Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders (deel 25 t/m 31)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31)"

Transcriptie

1 Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders (deel 25 t/m 31) - bewerkt door diverse personen, coördinatie door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Ambachtgilden te Haarlem, Toegang nr Inventarisnummer: 284 Omschrijving: Gildeboek met rekeningen en resoluties Opmerkingen: De tekst staat niet in chronologische volgorde. Soms zijn er pagina s geheel leeg of slechts alleen met één grote doorhaling zonder dat de pagina ooit beschreven was; deze lege pagina s zijn niet gefotografeerd. Transcriptie Gemaakt door: Diverse bewerkers, maar Peter van der Lee heeft het merendeel uitgewerkt; telkens wordt de naam van de bewerker in de kop van de pagina genoemd. Soort: Transcriptie Datum versie 1 juli-september 2007 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerkingen: Opmerkingen van de bewerkers staan tussen rechte haken, in rood bij onzekerheid over de juistheid van de tekst en/of d.m.v. vraagtekens, bijvoorbeeld bij onleesbaarheid.. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welk vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-1

2 [afbeelding 119 / bewerking Peter van der Lee] Wuijtgheeve thegens den voirgaenden ontfanghe ghemaeckt in ponden van XLgroon(en) Vlaems tstuck Alsoe bij slot van(de) voirgaen(de) Rekeninghe blijckt meer uwijt ghegheven dan ontfanghen die somme van XIII gl XV st X d ergo wort alhier voir uwijt ghegheven ghestelt die somme van XIII XVII st?? Noch betaelt Mr. Tomas Claesz des ghildts pastoor voer een jaer Diensts bij hem op des voirs(screven) gildts altaer ghedaen en(de) hem verscheenen was priemo Januarij an(n)o twee en(de) tseventich stilo ro(man)i IIII Noch betaelt van vijff missen op Sinte Olavs dach op toutaer ghedaen en(de) voor elke mis betaelt twee stuijvers comt Noch betaelt twe ponden waslicht tot 8 st tpondt en(de) een smeerkaersse tot twe stuijvers comt st Willem Dirricksz betaelt van tsestich cleijne brieven ende vijff grooten ghehadt op Sacraments dach an(n)o LXXI bet(aelt) Jan Willemsz van Uwijtgheest heeft ghecort over trecht van(de) honderste pen(ning) van(de) IIII gl pachts ghecort XIIII st ergo hier ---- st XII st XVIII XV st XIIII Andere Vuijtgheef van verteerde costen Inden eersten tot Lijsbet Jansdr ghehadt anderhalve tonne biers de ton tot drie guldens comt IIII X st Van excijs en(de) impost van tvoirs(screven) bier betaelt st Die excijs draghers van tinbrengen met een mingeling biers bet(aelt) ??? XXI III st Deken en(de) vinders hebben inde Gulden Waghen besteet tot 10 parsonen den ersten dach 5 ½ st den tweden dach 4 ½ st den derden dach 3 st die maeltijden en(de) elke vuijr een st de mandt turffs met twe houten die sal doe huich mette kaersen binnen loopen en(de) als doen verteert XXXVII st Noch isser bij die landtluijden verteert die die pacht van Uwijtgheest brochten en(de) op haren presexen 1 dach uwaren en(de) vinders als doen niet vergaert en waren is haer een ontbijten gheconsenteert en(de) hebben verteert inde Gulden Waghen IXst VI d S(omm)a XXVIII gl XXVIII st VI penningen his 1 misschien bedoeld pretexen, er zou sprake kunnen zijn van een t door de s Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-2

3 [afbeelding 120 / bewerking Peter van der Lee] Opden eersten dach verteert alsoe alste op ten parsonen besteet was tot 5 ½ st die man en(de ) maer vijff p(ar)sonen quamen en(de) bij accort betaelt 2 gl 10 st, opde tweeden dach 10 p(ar)soonen tot 4 ½ st de man comt 2 gl 5 st, opde derden dach 10 p(ar)soonen tot 3 st die man comt 30 st comt totalis somma VI V st Noch an salaet en(de) bocken tsachternoens ghehadt 2 daghen Noch an bier nae ghedroncken opden 3 en dach st IX d Die Jongwijffs gheschonken voer haer moyten st X st XIX XIIII an =5 vueren elke vier tot 1 st VI d comt tsamen XXXVII st VI d Alsoe Gherrit Arentsz des ghilts diender bij slot van Rekeninghe ghedaen weesen(de) an(n)o LXIX schuldich ghebleven is die somme van VIII gl XVI st en(de) noch ontfanghen heeft die huijspachten verscheenen wesen(de) Bamis 2 an(n)o LXX en(de) LXXI bedraghen(de) XXXI st I d obt comt te samen X gl VII st 1 d obt noch an dootschult van Cornelis W(ille)msz bij hem ontf(angen)?????? VI st hier tijeghen bij hem betaelt 2 pondt waslicht an(n)o 70 en(de) 2 pondt an(n)o 71 tot 8 st tpondt comt 32 st noch 2 pondt smeer kaerssen an(n)o 70 en(de) een pondt an(n)o 71 tot xxx twe st 5 d comt 7 st noch bij hem betaelt an(n)o 70 van een slot te verstellen 3 st noch van touden houden van(de) ornamenten 5 st noch bij hem an vuertesten betaelt doemen tghilt aten 4 st an(n)o 70 en(de) noch 3 gl de an(n)o 71 comt te samen 8 gl 11 st. Dit off getoghen van 10 gl 13 st 1 d obt blijft hij noch schuldich bij slot van rekeninghe 2 gl 2 st 1 d obt ergo alhier ghestelt voir memorie S(omm)a X gl VI st een oertgen tegens desen omtf(ang) van XLI gl Drie st een penninc daer tegens uitghegheven is ---- XXXIX gl IIII st X penninc hts S(omm)a blijft bij die voers --- XXXVIII st Dit is overghlevert an die nieuwe vinders houden haer om [Noot van Peter van der Lee: Het in deze vorm synoniem gebruiken van o.m. guldens en ponden kwam in de 16e eeuw in Holland vaak voor (zoals dat met florijnen en guldens tot enkele jaren geleden nog gebeurde). De obool staat voor een halve penning (denier), de po(i)tevin staat voor een restwaarde (zie ook de inleiding op een 10e penningkohier in Ons Voorgeslacht van deze maand). Eea wvt aangeduid met ob. pot. Gezien de volgorde van geldwaarden lijkt in dit dokument obool te zijn bedoeld, maar de 't' kan is niet thuis te brengen - of het zou een vergaande samentrekking moeten zijn!] 2 Sint Bavomis, 1oktober Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-3

4 [afbeelding 121 / bewerking Peter van der Lee] Item omme LXX doe wij lest aten sijn deken en(de) vinders ghemaect. Arent Heijndriksz Deken als Arent Heijn obi(jt) 1573 Heijndrick??z obijt 1574 Steffen Dircksz vinders Quirijn Willemsz Omtfang Inden eersten omtfange in die overleverinc omtrent Lichtmis XXXVIII st VII pen noch omtf(angen) een half jaer renten vers(cenen) Lichtmis 1572 stilo ro(man)i X gl Item noch omtf(angen) twe half jaeren renten va(n) Jan die Witte vers(cenen) Jacobi 1572 en(de) Lichtmis daer nae volgen anno 1573 stilo ro(man)i te samen XX gl Item Gerrit Arentsz onse smidt heeft ontf(angen) va(n) Hillegom Caersemaecksters huijs die pacht versc(enen) anno 1572 En(de) vant huijs in die Houtstraet en(de) is naet beleg wechghetrocken sonder rekening te doen ergo hier niet [linker marge] Arbrtant Artsz slos onse knecht En(de) soe hebben wij weder aengenomen Garbra(n)t Artsz coster en(de) heeft tselfde datter ghebleven was vant romeijns outaer mede ghegheven tot onse outaers behouf in Januario 1574 Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-4

5 [afbeelding 122 / bewerking Peter van der Lee] [linker marge]????????????? somer 1573 Vutgaeff Item vant outaer of tebreken en(de) die muir te helen an calc en metselen --- II gl X st va(n) die peijn 3 vut te dragen --- X st te samen Weder om ghgheven vant outaer te maken bij consent van die biscop int romeijns cappel in octobri VI gl III st va(n) wijncoep bij Arent Heijn en(de) Dirck Sijmo(n)sz --- VI st en(de) noch van Ja(n) die Wit te verdagen --- II st te samen III gl VI gl X I st Noch vandi weder ghecregen ornamenten gulden doe die in die kerck uut geveelt worde die pastoer voir sijn moijten --- III st en(de) vant nijen vant outaer --- XIX st twe decken tot die voet vant outaer ---- XVIII st en(de) va(n) make(n) --- VIII st comen te samen II gl VIII st Item ghecoft tien dalf ellen laken tot?? alst en(de) amict 4 dollen voer VII st maeckt --- III gl I st ee(n) blanck en(de) va(n) make(n) --- VII st facit ee(n) oertgen III gl VIII st Bet(aelt) Arent Heijndrickz va(n) oude sculden bij hem verleijt in die oude rekeninge III gl XIII st Item bet(aelt) va(n) scuere(n) va(n) die vier candelaers tegen Lichtmis 1574 stilo??? --- IIII st noch va(n) die voet vant opt outaer te maken va(n) oude lijsten va(n) tafraelen met ee(n) pultrum opt outaer en(de) ee(n) doetge(n) int sacristij met sijn slootwerck en(de) hengelisgens 5 te same(n) XXII st facit te samen I gl VI st Item b(etael)t Frans Franssen Coster vant crijsoffel te maken daer in verdient XXXVI st noch va(n) XXVI elken groene lijnt dekken vijf dents facit XVI st een oertgen noch toutaer cleet toegestelt daer om verdient VI st noch ee(n) corporael 6 zac daer om verdient I st facit te samen ee(n) oertgen Item ghcoft den 4den Maert 1574 ee(n) missael met een II gl IX st 3 Ik denk puin 4 Naam van een vierkanten, witten linnendoek, in de R.-K. liturgie gebruikt, door den priester om de schouders geslagen en tegenwoordig onder de albe vastgemaakt (WNT) 5 hengelissen is hengsels 6 Ontleend aan kerklat. corporale. Een gewijde linnen doek, waarmede in de R.-K. kerk het altaar tijdens de mis wordt bedekt en waarop kelk en hostie geplaatst worden. Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-5

6 corporael met twe pullen 7 en(de) noch ee(n) decksel opt pateen 8 te samen met den wijncoop II gl XVIIII st Item noch ghecoft een cleyn kistge(n) besijden toutaer om tmisghewad in te legge(n) om VII st noch ee(n) ijseren roe omme gardijn an te hangen II st noch IIII ellen weken laken opt outaer bij Frans Custers ghehaelt d( )ellen VII groeten facit XII st ee(n) oertgen. Item desen ontfanck bij Steffen Dirricsz ontfang(en) over dese sij vant boeck daer thegens den uwtgeef of gerekent is bij Dirrick Steffes zij(n) zoo(n) na zij doot betaelt Ergo dese Rekeing gheliquideert. 7 Kannetje waarin de misdienaar den priester den wijn en het water in de mis aanreikt (zie NIEUWBARN, Kerk. Handwdb. op Ampul); ampul. In dezen zin reeds 8 De pateen dient ook tot deksel voor de miskelk Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-6

7 [afbeelding 123 / bewerking Peter van der Lee] [linker marge] Deese principale rekeninge berust in de kiste bijde brieven tuis bij Antonius van Ewijck????? den naem vande biscop van Haerlem onder gheteijkent Overleveringe gedaen ten huijse van Cornelis Lourisz waert inden Gulden Boem bij Jan Deijman ter p(er)sentie van Antonis van Cuijck opden???????????????????? 28 novembr(is) an(no) 1574 en(de) alle die gildebroeders toeter tijt inde stadt wesende en(de) sijn Regenten gemaeckt die hier naer volgen welcke rekeninge Jan Deijman bij gescrifte overgelevert heeft en(de)?????????? Deecken Dirck Simonsz Vinders Quijrijn Willems Pieter Cornelisz Ban Dirck Steffensz Soutman [linker marge] den 17 maert 1579 Reeckening en(de) overleveringe gedaen Inde Cloveniers Duellen bij Dirck Simonsz als deecken en(de) Quirijn W(ille)ms Pieter Cornelisz Ban en(de) Dirck Steffensz Soutman als vinders van alle den ontfanck en(de) wtgeeff bij haer l(u)ijden ghesciet Inden eer ontfangen van Jan de Witte van vier halff jaeren Renten versceenen Jacobi 73 en(de) Lichtmis en(de) Jacobi 74 en(de) Lichtmis 75 bedraecht die so(mm)a van XL gl Alsoe als Jan de Witte gedelleert heeft voer commissarijsen??oem ongebruijck vant Ipoteeck en(de) commissarijsen gehoert hebbende beijdepartien hebben hem quijtgescoulden vijff halfjaeren te weeten Jacobi 75 en(de) Lichtmis en(de) Jacobi 76 en(de) Lichtmis en(de) Jacobi 77 ergo hier niet Noch ontfangen van Jan de Witte twe halff jaeren Renten Lichtmis en(de) Jacobij 78 bedraecht XX gl Noch veraccordeert met die huijrman van Robbetiens Horn van tjaer 72 en(de) voer die???rste bij hem gedaen en(de) die scaede die hie geleeden heeft doer die svaant is hem quijtscescouwen 9 II gl II ½ st ergo ontfangen VII gl XV st Som(ma) Later LXVII gl XVII ½ st 9 kwijtgescholden Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-7

8 [afbeelding 124 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeef Inden eersten betaelt tot Cornelis Lourijsz inde Gulden Boem dat te cort quam bijdie Reeckeninge van Jan Deijman st Noch ten huijse van Pieter Cornelisz Ban opte overleveringe verteert I gl XVI ½ II gl XVIII st noch van verdaegen te Rol te setten en(de) lusten vant vonnis VII st Noch betaelt an Dirck Simonsz Swaeger vant heck te maecken Noch dat heer Aerian Reste vant Jaer Noch heer Aeriaen Scorl van drie Jaeren de annis 75 / 76 / 77 / facit X gl I gl XII gl Noch heer Aeriaen geconsenteert van(de) gemeen gildebruers an turff I gl X st Noch opt Jaer van 78 / om heer Adriaen Scroll opt 31 mandt turff die mant I st V pen(ningen) en(de) noch XII st an gelde facit II gl XII st I blanck Noch vergaert geweest ten huijse van Dirck Steffensz Soutman den 26 December 1576 met die gemeijn gildebrueders die duen ter tijt thuijs waeren en(de) elck gildebrueder was gereeckent VII ½ st en(de) dess waeren prsent Deken Dirck Simonsz Vinders Quirijn Willemsz Pieter Cornelisz Ban Dirck Steffensz Soutman gildebrueders Arent Heijndericksz Jan Lou Staelsz Jan Berkelmansz Frans van Rijcken Niek Gerritsz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jan Pietersz Deijman Claes Albertsz Voecht Jan Gerritsz Wildeman Claes Dircksz Slap Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-8

9 [afbeelding 125 / bewerking Peter van der Lee] Ontfanck Noch die jaeren 1573 / 74 / 75 / 76 / 77 / ongebruijckt ende niet afgecoemen ergo hier niet Noch ontfangen van Robbetiens Horn van tjaer 78 / alsoe als hijt gehuijrt hadde als meder naebuer souden en ontfangen III gl VI st Noch veraccordeert den 28 decembris 1577 met die pachters van Wtgaef van(de) Jaeren 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 777 / alsoe als sij claechen vant ongebruijck soe hebben wij ontfangen twe Jaeren van ses compt VIII gl Noch ontfangen van pacht van Wtgeeft van tjaer 1578 facit IIII gl Noch staet t ontfangen van beijde pachten op beyde huijsen het jaer 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 10 ergo hier pro memoria Noch ontfangen van Jan Deijman tot het gilts behouff Noch van gelijcken van Jan Gerritsz Noch van dootschult van Frans Fransz Noch ontfangen van XIII gildebrueders ten huijse van Dirck Steffensz elx VII st X sts VII st VI st IIII gl XVII ½ st Noch ontfangen ten huijse ofte inde Doelen van thien gildebr(oeders) elx V st II gl X st Noch an wijncoepen II gl IIII st Noch van Jan de Witte een halff Jaer v(er)scenen Lichtmis an(no) p(er) se Soma XXXVI gl ½ st 10 tegenwoordig zou je dan al 24 keer op straat gezet zijn Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-9

10 [afbeelding 126 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeff Inden eersten een ton engels bier van excijs inbrengen VI gl VI st I gl XII st Noch van turff butter caes anders VIII gl XVII st Noch een kruijck die gebroecken is onversiens Noch om bier naegehaelt Noch b(e)t(aelt) Jan Pietersz Deijman van dat hij voirt gilt betaelt hadde Noch een sluetel van kist XII st I gl XV st V gl II st Van verdaegen I ½ st Noch van brieven vant jaer 75 / Noch op die Wtgeester Reijs geconsenteert bij die gemeen gildebroeders verteert Vant viding van(de) brieff van Jan de Wit I gl I gl XI ½ st VIII st Vergaert geweest ten huijse van Pieter Ban Inde Doelen den eersten Januarij sijn Regenten gemaeckt ende oeck present geweest dese navolgende personen Deeken Gildebroeders Quirijn Willemsz Dirck Sijmons vinders Arent Heijndricxz Dirck Steffensz Soutman Niel Gerritsz Jan Low Staets Jan Petersz Deijman Jan Gerritsz Wildeman Pieter Cornelisz Ban Claes Dircxz Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-10

11 [afbeelding 127 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeef Noch inden eersten op die vergaderinge een tonne biers met excijs en als VII gl VI st Noch een kist butter broet en(de) anders VIII gl XIII st Overleveringe gedaen inde Duellen den 18 maert In presentie van(de) gemeen gildebrueders en(de) is geschiet int jaer 1579 bij Dirck Sijmonsz als deecken Quirijn Wi(lle)ms Pieter Cornelisz Ban Dirck Steffensz Soutman als vinders van alle den ontfanck en(de) wtgeef Die bij haeren titj geschiet is In den eersten an bier en(de)???? VI gl X st Noch an costen van als X gl VII st Noch van costen vant outaer en(de) candelaers V gl II st noch van Inledinge van Jan die Witte I gl IIII st S(omm)a van(de) vergae(de)r Reeckeninge ontfangen?? alles I C III gl XVIII st hier tegens wtgegeven XCVII gl XI st I blanq Ergo blijckt meer ontfangen als wtgegeven VI gl VI st 1 oert Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-11

12 [afbeelding 128 / bewerking Peter van der Lee] 1579 Reeckeninge van(de) jaeren 1580 en(de) 1581 gedaen bij Dirck Sijmonsz indie plaetse van(de) Quirijn Wi(llem)s als deecken en(de) Dirck Steffensz Soutman xxxx Jan Lou Staets en(de) Jan Gerritsz Wildeman als vinders. xxxxxx Ontfanck Inden eersten ontfangen van(de) oude vinders VI gl VI st I oert noch ontfangen van vier halff jaeren renten v(er)schenen Jacobi 79 Lichtmis en(de) Jacobi 1580 En(de) Lichtmis 1581 compt XL gl Noch van Robbecens Horn vant Jaer V gl noch van pacht vuijtgeeft vant jaer IIII gl Noch van Robbekens Horn van jaer Noch van(de) pacht vuijtgeeft vant jaer Noch van pacht indie Sijlstraet van(de) voergaende jaeren het jaer 1580 lest betaelt alsoe als haer die reste daer die trouble quijt gescouden is en(de) ontfangen Noch van offgaen van Jan de Witte xxxxxxxxx noch van dootschult van Arent Heijn noch van Allert Scatter vant heck VII gl IIII gl I gl VII st XVIII st VI st VI gl VI st noch v(er)gaert geweest met gemeen gildebroeders als hier naer volcht inde Waeghe den 29 Januarij 1581 en(de) ontfangen van elx tot 15 toe elck 10 st compt VII gl X st noch van wijncoep van(de) rogge tuschen mijn en(de) Sijme Buijck X st noch van dootscult van Quirijn W(ille)ms VI st noch ontfangen van Robbekens Horn vant jaer VII gl noch van pacht t Uij[t]geest vant jaer IIII gl So(mm)a die geheelen ontfanck XCIIII gl IX st I oert Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-12

13 [afbeelding 129 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeff tegen den voergaende ontfanck Inden eersten an cousebant 11 van een tonne bier van wes inden boen gedroncken Noch Arent Heij dat hij verleijt heeft blijcken(de) bij die cedulle van Jan Deijman Noch an Garbrandt die coster voer den dienst die hij gedaen heeft sedert het belegge Noch an Pieter Ban dat tot sijnen huijse v(er)teert was boeven die reecken(ning) blijcken(de) bij sijn cedulle Noch bij Jan Gerritsz v(er)leijt doemen tbier proufde Noch tot Dirck Corssen V gl III gl XVIII st VII gl V gl VII st I oert XVIII st X st Noch heer Aerian Schorel van(de) Jaeren 79 / 80 en(de) 1582 elck Jaer 4 gul(den) compt XII gul(den) noch tot Jan Barthelmeesz an engels bier IIII gl XI st noch tot Allert Scatter op die v(er)gaedering indie Doelen een vaetien van 16 stoops met excijs tsaemen --- VIII gl noch eer die wijn quam 2 dubbelde stoopen III gl IIII st noch die die huijr van Rebbekens Horn brochte III st noch die lantsluijden van(de) pacht van twe Jaeren XIX st noch vant brengen vant jaer 81 van pacht IX st noch van Robbekens Horn van brengen II st noch Dirck Sijmonsz dat hem quam alst bleeck bij Jan Deijmans cedulle XII ½ st Ander oncosten op die v(er)gaedering indie waege den 25 / 26 / 27 Janua(rij) met gemeen gildebroeders 1581 en(de) sijn diensten gemaeckt Inden eersten van twe tonne biers elck tot 5 gul(den) compt noch van excijs noch van driemaeltijden 17 p(er)soenen als hier volgen tsaemen X gul(den) 1 gul(den) X st XIII gl XIII st Heer Adriaen Schorel Cornelis Rijcken Jan Deijman Dirck Sijmonsz Dirck Steffensz Soutman Jan Lou Staets Aelbert Gerritsz Sijp Claes Dircxz Sampsen Jan Jan Gerritsz Wildeman Allert Scatter Ab?wel Frederixz Jan Bartelmeeusz Mr. Huijg Bol Miel Gerritsz Adriaen Gael Pieter Oom 11 Naam van zekere ijzeren banden om de zijwangen van een houten affuit, die mede dienen ter bevestiging van de daarop aangebrachte platen. Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-13

14 [linker marge] Jan de Witte Deeken Dirck Steffensz Soutman vinders Jan Low Staets Aelbert Gerritsz Sijn Claes Dirckz Sampsen obijt anno 1582 in loco Jan Gerritsz Wildeman Reijer Sijmonsz heeft hem op deese v(er)gaedering laten anteijckenen Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-14

15 [afbeelding 130 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeff Noch an vueren en(de) van licht en(de) anders noetsaeckelecheijt V gul het Jonckwijf IX st die knecht voer sijn dienst vant jaer XV st noch bij die knecht v(er)leijt an proustwijn VI st noch het Jan Dircksz een vaetien van 16 stoepen voer VIII gl VI st noch die overleveringhe gedaen inde waeghe voer niewe deeckens en(de) vinders en(de) heer Adriaen Schorel en(de) verteert in als III gl XIII st II oert So(mm)a totalis wtgeeff XCVI gl VII st blijkt meer wutgeeff ald ontfanck I gl XVII st I bla(n)q Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-15

16 [afbeelding 131 / bewerking Peter van der Lee] Reeckeninge van de Jaeren 1582 / 1583 en(de) 1584 gedaen bij Dirck Steffensz Souteman als deecken en(de) Jan Lou Staels Albert Gerritsz sijn Jan??????????? Wildeman als vinders vant Schonevaerders gilde???????????? Ontfanck Inden eersten ontfangen van Jan de Witte rentmr van drie halff Jaeren v(er)scheenen renten te weeten Jacobi 1581 en(de) Kersemis en(de) Jacobi 1582 elck halff Jaer thien guldens compt XXX gl??? Noch ontfangen van Robbekens Horn van drije Jaeren Lanthuijs elck Jaer seven gul(den) compt XXI gulden Noch ontfangen van drie Jaeren pacht tuijtgeeft elck Jaer vier guldens compt XII gulden noch ontfangen van XXX gul(den) voeders doemen aeten op den duelen a(nno) 1583 In dece(m)ber elckx thien stuivers en(de) twe nae angenoemen worden elckx vijff stuivers compt XIII gl noch ontfangen van wijncoepen en(de) affgangen XXVIII??? So(mm)a totalis ontfang IC IIII gul(den)??? Dit zijn drie gildebrueders die gegeten hebben int Jaer ons heer 1583 den 27 december. Deecken Dirck Steffensz Soutman vinders Jan Louw Staets Aelbert Gerritsz Fijn Jan Gerritsz Wildeman Jan Pietersz Deijman Mr. Hugo Boll Claes Aelbertsz brouwer Aelbert Frederiksz Pieter Cornelisz Ban Adriaen Jansz Gaell Jacop W(ille)ms Scatter Reijer Sijmonsz Deese onder gescreven sijn In gecoemen doemen aeten als boeven Cappiteyn Jancop Anthonisz obijt 84 Jacop Florisz Jan Gerritsz Olij Floris Thonisz Adriaen Cornelisz Blauw Arent Cornelisz W(ille)m Aerentsz Boll Pietter 12 Jansz Droechvoet Borrit Jelisz Wouter Auwelsz Steltman Claes Steffensz Soutman Deese twe halff gelt Cornelis Fransz Caija Adriaen Jansz Tou 12 Na de eerste t staat een soort b, die ook een t moet zijn, dat is te zien op de volgende blz. waar bovenaan wtgeeft met dezelfde t wordt geschreven. Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-16

17 [afbeelding 132 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeft tegen den ontfanck van(de) Jaeren 1582, 83 en 84. Inden eersten heer Adriaen Scorell voer drie Jaeren telcke jaer vier guldens compt XII gul noch an die vinders blijcken(de) bij die voergaende???? Noch oncosten gemaeckt Indie Duelen doemen aeten Int Jaer ons heeren XV C LXXXIII den XXVII decembris II gul XVII st I blanq Inden eersten drie tonne biers elck tot V gul(den) ---- XV gul(den) van excijs en(de) Impost III gul(den) VII st an twe stucken Rundtvlees III gul(den) XVII ½ st noch een ham I gul(den) I st noch an weerenvlees voeten en(de) hoeffden II gul(den) X st noch an Conijnen II gul(den) II st noch an visch met draegen II gul(den) IIII st noch an broett III guld(den) noch an houdt I gul(den) XI ½ st noch an turff II gul(den) IIII st noch van vracht van turff en(de) houdt VIII st noch an caese XII st noch an booter II gul(den) XVI st noch an caersen X st noch an asijn soutt en(de) mostart VI st voir die moyten indie Duelen III gul(den) Voir het Jonckwijf X st noch nae v(er)teert ter selfder plaetse IIII gul(den) X st noch gecort van Robbekens Horn a(nno) LXXXIIII ---- II gul(den) II ½ st noch gecort van(de) pacht van drie jaeren I gul(den) XVII st noch die knecht voer sijn dienst van twe Jaeren elck jaer XV st compt I gul(den) X st noch betaelt voer II ton engels bier met excijs en(de) impost XXII gul(den) X st noch v(er)teert tot Jan Lou Staets In en(de) p(er)sentie van nieue en(de) olde vinders III gl X st So(mm)a totalis wtgeeft X r II gul(den) 13 XVII st IIII d Deese X r II gulden XVII st IIII d affghetrocken van(de) ontfang hier?over gestelde comt meer ontfangen als wtghegeven elf guld(en) ses st(uiver) Aldus gereekent en(de) ghelijquijdeert opden lest Januarij an(n)o XV C vijf ende tachtig beijde oude en(de) nieuwe vinders en presentie van Dirrick Sijmonsz en(de) Cornelis Rijcken oudt burgermeijster die deesen onder ghetijkent hebben op date voirss(creven) Cornelis Rijcken # Drick Sijmonsz 13 Het kan zijn dat hier rij staat, wat dan een bepaalde waarde zou moeten vertegenwoordigen, want deze optelling zou minsten 75 gulden moeten bedragen Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-17

18 [afbeelding 133 / bewerking Peter van der Lee] Deeken Jan Lou Staets vinders Aelbert Gherritsz Sijmelinck Claes Aelbert Voicht Jan Pietersz Deijman Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-18

19 [afbeelding 134 / bewerking Peter van der Lee] Rekeninge ghedaen bij Jan Lou Staets als Deeken Aelbert Gherritsz Sijme Buijck, Claes Aelbertsz Voicht en(de) Jan Pietersz Deijman vinders van des Schonevaerders ghilde binnen H(aa)rlem van alle den ontfanck en(de) wtgheven die sij ghehadt hebben beghinnendt vanden lesten Januarij an(n)o XV C vijff en(de) tachtich totten vijffden martij an(n)o 1587 Inden eersten ontfanghen wijthanden vanden oude vinders opden lesten Januarij 1585 als bij tslot van haere Rekeninghe blijckt XI VI st van Jan die Witte ontfanghen vier halff jaren losrenten tot tien guldiens elke halff jaer losbaer den pen(nning) twintich te weeten Lichtmis en(de) Jacobi an(n)o drie en(de) tachtich en(de) Lichtmis en(de) Jacobi an(n)o vier en(de) tachtich comt -- XL Noch van Jan die Witte ontfanghen Lichtmis en(de) Jacobi vijff en(de) tachtich comt XX Noch ontfanghen van lanthuijr de a(nno) 83 van een stucks lants gheleijghen inden banne van Limmen op die voesighe sloot ghenaempt Robbertgens Horren groot drie gheersen uwijt wijsende den beseghelde brieff van date an(n)o 1449 daer off weesende en is ontf(angen) -- VII Noch ontfanghen van een Eewighe erffpacht van een gouden enghelschen noobel weeghen(de) vijftalven engels off payement daer waerden staende op een stucke lants gheleghen inden banne van Uwijtgeest die brieff hier off weesende van date an(n)o 1433 den 26 in Meij ende sij sijn ghehouden deese pacht alle jaren binnen Haerlem te leveren op Kersavondt ofte binnen acht daghen daer nae oft tlandt is verbeurt Ende voor deese nobel wordt nu jaerliks betaelt / achtervolgen(de) seeker accoerdt datter ghemaeckt is an(n)o 1546 als hier voor folijo 39 verso blijckt / die som(m)a van vier guldens en(de) die pachtenaers sijn nu ghenaempt Arint Sijbrantsz en(de) Jan Willemsz en(de) hier off ontfangen die pacht verschenen Kersmisse an(n)o vijff en(de) tachtich IIII Noch ontfangen die pacht verscheenen an(n)o seven(en)tachtich IIII So(mma) Lateris st Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-19

20 [afbeelding 135 / bewerking Peter van der Lee] Noch vande lanthuijs van Robbetgens horen voirs die lanthuijse de anno ses en(de) tachtig??tf? Alsoe Jan die Witte vande halff jaren lichtmisse jaerli an(n)o 86 en(de) lichtmisse an(n)o 87 niet betaelt en heeft wordt tselffde alhier ghestelt voor memorie huijspachten Ontfanghen van Gherrit Dirricksz Crael ter cause van(de) pacht staende op sijn huijs staende inde Sijlstraet Daer nu die Drooghscheerders Schaer Uwijthangt tot neeghen stuijvers en(de) en(de) een oortgen sjaers in recht en(de) poort recht ontfanghen vanden jaren 81 en(de) 82 beijde incluijs comt vijffjaren belopen(de) twe gulden ses sts en een oortgen ergo comt hier II g VI st?? Alsoe vande selffde pagt de an(n)o 86 niet ontfanghen en is wordt tselffde huijs ghestelt voor Noch een pacht staende op een huijs inde Groote Houtstraet toecomende Gheret van????? ofte Jan Matijszn aldernaest Amsterdam tot ses sts????????? sjaers ende alsoe die leste pacht ontfanghen is afgheweest bij Gheret Arensz des ghilts knecht de An(n)o 72 Ende alsoe hij hem fugitijff 14 ghemaeckt heeft also inde erkenninge van Steffen Dirrickzn folio verso blijkt dient dat h? resterende sijn annos 73 tot 86 beijde incluijs comt 14 jaren belopen(de) vier gulden acht sts ses d 15 ende also hier niet off ghecomen en is werdt hier ghestelt voor memorie memorie Andere ontfang Ontfanghen van 24 ghildebroeders van huijs eedtghelt elx tot vijtien stuijvers comt XVIII g Van wijncoopen ontfanghen 6 g 6 st en(de) inde bos 16 van offghegeving ghe??nen 16 sts comt VII g II st vande dootschult van Jan Bartelmeuszn ontfangen VI st Somma totalis blijckt ontfangen I C XXI g???? [NB de tekst in de linker marge is niet goed te lezen] 14 op de vlucht 15 d voor denarie die als onderdeel van de stuiver gebruikt werd 16 collecte bus bijv in de kerk Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-20

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573

Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573 Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573 Handschrift, ca. 1575. Dit 'Cort verhael' maakt deel uit van een handschrift (circa 1575) over het beleg van Haarlem van

Nadere informatie

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN Eens de gegevens uit de Parochieregisters verwerkt, is het voor iedere familiekundige interessant wat meer gegevens over de voorouders op te sporen

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Jan Huyghen van Linschoten editie H. Kern, herzien door H. Terpstra bron Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario,

Nadere informatie

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686 Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686 E.C. Godée Molsbergen bron E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Cornicke van Brabant

Cornicke van Brabant Cornicke van Brabant Hennen van Merchtenen editie Guido Gezelle bron (ed. Guido Gezelle). A. Siffer, Gent 1896 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/henn004corn01_01/colofon.htm 2003 dbnl

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Nycholaus was portere 1 der stat van Patera. Ende hi was gheboren van heyleghen ende rike lieden. Sijn vader hiet Epyphanius ende sijn moeder hiet Johanna.

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 - gemaakt door Jos de Kloe - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Streekarchief Land van Heusden en Altena Archief: Ambacht

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Dit is een suuerlijc boecxken

Dit is een suuerlijc boecxken Editie J.J. Mak bron (ed. J.J. Mak). Wereld-Bibliotheek, Amsterdam / Antwerpen 1957 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_suu001suur02_01/colofon.php 2012 dbnl / erven J.J. Mak V Ten geleide

Nadere informatie

Spiegel der monniken

Spiegel der monniken Spiegel der monniken Editie van de Middelnederlandse vertaling van het eerste boek van de Profectus religiosorum door Roel van den Assem, Eefje Been, Afra Boot, Fleur van Geenen, Jelmer Dijkstra, Jorik

Nadere informatie

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~ tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli

Nadere informatie

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 bron. E.J. Brill, Leiden 1898 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_tij003189801_01/colofon.htm 2008 dbnl 1 De Griseldis-novelle

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst

Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst VERWI JS Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst 2 N.V. W. J. THIEME & CIE - ZUTPHEN Prij~ in.'. f Il.---, cvdb. I I!.sn VERWIJS' Bloemlezing uit cle Miciclelneclerlandse Dichtkunst HERZIEN DOOR

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

In het volgende fragment lezen wij hoe de boerenzoon Ferguut op weg gaat naar het hof van koning Artur, aangezien hij zo graag ridder van de Ronde Tafel wil worden. Nadat de koning hem tot ridder heeft

Nadere informatie

Mariken van Nieumeghen

Mariken van Nieumeghen editie Dirk Coigneau bron Dirk Coigneau (ed.),. Verloren, Hilversum 1996 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_mar001mari01_01/colofon.htm 2002 dbnl / Dirk Coigneau 7 Inleiding Dit Mariken

Nadere informatie

STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF",,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD

STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF,,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD . 36 I " il ~ \ ' I; STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF",,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD ,,.,.------,. '. -1- September 1985 VRIENDENKRING VAN HET STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD Redactie en secretariaat Aofweg

Nadere informatie

Lof der zotheid. Desiderius Erasmus. vertaling Johan Geillyaert. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/colofon.

Lof der zotheid. Desiderius Erasmus. vertaling Johan Geillyaert. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/colofon. Lof der zotheid Desiderius Erasmus vertaling Johan Geillyaert bron Desiderius Erasmus, Dat constelijck ende costelijck Boecxken, Moriae Encomion: Dat is, een Lof der Sotheyt (vert. Johan Geillyaert). Willem

Nadere informatie