het leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen"

Transcriptie

1 diataal het leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen

2 diataal Diataal bestaat uit Diatekst de toets voor begrijpend lezen Diatekst Engels de toets voor Engels leesbegrip Diawoord de woordenschattoets Diawoord Engels de toets voor Engelse woordenschat Diacijfer de rekentoets Diawisk de wiskundetoets Diacijfer/wisk de gecombineerde reken- en wiskundetoets Diafoon de luistervaardigheidstoets Diaspel de taalverzorgingstoets Diaplus teksten en oefeningen op ieder niveau Diataal is het complete leerlingvolgsysteem voor taal (en rekenen) voor de bovenbouw van het basis onderwijs en de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs De Diataalonderdelen zijn geschikt voor de volgende leerjaren: PO6 PO7 PO8 VO 1 VO2 VO3 VO4 Diatekst NL Diatekst EN Diawoord NL Diawoord EN Diacijfer Diawisk Diacijfer/wisk Diafoon Diaspel Diaplus De voordelen van Diataal - De toetsen zijn diagnostisch: u krijgt inzicht in de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen; - De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus en het Europees referentiekader: u krijgt zicht op hoever uw leerlingen zijn; - Diataal biedt een volledig leerlingvolgsysteem: u kunt de vorderingen van uw leerlingen voor alle kernvakken in kaart brengen; - De toetsen zijn online af te nemen: u heeft geen nakijkwerk; - De rapportagemogelijkheden zijn ideaal voor opbrengstgericht werken: in een handomdraai hebt u de resultaten op leerling-, klas- en schoolniveau; - De toetsen zijn wetenschappelijk gefundeerd door de Rijksuniversiteit Groningen Diataal is meer dan een toetspakket Het oefenmateriaal van Diaplus sluit aan bij de toetsuitslagen met teksten en oefenmateriaal op elk niveau Diataal is bedoeld voor: Basisscholen (bovenbouw) Scholen voor voortgezet onderwijs (alle onderwijsniveaus) Orthopedagogische praktijken Onderwijsbegeleidingsdiensten In België: Lager onderwijs (klas 4, 5 en 6) en Secundair onderwijs (BSO/ASO/TSO) Diataal kan ook worden afgenomen op scholen voor praktijkonderwijs en LWOO Neem contact op met Diataal voor een toetscyclus op maat

3 Het leerlingvolgsysteem Diataal is sinds een volwaardig toetsvolgsysteem, met leerstofonafhankelijke toetsen voor alle kernvakken De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus Taal en Rekenen De toets resultaten geven u een betrouwbaar inzicht in de vorderingen van uw leerlingen, doordat deze op een doorlopende schaal zijn gebracht en bovendien landelijk genormeerd zijn Daardoor kan Diataal verantwoord worden ingezet als instrument voor opbrengstgericht werken Toetsscores De scores die bij de verschillende toetsen gegeven worden, bestaan uit verschillende onderdelen: - De schaalscore geeft aan waar een leerling staat In het kleurenschema wordt weergegeven hoe de schaalscores zich verhouden tot de referentieniveaus Niveau 1F ligt tussen BLN 51 en 61, niveau 2F tussen BLN 81 en 91; - De letterscore laat zien hoe de leerling scoort in vergelijking met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau; - Deelscores geven een diagnostisch beeld; - Zwakke lezers worden gediagnosticeerd met een lezerstype bij leesvaardigheid Nederlands en Engels; - De tijdsduur die de leerlingen nodig hebben gehad om de toets af te ronden biedt nuttige aanvullende informatie Referentieniveaus Toetsmomenten U kunt de leerlingen (half)jaarlijks toetsen zodat u hun vorderingen kunt volgen Voor het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs is er een gratis nulmeting De toetsen voor het basisonderwijs kunnen op de volgende momenten worden afgenomen: in groep 6 aan het begin, in het midden en aan het eind In groep 7 in het midden en aan het eind In groep 8 kunt u uw leerlingen dan nog in het midden van het schooljaar toetsen In het voorgezet onderwijs zijn er in leerjaar 1 toetsen voor het begin (1A) en voor het einde van het schooljaar (1B) Voor de daaropvolgende schooljaren zijn de toetsen genormeerd voor het eind van het schooljaar De scores op de eindtoetsen gelden als beginscores van het volgende schooljaar Desgewenst maken we voor u een toetscyclus op maat De toetsmomenten op een rij: Primair onderwijs V voortgezet onderwijs Groep 6 begin Leerjaar 1 begin Groep 6 midden Leerjaar 1 eind Groep 6 eind Leerjaar 2 eind Groep 7 midden Leerjaar 3 eind Groep 7 eind Leerjaar 4 eind Groep 8 midden BLN naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F 1F naar 2F naar 2F 2F naar 3F naar 3F 3F

4 diatekst Tijdens de schoolcarrière van uw leerlingen wordt er een groot beroep gedaan op hun leesvaardigheid Daarom is het van belang dat zwakke lezers vroegtijdig gesignaleerd worden Diatekst is een diagnostische toets voor begrijpend lezen waarmee u leerlingen kunt volgen van groep 6 in het PO tot en met leerjaar 4 in het VO Diatekst meet het tekstbegrip van uw leerlingen aan de hand van vijf teksten met ieder tien à twaalf meerkeuzevragen De teksten zijn van verschillende niveaus en komen vooral uit schoolboeken van diverse vakken De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip: van woordniveau tot globaal tekstniveau Lezerstypen Op basis van de behaalde score wordt een scoreprofiel opgesteld Leerlingen die lager dan gemiddeld scoren worden ingedeeld in lezers typen: probleemlezers, compenserende lezers en schoolse lezers In combinatie met de andere toetsscores van Diataal geeft dat een diagnostisch beeld U kunt vervolgens gerichte ondersteuning bieden, onder andere met het materiaal van Diaplus Adaptiviteit Diatekst is gedeeltelijk adaptief Vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zijn er vijf niveaus waarop de leer lingen kunnen instappen Daarna past de toets zich na twee teksten automatisch aan het niveau van de leerling aan De toets schakelt bijvoorbeeld over naar eenvoudiger teksten als na de eerste twee teksten blijkt dat het niveau te hoog is voor de leerling Op deze manier wordt de leerling altijd op zijn eigen niveau getoetst en is de meting betrouwbaarder De leerling ziet na de toetsafname zijn score en krijgt een digitaal tijdschrift met teksten die aansluiten bij het behaalde niveau Diatekst signaleert niet alleen tekstbegripproblemen, maar geeft ook aan wát het leesprobleem van een zwakke lezer kan zijn voorbeeldscherm Diatekst

5 diatekst engels Engels is vanaf 2014 samen met Nederlands en rekenen/wiskunde een kernvak in het VO De overheid heeft kern- en tussen doelen voor het Engels vastgesteld, die ook centraal zullen worden getoetst Met Diatekst Engels is het mogelijk om het Engelse leesbegrip van uw leerlingen in kaart te brengen Doordat hier ook gewerkt wordt met de bekende micro-, meso- en macroniveaus en lezerstypen, is het mogelijk om bij uw zwakke leerlingen vast te stellen waar ze problemen mee hebben Diatekst Engels meet de kennis van het Engelse leesbegrip aan de hand van minimaal vijf teksten met meerkeuzevragen De vragen zijn onderverdeeld in woord- en zinsniveau (micro), alineaniveau (meso) en algemeen tekstniveau (macro) Hierdoor signaleert de toets niet alleen, maar worden zwakke leerlingen ook gediagnosticeerd Aan het begin van het eerste leerjaar zijn er grote verschillen tussen leerlingen in Engelse taalbeheersing Met Diatekst Engels kunnen deze verschillen in kaart worden gebracht voorbeeldscherm Diatekst Engels

6 diawoord Met Diawoord krijgt u inzicht in het niveau van de woordkennis van uw leerlingen Diawoord is beschikbaar voor de bovenbouw van de basisschool en de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs Bij Diawoord krijgen de leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context Dit zijn woorden die de leerlingen in andere vakken zoals geschiedenis en biologie regelmatig tegenkomen De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm Met Diawoord toetst u de woordkennis van leerlingen los van het tekstbegrip Daarmee geeft de score van Diawoord extra informatie: het kan de diagnose van Diatekst bevestigen en versterken De woorden van Diawoord komen uit de streefwoordenlijst die in de docentmodule te raadplegen is Woordenschat is een belangrijke voorspeller van schoolsucces Voor alle vakken is een goede woorden schat van belang, vooral als het gaat om schooltaalwoorden voorbeeldscherm Diawoord

7 diawoord engels Diawoord Engels kunt u inzetten om te achterhalen hoe het gesteld is met de Engelse woordenschat van uw leerlingen Diawoord Engels is beschikbaar voor leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs Bij Diawoord Engels krijgen de leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden die belangrijk zijn om in het Engels te kunnen communiceren Bij deze woorden krijgen de leerlingen verschillende opdrachten: vertalen (Nederlands-Engels en Engels-Nederlands), synoniemen en antoniemen kiezen en het juiste plaatje kiezen De woordenschattoets Engels is gebaseerd op algemene frequentielijsten in combinatie met de woorden die leerlingen in de loop van hun schooltijd tegenkomen voorbeeldscherm Diawoord Engels

8 diafoon Bij Diafoon luisteren de leerlingen naar een aantal korte informatieve teksten waarover twee tot vier meerkeuzevragen worden gesteld Diafoon is beschikbaar voor het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs De luistertoetsen zijn een aanvulling op de leestoetsen Luistertoetsen meten eveneens een vorm van tekstbegrip dat leerlingen op school nodig hebben Zo kunnen docenten nagaan hoe het met het luisterbegrip van leerlingen is gesteld Ook is het interessant om na te gaan of er bij leerlingen discrepanties zijn tussen het leesbegrip en het luisterbegrip Bij deze toets zijn koptelefoons nodig Luisteren in de klas is een belangrijk onderdeel in de lessen Met Diafoon kunt u het luistervaardigheidsniveau van uw leerlingen in kaart brengen voorbeeldscherm Diafoon

9 diacijfer Rekenen, is net als lezen, een basisvaardigheid Leerlingen hebben een fundamenteel rekenniveau nodig om zich in de maatschappij te kunnen redden Met Diacijfer is het mogelijk om het niveau van uw leerlingen vast te stellen en sterke en zwakke punten te signaleren Diacijfer is beschikbaar voor de eerste drie leerjaren in het VO Diacijfer bestaat uit twee delen Deel A bevat kale opgaven die zonder rekenmachine binnen korte tijd gemaakt moeten worden Deel B bestaat uit functionele opgaven waarmee de vier domeinen getallen, meten & meetkunde, verbanden en verhoudingen getoetst worden Bij deze opgaven kan de leerling gebruik maken van de online rekenmachine Afname van de toets kan binnen één lesuur plaatsvinden diawisk Wiskunde behoort tot de kernvakken van het VO Leerlingen leren om logisch na te denken en problemen op te lossen Dit helpt leerlingen niet alleen op school, maar ook daar buiten Diawisk bestaat uit een set opgaven passend bij het wiskundeprogramma in de onderbouw Afname van de toets kan binnen één lesuur plaatsvinden Combinatietoets Het is ook mogelijk om Diacijfer en Diawisk af te nemen in één toetssessie De afname van deze combinatietoets duurt langer dan een lesuur Als leerlingen de toets gemaakt hebben, worden de resultaten van Diacijfer en Diawisk apart weergegeven Met Diacijfer en Diawisk kunt u het niveau van uw leerlingen vaststellen én volgen Diacijfer is geijkt aan de referentiesets van het Referentiekader Rekenen Diawisk stelt de wiskundevaardigheid van een leerling vast in vergelijking met een landelijke steekproef In beide toetsen is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld, hetgeen een betere toetsing oplevert Leerlingen worden niet afgeleid door de taligheid van de opgaven voorbeeldscherm Diacijfer

10 diaspel Kennis van begrippen is nodig om goed over taal te kunnen spreken Daarnaast is het van belang dat leerlingen een verzorgde schriftelijke taalproductie hebben Diaspel is een toets voor taalverzorging en spelling waarmee u leerlingen kunt volgen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 3 in het VO Diaspel meet de kennis van uw leerlingen op het gebied van taalverzorging De toets is onderverdeeld in drie onderdelen: woordspelling, werkwoordspelling en begrippen Het onderdeel woordspelling wordt onder andere in dicteevorm getoetst Hiervoor zijn koptelefoontjes nodig De overige onderdelen worden getoetst met meerkeuzevragen en invulvragen Diaspel signaleert problemen met taalverzorging en spelling en geeft aan op welke onderdelen uw leerlingen zwak zijn voorbeeldscherm Diaspel

11 docentmodule In de docentmodule kunt u de door u gewenste toetsen activeren Zodra de leerlingen de toetsen hebben gemaakt, beschikt u over toetsuitslagen op scherm, deze zijn printbaar Verder kunt u handleidingen en de streefwoordenlijst raadplegen en rapportages opstellen voor (team)besprekingen in de school De resultaten worden direct weergegeven in grafische rapportages op school-, klas- en leerlingniveau Op die manier kan Diataal op alle niveaus binnen de school - directie, docenten en specialisten - gebruikt worden voor opbrengstgericht werken Op schoolniveau kunnen de resultaten gebruikt worden om het taal- en rekenbeleid op verantwoorde wijze uit te voeren Op klasniveau geven de klassenoverzichten inzicht in de heterogeniteit tussen en binnen klassen En op leerlingniveau geeft gedetailleerde informatie handvatten voor individuele handelingsplannen Voor onderwijsprofessionals is Diataal bijzonder aantrekkelijk omdat de toetsuitslagen er meteen zijn en inzicht geven in het prestatieniveau op school-, klas- en leerlingniveau De rapportages over de resultaten zijn deels in te richten naar eigen wens

12 LetterScoreS Diatekst Op schoolniveau 32 % 30 % 32 % 30 % 23 % 23 % 10% 4% a b c d e 10% 4% a b c d e Landelijk School Letterscores Landelijk School Diatekst: verdeling van leerlingen in percentages In de blauwe balken staan de percentages van de leerlingen verdeeld op basis van de behaalde letterscore bij de toets Diatekst (begrijpend lezen ) De donkergrijze balken geven de landelijke percentielverdeling aan van sterk (A) tot zeer zwak (E) Deze school heeft relatief weinig leerlingen in de E en D categorie en veel leerlingen in de A en C categorie C-leer lingen scoren beneden het gemiddelde! Op klasniveau LeeRjaaR 2 diatekst diawoord diatekst diawoord diaspel diacijfer engels engels docentmodule BLN Referentieniveau Letterscore Lezerstype WSN Letetrscore SPN Referentieniveau Letterscore Letterscore RN Referentieniveau Letterscore eln Referentieniveau Lezerstype ewn Letterscore Klassengemiddelde 71 Naar 2F Naar 2F 70 Naar 2F 69 Naar a2 79 Streefscore Naar 2F Naar 2F Naar 2F Naar a gemiddelde 71 Naar 2F Naar 2F 73 Naar 2F 62 Naar a2 76 Jongens Meisjes gemiddelde 71 Naar 2F Naar 2F 68 Naar 2F 72 a2 81 Minimale Maximale score Leerling a 71 Naar 2F B 79 B 73 Naar 2F D 56 1F E 64 Naar a2 85 B Leerling B 75 Naar 2F a 82 B 85 Naar 2F B 78 Naar 2F C 66 Naar a2 Schools 91 a Leerling C 76 Naar 2F a 63 E 72 Naar 2F D 71 Naar 2F D 72 Naar a2 69 D Leerling D 64 Naar 2F D 77 C 79 Naar 2F C 76 Naar 2F C 72 Naar a2 61 E Schools Leerling E 68 Naar 2F C Schools 74 C 78 Naar 2F C 83 Naar 2F B 77 Naar a2 Probleem 75 D Leerling F 51 Naar 1F E Probleem 66 D 71 Naar 2F D 79 Naar 2F C 61 Naar a2 81 C Leerling G 81 Naar 2F a 90 a 73 Naar 2F D 69 Naar 2F E 60 Naar a1 Schools 67 E Leerling H 72 Naar 2F B 77 C 91 Naar 3F a 72 Naar 2F D 91 Naar B1 89 a Leerling I 72 Naar 2F B 83 B 74 Naar 2F D 84 Naar 2F B 88 Naar B1 83 B Leerling J 72 Naar 2F B 75 C 64 Naar 2F E 79 Naar 2F C 65 Naar a2 79 C Leerling K 76 Naar 2F a 86 a 80 Naar 2F C 86 Naar 2F a 60 Naar a1 89 a De schermrapportages bieden op leerlingniveau veel informatie voor diagnostiek en een gerichte aanpak en didactiek van begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen Op klas- en schoolniveau worden de toetsuitslagen meteen gerapporteerd in landelijke vergelijking Bij de volgmetingen wordt vooruitgang op leerling-, klas- en schoolniveau zichtbaar Diataal als leerlingvolgsysteem is het ideale instrument voor opbrengstgericht werken Diataal biedt een standaard werkwijze van (half)jaarlijkse toetsing en is ook flexibel inzetbaar: u kunt kezen welke toetsen u wilt afnemen in welke leerjaren Diataal kan worden ingezet als volwaardig leerlingvolgsysteem in achtereenvolgende leerjaren Het is ook mogelijk om eenmalig te screenen om achterblijvers te signaleren en te diagnosticeren Scholen kiezen dus voor een aanpak die past bij de eigen visie en onderwijspraktijk Medewerkers van Diataal helpen bij het gebruik van de docentmodule De telefonische helpdesk is elke werkdag open Wij kunnen ook scholingen en workshops bij u op school verzorgen Op leerlingniveau Referentieniveau 3F naar 3F naar 3F 2F naar 2F naar 2F 1F naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F M6 M7 M8 1A 1B BLN

13 Vroeger streden ridders tegen elkaar in oorlogen Dat ging er heel anders aan toe dan nu Hoe werd je vroeger ridder? En met welk materiaal ging je de strijd aan? Ridder worden Als je vroeger ridder wilde worden, dan moest je al op heel jonge leeftijd met de opleiding beginnen Alleen rijke mannen konden het worden Ze moesten rijk zijn omdat ze zelf hun eigen dure wapens en kleding moesten kopen Vanaf een jaar of zeven werden toekomstige ridders naar een kasteel gestuurd In het kasteel kregen de jongens van de kasteel heer les in bedienen en goede manieren Op de binnen plaats van het kasteel leerde een echte ridder de jongens vechten met stukken hout of botte wapens Ook moesten ze veel sporten, zoals zwemmen en worstelen, om in vorm te blijven Paardrijden leerden de jonge ridders op een houten paard dat op wieltjes vooruit getrokken werd Als de jongens 14 jaar oud waren, werden ze schildknaap Schildknapen moesten de ridders meehelpen met de voorbereiding op het gevecht en ze moesten aan de zijde van de ridder meevechten Na vier jaar meehelpen waren ze eindelijk ridders De jongens werden met een zwaard tot ridder geslagen! Wat hadden ridders bij zich? De eerste ridders in de Middeleeuwen vochten in een maliënkolder Dat was een pak van allemaal kleine ringetjes Zo n pak was erg handig want het was buigzaam en het dekte het lichaam voor een groot deel af Toch kon een pijl van de tegenstander gemakkelijk door de ringetjes komen Ook een zwaard kon er met een beetje kracht zo doorheen schieten Vanaf het einde van de 13e eeuw kwamen er harnassen Dit waren grote stalen platen die zo ongeveer de hele ridder van top tot teen bedekten Harnassen waren in de Middeleeuwen 35 erg duur Alleen de rijkere ridders konden een harnas kopen Het harnas was erg zwaar Dat was niet zo handig want de ridder kon door het zware harnas zelf niet meer op zijn paard komen Daarvoor had hij een schommel nodig Door de schommel werd de ridder op het paard gezwiept Net als de 40 ridder kreeg het paard ook een harnas Zo kon het paard ook beschermd de strijd ingaan Een ridder in de Middeleeuwen begon zijn gevecht meestal met een lans Een lans was een soort lange stalen buis met 45 aan het eind een punt en aan het begin een handvat De ridder hield dit vast om zo zijn tegenstander van het paard af te gooien of te spietsen Een lans kon wel drie meter lang zijn! Verder had de ridder ook nog een zeer persoonlijk wapen, 50 namelijk zijn zwaard Het zwaard was aan twee kanten scherp geslepen en had ook een handvat De ridder droeg tenslotte een schild om slagen en stoten van zijn tegenstander af te weren In het begin van de 12e eeuw was dat schild nog maar een simpel driehoekig stuk hout dat met leer bedekt 55 was Later kwam het metalen schild, met een grote metalen knop in het midden Dat schild hing aan een band om de hals van de ridder Aan de achterkant zat het met riemen vast In de loop van de 14e eeuw werden de schilden steeds kleiner, sterker, en makkelijker hanteerbaar Naar: wwwwillemwevernl en wwwde middeleeuwennl Ridders moesten zich aan strenge regels en voorschriften houden De afspraken die daarover gemaakt werden noemden ze erecode Er waren speciale regels voor aan tafel, voor de jacht en voor tijdens een gevecht Ridders moesten zich netjes gedragen en manieren hebben Als je een ridder wilde worden dan moest je plechtig beloven dat je de erecode altijd zou blijven volgen en dat je daar trouw aan bleef diaplus Diataal biedt materialen en suggesties voor taalondersteuning ná afname van de toets(en) Diaplus wordt regelmatig voorzien van nieuwe teksten met oefenmaterialen In Diaplus vindt u: - elke maand een tekst van de maand op drie verschillende niveaus, met werkbladen; - tweemaal per jaar het magazine LEES>> op drie verschillende niveaus met teksten en bijpassende werkbladen; - kant-en-klare lesreeksen die aansluiten op de toetsresultaten; - een uitgebreide tekstenbank met een variatie in authentieke teksten geordend op moeilijkheidsgraad; - oefenvormen voor verschillende tekstbegripvaardigheden en het omgaan met moeilijke woorden die aansluiten bij de lezerstypen van Diatekst; - oefentoetsen Diaplus maakt het toetsenpakket van Diataal compleet Leerlingen krijgen bij de uitslag van Diatekst een digitaal tijdschrift met teksten op hun eigen niveau Docenten kunnen daarmee gericht aan de slag met de werkbladen van Diaplus lees >> tijdschrift van diaplus luchtballon 8 jaargang 2 / nr 2 naar 1F Strijdende ridders lees >> tijdschrift van diaplus dance jaargang 2 / nr 2 naar 2F 9

14 Prijzen Kosten voortgezet onderwijs (excl BTW) Diatekst per 10 leerlingen 22,20 Diatekst Engels per 10 leerlingen 22,20 * Diawoord per 10 leerlingen 15,35 Diawoord Engels per 10 leerlingen 15,35 * Diafoon per 10 leerlingen 15,35 Diaspel per 10 leerlingen 15,35 Diacijfer per 10 leerlingen 22,20 * Diawisk per 10 leerlingen 15,35 * Diacijfer/wisk combitoetsper 10 leerlingen 36,00 * Diaplus 333,00 Diaplus voor afnemers van Diataaltoetsen 282,00 Servicekosten per schooljaar 185,00 * Voor Diatekst Engels, Diawoord Engels, Diacijfer, Diawisk en de Diacijfer/wisk combitoets geldt dit schooljaar een introductiekorting van 25 %, mits afgenomen naast Diatekst Voor Diawisk en de combitoets Diacijfer/wisk geldt dat de toetsen beschikbaar zijn onder voorbehoud van een geslaagde pilot Kosten primair onderwijs * (excl BTW) Diatekst per 10 leerlingen 22,20 Diawoord per 10 leerlingen 15,35 Diaplus 282,00 Diaplus voor afnemers van Diataaltoetsen 230,00 Servicekosten per schooljaar 130,00 * Diataal ontwikkelt een volledig LOVS voor de basisschool met toetsen voor begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en taalverzorging U kunt deelnemen aan gratis pilots en bijzondere arrangementen Kijk op wwwdiataalnl voor meer informatie Kosten orthopedagogische en RT-praktijken (excl BTW) Voor orthopedagogische en RT-praktijken geldt - op aanvraag - een aparte regeling en aangepaste tarieven: 85 euro servicekosten bij max 20 leerlinglicenties per toets Opmerkingen bij de kostenoverzichten - Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing U vindt deze op de website en het bestelformulier; - De licentieovereenkomst heeft een looptijd van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015; - Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW; - Het aantal licenties per toets hoeft niet gelijk te zijn U kunt bijvoorbeeld 200 leerlingen toetsen met Diatekst en 50 leerlingen met Diawoord; - U kiest zelf voor welk niveau en welk leerjaar u de licenties gebruikt ; - Diaplusgebruikers kunnen de LEES>> Magazines ook in print bestellen tegen kostprijs (excl BTW) Zo lang de voorraad strekt Bestellen kan telefonisch of per via de helpdesk; - Servicekosten betreffen de ondersteuning van de helpdesk én de toetsrapportages van de docentmodule Ze worden verplicht eenmaal per schooljaar in rekening gebracht bij afnemers van toetsen Bestellen Het bestelformulier vindt u op wwwdiataalnl Demo-account Wilt u eerst zelf de toetsen eens bekijken, vraag dan een demoaccount aan via de website Opleidersaccount Wij hebben een aparte regeling voor instellingen die studenten opleiden die Diataal later zouden kunnen gebruiken in hun werk, bijvoorbeeld als Remedial Teacher, docent of taalcoördinator Opleiders worden door ons getraind en krijgen dan een opleidersaccount tegen betaling van de servicekosten De toetsen die door de studenten kunnen worden gebruikt in hun studieomgeving, krijgt u er gratis bij Scholing en advies Diataal heeft een aanbod van lezingen en workshops om scholen ondersteuning te bieden bij het invoeren van Diataal Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies op maat en begeleidingstrajecten Een greep uit ons workshopaanbod: - Wat is begrijpend lezen?; - Werken met Diaplus; - Opbrengstgericht werken met Diataal; - Omgaan met verschillen; Op onze website vindt u meer informatie over de workshops Scholingen over rekenen en wiskunde worden in samenwerking met APS verzorgd Systeemeisen - Een internetprogramma als Internet Explorer 80 of hoger Andere browsers zoals Mozilla Firefox, Opera en Safari (in combinatie met andere besturingssystemen als Linux, Unix en Mac OS X) zijn ook geschikt - Beeldschermresolutie: minimaal 1024 x 768 pixels - Gebruik van Cookies en Javascript en pop ups moet worden toegestaan - Een uploadcapaciteit van minimaal 1 Mb/s en een downloadcapaciteit van 4 Mb/s wordt aanbevolen - Voor Diafoon en Diaspel: voldoende koptelefoons en Flash Plugin versie 9 moet geïnstalleerd zijn De toetsen Diatekst en Diawoord kunnen goed afgenomen worden op tablets Voor Diacijfer en Diaspel wordt de compatibiliteit voor tablets niet gegarandeerd Het schermtoetsenbord kan de invulruimte blokkeren Diataal en leerlingadministratiesystemen Diataal werkt samen met SOM, ParnasSys en Magister

15 diataal bv toetsing en Onderwijsadvies HW Mesdagplein HP Groningen wwwdiataalnl Diataal BV is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen

omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten ... toetsing en Onderwijsadvies

omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten ... toetsing en Onderwijsadvies omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten... dia.taal toetsing en Onderwijsadvies omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten In elke klas zitten leerlingen

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Machteld Schölvinck Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Aan het werk! Nederlandse Taalunie. Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs

Aan het werk! Nederlandse Taalunie. Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs Nederlandse Taalunie Aan het werk! Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs Nora Bogaert Jeroen Devlieghere Hilde Hacquebord Jan Rijkers Saskia Timmermans Marianne Verhallen

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie ZML en MG (cluster 3) - SO/VSO

Duiden en Doen. versie ZML en MG (cluster 3) - SO/VSO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en.. enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

mei 2011 / magazine bij Getal & Ruimte

mei 2011 / magazine bij Getal & Ruimte mei 2011 / magazine bij Getal & Ruimte Rekenen op je iphone + Rekenruimte, de nieuwe app bij Getal & Ruimte + De verplichte rekentoets komt eraan! + Herziening rekenboeken + Pilot computerexamen vmbo-kb

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Over de drempels met rekenen

Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus

Nadere informatie

Rekenen in het voortgezet onderwijs

Rekenen in het voortgezet onderwijs Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom?

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe?

Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe? 2 Rekenen in het mbo Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk 3 Een boekje over rekenen in het mbo De laatste jaren worden

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Presteren naar vermogen

Presteren naar vermogen Presteren naar vermogen verkenning advies studie Presteren naar vermogen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie