(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal)"

Transcriptie

1 Transcriptie van kerkmeestersrekening Sint-Joriskerk (De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal) WE MISSEN VAN HET COPY BLZ. 1 EN 1V, staat wel in het transcript. Bladzijde 1 Anno 1573 Bladzijde 1v Rekeninghe, bewijs ende reliqua gedaen by Hessel van Duverden, Willem Andriess ende Jan van der Burch als kerckmeesters van Sint Joriskerck binnen Amersfoert van den jare XV c drie ende tzeventich ende dit van den ontfainck ende uuytgeef van weeghen deselve kerck gehadt, beginnende Victoris anno XV c twee ende tzeventich tot Victoris anno XV c drie ende tzeventich. Bladzijde 2 Overgelevert by Willem Andriesz als kerckmeester in den jaere LXXIII van Sint Joriskerck tamersfoert op den 29en augusti [1500]79. Hier begint specificatie van den goederen, ende renthen van Sint Joriskerck binnen Amersfoert van Victoris anno [1500] twee ende tzeventich tot Victoris XV c dre ende tzeventich toe. Jacob Zoest, Geridt Zoest Jacobssz zoen heeft gehuert van de kerckmeesters in een openbaer opslach de rechte helft van achtien dammaten lants, daervan de wederhelft Gijsbert Wegen tot Emenes toebehoert, gelegen in Bunschoten omtrent de Cronckel ses jaren lanck geduerende, ingaende Petri een ende tzeventich, elcke dammaet vuer vijf gulden XV stuvers; ende dese huer is gemaect vermogens die cedullen van de vorwaerden in die kerck berustende opten IXen februarii anno (in de marge: Blyct hiervan by die voorgaende rekenynge, accorderende mit die jaerlijcke pacht). Facit 51 gulden 15 Harman Geerdranss heeft in verpachtinge achtenhalf dachmaet lants tot Bunschoten, gekomen van den ouden Albert Dier Lumanssz jairlix vuer dre gulden, als twalif Davidts stuvers, jaerlix vuer elcke gulden off paijment et caetera, te betalen jaerlix binnen die Twalifnachten op versuym van den erfpacht. Ende die selfde penningen worden jaerlix in Festo Marie a.c. Nives gedistribueert onder de capittelaren, vicarissen ende officianten. Facit 2 gulden 14 Volken Beirntssz in de Duijst heeft wederomme inne gehuert dier rechte helft van vier dammet lants gelegen in die Duyst, eertijts ghemeen miet de kinderen van Evert Janssz, nu Volken voerscreven, sel men elcke dammet vuer ses Carolus gulden vijftien stuvers vrij gelt, noch brinckt hij Summa lateris 54 gulden 9 Bladzijde 2v de helft van twee dammet lants gemeen ende gelegen ut supra vrij gelt, noch de helft van dre dammeten lants ghemeen ende gelegen utsupra vrij gelt, welcke voerscreven landt heeft Volken voerscreven tsamen weder innegehuert opten XXIIen februarii anno [1500] een ende tzeventich, consencu approbatorio pretoris op olde conditien ende vorwaerden, ingaende Petri anno [1500]een ende tseventich ende maeckt tsamen 27 gulden. Cornelis Lambertssz ende Willemtgen sijn huisvrouwe hebben weder inne gehuert een stuck lants op Over-Seldert, waervan die een helft dese kerck ende dander helft der scipluiden broderscap ende Willemtgen voerscreven off haer kinderen van toecompt ses 1

2 jaren lainck gedurende, ingaende Petri ad Cathedram anno [1500] tzeventich, tsamen vuer XCVI gulden, op alle oude conditien, compt daeromme dese kerck vuer haer helft 48 gulden. Cornelis Harmenssz ende Aeltgen sijn wijf hebben weder inne gehuert het erf op Hamersfelt, jaerlix vuer hondert Carolus gulden ad twintich stuvers tstuck ende thien paer caphoender ofte acht stuvers, vuer elcke paer tot optie van de grontheeren, vrij gelt, ses jaren lainck geduerende, in gaende Pynxteren anno [1500] twee ende tzeventich. Actum den XIIen october anno LXXI, waervan compt dese kerck het achtedeel ende beloept vuer der kercken deel, de caphoender op gelt gerekent 13 gulden. Summa lateris 88 gulden. Bladzijde 3 Jan van Leersoms wedue ende Peter haer soen hebben gehuert een stuck lants geleegen inde Westeiger, meer als negen mergen groet, den tijt van vier ofte ses jaren tot haer beyder kuer, ingaende Pinxteren anno [1500] acht ende tzestich, jaerlix vuer dre ende dartich gulden vrij gelt van als ende hebben beloeft dit selfde landt niet te zullen plaggen ende die wallen aen beijde zijde van de wech alle jaer op te maecken ende dat elzenhoudt te laten staen tot des kercken profijt ende int verlaten vant voerscreven landt zullen sij dat roggelanden stoppelen, ende dat leghe landt een jarige dryst leveren. Actum anno [1500] LXVII. Facit 33 gulden. (in de marge: soe die vier yrsten jaeren omme gecomen waren, is by accord nyeuwe huyre gemaect, ende die pacht drie gulden vermindert vervolgende die verclaringe van Willem Andriessz blyct by voorgaende rekeninge). Cornelis de Smit op Bloemendal heeft weder inne gehuert een vierdel lants op de meente aen de Beeck, gemeen met Reyer ende Meins Peterssz erfgenamen, ses jaren lanck, des jaers deen helft vuer dre ende twintich gulden vrij gelt, ingaende Petri anno LXX, ergo alhier 23 gulden (in de marge: ut supra) Reier Albertssz Carreman heeft gehuert een stuckgen lants, dat hy eertijts overgenomen hadde van Maes Ryckssz, gelegen aen dat Utrechse Voetpadt bij den Dorenboem, ingaende Petri anno [1500] LXX, geduerende ses jaren, sjaers vuer die gulden vrij gelt. Vacit 3 gulden. Summa lateris 59 gulden. Bladzijde 3v Aert Roelofsz heeft weder inne gehuert een stuckgen lants gelegen in Smits Del, daer oestwerts Peter Thimonssz erfgenamen, westwart Geerridt Beeren naest gelegen synt, jaerlix vuer 14 stuvers vrij gelt, ingaende Petri anno [1500] LXXI, facit 14 suvers. Idem bruickt een stuck lants gelegen buiten de Slijckpoert, waer off der kerck twee deelen ende Coman Thimans erfgenaemen, nu meester Peter van Zeebeeck het derde deel toecompt, waervan die kerck alle jaer vuer haer deel ontfanckt achtalve gulden delt, ende te leveren het leste jaer twee jarigen drijst. Facit 7 ½ gulden. Aertgen Peters wedue mit Jacob Peterssz haer zoen hebben inne gehuert een stuckgen lants gelegen buiten de Spoij aen de Bleijc op alle voergaende conditien, den tijt van ses jaren, jaerlix derdalve gulden, ingaende Petri ad Cathedram anno [1500] LXX. Facit 2 gulden 10 Joest Vlugh heeft weder inne gehuert een hof gelegen bueten de Camppoert vuer den tijt van negen jaren, ingaende Petri anno LXX, des jaers van dre ende twintich stuvers vrij gelt op alle vorwerden. Actum in januario anno [1500] LXIX. Facit 1 gulden 3 Hubert de Snier heeft gehuert een hof leggende in de Horseweide buiten Bloemendal. Vuer den tijt van dier jaren, inganede Petri [1500] LXXXII mit conditien soe verre hij 2

3 touwe vuer tnieuwe niet en betaeld, soe is de huer off, ende dat al vuer de somme van 3 gulden 10 Facit 3 gulden 10 (In de marge: Nota, dat in die rekenynge van Cornelis Reyersz dese pacht vergeten is). Summa lateris 15 gulden, 7 Bladzijde 4 Cornelis Duwer heeft weder inne gehuert een hues staende in de Stoefstraet, daer aen deen zyde een huisinge toebehoorende de kerck ende aen dander zijde een hues toebehoorende Gijsbert Janssz Weiver naest gelegen zijn; des jaers vuer achtalve gulden, den tijt van vier jaren, ingaende maij anno [1500] een ende tzeventich. Actum sexta januarii anno utsupra. Facit 7 gulden 10 Item de huisinge naest dit voerscreven hues bruickt Jannetgen Jan Rutgerssz wedue ende Anna haer dochter, beleijde haer leven lainck ende bint nu beyde anno XV c LXXII gestorven. Kompt ergo deese voerscreven huisinge wederomme aen de kerck ende tot noch toe niet. Summa lateris 7 gulden 10 Bladzijde 4v (in de marge: 4v 9v) Utsupra, ordinaris ontfanck. Huisen gecomen van Clara Ruiters aen dese voerscreven kerck staende aen de stadt binnen Cyngel ende int Steechgen tsamen gedistribueert in vier woeningen als hier na volcht, daer Aeltgen Cornelis Rijckssz wedue met haer kinderen deen helft van toebehoert. Henrick Jacobssz Weiver heeft gehuert dat hues staende aen den Cijngel, twelck hij tegenwoerdich bewoent, gemeen met Aeltgen voerscreven jaerlix vuer acht gulden, ses jaeren lainck, ingaende meij [1500] LXVII, compt de kerck vuer haer helft 2 gulden. Dese huer es Henrick verleyngt ses jaren in den selfden prijs met verbant, soe verre touwe vuert nieuw niet betaelt wort, soe es de huir offt. Beernt Janssz Weiver heeft gehuert, dat hij tegenwoerdich bewoent, staende op den hoeck vant Steechgen aen den Cijngel, gemeen utsupra, den tijt van ses jairen, elcks jaer acht gulden, ingaende utsupra. Facit 4 gulden. Beernt is oock de huer verleingt ses jaren vuer den prijs ende op peine als boeven. Jan Franssz Linneweiver heeft gehuert dat groete niewe hues staende int steechgen den tijt van vijf jaren, ingaende meij [1500] 68, elcke jaer achtalve gulden; kompt vuer de kerck. 3 gulden 15 Tijsgen de Lazarus heeft gehuert dat camertgen naest de voerscreven huesinge zonder nochtans enige conditien van zeeckere jaren, vuer den kercken deel een gulden vijf Facit 1 gulden 5 Somma lateris 13 gulden. Bladzijde 5 Hierna volgen de erfpachten ende andere renthen. Aert Louw Aertssz betaelt jaerlix vijf ende twintich stuver current uuijt sijn schuir, cameren offte hofstede van dien, gelegen aen die Hellestraet verliet ende in enen erfpacht te betalen jaerlix op meijdach, die nieuwe pacht vuer den ouden op versuim allen rechten. Facit 1 gulden. 3

4 Die erfgenamen van Loich Loichssz Moelenaer betalen jaerlix twalif stuver cuurent uuyt tot een hues ende hofstede gelegen als boeven, daer nu de Rosmoelen op staet, verliet in erfpachte ofte uuijte panden, termijn meijavondt. Facit 9 stuvers 9 penningen. Noch deselve een Rijns gulden sestien stuvers Brabants vuer den gulden jaerlix uuyt een halve Moelen ende Molenwerf, staende ende gelegen buiten de Utrechse Poert, nu by Henrick de Moelener gebruict end betaelt werdt of uuijt te panden, termijn Assumptionis Marie. Facit 16 De erfgenamen van Belii Dirck Albertssz wedue betalen jaerlix een Beijersse gulden erfrente uuijt haer huisinge ende erfpacht van de stede gelegen buiten den Roeden Toeren daer nu ter tijt aen die een zijde Ariaen Momes Botterszoen ende aen de ander zijde Henrick Janssz erfgenamen mit haer huisinge elx naest gelegen sijn, termijn meij. Facit 1 gulden ½ stuver. Summa lateris 3 gulden, 6 stuvers, 1 penning. (in de marge: Nota in voorgaende rekenijnge een halve stuiver meer). Bladzijde 5v Peter Peterssz Vulder betaelt een Rijnse gulden als twintich stuvers vuer den gulden current, jaerlic uuijt een hues, hof ende hofstede gelegen aen die Hellestraat, aen die een zijde Aert Louw Aertssz, aen de ander zijde de voerscreven Rosmolen naest gelegen zijn, verliet ten erfpacht, termijn meyenavondt. Facit 16 Ariaen Aertssz Rumelaer betaelt jaerlix sevendalve stuver uuijt een hof gelegen aen de stadtswal tegen Sint Joristoren oever, termijn martini. Facit 6 ½ suvers. De erfgenamen van Margriet Jan Campen wedue betalen jaerlix achtalve stuver uuijt een huis staende after aen de huisinge de sij selver bewoenen, gevesticht bij Gerberich van Lockhorst, termijn meij. Facit 7 ½ stuver. Reijer Jacob Capers erfgenamen betalen jaerlix deen helft van een goude Rijns gulden erfrenthe uuijt een hues staende in de Crommestraet op Havick, deen zijde Willem Evertssz naest gelegen, et caetera, termijn Galli et Pasche. Facit 14 suvers. Willem Zoes Jacobssz erfgenamen betalen twalif suvers jaerlix opden Goeden Vrijdach, waervan deen helft opden selfden dach gedeijlt wordt den armen sittende op Sint Joris kerckhof. Facit 2 gulden. Summa lateris 2 gulden 16 Bladzijde 6 Claes Luchtinck heeft de kerck gevesticht uuijt alle zijn goederen in den gerechte van Amersfoirt leggende mit zijn huesvrouwe vier gulden current jaerlix ende worden betaelt bij Mariij zijn dochter, termijn Pinxteren. Facit 3 gulden 4 Evert Branssz ende Geertruit zijn wijf hebben beleden uuijt alle haer goet ende zonderlinge uuijt haer hues, hof ende hofstede staende op de Camp, nu Wouter Evertssz haer soen toebehorende, jaerlix twee Rijnsgulden current, van sestien stuvers Hollants elcke gulden, termijn Bartholomei. Facit 1 gulden 12 Gerrit Both Henrixssz ende Deliana zijn huisvrouwe betalen jaerlix dre gulden van twintich stuvers Hollants de gulden, termijn Martini. Facit 3 gulden. De erfgenamen van zaliger Jan Besselsz ende Kunera sijn wijf betalen jaerlix uuijt een hues, hof ende hofsteede staende op de Camp, welck nu bey Ariaen Lunnenborre bewoent wordt, dre gulden Hollants van twintich stuvers tstuck losrenthen, den penninck twintich, termijn Translationis. Facit 3 gulden. 4

5 Frans Meester Henricx ende Machtelt zijn wijf betalen jaerlix vier Carolus gulden geipotiqueert, specialicken in haer huisinge staende in de Vijpoert ende generalicken et caetera, den penninck sestien, termijn meij. Facit 4 gulden.summa lateris 14 gulden, 16 Bladzijde 6v Peter Peterssz Metselaer ende zijn kinderen betalen jaerlix dre Carolus gulden geijpotiqueert specialick in zijn huising staende in de Crommestraet, deen zijde Margreet Tonis van Emelaers wedue ende dander zijde Jan van Gein naest gelegen zijn ende generalicken uuijt alle de goederen van Aert Claessz ende Jannitgen zijn wijf, van welck Peter voernoemt de huisinge voerscreven gecoft heeft, losrenthe de penninck twintich, termijn Galli. Facit 3 gulden. Gerrit Zoes Jacobssz ende Dirck Stevenssz betalen jaerlix vijf gouden Rijns gulden van gewichte als achte ende twintich stuvers vuer elcke gulden uuijt haer huisinge staende aen den Hof et caetera losrenthen den penninck twintich, termijn den 1en januarii. Facit 7 gulden. Lubbert Gerrit Evert Lambertsz soen betaelt jaerlix twee Carolus gulden geijpotiqueert in alle de goederen van zalige Evert Lambertssz ende Alijdt zijn wijf losrenthen, den penninck 20, termijn utsupra. Facit 2 gulden, Frans van Noortwijck betaelt jairlix het derdendeel ende een sestendeel van veerthien Philips gulden als 25 stuvers vuer den gulden, de hij op hem genomen heeft van Cosijn van Isselt ende zijn huisvrou; welcke voernoemde renthe op de goederen van de selfde versekert is, van welcke sousin Frans voernoemt de huisinghe genaempt Tinnenburch gevordert heeft. Daeromme deese renthen daeruuijt betaelt werden, compt de kerck alhier zeven Philips gulden, termijn meij. Facit 8 gulden, 15 Summa lateris 20 gulden, 15 Bladzijde 7 Jan Stick ende Jannetgen sijn huisvrouwe betalen jaerlix vijf gulden uuijt haer huisinge sij selve tbewoenen plegen ende nu bij haer zoen bewoent wort, staende in de Bruel, losrenthen den penninck sestien, termijn Alreheiligeravondt. Facit 5 gulden. Willem Lijl heeft de kerck beleeden een jaerlixe losrenthe van thien gulden Hollants uuyt de dre deelen van acht dachmaet Duisten de hij gemeen heeft met Elizabeth Jacob van Bijlers wedue naer inhouden des briefs, termijn den XVI januarii. Facit 10 gulden. Dirck Brant betaelt jaerlix vijf gulden beleden generalicken bij hem uuijt 16 dachmaten Selderts lants den penninck twintich, et caetera, termijn den 10en december. Facit 5 gulden. Henrick Lambertssz Smit betaelt jaerlix achtalve gulden beleden by hem gerechtelicken uuijt zijn huisinge, hof et caetera, gelegen in de Slijckstraet, te lossen met hondert vijftich gulden na breder inhouden des brieffs, termijn den twintichsten februarii. Facit 7 ½ gulden. Sophia Gerrit van Dashorst wedue betaelt jaerlix te rente thien gulden bij haer specialicken beleden uuijt haer huisinge, hof ende hofstede ende generalicken te lossen met twee hondert gulden, termijn den 20en april. Facit 10 gulden. Summa lateris 37 gulden 10 Bladzijde 7v Evert Claessz ende Willemtgen zijn huisvrouwe hebben gerechtelicken beleden Sint Joriskerck een losrenthe van twintich gulden jairlix uuijt de huisinge de sij van de kerck 5

6 gecoft ende ontfangen hebben, staende op de Camp ende voert generalicken et caetera, te lossen met vier hondert Carolus gulden op twe terminen, na inhoudt des briefs, termijn meijdach. Facit 20 gulden. Tijman Jurriaenssz ende Margriet zijn wijf hebben de kerck gerechtelicken beleden een losrenthe van thien Carolus gulden jaerlix uuijt de huisinge oock ontfangen ende gecoft van de kerck als vroerscreven, staende op de Camp ende voorts generalicken et caetera, te lossen met twee hondert gulden als na breder inhouden der brieven daervan zijnde; termijn meijdach. Facit 10 gulden. Jan ten Bosch ende Gouda sijn wijf betalen jaerlix derdenhalve gulden uuijt alle haer goederen in den gerechte van Amersfoert gelegen, losrenthe den penninck twintich, termijn Agnetis. Facit 2 gulden 10 Ares Maessz ende Weim sijn wijf hebben gerechtelicken beleden negen Philippus gulden van 25 stuvers tstuck ende een oert jairlix uuyt haerluider huisinge staende in den Breul naest de husinge van Jan ten Bosch ende generalicken et caetera, losrenthen den penninck sestien met verbant na inhoudt des brieffs, termijn meij. Facit 11 gulden 11 stuvers 1 oert. Summa lateris 44 gulden 2 stuvers 1 oert. (in de marge: Nota, in voorgaende rekenynge een stuver minder gestelt). Bladzijde 8 Frans van Zijl ende Engel zijn wijf betalen jaerlix vijf Philippus gulden van vijf ende twintich stuvers tstuck, geiopotiqueert op de huesinge staende in den Breul ende sij luiden nu ter tijt bewonen, eertijts bij Coen Aeltssz ende Mariij zijn wijf, beleden op ses Philippus gulden ende namaels aen de kerck gecomen ende Frans voerscreven geset op vijf Philippus gulden als voirscreven, blijkende bij de brieven ende overcomste daerop geteijkent, termijn Nativitatis Marie. Facit 6 gulden 5 Die weue van Thonis de Lyndslager betaelt jaerlix een gulden, eertijts versekert op de goederen van Jorden Volkensz ende Alijdt zijn wijf die de huisinge van de wedue voerscreven eertijts togehoert heeft staende buiten den Roedentoren, den penninck 20, termijn Agathe. Facit 1 gulden. Joest van Thinen tinnegieter betaelt jaerlix een gulden uuijt de stede ende huisinge staende aen de zuitzijde van de kerck, beneffens de Roester, vermogens tcontract bij de regeerders deser stadt met hem gemaect, termijn meij. Facit 1 gulden. Ariaen van Egmont heeft deese kerck beleden een losrenthe van twintich gulden ende 12 stuvers jaerlix, uuijt zeeckere zine erve ende goederen gelegen tot Scerpenzeel, van welcke renthen met jaerlix uuijtreijckt den Observanten binnen Amersfoirt twalif gulden tot behoef van haer missewijn ende de resterende acht gulden blijven tot behoef Summa lateris 8 gulden, 5 Bladzijde 8v van den olij dij men in de lamp vuer dat Heijlige Sacrament in deese kerck verbrant ende die 12 stuvers sullen hebben de kerckmeesters in elcker tijt vuer haer administratie als breeder inhouden de notelen in voergaende boecken gescreven. Termijn van deese renthe Sint Thomasavondt. Facit 20 gulden 12 Volken Meinertssz heeft beleden Frans Meinssz als kerckmeester van Sint Joriskerck acht gulden twalef stuver uuijt het rechte vijftendeel van een ende twintich dammeten lants gelegen tot Bunschoeten te velde gemeen met sijn broeders ende susters genaempt den Runneboom, na luijt der brieven daervan zijnde beleden anno XV c LXXI den derden dach maij; ergo alhiir facit 8 gulden 12 6

7 Franck Corssen ende Weim sijn wijf hebben gerechtelicken deese kerck beleden een losrenthe van vijftien Carolus gulden des jaers uuijt de twee huisinge, hoven et caetera, de sij van de kerck gecoft ende ontfangen hebben; gelegen op de Camp ende voirts generalicken et caetera, waer van deerste renthe verschenen is meijdach anno [1500] LXVII ende soe voerts durende ter offloszinge toe. Item alsoe van deese renthe van 15 gulden offgelost bint vijf gulden ende dat met hondert gulden, twelck geschiet is in maio [1500] LXXII aen handen Luman ter Lindt als kerckmeester; ende is voerts de selfde hondert gulden deese stadt op renthe gedaen tot profijt van de kerck op den eersten augusti anno [1500] twee ende tzeventich als breder uuijtgedruct is int navolgende boeck, blijft daeromme vuer die kerck niet meer dan thien gulden. (in de marge: Sy van desen hoeftzomme van 15 gulden alhyr afgelost die rente vandien in ontfanck gebracht in naevolgende rekeninge van [1500] LXXIII is dit voldaen. Bij naevolgende rekenijnge is dit voldaen). Facit 10 gulden. Summa lateris 39 gulden 4 Bladzijde 9 Harman Joest Harmenssz ende Anthonia sijn huesvrouwe hebben gerechtelicken dese kerck beleden een losrenthe van twintich Carolus gulde jaerlix uuyt haerluider husinge sij tegenwoerdich bewonen, staende aen de Langestraet ende voert generalicken et caetera, waervan deerste renthe verschenen is Sint Thomasavondt anno [1500] LXIX ende voerts durende totter aflossinge toe, na inhouden des brieffs. Facit 20 gulden. Opten vijfthiende februarii anno [1500] LXIX hebben die kerckmeesters van dier tijt beleendt van Harman Joestenssz een rentebrieff spreeckende opt erf genamp Clein Suvel, gelegen opt Hogelandt, nu ter tijt tobehorende Aert van Suvel cum sociis met de somme van drehondert 12 ½ gulden Hollants hoeft somme, waervan de renthe jaerlix beloipt vijftien gulden en 12 ½ stuver ende verscinen jaerlix Bartholomei na breeder inhoudt der brieven daervan zijnde ende wert dese renthe alle jaer betaelt bij Aert van Suvel voerscreven. Facit 15 gulden 12 ½ Henrick van Zevenbergen tot Gorcum vuer hem ende als man ende voecht van Mechtelt Goert Bollen dochter sijn huisrouwe, heeft duer Jan van Westrenen, daertoe bij hem gemachticht beleden die kerckmeesters de anno [1500] LXX tot behoef deser kercke een erflicke losrenthe van vijftien Carolus gulden te betalen jaerlix Petri ad Cathedram, waervan de eerste renthe verscenen bint Petri ad Cathedram anno XV c een ende tzeventich, mits te mogen lossen eens de somme van drehondert enckele gouden Carolus gulden. Summa laterus 35 gulden 12 ½ stuver. Bladzijde 9v Ende bij gebreke van quade betalinge der renthe vorscreven sal deselve geexecuteert moegen worde in ende uuijt sestien dammaten lants gelegen in die Haer na vorder inhouden ende verclaringe der gerechtelicke belidinge van date XV c ende LXX den 30en maii ende dit in die plaets van gelijcke hoofsomme ende renthe eertijts in een coompmansbrief bij Jan Bol tutrecht dese kerck beleden als int voergaende boeck oock geannoteert is. Facit 15 gulden. Stadtrethen In den eersten vier 1b. vier scellinck acht Dortsche placken als vuer de kerck schoen te maecken ende hier voer ontfainckt men jaerlix vijftien stuvers 5 duits, termijn Petri ad Cathedram. Facit 15 suvers 5 duits. Item werdt noch jairlix ontfangen tot behoef der kercke 16 gulden 15 stuvers te lossen met tachtich gouden Engelen de termijn is Odulphi et Lucie. Facit 16 gulden 15 Noch darthiendalve gulden jaerlix ten prijse als boven te lossen mit 200 der selver gulden, termijn Margarete. Facit 12 gulden 10 7

8 Item noch twee gulden Hollants losrenthen den penninck sestien, termijn van de een gulden, meijavondt ende Alreheiligen ende van dander Michaelis. Facit 2 gulden. Item noch seven ende twintich gulden thien stuvers den penninck twintich waervan de hoofsomme is sestien hondert Carolus gulden tstuck tot 20 Ende is derste renthe aengecoft bij de kerckmeesters van den jair [1500] tzeventich op de stadt Amersfoert alst blijct bij haer rekenboeck, termijn meijdach. (in de marge: Nota dat dese renthen nyet en commen in voorgaende rekeninge de anno [1500] 72 ende zoe by dese text blijct, dat die penningen beleyt zyn anno [1500] 70, behoeren die kerckmeesters de anno [1500] 71 ende [1500] 72, elcx in haer jaer, den jaerrenthen in rekeninge te brengen). Facit 27 gulden 10 Summa lateris 74 gulden 10 penningen. Secunda parva summa 293 gulden 16 suvers 7 penningen. Bladzijde 10 Ontfainck van oude restanten ende gerede penningen die de voergaende kerckmeesters als meer ontfangen dan uuijtgegeven hebbende, overgeloepen sijn ende gelevert hebben: Ontfangen van Cornelis Reyerssz als kerckmeester de anno [1500] LXXII ende dat in minderinge van tgene hij meer ontfangen hadde dan uuijtgegeven seventhiendalve gulden. Actum den 12 februarii anno dre ende tzeventich. Facit 16 gulden 10 (in de marge: Nota, blijct bij de rekeninge van Cornelis Reyerssz in fine van zyn uuytgheven, sy hyerop gesien die rekeninge van Harman Botter) Item noch ontfangen van Harman Botter als kerckmeester de anno [1500] LXXI achtalve gulden. Actum den 16 decembris anno Facit 7 gulden 10 Item ontfange vuer een rijst leijen de die kerck toebehoerden twee gulden twee stuvers de ick vercoft heb Cornelis, de ick vercoft heb Cornelis de Leijdecker, ter begeerte van sommige burgers de se gebreck hadden, alsoe daer gheen leijen waren te becommen overmits den turbel. Facit 2 gulden 2 Item noch ontfangen van Jetgen Cornelis Campen wedue in minderinge van Harman Botters restanten op den 10en april [1500]74 een gulden 4 stuvers gekomen van houdt, twelck Cornelis Camp voirscreven van de kerck gecoft hadde. Facit 1 gulden 4 Noch ontfangen van Henrick Lambertssz Smit achtalve gulden, wesende een jaer renthen, de kerck verscenen in Cornelis Reyerssz jaer. Facit 7 gulden 10 (in de marge: Nota) Noch ontfangen per Hessel van Duverden van Cornelis Reyerssz als kerkcmeester van den jare [1500] 72 dre gulden. Facit 3 gulden. Summa lateris 37 gulden. (in de marge: Blyct by Cornelis Reyerssz rekeninge) Bladzijde 10v Deese nabescreven penningen bint gelicht uuijt de boecken, staende ende hangende vuer dat Heilige Sacrament, vuer dat Coor, op tyden ende daghen nabescreven. Item den XVII julii anno [1500] LXXIII gelicht uuyt de boecken vuer dat Heilige Sacrament ende vuer dat Choor, seven gulden 11 suvers. Facit 7 gulden 11 8

9 Item den 12 januarii [1500] 74 gelicht uuijt de boecken vuer dat Heilige Sacrament ende vuer dat Coor, tsamen twalif gulden negendalve stuver. Facit 12 gulden 8 ½ stuver. Summa lateris 19 gulden 19 ½ stuver. Bladzijde 11 Ontfanck van kinderen de gewegen worden na dat sij gedoopt zijn ende met ontfainckt van elcke kint na ouder gewoente twee stuver. Ontfangen den eersten maij [1500] 73 van een kint, twelck geweegen was, twee stuvers, wiens ouders naem bij den coster vergeten was. Facit 2 Latus per se 2 Bladzijde 11v Ontfainck van den graven die den burgeren gegest worden om daer inne te moegen begraven vuer haer ende haren erven ende man ontfainckt van elcke graff seven Carolus gulden 10 Item de kerckmeesters de anno [1500] LXXI hebben met Cornelis Gerritssz Camp timmerman geaccordeert, dat hij een graf hebben soude in de kerck ende dat vuer een water back de Cornelis voerscreven de kerck gelevert, staende opt wulft vande kerck, altijt vol waters vuer den brandt; vuer welcke back Cornelis voerscreven anders acht gulden gehadt soude hebben. Ende want Cornelis voerscreven sonderlinge gheen nominatie gedaen hadde van enich graf, soe ist dat den erfgenamen vuer den voerscreven waterback geaccordeert is een graf gelegen in de Noortkerck int XXIIIe buen het achtste graf, alwaer Cornelis voerscreven op den XXIXe junii [1500] LXXIII oock in begraven is. Aldus geschiet den 28 junii [1500] 73, presentibus Hessel van Duverden ende Willem Andriessz kerckmeesters in der tijt. Compt ergo hier niet. Item Hessel van Duverden heeft gecoft een graf in de middelkerck gelegen int achtste buen, het thiende graf, vuer achtalve gulden, den 10en april [1500] 73. Facit 7 ½ gulden. Summa lateris 7 ½ gulden. Bladzijde 12 Ontfainck van de ghenen die gegost wordt in enige des kercken graven begraven te werden ende men ontfaickt van elcke graf vier ende twijntich Jetgen Costers, Jan Aerntssz wedue is begraven de XIIIen februarii [1500] 73 in der kercken graf, gelegen in de Noortkerck int XIIIe buen, int IXe graf. Facit 1 gulden 4 Agnieten Rijck Evertssoendochter is begraven in de Noortkerck int XXIIIe buen, int sevende graf den XXI februarii [1500] 73. Facit 1 gulden 4 Item een van den graef van Boussu ruiters es begraven op den XI april [1500] 73 in de middelkerck int vierde buen, int sevende graf ende niet meer ontfangen dan 21 Facit 1 gulden 1 stuver. Metgen Jacobs es begraven den 15en april [1500] 73 in de Noortkerck int 20 e buen, int vijfde graf ende ontfangen een gulden 4 Facit 1 gulden 4 Item noch een ruiter van de bende hier in de stadt leggende begraven den V april [1500] 73 in de Zuidtkerck int XXIIII buen in derde graf ende overmits darmoede ontfangen 15 Cornelis Craen backer, is begraven den XI julii [1500] 73 in der kercken graf gelegen in de Noortkerck int XXIIII buen int thiende graf ende ontfangen 1 gulden 4 Facit 1 gulden 4 9

10 Jannetgen Willem Ammelssz wedue, es begraven den 1 septembris [1500] 73 in de Noortkerck int XXI buen, int derde graf. Facit 1 gulden 4 Meester Jan Tol es begraven den 22 octobris [1500] 73 in de Zuetkerck int achtste buen, int halve graf gelegen vuer de preeckstoel. Facit 1 gulden 4 Tuentgen Jan Huigen huesvrouwe es begraven in de Zuidtkerck int sesde buen int vierde graf, den 15 novembris [1500] 73. Facit 1 gulden 4 Evertgen Craen es begraven den XVI novembris [1500] 73 in de Zuidtkerck int derde buen int Ixe graf. Facit 1 gulden 4 Dirck Gerritssz Iserman es begraven in december [1500] 73 in de Noortkerck omtrent Sint Jacobs outaer in kerckengraf ende ontfangen 1 gulden 4 Summa lateris 12 gulden 12 Bladzijde 12v Ontfainck van den groete clock te luiden op maenstonden ende jaergetijden ende men betaelt vuer elcke reijse van zulx na ouder gewoente 2 Alydt Beeren maenstondt Heinrick van Ecks huisvrouwe is geweest den 13 januari 2 Anna Jan Rutgerssz dochter, den 13 januari is hair maenstondt geweest. Facit 2 Claes Gerritssz maensondt den 14 januarii [1500] 73. Facit 2 Marritgen van Dams maenstont den 15 januarii 2 Ariaentgen Peter Hoefkens huisvrouwe jaergetijdt den 17 januarii [1500] 73, 2 Claes Vlugs jaergetijdt den 25 januarii 2 Marritgen Cremers den 25 januarii, 2 Jan van Westrenen brouwers jairgetijdt, den 29 januarii 1573, 2 Elizabeth van Lievers jairgetijdt, den lesten januarii, 2 Peel Slotemakers huisvrouwen jaergetijt, den 20en februarii [1500] 73, 2 Jachim Aertssz jaergetijt den 19 februarii, 2 Gerrit van Westrenen, brouwers jaergetijt, den 2 martii, 2 Jan Gerrit Spruitenzoens maenstont den 2 martii [1500] 73, 2 Jan Lubbertssz den jongen jaergetijt den 4 martii, 2 Jannitgen Mouris Botters maenstont den IX martii, 2 Heer Evert Bertholomeus maenstont den 9 martii, 2 Agnietgen Brantssz maenstont den 13 martii, 2 Agnietgen Rijck Evertss dochter maenstont, den 13 martii, 2 Summa lateris 36 10

11 Bladzijde 13 [1500] 73, 2 Harman Jan Ceelen dochter maenstont is gehouden den 14 e april Alydt Jan Verhels huisvrouwen maenstont, 2 Anna Cornelis Pouwelssz wedue haer maenstont den 16 april, 2 Sijmon Willem Albertss jaergetijdt den 8sten april [1500] 73, 2 Belii Gerrit Zoesten dochter maenstont den 26 april, 2 Atres Lambert Maessz dochter maenstont op den 26 april, 2 Henrick Daemssz maenstont den 27 april, 2 Cornelis Janss maenstont den 8en maii [1500] 73, 2 Metgen Jacobs maenstont den 7 maii, 2 Henrick van Davelers maenstont den 8 maii, 2 Claes Heinerickssz maenstont den 21 e maii, 2 Geertgen Peter Verhoefs wedue maenstont den 21 maii [1500] 73, 2 Grietgen Henrick Potten dochter den 22 maii, 2 Pouwels Taets zoens jaergetijdt den 3en junii, 2 Rijck Willemssz Vos maenstont den 24 maii [1500] 73, 2 Henrickgen Buessen maenstont es geweest den 8 junii, 2 Jannetgen van Isselts maenstont den 4en julii, 2 Aeltgen Andries Pouwelssz maenstont is geweest den 20 julii, 2 Cornelis Gerritssz Timmerman maenstont den 25 julii, 2 Frans Cornelisz Walnier maenstont den 26 juli, 2 Reyertgen van Oldenbernevelt huisvrou van Lubbert Jochimss den 27 juli, 2 Summa lateris 2 gulden 2 Elizabeth Willem van der Burchs wedue maenstont, den 12 augusti [1500] 73, 2 Cornelis Craen backer maenstont den 13 augustus, 2 Heer Willem Harmenssz jaergetijt den 14 augusti, 2 Jan van Zurkensteins maenstont den 9 septembris, 2 Nel Brincken maenstont den 13 septembris, 2 11

12 Atris Alberts dochter maenstont den 16 septembris, 2 Alydt van Hees jaergetijt den 16 septembris, 2 Alydt Evert Willemssz dochter wedue maenstont den 25 septembris, 2 Jannetgen Willem Ammelssz wedue maenstont den 27 septembris, 2 Gerrit van Hees Rijckssz maenstont den 6 octobris, 2 Heer Cornelis Willemsz jaergetijt den 21 octobris, 2 Lysgen van Zulens maenstont den 21 octobris, 2 Corenlis Henrixssz man jaergetijt den 21 octobris, 2 Willem Arissz van Schaicks manestont den 4 novembris, 2 Jetgen Aert Verhels huisvrouwe maenstont is geweest den 16 novembris [1500] 73, 2 Gerrit Zoest Gerritssz maenstont den 23 novembris, 2 Juffrouwe Alijdt Beeren Henrick van Ecks huisvrouwen jaergetijt den 29 novembris, 2 Wouter heer tot Blocklant maenstont is geweest den lesten novembris [1500] 73, 2 Frans van Zijls maenstont den 2 decembris, 2 stuvers,. Cornelis Melissz maenstont den 5 decembris, 2 Bartholomeus de Backers maenstont den 7 decembris,2 Marritgen van Dmas jaergetijt den 7 decembris, 2 Theuntgen Jan Huigen huesvrou maenstont den 9 decembris, 2 Evertgen Corenlis Craensdochter maenstont den 10 decembris, 2 Jan van Westrenen Jacobzone maenstont 17 decembris, 2 Gijsbert Albertssz maenstont den 19 decembris, 2 Summa lateris 2 gulden 14 Bladzijde 14 Ontfainck van den ghenen die gheen gilden ofte broderscappen en hebben ende daeromme besygen der kercken stalkeirsen geteikent mit Sint Joris wapen ende van elke reyse de aengestreecken worden ontfainckt men dre Joffrouwe Alijdt Beeren heeft gebesicht op den 13 decembris [1500] LXXII op haer begraven der kercken stalkeirsen op haer sevendach des avondts ende smorgens ende op haer maenstont tsamen vijftien Facit 15 12

13 Opden 17 januarii [1500] 73 heeft Ariaentgen Peter Hoefkens huisvrouwe tsavonts ende des morgens op haer jaergetijdt der kercken stalkeirsen gebesicht ende betaelt 6 Jan Gerrit Spruijten zoen op zijn begraven den 5en februarii ende voirts op zijn sevendach ende maenstondt gehadt derkercken stalkeirsen. Facit 15 Ael Duwers is begraven den 21 martii [1500] 73 ende heeft gebruict der kercken keirsen opt begraven, sevendach ende maenstondt ende betaelt 15 Atris Maes Lambertssz dochter is begraven den 1en april ende heeft gebruict der kercken keirsen opt begraven, sevendach ende maenstondt ende ontfangen 15 Belii Geriet Zoes Jacobssz dochter is begraven den derden aprilis [1500] 73 end heeft gehadt der kercken keirsen opt begraven, sevendach ende maenstont. Facit 15 Henrick van Davelaers jaergetijt is geweest den 8 maii [1500] 73 ende heeft de keirsen gehadt des avondts ende des morgens, van elcke reyse dre Facit 6 Griet Henrick Pottendochter jaergetijdt is geweest den XXIIe maii [1500] 73 ende heeft gehadt de keirsen des avondts ende des morgens. Facit 6 Summa lateris 5 gulden 13 Bladzijde 14 v Jannetgen van Isselt is begraven den 15en junii [1500] 73 ende heeft der kercken keirsen gehadt opt begraven, sevendach ende maenstondt. Facit 15 Aeltgen Andries Pouwelssz dochter is begraven den 25 junii ende heeft gehadt der kercken stalkeersen opt begraven, sevendach ende maenstondt. Facit 15 Atris Alberts dochter is begaven den 22 augusti [1500] 73 ende heeft de keirsen gehadt utsupra. Facit 15 Alijdt van Hees jaergetijdt den 16en septembris [1500] 73 ende heeft gehadt de keirsen des avondts ende smorgens. Facit 6 Lysgen van Zuilen is begraven den 25 septembris ende heeft gehadt de stalkeirsen opt begraven, sevendach ende maenstondt. Facit 15 Evertgen Cornelis Cranen dochter is begraven den 16 novembris ende heeft gehadt de kerckenstalkeersen opt begraven, sevendach ende maenstont. Facit 15 Alijdt Beeren Henrick van Eckxs huesvrouwen jaergetijt ende heeft gehadt de stalkeirsen. Facit 6 stvers. Marritgen van Dam Jacob van Westrenens wedue jaergetijt is geweest den 7 decembris ende heeft de kercken keirsen gehadt. Facit 6 Summa lateris 4gulden 13 Bladzijde 15 Ontfainck van den gehenen de haer eijgen graven doen openen in de kerck ende men betaelt vuer elcke reijse na older gewoente twee Joffrouw Alijdt Beeren een graf geopent den Xen decembris [1500] 72 in de Noortkerck int vijftienste buen int XIe graf ende ontfangen twee Facit 2 13

14 Den 3 decembris een grafgeopent vuer Claes Gerrit Willemssz soen in de Noortkerck int IXe beun, int Xe graf. Facit 2 Den XII decembris een graf geopent vuer Marritgen van Dam, Jacob van Westrenens wedue in de Middelkerck int vierde buen int tweede graf. Facit 2 Den XXen januarii [1500] 73 vuer een kint van Willem van Dam een graf geopentin de Middelkerck, int eerste buen int sevende graf, twelck graf inder kerckenboeck staet op Sint Joriskerck ende Willem van Dam stont hen te bewijsen, dat het hem tobehoerde ende ontfangen 2 Een kint van Gerrit Gerritssz den jongen een graf geopent in die Zuidtkerck int vierde buen in X graf, den 2 februarii. Facit 2 Heer Eert Bartholomeussz een graf geopent den 12 februarii int niewe werck int eerste buen int vierde graf, 2 Lambert Brant Elbertssz is den 21 februarii [1500] 73 een graf geopent in de Noortkerck, int XXIIen buen, int twede graf 2 Den 25 februarii een kint van Gerrit van Dashorst Gerritssz een graf geopent in de Noortkerck int XXe buen int sevende graf. Facit 2 Item vuer Ael Jan Verhels huesvrouwe een graf geopent in de Zuitkerck int negende buen int zevenste graf op den 21 martii [1500] 73. Facit 2 Harman Jan Ceelen dochter is een graf geopent den 21 martii [1500] 73 in de Noortkerck int XXI buen int vierde graf. Facit 2 Item de soen van Hessel van Duverden is begraven in de Middelkerck int achtste buen Xe graf, den 22 februarii, 2 Item den Xen maii [1500] 73 noch een kint begravenvan Hessel van Duverden int selfde voorscreven graf. Facit 2 Summa lateris 1 gulden en 4 stuers. Bladzijde 15v Den 23 martii [1500] 73 een graf geopent vuer Anna Cornelis Pouwelssz wedue in de Noortkerck int 21 buen int Xe graf. Facit 2 Den 4 junii [1500] 73 een graf geopent vuer heer Jan Besselssz in de Zoudtkerck int achtste buen in sevende graf. Facit 2 Den 8sten junii een graf geopent vuer Meester Jan van Dashorst Gerritssz kint in de Noortkerck, 2 Oetgen Gerrit Evert Albertssz huisrouwen een graf geopent in de Zuidtkerck int tweden buen int derde graf, den 10 e Juni, 2 Jannitgen van Isselt is begraven den 15 junii int de Middelkerck int sestebuen, int 3 de graf 2 Aeltgen Andries Pouwelssz dochter is gestorvenden 23 junii ende begraven den 25 junii in de Noortkerck int XVIIIe buen int vijfde graf, van topenen ontfangen 2 Cornelis Gerritssz Timmerman alias Camp is begravenden XXIen Junij in de Noortkerck int 23buen int achtste graf, welcke graf Cornelis vercregen heeft van de kerck vuer een 14

15 houten water back als voer up de notel van de vercoftegraven staet ende betaelt vant topenen 2 Summa lateris 1 gulden 4 Bladzijde 16 Atris Albertsdochter is begraven den 22 augusti int 13 buen int sevense graf in de Middelkerck, van t openen, 2 Nel Brincken Wouter Claesszhuisvrouwe is begraven den 24 augusti [1500] 73 in de Noortkerck int Ve buen int derde graf 2 Gerrit van Hees Rijckssz is begraven den Ixen septembris in de Noortkerck int XXen buen in tsesde graf, van topenen 2 Lijsgen van Zuilen is begraven in de Noortkerck int derde buen int derde graf den 25 septembris. Facit 2 Jetgen Aert Verhels huisvrouwe is begraven den 24 e octobris in de Zuidtkerck in tderde buen int sesde graf, van topenen, 2 Aert van Duverdens kint is begravenden 26 octobris in de Middelkerck int 16 buen int sevende graf, 2 Gerrit Zoes Gerritssz is begraven den 29 octobris in de Middelkerck int ellifste buen int seste graf, 2 De jonge Gerrit Gerritsszkint is begraven den XIIen novembris in de Zuidtkerck int vierde buen int Xe graf 2 Wouter, heer tot Blocklandt is begravenden XII novembris [1500] 73 in de Middelkerck int achtste buen int derde graf, 2 Jan van Westrenen Jacobssz is begraven den 25 novembris in de Zuidtkerck int achtste buen int derde graf, van topenen ontfangen. Facit 2 Pouwels Jacob van Dashorst kint is begraven den 8 decembris int niewe werck int eerste buen int derdegraf, 2 Neeltgen Dirck Dirckssz wedue is begraven den, 2 Lijsgen Jacob de Wijsen dochter is begraven den 10en decembris [1500] 73 2 Willemtgen van Haeften is begraven int Niewe werck after den thoren den 28 decembris int anderde buen int Xegraf. Facit 2 Anna Luman Aert Moijen dochteris begraveninde Noortkerck int 19 e buen int seste graf den 26 decembris, 2 Gerritgen van Davelaer is begraven in de Noortkerck int twede buen int Xe graf, 2 Meester Willem Sanderssz is begraven den 29 decembris in de Zuidtkerck int tweede buen int derde graf, 2 Summa lateris 1 gulden 14 Bladzijde 16v Ontfainck van dagelix offer. Ontfangen van dagelix offer twelck tot diverse tyden in dese kerck geoffert is in als de somme van negenthien gulden 12 stuvers ende een blanck. Facit 19 gulden 12 stuvers 1 blanck. Summa per se 19 gulden 12 stuvers 12 penningen. 15

16 Tertia summa et ultima 315 gulden 5 stuvers 4 penningen. Summa totalis desontfancx bedraecht in als acht hondert driendertich gulden, seven stuvers en elff penningen. Dus alhyer 833 gulden 7 stuvers 11 penningen. Bladzijde 17 (in de marge: Ordinaris uuijtgeven). Uuijtgheven van allen lasten ende renthen ende onkosten tot den dienst Gods staende mitten aencleven van dien, voerts tot timmeringhe ende reparatie ende anders bij den kerckmeesters van den voernoemde ontfainckgedaen, beginnende den eersten januarii anno [1500] LXXIII totten lesten decembris des selven jaers exclues. Jacob de Edele ende Jan van Leuwen elx als man ende voecht van haerluider huisvrouwen, kinderen ofte erfgenamen van zaliger Gerrit Douwer hebben ende ontfangen tsamen van de kerck sestien gouden Rijnse gulden min een oert van een Rijnse gulden ofte paymant dat daer goet vuer wesen sal in elcke tijt der betalijnge jaerlix erfrenthe, termijn Pasche et Victoris mit vorwerden dat die kerck die voornoemde renthen altijt offcoopen mach, mits leggende deese renthe op ander goet dat die derde penninck beter is, belopende daeromme dese renthe 22 gulden 1 stuver betaelt bij quitantie. Die vicarie in den Heiligen Geest Capelle heeft jaerlix ses Stadts gulden, gaande uuyt den Gulden Steirn aen den Hof, daervuer betaelt men aen handen vanden vicarius in der tijt nu heer Jacob van Hees, vijf stuver een oert, termijn Petri ad Cathedram ende Martini in den winter. Facit 5 stuvers 1 oert. De vicarie int Gasthuis op Spoeij heeft jaerlix vijftich stads 1b. ende daervuer betaelt aenden possessoer der vicarie voerscreven, nu heer Dirck Henrixssz van Geijn de somme van twe gulden Hollants ende een braspenning, termijn Clementis. Facit 2 gulden 1 stuver 1 oert. Summa lateris 24 gulden 7 ½ stuver. Bladzijde 17v Uuijtgheven van erflicke ende mortificeerde deijlen als Gregotii tot welcke deijle beset is die pacht van den halven vierdel op de Meent. Item dominica letare daer toe staen enige renthen uuyt des kerckenlandt in Bunschoten ende Assumptionis Marie daertoe geset syn de dre deelen van den pacht vant landt in de Westeiger. Ende nu uuijt gewoente gecoft werden tot elcke deijle dre mudden weiten mitter onkostenende presentien vandien. Item noch vijf spynts weits tot mundaten broet die gedeylt werden op den Witten Donredach. Item noch ses stuver die den armen op Sint Joriskerckhof gedeijlt werden op den Goeden Vrijdach. Item noch twee gulden vierthien stuvers de in festo Mariae ad Nives gedeijlt worden onder den deken, canonicken ende vicariussen ende officianten, als succentors et caetera. Item gedeijlt Gregorii anno [1500] 73 dre mudden weits de welcke weit gecost heeft mit backen, malen dan tghien dat tot die deijl van Gregorii ende oock totten deijl van dominica Laetare beset ofte besproken is, bedraecht als bij deese navolgende specificatie mach blijcken (in de marge: bij affirmatie). In den eersten gecoft van Cornelis de Smit op Bloemendal actum ter presentie van Hessel van Duverden ende Verburch. Facit tsamen 11 gulden. Summa lateris 11 gulden. 16

17 Bladzijde 18 Item noch gecoft van Cornelis Reyerssz ses scepel weiten, elcke scepel vuer twee gulden 15 Facit 16 gulden 10 Item noch gecoft van een man van Barnevelt een half mudde weits, tscepel vuer vier ende vijftich Facit 5 gulden 8 Item Jan Geerlofsz Molenaer betaelt van tmalen van deese voerscreven ses weit ses Facit 6 Item Lobberich Peter Coninx wedue betaelt vuer tbacken van deese dre mudden weits anderhalve gulden. Facit 1 gulden 10 Tot 12 mondaten broet. Item gecoft van den bouman op de Beeck op Stoutenberch vijf spijnt weits, dat scepel vuer seven ende vijftich stuvers tot 12 modaten broden ende op den Witten Donredach gedeijlt, beloept tsamen 3gulden 11 stuvers 1 oert. Vuer tbacken ende malen betaelt Ariaen Luman Borren vijftalve stuver. Facit 4 ½ stuver. In festo Mariae ad Nives gedeijlt twee gulden 14 In festo Mariae ad Nives deijlt men twee gulden 14 stuvers onder de canonicken, vicarissen, costers et caetera, vermogens de fundatie int kercken register folio XVIII ende alsoe de kerck in de selfde fundatie toegeleit werdt, soe veelals den deecken, quam dit jaer de kerck vijf stuvers, blijft ergo de uuijtgeeft, 2 gulden 9 Opden Goeden vrijdach gedeijlt den armenop Sint Joriskerckhof ses Summa lateris 30 gulden 4 stuvers 12 penningen. Bladzijde 18v Assumptionis Mariae deil. (in de marge: Nota, Assortionis Marie deil niet te vollen gedeilt, utsupra). Item Mariae Assumptionis deijl heb ick niet te vollen kunnen deijlen, oevermits de menichfoudige notelicke reparatie de die kerck behoeften duer die Guesen ende anders gebroken, hebbe niet te min gedeilt; maer tot de selve deijlinge is geimploijeert ellif gulden van Lambert Brunessz deil noch sestien gulden ende 12 stuvers uuijt Schoemons vicarie ende heb gecoft dre mud weits ten prijse als hier na volcht: van enen rijs pielen op Conswyck gecoft, twee mudde weits t scepel vuer een ende vijftich Facit twintich gulden acht Noch dre scepel gecoft van een Nijkerker vuer vier ende vijftich stuver tscepel ende noch een scepel vuer dre ende vijftich. Facit dit mud thien gulden 15 stuvers, beloept dese weit tsamen 31 gulden 3 Item van tmalen betaelt ses stuver. Item van tbacken betaelt Lubberich Peter Coninx ende Marii Besselen tsamen anderhalve gulden. Alsoe dat de dre mudden weits mit malen ende backen tsamen gecost hebben twee ende dartich gulden 19 stuvers; haer ofgetogen ellif gulden van Lambert Brunessz deel ende sestien gulden 12 stuvers van Schoermons vicarie als boeven, heb ick vuer de kerck uuijtgegeven tot Assumptionis Marie deijl vijf gulden 7 Facit 5 gulden 7 Summa per 5 gulden 7 Bladzijde 19 To uuijtgeven van zeeckere jaerlixe renthen. 17

18 Item die kerck moet jaerlix uuijtreijcken den Observanten alhier binnen Amersfoert twalif Karolus gulden, breeder verclaert in de renthebrieff van Adriaen van Egmondt ende in die notele van de selve renthe in voergaende ontfainck gestelt, termijn Thomae. Facit 12 gulden. Item noch soe moet dese kerck de voerscreven Observanten uuijtreijcken jaerlix acht gulden nae breder verclaringe ende inhoudt des renthe briefs, welcke Volken Meinertssz tot Bunschoten beleden heeft, volgende de brieven daervan zijnde ende oock in de notele van den voerscreven ontfainck gestelt, termijn Thomae ofte 14 dagen daerna, onbegrepen. Facit 8 gulden. Henrickgen Buissen heeft jaerlix ses gulden current sestien stuivers Hollants vuer den gulden staende tot haren lijve termini Purificationis Mariae et Petri ad Vincula ende want Henrickgen voerscreven gestorvenis ende den XVen dach maij [1500] 73 begraven is, is de renthe van nu voertaen doot ende compt haer niet meer van dit jaer [1500] 73 dan twee gulden acht Facit 2 gulden 8 Summa lateris 22 gulden 8 Bladzijde 19v Ordinaris uuijtgegeven van den organist ende blaeser ende werdt betaelt op vier terminen. Item betaelt Evertgen de Blaeser ses gulden ende dat op vier terminen, als te weten op den XIen april [1500] 73 dat teerste termijn, op den 9en maii het tweede termijn, op den XXIsten septembris het derde termijn ende op den 22 e decembris [1500] 73 het vierde ende leste termijn. Elcke termijn anderhalve gulden. Facit 6 gulden. Henrick Spruijt, organist, betaelt twintich gulden ter oersake hijdit jair dre ende tzeventich torgel bewaert heeft ende daer op gespuelt heeft, bij quitantie. Facit 20 gulden. Summa per se 26 gulden. Bladzijde 20 Uuijtgeef van het crisma te halen. Item den ghene dije dat crisma vuer Paesschen t Utrecht haelt, denselven werdt togeleyt vuer vacht, oncosten ende teiringe sestien Facit 16 stuers. Van twater te halen. Item van twater vuer tcoor te brengen Paesavondt ende op Pijnxter avondt betaelt van elcke reijse een stuver, ende men plach op nen GoedenVrijdach, invantionis Crucis ende des vrijdache daerna oock waterte brengen vuer tkoor; dan overmits de tack van de doornenkroen des Heeren wech is, soe cesseert dat op de voerscreven dagen; ergo hier maer twee Facit 2 (in de marge: ordinaris). Item de beveelhebbers van de broderscap van t Heilige Sacrement betaelt men jaerlix 13 ½ stuver vuer dat sij luijden de vier hoechtijden des jaers aende wijntafel den communicanten den wijn administreren. Facit 13 ½ [stuver] Item men sal voerts aen uuijtreijcken jaerlix ende alle jaer van des kercken incompsten den rechten armen deser stadt een pont Vlaems, volgende de dispositie van zaliger Mechtelt van Westrenen, Jan van Wijck Gerritssz huisvrouwe was wiens halve huisinge aen de kerck met deselve belastinge gecomen is, de voer sekere penningen in den ontfainck van den voirgenoemde verclaert vercoft is als breder gesien mach weren ende in de kercken en register van de brieven folio LXXI ende soe voerts jaerlix continuerende, 18

19 ergo betaelt aen handen van Mr. Jan van Dashorst dispensier van theiligen Geest Schoel, 6 gulden. Summa lateris 7 gulden 11 ½ stuver. Bladzijde 20v Van den dootgravers. Item Jan Goertssz ende Joost Joostenssz dootgravers werden jaerlix van wegen de kerck betaelt twe gulden thien stuvers, daer vuer sij luijden gehouden syn tonderhouden alle die articulen in den ordinantie van den dootgravers begreepen ende die elx in t sijn zonder enich inval getroulicken te voldoen op peine in de selfde ordinantie verclaert, te betalen op de vier nabescreven termienen. Item want de kerckmeesters traden int officie den Xsten decembris anno XV c LXXII hebben sij de dootgravers oock betaelt het quartertemper na Luciae [1500] 72, bedragende mede 12 ½ stuver. Facit 12 ½ stuver. (in de marge: ordinaris) teerste termijn van den jare 1573 is op den quartertemper na Asdach. Facit 12 ½ stuver. tanderde termijn op den quartertemper na Pijnxterdach. Facit 12 ½ stuver. tderde opt quartertemper na Exaltationis crusisi. Facit 12 ½ suver. tvierde quartertemper na Luciae. Facit 12 ½ stuver. Item den XVen februarii [1500] 73 heb ick Jan Claessz betaelt seven stuvers ter cause hij tjaer van [1500] LXXII tcrues vuer de processie gedragen heeft. Facit 7 Summa lateris 3 gulden 9 ½ stuver. Bladzijde 21 Uuijtgeven om het uuijrwerck te bewaren. Item betaelt David van Weede dat bewaren van tuijrwerck, verscenen int eerste vierdel jairs, op den 15 februarii [1500] 73. Facit 1 gulden. (in de marge: Ordinaris. Item David van Wee betaelt vuer dat tweede vierdel jaers verscenen in de Pynxter quartertempers 1 gulden). Item betaelt als boeven een gulden vuer dat derde viedel jaers op den 20 septembris [1500] 73. Facit 1 gulden. Item vuer dat leste vierdel jaers betaelt in de quartertempers omtrint Thomae een gulden. Summa lateris 4 gulden. Bladzijde 21v Uuijtgheven tot misse wijn. Item gecoft van Cornelis Lijster op een Wittendonredach anno [1500] LXXIII twee half amen Rijnse wijns; dat half aem vuer twalif gulden. Facit mit die oude maet. Facit 24 gulden 13 Item noch gecoftt van Cornelis Lijster den 18 julii [1500] 73 een half aem Rijnse wijns vuer 12 gulden. Facit 12 gulden. Noch den 26 septembris van Lijster gecoft een half aem Rijnse wijns vuer darthien gulden. Facit 13 gulden. (in de marge: bij quitancie). Item den 23 decembris [1500] 73 gecoft van Cornelis Lijster per Hessel van Duverden een half aem Rijnse wijns, helt twee taeck over, dat half aem vuer negenthiendalve gulden; de taecken bedragen 18 Facit 18 gulden 8 19

20 Item de costers hebben tot diverse tijden aen mijngelen ende pijntges gehaelt ten huise van Cornelis Lijster vuer dre gulden ende 2 ½ stuver wijns; volgens de specificatie bij Corelis Lijster mijn gethoent; heer offgetogen vuer vijf pijntgens onclare wijn Lijster gerestitueert 6 ½ stuver ende een stoter van een leech virrdeltgen, blijft dat ick Lijster hiervan betaelt heb 2 gulden 13 ½ stuver. Noch betaelt Maes Ceelen een stuver ende een blanck vuer een pijntgen wijns tzinen huise gehaelt vuer de kerck in septembris [1500] 73. Facit 1 stuver een blanck. Summa lateris 71 gulden 16 stuvers 1 oert. Bladzijde 22 Wuijtgeven van gecoft was. In den eersten gecofft den XI decembris [1500] 72 een een de twintich 1b was; elcke 1b. was tot sestalve van Jan Buesicum. Facit 5 gulden 15 ½ stuver. Item noch gecoft van Cornelis Aertssz Moij 39 1b. was; tpont vuer 5 ½ stuver [1500] 72. Facit 10 gulden 13 ½ stuver. (in de marge: bij affirmatie) Jan Thimanssz heeft de kerck gegeven twee 1b. was den 14den decembris; ergo hier niet. Item noch bevonden in onse rekencamer inden aenvainck van mijn jaer omtrint twee ende dartich 1b. was; ergo hier niet. Item noch gecoft van een man van der Nijkerck thien 1b. was, het pont vuer vijf stuvers een oert. Facit 2 gulden 10 ½ stuver. Item gecoft van Cornelis Aertssz Moij een ende vijftichstalf pont was, dat pont vuer vijf stuvers seven penninck, een stuver over den hoop min. Item noch van Cornelis gecoft 14 ½ pont was, dat pont vuer sestalve stuver. Actum den 24 april Facit tsamen 17 gulden 13 stuvers 4 penningen. Item den 30en junii gecoft van Zeger Hillebrantssz 32 1b. was, tpont vuer vijf stuvers een oertgen. Facit 8 gulden 6 Item npch gecoft van Zeger Hille Brantssz acht ende veertich 1b. was, dat pont sestalve stuver op den 13 augusti. Facit 13 gulden 4 Summa lateris 58 gulden 7 stuvers 12 penningen. Bladzijde 22v Item den XVIIten septembris [1500] 73 gecoft van Wouter Reijerssz in de Vier Eemskynder 2 ½ 1b. was, het pont vuer ses stuvers, min dre penninck. Facit 6 gulden vijf Item noch gecoft van Wouter Reijerssz 33 1b. ende 11 loot was; dat 1b vuer ses stuvers een duijt; Actum den 30 octobris; Facit 10 gulden 4 Item gecoft van een meichje van der Nijkerck twee 1b. ende ses loot was, dat pont ses stuvers ende 5 novembris [1500] 73. Facit 13 ½ stuver. Item noch gecoft van Wouter Reijerssz 33 1b. was, het 1b. ses stuvers dre penninck, den derden decembris [1500] 73, maeckt thien gulden 4 stuvers 3 penningen. Facit 15 gulden 4 stuvers 3 penningen. 20

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Stadsrekening Alkmaar 1573-1574

Stadsrekening Alkmaar 1573-1574 Stadsrekening Alkmaar 1573-1574 Archief van de gemeente Alkmaar, 1325-1815, inventarisnummer 342 Rekening van de ordinaris thesauriers, 1573-1574. Transcriptie: transcriptiewerkgroep Regionaal Archief

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31)

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31) Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31) - bewerkt door diverse personen, coördinatie door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief,

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

TIENDE PENNING WASSENAAR 1561 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1472

TIENDE PENNING WASSENAAR 1561 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1472 [f1] de?xe penning? van Eerst Hillenaer mit Voorenbrouck beginnende vande kerckdam oestwaerts up gaende naer Doeslaen ende weder om van Doeslaen west up tot die Papewech Item Jan Dirck Gerytsz bruyct in

Nadere informatie

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595 Memoriael ende Resolutieboeck der stede van Edam 1574-1595 1994 Archief 'Oud Edam' 1357 t/m 1813, inventarisnr. 65 Streekarchief Waterland te Purmerend Getranscribeerd door de Werkgroep Paleografie: Dick

Nadere informatie

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557 Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557 bewerking A. van der Tuijn te Rhoon. gedigitaliseerd door Maarten van der Tas Archief staten van Holland voor 1572, inv.nr. 898. Omblad. 't Quoijer

Nadere informatie

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde)

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde) RAZE 3520 schepenakten WAARDE 1567-1572 (naar hoofdscherm Waarde) M.P. Smallegange Waddinxveen, november 2013 RAZE 3520, W111, eerste blad, 1567 Register bouijck gehouden bij mij Cornelis Jacob Boudewijns

Nadere informatie

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren.

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren. Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie van nieuw horologiewerck, gedurende den tijt van eenentwintich jaren. De Staten generael der Vereenichde Nederlanden, allen den geenen die desen

Nadere informatie

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER 1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER April 2007 Een transcriptie door Paul Seesink Eindhoven

Nadere informatie

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier VAN DER VOORT Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier Bijlage 1 16 februari 1532 GA 's-gravenhage, archief

Nadere informatie

AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK

AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK TRANSCRIPTIE AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK VAN DE JAREN 1556 t/m 1617 DEEL II Index pagina: index 1 inleiding en toelichting 2 digitale foto van blad 1 3 transcripties van blad 1 t/m blad 124 verso

Nadere informatie

1530 januari 30 235/ I,1v

1530 januari 30 235/ I,1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 235 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven,

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, dat blijkt ons uit onderstaande acte van openbare verkoop. Welke treurige uitwerking deze handelwijze medebracht, bespeurt men spoedig

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51P Nadere Toegang op inv.nr 51P uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel

Nadere informatie

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555 Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555 bewerking A. van der Tuijn te Rhoon. gedigitaliseerd door Maarten van der Tas Archief staten van Holland voor 1572, inv.nr. 559. Folio 1 recto.

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN. No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10. Tweede deel

BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN. No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10. Tweede deel BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10 Tweede deel blz.1 50. Item alsdoen Corn(elis) de Geus van dat Jiken Becx hum eens tot Somere sij den bode loonen souden soe de nieuwe borgem(eest)ers

Nadere informatie

Markeboek Appen, deel 1 (16311732)

Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Inleiding: Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

BORGEMEESTERS REKENINGEN OUD ARCHIEF SOMEREN XXII/ 2 1585-1586

BORGEMEESTERS REKENINGEN OUD ARCHIEF SOMEREN XXII/ 2 1585-1586 1 1 BORGEMEESTERS REKENINGEN OUD ARCHIEF SOMEREN XXII/ 2 1585-1586 reeceninghe ende bewijs voir Philipsen Jans Philipsoen ende Marcelissen Joostensz. van den Camp, aengaende den ontfanck ende uutgheven

Nadere informatie

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 Inleiding Op 29 augustus 1664 kreeg David Salomons, houder van de Bank van Lening, als eerste in Friesland, toestemming van Burgemeeser en Raad van Workum

Nadere informatie

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Nu tengevolge van het oorlogsgeweld in 1940 het weinig fraaie eeuwsche kerkje te Valkenburg en zijn evenmin bijzonder karakteristieke toren met den grond gelijk

Nadere informatie

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4 Lestekst 1. Archief 0826, Oud Archief Culemborg, inv.nr. 303. (bijlagen bij de verloren rekening van stadsburgemeester Meus Anthoeniszoon over het jaar 1612-1613) Specificatie van gemaakte reis- en verblijfkosten

Nadere informatie

Luid- en begraafgelden. te Veenendaal 1574-1812

Luid- en begraafgelden. te Veenendaal 1574-1812 Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812 Colofon: Omslag: Gezicht op Veenendaal, afbeelding naar gewassen pentekening van C. Pronk (1691-1759) Schetsboekje III pag. 37 (Prentenkabinet, Amsterdam)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1661 t/m 1672 BOEK 3 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R 1 5 7 2 K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N 1 5 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 3 5 0 P O O R T U G A A L B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 35

Nadere Toegang op inv. nr 35 NT00163_35 Nadere Toegang op inv. nr 35 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_94 Nadere Toegang op inv. nr 94 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een inventarisnummer dat de illustere

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe.

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe. Solutie ende Werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt, mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen tsamen

Nadere informatie

De grote brand van Ekeren in 1492 of hoe een bierpruver zijn dorp in brand stak.

De grote brand van Ekeren in 1492 of hoe een bierpruver zijn dorp in brand stak. De grote brand van Ekeren in 1492 of hoe een bierpruver zijn dorp in brand stak. Inleiding. Terwijl Columbus Amerika ontdekte werd Ekeren bijna van de kaart geveegd en dat door een menselijk foutje in

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Borgemeestersrekeningen Gemert - Transcripties (Bron: Gemeentearchief Gemert (1271)1407-1794)

Borgemeestersrekeningen Gemert - Transcripties (Bron: Gemeentearchief Gemert (1271)1407-1794) Borgemeestersrekeningen Gemert - Transcripties (Bron: Gemeentearchief Gemert (1271)1407-1794) Ad Otten Gemert, augustus 2002 - mei 2003 inhoud Inventarisnummer 465 (Anno 1572) - - - - - - 3 Inventarisnummer

Nadere informatie

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari.

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Vindplaats: Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA),

Nadere informatie

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren /281/ Het Vijfde Deil Eerste titul Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren Nadem veelderley manieren van rechtsvoorderinge in desen Ruremundtschen Quartier des forstendombs Gelre sijn geweest,

Nadere informatie

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Inventarisnummer 195 Gemeentearchief Veenendaal Transcriptie door: Elleke van Engelenburg

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball

Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball 1603 register oft dingbouck voor schout ende heemraden vant oostambocht van iselmonde, beginnende

Nadere informatie

Afbeelding 84. [blanco pagina]

Afbeelding 84. [blanco pagina] Afbeelding 83 REGISTER en Aenteijckeninghe der Legaten en Giften welcke bij Testament als anders voor den armen sijn bemaeckt aen de Diaconije tot Putten. Afbeelding 84 [in marge:] voor Putten 200 gds.

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572.

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Verantwoording transcriptie Voor deze transcripties uit het Vroedschapsboek geldt dat het gebruik van hoofdletters, u/v- en

Nadere informatie

Geschiedenis van Bakel en Milheeze 1503-1593. Bakel 1503

Geschiedenis van Bakel en Milheeze 1503-1593. Bakel 1503 Bakel en Milheeze c.a. 16e eeuw Bakel 1503 Rijksarchief Den Bosch, Kommanderij Gemert inv.nr. 816/11-12, d.d. 03-05-1503. Condt sij endyegeliken alsoo in tiden voirleden JACOB soen wijlen WILLEMS van de

Nadere informatie

Een huurcontract van de oude Vanenburg uit 1645.

Een huurcontract van de oude Vanenburg uit 1645. Een huurcontract van de oude Vanenburg uit 1645. Na het lange, en volgens sommigen ingewikkelde, verhaal vorige keer over de locatie van Oud Vanenburg, nu een korter stukje over een huurcontract uit 1645

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 169-170. te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335)

Nadere Toegang op de inv. nrs 169-170. te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) NT00335_169_170 Nadere Toegang op de inv. nrs 169-170 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) C. van Burik Augustus 2001 Inleiding Ten behoeve van genealogisch

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

Grafzerken in de kerk van Wortel

Grafzerken in de kerk van Wortel Grafzerken in de kerk van Wortel De volgende grafzerken zijn opgetekend in de kerk van Wortel en aangevuld met de notities van deken Lauwerys (HOK 1982, Wortel). Bij deze kerk is onze nummering dezelfde

Nadere informatie

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii 1575. Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen

Nadere informatie

folio 2 verso. Rogge wesende 2 jaeren pachten

folio 2 verso. Rogge wesende 2 jaeren pachten Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4515, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS

HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS Bijlage 2 HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS ARCHIEFBRONNEN OVER HET HUIS DE DRIE MOREN IN DE VISSERSTRAAT Wim Hupperetz 2004 1 Inhoudsopgave: Inleiding 1 Administratieve gegevens met betrekking tot de eigenaren

Nadere informatie

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 - gemaakt door Jos Verkroost - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB Maarssen Inventarisnummer: 27 (bruin) Omschrijving:

Nadere informatie

Kroniek van Egmond. Anoniem, 17e eeuw

Kroniek van Egmond. Anoniem, 17e eeuw Kroniek van Egmond. Anoniem, 17e eeuw Archief van de Familie Van Egmond van de Nijenburg, inventarisnummer 6 "Die cronicke oft historie der edele welgebooren heeren ende baroene van Egmont " Anoniem, 17e

Nadere informatie

DE REKENING VAN HET NIEUWE GASTHUIS OVER HET JAAR 1585/1586

DE REKENING VAN HET NIEUWE GASTHUIS OVER HET JAAR 1585/1586 DE REKENING VAN HET NIEUWE GASTHUIS OVER HET JAAR 1585/1586 Transcriptie van: inventarisnummer 171 Rekening van rentmeester Andris van Craenenborch, 1585/1586 uit het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

folio 2 verso. Uijt geeff bedient heef beginnende den 24 november 1697 ende november XVI C Ende gelijck hier naer is volgende

folio 2 verso. Uijt geeff bedient heef beginnende den 24 november 1697 ende november XVI C Ende gelijck hier naer is volgende Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4510, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

TIENDE PENNING WASSENAAR 1544 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.524

TIENDE PENNING WASSENAAR 1544 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.524 Een schutblad en 29 foliovellen (schutblad) Wassenaaer Anno xliii [=1544] (f1) Item Voorenbroeck Jan Dirick Gerritsz bruyckt zyn woening met xxii margen in huyr tsiaers voir liii lb Noch bruyckt hy viii

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

TRANSCRIPTIES van archiefstukken betreffende de familie CRAEN(EN) IN GRAVE e.o.

TRANSCRIPTIES van archiefstukken betreffende de familie CRAEN(EN) IN GRAVE e.o. TRANSCRIPTIES van archiefstukken betreffende de familie CRAEN(EN) IN GRAVE e.o. 1 Deze trancripties werden door mij gemaakt in de tijd tussen juli 1998 en januari 2003. Ik heb overigens nog meer transcripties

Nadere informatie

Dijkwerken, slatten van grachten enz.

Dijkwerken, slatten van grachten enz. Dijkwerken, slatten van grachten enz. 14 2 1611. De magistraat besluit 12000 car. gulden te lenen om: Een nieuwe zeedijk te maken. Te beginnen achter het stadshuis tot aan het gedemolieerde blokhuis. Het

Nadere informatie

Goort Daems gelt jairlijcx 8 vaeten rogge erfspachts, lest betaelt 1656 ende bijden remdant niet ontfangen ergo nihil.

Goort Daems gelt jairlijcx 8 vaeten rogge erfspachts, lest betaelt 1656 ende bijden remdant niet ontfangen ergo nihil. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4496, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

Bouw en verplaatsing van de Stratense molen Door J. Lijten m.m. v. L. v.d. Mierden

Bouw en verplaatsing van de Stratense molen Door J. Lijten m.m. v. L. v.d. Mierden Bouw en verplaatsing van de Stratense molen Door J. Lijten m.m. v. L. v.d. Mierden Als practische noot menen we uit deze en enkele soortgelijke aantekeningen te mogen concluderen, dat in die tijd nogal

Nadere informatie

Bijlage 1. Akte van de weeskamer na het overlijden van Jannitgen Jacobs

Bijlage 1. Akte van de weeskamer na het overlijden van Jannitgen Jacobs 641 Bijlagen Bijlage 1. Akte van de weeskamer na het overlijden van Jannitgen Jacobs GAA, Arch. nr. 5073, Weeskamer, inv. nr. 796 (inbrengregister), nr. 25, blz. 44, 20 juni 1640. Den 20 Juny 1641 heeft

Nadere informatie

Transcriptie Brummen, Mark van Empe, notulenboek, 1540-1708 RAZ, archiefnummer 2008, inv.nr. 1

Transcriptie Brummen, Mark van Empe, notulenboek, 1540-1708 RAZ, archiefnummer 2008, inv.nr. 1 Transcriptie Brummen, Mark van Empe, notulenboek, 1540-1708 RAZ, archiefnummer 2008, inv.nr. 1 Jeannette Bakker-Linkvis Regina Bennink Ron Elsinga Zutphen, juni 2012 1 Inhoud: Verantwoording Inleiding

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Sanders, George Title: Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en

Nadere informatie

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 B. D. Poppen De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 In 1436 werd door de Burgemeesteren en Raad in de stad Groningen, in overleg met de gezworen meente 1 een Algemene Gildebrief

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1650 t/m 1661 BOEK 2 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest Diverse uittreksels en transcripties Bronbewerking: Arthur Groen Versie 2, 2013 Bron: Ambachts en gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 185-254 Archiefinstelling:

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 15 juni 2006 Nummer 2

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 15 juni 2006 Nummer 2 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 15 juni 2006 Nummer 2 Hoge Raad van Adel Verslag van de lezing over de Hoge Raad van

Nadere informatie

GELRE. VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. REGISTER OP DE LEENAKTENBOEKEN VAN HET

GELRE. VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. REGISTER OP DE LEENAKTENBOEKEN VAN HET GELRE. VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. REGISTER OP DE LEENAKTENBOEKEN VAN HET VORSTENDOM GELRE EN GRAAFSCHAP ZUTPHEN. NAAR HET OORSPRONKELIJKE HANDSCHRIFT

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij NT00010_1 Nadere Toegang op inv.nr 1 uit het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (10) A.A.B. van Bemmel z.j. Inleiding De inventaris op het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

Verhoren Raad van Beroerten, 1566-1570

Verhoren Raad van Beroerten, 1566-1570 Verhoren Raad van Beroerten, 1566-1570 Collectie afschriften van stukken over Alkmaar e.o. die elders berusten, inventarisnummer 3 Fotokopieën uit: Archief Raad van Beroerten, inventarisnummer 109. Archiefbewaarplaats:

Nadere informatie

folio 3 verso. Ontfangen van Frans Janssen van Geldrop de quantiteijt van 32 vaten rogge wesende 4 jaren pachten dus hier 32 vaten rogge

folio 3 verso. Ontfangen van Frans Janssen van Geldrop de quantiteijt van 32 vaten rogge wesende 4 jaren pachten dus hier 32 vaten rogge Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangnummer 15448 Inventaris nummer 4513, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren

Nadere informatie

Rentmeesterrekening Merode, jaar 1417/1418, inv. nummer M 691

Rentmeesterrekening Merode, jaar 1417/1418, inv. nummer M 691 Rentmeesterrekening Merode, jaar 1417/1418, inv. nummer M 691 Toelichting : Dit jaar 1417/1418 leverde voor de vrouwe van Herlaer een negatief saldo op van 63 gelderse guldens (afgerond). Afgeronde bedragen

Nadere informatie

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 HEEMKUNDEKRING DE VONDER ASTEN-SOMEREN WERKGROEP OUD SCHRIFT JAC. JÖRIS JAN VAN LAARHOVEN HARRY LEENEN PIET VAN DER LINDEN AD SMULDERS FIEN VAN TRIET blz.

Nadere informatie

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk LANKVELD Gegevens per perceel Laatste verandering: 17-2-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 23-4-1793, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen aan

Nadere informatie

Rekeningen van het ambt Lichtenvoorde en van de Lichtenvoordse goederen in het ambt Bredevoort, Pasen 1519 Pasen 1520, Martini 1553 Martini 1554 en

Rekeningen van het ambt Lichtenvoorde en van de Lichtenvoordse goederen in het ambt Bredevoort, Pasen 1519 Pasen 1520, Martini 1553 Martini 1554 en Rekeningen van het ambt Lichtenvoorde en van de Lichtenvoordse goederen in het ambt Bredevoort, Pasen 1519 Pasen 1520, Martini 1553 Martini 1554 en Martini 1554 Martini 1555. Transcriptie en bewerking:

Nadere informatie