GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag 2013. ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag 2013 1"

Transcriptie

1 GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government Jaarverslag 2013 ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag

2 Algemeen. Zoals gebruikelijk staan wij in het jaarverslag stil bij de activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden binnen de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government (opgericht op 23 januari 1990) en haar omgeving. Het jaar 2013 was een jaar waarin opnieuw grote veranderingen op de lokale overheid zijn afgekomen door toekomstige decentralisaties van een aantal taken, veranderingen op het gebied van de e-dienstverlening van de overheid die in een versnelling zijn gekomen (zoals 3D, inup en doorstart mgba/brp), maar ook de constatering dat de beveiliging van elektronische dienstverlening nog veel aandacht zal vragen van gemeenten, VNG, GV en Leveranciers. De veranderingen in de organisatie van de Gebruikersvereniging die in 2011 is ingezet hebben ook in 2013 een positief effect gehad en heeft geresulteerd in een stabiele organisatie in 2013 met een financieel gunstig resultaat van ruim ,- Ook de veranderingen bij de firma PinkRoccade Local Government in het productaanbod, de samenstelling van de organisatie, verhuizing naar Den Bosch in 2013 en de wijze van marktbenadering (4 Businessunits). Dit alles in een economisch klimaat in Nederland dat de lokale overheidsorganen noopt tot het maken van fundamentele keuzes en dat tot gevolg heeft dat samenwerking en efficiënt werken noodzakelijk zijn. Samenwerking die hoe langer hoe meer geïntegreerd in ketens plaatsvindt en waarbij het gebruik van basisregistraties, met de daarbij horende verplichte landelijke voorzieningen, uitgangspunt zijn. Vanuit onze doelstellingen concentreren wij ons op de ontwikkelingen rond e- dienstverlening bij de lokale overheid in het besef dat de belangen van onze leden het beste worden gediend door ervoor te zorgen dat PinkRoccade en haar partners de juiste producten en diensten kunnen ontwikkelen, van een goed kwaliteitsniveau en tegen een verantwoorde prijs. In het speelveld waar de ontwikkelingen op het terrein van de e-dienstverlening voor de (lokale) overheid worden bepaald nemen wij in toenemende mate een niet meer weg te denken positie in. Dat is vooral van belang omdat wij steeds meer in staat zijn deze ontwikkelingen aan de voorkant te beïnvloeden, zodat daarin rekening wordt gehouden met de situatie van onze leden. Onze inzet is er vooral op gericht een evenwicht te bereiken tussen de noodzakelijke en beheerste vernieuwing en de grote investeringen die in het verleden door onze leden zijn gedaan. De betekenis van onze contacten met partners als VNG, KING, VIAG, koepelorganisaties, andere gebruikersverenigingen en de Rijksoverheid over structurele afstemming van ambities, plannen en te leveren producten en standaarden wordt steeds groter voor onze achterban. Onze inspanningen zijn onmisbaar om de logische samenhang tussen de verschillende plannen te bewaken en te zorgen dat de voor de leden noodzakelijke producten daadwerkelijk tot stand komen. En ook niet onbelangrijk zijn onze inspanningen om landelijke ambities en ontwikkelingen überhaupt realiseerbaar te maken. Plannen op Rijksniveau zijn nu eenmaal niet naadloos toegesneden op de gemeentelijke praktijk en de mogelijkheden die gemeenten hebben. Dat vraagt om inzet op zowel bestuurlijk als vakinhoudelijk niveau. ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag

3 Leden Het verenigingsjaar loopt van 1-1 t/m De ontwikkeling in het ledenaantal is in 2013 zodanig geweest dat wij te maken hebben met een afnemend aantal leden. Per ultimo 2012 had de vereniging 174 leden. Per ultimo 2013 had de vereniging 164 leden. De redenen van de afname met 4 leden zijn: -1 Opzegging Geen reden opgegeven. -6 Opzeggingen Geen software meer van PinkRoccade in gebruik -1 Opzegging Bezuinigingen intern in de gemeente -2 Herindeling Door herindeling op ; 2 leden minder ALV In 2013 hebben wij één keer een algemene ledenvergadering gehouden. Op 26 september 2013 in de Arena in Amsterdam. De vergadering werd gehouden tijdens de Relatiedag van PinkRoccade Local Government en de belangrijkste zaken waren de voortgang van de ontwikkelingen in de vereniging, onze inzet en invloed aan de voorkant, het jaarverslag 2012, de jaarrekening 2012, begroting 2014, contributie 2014, bestuurssamenstelling en de ontwikkelingen bij PinkRoccade. Bestuur De bestuurssamenstelling was ultimo 2013: Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur: De heer A.A.M.M. Heijmans De heer P.H. Snijders De heer W.G. Runderkamp De heer E.H. van der Geest secretaris (+ vz. Stichting MOC) Mw. B.L.M.J. van den Beuken-Beelen lid (+ P+P-beleid en Port.houder API) De heer R.P. van der Starre De heer F.R. Stege De heer T.P.S. Timmermans Algemeen Bestuur ; voorzitters platform: De heer M. van den Berkmortel De heer H.J. Dannenberg Mevrouw C. Elken-van Mierlo De heer J. Elkerbout De heer A.L.A. van Rookhuizen De heer G.J. Schippers De heer P.F.M. Wouters Algemeen Bestuur ; voorzitters regio: De heer S. Rutgers voorzitter (+ Portefeuillehouder Samenlevingszaken) vicevoorzitter (+ Portefeuillehouder Burgerzaken) penningmeester (+ Portefeuillehouder IBV) lid (+ Portefeuillehouder Vergunningen en Handhaving) lid (+ P+P-beleid en Port.houder Belastingen en Kadaster) lid (+ voorzitter Platform Strategisch I&A overleg) voorzitter Platform Integrale Bedrijfsvoering (IBV) geen platformvoorzitter; relatie met VNG voorzitter Platform Samenlevingszaken voorzitter Platform Vergunningen en Handhaving voorzitter Platform Belastingen en Kadaster voorzitter Platform Burgerzaken voorzitter Platform API De samenstelling van het bestuur is in 2013 op sterkte geweest. Elk jaar vinden er mutaties plaats in het bestuur. Elke bestuursperiode duurt 3 jaar en het maximum is 9 jaar. De ALV benoemt bestuursleden. Wij zijn er in geslaagd om een goede balans te vinden tussen het aantal bestuurders en vakinhoudelijke deskundigen in het bestuur. ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag

4 Bestuursvergaderingen Het Dagelijks Bestuur heeft 8 keer vergaderd in 2013, waarvan 5 vergaderingen gezamenlijk met het Algemeen Bestuur. Het Bestuur heeft drie keer overleg gevoerd met de directie van PinkRoccade LG. Het overleg over Product- en Prijsbeleid in 2013 heeft 7 keer plaats gevonden. In de laatste bestuursvergadering (13 december 2013) hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Erik Dannenberg en Siete Rutgers die met ingang van niet langer bestuurslid zijn. Een overzicht van de meest in het oog springende inspanningen en resultaten: Samenwerking aan de voorkant (VNG, KING, GV-Centric, belangenverenigingen is een belangrijke doestelling. Wij hebben daar in 2013 actief de nodige acties op ondernomen. Overleg met VNG op het terrein van e-dienstverlening. De voorzitter én de vicevoorzitter van de GV zijn beiden lid van de subcommissie GDI. De vergaderingen van de subcommissie worden door de ambtelijk secretaris voorbereid (annotatie voor bestuursleden) en meestal bezocht door de vicevoorzitter. De VNG kent als ambtelijke voorbereiding voor het overleg van de subcommissie GDI het z.g. Consulterend Overleg. Aan dit consulterend overleg wordt deelgenomen door de ambtelijk secretaris van de GV. Overleg met KING. De Gebruikersvereniging heeft een convenant gesloten met KING om samen te werken. Het addendum betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van NUP bouwstenen is ondertekend. Structureel overleg met KING is in 2011 in gang gezet na een actie van de gebruikersverenigingen Centric, Oranjewoud en PinkRoccade LG. Er vindt vanaf de 2 e helft 2011 formeel en regelmatig overleg plaats tussen KING en de GV-én over zowel strategische als de meer inhoudelijke vraagstukken. mgba en de doorstart. Met programmabureau mgba, VNG, KING en GV Centric en GV Procura regelmatig overleg gevoerd over en advies gegeven over de voortgang van de ontwikkeling mgba. De problematiek van het mgba en hoe verder gegaan dient te worden. Wij hebben als GV een brief gestuurd naar minister Plasterk om te zorgen dat de ingeslagen weg (innovatie Burgerzaken) van de modernisering GBA gecontinueerd diende te worden. Gelukkig heeft de minister ook voor dat scenario gekozen. Modernisering GBA heet nu modernisering BRP. Informatiebeveiliging. De GV heeft veel inspanning geleverd aan VNG en KING in verband met de beveiligingsproblematieken en het oprichten van de IBD bij KING. NUP. De GV heeft meerdere malen input geleverd aan het tot stand komen van en de uitvoering van het programmaplan NUP van VNG en KING. Overleg met Gebruikersvereniging Centric. In 2013 hebben we overlegd met het Bestuur van de GV Centric. Wij hebben afgesproken om elkaar zoveel mogelijk te helpen en goed samen te werken op die zaken die ons allen raken om te zorgen dat we een ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag

5 sterke positie kunnen verwerven aan de voorkant. De ambtelijk secretarissen van de twee gebruikersverenigingen werken goed samen en weten elkaar op vele momenten en op veel plaatsen te vinden en daarbij de belangen van hun achterban te verdedigen en de standpunten naar voren te brengen. Overleg met VIAG. Het Landelijk ICT-beraad is een overleg van VIAG, GV-Centric en GV- PinkRoccade. In dat overleg komen de voorzitters van 8 landelijke regio s (ICT-verantwoordelijken in Nederland zijn georganiseerd in 8 regio s) en de ambtelijk secretarissen van VIAG, GV-Centric en PinkRoccade regelmatig bijeen. Wij zijn met regelmaat in gesprek met de directie van PinkRoccade LG over de (ook door ons) als noodzakelijk beschouwde permanente verbetering van de integrale bedrijfsvoering, de benadering van de markt en de dienstverlening aan de klanten, inclusief de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. In 2013 hebben bij PinkRoccade een groot aantal veranderingen plaats gevonden die positief zijn met betrekking tot het productaanbod en de dienstverlening aan de klanten. In alle fasen van de cyclus van het productbeleid van PinkRoccade LG spelen wij een niet meer weg te denken rol. Onze betrokkenheid heeft gestalte gekregen in de permanente aandacht voor de ontwikkeling van onze Platformen en Productgroepen, gericht op een betere aansluiting op de organisatie van PinkRoccade LG en op een versterking van onze invloed op de ontwikkeling van de strategische productlijnen. De activiteitenplannen 2014 van de platformen zijn voorbereid Professionalisering. Platformen. De Platformen van de GV zijn in samenwerking met de business managers van PinkRoccade LG het meest aangewezen samenwerkingsverband om het productbeleid uit te voeren en de activiteitenplannen van de platformen daarop af te stemmen. Jaarlijks leidt dat tot het opstellen van de activiteitenplannen. Ten aanzien van de ontwikkelingen op de verschillende materiegebieden verwijzen wij graag naar de betreffende rubrieken op onze website. Ultimo 2013 kennen wij de volgende platformen: Burgerzaken (voorzitter: J. Schippers, gemeente Zwolle) Belastingen en Kadaster (voorzitter: L. van Rookhuizen, gemeente Velsen) Vergunningverlening en Handhaving (voorzitter: J. Elkerbout, gemeente Twenterand) Samenlevingszaken (voorzitter: C. Elken, gemeente Hoogeveen) Integrale Bedrijfsvoering (voorzitter: M. v.d. Berkmortel, gemeente Deurne) Architectuur, Publiekszaken en Integratieproducten (voorzitter: P. Wouters, gemeente Groningen) Strategisch I&A overleg (voorzitter : T. Timmermans, gemeente Lingewaard) Regio s In de toekomstvisie van de GV die op 16 juni 2011 door de leden op de ALV is ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag

6 goedgekeurd is vastgelegd dat we een platform Strategisch I&A overleg instellen. Theo Timmermans is vanuit het bestuur de voorzitter van dit Platform. In dit platform zullen de 8 bestaande regio s vertegenwoordigd zijn. Ambtelijk secretariaat In 2013 zijn zowel de werkzaamheden ambtelijk secretaris alsmede de secretariaats- en financieel-administratieve werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd via de inhuur van Ab van den Berg. Voor 2014 is een nieuw contract met Ab van den Berg gesloten om de continuïteit van ambtelijk secretaris en het secretariaat en de financiële administratie te bestendigen. Wij zijn tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en zijn op deze wijze niet gebonden aan langdurige contracten met mogelijk samenhangende kosten. ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie