Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders (deel 25 t/m 31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31)"

Transcriptie

1 Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders (deel 25 t/m 31) - bewerkt door diverse personen, coördinatie door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Ambachtgilden te Haarlem, Toegang nr Inventarisnummer: 284 Omschrijving: Gildeboek met rekeningen en resoluties Opmerkingen: De tekst staat niet in chronologische volgorde. Soms zijn er pagina s geheel leeg of slechts alleen met één grote doorhaling zonder dat de pagina ooit beschreven was; deze lege pagina s zijn niet gefotografeerd. Transcriptie Gemaakt door: Diverse bewerkers, maar Peter van der Lee heeft het merendeel uitgewerkt; telkens wordt de naam van de bewerker in de kop van de pagina genoemd. Soort: Transcriptie Datum versie 1 juli-september 2007 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerkingen: Opmerkingen van de bewerkers staan tussen rechte haken, in rood bij onzekerheid over de juistheid van de tekst en/of d.m.v. vraagtekens, bijvoorbeeld bij onleesbaarheid.. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welk vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-1

2 [afbeelding 119 / bewerking Peter van der Lee] Wuijtgheeve thegens den voirgaenden ontfanghe ghemaeckt in ponden van XLgroon(en) Vlaems tstuck Alsoe bij slot van(de) voirgaen(de) Rekeninghe blijckt meer uwijt ghegheven dan ontfanghen die somme van XIII gl XV st X d ergo wort alhier voir uwijt ghegheven ghestelt die somme van XIII XVII st?? Noch betaelt Mr. Tomas Claesz des ghildts pastoor voer een jaer Diensts bij hem op des voirs(screven) gildts altaer ghedaen en(de) hem verscheenen was priemo Januarij an(n)o twee en(de) tseventich stilo ro(man)i IIII Noch betaelt van vijff missen op Sinte Olavs dach op toutaer ghedaen en(de) voor elke mis betaelt twee stuijvers comt Noch betaelt twe ponden waslicht tot 8 st tpondt en(de) een smeerkaersse tot twe stuijvers comt st Willem Dirricksz betaelt van tsestich cleijne brieven ende vijff grooten ghehadt op Sacraments dach an(n)o LXXI bet(aelt) Jan Willemsz van Uwijtgheest heeft ghecort over trecht van(de) honderste pen(ning) van(de) IIII gl pachts ghecort XIIII st ergo hier ---- st XII st XVIII XV st XIIII Andere Vuijtgheef van verteerde costen Inden eersten tot Lijsbet Jansdr ghehadt anderhalve tonne biers de ton tot drie guldens comt IIII X st Van excijs en(de) impost van tvoirs(screven) bier betaelt st Die excijs draghers van tinbrengen met een mingeling biers bet(aelt) ??? XXI III st Deken en(de) vinders hebben inde Gulden Waghen besteet tot 10 parsonen den ersten dach 5 ½ st den tweden dach 4 ½ st den derden dach 3 st die maeltijden en(de) elke vuijr een st de mandt turffs met twe houten die sal doe huich mette kaersen binnen loopen en(de) als doen verteert XXXVII st Noch isser bij die landtluijden verteert die die pacht van Uwijtgheest brochten en(de) op haren presexen 1 dach uwaren en(de) vinders als doen niet vergaert en waren is haer een ontbijten gheconsenteert en(de) hebben verteert inde Gulden Waghen IXst VI d S(omm)a XXVIII gl XXVIII st VI penningen his 1 misschien bedoeld pretexen, er zou sprake kunnen zijn van een t door de s Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-2

3 [afbeelding 120 / bewerking Peter van der Lee] Opden eersten dach verteert alsoe alste op ten parsonen besteet was tot 5 ½ st die man en(de ) maer vijff p(ar)sonen quamen en(de) bij accort betaelt 2 gl 10 st, opde tweeden dach 10 p(ar)soonen tot 4 ½ st de man comt 2 gl 5 st, opde derden dach 10 p(ar)soonen tot 3 st die man comt 30 st comt totalis somma VI V st Noch an salaet en(de) bocken tsachternoens ghehadt 2 daghen Noch an bier nae ghedroncken opden 3 en dach st IX d Die Jongwijffs gheschonken voer haer moyten st X st XIX XIIII an =5 vueren elke vier tot 1 st VI d comt tsamen XXXVII st VI d Alsoe Gherrit Arentsz des ghilts diender bij slot van Rekeninghe ghedaen weesen(de) an(n)o LXIX schuldich ghebleven is die somme van VIII gl XVI st en(de) noch ontfanghen heeft die huijspachten verscheenen wesen(de) Bamis 2 an(n)o LXX en(de) LXXI bedraghen(de) XXXI st I d obt comt te samen X gl VII st 1 d obt noch an dootschult van Cornelis W(ille)msz bij hem ontf(angen)?????? VI st hier tijeghen bij hem betaelt 2 pondt waslicht an(n)o 70 en(de) 2 pondt an(n)o 71 tot 8 st tpondt comt 32 st noch 2 pondt smeer kaerssen an(n)o 70 en(de) een pondt an(n)o 71 tot xxx twe st 5 d comt 7 st noch bij hem betaelt an(n)o 70 van een slot te verstellen 3 st noch van touden houden van(de) ornamenten 5 st noch bij hem an vuertesten betaelt doemen tghilt aten 4 st an(n)o 70 en(de) noch 3 gl de an(n)o 71 comt te samen 8 gl 11 st. Dit off getoghen van 10 gl 13 st 1 d obt blijft hij noch schuldich bij slot van rekeninghe 2 gl 2 st 1 d obt ergo alhier ghestelt voir memorie S(omm)a X gl VI st een oertgen tegens desen omtf(ang) van XLI gl Drie st een penninc daer tegens uitghegheven is ---- XXXIX gl IIII st X penninc hts S(omm)a blijft bij die voers --- XXXVIII st Dit is overghlevert an die nieuwe vinders houden haer om [Noot van Peter van der Lee: Het in deze vorm synoniem gebruiken van o.m. guldens en ponden kwam in de 16e eeuw in Holland vaak voor (zoals dat met florijnen en guldens tot enkele jaren geleden nog gebeurde). De obool staat voor een halve penning (denier), de po(i)tevin staat voor een restwaarde (zie ook de inleiding op een 10e penningkohier in Ons Voorgeslacht van deze maand). Eea wvt aangeduid met ob. pot. Gezien de volgorde van geldwaarden lijkt in dit dokument obool te zijn bedoeld, maar de 't' kan is niet thuis te brengen - of het zou een vergaande samentrekking moeten zijn!] 2 Sint Bavomis, 1oktober Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-3

4 [afbeelding 121 / bewerking Peter van der Lee] Item omme LXX doe wij lest aten sijn deken en(de) vinders ghemaect. Arent Heijndriksz Deken als Arent Heijn obi(jt) 1573 Heijndrick??z obijt 1574 Steffen Dircksz vinders Quirijn Willemsz Omtfang Inden eersten omtfange in die overleverinc omtrent Lichtmis XXXVIII st VII pen noch omtf(angen) een half jaer renten vers(cenen) Lichtmis 1572 stilo ro(man)i X gl Item noch omtf(angen) twe half jaeren renten va(n) Jan die Witte vers(cenen) Jacobi 1572 en(de) Lichtmis daer nae volgen anno 1573 stilo ro(man)i te samen XX gl Item Gerrit Arentsz onse smidt heeft ontf(angen) va(n) Hillegom Caersemaecksters huijs die pacht versc(enen) anno 1572 En(de) vant huijs in die Houtstraet en(de) is naet beleg wechghetrocken sonder rekening te doen ergo hier niet [linker marge] Arbrtant Artsz slos onse knecht En(de) soe hebben wij weder aengenomen Garbra(n)t Artsz coster en(de) heeft tselfde datter ghebleven was vant romeijns outaer mede ghegheven tot onse outaers behouf in Januario 1574 Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-4

5 [afbeelding 122 / bewerking Peter van der Lee] [linker marge]????????????? somer 1573 Vutgaeff Item vant outaer of tebreken en(de) die muir te helen an calc en metselen --- II gl X st va(n) die peijn 3 vut te dragen --- X st te samen Weder om ghgheven vant outaer te maken bij consent van die biscop int romeijns cappel in octobri VI gl III st va(n) wijncoep bij Arent Heijn en(de) Dirck Sijmo(n)sz --- VI st en(de) noch van Ja(n) die Wit te verdagen --- II st te samen III gl VI gl X I st Noch vandi weder ghecregen ornamenten gulden doe die in die kerck uut geveelt worde die pastoer voir sijn moijten --- III st en(de) vant nijen vant outaer --- XIX st twe decken tot die voet vant outaer ---- XVIII st en(de) va(n) make(n) --- VIII st comen te samen II gl VIII st Item ghecoft tien dalf ellen laken tot?? alst en(de) amict 4 dollen voer VII st maeckt --- III gl I st ee(n) blanck en(de) va(n) make(n) --- VII st facit ee(n) oertgen III gl VIII st Bet(aelt) Arent Heijndrickz va(n) oude sculden bij hem verleijt in die oude rekeninge III gl XIII st Item bet(aelt) va(n) scuere(n) va(n) die vier candelaers tegen Lichtmis 1574 stilo??? --- IIII st noch va(n) die voet vant opt outaer te maken va(n) oude lijsten va(n) tafraelen met ee(n) pultrum opt outaer en(de) ee(n) doetge(n) int sacristij met sijn slootwerck en(de) hengelisgens 5 te same(n) XXII st facit te samen I gl VI st Item b(etael)t Frans Franssen Coster vant crijsoffel te maken daer in verdient XXXVI st noch va(n) XXVI elken groene lijnt dekken vijf dents facit XVI st een oertgen noch toutaer cleet toegestelt daer om verdient VI st noch ee(n) corporael 6 zac daer om verdient I st facit te samen ee(n) oertgen Item ghcoft den 4den Maert 1574 ee(n) missael met een II gl IX st 3 Ik denk puin 4 Naam van een vierkanten, witten linnendoek, in de R.-K. liturgie gebruikt, door den priester om de schouders geslagen en tegenwoordig onder de albe vastgemaakt (WNT) 5 hengelissen is hengsels 6 Ontleend aan kerklat. corporale. Een gewijde linnen doek, waarmede in de R.-K. kerk het altaar tijdens de mis wordt bedekt en waarop kelk en hostie geplaatst worden. Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-5

6 corporael met twe pullen 7 en(de) noch ee(n) decksel opt pateen 8 te samen met den wijncoop II gl XVIIII st Item noch ghecoft een cleyn kistge(n) besijden toutaer om tmisghewad in te legge(n) om VII st noch ee(n) ijseren roe omme gardijn an te hangen II st noch IIII ellen weken laken opt outaer bij Frans Custers ghehaelt d( )ellen VII groeten facit XII st ee(n) oertgen. Item desen ontfanck bij Steffen Dirricsz ontfang(en) over dese sij vant boeck daer thegens den uwtgeef of gerekent is bij Dirrick Steffes zij(n) zoo(n) na zij doot betaelt Ergo dese Rekeing gheliquideert. 7 Kannetje waarin de misdienaar den priester den wijn en het water in de mis aanreikt (zie NIEUWBARN, Kerk. Handwdb. op Ampul); ampul. In dezen zin reeds 8 De pateen dient ook tot deksel voor de miskelk Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-6

7 [afbeelding 123 / bewerking Peter van der Lee] [linker marge] Deese principale rekeninge berust in de kiste bijde brieven tuis bij Antonius van Ewijck????? den naem vande biscop van Haerlem onder gheteijkent Overleveringe gedaen ten huijse van Cornelis Lourisz waert inden Gulden Boem bij Jan Deijman ter p(er)sentie van Antonis van Cuijck opden???????????????????? 28 novembr(is) an(no) 1574 en(de) alle die gildebroeders toeter tijt inde stadt wesende en(de) sijn Regenten gemaeckt die hier naer volgen welcke rekeninge Jan Deijman bij gescrifte overgelevert heeft en(de)?????????? Deecken Dirck Simonsz Vinders Quijrijn Willems Pieter Cornelisz Ban Dirck Steffensz Soutman [linker marge] den 17 maert 1579 Reeckening en(de) overleveringe gedaen Inde Cloveniers Duellen bij Dirck Simonsz als deecken en(de) Quirijn W(ille)ms Pieter Cornelisz Ban en(de) Dirck Steffensz Soutman als vinders van alle den ontfanck en(de) wtgeeff bij haer l(u)ijden ghesciet Inden eer ontfangen van Jan de Witte van vier halff jaeren Renten versceenen Jacobi 73 en(de) Lichtmis en(de) Jacobi 74 en(de) Lichtmis 75 bedraecht die so(mm)a van XL gl Alsoe als Jan de Witte gedelleert heeft voer commissarijsen??oem ongebruijck vant Ipoteeck en(de) commissarijsen gehoert hebbende beijdepartien hebben hem quijtgescoulden vijff halfjaeren te weeten Jacobi 75 en(de) Lichtmis en(de) Jacobi 76 en(de) Lichtmis en(de) Jacobi 77 ergo hier niet Noch ontfangen van Jan de Witte twe halff jaeren Renten Lichtmis en(de) Jacobij 78 bedraecht XX gl Noch veraccordeert met die huijrman van Robbetiens Horn van tjaer 72 en(de) voer die???rste bij hem gedaen en(de) die scaede die hie geleeden heeft doer die svaant is hem quijtscescouwen 9 II gl II ½ st ergo ontfangen VII gl XV st Som(ma) Later LXVII gl XVII ½ st 9 kwijtgescholden Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-7

8 [afbeelding 124 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeef Inden eersten betaelt tot Cornelis Lourijsz inde Gulden Boem dat te cort quam bijdie Reeckeninge van Jan Deijman st Noch ten huijse van Pieter Cornelisz Ban opte overleveringe verteert I gl XVI ½ II gl XVIII st noch van verdaegen te Rol te setten en(de) lusten vant vonnis VII st Noch betaelt an Dirck Simonsz Swaeger vant heck te maecken Noch dat heer Aerian Reste vant Jaer Noch heer Aeriaen Scorl van drie Jaeren de annis 75 / 76 / 77 / facit X gl I gl XII gl Noch heer Aeriaen geconsenteert van(de) gemeen gildebruers an turff I gl X st Noch opt Jaer van 78 / om heer Adriaen Scroll opt 31 mandt turff die mant I st V pen(ningen) en(de) noch XII st an gelde facit II gl XII st I blanck Noch vergaert geweest ten huijse van Dirck Steffensz Soutman den 26 December 1576 met die gemeijn gildebrueders die duen ter tijt thuijs waeren en(de) elck gildebrueder was gereeckent VII ½ st en(de) dess waeren prsent Deken Dirck Simonsz Vinders Quirijn Willemsz Pieter Cornelisz Ban Dirck Steffensz Soutman gildebrueders Arent Heijndericksz Jan Lou Staelsz Jan Berkelmansz Frans van Rijcken Niek Gerritsz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jan Pietersz Deijman Claes Albertsz Voecht Jan Gerritsz Wildeman Claes Dircksz Slap Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-8

9 [afbeelding 125 / bewerking Peter van der Lee] Ontfanck Noch die jaeren 1573 / 74 / 75 / 76 / 77 / ongebruijckt ende niet afgecoemen ergo hier niet Noch ontfangen van Robbetiens Horn van tjaer 78 / alsoe als hijt gehuijrt hadde als meder naebuer souden en ontfangen III gl VI st Noch veraccordeert den 28 decembris 1577 met die pachters van Wtgaef van(de) Jaeren 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 777 / alsoe als sij claechen vant ongebruijck soe hebben wij ontfangen twe Jaeren van ses compt VIII gl Noch ontfangen van pacht van Wtgeeft van tjaer 1578 facit IIII gl Noch staet t ontfangen van beijde pachten op beyde huijsen het jaer 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 10 ergo hier pro memoria Noch ontfangen van Jan Deijman tot het gilts behouff Noch van gelijcken van Jan Gerritsz Noch van dootschult van Frans Fransz Noch ontfangen van XIII gildebrueders ten huijse van Dirck Steffensz elx VII st X sts VII st VI st IIII gl XVII ½ st Noch ontfangen ten huijse ofte inde Doelen van thien gildebr(oeders) elx V st II gl X st Noch an wijncoepen II gl IIII st Noch van Jan de Witte een halff Jaer v(er)scenen Lichtmis an(no) p(er) se Soma XXXVI gl ½ st 10 tegenwoordig zou je dan al 24 keer op straat gezet zijn Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-9

10 [afbeelding 126 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeff Inden eersten een ton engels bier van excijs inbrengen VI gl VI st I gl XII st Noch van turff butter caes anders VIII gl XVII st Noch een kruijck die gebroecken is onversiens Noch om bier naegehaelt Noch b(e)t(aelt) Jan Pietersz Deijman van dat hij voirt gilt betaelt hadde Noch een sluetel van kist XII st I gl XV st V gl II st Van verdaegen I ½ st Noch van brieven vant jaer 75 / Noch op die Wtgeester Reijs geconsenteert bij die gemeen gildebroeders verteert Vant viding van(de) brieff van Jan de Wit I gl I gl XI ½ st VIII st Vergaert geweest ten huijse van Pieter Ban Inde Doelen den eersten Januarij sijn Regenten gemaeckt ende oeck present geweest dese navolgende personen Deeken Gildebroeders Quirijn Willemsz Dirck Sijmons vinders Arent Heijndricxz Dirck Steffensz Soutman Niel Gerritsz Jan Low Staets Jan Petersz Deijman Jan Gerritsz Wildeman Pieter Cornelisz Ban Claes Dircxz Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-10

11 [afbeelding 127 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeef Noch inden eersten op die vergaderinge een tonne biers met excijs en als VII gl VI st Noch een kist butter broet en(de) anders VIII gl XIII st Overleveringe gedaen inde Duellen den 18 maert In presentie van(de) gemeen gildebrueders en(de) is geschiet int jaer 1579 bij Dirck Sijmonsz als deecken Quirijn Wi(lle)ms Pieter Cornelisz Ban Dirck Steffensz Soutman als vinders van alle den ontfanck en(de) wtgeef Die bij haeren titj geschiet is In den eersten an bier en(de)???? VI gl X st Noch an costen van als X gl VII st Noch van costen vant outaer en(de) candelaers V gl II st noch van Inledinge van Jan die Witte I gl IIII st S(omm)a van(de) vergae(de)r Reeckeninge ontfangen?? alles I C III gl XVIII st hier tegens wtgegeven XCVII gl XI st I blanq Ergo blijckt meer ontfangen als wtgegeven VI gl VI st 1 oert Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-11

12 [afbeelding 128 / bewerking Peter van der Lee] 1579 Reeckeninge van(de) jaeren 1580 en(de) 1581 gedaen bij Dirck Sijmonsz indie plaetse van(de) Quirijn Wi(llem)s als deecken en(de) Dirck Steffensz Soutman xxxx Jan Lou Staets en(de) Jan Gerritsz Wildeman als vinders. xxxxxx Ontfanck Inden eersten ontfangen van(de) oude vinders VI gl VI st I oert noch ontfangen van vier halff jaeren renten v(er)schenen Jacobi 79 Lichtmis en(de) Jacobi 1580 En(de) Lichtmis 1581 compt XL gl Noch van Robbecens Horn vant Jaer V gl noch van pacht vuijtgeeft vant jaer IIII gl Noch van Robbekens Horn van jaer Noch van(de) pacht vuijtgeeft vant jaer Noch van pacht indie Sijlstraet van(de) voergaende jaeren het jaer 1580 lest betaelt alsoe als haer die reste daer die trouble quijt gescouden is en(de) ontfangen Noch van offgaen van Jan de Witte xxxxxxxxx noch van dootschult van Arent Heijn noch van Allert Scatter vant heck VII gl IIII gl I gl VII st XVIII st VI st VI gl VI st noch v(er)gaert geweest met gemeen gildebroeders als hier naer volcht inde Waeghe den 29 Januarij 1581 en(de) ontfangen van elx tot 15 toe elck 10 st compt VII gl X st noch van wijncoep van(de) rogge tuschen mijn en(de) Sijme Buijck X st noch van dootscult van Quirijn W(ille)ms VI st noch ontfangen van Robbekens Horn vant jaer VII gl noch van pacht t Uij[t]geest vant jaer IIII gl So(mm)a die geheelen ontfanck XCIIII gl IX st I oert Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-12

13 [afbeelding 129 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeff tegen den voergaende ontfanck Inden eersten an cousebant 11 van een tonne bier van wes inden boen gedroncken Noch Arent Heij dat hij verleijt heeft blijcken(de) bij die cedulle van Jan Deijman Noch an Garbrandt die coster voer den dienst die hij gedaen heeft sedert het belegge Noch an Pieter Ban dat tot sijnen huijse v(er)teert was boeven die reecken(ning) blijcken(de) bij sijn cedulle Noch bij Jan Gerritsz v(er)leijt doemen tbier proufde Noch tot Dirck Corssen V gl III gl XVIII st VII gl V gl VII st I oert XVIII st X st Noch heer Aerian Schorel van(de) Jaeren 79 / 80 en(de) 1582 elck Jaer 4 gul(den) compt XII gul(den) noch tot Jan Barthelmeesz an engels bier IIII gl XI st noch tot Allert Scatter op die v(er)gaedering indie Doelen een vaetien van 16 stoops met excijs tsaemen --- VIII gl noch eer die wijn quam 2 dubbelde stoopen III gl IIII st noch die die huijr van Rebbekens Horn brochte III st noch die lantsluijden van(de) pacht van twe Jaeren XIX st noch vant brengen vant jaer 81 van pacht IX st noch van Robbekens Horn van brengen II st noch Dirck Sijmonsz dat hem quam alst bleeck bij Jan Deijmans cedulle XII ½ st Ander oncosten op die v(er)gaedering indie waege den 25 / 26 / 27 Janua(rij) met gemeen gildebroeders 1581 en(de) sijn diensten gemaeckt Inden eersten van twe tonne biers elck tot 5 gul(den) compt noch van excijs noch van driemaeltijden 17 p(er)soenen als hier volgen tsaemen X gul(den) 1 gul(den) X st XIII gl XIII st Heer Adriaen Schorel Cornelis Rijcken Jan Deijman Dirck Sijmonsz Dirck Steffensz Soutman Jan Lou Staets Aelbert Gerritsz Sijp Claes Dircxz Sampsen Jan Jan Gerritsz Wildeman Allert Scatter Ab?wel Frederixz Jan Bartelmeeusz Mr. Huijg Bol Miel Gerritsz Adriaen Gael Pieter Oom 11 Naam van zekere ijzeren banden om de zijwangen van een houten affuit, die mede dienen ter bevestiging van de daarop aangebrachte platen. Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-13

14 [linker marge] Jan de Witte Deeken Dirck Steffensz Soutman vinders Jan Low Staets Aelbert Gerritsz Sijn Claes Dirckz Sampsen obijt anno 1582 in loco Jan Gerritsz Wildeman Reijer Sijmonsz heeft hem op deese v(er)gaedering laten anteijckenen Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-14

15 [afbeelding 130 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeff Noch an vueren en(de) van licht en(de) anders noetsaeckelecheijt V gul het Jonckwijf IX st die knecht voer sijn dienst vant jaer XV st noch bij die knecht v(er)leijt an proustwijn VI st noch het Jan Dircksz een vaetien van 16 stoepen voer VIII gl VI st noch die overleveringhe gedaen inde waeghe voer niewe deeckens en(de) vinders en(de) heer Adriaen Schorel en(de) verteert in als III gl XIII st II oert So(mm)a totalis wtgeeff XCVI gl VII st blijkt meer wutgeeff ald ontfanck I gl XVII st I bla(n)q Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-15

16 [afbeelding 131 / bewerking Peter van der Lee] Reeckeninge van de Jaeren 1582 / 1583 en(de) 1584 gedaen bij Dirck Steffensz Souteman als deecken en(de) Jan Lou Staels Albert Gerritsz sijn Jan??????????? Wildeman als vinders vant Schonevaerders gilde???????????? Ontfanck Inden eersten ontfangen van Jan de Witte rentmr van drie halff Jaeren v(er)scheenen renten te weeten Jacobi 1581 en(de) Kersemis en(de) Jacobi 1582 elck halff Jaer thien guldens compt XXX gl??? Noch ontfangen van Robbekens Horn van drije Jaeren Lanthuijs elck Jaer seven gul(den) compt XXI gulden Noch ontfangen van drie Jaeren pacht tuijtgeeft elck Jaer vier guldens compt XII gulden noch ontfangen van XXX gul(den) voeders doemen aeten op den duelen a(nno) 1583 In dece(m)ber elckx thien stuivers en(de) twe nae angenoemen worden elckx vijff stuivers compt XIII gl noch ontfangen van wijncoepen en(de) affgangen XXVIII??? So(mm)a totalis ontfang IC IIII gul(den)??? Dit zijn drie gildebrueders die gegeten hebben int Jaer ons heer 1583 den 27 december. Deecken Dirck Steffensz Soutman vinders Jan Louw Staets Aelbert Gerritsz Fijn Jan Gerritsz Wildeman Jan Pietersz Deijman Mr. Hugo Boll Claes Aelbertsz brouwer Aelbert Frederiksz Pieter Cornelisz Ban Adriaen Jansz Gaell Jacop W(ille)ms Scatter Reijer Sijmonsz Deese onder gescreven sijn In gecoemen doemen aeten als boeven Cappiteyn Jancop Anthonisz obijt 84 Jacop Florisz Jan Gerritsz Olij Floris Thonisz Adriaen Cornelisz Blauw Arent Cornelisz W(ille)m Aerentsz Boll Pietter 12 Jansz Droechvoet Borrit Jelisz Wouter Auwelsz Steltman Claes Steffensz Soutman Deese twe halff gelt Cornelis Fransz Caija Adriaen Jansz Tou 12 Na de eerste t staat een soort b, die ook een t moet zijn, dat is te zien op de volgende blz. waar bovenaan wtgeeft met dezelfde t wordt geschreven. Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-16

17 [afbeelding 132 / bewerking Peter van der Lee] Wtgeeft tegen den ontfanck van(de) Jaeren 1582, 83 en 84. Inden eersten heer Adriaen Scorell voer drie Jaeren telcke jaer vier guldens compt XII gul noch an die vinders blijcken(de) bij die voergaende???? Noch oncosten gemaeckt Indie Duelen doemen aeten Int Jaer ons heeren XV C LXXXIII den XXVII decembris II gul XVII st I blanq Inden eersten drie tonne biers elck tot V gul(den) ---- XV gul(den) van excijs en(de) Impost III gul(den) VII st an twe stucken Rundtvlees III gul(den) XVII ½ st noch een ham I gul(den) I st noch an weerenvlees voeten en(de) hoeffden II gul(den) X st noch an Conijnen II gul(den) II st noch an visch met draegen II gul(den) IIII st noch an broett III guld(den) noch an houdt I gul(den) XI ½ st noch an turff II gul(den) IIII st noch van vracht van turff en(de) houdt VIII st noch an caese XII st noch an booter II gul(den) XVI st noch an caersen X st noch an asijn soutt en(de) mostart VI st voir die moyten indie Duelen III gul(den) Voir het Jonckwijf X st noch nae v(er)teert ter selfder plaetse IIII gul(den) X st noch gecort van Robbekens Horn a(nno) LXXXIIII ---- II gul(den) II ½ st noch gecort van(de) pacht van drie jaeren I gul(den) XVII st noch die knecht voer sijn dienst van twe Jaeren elck jaer XV st compt I gul(den) X st noch betaelt voer II ton engels bier met excijs en(de) impost XXII gul(den) X st noch v(er)teert tot Jan Lou Staets In en(de) p(er)sentie van nieue en(de) olde vinders III gl X st So(mm)a totalis wtgeeft X r II gul(den) 13 XVII st IIII d Deese X r II gulden XVII st IIII d affghetrocken van(de) ontfang hier?over gestelde comt meer ontfangen als wtghegeven elf guld(en) ses st(uiver) Aldus gereekent en(de) ghelijquijdeert opden lest Januarij an(n)o XV C vijf ende tachtig beijde oude en(de) nieuwe vinders en presentie van Dirrick Sijmonsz en(de) Cornelis Rijcken oudt burgermeijster die deesen onder ghetijkent hebben op date voirss(creven) Cornelis Rijcken # Drick Sijmonsz 13 Het kan zijn dat hier rij staat, wat dan een bepaalde waarde zou moeten vertegenwoordigen, want deze optelling zou minsten 75 gulden moeten bedragen Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-17

18 [afbeelding 133 / bewerking Peter van der Lee] Deeken Jan Lou Staets vinders Aelbert Gherritsz Sijmelinck Claes Aelbert Voicht Jan Pietersz Deijman Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-18

19 [afbeelding 134 / bewerking Peter van der Lee] Rekeninge ghedaen bij Jan Lou Staets als Deeken Aelbert Gherritsz Sijme Buijck, Claes Aelbertsz Voicht en(de) Jan Pietersz Deijman vinders van des Schonevaerders ghilde binnen H(aa)rlem van alle den ontfanck en(de) wtgheven die sij ghehadt hebben beghinnendt vanden lesten Januarij an(n)o XV C vijff en(de) tachtich totten vijffden martij an(n)o 1587 Inden eersten ontfanghen wijthanden vanden oude vinders opden lesten Januarij 1585 als bij tslot van haere Rekeninghe blijckt XI VI st van Jan die Witte ontfanghen vier halff jaren losrenten tot tien guldiens elke halff jaer losbaer den pen(nning) twintich te weeten Lichtmis en(de) Jacobi an(n)o drie en(de) tachtich en(de) Lichtmis en(de) Jacobi an(n)o vier en(de) tachtich comt -- XL Noch van Jan die Witte ontfanghen Lichtmis en(de) Jacobi vijff en(de) tachtich comt XX Noch ontfanghen van lanthuijr de a(nno) 83 van een stucks lants gheleijghen inden banne van Limmen op die voesighe sloot ghenaempt Robbertgens Horren groot drie gheersen uwijt wijsende den beseghelde brieff van date an(n)o 1449 daer off weesende en is ontf(angen) -- VII Noch ontfanghen van een Eewighe erffpacht van een gouden enghelschen noobel weeghen(de) vijftalven engels off payement daer waerden staende op een stucke lants gheleghen inden banne van Uwijtgeest die brieff hier off weesende van date an(n)o 1433 den 26 in Meij ende sij sijn ghehouden deese pacht alle jaren binnen Haerlem te leveren op Kersavondt ofte binnen acht daghen daer nae oft tlandt is verbeurt Ende voor deese nobel wordt nu jaerliks betaelt / achtervolgen(de) seeker accoerdt datter ghemaeckt is an(n)o 1546 als hier voor folijo 39 verso blijckt / die som(m)a van vier guldens en(de) die pachtenaers sijn nu ghenaempt Arint Sijbrantsz en(de) Jan Willemsz en(de) hier off ontfangen die pacht verschenen Kersmisse an(n)o vijff en(de) tachtich IIII Noch ontfangen die pacht verscheenen an(n)o seven(en)tachtich IIII So(mma) Lateris st Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-19

20 [afbeelding 135 / bewerking Peter van der Lee] Noch vande lanthuijs van Robbetgens horen voirs die lanthuijse de anno ses en(de) tachtig??tf? Alsoe Jan die Witte vande halff jaren lichtmisse jaerli an(n)o 86 en(de) lichtmisse an(n)o 87 niet betaelt en heeft wordt tselffde alhier ghestelt voor memorie huijspachten Ontfanghen van Gherrit Dirricksz Crael ter cause van(de) pacht staende op sijn huijs staende inde Sijlstraet Daer nu die Drooghscheerders Schaer Uwijthangt tot neeghen stuijvers en(de) en(de) een oortgen sjaers in recht en(de) poort recht ontfanghen vanden jaren 81 en(de) 82 beijde incluijs comt vijffjaren belopen(de) twe gulden ses sts en een oortgen ergo comt hier II g VI st?? Alsoe vande selffde pagt de an(n)o 86 niet ontfanghen en is wordt tselffde huijs ghestelt voor Noch een pacht staende op een huijs inde Groote Houtstraet toecomende Gheret van????? ofte Jan Matijszn aldernaest Amsterdam tot ses sts????????? sjaers ende alsoe die leste pacht ontfanghen is afgheweest bij Gheret Arensz des ghilts knecht de An(n)o 72 Ende alsoe hij hem fugitijff 14 ghemaeckt heeft also inde erkenninge van Steffen Dirrickzn folio verso blijkt dient dat h? resterende sijn annos 73 tot 86 beijde incluijs comt 14 jaren belopen(de) vier gulden acht sts ses d 15 ende also hier niet off ghecomen en is werdt hier ghestelt voor memorie memorie Andere ontfang Ontfanghen van 24 ghildebroeders van huijs eedtghelt elx tot vijtien stuijvers comt XVIII g Van wijncoopen ontfanghen 6 g 6 st en(de) inde bos 16 van offghegeving ghe??nen 16 sts comt VII g II st vande dootschult van Jan Bartelmeuszn ontfangen VI st Somma totalis blijckt ontfangen I C XXI g???? [NB de tekst in de linker marge is niet goed te lezen] 14 op de vlucht 15 d voor denarie die als onderdeel van de stuiver gebruikt werd 16 collecte bus bijv in de kerk Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders / deel 25 t/m 31-20

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

Stadsrekening Alkmaar 1573-1574

Stadsrekening Alkmaar 1573-1574 Stadsrekening Alkmaar 1573-1574 Archief van de gemeente Alkmaar, 1325-1815, inventarisnummer 342 Rekening van de ordinaris thesauriers, 1573-1574. Transcriptie: transcriptiewerkgroep Regionaal Archief

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

TIENDE PENNING WASSENAAR 1561 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1472

TIENDE PENNING WASSENAAR 1561 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1472 [f1] de?xe penning? van Eerst Hillenaer mit Voorenbrouck beginnende vande kerckdam oestwaerts up gaende naer Doeslaen ende weder om van Doeslaen west up tot die Papewech Item Jan Dirck Gerytsz bruyct in

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk

Nadere informatie

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER 1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER April 2007 Een transcriptie door Paul Seesink Eindhoven

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 35

Nadere Toegang op inv. nr 35 NT00163_35 Nadere Toegang op inv. nr 35 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het

Nadere informatie

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557 Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557 bewerking A. van der Tuijn te Rhoon. gedigitaliseerd door Maarten van der Tas Archief staten van Holland voor 1572, inv.nr. 898. Omblad. 't Quoijer

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN. No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10. Tweede deel

BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN. No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10. Tweede deel BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10 Tweede deel blz.1 50. Item alsdoen Corn(elis) de Geus van dat Jiken Becx hum eens tot Somere sij den bode loonen souden soe de nieuwe borgem(eest)ers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R 1 5 7 2 K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N 1 5 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 3 5 0 P O O R T U G A A L B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595 Memoriael ende Resolutieboeck der stede van Edam 1574-1595 1994 Archief 'Oud Edam' 1357 t/m 1813, inventarisnr. 65 Streekarchief Waterland te Purmerend Getranscribeerd door de Werkgroep Paleografie: Dick

Nadere informatie

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 - gemaakt door Jos Verkroost - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB Maarssen Inventarisnummer: 27 (bruin) Omschrijving:

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4 Lestekst 1. Archief 0826, Oud Archief Culemborg, inv.nr. 303. (bijlagen bij de verloren rekening van stadsburgemeester Meus Anthoeniszoon over het jaar 1612-1613) Specificatie van gemaakte reis- en verblijfkosten

Nadere informatie

AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK

AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK TRANSCRIPTIE AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK VAN DE JAREN 1556 t/m 1617 DEEL II Index pagina: index 1 inleiding en toelichting 2 digitale foto van blad 1 3 transcripties van blad 1 t/m blad 124 verso

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555 Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555 bewerking A. van der Tuijn te Rhoon. gedigitaliseerd door Maarten van der Tas Archief staten van Holland voor 1572, inv.nr. 559. Folio 1 recto.

Nadere informatie

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven,

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, dat blijkt ons uit onderstaande acte van openbare verkoop. Welke treurige uitwerking deze handelwijze medebracht, bespeurt men spoedig

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1661 t/m 1672 BOEK 3 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische periode langs de Nederlandse Noordzeekust Jade Schoon, s0724718 [ii] Inhoud Inhoud... iii Bronvermelding... v Bijlage

Nadere informatie

BORGEMEESTERS REKENINGEN OUD ARCHIEF SOMEREN XXII/ 2 1585-1586

BORGEMEESTERS REKENINGEN OUD ARCHIEF SOMEREN XXII/ 2 1585-1586 1 1 BORGEMEESTERS REKENINGEN OUD ARCHIEF SOMEREN XXII/ 2 1585-1586 reeceninghe ende bewijs voir Philipsen Jans Philipsoen ende Marcelissen Joostensz. van den Camp, aengaende den ontfanck ende uutgheven

Nadere informatie

TIENDE PENNING WASSENAAR 1544 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.524

TIENDE PENNING WASSENAAR 1544 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.524 Een schutblad en 29 foliovellen (schutblad) Wassenaaer Anno xliii [=1544] (f1) Item Voorenbroeck Jan Dirick Gerritsz bruyckt zyn woening met xxii margen in huyr tsiaers voir liii lb Noch bruyckt hy viii

Nadere informatie

(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal)

(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal) Transcriptie van kerkmeestersrekening Sint-Joriskerk (De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal) WE MISSEN VAN HET COPY BLZ. 1 EN 1V, staat wel in het transcript. Bladzijde

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier VAN DER VOORT Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier Bijlage 1 16 februari 1532 GA 's-gravenhage, archief

Nadere informatie

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren.

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren. Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie van nieuw horologiewerck, gedurende den tijt van eenentwintich jaren. De Staten generael der Vereenichde Nederlanden, allen den geenen die desen

Nadere informatie

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde)

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde) RAZE 3520 schepenakten WAARDE 1567-1572 (naar hoofdscherm Waarde) M.P. Smallegange Waddinxveen, november 2013 RAZE 3520, W111, eerste blad, 1567 Register bouijck gehouden bij mij Cornelis Jacob Boudewijns

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

Luid- en begraafgelden. te Veenendaal 1574-1812

Luid- en begraafgelden. te Veenendaal 1574-1812 Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812 Colofon: Omslag: Gezicht op Veenendaal, afbeelding naar gewassen pentekening van C. Pronk (1691-1759) Schetsboekje III pag. 37 (Prentenkabinet, Amsterdam)

Nadere informatie

Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, verkenning van zijn rekenschrift. Jan van Maanen, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, verkenning van zijn rekenschrift. Jan van Maanen, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, verkenning van zijn rekenschrift Jan van Maanen, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht Figuur 1: Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, de titelpagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Participeren inv. nr. 1

Participeren inv. nr. 1 Participeren 1.04.02 inv. nr. 1 Bron In het octrooi van 1602 waarmee de VOC werd opgericht, is ook de financiering van de VOC geregeld. Alle inwoners van de Republiek mochten een aandeel VOC kopen dat

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

Markeboek Appen, deel 1 (16311732)

Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Inleiding: Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1650 t/m 1661 BOEK 2 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser.

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser. 1 GAR inv.nr. 351. Bevolking Capelle 1674. (SB 30-11-2011) Quohier van alle de families de welcke in het Ambacht van Cappelle sijn volgens het aenschrijven van de Ed: Groot Mog.de Heeren Staten van Hollandt

Nadere informatie

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten 1755-1811 - gemaakt door Herman de Bruin (nadien controle en aanvullingen door Egbert Lantinga) - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

Goort Daems gelt jairlijcx 8 vaeten rogge erfspachts, lest betaelt 1656 ende bijden remdant niet ontfangen ergo nihil.

Goort Daems gelt jairlijcx 8 vaeten rogge erfspachts, lest betaelt 1656 ende bijden remdant niet ontfangen ergo nihil. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4496, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 85 Haarlem, 15 november 2001 Onderwerp: Aanpassingsverordening Euro Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het is noodzakelijk de provinciale verordeningen te

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

folio 2 verso. Rogge wesende 2 jaeren pachten

folio 2 verso. Rogge wesende 2 jaeren pachten Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4515, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

folio 3 verso. Ontfangen van Frans Janssen van Geldrop de quantiteijt van 32 vaten rogge wesende 4 jaren pachten dus hier 32 vaten rogge

folio 3 verso. Ontfangen van Frans Janssen van Geldrop de quantiteijt van 32 vaten rogge wesende 4 jaren pachten dus hier 32 vaten rogge Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4513, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 B. D. Poppen De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 In 1436 werd door de Burgemeesteren en Raad in de stad Groningen, in overleg met de gezworen meente 1 een Algemene Gildebrief

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk en

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

TIENDE PENNING WASSENAAR 1556 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1147

TIENDE PENNING WASSENAAR 1556 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1147 (omslag) Anno 57 Wassenaer [later bijgeschreven: 'en Zuidwijk'] Anno lvii [later bijgeschreven: 'Xe pen'] [later bijgeschreven: '1558/59'] (f1) Quohyer vanden xen penninck vanden dorpe van Wassenaer ende

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders (deel 9 t/m 16)

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders (deel 9 t/m 16) Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 9 t/m 16) - bewerkt door diverse personen, coördinatie door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief,

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Nu tengevolge van het oorlogsgeweld in 1940 het weinig fraaie eeuwsche kerkje te Valkenburg en zijn evenmin bijzonder karakteristieke toren met den grond gelijk

Nadere informatie

folio 2 verso. Uijt geeff bedient heef beginnende den 24 november 1697 ende november XVI C Ende gelijck hier naer is volgende

folio 2 verso. Uijt geeff bedient heef beginnende den 24 november 1697 ende november XVI C Ende gelijck hier naer is volgende Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4510, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 HEEMKUNDEKRING DE VONDER ASTEN-SOMEREN WERKGROEP OUD SCHRIFT JAC. JÖRIS JAN VAN LAARHOVEN HARRY LEENEN PIET VAN DER LINDEN AD SMULDERS FIEN VAN TRIET blz.

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Sanders, George Title: Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Een belangrijke missive.

Een belangrijke missive. Een belangrijke missive. In t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in letters geschreven brief (geen copie) van 11 1665, met origineele handteekeningen van Johan de Witt en Witsen. Laatst

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen (56) NT00056_028 Nadere Toegang op inv. nr 28 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

TIENDE PENNING WASSENAAR 1553 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.825

TIENDE PENNING WASSENAAR 1553 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.825 (fi) Overgelevert by Bouwen Jansz schout, Cornelis Dircxsz Bouman ende Jan Dircxsz, tauxateurs van de Xen penning int ambacht van Wassenaer den eersten july xven vyff ende vyftich Dit zyn alsulcke huyssen

Nadere informatie

HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS

HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS Bijlage 2 HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS ARCHIEFBRONNEN OVER HET HUIS DE DRIE MOREN IN DE VISSERSTRAAT Wim Hupperetz 2004 1 Inhoudsopgave: Inleiding 1 Administratieve gegevens met betrekking tot de eigenaren

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, (163)

Gerechtsbestuur Doorn, (163) NT00163_59 Nadere Toegang op inv. nr 59 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de voorwaarden van aanbesteding

Nadere informatie

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest Diverse uittreksels en transcripties Bronbewerking: Arthur Groen Versie 2, 2013 Bron: Ambachts en gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 185-254 Archiefinstelling:

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball

Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball 1603 register oft dingbouck voor schout ende heemraden vant oostambocht van iselmonde, beginnende

Nadere informatie

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers)

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 2012 M. Jonker Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 1 Groot Geel Uitgeverij Blankwaardt&Schoonhoven (deels met Dalmeijer) I.01.1 Tarzan van de apen I.01.2 Tarzan van de apen 2e I.02.1 De

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Hoofdgeld De Lier (1622 (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Voorburg, 24 juni 1985 Gedigitaliseerd: Zoetermeer, 7 november 2011 -2- Inhoud: Transscriptie... 3 7 Index op achternaam...

Nadere informatie

HET KASBOEK VAN JAN VAN MATENESSE, HEER VAN DEVER. 1587

HET KASBOEK VAN JAN VAN MATENESSE, HEER VAN DEVER. 1587 HET KASBOEK VAN JAN VAN MATENESSE, HEER VAN DEVER. 1587 door A. M. HULKENBERG In het Algemeen Rijksarchief te s-gravenhage bevindt zich een aantal stukken,,afkomstig van enige Heren van Lisse en hunne

Nadere informatie