Budgetbeheer: De Oplossing?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetbeheer: De Oplossing?!"

Transcriptie

1 Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar Student Severine Geeraert

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...4 Algemene inleiding...5 Verklarende woordenlijst Voorstelling OCMW Waregem, sociale dienst Algemeen Structuur Organogram Werking Maatschappelijke dienstverlening: algemeen Actiemiddelen en methodieken Het netwerk van de stageplaats Tewerkstelling Ziekte Bejaardenzorg Huisvesting Kinderen en jongeren Gezin en familie Crisisopvang en welzijn (algemeen) Scholen Andere Schuldbemiddeling Inleiding Schuldbemiddeling Wetteksten Wet op consumentenkrediet (26 juni 1991) Wet op collectieve schuldenregeling (5 juli 1998) Soorten schuldbemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve schuldbemiddeling Budgetbeheer Definitie Doelgroep Diverse doelgroepen Alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste Omschrijving van de doelgroep Bevraging toetsing Wat wil ik bevragen? Hoe wil ik dat bevragen? Individueel interview Interview in kleine groep Bevraging Individueel interview Interview in kleine groep Samenvatting van de bevraging: conclusies en suggesties Individueel interview... 54

3 6.1.1 Algemeen Emotionele beleving Resultaten Toekomstperspectieven Interview in kleine groep Praktijkvoorbeelden Algemeen Emotionele beleving Resultaten Toekomstperspectieven Eigen positiebepaling Eindbesluiten en suggesties Cliënten Maatschappelijk werkers Schuldeisers Suggesties Literatuurlijst Lijst tabellen Bijlagen Bijlage I: Organogram 1 sociale dienst, OCMW Waregem Bijlage II: Organogram 2 sociale dienst, OCMW Waregem Bijlage III: artikel: wet op consumentenkrediet Bijlage IV: decreet 24 juli 1996: erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap Bijlage V: artikel: wet op collectieve schuldenregeling Bijlage VI: artikel soorten schuldbemiddeling Bijlage VII: artikel: doelgroep alleenstaande vrouwen met kinderen Bijlage VIII: interviews 1 tot en met Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Bijlage IX: artikel: schaamtegevoel en taboe OCMW en koopgedrag cliënten Bijlage X: artikel: vertrouwensrelatie hulpverlener cliënt Bijlage XI: budgetplanner

4 Woord vooraf Ik wil een woordje van dank richten aan allen die mij bijgestaan hebben tijdens de twee stageperiodes en tijdens het maken van dit eindwerk. Ook wil ik iedereen bedanken, die steeds in mij zijn blijven geloven. Het voelt goed om te weten dat er mensen achter mij staan. In het bijzonder zijn dit: Mevr. Deklerck Debby (mijn stagesupervisor), OCMW Waregem: Dhr. Beheydt Lionel (voorzitter), Dhr. Debacker Bruno (secretaris), Dhr. Verhelst Kris (hoofdmaatschappelijk werker), Dhr. Fourneau Marc (diensthoofd), alle collega s en niet te vergeten de cliënten die actief meewerkten aan dit eindwerk, Mevr. Deschutter Lieve (mijn stagementor, eerste stageperiode), Dhr. Coppejans Dirk (mijn stagementor, tweede stageperiode), Hogeschool West-Vlaanderen (departement: Hiepso): de directie, Dhr. Lemahieu Tom (stagecoördinator) en de lectoren, mijn ouders, vriend, zus, schoonbroer, Ik wil hen bedanken omdat zij het voor mij mogelijk maakten om ervaringen op te doen tijdens de twee stageperiodes. Dankzij hen werd het niet alleen een leerrijke ervaring, maar ook een aangename kennismaking met het werkveld. Op deze manier werd het voor mij mogelijk om dit eindwerk tot een goed einde te volbrengen. Dank aan allen voor het nalezen van dit werk. Verder wil ik nog mijn dank betuigen aan mijn ouders, vriend, zus,... die mij tijdens het maken van dit werk en tijdens de stages heel hard hebben gesteund. Allen van harte bedankt, Severine

5 Algemene inleiding De algemene doelstelling van dit eindwerk is een duidelijk beeld schetsen over mijn belangrijkste taken binnen mijn stage in OCMW Waregem. Meer specifiek ging mijn aandacht, interesse en nieuwsgierigheid uit naar alleenstaande vrouwen met kinderen die in budgetbeheer zijn. Het OCMW van Waregem heeft verschillende hulpverleningsvormen. De afdeling in de sociale dienst waar ik stage liep, doet voornamelijk aan financiële hulpverlening bij cliënten. Maar dat neemt niet weg dat we ook vaak te maken hebben met niet financiële hulpverlening. Hierbij wil ik duidelijk maken dat de sociale dienst is opgedeeld in een projectwerking en een sectorwerking. Ik maakte dus deel uit van dit laatstgenoemde team. Ik heb speciaal geen opdeling gemaakt tussen een theoretisch en een praktisch gedeelte. Dit om een saai boek met veel, maar nietszeggende theorie en weinig praktijkvoorbeelden te voorkomen. Ik heb gewerkt vanuit de trechtermethodiek. Meer bepaald, ben ik gestart met een zeer algemeen thema, namelijk schuldenproblematiek. Gedurende de stage en het realiseren van dit werk, ben ik meer en meer gaan verfijnen en specificeren. Hier en daar zijn er belangrijke linken gemaakt naar de theorieën en artikelen die hierop van toepassing waren. De overkoepelende thematiek waarover mijn eindwerk handelt, namelijk schuldbemiddeling, kan u in alle OCMW s terugvinden. De manier waarop de maatschappelijk assistenten omgaan met deze problematiek, kan verschillen van OCMW tot OCMW. Natuurlijk moet er hierbij rekening gehouden worden met de wetten op het consumentenkrediet, collectieve schuldenregeling,... Naast deze wetten en decreten zijn er enkele beleidsnota s opgesteld die specifieke functies hebben voor het OCMW. Deze nota s werden opgesteld door onze minister van welzijn, volksgezondheid en gelijke kansen, namelijk Mevr. Adelheid Byttebier. Hieronder vindt u de belangrijkste. Welzijnsbeleid 1 Het OCMW vervult een cruciale rol in de individuele hulpverlening. De laatste jaren kregen de sociale diensten meer opdrachten, maar dat werd niet gekoppeld aan meer financiële middelen. 1 Bron: en

6 Preventie We gaan ervan uit dat de welzijnssector zo vroeg mogelijk tracht in te grijpen in het proces van probleemwording. Twee vaststellingen zijn hierbij van belang. 1) Ten eerste zien we dat (zelfs in de meest toegankelijke eerste lijnsdiensten) steeds meer mensen pas om hulp komen vragen, wanneer de situatie reeds erg problematisch is geworden. Dit is o.m. bij jongeren zeer opvallend. Dat heeft te maken met factoren zoals drempelvrees of onbekendheid. Preventie betekent hier dat we de algemene bereikbaarheid en toegankelijkheid van de eerste lijn daadwerkelijk versterken en dat we onze werking ook toespitsen op specifieke doelgroepen. 2) De tweede vaststelling is dat de problematische situatie waarin vele volwassenen verkeren, vaak verwijst naar bepaalde ervaringen, problemen in de kinder- of jeugdtijd, waarop op dat ogenblik te weinig is ingegaan. De levensgeschiedenis van heel wat cliënten spreekt hier boekdelen. Hieruit blijkt dat het belangrijk is een zeer laagdrempelige hulp- en dienstverlening te ontwikkelen voor kinderen en jongeren enerzijds en voor gezinnen met opvoedingsproblemen anderzijds. Ook in OCMW Waregem valt het op dat cliënten steeds langer wachten om hulp te zoeken voor hun problemen. Meestal door het taboe die nu nog steeds bestaat over het OCMW. We zien ook dat er verschillende generaties binnen een zelfde familie elkaar opvolgen. Dit zou kunnen een gevolg zijn van de ervaringen en problemen die zich voordeden in hun kinder- of jeugdtijd. Armoede niet meer van deze tijd!? Ondanks alle welvaart, tewerkstellingsplannen, beleidsnota s en inspanningen telt Vlaanderen, volgens cijfers van het Centrum voor Sociaal Beleid, nog steeds 5,4% armen. 1 De bestaande beleidsmiddelen worden dus best aangevuld of bijgestuurd (vb. via meer personeel voor de kleine en middelgrote OCMW s, dat kan zorgen voor een meer gedecentraliseerde en toegankelijke dienstverlening). Van OCMW s en particuliere welzijnsvoorzieningen wordt verwacht dat ze aandacht hebben voor de toegankelijkheid van kansarmen. 1 Deze beleidsnota dateert van Het centrum voor sociaal beleid voerde in deze periode een onderzoek uit naar het aantal personen die in armoede leven. Ze kwamen uit op een procent van 5,4.

7 Schuldoverlast - preventie van overkreditering; - een kritische evaluatie van de wet op de collectieve schuldenregeling en het decreet op de schuldbemiddeling en van de mogelijkheden tot budgetbegeleiding en budgetbeheer,...; - een evaluatie van (de uitvoering van) het decreet op een gewaarborgde levering van water, gas en elektriciteit. Welzijnsbeleid voor In het welzijnsbeleid wil ik een toereikende dienst- en hulpverlening uitbouwen. Naast het zorgen voor een algemeen, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk hulpaanbod, moet dit ook voor specifieke doelgroepen oplossingen bieden: mensen met minder kansen helpen te integreren in de samenleving, armoede en thuisloosheid terugdringen, het aantal gezinnen met schulden en afbetalingsmoeilijkheden ondersteunen en verminderen, reïntegratiekansen van gedetineerden verhogen. Zowel de overheden, het middenveld als de mensen zelf zijn hierin cruciale partners. De lokale gemeente- en OCMW - besturen krijgen meer ruimte om een eigen lokaal sociaal beleid te voeren. De term `sociaal huis' roept nog teveel de noodzaak van een gebouw op. Een `sociaal huis' realiseren is de lokale dienstverlening zo organiseren dat wanneer een burger zich met een bepaalde vraag aandient hij hierop een zo volledig mogelijk antwoord krijgt. De lokale overheid en haar partners organiseren zich dan intern zo dat deze vraag op de juiste plaats terechtkomt en de burger zo snel mogelijk het juiste antwoord krijgt. Zo bundelt het sociaal huis haar éénloket-, doorverwijzings- en informatiefunctie. Mensen die niet uit zichzelf de weg vinden, moeten via dit systeem, toch kunnen genieten van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het OCMW van Waregem heeft grootse plannen om in 2005 of 2006 een sociaal huis op te richten. Nu zijn ze volop bezig aan de voorbereidingen hiervan. Mensen die in armoede leven, verdienen bijzondere aandacht en zorg. Zij moeten kunnen aansluiten bij de (lokale) samenleving. Elk beleidsdomein zal ik stimuleren om inclusief aandacht te hebben voor armoedebestrijding en het vermijden van uitsluiting. Tevens wens ik een betere afstemming en samenwerking te bevorderen tussen alle erkende en gesubsidieerde diensten die, binnen mijn bevoegdheidsterreinen, een rol kunnen spelen in de armoedebestrijding.

8 Problemen van overmatige schulden en afbetalingsproblemen worden aangepakt De nood aan schuldbemiddeling neemt gestaag toe. Gezinnen die in armoede leven maken (noodgedwongen) schulden voor huurwaarborgen of achterstallen, voor kleding en voeding, gezondheidsuitgaven,... Naast preventieve en structurele maatregelen waarvoor er samengewerkt wordt met de federale overheid, wil ik de mogelijkheden van de erkende schuldbemiddelingsdiensten bij het OCMW en het algemeen welzijnswerk optimaliseren. Deze problemen van overmatige schulden en afbetalingsschulden aanpakken, behoort tot het grootste takenpakket van OCMW Waregem. Ook in Waregem is een stijging van het aantal cliënten die in schuldbemiddeling zijn duidelijk merkbaar. Het OCMW is een eerste lijnsdienst. Iedereen, en op de eerste plaats de inwoners van Waregem, kunnen hier terecht met al hun problemen en vragen. Het OCMW zal een intakegesprek voeren met de hulpvrager en dan deze persoon doorverwijzen naar een geschikte persoon en/of dienst voor zijn probleem. Dit gebeurt in de meeste OCMW s op deze manier. Binnen het OCMW van Waregem wordt er bijna nooit gebruik gemaakt van de methodieken: systeem- en contextueel denken. Er wordt meestal met één cliënt gewerkt rond een bepaalde problematiek, waarbij er zelden andere leden van hun systeem of context betrokken worden. Er wordt binnen de schuldbemiddeling wel vaak onderhandeld met schuldeisers, werkgevers, huurbazen,... Maar deze mensen behoren niet echt tot hun cliëntsysteem. Wanneer we kijken naar de principes die binnen het OCMW voorkomen, dan kunnen we duidelijk zien dat er persoonsgebonden te werk gegaan wordt. Tijdens elk gesprek staat de cliënt centraal en wordt hij gezien als een unieke persoon. Wij, als maatschappelijk werkers, moeten de cliënten dan ook de kans bieden om zich maximaal te kunnen ontplooien binnen de maatschappij. We moeten openstaan voor hun behoeften en vragen en hier een passend antwoord proberen op te geven.

9 Hierbij een overzicht van het schema van Friedlander: Tabel 1: Schema van Friedlander 1 Vooronderstellingen 1. Elke mens is uniek en heeft een eigen waarde. 2. Elke mens heeft het recht zelf zijn behoeften te bepalen en naar eigen keuze daar in te voorzien. 3. Elke mens heeft het recht op zo groot mogelijke ontplooiingskansen voor zijn capaciteiten. 4. Elke mens heeft recht op het vertrouwen dat hij morele en sociale verantwoordelijkheid kan dragen. Werkprincipes 1. Aanvaarden van de cliënt (niet veroordelen), feedback verwachten en deze ondersteunen en stimuleren. 2. Individualiseren. 3. Participatie bevorderen van de cliënt. 4. Het gebruik van het zelfbeschikkingsrecht eerbiedigen en bevorderen. 5. Je aansluiten bij de opmerkingen, gevoelens en de beschikbare mogelijkheden van de cliënt. 6. De vertrouwelijkheid eerbiedigen. 7. De maatschappelijk werker betracht de zelfreflectie van de cliënt om te bevorderen dat zijn belevingen centraal blijven staan. Ik vind dat dit schema een goede basis is voor elke maatschappelijk assistent. Tijdens de verschillende gesprekken en het hulpverleningsproces is het volgens mij belangrijk om dit steeds in het achterhoofd te houden. Elke mens, dus ook wij, heeft behoeften waaraan hij/zij wil voldoen. Als dit niet alleen lukt, vind ik het goed dat wij er zijn als maatschappelijk werkers om deze mensen bij te staan waar nodig en dit volgens hun capaciteiten. Elke mens is uniek! Ik ben het volledig met deze stelling eens. De maatschappelijk werker van het OCMW te Waregem maakt gebruik van enkele methodieken met het oog op een zo goed mogelijke hulpverlening. Deze kunnen teruggevonden worden in de organieke wet (art. 59). De methodieken die gebruikt worden 1 Cursus Dhr. Vandenberghe: maatschappelijk werk: werkmethoden.

10 binnen de hulpverlening zijn: het social case-werk, de sociale (gezins-)begeleiding, het groepswerk, het sociaal opbouwwerk en het projectmatig werken. De belangrijkste methodieken zijn: 1. Social casework: hierbij bestaat er een combinatie van een aantal basishoudingen (luisterbereidheid, opbouw van vertrouwensrelatie, erkennen en stimuleren van eigenwaarde,...) met praktisch, persoonsgerichte ondersteuning. Samen (meeweten, meedenken, meebeslissen) met de hulpvrager worden problemen geanalyseerd en prioriteiten (hulpverleningsplan) gesteld. 2. Psychosociale begeleiding: wordt omschreven als persoonlijk en praktisch gerichte hulp die de hulpvrager vaardiger maakt in zijn rollen (ouder, werknemer,...), en dit ondanks zijn mogelijke beperkingen, zoals ziekte, handicap of psychische problemen. 3. Cliënt-centered theorie: grondhoudingen van Rogers (echtheid, respect en empathie voor de cliënten). In elk gesprek komen deze drie belangrijke grondhoudingen aan bod. 4. Systeem- en contextueel denken: hierbij wordt het systeem of de context waarin de cliënten leven betrokken bij de hulpverlening. Bij problemen worden ze samengebracht voor een gesprek. Er wordt vaak gevraagd naar de relationele en sociale contacten van de cliënten. Het spreekt voor zich dat ik deze belangrijke methodieken tijdens mijn stage en het praktisch gedeelte van mijn eindwerk gebruikte. Niet alleen omdat deze toegepast worden op mijn stageplaats, maar voornamelijk omdat ik op deze manier leerde werken als maatschappelijk assistent en dat ik mezelf kan vinden in deze methodieken. In het eerste hoofdstuk vindt u een korte omschrijving terug van het OCMW te Waregem. Meer bepaald de sociale dienst, waar ik vorig jaar tien weken en dit jaar veertien weken stage liep. Daarna kunt u een stukje lezen over schuldenproblematiek. In dit gedeelte staan er enkele belangrijke wetten die hier van toepassing zijn. Van hieruit verfijn ik naar de drie belangrijkste soorten financiële hulpverlening en bemiddeling, namelijk budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldbemiddeling. In het vierde hoofdstuk bespreek ik enkele doelgroepen die binnen budgetbeheer het meest voorkomen. Daar pikte ik één kwetsbare doelgroep uit, meer bepaald alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de manier waarop ik een niet-

11 wetenschappelijk, representatief onderzoek gedaan heb naar de resultaten voor de cliënten van deze hulpverleningsvorm. Ik heb hierbij gewerkt via individuele interviews en een interview in kleine groep. Daarna volgt er een samenvatting van de bevraging in enkele vaak terugkomende conclusies. In het zevende hoofdstuk wordt er een link gemaakt tussen de conclusies en de vier beschreven thema s. Deze worden telkens met een praktijkvoorbeeld getoetst. In het voorlaatste hoofdstuk vertel ik iets meer over mijn positiebepaling t.o.v. budgetbeheer en de manier van hulpverlening in OCMW Waregem. Tot slot kan u enkele besluiten en suggesties voor de toekomst terugvinden. Hierin worden niet alleen de conclusies besproken voor de cliënten, maar ook voor de hulpverleners van OCMW Waregem en de betrokken schuldeisers.

12 Verklarende woordenlijst OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn; RMI: recht op maatschappelijke integratie; thesauriebeheer: het beheer van geldmiddelen; liquiditeitsprognose: een voorspelling maken van het vermoedelijke verloop van het vermogen of van de vatbaarheid van de geldmiddelen; representatief onderzoek: een vertegenwoordigend onderzoek; preventief: voorkomend; curatief: gericht op genezing, verandering, verbetering; artikel 60 7-contract: dit is een tewerkstellingscontract bedoeld voor cliënten die recht hebben op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon (hetzij categorie 1, 2 of 3, naargelang deze cliënt alleenstaand, samenwonend of een gezin met personen ten laste is). Via dit contract wordt de cliënt tewerkgesteld in een sociale werkplaats (bijvoorbeeld vzw Tandem) via een contract artikel Het gaat hierbij over cliënten die niet in staat zijn om een tewerkstelling te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Uiteraard ontvangen zij hiervoor loon. empathie: het zich in anderen kunnen invoelen of inleven. Zich verplaatsen in het referentiekader van de cliënt.

13 13 1 Voorstelling OCMW Waregem, sociale dienst 1.1 Algemeen Het OCMW waar ik stage liep, is gelegen in de Schakelstraat 41 te Waregem. Het is een dienst die streeft naar vrijheid en menswaardige deelname aan het maatschappelijk gebeuren, voor iedereen. De personeelsleden van het OCMW bieden zorg, hulp, opvang en begeleiding waar nodig en dit in de eerste plaats aan inwoners van Groot-Waregem. Er wordt tijdens de dienstverlening rekening gehouden met het totale mens zijn, met een bijzondere aandacht en respect voor zijn zelfredzaamheid. Samenwerking van beleid, personeel, cliënten en hun omgeving ervaren ze als een positieve kracht. Daartoe winnen zij de nodige middelen in, waarbij ze rekening houden met een rechtvaardige verdeling tussen het individu en de gemeenschap. De personeelsleden zoeken steeds naar een zo kwaliteitsvol, vooruitstrevend en creatief mogelijk welzijnsbeleid en richten hun aandacht vooral op bejaarden en kansarmen. Het OCMW is een eerste lijnsdienst, wat betekent dat alle personen die hulpbehoevend zijn, kunnen aankloppen bij het OCMW. Voor OCMW Waregem zijn dit voornamelijk de inwoners van de stad met leefproblemen, zoals: financiële, sociale, maatschappelijke, echtelijke, juridische,... problemen en wil het een partner zijn in het oplossen van de problemen van de hulpvragers. Hierbij worden de waarden: respect voor de hulpvrager en klaarheid over de samenwerkingsvoorwaarden, benadrukt. Een eerste lijnsdienst is zeer laagdrempelig voor de personen die er komen aankloppen, d.w.z. dat iedereen bij een OCMW terechtkan die problemen heeft en dan na onderzoek antwoord krijgt op zijn hulpvraag of naar de meest geschikte dienst doorverwezen wordt.

14 Structuur Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen: Tabel 2: Structuur Gemeenteraad Verkiezingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Voorzitter Vast Bureau Bijzondere Comités Overlegcomité gemeente OCMW Aan het hoofd van het OCMW te Waregem staat de OCMW Raad (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) met het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. OCMW Raad: deze leden worden verkozen door de gemeenteraadsleden. Hun bevoegdheden bestaan uit: - de volheid van bevoegdheid over het gehele OCMW; - ze vergaderen éénmaal per maand; - de agenda wordt samengesteld door de voorzitter; - deze vergaderingen gebeuren niet openbaar, wel kan de burgemeester aanwezig zijn met adviserende stem. Daarentegen zijn bepaalde agendapunten wel openbaar. Vast Bureau: wordt samengesteld en verkozen door de leden van de Raad. Dit bureau staat in voor het dagelijks bestuur en regels inzake het bijeenroepen van vergaderingen, de agenda hiervan opstellen,...

15 15 Bijzondere Comités: deze comités worden opgericht door de Raad en krijgen van deze raad ook enkele taken en bevoegdheden opgelegd. Zij gaan ook de dossiers omtrent individuele hulpverlening onderzoeken en een voorstel tot beslissing formuleren. Zij kunnen eveneens een vergadering bijeenroepen. Voorzitter: hij wordt verkozen uit de Raad van Maatschappelijk Welzijn en wordt voorzitter van deze Raad, het Vast Bureau en de Bijzondere Comités, met beslissingsrecht. Enkele opdrachten van de voorzitter: - hij kan de Raad, de Bijzondere Comités en het Vast Bureau samenroepen voor een vergadering, bepaalt de agenda hiervan en zit deze ook voor; - hij leidt de activiteiten van het OCMW; - bij dringende gevallen kan de voorzitter zelf een uitspraak doen; - hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen; - hij kan de vergaderingen van het College van Burgemeester en schepenen bijwonen. Naast de voorzitter hebben we nog de secretaris, ontvanger en maatschappelijk werker. Deze functies zijn bij wet verplicht in een OCMW (en komen in OCMW Waregem voor). Nog andere functies die er aanwezig zijn, zijn o.a.: personeelswerker, boekhouder, juriste, De secretaris: - woont de vergaderingen bij van de Raad, het Vast Bureau en de Bijzondere Comités; - tijdens deze vergaderingen maakt hij notulen op en maakt een officieel verslag van de beslissingen. Samen met de voorzitter ondertekent hij deze; - onder het gezag van de voorzitter leidt hij de administratie en is hoofd van het personeel; - hij heeft een beperkt aandeel in financiële zaken, hij bereidt deze voor. Vb.: meerjarenplan, budgetten,...; - hij is ook verantwoordelijk voor de opmaak en de registratie van uitgaande facturen en bestellingen.

16 16 De ontvanger: - hij is het hoofd van de financiële dienst, met uitzondering van de taken van de secretaris; - hij voorziet in het administratief organiseren en het oprichten en inrichten van interne controleprocedures; - het innen van geregistreerde en uitgaande facturen en het registreren van andere ontvangsten vallen ook onder zijn verantwoordelijkheid; - hij krijgt krediet ter beschikking om de uitgaven te betalen, zoals uitgaven die goedgekeurd zijn door de budgethouders moet hij betalen; - ook heeft hij de taak om de boekhouding te voeren en af te sluiten en bereidt de jaarrekening voor (= een gedetailleerd verslag van de ontvangsten en uitgaven van één jaar); - hij zorgt voor de beslaglegging en vordert de terugbetaling van kosten van dienstverlening, vb.: onderhoudsgelden; - ook is hij bevoegd voor het thesauriebeheer, dit is het beheer van geldmiddelen; - hij moet éénmaal per kwartaal een financieel rapport voorleggen aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In dit rapport vind je een overzicht van de thesaurietoestand, liquiditeitsprognose en de evolutie van de budgetten en het budgetouderschap. De Maatschappelijk Werker Per gemeente vind je minstens één maatschappelijk assistent terug. Hij/zij verricht taken van individuele dienstverlening. Hij/zij heeft de taak om personen en gezinnen in nood te helpen, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen leiden. Er wordt dan een uitgebreid verslag opgemaakt met een duidelijke omschrijving van de nood van die persoon. Hij/zij heeft de plicht om de mensen te informeren over hun rechten inzake leefloon, pensioen,..., zodat de betrokkene deze rechten kan laten gelden. Zelf kan de maatschappelijk assistent bepaalde stappen ondernemen, zoals: de cliënt inschrijven in een ziekenfonds,... Hij/zij heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de sociale dienst en hij kan binnen dit kader voorstellen doen.

17 1.3 Organogram 17 In bijlage I en II kan u de meest recentste organogrammen terugvinden. Mijn stage vond voornamelijk plaats binnen de sociale dienst: financiële hulpverlening. Hier kan men terecht bij de maatschappelijk assistenten voor leefloon en financiële steun. Dit wordt verder uitgebreid uitgelegd. Een onderverdeling van de 3 diensten binnen het OCMW: Intramurale dienst: Rusthuis/RVT t Ware Heem, Woon- en zorgcentrum De Meers, Dagverzorgingscentrum De Meers, Kortverblijf De Kouter, Nachtopvang, Residentie Serviceflat De Varent, Serviceflats Coorenblomme; Extramurale dienst: maaltijdenbedeling, poetsdienst, alarmapparatuur, vervoerdienst, dienstencentrum; Sociale dienst: - financiële hulpverlening, sectorwerking (waar ik stage liep); - niet-financiële hulpverlening: opvangcentrum de Keukeldam, arbeidsbegeleiding en opleiding, de sociale werkplaats en het sociaalverhuurkantoor (RSVK); - sociaal - administratieve hulp: budgetbegeleiding en schuldbemiddeling, crisishulp in materiële en psychosociale noodsituaties, bemiddeling en doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten en specifieke wettelijke opdrachten. (Maar ook de sectorwerking behartigt deze taken, waar ik stage liep). 1.4 Werking Elke hulpvraag aan het OCMW komt in de eerste plaats terecht bij een maatschappelijk assistent die zich voornamelijk bezighoudt met intakegesprekken. Deze persoon wijst dan de juiste weg aan, voor het probleem of de vraag en verwijst de cliënt door naar de toegewezen maatschappelijk werker. De sociale dienst werd onderverdeeld in twee teams: - kansenbeleid: staat in voor materiële en financiële hulp aan personen, d.m.v. bijvoorbeeld het toekennen van een leefloon, budgetbegeleiding, budgetbeheer, het verstrekken van inlichtingen, opvang in crisissituaties,... en ook voor een aanpak van de kansarmoede. Hieronder bevinden zich zowel het sector- als het projectteam;

18 18 - bejaardenzorg: hier wordt er hulp geboden aan zelfstandig wonende bejaarden (thuiszorg), maar ook worden er opnames en begeleiding in verzorgingsinstellingen georganiseerd voor bejaarden die niet meer zelfredzaam zijn. Hiertoe behoren ook de dienstencentra, thuiszorgdiensten en serviceflats. Ook worden er mogelijkheden geboden tot kortverblijf, wanneer de familieleden van de bejaarde er even tussenuit willen. Het OCMW heeft ook nog een aantal nieuwe taken/projecten: woonbegeleiding: hier biedt het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) hulp aan bij het vinden van een betaalbare woning en biedt ook zelf woningen aan; arbeidsbegeleiding en opleiding: de maatschappelijk werker helpt langdurig werklozen en leefloongerechtigden bij het zoeken naar de geschikte opleiding en de gepaste job, o.a. in samenwerking met de Werkwinkel. Via sociale tewerkstelling (art. 60 1) wordt doorstroming gezocht naar de reguliere arbeidsmarkt; schuldbemiddeling: dit is een nieuwe dienst die sinds april 1999 opgericht is en heeft tot doel personen met financiële moeilijkheden te helpen, dit naar aanleiding van de wet op de collectieve schuldenregeling Maatschappelijke dienstverlening: algemeen Het OCMW heeft als taak aan personen dienstverlening te verzekeren. Die dienstverlening kan zowel preventief, curatief, materieel als immaterieel zijn. De individuele hulpverlening moet gebeuren volgens de meest passende vorm. Voor de ene persoon is dat bijvoorbeeld budgetbegeleiding en voor de andere kan een uitkering een oplossing zijn. Het OCMW organiseert vooraf een sociaal onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het OCMW. Aan de hand van dit onderzoek sporen ze de nood ervan op en hoegrootheid van het probleem. Men stelt de meest passende oplossing voor aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Hierbij is de betrokkene tot medewerking verplicht. Hij moet informatie verstrekken over de gezinstoestand, inkomen, enz In dat individueel dossier moet men komen tot een beslissing van individuele dienstverlening, deze gaat uit van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) en wordt bekrachtigd in de

19 19 Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Bij OCMW Waregem wordt de maatschappelijk werker altijd gehoord door het BCSD. De maatschappelijk werker maakt gebruik van enkele methodieken met het oog op een zo goed mogelijke hulpverlening. Deze kunnen teruggevonden worden in de organieke wet (art. 59). De methodieken die gebruikt worden binnen de hulpverlening zijn: het social casework, de sociale (gezins-)begeleiding, het groepswerk, het sociaal opbouwwerk en het projectmatig werken. Social casework: hierbij bestaat er een combinatie van een aantal basishoudingen (luisterbereidheid, opbouw van vertrouwensrelatie, erkennen en stimuleren van eigenwaarde,...) met praktisch, persoonsgerichte ondersteuning. Samen (meeweten, meedenken, meebeslissen) met de hulpvrager worden problemen geanalyseerd en prioriteiten (hulpverleningsplan) gesteld. Psychosociale begeleiding: wordt omschreven als persoonlijk en praktisch gerichte hulp die de hulpvrager vaardiger maakt in zijn rollen (ouder, werknemer,...), en dit ondanks zijn mogelijke beperkingen, zoals ziekte, handicap of psychische problemen. Cliënt-centered theorie: grondhoudingen van Rogers (echtheid, respect en empathie voor de cliënten). In elk gesprek komen deze drie belangrijke grondhoudingen aan bod. Systeem- en contextueel denken: meer en meer wordt deze methodiek gebruikt in OCMW Waregem. De cliënten worden benaderd met aandacht voor hun context waarin ze leven. Hierbij is er specifieke aandacht voor sociale contacten en relaties uit hun omgeving. Met toestemming van de cliënt worden deze personen betrokken binnen de hulpverlening. De kerndoelstelling van het OCMW luidt als volgt (art. 1 van de organieke wet): Het extra ondersteunen van alle mensen, die niet of onvoldoende uit eigen kracht kunnen deelnemen aan of aansluiten bij de bestaande maatschappelijke voorzieningen. Hun kernopdracht bestaat uit een combinatie van doelstellingen: aanbieden van bestaanszekerheid en levenswaardige omstandigheden, waarbij het OCMW optreedt als laatste opvangnet (tegengaan van sociale uitsluiting);

20 20 toegankelijkheid van bestaande voorzieningen bevorderen en structurele risico s hieromtrent bespreekbaar maken; aanbieden van de minst ingrijpende immateriële of materiële oplossingen aan individuele hulpvragers. De sociale dienst treedt dus op als een brug naar maatschappelijke voorzieningen zoals wonen, werken, onderwijs, gezondheidszorg,... Maar ook niet-materiële en psychosociale begeleiding vallen onder de taken van de sociale dienst. Andere belangrijke activiteiten binnen de sociale dienst: - wegwijsinformatie geven, - intakegesprekken, - sociaal onderzoek uitvoeren, - verder bouwen op intake en sociaal onderzoek: sociale diagnose opmaken, - hulpverleningsplan opstellen en concrete uitvoering en opvolging hiervan, - nazorg of ondersteuning na hulpverlening, - vergaderingen over interne werkorganisatie en vaak terugkomende problemen Actiemiddelen en methodieken Informatie verschaffen, bemiddeling, begeleiding, materiële hulpverlening, diensten en instellingen oprichten, beheren en uitbreiden, de voogdij over en materiële bewaring van minderjarigen, tewerkstelling, medische hulp, bewaring van waarden, hulp aan daklozen en huisvesting. Enkele specifieke hulpverleningstechnieken binnen de financiële hulpverlening: - RMI onder de vorm van leefloon, steun ter grootte van het leefloon, opleg leefloon, - schuldbemiddeling, - budgetbegeleiding,

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker sociale dienst Functiegroep: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale dienst

Nadere informatie

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 SCHULDBEMIDDELING AALST OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 Samenwerking OCMW-CAW Historiek Samenwerking in de praktijk Kansen en valkuilen Historiek van de samenwerking Tot 1990 Weinig werkafspraken,

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie Mensen zijn sociale wezens. De meeste mensen hebben behoefte aan contact en aan samenleven met anderen. Zowel gezins- en familieleden als vrienden zijn waardevolle schakels in uw sociale netwerk. Dat netwerk

Nadere informatie

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 4.8 juni 2011 COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 1. Doelstelling van de functie Verzekeren van het recht op hulp en maatschappelijke dienstverlening door bewoners en hun familie

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling Ik zit in de schulden en het lukt mij niet meer om die af te betalen met mijn inkomen... Ik weet niet meer wat zeggen tegen de schuldeisers... De deurwaarders staan (straks)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST INDIVIDUELE HULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST INDIVIDUELE HULPVERLENING INFORMATIEPAKKET MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST INDIVIDUELE HULPVERLENING FUNCTIECONTEXT Het OCMW Waregem staat in om zorg, hulp, opvang en begeleiding te bieden waar nodig en dit in de eerste plaats

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Schuldbemiddeling in Limburg 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Dienst Schuldbemiddeling Welzijnsregio Noord-Limburg Oprichting: juli 1999 Verenging onder Hfdst XII OCMW-wet 8 OCMW s Noord-Limburg (arr.

Nadere informatie