Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555"

Transcriptie

1 Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1555 bewerking A. van der Tuijn te Rhoon. gedigitaliseerd door Maarten van der Tas Archief staten van Holland voor 1572, inv.nr Folio 1 recto. Babberspolder. Dat quartier van den huijsen staende alhier binnen den ambucht van Babberspolder. So wel dije huijsen dije selver bij de eijghenaer bewoont worden ende als dije ter huiere gaende, achtervolgende 't placcaet der K. Mt. op consente gedraghe bij de Edelen ende Staten van Hollandt van de twee 10 e van allen onroerende ghueden. So es alhier ghestelt elck huis op sijn waerde ende prijs nae ons wetenscap wat dije huijsen vooir een jaer te huier souden mogen gelden ende dat lant meede aen gebrocht huierwaer ende eijghen. Dat binnen de ambucht van Babbaertspolder leijt ende dat meede nae inhout dat placcaet der Keij. Mt. ende dat eijghen lant ende dije huijsen ghestineert bij de schuut alhier ende vier gesworens, genoompt Jacop Willemsz., Cornelis Jorisz., Jan Adriaensz., Lenaert Maertijnsz., alle vier vuijt dije Ketel, also (... ) ambucht met dan seven mans dije wijfs hebben dije van de gerechte sijen met meer en wonen. Alles gedaen in ponden, penninghen, scellinghen van 40 grooten 't pont, den penninck gerekent vooir een halve stuver, den halven naer advenant. Heinrick Jorisz. heeft aen gebracht dat hij bruict van de Camer van Rekeninck, dat hij gehuiert heeft van Hanneman de rentmeester, die Westweije met dat rietvelt buiten dijcx, samen jairs vooir 12 1/2 pond ende es deese jaer dat lant vuijtgedolven tot proffijt off gehadt en heeft dat wel aengesien hooirde maer wort al even well tot sinen vollen huier gerekent. Sijn derde penninck des so hier affgetooghen twee delen van de 10 e penninck tot lasten van de K. Mt. also dat lant van sijn ondersaten ghehuiert es ende niet en mach corten, soo beloopt sijn porcij van sinen derde penninck facit 8 sch. 6 penninck Hollans. Kanttekening: Verclaert bij eedt. Nog een kanttekening: Sonder maet buijtendijcx. Somma den 10 e penninck 8 sch. 4 penn. voer het derde paerte. Somma lateris 12 pond 10 sch. Folio 1 verso. Adriaen Jorisz. bruijct van de Susteren Sint Aechten tot Delft 7 marghen om 22 pont 2 penn. Beloopt den 10 e penninck 2 pond 4 sch. 2 penn. Hollans. Bruijct noch van Lijsbeth Simon Woutersz. tot Schiedam 4 marghen ende bruijct noch 2 marghen van mijn Vrou van Reinsburch, samen vooir 27 pond. Beloopt den 10 e penninck 2 pond 14 sch. Geeft noch jaerlix dije selve een hamme ende een coppel cappuenen. 1

2 Bruijct noch een marghen eijghen lant daer huis, barch, boomte opstaet ende es geëstineert jaers 4 pond 10 sch. Beloopt den 10 e penninck 9 sch. Bruijct noch sijn huis, schuieren, barch ende boomte ende es geëstneert jaers te gelden vair 9 pond. Beloopt den 10 e penninck 18 sch. Idem ende Jan Duesen geven jaerlix dije pastorije tot Vlaerdinck van smalthiende 24 stuvers. Verclaert bij eede, gedaen int accepteren sijnde officie als gesworen. Beloopt dije 10 e penninck 2 sch. 4 penn. Somma lateris 63 pond 14 sch. Compt voor de thiende penninck somma 6 pond 7 sch. 5 penn. 13 margen huijrlant. 1 margen eijgen lant. Folio 2 recto. Jan Duesen bruict van Heer Mathijs dije Groot tot Delft vier marghen lants voir 10 pond 10 sch., als bleeck bij huierceel. Ende beloopt den 10 e penninck 1 pond 1 sch. Gheeft noch jaerlix den selven een ham off twaleff stuvers dair voir bij estimacij 1 sch. 2 penn. Bruickt noch van Jan Huichsz. in den Ancker tot Delft ander halff marghen lants ende sommencken gaerden voir 8 pond siaers. Ende beloopt den 10 e penninck 16 sch. Gheeft noch jaerlix den selve een ham off twaleff stuivers dair voir bij estimacij. Compt den thienden penninck 1 sch. 2 penn. Bruict noch van Cornelis Jan Heijmansz. in Maeslandt drie marghen lants vooir 9 pond jaers. Ende beloopt den 10 e penninck 18 sch. Bruict noch van de erffgenamen van Marritchen Joris Heinrickz. saliger memorie twaleffstalve marghen lants ende bruict jaers dije marghen voir vier pond 10 sch. Beloopt den 10 e penninck 5 pond 3 sch. 1 penn. Bruict noch een marghen lants van Ariaen Jorisz. int Ambucht off Polder voir 4 pond 10 sch. Ende beloopt den 10 e penninck 9 sch. Somma lateris 84 pond 19 sch. Somma lateris voir de 10 e penninck 8 pond 9 sch. 11 penn. 21 margen huijrlant. Folio 2 verso. Jan Duesen bruict noch een marghen ende es hem eijghen, dair sijn huis, scuiren, barch ende boomte opstaet ende es geëstineert vooir 9 pond samen. Ende beloopt den 10 e penninck 18 sch. Kanttekening: Verclaert bij eet gedaen int accepteren van sijnder officije als gezworen. Mathijs Simonsz. wonende in de Keetel heeft nae ingebrocht dat hij gehuiert heeft int jaer van drije ende vijftich, dije thienden van Ballaertspolder voir dije sommae van 20 pond 16 sch. 2

3 Beloopt den 10 e penninck 2 pond 1½ sch. 2 penn. Hollands. Maerthijn Phillipsz. bruict van de weduwe ende kinderen van Mr. Vincent Cornelisz. in den Haech, seecker percelen van landen ontrent groot wesende 13 marghen, leggende binnen ende buitendijcx ende dat den hoop voir 60 pond. Beloopt den 10 e penninck 6 pond. 5 Margen buijtensdijcx int Vranckelant ofte Cortlant ende t'ander bedragende 8 margen binnensdijcx. Kanttekening: Binnen ende buijtendijcx. Bruijct noch van Maddeleentghen dije weduwe van Gerrit Jansz. van Abbenbroock tot Delft met haer orffgenamen ofte kinderen, als 27 marghen lants ende vier hont, den hoop sonder maet ende op dat voirsz. lant staet sijn huis, samen jaers vooir dije sommae van 135 pond. Beloopt den 10 e penninck 13 pond 10 sch. Idem gheeft noch jaerlix dije selve drije cappel cappoenen of 24 st. dair voir. Beloopt den 10 e penninck 2 sch. 1½ penn. Somma lateris 226 pond. Somma den 10 e penninck 22 pond 11 sch. 11 penn. 40 margen huijrlant. 1 margen eijgen lant. Folio 3 recto. Bruijt noch 7 marghen ende twee hont leggende int Cleijn Poldertgen ende es hem eijghen lant ende dije marghen es geëstineert jaers op drije pond gelijck buierlant gelt. Beloopt den 10 e penninck 2 pond 4 sch. Bruict noch vier marghen lants leggende op ten Harich ende es sijn vrij eijghen ende dije vijer marghen sijn geëstineert jaerlix te gelden vooir 4 pond 10 sch. Beloopt den 10 e penninck 1 pond 16 sch. Verclaert bij eede int accepteren van sijnde officie als gesworen. Marritgen Claes Heinen weduwe bruict van jonckvrou Marie, nae gelaten weduwe van Vincent Cornelisz. in den Haech saliger memorie, drije marghen lants ende bruijctse jaerlix, als bleeck bij huier cedul, voir dije sommae van vijfthien pont. Ende beloopt den 10 e penninck 1 pond 10 sch. Haer huis ende erff daer sij selver in woont bij estinacij jaers geen 6 pond waerdich ter huier, nae ons wetenscap om dat het staet op ten binnen barm van de Maesdijck ende gheen eijghe aerde gront en heeft ende een out huis es daer van alhier nihil. Somma 55 pond lateris. Somma de 10 e penninck 5 pond 10 sch. 3 margen huijrlant. 11 margen 2 hont eijgen lant. Folio 3 verso. Dije weduwe van Cornelis Cornelisz. haer huijsken dat staet op ten binnen barm van den Maesdijck, daer sij selver in woont ende es bij estimacij jaers gheen 6 pond waerdich te huier, daerom alhier nihil. 3

4 Dirck Pietersz. Wael sijn huijsken dat staet op ten binnen barm van den Maesdijck, daer hij selver in woont ende es bij estimacij gheen 6 pond jaers ter huier waerdich, daerom alhier nihil. Simon Phillipsz. sijn huis ende erff daer hij selver in woont, bij estimacij jaers gheen 6 pond waerdich ter huier, daerom alhier nihil. Adriaen Jorisz. Waert sijn huijsken daer hij in woont ende staet op ten buite barm van de Maesdijck buitendijckx, bij estimacij jaers gheen 6 pond waerdich, daerom alhier nihil. Folio 4 recto. Quirijn Cornelisz. van den Harich heeft aengebrocht dat hij huiert van de Camer van Rekeninck ontrent vierdalff marghen 1ants, ghe1eeghen buitendijckx, genoompt dije Oostweije, vooir dije sommae van 25 pond, t welck hij seijt dat hij gheen huier betaelt en heeft vant vooirsz. lant int jaer van twee ende vijftich ende hoopt niet te betaelen van dit jaer van drije ende vijfftich, overmits dat't lant vuijtgedolven es tot profijt van de Maesdijck, dat hij niet veel profijt vant voirsz. lant gehadt en heeft ende dat hij ontboden es bij Hanneman dije rentmeester om te comen accorderen van dien, van welcke huier hij ghetoont heeft huiercedul ende was onderteijckent bij Hanneman. Ende also de K. Mt. sijn Domeijnen vrij sijn van dien twee derde paerden van de 100 penninck ende must Quirijn Cornelisz. een derde paert betaelen als hij sijn volle huier most betaelen. So beloopt sijn derde paert als hij van de huier niet en sal corten 16 sch. 1 1/2 penn. Kanttekening: Buijtensdijcx tusschen die 5 Sluijsen ende 't Vranckenlant. Somma lateris 25 pond. Somma lateris den thienden penninck 16 st. 8 penn. 3½ margen vrij lant. Folio 4 verso. Michiel Garrebrantsz. tot Vlaerdick heeft aengebrocht dat hij huiert van de Camer van Rekeninck, dije vischerije aen den Vijffsluijsen, binnen ende buijten, sjaers vooir 18 pond. AIso de K. Mt. sijn Domeinne vrij sijn van de twee derden paerden van de 100 penninck, so muet Michiel geven vooir sijn porcij een derde paert van de 100 penninck, beloopt 12 sch. Willem Pietersz. schuut aldaer heeft aengebrocht dat hij verpacht heeft dat schuut ambucht ende boo ambucht vant vooirsz. ambucht van Babbaertspolder, ende dat van de Camer van Rekeninck in den Haech, siaers vooir 1 pond 10 sch. ende also de K. Mt. vrij es van de 2 derde paerden van de 100 penninck, so beloopt den schuut sijn derde paert 1 sch. Kanttekening: Schout ende bodeampt. Somma lateris 19 pond 10 sch. Somma lateris voer den 10 e penninck 13 sch. Somma sumaerij beloopt den 10 e penninck. Folio 5. t'huijrlant soe buijten als binnensdijcx bedraecht mergen. t'vrij lant buijtendijcx -- 3½ mergen. t'eijgen lant binnendijcx mergen 2 hont. 4

5 t'samen mergen 5 hont. Houder sijn 8 mergen 3 hont buijtendijcx lant, soe blijft 't binnenlant 85 mergen 2 hont. Sonder maet, die Westweije mit dat rietvelt buijtendijcx 12 pond 10 sch. Folio 6. Aldus gedaen bij den schuut ende geëligeerde voirsz. ende dat nae haren besten wetenscap, also sij dat placcaet der Keij. Mat. verstaen mij oirkonden gesworen secretaris der voirsz. ambacht. Was getekend: Bij mij Cornelis Euwoutsz. lck Frans Duijst Fransz. doe condt ende eene ijgelijcken ende certificeren bij desen dat ick tot versoucken van mijn Heeren die burgemeesteren van Delft bij den anderen ghesommeert hebbe, alle die partien van penningen, verclaert in desen quoijere, groet 7 1/2 bladeren papiers ende overgebracht beijden regierders van den dorpe van Babberspolder voer den thienden penninck van alle den incomende ende vuijtgaende goeden des selfs dorps ende dat ick alle 't selve tot eenre somme bevinde te bedragen, die somme van vijer hondert 86 pond 13 sch. van 40 grooten 't pont ende niet meer naer mijne beste wetenscapt sonder fraude. Compt voor den 10 e penninck die twee delen van den exempten afgeslagen, die somme van vijer ende veertich pond 17 sch. 4 penn. Des toirconde soe heb ick Frans Duijst Fransz. mijn gewoenlijcke hantscrift hier onder ghestelt op den 15 e Octobris anno 15 hondert vijf ende vijfticht. Was getekend: Duijst Frans. 5

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

TIENDE PENNING WASSENAAR 1561 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1472

TIENDE PENNING WASSENAAR 1561 ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv.nr.1472 [f1] de?xe penning? van Eerst Hillenaer mit Voorenbrouck beginnende vande kerckdam oestwaerts up gaende naer Doeslaen ende weder om van Doeslaen west up tot die Papewech Item Jan Dirck Gerytsz bruyct in

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK

AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK TRANSCRIPTIE AKTEN VAN DE WEESKAMER VAN BEVERWIJK VAN DE JAREN 1556 t/m 1617 DEEL II Index pagina: index 1 inleiding en toelichting 2 digitale foto van blad 1 3 transcripties van blad 1 t/m blad 124 verso

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER 1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER April 2007 Een transcriptie door Paul Seesink Eindhoven

Nadere informatie

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier VAN DER VOORT Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier Bijlage 1 16 februari 1532 GA 's-gravenhage, archief

Nadere informatie

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31)

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31) Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31) - bewerkt door diverse personen, coördinatie door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief,

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1661 t/m 1672 BOEK 3 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595 Memoriael ende Resolutieboeck der stede van Edam 1574-1595 1994 Archief 'Oud Edam' 1357 t/m 1813, inventarisnr. 65 Streekarchief Waterland te Purmerend Getranscribeerd door de Werkgroep Paleografie: Dick

Nadere informatie

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN. No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10. Tweede deel

BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN. No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10. Tweede deel BORGEMEESTERS-REKENINGEN SOMEREN No 6 1622/23-1625 /26 XIX/10 Tweede deel blz.1 50. Item alsdoen Corn(elis) de Geus van dat Jiken Becx hum eens tot Somere sij den bode loonen souden soe de nieuwe borgem(eest)ers

Nadere informatie

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4 Lestekst 1. Archief 0826, Oud Archief Culemborg, inv.nr. 303. (bijlagen bij de verloren rekening van stadsburgemeester Meus Anthoeniszoon over het jaar 1612-1613) Specificatie van gemaakte reis- en verblijfkosten

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1650 t/m 1661 BOEK 2 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Stadsrekening Alkmaar 1573-1574

Stadsrekening Alkmaar 1573-1574 Stadsrekening Alkmaar 1573-1574 Archief van de gemeente Alkmaar, 1325-1815, inventarisnummer 342 Rekening van de ordinaris thesauriers, 1573-1574. Transcriptie: transcriptiewerkgroep Regionaal Archief

Nadere informatie

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde)

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde) RAZE 3520 schepenakten WAARDE 1567-1572 (naar hoofdscherm Waarde) M.P. Smallegange Waddinxveen, november 2013 RAZE 3520, W111, eerste blad, 1567 Register bouijck gehouden bij mij Cornelis Jacob Boudewijns

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

EXCERPTEN. OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN

EXCERPTEN. OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN EXCERPTEN van een persoonlijke selectie van documenten uit het OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN aanwezig in: Voorheen: Noord Hollands Archief te Haarlem THANS: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum,

Nadere informatie

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R 1 5 7 2 K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N 1 5 6 1 I N V E N T A R I S N U M M E R 1 4 2 8 S C H I E D A M B E W E R K I N G D O O R A N

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball

Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball Stadsarchief Rotterdam Toegang No 8 Inventarisnummer 158 transcriptie en digitalisering Michel G.A. Ball 1603 register oft dingbouck voor schout ende heemraden vant oostambocht van iselmonde, beginnende

Nadere informatie

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 HEEMKUNDEKRING DE VONDER ASTEN-SOMEREN WERKGROEP OUD SCHRIFT JAC. JÖRIS JAN VAN LAARHOVEN HARRY LEENEN PIET VAN DER LINDEN AD SMULDERS FIEN VAN TRIET blz.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk

Nadere informatie

stichting Oudh eidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN dee] 2 I L Notarieel archief Gouda - akten betrejfende ReeuwHk en SluzpwUk 1635-1680

stichting Oudh eidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN dee] 2 I L Notarieel archief Gouda - akten betrejfende ReeuwHk en SluzpwUk 1635-1680 stichting Oudh eidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN dee] 2 I L Notarieel archief Gouda - akten betrejfende ReeuwHk en SluzpwUk 1635-1680 Oud notarieel archief van Gouda Akten betr. Reeuwijk en Sluipwijk.

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk en

Nadere informatie

Markeboek Appen, deel 1 (16311732)

Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Inleiding: Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de

Nadere informatie

(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal)

(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal) Transcriptie van kerkmeestersrekening Sint-Joriskerk (De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal) WE MISSEN VAN HET COPY BLZ. 1 EN 1V, staat wel in het transcript. Bladzijde

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51P Nadere Toegang op inv.nr 51P uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel

Nadere informatie

HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS

HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS Bijlage 2 HET GEHEUGEN VAN EEN HUIS ARCHIEFBRONNEN OVER HET HUIS DE DRIE MOREN IN DE VISSERSTRAAT Wim Hupperetz 2004 1 Inhoudsopgave: Inleiding 1 Administratieve gegevens met betrekking tot de eigenaren

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Krenten uit de pap. Genealogische overpeinzingen n.a.v. acten. uit RAZE 2038 t/m 2042. van notaris Levendale (naar hoofdscherm Levendale)

Krenten uit de pap. Genealogische overpeinzingen n.a.v. acten. uit RAZE 2038 t/m 2042. van notaris Levendale (naar hoofdscherm Levendale) Krenten uit de pap Genealogische overpeinzingen n.a.v. acten uit RAZE 2038 t/m 2042 van notaris Levendale (naar hoofdscherm Levendale) P.A. Harthoorn Amsterdam Augustus 2011 M.P. Smallegange Waddinxveen

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 Inleiding Op 29 augustus 1664 kreeg David Salomons, houder van de Bank van Lening, als eerste in Friesland, toestemming van Burgemeeser en Raad van Workum

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Transcripties van acten

Transcripties van acten Notarieel Archief Woerden en Barwoutswaarder Transcripties van acten 1655 Woerden, Notarieel Archief no.8537, 25 maart 1655, voor notaris G. van Gorcum, Huur pannenbakkerij, en koop aarde en gereedschap.

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 35

Nadere Toegang op inv. nr 35 NT00163_35 Nadere Toegang op inv. nr 35 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het

Nadere informatie

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784.

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. Bijlage I Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. door wie dese Gilde ofte Corporatie is ingestelt ende opgericht

Nadere informatie

Geschiedenis van Bakel en Milheeze 1503-1593. Bakel 1503

Geschiedenis van Bakel en Milheeze 1503-1593. Bakel 1503 Bakel en Milheeze c.a. 16e eeuw Bakel 1503 Rijksarchief Den Bosch, Kommanderij Gemert inv.nr. 816/11-12, d.d. 03-05-1503. Condt sij endyegeliken alsoo in tiden voirleden JACOB soen wijlen WILLEMS van de

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 197 van het Oud Archief (Apostillen 1664-1670) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 G Uitgegeven

Nadere informatie

Dijkwerken, slatten van grachten enz.

Dijkwerken, slatten van grachten enz. Dijkwerken, slatten van grachten enz. 14 2 1611. De magistraat besluit 12000 car. gulden te lenen om: Een nieuwe zeedijk te maken. Te beginnen achter het stadshuis tot aan het gedemolieerde blokhuis. Het

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

EXCERPTEN OUD NOTARIEEL ARCHIEF NAARDEN

EXCERPTEN OUD NOTARIEEL ARCHIEF NAARDEN EXCERPTEN van een persoonlijke selectie van documenten gerelateerd aan HUIZEN uit het OUD NOTARIEEL ARCHIEF NAARDEN van het Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen te Naarden Inventarisnummers:

Nadere informatie

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS.

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. In de Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam, deel II, komt veel merkwaardigs voor over den historicus Jacob Lois. De inventaris van zijn

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon

Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon Verschenen in De Maasgouw 116 (1997), 137-144 Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon Wim Hupperetz Inleiding De biografische gegevens betreffende de schilder

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii 1575. Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen

Nadere informatie

Heinkenszand en s Heerenhoek, civ. regesten en index transporten en plechten 1643-1647

Heinkenszand en s Heerenhoek, civ. regesten en index transporten en plechten 1643-1647 Heinkenszand en s Heerenhoek, civ. regesten en index transporten en plechten 1643-1647 - gemaakt door Paul Geleedst - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gemeentearchief Borsele, Heinkenszand Archief:

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen (56) NT00056_028 Nadere Toegang op inv. nr 28 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, verkenning van zijn rekenschrift. Jan van Maanen, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, verkenning van zijn rekenschrift. Jan van Maanen, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, verkenning van zijn rekenschrift Jan van Maanen, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht Figuur 1: Willem Claesz o van Assendelft Annis 1621, de titelpagina

Nadere informatie

Transcriptie Brummen, Mark van Empe, notulenboek, 1540-1708 RAZ, archiefnummer 2008, inv.nr. 1

Transcriptie Brummen, Mark van Empe, notulenboek, 1540-1708 RAZ, archiefnummer 2008, inv.nr. 1 Transcriptie Brummen, Mark van Empe, notulenboek, 1540-1708 RAZ, archiefnummer 2008, inv.nr. 1 Jeannette Bakker-Linkvis Regina Bennink Ron Elsinga Zutphen, juni 2012 1 Inhoud: Verantwoording Inleiding

Nadere informatie

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser.

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser. 1 GAR inv.nr. 351. Bevolking Capelle 1674. (SB 30-11-2011) Quohier van alle de families de welcke in het Ambacht van Cappelle sijn volgens het aenschrijven van de Ed: Groot Mog.de Heeren Staten van Hollandt

Nadere informatie

HET KASBOEK VAN JAN VAN MATENESSE, HEER VAN DEVER. 1587

HET KASBOEK VAN JAN VAN MATENESSE, HEER VAN DEVER. 1587 HET KASBOEK VAN JAN VAN MATENESSE, HEER VAN DEVER. 1587 door A. M. HULKENBERG In het Algemeen Rijksarchief te s-gravenhage bevindt zich een aantal stukken,,afkomstig van enige Heren van Lisse en hunne

Nadere informatie

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij NT00010_1 Nadere Toegang op inv.nr 1 uit het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (10) A.A.B. van Bemmel z.j. Inleiding De inventaris op het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698

Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698 Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698 Bewerking door Benny Janssens modo de weduwe Cornelis van den Buys bij koop 1 Recto 1 modo Jan van den Buys bij coop Jan Cornelis Mous modo de weduwe ende kinderen

Nadere informatie

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere De Munnickenweijde de geschiedenis van een weiland. door An Böhm-Kortekaas Met de paleografiegroep van het Historisch Genootschap zijn we momenteel bezig met het transcriberen van de notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE NOORD-HOLLANDS ARCHIEF... 2 OUD NOTARIEEL ARCHIEF HAARLEM... 2 TRANSPORTREGISTERS HAARLEM... 51 BURGEMEESTERSRESOLUTIES HAARLEM... 57 WEESKAMERARCHIEF HAARLEM...

Nadere informatie

Het beurtveer van Huijsen op Amsterdam vice versa

Het beurtveer van Huijsen op Amsterdam vice versa Het beurtveer van Huijsen op Amsterdam vice versa Jan Schipper Een ingekorte versie van dit artikel is verschenen in het decembernummer van het tijdschrift voor regionale geschiedenis Tussen Vecht en Eem:

Nadere informatie

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe.

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe. Solutie ende Werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt, mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen tsamen

Nadere informatie

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest Diverse uittreksels en transcripties Bronbewerking: Arthur Groen Versie 2, 2013 Bron: Ambachts en gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 185-254 Archiefinstelling:

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v Lierop R.A. 1751 Boek 30. (transcriptie M.v.Helmond ) Register van alle actens in dit prothocol volgens A.B.C. Inventantarisse en interrogatorien te vinden op de letter I Attestatien off certificatien

Nadere informatie

De familie LEFIEF te Dudzele van circa 1700 tot op heden. Jan Tanghe (1978)

De familie LEFIEF te Dudzele van circa 1700 tot op heden. Jan Tanghe (1978) De familie LEFIEF te Dudzele van circa 1700 tot op heden. Jan Tanghe (1978) I. In de zomer van het jaar 1704 verhuisde de stamvader van de familie LEFIEF van Koolkerke naar Dudzele. Die stamvader was Marijn

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel c

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel c Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel c - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 198 van het Oud Archief (Apostillen 1670-1680) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 H Uitgegeven

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje]

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje] Doopboek Dordrecht NH 30-11-1642 [Ouders:] Dirck Janssen en Maeijken Meelis [kind:] Johannes Trouwboek Dordrecht Augustijnenkerk 1664 Den 2 maert 1664 Jan Dircksz schippersgast J[onge] M[an] won[end] in

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3657) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 13-02-1719 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 1 Claertje Pieters, weduwe van Pieter Jansz

Nadere informatie

Luid- en begraafgelden. te Veenendaal 1574-1812

Luid- en begraafgelden. te Veenendaal 1574-1812 Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812 Colofon: Omslag: Gezicht op Veenendaal, afbeelding naar gewassen pentekening van C. Pronk (1691-1759) Schetsboekje III pag. 37 (Prentenkabinet, Amsterdam)

Nadere informatie

Tiende rekening van F.J. Costerius, scholtis van Weert over het jaar 1768 1

Tiende rekening van F.J. Costerius, scholtis van Weert over het jaar 1768 1 Tiende rekening van F.J. Costerius, scholtis van Weert over het jaar 1768 1 Vindplaats: Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA), archief Rekenkamers, toegang I 076, inv.nr. 49259 Kopie: Gemeentearchief

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

HET VEER. door MR H. C. HAZEWINKEL DE bekoring, die er uitgaat van de lectuur van protocollen

HET VEER. door MR H. C. HAZEWINKEL DE bekoring, die er uitgaat van de lectuur van protocollen HET VEER door MR H. C. HAZEWINKEL DE bekoring, die er uitgaat van de lectuur van protocollen van notarissen uit de tijd van de Republiek, is voor een niet gering gedeelte te danken aan het telkens weer

Nadere informatie

Een belangrijke missive.

Een belangrijke missive. Een belangrijke missive. In t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in letters geschreven brief (geen copie) van 11 1665, met origineele handteekeningen van Johan de Witt en Witsen. Laatst

Nadere informatie

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

Publicatien van de Veenraden betreffende de schouw, verpachtingen, aanbestedingen, vergaderingen, verkoopingen enz. 1660-1890

Publicatien van de Veenraden betreffende de schouw, verpachtingen, aanbestedingen, vergaderingen, verkoopingen enz. 1660-1890 Publicatien van de Veenraden betreffende de schouw, verpachtingen, aanbestedingen, vergaderingen, verkoopingen enz. 1660-1890 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Inventarisnummer

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Sanders, George Title: Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en

Nadere informatie

Van Interest onder leiding van Ludolph van Ceulen 1540 1610

Van Interest onder leiding van Ludolph van Ceulen 1540 1610 Van Interest onder leiding van Ludolph van Ceulen 1540 1610 Margot Rijnierse 1 In den beginne - het rekenonderwijs In den beginne.. heel lang geleden, was er geen leerplicht en geen vastgesteld onderwijsprogramma.

Nadere informatie

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren /281/ Het Vijfde Deil Eerste titul Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren Nadem veelderley manieren van rechtsvoorderinge in desen Ruremundtschen Quartier des forstendombs Gelre sijn geweest,

Nadere informatie

van de namen der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600.

van de namen der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600. Ooit gecopiëerd van Internet site Herman de Wit Digitale bronbewerkingen 1 jan 1600 26 sep 1677 R E G I S T E R van de namen der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 5 0

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 5 0 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 5 0 C E R T I F I C A T I E E N A T T E S T A T I E B O E K 2 4 0 2 1 6 1 9 t / m 0 9 0 9 1 6 4 3 1 3 8 F

Nadere informatie