R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 1 20 R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G - D I E N S TJ A A R JAARVERSLAG 14

2 JAARVERSLAG - DIENSTJAAR 2014 PER 31 DECEMBER Voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 28 mei 2015 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gesubsidieerd en gecontroleerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Administratieve en maatschappelijke zetel: Zomerstraat 73, 1050 Brussel RPR

3 Verantwoordelijke uitgever : Mevrouw Lalemant-Scheerlinck, Zomerstraat 73, 1050 Brussel

4 RAAD VAN BESTUUR Mevr. Lieve LALEMANT-SCHEERLINCK, Voorzitster Mevr. Brigitte MEIRE-HOMBERGEN, Ondervoorzitster Dhr. Olivier BAILLY Tot 1 mei 2014 Mevr. Cécile DARON Sinds 22 mei 2014 Mevr. Christine DE MEERLEER Tot 28 augustus 2014 Dhr. Edouard DESMED Dhr. Francis GÄBELE Dhr. Bram GILLES Dhr. Michel GODARD Tot 20 november 2014 Dhr. Peter JACOB Dhr. Michel LEMAIRE Mevr. Sandra NOBEN Sinds 20 november 2014 Dhr. Grégory RASE Sinds 20 november 2014 Dhr. Laurent VANCLAIRE Sinds 20 november 2014 Mevr. Martine van COEVORDEN Mevr. Bety WAKNINE Tot 20 november 2014 COMMISSARISSEN VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING Dhr. Johan BASILIADES Sinds 1 oktober 2014 Dhr. Jacques DE WITTE Overleden op 22 juni 2014 Dhr. Yvon JADOUL Sinds 1 oktober 2014 Dhr. Pol ZIMMER Tot 1 oktober 2014 COMMISSARIS Mevr. Martine BRANCART Tot 22 mei 2014 CALLENS PIRENNE THEUNISSEN & CO Sinds 22 mei 2014 ALGEMENE DIRECTIE Mevr. Catherine SCHEID Directeur-generaal Dhr. Erik BERVOETS Adjunct-directeur-generaal DIRECTEURS Mevr. Christelle BEKÉ-VINCKE Tot 1 maart 2014 Dhr. Stephan BISSCHOP Dhr. Marnix DE SMEDT Dhr. Marc GEEROMS Dhr. Nicolas LARDOT Dhr. Saïd MASTARI Mevr. Anne MUSIMU Sinds 12 mei 2014 WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 3

5 Kerncijfers Leningen B2 Kredieten m.b.t. het investeringsvermogen Kredieten getekend tijdens het jaar Energieprestatiekredieten getekend tijdens het jaar Aantal lopende kredieten Uitstaand bedrag van de kredieten (in miljoen EUR) Huurhulp Aantal gebouwen in patrimonium Aantal woningen in patrimonium Vastgoedverrichtingen Woningen in productie op verworven sites Financiering Investeringsvermogen (in miljoen EUR) Dotaties van het Gewest (in miljoen EUR) Opgenomen leningen (in miljoen EUR) Financiering buiten investeringsvermogen ( in miljoen EUR) Rekeningen Balansstaat (in miljoen EUR) Eigen vermogen (in miljoen EUR) Schulden op meer dan één jaar (in miljoen EUR) Winst (in miljoen EUR) Organisatie Aantal werknemers In voltijds equivalent / WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

6 Inhoudstafel INLEIDING INVENTARIS VAN DE ACTIVITEITEN KREDIET- EN AANKOOPSECTOR Investeringen Jaarverrichtingen Lopende kredieten Bouw/renovatie-verkoopverrichtingen HUURSECTOR Investeringen evolutie van het patrimonium in de loop van het dienstjaar Jaarverrichtingen Lopende contracten Samenwerkingsakkoorden met derden DE PRODUCTIE VAN WONINGEN EN DE VASTGOEDVERRICHTINGEN Vorderingsstaat van de productie van woningen De vastgoedverrichtingen PILOOTPROJECTEN ALTERNATIEVEN VOOR DE VOLLE EIGENDOM EN VOOR DE HUURSECTOR TUSSENKOMST IN DE SAMENSTELLING VAN EEN HUURWAARBORG Jaarverrichtingen Beheer van de betalingen ADMINISTRATIE WETGEVING ADMINISTRATIE WETGEVING ORGANISATIE VAN HET FONDS MARKANTE FEITEN EN GEBEURTENISSEN SINDS 1 JANUARI VERWACHTE WIJZIGINGEN INVESTERINGSVERMOGEN MARKANTE FEITEN SINDS 1 JANUARI DANKWOORDEN FINANCIERING VAN HET FONDS FINANCIERING VAN HET PROGRAMMA JAARREKENINGEN BIJLAGE - STATISTIEKEN 1. INVENTARIS VAN DE ACTIVITEITEN AANKOOPSECTOR EN HYPOTHECAIRE KREDIETEN HUURSECTOR TUSSENKOMST IN DE SAMENSTELLING VAN EEN HUURWAARBORG STATISTIEKEN VAN DE REKENINGEN WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 5

7 INLEIDING Mevrouw, Meneer 2014 is een symbolisch jaar voor het Fonds, dat van zijn 25-jarige bestaan. De geschiedenis van het Fonds gaat echter nog veel verder in de tijd terug. Het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen ontstond op 5 april 1929 met als doel de bevolking die het meest wordt blootgesteld aan armoederisico s het perspectief te bieden van een waardig leven en een degelijke woning. Het Fonds haalde zijn eerste financiële middelen uit schenkingen en overheidssubsidies, maar vooral uit de tombola die werd georganiseerd naar aanleiding van een grote happening onder de krachtige en mobiliserende slogan: Weg met de krotten!. In het kader van de wet Brunfaut, die de tussenkomst van de Staat in de sociale huisvesting regelde, haalde het Fonds vanaf 1949 zijn financiële middelen uit leningen met staatswaarborg en intrestsubsidies. Dit vormde de hoeksteen van het systeem van hypothecaire kredieten met een verlaagde rentevoet die worden toegekend aan gezinnen die willen investeren in een eigen woning. Dit even geniale als eenvoudige systeem heeft in de loop der jaren niet aan doeltreffendheid ingeboet, noch 40 jaar later, toen in 1989 het Brussels Woningfonds werd opgericht, noch vandaag de dag, in Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd 25 jaar in jaar waarin meer dan gezinnen werden bijgestaan in de verwezenlijking van hun recht op huisvesting. De activiteiten van het Fonds vormen één van de pijlers van het gewestelijke huisvestingsbeleid, waarbij zijn belangrijkste sector, die van de hypothecaire kredieten, het doelpubliek de kans geeft in een eigen woning te investeren werd ook gekenmerkt door een politieke wissel. Onder het voogdijschap van Staatssecretaris Christos Doulkeridis lanceerde het Fonds zijn boosterleningen en piekten de activiteiten in Het Huisvestingsplan werd herzien en gelanceerd met de bedoeling om 500 huurwoningen te creëren. In 2011 werd bovendien een specifieke dotatie vrijgemaakt om een bijkomend programma te ontwikkelen waarmee nog zo n 350 koopwoningen zullen worden gecreëerd. De activiteiten van het Fonds werden vastgelegd in de beheersovereenkomst en de Huisvestingscode. De Staatssecretaris gaf het Fonds verder marge om alternatieven uit te werken voor de volle eigendom en het huurrecht en hierrond verschillende pilootprojecten op te starten. Voor al deze vorderingen is het Fonds hem dankbaar. Na de regionale verkiezingen nam mevrouw de Minister Céline Fremault zijn portefeuille over. Van bij de start heeft ze blijk gegeven van interesse in en steun voor de activiteiten van het Fonds, en dit in een delicate context, want net toen besliste het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) om het Fonds onder te brengen in de overheidssector. Ze heeft het Fonds meteen uitgenodigd om een grondige analyse te maken van de hypothecaire kredieten en van het doelpubliek. Krediet- en aankoopsector De voorbije 4 jaar werd de situatie op de gewestelijke vastgoedmarkt steeds moeilijker. Toch zijn er dankzij het Fonds nog meer dan gezinnen in geslaagd om eigenaar te worden van een woning. Niet minder dan 82 % van hen voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor de sociale huursector! Zo n 50 % van dit publiek bestaat uit jonge gezinnen. Ongeveer 43 % van hen heeft 1 of 2 kinderen, 21 % heeft er 3 of meer. 70 % van de ontleners heeft een inkomen uit een professionele activiteit, terwijl 30 % moet rondkomen met een vervangingsinkomen. 22 % van hen zijn éénoudergezinnen. Binnen deze gezinnen komen we ook zowat elke nationaliteit tegen. Jaarlijks worden er zo n leningsaanvragen geopend, terwijl tot gezinnen langskomen voor een persoonlijk informatiegesprek. Dit zijn maar een paar cijfers uit de talrijke overzichten, statistieken en commentaren die jaarlijks worden opgenomen in het jaarverslag van het Fonds. Ze zijn een treffend bewijs van de efficiëntie van de sector. De hypothecaire kredieten zijn een snel en doeltreffend antwoord op de verwezenlijking van het recht op wonen. Ze vormen ook een economisch evenwichtig middel, zowel voor het Gewest als voor het Fonds en zijn doelpubliek. Het Fonds is voor alles voorstander van de eigendom van een woning. Deze keuze steunt 6 / WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

8 op de overtuiging dat eigenaar zijn bijdraagt tot de autonomie van het individu. Het eigent zich de plek toe die zo belangrijk is in zijn leven, de privézone waar levensbelangrijke behoeften worden vervuld voor zijn persoonlijke evenwicht, zijn ontplooiing en zijn sociale integratie. Deze autonomie versterkt het individu in zijn vermogen om deel te nemen aan de maatschappij en om op deze manier bij te dragen tot de handhaving van onze democratische waarden. De kandidaat-koper is zelf de belangrijkste factor in de verwezenlijking van zijn recht op wonen. Hij stemt de realiteit van de vastgoedmarkt (kwaliteit en kostprijs van de woning) af op de socioeconomische situatie van zijn gezin en op het instrument op maat dat het Fonds hem biedt, namelijk het krediet. Hij wacht niet tot de overheid hem een woning aanbiedt, maar neemt het heft in eigen handen en gaat op zoek naar de woning die bij hem past, binnen de grenzen van wat voor hem haalbaar is. Eigenaar worden van een woning houdt een persoonlijke responsabilisering in: de verwezenlijking van jouw woonproject laat je niet over aan iemand anders. Door het doelpubliek de middelen aan te reiken om de opdracht zelf te volbrengen, voert de overheid haar opdracht uit. Dit is een van de belangrijkste motoren van de sociale actie. De dynamiek van het individu is de vector van zijn ontwikkeling. Op 31 december 2014 beheert het Fonds zo n lopende kredieten, toegekend onder contractuele voorwaarden die sterk evolueerden in de loop der jaren. Dit vergt een continu en complex beheer, strikt, maar doordrongen van de wens om de duurzaamheid te verzekeren van het recht dat de ontleners verworven hebben en om eerder preventief bij te staan dan om het contract te verbreken. Voor een sociale instelling als het Fonds gaat het er in de eerste plaats om dat het huisvestingsrecht volledig wordt verwezenlijkt, maar altijd met respect voor de contractuele verplichtingen. Een uitgangspunt dat nogal verschilt van dat van een private financiële instelling. We stellen vast dat het aantal betwiste zaken voor de kredietsector van het Fonds erg beperkt is. Dit is één van de tekenen dat onze aanpak zowel economisch als sociaal erg doeltreffend is. De opeenvolgende Regeringen hebben de relevantie ingezien van het sociale aankoopbeleid waarvoor het Fonds staat. De Regering die sinds juli 2014 in het zadel zit, stelt in haar beleidsverklaring onder de titel Concrete invulling geven aan het recht op wonen het volgende:...zijn we genoodzaakt steviger inspanningen te leveren om de toegang tot zowel huur- als koopwoningen te bevorderen en sterkere ondersteuning te bieden aan de meest kansarme gezinnen. In het Regeerakkoord is voor het Fonds een herziening opgenomen van een reeks criteria zoals leeftijd, inkomensvoorwaarden, leningsduur, intrestvoeten en kredietbedrag, maar ook de collectieve aankoop ter bevordering van gedeeld wonen, de grotere haalbaarheid van een eigen woning voor zowel jongeren als de middenklasse en de financiering van de aktekosten voor gezinnen met een beperkt inkomen. In het Regeerakkoord staat verder dat het Gewest daarnaast ook een stuwende kracht moet vormen in de strijd tegen armoede en uitsluiting, onder andere via huisvesting en dat de Regering sterkere ondersteuning zal bieden om de toegang tot eigendom te bevorderen. Als eigenaar van een woning beschikt men immers over een betere sociale bescherming. Aan de vooravond van de Regeringsvorming stelde het Fonds een memorandum op. Daarin roept het de Regering op om zijn kredietsector te versterken om zo het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende woningvraag. Die is, onder andere, te wijten aan de demografische druk op het Gewest en aan de steeds grotere moeilijkheden die de gezinnen met een klein of middelgroot inkomen ondervinden in hun zoektocht naar een eigen woning. Mevrouw Fremault, Minister van Huisvesting, heeft van bij haar aantreden beslist om het aantal toegekende kredieten vanaf 2015 op te trekken tot en om dit aantal in de loop van de volgende jaren verder te laten evolueren tot kredieten in 2020! Ze heeft het Fonds ook gevraagd hoe de toekenningsvoorwaarden voor de leningen kunnen worden aangepast, in het bijzonder voor jonge gezinnen en gezinnen met een middelgroot inkomen. Bovendien wil de Minister de haalbaarheid bestuderen van renteloze leningen om de aktekosten te financieren. Verder wil ze, indien mogelijk, een systeem invoeren om het verschil op te vangen tussen het krediet dat de financiële sector toekent aan het ontlenersgezin en het totale kostenplaatje van de aankoop die het overweegt. De Raad is dan ook een grondige studie gestart van de hypothecaire kredieten en de maatregelen die ervoor zouden moeten zorgen dat een breed WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 7

9 publiek zijn woonproject kan realiseren. Zo zal het maximumbedrag voor de leningen en de quotiteit (120 %) substantieel worden verhoogd zodat de volledige aankoopprijs kan worden gefinancierd, er zal een nieuw tarief voor de rentevoeten gelden, de progressieve mensualiteiten worden ingevoerd als alternatieve terugbetalingsvorm en de leningsduur wordt opgetrokken. Een zorgvuldige afstemming van deze verschillende parameters op het profiel van elke kandidaatontlener zal het Fonds ongetwijfeld in staat stellen om een beter antwoord te bieden op de steeds grotere kloof tussen de sociaal-economische situatie van de gezinnen en de toegankelijkheid van de gewestelijke vastgoedmarkt. Op die manier hopen we extra zuurstof te geven aan gezinnen die willen investeren in een eigen woning. Momenteel wordt een tweede batterij maatregelen voorbereid waardoor de dienstverlening van het Fonds wordt uitgebreid van het traditionele doelpubliek naar gezinnen met een middelgroot inkomen. De huidige beheersovereenkomst werd van kracht in In september van datzelfde jaar werd een reglementswijziging doorgevoerd, waardoor de inkomensvoorwaarden voor kandidaat-ontleners jonger dan 35 jaar werden uitgebreid. Deze uitbreiding volstaat duidelijk niet. We mogen er dan ook vanuit gaan dat nog in de loop van deze beheersovereenkomst een tweede fundamentele aanpassing gebeurt op het niveau van het doelpubliek van het Fonds. Sommige mensen maken zich zorgen over een dergelijke evolutie. Is het gevaar immers niet groot dat het Fonds op deze manier zijn sociale pijlen minder zal richten op de gezinnen die het economisch en sociaal kwetsbaarst zijn, of hen zelfs zal verwaarlozen om zich meer te gaan richten op de middenklasse? Die vrees is ongegrond. Onze Raad van Bestuur en de Regering zullen er immers nauw op toezien dat het Fonds zijn basisprincipe van sociale actie verder kan blijven zetten. Er zal nog een andere grondige studie worden uitgevoerd: die van alle specifieke verplichtingen en maatregelen zoals de zogenaamde antispeculatieve clausules die zijn opgenomen in de krediet- en verkoopaktes van het Fonds. Door de toepassing van de opeenvolgende beheersovereenkomsten en reglementen bevatten onze aktes heel wat vaak complexe clausules. Daardoor wordt het beheer van de lopende kredieten (meer dan eind 2014) steeds ingewikkelder, vooral omdat sommige van hen ook van kracht blijven nadat de lening volledig is terugbetaald. Daar moeten nog de specifieke clausules bij geteld uit de verkoopaktes van de woningen die het Fonds zelf creëert. Het komt erop neer dat een nieuw evenwicht moet worden gevonden, zodat de overheidssteun dit is de intrestsubsidie en/of de aankoop van één van onze BRV-woningen aan kostprijs kan worden toegekend zonder dat de beperkende voorwaarden het evenwicht verstoren tussen wat wordt gegeven aan het doelpubliek en wat van datzelfde publiek wordt geëist of wat het moet teruggeven. Het gaat zowel om rechtvaardigheid, vooral in de juridische betekenis, als om de pertinentie van het gevoerde huisvestingsbeleid. Deze hele discussie belooft intens te worden, net omdat ze draait rond de dualiteit tussen eigendomsverwerving met overheidssteun enerzijds en het wijdverbreide beeld anderzijds van een eigenaar die zich vooral probeert te verrijken, die speculeert enz. Het is ook een ingewikkelde kwestie omdat deze clausules niet enkel gelden voor het moment dat het krediet wordt afgesloten/ de BRV-woning van het Fonds wordt aangekocht, maar ook tijdens de hele verdere duur van het contract. Als men kijkt naar het erg diverse publiek waarop het Fonds zich richt (een diversificatie die kenmerkend is voor het Brussels Gewest en die in de toekomst enkel nog groter zal worden), dan wordt duidelijk in welke mate dit doelpubliek nog verder kan evolueren. De voorwaarden van het Fonds correct koppelen aan die diversiteit, is absoluut geen gemakkelijke oefening. Kort samengevat hebben deze specifieke en beperkende voorwaarden betrekking op het persoonlijke patrimonium, de bestemming van het goed, elke vorm van overdracht van het pand en de aanpassing van de rentevoet. Dit jaar zijn er binnen de krediet- en aankoopsector nieuwe kredieten toegekend en 52 woningen verkocht. Dit is geen slecht resultaat in vergelijking met de voorgaande jaren. Binnen de kredietsector biedt het Fonds ook energieprestatiekredieten (EPK) aan om werken uit te voeren waardoor de energieprestatie van de woningen verbetert. Deze kredieten worden volledig gefinancierd met de vervroegde terugbetalingen van leningen toegekend voor de aankoop van een woning. In 2014 werden 416 EPK afgesloten. 8 / WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

10 Op initiatief van de uittredende Regering zijn het Fonds en het BIM (Leefmilieu Brussel) gesprekken gestart over de uitwerking van een gewestelijke groene lening om zo de energieprestatie van het gewestelijke patrimonium te verbeteren. Het Fonds staat voor honderd procent achter de invoering van een dergelijke lening en is bereid om in samenwerking met de Energiehuizen in te staan voor de toekenning ervan. In zijn memorandum spreekt het Fonds de hoop uit dat de Regering een financiering voorziet waarmee het jaarlijks kredieten (hypothecaire en consumentenkredieten) zou kunnen toekennen. Hiervoor is een investeringsvermogen nodig van ongeveer 20 miljoen EUR. De financiële modaliteiten moeten nog worden vastgelegd (ontleend kapitaal en gewestelijke dotatie). Het lijkt erop dat de Regering de bestaande energiebesparende maatregelen zal evalueren. De toekomst zal uitwijzen of het Fonds al dan niet een rol zal spelen in deze sector. Mevrouw de Minister Céline Fremault combineert op dit moment de portefeuilles Huisvesting en Leefmilieu, wat kansen biedt voor de uitwerking van een verreikende gewestelijke groene lening die een aanvulling kan vormen op het krediet dat het Fonds nu al aanbiedt. Huursector Sinds 1977 vervult het Fonds nog een tweede belangrijke opdracht, namelijk: mensen met een klein of middelgroot inkomen de middelen verschaffen om een woning te huren. De huurhulp moet voortdurend verder worden ontwikkeld, want de huisvestingsbehoeften van de armste gezinnen blijven groot. Toen de huurhulp werd opgestart, werden overal in het Gewest kleine gebouwen goedkoop aangekocht en licht gerenoveerd om ze daarna te verhuren aan vooral grote gezinnen met een erg laag inkomen die in ongezonde en overbevolkte woningen moesten overleven. Vandaag de dag komen alle gezinnen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor een sociale woning in aanmerking voor een huurhulpwoning van het Fonds. Nochtans klasseert de Huisvestingscode deze sector in de categorie bescheiden huurwoningen. Vanaf 1993 werd de huurhulp verder ontwikkeld in het kader van de gedelegeerde of gelijkgestelde opdrachten die de Regering toekende aan het Fonds. Het ging vaak om zeer diverse projecten die het stedelijke renovatiebeleid mee nieuw leven hebben ingeblazen, onder andere binnen de wijkcontracten. Heel concreet ging het om de renovatie van leegstaande gebouwen en de conversie van braakliggende terreinen tot woningen (industriële gebouwen, scholen, brouwerijen, opslagplaatsen, ateliers enz). Er werden ook nieuwbouwwoningen opgetrokken na afbraak of op nieuwe terreinen. Kortom, het ging heel vaak om projecten waarvan alle aspecten moesten worden beheerd: het sociale, economische en stedenbouwkundige luik, maar ook het juridische (voor alles wat komt kijken bij een overheidsopdracht). Sommige verrichtingen werden gerealiseerd voor een heel specifiek publiek: personen met een handicap, bejaarden, mensen die in erg moeilijke of onzekere omstandigheden leven. Vaak werd hiervoor samengewerkt met het verengingsleven. De overheidsfinanciering van deze sector is te vergelijken met die voor de hypothecaire kredieten. Vooral de woningproductie wordt gefinancierd, maar dat is ruim onvoldoende om de hele sector te ondersteunen. Zo dekt de overheidssteun de volgende aspecten niet: de werkingskosten van de sociale dienst en die voor het beheer van de huurders, de uitvoering van onderhoudswerken en de zwaardere renovatie van het oude patrimonium (waarbij ook rekening moet worden gehouden met een budget voor de verbetering van de energieprestatie). Enkel met een aangepaste financiering kan deze sector verder worden ontwikkeld, net zoals ook is gebeurd in 2009 toen in het kader van het Huisvestingsplan een budget werd voorzien voor de creatie van 500 huurwoningen. In zijn memorandum dringt het Fonds aan op aangepaste financieringsvoorwaarden, zodat de huursector ook in de toekomst verder kan worden ontwikkeld, dit in het belang van de armste gezinnen. Eind 2014 bestaat het huurhulppatrimonium van het Fonds uit woningen verdeeld over 384 gebouwen. 530 woningen worden op dit moment opgetrokken (nieuwbouwwoningen die voldoen aan de zeer lage energiestandaard of zelfs aan die voor de passiefwoningen). Op termijn zal ons patrimonium dus woningen tellen. In 2014 zijn ongeveer 130 woningen toegekend. Zo n 30 panden uit ons traditionele patrimonium werden grondig gerenoveerd en de energieprestatie van deze woningen werd significant verbeterd. WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 9

11 Ook voor de huurhulpverrichtingen dringen zich nieuwe maatregelen op. Binnenkort wordt een reglement goedgekeurd voor de toekenning van huurhulpwoningen waarin de waarden die het Fonds sinds mensenheugenis verdedigt, worden verenigd met de laatste wijzigingen in de Huisvestingscode en de noodzaak om de bezettingsgraad van de woningen te verbeteren. Op basis van de ordonnanties van 11 en 17 juli 2013 legt de Brusselse Huisvestingscode de openbare vastgoedoperatoren de volgende verplichtingen op : jaarlijks voor 1 juli moet aan de Regering de inventaris, per 31 december van het voorgaande jaar, worden overgemaakt van alle woningen waarop de vastgoedoperator een zakelijk recht bezit en/of die hij verhuurt; er moet een reglement worden opgesteld waarin de toekenningscriteria en procedure voor huurwoningen staan beschreven en waarin wordt vermeld hoe beroep kan worden aangetekend tegen een toewijzingsbeslissing; er moet een register worden aangelegd waarin de leningsaanvragen chronologisch worden bijgehouden en waarin de kandidaat-huurders anoniem staan opgelijst. Deze bepalingen zijn van toepassing in het kader van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2014 houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld. In 2014 heeft het Fonds zijn toewijzingsreglement op punt gezet. Het zal van kracht worden in de loop van 2015, nadat de Regering erover heeft gecommuniceerd. De Huisvestingscode voorziet dat wanneer een kandidaat-huurder beroep aantekent omdat een vacante woning niet aan hem werd toegewezen en de naleving van de indieningstermijnen voor het beroep, een opschortend effect hebben op de toekenning van de woning. De huurovereenkomst die intussen werd afgesloten met een andere huurder wordt pas van kracht wanneer de beroepstermijnen zijn verstreken. Deze regel staat haaks op een andere bepaling die stelt dat wanneer het beroep gegrond wordt verklaard, de huurder een absoluut recht heeft op de eerste woning die vrijkomt. Er moet ook op worden gewezen dat de toepassing van de eerste bepaling zorgt voor een stijging van de leegstand (de leegstandstermijnen verlengen met 30 tot 90 dagen). Op dit moment zijn zowel het koninklijk als het ministerieel besluit van 13 december 1983 nog steeds van toepassing op onze huurhulpverrichtingen. Deze teksten zijn echter achterhaald en het is absoluut noodzakelijk dat een besluit wordt uitgevaardigd dat specifiek is toegespitst op de toekenningsvoorwaarden voor de huurhulpsector van het Fonds. In het nieuwe reglement zal de toekenning van vrijgekomen woningen gebeuren volgens de regel die hiervoor altijd heeft gegolden: de chronologie van de kandidaturen. Op die manier kan een regelmatig geüpdatet kandidatenregister worden bijgehouden, waardoor de selectiefase aanzienlijk wordt ingekort. In de vorige jaarverslagen hebben we er al op gewezen dat de spanningsboog tussen de socio-economische capaciteiten van de huurhulpgezinnen en het niveau van de huur plus bijhorende lasten niet verder onder druk kan worden gezet. De woningprijzen blijven stijgen en daar kunnen verschillende redenen voor worden aangehaald: voor de nieuwbouwwoningen weegt vooral de grondprijs zwaar door. Het historische huurhulppatrimonium op zijn beurt moet grondig gerenoveerd worden, wat op zich al een aardige duit kost. Bovendien zorgt de typologie ervan dat extra grote renovatiebudgetten moeten worden voorzien. Ander element is dat de voorbije jaren steeds meer moest worden geopteerd voor de bouw van steeds grotere woningcomplexen. Voor het onderhoud en het beheer daarvan moeten zeer specifieke en vaak dure technieken en infrastructuren worden ingeschakeld. De stijgende huurprijzen en bijkomende lasten wegen steeds zwaarder door op het gezinsbudget. Dit verklaart waarom heel wat kandidaten weigeren om de voorgestelde woning te huren. Deze problematiek zal binnenkort worden geanalyseerd, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om eraan te verhelpen. Net zoals in 2013 werd ook in 2014 vastgesteld dat het gemiddelde gezinsinkomen van de nieuwe huurders lager ligt dan het gemiddelde inkomen 10 / WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

12 voor het geheel van de huurhulpgezinnen. Toont dit niet aan dat een vrij groot deel van de Brusselse bevolking aan het verarmen is? Alle diensten die betrokken zijn bij de huurhulp werden gereorganiseerd tot interdisciplinaire eenheden, wat erg positieve resultaten oplevert. Er werden 6 sectoren gecreëerd en via interdisciplinaire vergaderingen kunnen de uitwerking van nieuwe projecten en alle problemen die verwant zijn met zowel het patrimonium als de huurder globaal worden aangepakt. In de praktijk wordt elke sector bestierd door een team van 3 mensen: een medewerker van de dienst beheer van de huurders, een sociaal assistent en een werfbeheerder. Zij komen wekelijks samen waardoor een gemeenschappelijk thema kan worden benaderd vanuit verschillende invalshoeken en waarbij elk teamlid zijn specifieke expertise inbrengt. Deze interdisciplinariteit is gebaseerd op dialoog, kennisuitwisseling, analyse en een methodische aanpak door de verschillende collega s. Ze zorgt voor interactie, een wederzijdse verrijking en een globaal inzicht in een bepaald thema. Deze werkwijze is veel meer dan een eenvoudig optelsommetje van vaardigheden. Het draait om samenwerking, coördinatie en synergie waardoor de verschillende leden van het team er samen voor zorgen dat een project goed wordt uitgewerkt en ze, elk met hun specifieke kennis en bijdrage, de vooropgestelde doelstellingen bereiken. In de loop van het jaar ging het Fonds een samenwerkingsverband aan met de Brusselse Federatie van Huurdersverenigingen (BFHV), zodat mensen die in de marge van onze maatschappij leven - zoals Romagezinnen - bij wijze van gunst een woning mogen betrekken die nog niet is toegewezen. Een dergelijke samenwerking in het kader van kortetermijnbezettingen levert echter heel weinig positieve resultaten op. De integratie van een dergelijk publiek, a fortiori zonder inkomen, kan immers enkel tot iets leiden als er ook een zeer intense sociale begeleiding wordt voorzien op lange termijn, en daarvoor heeft de BFHV onvoldoende middelen. Daarom heeft het Fonds er de voorkeur aan gegeven om gebouwen die (nog) niet kunnen worden verhuurd tijdelijk en gratis ter beschikking te stellen vzw s die actief zijn in de huisvestingssector. Woningproductie Immobiliënverrichtingen In de loop der jaren is het Fonds een belangrijke partner geworden van het Gewest op het vlak van de woningproductie in openbaar beheer. Die vindt haar oorsprong in de gedelegeerde opdrachten die de Regering het Fonds toeschoof en is van daaruit verder gegroeid. In toepassing van de allereerste beheersovereenkomst die in 1991 werd afgesloten met het Gewest, reserveerde het Fonds een groot deel van zijn jaarlijkse budget (gemiddeld ongeveer 12 %) voor de creatie van huisvesting. Vanaf 1993 werd via de gedelegeerde opdrachten vooral het huurhulppatrimonium opgebouwd. Later voegde het Fonds daar de gelijkgestelde verrichtingen aan toe, waardoor zijn bijdrage tot de stadsrenovatie, project na project, jaar na jaar, groter werd en zijn rol van openbare vastgoedoperator steeds belangrijker. Aanvankelijk werden heel diverse bestaande gebouwen zwaar gerenoveerd en als woning ingericht, pas later werden ook nieuw bouwprojecten opgestart. De huurhulp verrictingen zijn lange tijd ontwikkeld vanuit een renovatiebeleid waarbij de panden aanvankelijk vooral werden opgefrist, een aanpak die in de loop der jaren evolueerde naar grondige renovatie. Pas in een later stadium kwam de aankoop van terreinen om er nieuwbouwwoningen op te trekken. Soms werd na zo n zwaar renovatie- of nieuwbouwproject een deel van de gecreëerde woningen verkocht, maar het grootste deel bleef gereserveerd voor de huurhulp. Zo ontstonden de gemengde verrichtingen waar huurders en eigenaars samenkomen en er een sociale mix ontstaat. Onder impuls van het Fonds werd de verkoop van door hem gecreëerde woningen een verlengstuk van de huurhulp. Deze activiteit werd ingekaderd in de beheersovereenkomsten, in de Brusselse Huisvestingscode en in specifieke bepalingen van verschillende besluiten. Zo ontstonden de bouw/renovatie-verkoopverrichtingen, kortweg BRV. De woningproductie door het Fonds dient een dubbel doel: het aanbod vergroten in zowel de huur- als de aankoopsector. De vorige Regering lanceerde twee programma s: het Huisvestingsplan, waarmee in het kader van de huurhulp 500 huurwoningen (1) zullen worden WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 11

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2011 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2012 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Vorming De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren 14 juni 2012 vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel www.bbrow.be 02/502 84 63 De Brusselse

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C147 BIN14 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van mevrouw Veerle

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 Vastgoedmemorandum 2010 INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 JURIDISCH GEDEELTE 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 TECHNISCH GEDEELTE 1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen?

HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen? HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen? Kris Bachus HIVA KU Leuven Promotor: Prof. dr. Hans Bruyninckx Onderzoekspaper 3 Leuven, april

Nadere informatie

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 september 2013 art. 23 # 53 07-08 - 09-2013 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel van de

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek inhoud inleiding deel 1: recht op wonen i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 2.1. Tekort aan betaalbare huurwoningen 2.2. Beperkte toegang tot de

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst Driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Beleid voor de private huur: een vergelijking van zes landen

Beleid voor de private huur: een vergelijking van zes landen Marja Elsinga Marietta Haffner Joris Hoekstra Pieter Vandenbroucke Erik Buyst Sien Winters Beleid voor de private huur: een vergelijking van zes landen Onderzoeks uitgevoerd in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN

SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING 1 SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN BELANGRIJKE ELEMENTEN OM TE SLAGEN 1 Een Permanente Armoedebarometer ontwikkelen. 2 De nodige middelen vrijmaken voor het lopende onderzoek

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie