen hebben omtrent de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen. Moeten de trainers iets veranderen aan de huidige situatie? We trachten deze casus op de best mogelijke manier aan pakken. We gebruiken de RESPECT STAR-methode. Reden Elementen.. Sportspecifiek. Personen Evenwicht.. Controle. Tijd Situatie Taak.... Actie... Resultaat. 14

17 ETHISCH DILEMMA 3 Hanne is een nieuw aangestelde trainer bij voetbalclub F.C. Sjotters. Als ex-profvoetbalster is zij de geschikte kandidaat om de U-16 te begeleiden en voor te bereiden om naar de beloften te gaan. Tijdens haar eerste training zijn de spelers geschrokken dat Hanne hun trainer is. Ze hebben namelijk nog nooit eerder een vrouwelijke trainer gehad. De eerste training loopt alvast goed. Het is duidelijk dat Hanne heel wat van voetbal kent en de spelertjes echt iets kan bijbrengen. Mohammed, Ali, Zakari en Sinan zijn echter niet tevreden met een vrouwelijke trainer. Zij vinden het niet gehoord dat een vrouw hen voetbaltraining komt geven. Voor hen voelt het aan als een vernedering. Ook hun ouders vinden het niet gehoord dat een vrouwelijke trainer is aangesteld. De sfeer in de ploeg daalt zienderogen en er worden kliekjes gevormd tussen de spelers die voor of tegen de nieuwe trainer zijn. Er wordt onderling ruzie gemaakt omdat enkelen geen moeite willen doen voor de nieuwe trainer. De ploeg verliest ook meer en meer wedstrijden omdat er niet goed meer wordt samengespeeld. Ook het bestuur krijgt in de gaten dat er iets aan de hand is. De ploeg was op weg om kampioen te spelen en heeft heel wat talentrijke spelers. Het is hen ter oren gekomen dat de talentrijke Sinan en Zakari dreigen om van club te verhuizen indien er geen andere coach wordt aangesteld. Hanne is erg teleurgesteld in de situatie. Ze heeft het gevoel dat ze zichzelf niet kan zijn en heeft moeite om gezag te bewaren. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen aan de huidige situatie. We kruipen in de huid van Hanne en trachten deze situatie op de best mogelijke manier aan pakken. We gebruiken de RESPECT STAR-methode. R E S P E C T S T A R 15

18 OPDRACHT 3: REACTIES - COACHING-STIJL Reageren op situaties via een gepaste coaching-stijl Wanneer de sportactiviteit niet helemaal verloopt zoals het hoort, kan een begeleider de situatie op verschillende manieren oplossen. Er bestaan vier verschillende manieren om te reageren op een situatie. Geen van de vier is per definitie beter of slechter dan de anderen maar is afhankelijk van: (a) de eigen persoonlijke voorkeur of stijl, (b) het resultaat dat men als begeleider wil behalen en (c) het belang van de relatie met de andere betrokkene(n). Een trainer probeert best de verschillende reactieve coaching-stijlen met elkaar af te wisselen in functie van de situatie. Op deze manier gaat een gekozen stijl een krachtiger effect teweegbrengen. Toedekken: De trainer reageert lacherig op de situatie of komt niet openlijk uit voor zijn mening. In zekere zin keurt hij het gedrag van zijn sporter goed. Het kan een goede reactie zijn als het probleem eigenlijk niet zo groot is of als iets niet opzettelijk gebeurt. De trainer wil liever geen ruzie en vermijdt dat het conflict escaleert. Ontlopen: De trainer reageert helemaal niet of reageert volkomen onverschillig. Hij vindt dat er geen probleem is, vindt het geen gepast moment om iets te zeggen of is van mening dat het niet zijn taak is het conflict op te lossen. Ontlopen of negeren kan een goede verrassende reactie zijn bij storend gedrag (kinderen willen juist dat er reactie komt) of wanneer een reactie beter uitgesteld kan worden naar een later moment zoals na de wedstrijd. Ook als de situatie opgelost kan worden door de sporters zelf, hoeft een trainer niet in te grijpen. Confronteren: Open communicatie door middel van een persoonlijk rustig gesprek of groepsgesprek. De trainer laat de betrokkenen hun gedachten en gevoelens weergeven, probeert te achterhalen waar bepaald gedrag vandaag komt en heeft als doel het probleem op te lossen. De relatie is van groot belang. Deze manier kan tijdrovend zijn en is dus niet bij elke situatie ideaal om te gebruiken. Forceren: De trainer wil zijn eigen wil doordrukken en acht vooral het resultaat belangrijk. Dit kan door te dreigen (nog 1x en je doet niet meer mee), te dwingen (naar de kant!) of een sarcastische opmerking te maken. Wanneer een snelle reactie is vereist, kan dit een goede manier zijn. Een trainer kan iets forceren zonder daardoor noodzakelijk heel boos te worden. 16

19 Materiaal: - Opdrachtenblad opdracht 3 - Antwoordenblad opdracht 3 Aanpak: Eén van de deelnemers leest een casus klassikaal voor. Bedoeling is dat de cursisten aangeven welke coaching-stijl gehanteerd werd. Wanneer hier consensus over bestaat, vragen we welke coaching-stijl zij beter gepast vinden voor deze casus. Situatie1: Tijdens het basketten voeren de 10-jarige vrienden Tom en Bert een oefening uit. Alles gaat goed tot Tom per ongeluk een bal in het gezicht van Bert werpt. Bert is even wat groggy maar weet dat het per ongeluk was. De trainer zag de bal in Berts gezicht belanden en roept beide jongens onmiddellijk bij hem en wil weten wat er gebeurd is en hoe ze er voor gaan zorgen dat dit niet meer gebeurt. Wat is de coachingstijl?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Hoe zou jij dit aanpakken?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Situatie 2: Sofie is nieuw in de club en moet nog wat wennen aan haar nieuwe omgeving. Telkens wanneer er oefeningen per twee gedaan moeten worden, blijft ze alleen over. Wanneer ze terug als enige overblijft rent ze wenend naar de kleedkamer. De trainer wordt kwaad op de andere meisjes en laat ze een hele training toertjes lopen. Wat is de coachingstijl?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Hoe zou jij dit aanpakken?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Situatie 3: Margo en Sami lopen samen op de atletiek piste en maken veel plezier. De sfeer is uitgelaten want het is de laatste training van een succesvol seizoen en de wedstrijden zijn voorbij. Margo en Sami zijn tijdens de opwarmingsoefeningen de hele tijd mopjes aan het vertellen en doen de oefeningen niet echt naar behoren. De trainer merkt dat ze niet volledig met hun hoofd bij de les zijn, maar besluit niet in te grijpen. Hij denkt bij zichzelf: Laat ze maar plezier hebben, het is nu eenmaal de laatste training van het seizoen. Ze verdienen het. Wat is de coachingstijl?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Hoe zou jij dit aanpakken?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Situatie 4: Turnster Ann oefent vlak voor de wedstrijd haar nummer op de brug in. Twee meisjes van een andere club staan te kijken en brengen haar uit concentratie door hun favoriete liedjes te zingen. 17

20 Ann heeft hen gevraagd even te zwijgen maar dat doen ze niet. De coach van de zingende meisjes merkt dat er iets niet in orde is maar reageert niet. Wat is de coachingstijl?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Hoe zou jij dit aanpakken?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Situatie 5: In de voetbalclub zijn er twee miniemenploegen: eentje met de meest getalenteerden die spelen om kampioen te worden (A ploeg) en een andere ploeg (B ploeg) met onder andere de nieuwe spelers. De B-ploeg vraagt regelmatig hulp aan de spelers van ploeg A. Vandaag moet Jos met de B-ploeg mee. Hij staat duidelijk tegen zijn zin op het veld en speelt veel minder goed dan hij eigenlijk kan. De trainer lacht er eens mee en trekt er zich verder niks van aan. Wat is de coachingstijl?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren Hoe zou jij dit aanpakken?: Toedekken Ontlopen Confronteren Forceren 18

21 ANTWOORDENBLADEN ANTWOORDENBLAD OPDRACHT 2 Ethisch dilemma 1 Reden Elementen.. Sportspecifiek. Personen Evenwicht.. Controle. Tijd Situatie Taak.... Actie... Resultaat. Ethisch dilemma 2 Reden Elementen.. Sportspecifiek. Personen Evenwicht.. Controle. Tijd Situatie Taak.... Actie... Resultaat. 19

22 Ethisch dilemma 3 Reden Elementen.. Sportspecifiek. Personen Evenwicht.. Controle. Tijd Situatie Taak.... Actie... Resultaat. 20

23 ANTWOORDENBLAD OPDRACHT 3 SITUATIE 1 Wat is de coachingstijl?: Hoe zou jij dit aanpakken?: confronteren toedekken SITUATIE 2 Wat is de coachingstijl?: Hoe zou jij dit aanpakken?: forceren confronteren SITUATIE 3 Wat is de coachingstijl?: Hoe zou jij dit aanpakken?: ontlopen ontlopen SITUATIE 4 Wat is de coachingstijl?: Hoe zou jij dit aanpakken?: ontlopen forceren SITUATIE 5 Wat is de coachingstijl?: toedekken Hoe zou men het beter doen: confronteren 21

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie