Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1 Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesubsidieerd en gecontroleerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Administratieve en maatschappelijke zetel : Zomerstraat 73, 1050 Brussel Ond.nr

2

3 RAAD VAN BESTUUR Mevr. Lieve LALEMANTSCHEERLINCK, Voorzitster Mevr. Brigitte MEIREHOMBERGEN, Ondervoorzitster Dhr. Olivier BAILLY Mevr. Christine DE MEERLEER Dhr. Daan DEHING tot 26 januari 2012 Dhr. Edouard DESMED Dhr. Francis GÄBELE Dhr. Bram GILLES Dhr. Michel GODARD Dhr. Peter JACOB sinds 18 oktober 2012 Dhr. Michel LEMAIRE Mevr. Martine van COEVORDEN Mevr. Bety WAKNINE COMMISSARISSEN VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING Dhr. Jacques DE WITTE Dhr. Pol ZIMMER COMMISSARIS Mevr. Martine BRANCART ALGEMENE DIRECTIE Mevr. Catherine SCHEID, Directeurgeneraal Dhr. Erik BERVOETS, Adjunctdirecteurgeneraal DIRECTEURS Mevr. Christelle BEKÉVINCKE Dhr. Stephan BISSCHOP Dhr. Marc GEEROMS Dhr. Saïd MASTARI

4 AFKORTINGEN De verrichtingen verwezenlijkt door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen onder één van de volgende interne fondsen: Fonds B1. Deze benaming verwijst naar de verrichtingen die het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met eigen middelen verwezenlijkt. Op boekhoudkundig vlak behoort ook het Fonds voor Speciale Tussenkomsten (of F.S.T.) hiertoe. Met dit fonds worden uitzonderlijke verrichtingen gefinancierd. Het wordt gespijsd door dotaties die het Fonds in het verleden ontving van BNP PARIBAS FORTIS n.v. voor de tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal (gekoppeld aan de hypothecaire leningen). Fonds B2. Deze benaming geldt voor de verrichtingen die gerealiseerd worden met kapitalen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit: leningen waaraan de Staat of het Gewest hun waarborg hebben gehecht en rentesubsidies tot 1989 (laatste lening afbetaald in 2009); kapitaalsubsidies of terugvorderbare voorschotten die het Gewest heeft toegekend tussen 1990 en 1995 of in 2002 in het kader van de aanvullende leningen voor jonge gezinnen; leningen die het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1996 heeft afgesloten, met waarborg van het Gewest, en kapitaalpremies toegekend vanaf dezelfde datum; kapitaalsubsidies komende uit opbrengsten van stedenbouwkundige lasten ontvangen door het Gewest en toegewezen aan het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2005; leningen met gewestwaarborg aangegaan in 2007 en 2008, zonder kapitaalpremie, maar met jaarlijkse gewestelijke tussenkomst in de intrestlasten; renteloze leningen met gewestwaarborg die vanaf 2009 worden afgesloten bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) in het kader van het Huisvestingsplan. Fonds B3. Deze benaming slaat op de verrichtingen verwezenlijkt met terugvorderbare voorschotten toegekend door het Gewest vanaf 1998 in het kader van de tussenkomst voor de samenstelling van huurwaarborgen. * * * 4

5 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Mevrouw Meneer 2012 was voor het Woningfonds een recordjaar, een jaar van hard werken en veel verwezenlijkingen. Kortom, een jaar van voldoening. Een jaar van records. Nooit eerder werden zoveel hypothecaire kredieten getekend: om precies te zijn. Dit is circa een derde meer dan in 2011, dat reeds een recordjaar was, en dubbel zoveel als 10 jaar geleden leningen staan voor iets meer dan 180 miljoen euro, wat een erg groot deel van het gewestelijk huisvestingsbudget is. Bovendien waren er nooit in de geschiedenis van het Brussels Woningfonds zoveel vastgoedprojecten in de maak, of het nu om huurwoningen gaat dan wel om bouw/renovatieverkoopverrichtingen. De komende jaren zullen er zo bijna woningen worden gecreëerd. Hoewel dit onvoldoende is om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, is het toch een waardevolle bijdrage aan het publieke aanbod van nieuwe woningen. Om dit resultaat te bekomen, moet er uiteraard kunnen worden gerekend op de financiële middelen en de politieke ondersteuning van de overheid. We danken dan ook de Staatssecretaris voor Huisvesting, de heer Christos Doulkeridis, de hele Regering en het Parlement voor deze dubbele onaflatende steun. Een jaar van hard werken en veel verwezenlijkingen. Alle medewerkers van het Fonds hebben bijgedragen tot de behaalde resultaten. Hun permanent engagement laat toe de finale doelstellingen van het Fonds te halen. Sinds begin jaren 90 wordt de uitdaging steeds groter om toegang te krijgen tot het recht op een fatsoenlijke huur of koopwoning in het Gewest. Er duiken steeds meer problemen op om die doelstelling vaste vorm te geven, namelijk: de doelgroepgezinnen de kans geven hun aankoopproject te verwezenlijken. Dankzij een soepel reglement kunnen ze hiervoor een hypothecair krediet afsluiten waarvan de voorwaarden nauwer aansluiten bij hun socioeconomische omstandigheden. Er mag ook niet voorbij worden gegaan aan het feit dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de financiële capaciteiten van deze gezinnen en de kost van een gezonde en aangepaste woning met een aanvaardbare energieprestatie; nieuwe woningen creëren in het kader van de bouw/renovatieverkoopverrichtingen en de huurhulpverrichtingen om tegemoet te komen aan de wens van kandidaten om een woning te kopen of te huren. Er zijn momenteel respectievelijk en wachtenden terwijl de woningproductie nauwelijks 10 % van de behoefte dekt en ze op tal van moeilijkheden en onverwachte omstandigheden botst (aankoop grond, financiële, economische en sociale omstandigheden allerlei wetgeving zoals overheidsopdrachten, stedenbouwkundige, architecturale en milieuaspecten); een patrimonium beheren dat verspreid ligt over het Gewest. Daarbij moet een weldoordacht onderhouds en renovatiebeleid worden uitgewerkt en moet aandacht worden geschonken aan de noodzaak om de energieprestatie van het patrimonium te verbeteren, dit alles zonder te raken aan de leefomstandigheden van de bewoners; de registers van kandidaathuurders of kopers beheren, net als de toekenning van de woningen. Daarbij moeten de regels worden gevolgd en moet er ook op worden gelet dat de 5

6 lasten voor huisvesting (de mensualiteit of de huur en verschillende kosten) redelijk blijven tegenover de relatief bescheiden en zelfs (zeer) zwakke inkomsten van de betrokken gezinnen; zorgen voor een goede opvolging van zowel de lenings als de huurdersdossiers. In de eerste categorie gaat het over de naleving van de kredietakte en het lastenboek, de vijfjaarlijkse herziening van de intrestvoet, enz... Voor de tweede groep moet erover worden gewaakt dat ze hun contractuele verplichtingen nakomen (hun financiële verplichtingen, maar ook het toezicht om ervoor te zorgen dat ze hun woning beheren, zoals de wet het voorschrijft, als een goede huisvader ) en moet hierbij de nodige sociale begeleiding worden voorzien; zo goed mogelijk en zoveel mogelijk in het belang van het Woningfonds alle betwiste zaken afhandelen zowel in verband met ontleners, huurders, instellingen en ondernemingen,; de steeds toenemende en complexere wetgevingen en reglementen integreren, evenals de vele juridische kwesties; het financiële beheer verzekeren van een onderneming met een balans van in totaal ongeveer miljoen euro, activa bestaande uit 386 gebouwen, hypothecaire kredieten, 375 leningen voor de samenstelling van een huurwaarborg, liquide middelen en beleggingen ter waarde van ongeveer 275 miljoen en 959 miljoen schulden; dagelijks tientallen bezoekers ontvangen en honderden telefoongesprekken en brieven verwerken; zorgen voor een optimale ICTondersteuning, zodat de onderneming geen onontwarbaar, onbeheerbaar kluwen wordt. Samengevat komt het erop neer dat vandaag een instelling moet worden beheerd die intussen zo n 150 werknemers telt en dat er werkomstandigheden en relaties moeten worden gecreëerd die ervoor zorgen dat iedereen voldoening haalt uit zijn functie en zijn taken op een serene manier kan uitoefenen, zodat ook het psychosociaal welzijn niet in het gedrang komt. Naast het dagdagelijks beheer van de toenemende activiteiten en projecten, was 2012 ook het jaar van de uitvoering van de aanbevelingen van de externe audit, die plaatsvond in opdracht van de Staatssecretaris na het financiële verlies dat werd geboekt bij de vereffening van de Gemeentelijke Holding. Naar aanleiding van die audit wordt er ook een analyse uitgevoerd van de risico s, in de ruime zin van het woord, verbonden aan de verschillende activiteiten van het Fonds. De aanbevelingen uit de analyse zullen een aanpassing vragen die tot een efficiëntere werking van het Fonds moet leiden bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen. Om de uitbreiding van het activiteitenvolume te verzekeren, heeft het Fonds in de loop van de jaren 2010 tot 2012 met de hulp van het Gewest zeer belangrijke financiële middelen vrijgemaakt. De thesaurie van het Fonds is tijdens deze periode dus aanzienlijk gegroeid. Het Gewest wil dat het Fonds zijn thesaurie aan hem toevertrouwt. Het komt er eigenlijk op neer dat het zo zijn eigen thesaurie wil verstevigen en efficiënter maken. Het is jammer dat die wens niet vanaf het begin duidelijk is uitgedrukt als een samenwerking tussen het Gewest en het Fonds, dat een belangrijke rol speelt op het niveau van het huisvestingsbeleid, in plaats van het voor te stellen als een soort beschermingsmaatregel tegen een nieuw financieel verlies, zoals in 2011 na de vereffening van de Gemeentelijke Holding. 6

7 Dat verlies van 16 miljoen euro heeft inderdaad de gemoederen verhit en twijfels opgeroepen over de financiële leefbaarheid van het Fonds. Er is aangetoond dat die twijfels ongegrond zijn: het Fonds heeft een gezonde en stevige financiële basis. Het Fonds kan uiteraard niet zonder de financiële steun van het Gewest. Dit laatste geeft al sinds 1996 jaarlijks een dotatie die ongeveer een derde van de investeringen van het Fonds bedraagt en waarvan het bedrag blijft groeien. Maar ook het Fonds is zijn steeds omvangrijkere opdrachten als publieke operator altijd blijven vervullen. Er heerst dus een sterk partnerschap tussen deze beide partijen. Die hechte band zal zeker worden bevestigd door de resultaten van de huidige kostenvergelijkende studie over het gewestelijke huisvestingsbeleid, die besteld is door de heer Christos Doulkeridis, Staatssecretaris. Het Fonds en de bevoegde ministers zijn in 2012 de discussie aangegaan over de centralisatie van de thesaurie van het Fonds bij het FCCB. Als deze discussies tot een akkoord kunnen leiden waarbij beide partners ten volle worden gerespecteerd en voordeel vinden, zal het partnerschap tussen het Fonds en het Gewest verder worden verstevigd. De huisvestingsnoden van de bevolking nemen bovendien steeds toe. Om daaraan te kunnen beantwoorden, zullen de diensten van het Fonds een steeds groter nut hebben. De medewerkers van het Fonds kunnen terecht vertrouwen hebben in hun instelling. Het is niet altijd even makkelijk, maar net dat evenwicht tussen autonomie en dynamisme maakt het partnerschap tussen het Fonds en het Gewest zo levendig. 7

8 Verslag 2012 Kengetallen Leningen B2 Leningen m.b.t. het investeringsvermogen Leningen getekend tijdens het jaar Energieprestatieleningen getekend tijdens het jaar Aantal lopende leningen Uitstaand bedrag van de leningen (in miljoenen) Huurhulp Aantal gebouwen in patrimonium Aantal woningen in patrimonium Vastgoedverrichtingen Woningen in productie op verworven sites Projecten BRV, HH en SL goedgekeurd tijdens het jaar (in miljoenen) Financiering Investeringsvermogen (in miljoenen) Dotaties van het Gewest (in miljoenen) Opgenomen leningen (in miljoenen) Financiering buiten investeringsvermogen (in miljoenen) Rekeningen Balanstotaal (in miljoenen) Eigen vermogen (in miljoenen) Schulden op meer dan één jaar (in miljoenen) Winst (in miljoenen) Organisatie Aantal werknemers In voltijdse equivalenten

9 Vastleggingen en verwezenlijkingen 2012 (fonds B2) (in EUR) Verrichtingen Vastleggingen aangegaan vóór 2012 en uitgevoerd in 2012 Vastleggingen aangegaan en uitgevoerd in 2012 Vastleggingen aangegaan in 2012 en niet uitgevoerd in 2012 Totale vastleggingen 2012 Verwezenlijkingen 2012 (1) (2) (3) (2) + (3) = (4) (1) + (2) = (5) Hypothecaire leningen : Gewone leningen Leningen voor jonge gezinnen , , , , , , ,00 Totaal hypothecaire leningen , , , , ,12 Huurkoop en verkoop na sanering of (weder)opbouw Projecten , ,31 Totaal aankoopsector , , , , ,43 9 Huurhulp : Projecten Bestaand immobiliënpark of bestaande programma s , , , , ,14 Totaal huurhulp , , , , ,14 Totaal investeringsvermogen , , , , ,57 Huurhulp : Stedenbouwkundige lasten , ,17 Huurhulp: Huisvestingsplan , , , , ,60 Energieprestatieleningen , , , , ,00 Totaal zonder investeringsvermogen , , , , ,77 N.B. De investeringen voor verrichtingen bestemd voor verkoop met een hypothecaire lening worden oorspronkelijk onder de rubrieken "huurkoop en verkoop na sanering of (weder)opbouw" opgenomen. Wanneer men overgaat tot de vereffening van de lening, worden zij als verwezenlijkingen opgenomen in de rubriek "hypothecaire leningen".

10 Bedragen in duizenden EUR Evolutie van het investeringsvermogen in het jaar en de hiertoe aangewende financieringsmiddelen (in het fonds B2) Investeringsvermogen Obligatieleningen Gewestelijke tussenkomsten Opnames uit thesaurie Jaar

11 In de ordonnantie van 16 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2012, wordt een dotatie vermeld van ,00 EUR (hierin zit de gewestelijke tussenkomst van ,00 EUR vervat in de interestlasten voor de tweede obligatielening van 2007) en een maximaal ontleenvermogen van ,00 EUR gedekt door een gewestelijke waarborg. De Regering verleent verder een gewestelijke waarborg voor de leningen die het Fonds afsluit bij de BGHM ter waarde van maximum ,00 EUR. Met deze lening wordt het Huisvestingsplan gefinancierd dat niet onder het investeringsvermogen valt. De dotatie, het ontleenvermogen en het investeringsvermogen worden bevestigd in de uitvoeringsbesluiten van 1 maart 2012: Oorspronkelijk investeringsvermogen: Ontleenvermogen: Dotatie: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Het uitvoeringsbesluit betreffende de dotatie bevat echter fouten in artikel 3 in verband met de vereffening van de schijven voor de jaren 2012 tot Een uitvoeringsbesluit dat door de Regering is genomen op 19 juli 2012 past de schijven voor de vereffening van de dotatie aan. Dat besluit legt ook een ontleenvermogen van 120 miljoen euro vast. De Regering besluit ten slotte om een bijkomend ontleenvermogen in te schrijven van 30 miljoen euro bij de tweede begrotingsaanpassing om het zo te verhogen tot 150 miljoen euro en het investeringsvermogen tot ,00 EUR. Er wordt in dat besluit geen enkele interventiemodaliteit van het Gewest vastgelegd. Er is echter geen tweede begrotingsaanpassing gekomen in Het ontleenvermogen en het investeringsvermogen kunnen dus niet worden aangepast zoals voorzien in het Regeringsbesluit. Op 13 december 2012 bevestigt de Regering haar akkoord voor de inschrijving, bij de eerste aanpassing van de begroting van de uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2013, van een machtiging van de Regering om een bijkomende gewestelijke waarborg van ,00 EUR te verlenen aan het Woningfonds om het volledige investeringsvermogen van ,00 EUR te dekken dat besloten is voor Op 24 december 2012 heeft Staatssecretaris C. Doulkeridis het Fonds hiervan per brief op de hoogte gebracht. De bedragen, aangepast door deze beslissing, worden dan: Investeringsvermogen: ,00 EUR Ontleenvermogen: ,00 EUR Dotatie: ,00 EUR Het investeringsvermogen bevat ,00 EUR uit de onbeschikbare reserve. Dit bedrag zal worden besteed aan de renovatie van het oude patrimonium. De ordonnancering van de dotatie voor 2012 bestaat in het besluit van 19 juli uit: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR In 2012 bereikt de ordonnancering van de dotatieschijven voor 2011 en 2012 in totaal ,00 EUR. Dat bedrag bevat onder andere de vereffening van de tweede dotatieschijf voor 2011 en de eerste schijf voor De betaling van het eerste deel van ,00 EUR 1 Die schijf bevat buiten de ,00 EUR die overeenkomen met de tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de tweede obligatielening van 2007 een bedrag van ,00 EUR dat bestemd is voor de productie van koopwoningen. Op 5 juni 2012 is de Staatssecretaris akkoord gegaan om het bedrag toe te wijzen aan de algemene verrichtingen inzake hypothecaire kredieten. 11

12 dat eigenlijk bij de eerste dotatieschijf van 2011 hoort, zoals voorzien in het besluit van 22 december 2011, moet echter worden vastgelegd in een nieuw besluit. Dat bedrag is eind 2011 namelijk geregistreerd als een inkomst door het Gewest en heeft het voorwerp uitgemaakt van een nieuw besluit van 12 juli De eerste storting van ,00 EUR wordt daarna ook opgenomen in de totale ordonnancering van In het kader van de stedenbouwkundige lasten toegekend aan het Fonds voorziet het besluit van 22 december 2011 dat ,00 EUR gestort zouden zijn in 2011, aangezien het saldo van 1 miljoen euro ingeschreven was voor Het bedrag van 1 miljoen euro (niet vervat in de voornoemde dotatie) is vereffend in 2012 maar de ,00 EUR die niet in 2011 gestort zijn, zijn niet ingeschreven bij de eerste begrotingsaanpassing van De nieuwe stortingsmodaliteiten moeten in 2013 opnieuw worden bepaald samen met de Regering. Het Fonds heeft een offerteaanvraag gelanceerd voor een financiering van ,00 EUR. De offerteaanvraag evolueert naar een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking voor een lening van ,00 EUR overeenkomstig het besluit van 19 juli De leningen zijn afgesloten op 19 september 2012 voor een bedrag van 25 miljoen euro en op 5 december 2012 voor een totaal bedrag van 95 miljoen euro. Investeringsvermogen (in EUR) Activiteitensector Oorspronkelijk voorzien Aangepaste vooruitzichten (regeringsbeslissing van 31/12/12) Werkelijke vastlegging op 31/12/2012 Hypothecaire leningen: algemene verrichtingen bouw/renovatieverkoop , , , ,00 Totaal van de aankoopsector , , ,00 Huurhulp: programma 2012 bestaand immobiliënpark , , ,00 Totaal huurhulp , , ,00 Totaal hypothecaire leningen en huurhulp , , ,00 De beheersovereenkomst die op 27 januari 2011 werd afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Fonds voorziet om voor die laatste financiële middelen ter beschikking te stellen om onder andere: deel te nemen aan het gewestelijke Huisvestingsplan voor de productie van 500 huurhulpwoningen dankzij een lening waarmee deze woningen zullen kunnen worden gecreëerd; de ontwikkeling van het huurhulppatrimonium verder te zetten. Als de begroting het toelaat, wordt hiervoor een deel van de dotatie gebruikt die jaarlijks wordt bepaald met het Gewest. Het investeringsvermogen voor 2012 bood onvoldoende marge voor de creatie van nieuwe huurhulpwoningen. Het voorbije jaar was de verdere uitbreiding van het huurhulppatrimonium dan ook enkel mogelijk in het kader van de bijzondere financiering van het Huisvestingsplan. Een deel van het investeringsvermogen wordt echter gereserveerd voor verbintenissen aangegaan voor 2012 en voor de verderzetting van de systematische renovatie van het oude patrimonium. De verdeling van het investeringsvermogen tussen die laatste sector en de sector van de hypothecaire leningen is echter indicatief en niet bindend. Met het investeringsvermogen voor 2012 werden de volgende activiteiten gefinancierd: 12

13 1.307 leningen ,00 EUR patrimonium of reeds bestaande huurhulpprogramma s ,00 EUR Financieringsbronnen die buiten het investeringsvermogen voor 2012 vallen: ,00 EUR als jaarlijkse tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de interestlast van de tweede obligatielening afgesloten in 2007; in het kader van het Huisvestingsplan is er op 31 december een budget van ,00 EUR beschikbaar voor de bouw van 89 woningen (totaal: 479 woningen voor ,00 EUR); er zijn 552 energieprestatieleningen (EPL) toegekend voor een bedrag van ,00 EUR gefinancierd door de thesaurie van het Fonds, waarvan een deel afkomstig is van de vervroegde terugbetalingen door de ontleners; in het uitvoeringsbesluit van 22 december 2011 kent de Regering het Fonds een subsidie toe van ,00 EUR afkomstig uit de stedenbouwkundige lasten, waarvan in 2012 al een schijf van ,00 EUR werd uitbetaald; ,57 EUR afkomstig uit afgewerkte projecten waarvoor het budget niet volledig moest worden aangewend, werd vrijgemaakt voor de renovatie van het oude patrimonium en voor programma s die al bestonden voor Dit bedrag is afkomstig. 13

14 Financiële dekking van het investeringsvermogen in het fonds B2 (in miljoenen EUR %) Jaar 2002 Jaar 2003 Jaar % 24 34% 26 37% 51 69% 1 2% 46 64% 1 2% 42 61% 1 2% Jaar 2005 Jaar 2006 Jaar % 31 37% 31 27% 1 1% 51 62% 1 1% 52 62% 1 1% 84 72% Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar % 34 33% 33 30% 85 69% 4 3% 66 64% 4 3% 74 67% 4 3% Jaar % 30 15% Jaar % Gewestelijke tussenkomsten 2 1% 1 1% 0% Opnames uit thesaurie Obligatieleningen % % 100% Te contracteren lening 14

15 De financiering van de verbintenissen die het Fonds aanging in fonds B2 gebeurde in 2012 met de volgende middelen: Financieringsbronnen Geïnvesteerde bedragen in EUR % Leningen Lening af te sluiten in 2013 Gewestelijke kapitaalpremie (1) Opnames uit de onbeschikbare reserve van het fonds B , , , ,00 60,26 15,06 24,18 0,50 Totaal ,00 100,00 (1) In de totale dotatie van EUR zit ook de tussenkomst voor 2012 van het BHG vervat in de 2 de lening van Voor de verwezenlijkingen in fonds B2 werden de bedragen in 2012 als volgt verdeeld over de verschillende activiteiten: Activiteitensector Vrijgegeven bedragen in EUR % Hypothecaire leningen : algemene verrichtingen aanvullende leningen voor jonge gezinnen , ,00 91,66 0,08 Totaal hypothecaire leningen ,12 84,54 Huurkoop en verkoop na sanering of (weder)opbouw ,31 8,70 Totaal aankoopsector ,43 93,24 Huurhulp : programma 2012 patrimonium en bestaand programma ,14 0,00 6,76 Totaal huurhulp ,14 6,76 Totaal ,57 100,00 Het interne fonds B3 waarmee de huurwaarborgleningen worden gefinancierd, is niet onderworpen aan dezelfde werkings en financieringsregels als de andere activiteiten van het Fonds. Er wordt niet gewerkt met een jaarlijkse financiering: het huurwaarborgfonds werd gedurende enkele jaren gespijsd door gewestelijke voorschotten die ervoor moeten zorgen dat deze sector langere tijd kan werken zonder bijkomende budgetten. Met het geld dat wordt terugbetaald binnen een tijdspanne van maximum 18 maanden kunnen nieuwe leningen worden toegekend. 15

16 In 2012 hebben de verschillende activiteiten van het Fonds er met de steun van het Gewest voor gezorgd dat nieuwe gezinnen, of in totaal personen, zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden vestigen personen (81,82 %) deden dit via de algemene verrichtingen van hypothecaire kredieten. 228 personen (5,37 %) konden een woning betrekken in de huurhulp en 544 personen (12,81 %) werden gehuisvest dankzij een huurwaarborglening. De energieprestatiekredieten hebben aan 501 gezinnen de kans gegeven om hun woning energiezuiniger te maken. In dit jaarverslag vindt u verder: in hoofdstuk I: de weergave van de activiteiten van het Fonds in 2012 aan de hand van zijn belangrijkste activiteiten: algemene verrichtingen van hypothecaire leningen, aanvullende leningen voor jonge gezinnen, bouw/renovatieverkoopverrichtingen, huurhulp, immobiliënverrichtingen en de tussenkomst in de samenstelling van een huurwaarborg; in hoofdstuk II: de belangrijkste gebeurtenissen sinds 1 januari 2013 en de te verwachten wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de latere werking of op de activiteiten van het Fonds; in hoofdstuk III: een schets van het administratieve leven van het Fonds en van de samenwerking met zijn rechtstreekse partners, een opsomming van de wetten, ordonnanties en besluiten van het dienstjaar die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de activiteiten van het Fonds; in hoofdstuk IV: de rekeningen van het dienstjaar en een analyse ervan, een reeks gegevens over de interne werking van het Fonds en de sociale balans. * * * 16

17 HOOFDSTUK I INVENTARIS VAN DE ACTIVITEITEN SECTIE I HYPOTHECAIRE KREDIETEN A. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1. ALGEMENE BEMERKINGEN De beheersovereenkomst afgesloten op 27 januari 2011 herinnert in een paar woorden aan de essentie van de werking van het Fonds door middel van zijn hypothecaire kredietverrichtingen: De hoofdactiviteit van het Fonds is erop gericht het verwerven in eigendom van woningen uit zijn patrimonium te stimuleren middels de toekenning van hypothecaire leningen aan een lage rentevoet. Zo draagt het verwerven in eigendom van een woning van het Fonds in grote mate bij tot de autonomie van het individu. De kandidaatkoper neemt zijn recht op huisvesting op deze manier in eigen handen. De overheidssteun die hij geniet, stelt hem in staat om binnen zijn budget een geschikte woning te vinden die aan zijn noden voldoet. Dankzij de financiële middelen van het Gewest kan het Fonds jaarlijks meer dan kredieten toekennen zolang de voornoemde overeenkomst geldt. Dit jaar zijn kredieten 1 toegekend! Dit resultaat is te danken aan de gewestelijke financiële tussenkomst, de gewestelijke subsidie van ,00 EUR, maar eveneens aan het feit dat het reglement van de hypothecaire kredieten, dat werd aangepast in september 2011, afgestemd is op de realiteit van de woningmarkt en het sociaaleconomische profiel van het doelpubliek. Dankzij de essentiële aanpassingen in het reglement is het maximumbedrag dat kan worden geleend voor de aankoop van een woning aanzienlijk opgetrokken en zijn de interestvoeten meer verfijnd voor de verschillende gezinscategorieën. Ook het barema van het toegelaten belastbaar inkomen voor de jonge gezinnen is verhoogd. Het vernieuwde reglement heeft de kredieten van het Fonds een duwtje in de rug gegeven. De naam boosterlening bleek buitengewoon goed gekozen. Er is een nieuwe voorwaarde verbonden aan deze lening. Dit krediet financiert werken ter verbetering van de energieprestatie van de woning (EPK). Het maximumbedrag is vastgelegd op ,00 EUR en de rentevoet bedraagt 0 %. Deze kredieten kennen een zeer groot succes: in 2012 werden 501 EPK s afgesloten. Het Fonds financiert deze verrichtingen door een deel van de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire kredieten te herinvesteren. 1 Naast 1 laatste extra hypothecaire lening aan jonge gezinnen. 17

18 2. DE INVESTERINGEN VAN 2012 Het investeringsvermogen 2012 was oorspronkelijk vastgesteld op ,00 EUR voor de toekenning van leningen en op ,00 EUR bestemd voor de realisatie van 90 bouw/renovatieverkoopverrichtingen (BRV). Bovendien heeft het Fonds ,00 EUR vrijgemaakt voor de financiering van de EPK. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen uit het Fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn algemene verrichtingen van hypotheekleningen, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 september 2011 en is in werking getreden op 1 september. Zoals werd opgemerkt, had de "boosterlening" onmiddellijk succes. Het doelpubliek (zowel jonge gezinnen als kleine, middelgrote of grote gezinnen) heeft veel meer middelen ter beschikking om de uitdaging aan te gaan een woning te kopen. Sinds de invoering zijn de kredietaanvragen gestaag toegenomen. In 2011, vóór het nieuwe reglement werd ingevoerd, werden maandelijks gemiddeld 103 kredietaanvragen ingediend. Van september tot december 2011 is dit gemiddelde gestegen tot 128. In 2012 steeg het verder naar 135. Het aantal geïnvesteerde kredieten (dat wil zeggen die het voorwerp uitmaakten van een beslissing tot toekenning, en dus een kredietaanbod) is geëvolueerd in dezelfde verhoudingen. Bovendien is het gemiddelde leningsbedrag zeer sterk gestegen. Gelet op het gemiddelde niveau van de kredietaanvraag en van de beslissingen tot toekenning was het oorspronkelijke investeringsvermogen voor 2012 zeer snel geïnvesteerd. Het is zo dat vanaf half mei 2012 het beschikbare investeringsvermogen nog ,00 EUR bedroeg. Er waren 576 kredietaanvragen in behandeling, waarvan 439 potentieel ontvankelijk, voor een bedrag van ,00 EUR. Met de resterende ,00 EUR konden nog ongeveer 132 kredieten worden toegekend (hetzij het nodige voor ongeveer 150 aanvragen). Dit betekent dat het Fonds, zonder bijkomende middelen, vanaf midden 2012 niet meer binnen de gestelde termijnen aan nieuwe kredietaanvragen zou kunnen beantwoorden, tenzij het dan al de pot van het investeringsvermogen voor 2013 zou kunnen aanbreken. Eind juni was dan ook een zeer kritiek moment, omdat het Fonds op het punt stond de deuren te moeten sluiten. De Raad van Bestuur heeft verschillende mogelijke maatregelen besproken. Er werd beslist om aan de Staatssecretaris te vragen of het deel van het investeringsvermogen van 2012 dat eigenlijk bestemd was voor de BRVverrichtingen over te hevelen naar de kredietsector. Op die manier zouden nog zo n 135 extra kredieten kunnen worden toegekend ( ,00 EUR). De Raad heeft hem eveneens verzocht om een aanpassing van de rentevoeten, door een gevoelige verhoging van de drempels, toegepast naar gelang van de verschillende categorieën ontlenersgezinnen. De Staatssecretaris is zeer snel akkoord gegaan met deze twee maatregelen. Bovendien bestudeerde Isis Consult of een aanvullend investeringsvermogen zou kunnen worden gefinancierd met een deel van de thesaurie van het Fonds. De conclusie was echter dat hiervoor geen marge bestond, omdat er al grote druk werd gelegd op de thesaurie door de aangepaste vereffening van de dotatie. Die zal immers in 4 jaar worden uitbetaald in plaats van in trimestriële schijven in de loop van het werkjaar waarin ze werd toegekend. 18

19 Uiteindelijk heeft de Raad de mogelijkheden ter sprake gebracht om terug te vallen op beperkingen wat betreft de toekenning van kredieten. Moesten zekere voorwaarden van de «boosterlening» niet aangepast worden? Bijvoorbeeld, de geleende quotiteiten beperken en hopen dat de betrokken gezinnen het ontbrekende saldo van de banksector kunnen lenen? De Raad herinnerde zich dat in 2008, in soortgelijke omstandigheden van ontoereikendheid van het investeringsvermogen, een reeks van mogelijke maatregelen het voorwerp waren van een diepgaander onderzoek. Uiteindelijk had hij besloten er niet op terug te vallen, onder meer gezien het feit dat dergelijke maatregelen de reikwijdte van het sociaal beleid van het Fonds zouden minderen. De Raad mandateerde het Bureau om te bepalen wanneer het zinvol zou zijn om het publiek te informeren. De boodschap zou verschillende elementen bevatten, zoals: het succes van de «boosterlening», het feit dat de doelstelling van de beheersovereenkomst was bereikt, zijnde toegekende leningen vóór het einde van het jaar, waardoor het investeringsvermogen uitgeput was. Daardoor zou vóór 1 november 2012 geen enkele nieuwe kredietaanvraag meer aanvaard kunnen worden, maar de diensten van het Fonds zouden wel beschikbaar blijven om kandidaatontleners te informeren en te adviseren. Gelukkig heeft de Regering op 19 juli 2012 de principiële beslissing genomen om het ontleenvermogen van het Fonds te verhogen met ongeveer 41 miljoen euro. Dankzij deze zeer positieve beslissing zijn kredietaanvragen kunnen doorgaan en kunnen behandeld worden zonder verplichting noch beperking. Het aan de Regeringsbeslissing aangepaste investeringsvermogen van 2012, gewijd aan de hypothecaire kredieten, werd derhalve gebracht op ,00 EUR, wat toegelaten heeft kredieten te engageren. Het zou kunnen dat de doeltreffendheid van de kredieten van het Fonds aan de basis liggen van deze beslissing. Ze vormen immers een erg snel antwoord (sneller dan dat van de andere instelllingen die betrokken zijn bij het huisvestingsbeleid) op de constant stijgende huisvestingsnoden binnen het Gewest. Tijdens de besprekingen over hoe het investeringsvermogen zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de kredietaanvragen, heeft de Raad ook opnieuw het debat geopend over de toekenning van kredietenvan het Fonds voor de aankoop van een GOMBwoning en over de twee zeer aanzienlijke regionale subsidies waarop de kopers van dergelijke woningen op die manier kunnen rekenen. Bovenop deze vraag wat betreft de wenselijkheid van dergelijke cumulering, kan men niet ontsnappen aan de gedachte dat in geval van ontoereikendheid van investeringsvermogen een zeker aantal gezinnen het krediet van het Fonds niet zouden kunnen krijgen, terwijl de kopers van een goed, waarvan de kosten aanzienlijk worden ondersteund door de openbare overheden er wel aanspraak op zouden kunnen maken. Het gaat wel over de vraag met betrekking tot de rechtvaardige en correcte verdeling van de beschikbare overheidssteun. Naar analogie, zou men kunnen toelaten dat een kind geniet van dubbele kinderbijslagen met als gevolg dat een ander kind er geen enkele zou ontvangen? 19

20 Bedragen in duizenden EUR Evolutie van de investeringen aangewend voor hypothecaire leningen (fonds B2) leningen gerecupereerde budgetten BRV Jaar

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2011 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2012 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2009 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2010 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2006

JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2006 JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2006 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2007 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesubsidieerd en gecontroleerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 1

JAARVERSLAG WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 1 JAARVERSLAG WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 1 2 / WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 3 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds ingediend op 567 (2015-2016) Nr. 1 6 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Lorin Parys houdende

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING BEKOSTIGEN Dankzij de Brusselse groene lening kunt u energiebesparende werken in

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden;

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 6 JULI 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30.VIII.1994) Art 1.

Nadere informatie

GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017)

GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017) GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017) (Dit document moet ingevuld en ondertekend worden vóór het vastleggen van een afspraak met het Woningfonds teneinde een leningsaanvraag

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds werkt actief mee

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB)

Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) Een woning kopen bij Community Land Trust Brussel (CLTB) 1. WAT MOET JE DOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE AANKOOP VAN EEN CLTB-WONING? Lid worden van CLTB - Om een woning te kunnen verwerven via de

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen.

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen. Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële controle Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2005

JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2005 JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2005 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2006 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesubsidieerd en gecontroleerd

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

4 1 20 R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG

4 1 20 R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG J A A R V E R S L A G - D I E N S TJ A A R 2 0 14 20 JAARVERSLAG 14 JAARVERSLAG - DIENSTJAAR 2014 PER 31 DECEMBER 2014 20 14 Voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 28 mei 2015 Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

4 1 20 R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG

4 1 20 R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG J A A R V E R S L A G - D I E N S TJ A A R 2 0 14 20 JAARVERSLAG 14 JAARVERSLAG - DIENSTJAAR 2014 PER 31 DECEMBER 2014 20 14 Voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 28 mei 2015 Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.672 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari 2009 ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/124 ADVIES NR 08/14 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel Page 1 sur 8 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Handtekening Inhoudstafel Einde 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies Franstalige versie

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Recht op maatschappelijke integratie (RMI)

Recht op maatschappelijke integratie (RMI) Recht op maatschappelijke integratie (RMI) Versie nr. 1 Laatste update: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat houdt het recht op maatschappelijke integratie precies in? 3) Waarom wordt deze steun

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 11 - A (1980-1981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 21 OKTOBER 1980 ONTWERP VAN DECREET waarbij nieuwe voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Reglement voor de aankoop van een woning bij Community Land Trust Brussel (CLTB)

Reglement voor de aankoop van een woning bij Community Land Trust Brussel (CLTB) Reglement voor de aankoop van een woning bij Community Land Trust Brussel (CLTB) OPMERKING: Dit reglement is van toepassing voor de nieuwe projecten. Voor de lopende pilootprojecten is het enkel van toepassing

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Woensdag 29 februari 2012. Staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis, heeft een algemene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie